imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştayın imar karar özetleri 3
imar hukukuBu kısımda Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri bulunmaktadır.


Yeni Sayfa 3

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas  No:1998/4558

Karar No:1999/4232

ÖZETİ:Plan yapılırken kentin özellikle­rinin dikkate alınmasının, kamu kuruş ve kuruluşlarına olan ihtiyaçlaRINKENSEL BÜTÜNLÜKçinde değerlendirilmesinin zo­runlu olduğu, bir kamu kuruluşunun faali­yette bulunduğu alanın bu kamu kuruluşu­nun faaliyetlerini aksatacak şekilde, be1ediyenin imar yetki Terini kul1anarak kendi amaçlan için kullanma yönündeki nazım imar planında şehircilik ilkelerine planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı hk.-DD.103

Temyiz İsteminde Bulunan : 1- ... Büyüksehir Belediye Başkanlığı

Vekili: Av. ... 2- ... Belediye Başkanlığı

Vekili: Av.   ...

Karşı Taraf      :  Hazine adına  ... Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

İstemin Özeti : Antalya 1.İdare Mahkemesinin 14.5.1996 günlü, E:1997/105. K:1998/362 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda boana nedenlerinden hiçbiri bu­lunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmak-tadır.

Tetkik Hakimi Selçuk Topal'in Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mah­keme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Anıl Genc'in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirti­len nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nite­likte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava................. Köyündeki hazineye ait Toprak Su Genel Müdürlüğüne tahsis­
li ve ... Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Hakine İkmal Tesisleri yeri olarak kulla­
nılan 365 parsel sayılı taşınmazın belediye hizmet alanı ve park olarak belir­
lenmesine ilişkin 15.12.1996 günlü. 146 sayılı büyük şehir belediye meclisi ka­
rarıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptali istemiyle açılmış;
idare mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda
düzenlenen raporla dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden,
365 sayılı parselin Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı (Toprak Su Genel Müdür­
lüğü) tarafından kamulaştırıldığı ve Köyişleri Bakanlığına makine ikmal tesisle­
ri için tahsisinin uygun görüldüğü, arazinin halen ... İli Köy Hizmetleri Müdür­
lüğünce etkin bir şekilde kullanılmakta olduğu, dava konusu plan değişikliği ya­
pılırken halen faaliyette bulunan bir kamu kuruluşu alanını belediye sarayı yap­
mak üzere, belediye hizmet alanına dönüştürülmesinin gerekçelerini açıklayan bir
raporun bulunmadığı, imar planı ya da değişiklikler yapılırken, halen mevcut
kullanımların neler olduğunun tespit edilmesi, sonra kamu yararı açısından bu
alanın ne gibi yararlar sağladığının belirlenmesi ve mümkünse bu faaliyetlerin
devamına yardımcı olacak kararlarının alınmasına öncelik verilmesinin gerekli
olduğu, plan yapılırken kentin özelliklerinin dikkate alınması, kamu kurum ve
kuruluşlarına olan ihtiyaçların, kentsel bütünlük içinde değerlendirilmesi zo­
runluluğunun olduğu, bir kamu kuruluşunun faaliyetlerini aksatacak kararların
alındığı başka bir kamu kuruluşunun faaliyette bulunduğu alan. belediyece imar
yetkileri kullanılarak kendi amaçları için kullanılmak istendiği, mevcut kamu
hizmetlerinin devam ettiği alanlarda bu faaliyetleri aksatacak imar kararlarının
alınmasının mahzurlu olduğu, ciddi bir araştırma ve inceleme yapmadan, sonuçla­
rının ne olacağı bilinmeden, bu alanda kamu yararına yapılan çalışmaların nasıl
devam ettirileceği hesaplanmadan kısmi ve keyfi kararlar almanın, kent planlama-

sı ilkeleri ve kamu yararı ile bağdaşmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş; karar davalı idareler tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem­yize konu Antalya 1.İdare Mahkemesinin 14.5.1998 günlü. E:1997/105. K:1998/362 sayılı kararında. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde gorülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 4.10.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas     No:1998/5371

Karar   No:1999/4190

ÖZETİ : Belediye hizmet alaNI sosyal do­natı alam olmadığından taşınmazın imar planında belediye hizmet alam olarak ay­rılmasının bu bakımdan uygun olduğu gerekçesiyle verilen davanın reddine iliş­kin kararda isabet bulunmadığı hk.-DD.103

Temyiz İsteminde Bulunan:   ... İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş.

