imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

DANIŞTAY İMAR İÇTİHATLARI
İMAR HUKUKU
Yeni Sayfa 3 Yeni Sayfa 5 Yeni Sayfa 11

· Danıştay imar kararları 1
· Danıştay imar kararları 2
· Danıştayın imar karar özetleri 3
· Danıştay imar hukuku karar özetleri 4
· Danıştayın imar hukuku karar örnekleri 6
· Danıştayın imar hukuku karar örnekleri 5
· Danıştayın imar hukuku karar örnekleri 7
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 8
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 9
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 10
· Danıştay imar hukuku ile ilgil karar örnekleri 11
· danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 13
· danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 14
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 15
· danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 16
· Danıştayın imar hukuku tazminat kısmına ilişkin kararları 17
· Danıştayın imar hukuku ve imar affı ile ilgili karar örnekleri 18
· Danıştayın imar hukuku yıkım kısmına ilişkin karar örnekleri 19
· Danıştayın imar hukuku yıkım kısmına dair karar örnekleri 20
· Danıştayın imar hukuku kamulaştırma ile ilgili karar örnekleri 21
· Danıştayın imar hukuku kamulaştırma ile ilgili karar örnekleri 22
· danıştayın imar hukuku süre kısmına ilişkin karar örnekleri 23
· danıştayın imar hukuku icrai işlem kısmına ilişkin karar örnekleri 24
· Danıştayın imar hukuku görev ile ilgili karar örnekleri 25
· Danıştayın imar hukuku görev ile ilgili karar örnekleri 26
· Danıştayın imar hukuku diğer usul ile ilgili karar örnekleri 27
· Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı - Eski Eser
· Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı - Çevre Hukuku
· Danıştayın imar hukuku diğer usul ile ilgili karar örnekleri 28
· Danıştayın imar hukuku diğer usul ile ilgili karar örnekleri 29
· Danıştayın imar hukuku diğer usul ile ilgili karar örnekleri 30
· Danıştayın imar hukuku diğer usul ile ilgili karar örnekleri 31
· Danıştayın imar hukuku diğer usul ile ilgili karar örnekleri 32
· Danıştayın imar hukuku diğer usul ile ilgili karar örnekleri 33
· Danıştaya göre müdahilin hakları
· Danıştayın belediye ile ilgili kararları
· Danıştayın ihale ile ilgili kararları
· Danıştayın turizm ile ilgili kararları
· Danıştayın maden işleri ile ilgili kararları
· Danıştayın kamulaştırma ile ilgili kararları
· Danıştayın kamulaştırma ile ilgili karraları 2
· Danıştayın imar hukuku diğer usul ile ilgili karar örnekleri 34
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 35
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 36
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 36
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 36
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 37
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 38
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 39
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 40
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 41
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 42
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 42

Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 43 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 44 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 45 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 45 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 47 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 47 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 49 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 50 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 50 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 52 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 53 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 53 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 55 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 56 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 56 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 58 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 59 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 60 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 60 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 62 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 63 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 64 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 65 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 66 Aktif
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 66
Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 68 Aktif
Danıştayın imar hukuku kıyı kenar çizgisi ile ilgili karar örnekleri 68
Danıştay Altıncı (6.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 70 Aktif
Danıştay Altıncı (6.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 71 Aktif
Danıştay Altıncı (6.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 72 Aktif
Danıştay Altıncı (6.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 73 Aktif
Danıştay Altıncı (6.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 73 Aktif
Danıştay Birinci (1.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 75 Aktif
Danıştay Başkanlar Kurulu içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 75 Aktif
Danıştay İçtihadları Birleştirem Kurulu içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 77 Aktif
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 77 Aktif
Danıştay VergiDava Daireleri Kurulu içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 79 Aktif
Danıştay İkinci (2.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 79 Aktif
Danıştay İkinci (2.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 81 Aktif
Danıştay Dördüncü (4.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 82 Aktif
Danıştay Dördüncü (4.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 83 Aktif
Danıştay Yedinci (7.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 84 Aktif
Danıştay Sekizinci (8.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 85 Aktif
Danıştay Dokuzuncu (9.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 86 Aktif
Danıştay Onuncu (10.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 87 Aktif
Danıştay Onuncu (10.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 87 Aktif
Danıştay Onikinci (12.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 89 Aktif
Danıştay Onüçüncü (13.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 90
Danıştay 111 nolu Dergi Kamu görevlileri karar özetleri
· Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 92
· Danıştay içtihadı Birleştirme Kurulu Kararı (Mahkeme kararının lyerine getirilmesi)
· Danıştayın imar hukuku ve diğer konularla ile ilgili karar örnekleri 94
Danıştay Yayınlar Listesi (imar hukuku)

Aktif

imar

Hukuuk Genel kurulu Kararı Kamulaştırmasız el atma-imarda kısıtlılık

Aktif

Yok

imar hukukunun bilgi kaynakları

Aktif

imar

Danıştayın imar hukuku ve diğer konularla ile ilgili karar örnekleri 95

Aktif

imar

Danıştay karar özetleri (kamu görevlileri)

Aktif

imar hukuku, imar hukukçusu

Danıştayın Görevleri

Aktif

imar hukuku, imar hukukçusu

DANIŞTAYIN İMAR KONUSUDAKİ ÖRNEK İÇTİHATLARI

Aktif

imar

Danıştay imar karar dökümleri

Aktif

imar

ESki Anayasalarımız

Aktif

imar

belediyelerin internet adresleri (web)

Aktif

imar hukuku, imar hukukçusu

Görev Tazminatı İle İlgili Haberler

Aktif

imar

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Aktif

imar

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31. Madde ...

Aktif

imar hukuku, imar hukukçusu

HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 75...

Aktif

imar hukuku, imar hukukçusu

imar hukukcusu sayfaları

Aktif

imar hukuku, imar hukukçusu

Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 96

Aktif

imar hukuku, imar hukukçusu

Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 97

Aktif

imar

Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 98

Aktif

imar

Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 99

Aktif

imar

Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 100

Aktif

imar hukuku, imar hukukçusu

2577 sayılı Kanunun 7. maddesi ile ilgili Danıştay içtihatları

Aktif

imar hukuku

Uyarma Cezasına AİHM'dan tazminat

uyarma ve kınama cezası Ankara 5. İdare Mah. Kararı

Aktif

imar hukuku

Uyarma ve Kınama Cezalarına Yargı yolu -/ Makale

Aktif

imar hukuku

657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

Aktif

imar hukuku

imar hukuku adresleri

Aktif

imar hukuku

imar haber sayfaları

Aktif

Yürütmenin durdurulması kararına aykırı işlem tesis edilemez

Aktif

imar hukuku

İmar işlerinde manevi tazminata yasal faiz dava tarihinden başlatılacak.

Aktif

imar

2577 sayılı İYUK'un 7. maddesi ile ilgili Danıştay içtihatları

Aktif

imar

Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

Aktif

imar

Danıştayın imar hukuku ve 2577 sayılı Yasanın 13. maddesi ile ilgili içtihatları

Aktif

imar

Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 101

Aktif

imar hukuku

İmar planından başka yollarla kat artırımı mümkün değildir.

Aktif

imar hukuku
Danıştayın imar hukuku ili ilgili karar örnekleri 102


· 2007 Yılı Avukatlık


İMAR HUKUKCUSU
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-07 (24653 okuma)

[ Geri Dön ]