imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Bursa bölge İdare MahkemesiBursa bölge İdare Mahkemesi Bursa İdare Mahkemesi Bursa Vergi Mahkemesi


 1. İDARİ YARGI YERLERİ

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi. Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi. 6-. Denizli Bölge İdare Mahkemesi. Aydın Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/itiraz_mercileri.htm - 105k - Önbellek - Benzer sayfalar
 2. BURSA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ - E-Adalet Forum

  BURSA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ, Adliye Sarayı Dahili Telefon Listesi. Referrals V. Seçenekler V ... BURSA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLI?I ...
  www.e-adalet.org/forum/index.php?showtopic=9734 - 54k - Önbellek - Benzer sayfalar
 3. E-Adalet Forum > BURSA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

  BURSA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLI?I. Adliye Sarayı Dahili Telefon Listesi. ADLİYE SANTRALİ 0-224-272 50 04 (30 HAT) - 273 34 70 (25 HAT) ...
  www.e-adalet.org/forum/lofiversion/index.php?t9734.html - 9k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.e-adalet.org alanından daha fazla sonuç »
 4. Bursa Bölge İdare Mahkemesi Haberleri

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi hakkında ulusal basında çıkan tüm haberler.
  www.tumgazeteler.com/haberleri/bursa-bolge-idare-mahkemesi/ - 4k - Önbellek - Benzer sayfalar
 5. HABER: Ordu Bölge İdare Mahkemesi'ne Atama haberi

  28 Haz 2007 ... Ordu Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ertuğrul Yılmaz Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na Atanırken, Yerine İse Hatay Bölge İdare ...
  www.haberler.com/ordu-bolge-idare-mahkemesi-ne-atama-haberi/ - 98k - Önbellek - Benzer sayfalar
 6. ertuğrul yılmaz ERTU?RUL YILMAZ ertugrul yilmaz ERTUGRUL YILMAZ ...

  Ordu Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ertuğrul Yılmaz Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na Atanırken, Yerine İse Hatay Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ayfer ...
  www.haberler.com/ertugrul-yilmaz/ - 80k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.haberler.com alanından daha fazla sonuç »
 7. Politika [05.01.00]

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi’ne 263 dava açıldı, 71 davada 21 milyar 506 milyon 778 bin 157 lira tazminata hükmedildi. Denizli Bölge İdare Mahkemesi’nde 45 ...
  www.evrensel.net/00/01/05/politika.html - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar
 8. Karar Özeti

  Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nin; "tek hakim tarafından karara bağlanmış ise de; dava konusu işlemin, ...
  www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=26069 - 9k - Önbellek - Benzer sayfalar
 9. Karar Özeti

  İlinin yargı çevresinde bulunduğu Bursa Bölge İdare Mahkemesi olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, ? hakkında soruşturma izni verme veya ...
  www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=22541 - 5k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.danistay.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 10. [PDF]

  DONANIM DA?ITIMI YAPILACAK BÖLGE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ ...

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  Bursa bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 2. 2. 1. 2. Afyon İdare mahkemesi. İdari Yargı İM. 1. 1. 0. 2. Denizli bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM ...
  www.adalet.gov.tr/duyurular/2006/aralik06/donanim/idari.pdf - Benzer sayfalar
 11. Memurlar Vakfı

  Tekirdağ Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 27882 Ömer ÖZTÜRK,. Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesi ...
  www.memurlarvakfi.org.tr/AtamalarDetay.asp?KayitTipID=5&SiraNo=66 - 176k - Önbellek - Benzer sayfalar
 12. Memurlar Vakfı

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa İdare Mahkemesi Üyesi 37823 Muhammet Ali ÖZTÜRKLER,. Erzurum Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Erzurum Bölge İdare ...
  www.memurlarvakfi.org.tr/AtamalarDetay.asp?KayitTipID=5&SiraNo=118 - 268k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.memurlarvakfi.org.tr alanından daha fazla sonuç »
 13. AdaletTR > Danıştay Kararı

  Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesi'nce Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nin 9.2.2006 tarih ve E:2006/157, K:2006/180 sayılı kararının Danıştay Başsavcılığı ...
  www.adalettr.org/lofiversion/index.php/t72.html - 18k - Önbellek - Benzer sayfalar
 14. TEM-SEN DELEGE LİSTESİ

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi E: 2006/1144 K:2007/135. 45 <= /p>, Davacılar:Saadettin Uğurlu, Ethem= Gürsu, Yusuf Öztürk, Alisedyi Aybar,Mürüvet= İşli, ...
  www.mufettisler.net/Yargikararlari/33b.mht - 135k - Önbellek - Benzer sayfalar
 15. soL Günlük Siyasi Gazete - 'Kapatılmamış olması skandal'

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen karar uyarınca, yargı bir kez daha Cargill fabrikasının yasa dışı faaliyet yürütüyor olduğuna karar vermiştir ...
  arsiv.sol.org.tr/index.php?yazino=26896 - 17k - Önbellek - Benzer sayfalar
 16. soL Günlük Siyasi Gazete - Cargill fabrikası kimin toprağına kurulu?