Vekili_______ L Av.  ...

Karşı Taraf   : ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili______ L Av. ...

İstemin Özeti : Antalya 2.İdare Mahkemesince verilen 23.6.1998 günlü. E:1997/695. K:1998/568 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürü­lerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti  : Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi E.Emel Çelik'in Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Aynur Şahinok'un Düşüncesi : Dava: 8493 ada. 2 parsel sayılı taşın­mazın bulunduğu alanın belediye hizmet alanı olarak kullanımına ilişkin imar planı değişikliğinin iptali isteğiyle açılan davayı reddeden Antalya 2. Nolu İdare Mahkemesinin E:97/695 K:98/568 sayılı kararı davacı tarafından temyiz edilmiştir.

İmar planı yapılması ve Değişikliklerine ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3.maddesinde tanımlanan sosyal donatı alam içerisinde belediye hizmet   alanının

bulunmadığı, gibi dosyada bulunan bilirkişi raporunda belediye hizmet alanının yönetmelikte gösterilen lejantlar arasında bulunmadığı, anılan tabir ile ne amaçlandığının da belli olmadığı iddiasında haklılık payının olduğu yolunda gö­rüş bildirildiği dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır.

Bu durumda taşınmazın belediye hizmet alam olarak belirlenmesine ilişkin plan değişikliğinde imar mevzuatına uyarlık bulunmadığından temyiz isteminin ka­bulüyle temyiz konusu idare mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşü­nülmektedir.

TÜRK MÎLLETÎ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra isin gereği görüşüldü:

Duruşma yapılmasına gerek görülmedi.

Dava. davacının hissedarı olduğu ..-. İli. ... ada. ... sayılı parselin belediye hizmet alam olarak belirlenmesine ilişkin a.11.1996 günlü buyukşehir belediye meclisi kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikli­ğinin iptali istemiyle açılmış: idare mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, belediye hizmet alam ifadesinden ne amaçlandığı belli olmamakla birlikte plan değişikliğiyle yörede yaşayan nüfusun sosyal do­natı gereksinimlerinin karşılanmasını sağlayacak bir kullanım getirildiği, bunun şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olduğu sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; bu karar davacı tarafın­dan temyiz edilmiştir.

İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 3.maddesinde; sosyal altyapı: eğitim, sağlık, dini. kültürel ve idari yapılar ile park. çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilten genel isimler, teknik alt­yapı; elektrik, havagazı, içme ve kullanma suyu. kanalizasyon ve her türlü ulaş­tırma, haberleşme ve arıtım gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otopark kullanışlarına verilen genel isimler olarak tanımlan­mıştır.

Yukarıda belirtilen maddede sayılan sosyal donatı alanı içerisinde bele­diye hizmet alanı bulunmamaktadır.

Bilirkişi raporunda da. belediye hizmet alanının yönetmelikte gösterilen lejantlar arasında bulunmadığı, belediye hizmet alam ile ne amaçlandığının, bu­nun sosyal donatı mı yoksa gelişme alam mı olduğunun belli olmadığı iddiasında haklılık payı bulunduğu yolunda görüş getirilmiştir.

Bu durumda, taşınmazın belediye hizmet alanı olarak belirlenmesine iliş­kin plan değişikliğinin yörede sosyal donatı alanına olan ihtiyaç nedeniyle şe­hircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olduğu gerekçesiyle verilen davanın reddine ilişkin mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyize konu Antalya 2.İdare Mahkemesince verilen 23.6.1998 günlü. E:1997/695, K:1998/568 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 23.9.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

T.C.

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No : 2002/3435

Karar No: 2003/7049

Özeti : 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre cezaların şahsiliği ilkesi göz önünde tutularak yapı sahibine para cezası verilmesi gerektiğinden, projeye aykırı tadilatları yapan kişilerin belirlenmesi suretiyle karar verilmesi gerektiği hakkında.DKD.4

Temyiz İsteminde Bulunan : 1-... İnşaat, Taahhüt ve Ticaret Ltd.Şti,

2- ... 3-...

Vekili                     : Av. ...

Karşı Taraf        : ... Belediye Başkanlığı

Vekili                     : Av....

İstemin Özeti : Ankara 10. İdare Mahkemesinin 25.4.2002 günlü, E:2001/1770, K:2ÛQ2/6Q1 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı oiduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Selçuk Topal'ın Düşüncesi : Dava konusu olayda 3194 sayılı îmar Kanununun 32. ve 42. maddelerinde belirtilen yapı sahibinin araştırılması suretiyle karar verilmesi gerektiğinden, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Habibe Ünal'ın Düşüncesi : ...,26757 ada, 4 parsel savılı taşınmaz üzerindeki binada onaylı projeye aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan değişik ikier nedeniyle 3194 sayılı yasanın 42. maddesi uyarınca tüm malikler adına 5.000.000.000 lira para cezasının Apartman Yönetim Kurulu Başkanlığına uygulanmasına ilişkin 11.10,2001 günlü, E:.2001/5396.15 sayılı ... Belediye Encümeni kararının iptali dileğiyle açılan davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

3194 sayılı Yasanın 42. maddesinde; ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine veya müteahhidine para cezası verileceği kurala bağlanmış olup, hukuk sistemimizde de cezaların şahsiliği ilkesi geçerli bulunmaktadır.

Bu durumda uyuşmazlığa konu yapıda onaylı projeye aykırı ve ruhsatsız olarak değişiklik yapanların saptanarak, bu kişiler adına para cezası uygulanması gerekirken tüm malikler adtna Apartman Yönetim Kurulu Başkanlığına uygulanması yolundaki dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenle dava konusu işlemin iptali gerekirken davanın reddi yolunda İdare Mahkemesince verilen kararda isabet bulunmadığından bozulmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra İşin gereği görüşüldü:

Dava, ..., ..., 26757 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binada projeye aykırı olarak yapılan ruhsatsız tadilatlar nedeniyle apartman yönetim kurulu başkanlığına 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca 5.000.000.000.- lira para cezası verilmesine ilişkin 11.10.2001 günlü, C.2001/5396.15 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporla dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, ruhsatsız inşaatın 26.3.2000 günlü tutanakla tesbit edildiği, 1.bodrum katta ortak kullanım alanındaki 14 araçlık kapalı otoparkın, mimari projede belirtilen 9 aksından bölünerek, 7 ve 8 nolu dükkanlar arasında bulunan ortak duvarların da kısmen kaldırılması suretiyle, ayrıca binanın iç ana merdivenleri sahanlığında otoparka o!an girişin tuğla duvarla kapatılarak amacı dışında tamamen dükkanlara ait depo olarak kullanıldığı, bu hususun inşaat ruhsatı ve mimari projeye aykırı olduğu, projede tadilat yapılarak tadilat ruhsatı verilmesinin de mümkün olmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar veri!miş;karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı Yasanın 42. maddesinde; ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine veya müteahhidine para

cezası verileceği kurala bağlanmış olup, hukuk sistemimizde de cezaların şahsiliği ilkesi geçerli bulunmaktadır.

Dava konusu olayda davacılar, binanın ortak kullanım alanında yapılan tadilatlardan tüm kat maliklerinin sorumlu tutulamayacağını, kendilerinin bu durumdan mağdur olduklarını, binanın müteahhidinin ve arsa sahibinin haksız şekilde söz konusu alanı işgal etmeleri nedeniyle kendilerinin kusuru olmadığını belirterek, cezaların şahsiliği ilkesi gereği kusurlu kimse ona para cezasının verilmesi gerektiğini, ruhsata aykırı tadilatların kendileri tarafından belediyeye bildirildiğini ileri sürmektedirler.

İdare mahkemesince, yıktırılmasına karar verilen projeye aykırı olarak yapılan tadilatları yapan kişilerin belirlenmesi suretiyle, ayrıca cezaların şahsiliği ilkesi de gözonüne alınarak para cezasına ilişkin dava konusu işlem hakkında karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle Ankara 10.İdare Mahkemesinin 25,4.2002 günlü, E:2001/1770, K;2002/601 sayılı kararının bozulmasına, 10.120.000.-lira karar harcı ile fazladan yatırılan 7.530.000.-lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 22.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

D A N r Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No:1998/7473

Karar No:1999/6529

ÖZETİ : Davacıya ait taşınmaz Üzerindeki ruhsatsız yapının imar planında park ala­nında kalması nedeniyle yıktırılmasına ilişkin işlevle mevzuata aykırılık bulunmadığı 2981 SAYILI YASANIN3/b maddesi uyarınca arsa tahsisinin gecekondular için söz konusu olduğu, kişiler™ kendi­sine ait taşınmaz üzerindeki ruhsatsız yapılar hakkında genel hükümler uyarınca işle» tesisinin gerektiği hk.-DD.103

Temyiz İsteminde Bulunan : ... Belediye Başkanlığı

Vekilleri____ ı Av. ... - Av. ...

Karşı Taraf  : ...

* Vekili_______ L Av. ...

İstemin Özeti : Eskişehir İdare Mahkemesinin 26.6.1998 günlü. E:1996/ 1106. K:1998/540 sayılı kararının iptale ilişkin bölümünün usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Aylin Bayramın Düşüncesi : Dosyanın incelenmesinden, uyuş­mazlığa konu yapının ruhsatsız yapıldığı ve imar planı uyarınca ruhsata bağlana-mayacağı. 2981 sayılı Yasa kapsamında da bulunmadığı anlaşıldığından, yıktırıl­masına ilişkin işlemde mevzuata aykırılık görülmemiştir. Bu nedenle yapı gece­kondu kapsamında değerlendirilmek suretiyle verilen idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Tülin Özgenç'ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen husus­lar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında be­lirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın da­yandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerekti­rir nitelikte görülmemektedir. Açıklanan nedenlerle tenyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava.' .......  pafta. ... ada, ... parsel sayılı davacıya dit taşınma.:

üzerindeki ruhsatsız yapının 3194 sayılı Yasanın 32.maddesi uyarınca yıktırıl­ması ve aynı Yasanın 42.maddesi uyarınca para cezası verilmesi yolundaki-1.8. 1996 günlü. 2041 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış: idare mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlığa konu yapı için davacı­nın İmar affı başvurusunun bulunduğu, ancak yeşil alanda kalması nedeniyle aftan yararlandırılaayıp ruhsat verilaediği anlaşıldığından. 2981 sayılı Yasa uyarınca arsa tahsisi yapılması gerekirken yapının yıktırılmasında mevzuata uyarlık bu­lunmadığı nedeniyle dava konusu işlemin bu kısmının iptaline, davanın para ceza sına yönelik bölümünün ise adli yargının görevine girmesi nedeniyle görev yönün­den reddine karar verilmiş, kararın iptale ilişkin kısmı davalı idare vekilı ta­rafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı îoar Kanununun 32.maddesinde, bu Kanunun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç, ruhsat alınmadan yapıya başUndıgı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgıîı idarece tespiti üzerin*?. belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durusunun saptanacağı, vapmın mühür­lenerek inşâatın derhal durdurulacağı, bu tarihten itibaren bîr ây içinde ruhsa-ta aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığının anlaşılaası halinde «u hürün kaldırılarak inşaatın devasana izin verileceği, aksı takdirde ruhsatın ip­tal edileceği, ruhsata aykırı veya ruhsatsız ya-pıUn binanın yıktı nldcağı hükme bağlanmıştır.

2981 sayılı Yasa ile. im»r ve gecekondu mevduatına aykırı atarak tnşa edilmiş ve inşa halindeki yapılara ilişkin hususlar düzenlenerek yasanın öngör­düğü koşulları taşıyanların muhafazasına yönelik hükümler belirlenmiş ve yasadan yararlanamayacak olan yapılar sayılmış. 14.maddesinin (al bendinde her ölçekte imar planında başka maksatla tahsis edilmiş alanlardaki her türlü ruhsatsız ya­pının Yasa kapsamında olmadığı hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden......... pafta. ... ada. ... parsel sayılı da­
vacıya ait taşınmaz üzerinde ruhsatsız yapı yapıldığının 27.6.1996 tarihindi.1
saptanarak mühürlendiği, imar planı uyarınca taşınmazın park alanında kalması
nedeniyle ruhsata baglanamayacagından dava konusu işlemle yıktırılmasına karar
verıldiği anlaşılmaktadır. Davacı tarafından her ne'kadar uyuşmazlığa k-Bnu ruh
satsnz yapı için imar affından yararlanmak üzere başvuruda bulunulmuşsa da. ta­
şınmazın imar planında park alanında kalması nedeniyle 2981 sayılı Yasa uyarınca
ruhsat verilmesinin mümkün olmaması sonucu ruhsata baglanamadıyınddn. ruir,<tt$ı,'
yapıldığı tartışmasız olan yapı hakkında 3194 sayılı Yasanın 32.maddesi hükmime
göre tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır

İdare mahkemesince davacıya 2981 sayılı Yasa uyarınca arsa tahsis «dil meksizin tesis edilen işlemin mevzuata .ay-kiirı bulunduğu sonucuna varılmı.şsa da. anılan Yasanın 13/b maddesi uyarınca yapılacak olan arsa tahsislerinin ha-'i ne. belediye, il Özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde

olan arsa veya araziler üzerinde hak sahipliği saptanan ve bulunduğu yerde koru-namayan gecekondu sahipleri için sözkonusu olduğu, kişilerin kendisine ait ta­şınmaz üzerinde bulunan ruh5ats^z yapıların bu kapsamda değerlendirilemeyeceği, amlan Yasa kapsamında bulunmayan ruhsatsız yapılar hakkında genel hükümler uya­rınca işlem tesisinin gerektiği nedeniyle, belirtilen hususlar göz Önünde bulun­durulmaksızın işlemin iptali yolundaki mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Eskişehir idare Mahkemesinin 26.6.1998 günlü. E:1996/1106. K;1998/540 sayılı kararının temyiz edilen bölümünün bozulmasına.. dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 14.12.1999 gününde oybirliğiyle ka­rar verildi.

 

 

T.C.

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No : 2002/2368

Karar No : 2003/5127

Özeti : Bir bölgede yapılan parselasyon işleminin mahkemece iptal edilmesi halinde, düzenlemenin yapıldığı bölgede kadastral mülkiyete dönüş sağlanmış olacağından, yeni yapılan düzenlemenin kadastral durum dikkate alınmak suretiyle yapılması gerekirken, iptal edilen düzenlemede yer alan parseller üzerinden yapılan düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmadığı hakkında.-DKD.4

Temyiz İsteminde Bulunan :... Belediye Başkanlığı

Vekili                     : Av......

Karşı Taraf        : Vakıflar Genel Müdürlüğü adına Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Vekili                     : Av....

İstemin Özeti : Antalya 1. İdare Mahkemesinin 31.10.2001 günlü, E:2001/225, K:2001/1105 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Halil Koç'un Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Turan Karakaya'mn Düşüncesi : Dava, davacı idareye ait taşınmazın bulunduğu yerde 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan imar düzenlemesine ilişkin ... Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, 16.2.1995 gün ve 210 sayılı ... Belediye Encümeni kararı ile yapılan imar uygulamasının, davacıya müstakilen tahsis edilmeyerek tümünün hisseiendirilmesi ve özellikle davalı Belediyenin, düzenlemeye giren az miktardaki taşınmazı karşılığında, yeni oluşan imar parsellerine çok küçük hisselerle paydaş olarak katılması yasa ve yönetmelikte öngörülen düzenleme esaslarına uygun olmadığı gerekçesi Antalya 1. İdare Mahkemesince iptal edildiği, bu karar üzerine dava konusu işlem ile iptal kararının gereğinin yerine getirilerek İmar düzenlemesi yapıldığı ve yeniden parsellerin dağıtımının yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, İdare Mahkemesince yapılan yeni düzenlemenin mahkeme kararında gösterilen gerekçeler doğrultusunda yapılıp yapılmadığının araştırılarak karar verilmesi gerekirken aksine verilen kararda isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, ..., ... İlçesi, 11051 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda parselasyon yapılmasına ilişkin 24.8.2000 günlü, 770 sayılı belediye encümeni kararı ile bu karara yapılan itirazın reddine ilişkin 19.10.2001 günlü, 978 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, uyuşmazlık konusu taşınmazın bulunduğu alanda daha önce 16.2.1995 günlü, 210 sayılı belediye encümeni karan ile

yapılan parselasyon işleminin mahkemece iptal edilmesi üzerine, iptal edilen İlk düzenlemedeki ada ve parseller üzerinden yeniden düzenleme yapıldığı, ancak İlk düzenlemenin iptal edilmesi nedeniyle, düzenlemenin yapıldığı bölgede kadastral mülkiyete dönüş sağlanmış olacağından, yeni yapılan düzenlemenin kadastral durum dikkate alınmak suretiyle yapılması gerekirken, iptal edilen düzenlemede yer alan parseller üzerinden yapılan parselasyon işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Antalya 1. İdare Mahkemesinin 31.10.2001 günlü, E:2001/225, K:2001/1105 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde gorülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 24.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 


imar hukukçusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-04 (4151 okuma)

[ Geri Dön ]