  16 Ara 2007 ... Son olarak 7 Aralık’ta Bursa Bölge İdare Mahkemesi Cargill ve Bursa Valiliği tarafından yapılan son itirazı da reddetti. ...
  arsiv.sol.org.tr/index.php?yazino=26893 - 14k - Önbellek - Benzer sayfalar
  arsiv.sol.org.tr alanından daha fazla sonuç »
 17. Bianet :: Toplu Dilekçe için cezalandırılmışlardı ama..

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi okuyan ... üzerine ceza alan öğrenciler Bursa Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak ...
  www.bianet.org/bianet/kategori/egitim/7167/toplu-dilekce-icin-cezalandirilmislardi-ama - 21k - Önbellek - Benzer sayfalar
 18. Yeni Bursa Gazetesi, Bursa, Haber sitesi, internet haber, Bursa ...

  ... görüşerek vekaletlerini aldıklarını ve oda olarak önümüzdeki hafta Bursa Bölge İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açacaklarını söyledi. ...
  www.yenibursa.com/Doktorlar-mahkeme-yolunda-1466.html - 66k - Önbellek - Benzer sayfalar
 19. Köy Kararlarına karşı itiraz ve dava

  İlinin yargı çevresinde bulunduğu Bursa Bölge İdare Mahkemesi olduğu sonucuna varılmıştır. SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, ... hakkında soruşturma izni verme ...
  www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=7226 - Benzer sayfalar
 20. Uyap Tekemmül Edene Kadar Ertelenmeli mi?

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi BİM 12.06.2006 Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi BİM 12.06.2006 Kayseri Bölge İdare Mahkemesi BİM 12.06.2006 ...
  www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=8053 - Benzer sayfalar
  www.turkhukuksitesi.com alanından daha fazla sonuç »
 21. EMO - CARGİLL’DE SON PERDE

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi, Bursa Valiliği ve Cargill tarafından, Bursa 3. İdare Mahkemesi‘nin, Cargill hakkında verdiği ‘‘yürütmenin durdurulması‘‘ ...
  www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=57659&tipi=5&sube=15 - 43k - Önbellek - Benzer sayfalar
 22. 116 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi - Web Türkiye Portal

  ... Ergün Özcan ve Mürteza Güler Danıştay savcılıklarına, Ordu Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ertuğrul Yılmaz Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na. ...
  www.webturkiyeportal.com/webforum/147658-116-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degistirildi.html - 66k - Önbellek - Benzer sayfalar
 23. MİLLİYET İNTERNET - EKONOMİ

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi, değeri 51.2 milyon dolar olan Balıkesir SEKA'nın 1.1 ... Bursa Bölge İdare Mahkemesi, Balıkesir SEKA Kağıt Fabrikası'nın, ...
  www.milliyet.com.tr/2003/08/17/ekonomi/eko01.html - 31k - Önbellek - Benzer sayfalar
 24. Çanakkale'de milyonları toprağa gömenler yargılanacak / Türkiye ...

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi, ormanın katledilmesine gözyuman ve milyonların toprağa gömülmesine neden kamu görevlileri hakkında dava açılmasına karar verdi. ...
  www.milliyet.com.tr/default.aspx?aType=SonDakika&ArticleID=876040 - 27k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.milliyet.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 25. ALBAYRAKLAR DA SEKA ŞOKU YAŞANIYOR

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi, Balıkesir SEKA Kağıt Fabrikası nın, Albayraklar AŞ ye satışında, kamu yararına ve özelleştirmenin amacına uygun olmadığı ...
  www.habervitrini.com/haber.asp?id=95700 - 37k - Önbellek - Benzer sayfalar
 26. BURSA BAROSU

  Bu karara karşı Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz edilmiş, mahkeme YD İtiraz 2007/810 sayı ve 10 Ekim 2007 günlü kararı ile davalı belediye ile Toray ...
  www.bursabarosu.org.tr/haberler.php?kimlik=92 - 47k - Önbellek - Benzer sayfalar
 27. Kilis Belediyesi - www.kilis.bel.tr

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi, Bursa Valiliği ve Cargill tarafından, Bursa 3. ... Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nce verilen karar şöyle: ''Dava dosyasında ...
  kilis.bel.tr/gundem_detay.asp?haber_id=285386 - 96k - Önbellek - Benzer sayfalar
 28. Ergen İmar Hukuku - Blogcu

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanı 27374 Hilmi SAYAR,. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara İdare Mahkemesi ...
  ergenimar.blogcu.com/ - 47k - Önbellek - Benzer sayfalar
 29. 2008 idari yargı kararnamesi - Ergen İmar Hukuku - Blogcu

  14 Tem 2008 ... Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanı 27374 Hilmi SAYAR,. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, ...
  ergenimar.blogcu.com/2008-idari-yargi-kararnamesi_20002841.html - 38k - Önbellek - Benzer sayfalar
 30. Balıkesir Belediyesi Web Sayfası

  İdare Mahkemesi tarafından verilen “Yürütmenin Durdurulması Kararı”, Balıkesir Belediyesi’nin itirazı üzerine Bursa Bölge İdare Mahkemesi tarafından ...
  www.balikesir.bel.tr/bulten.php?siras=61 - 55k - Önbellek - Benzer sayfalar
 31. Erciyest TV

  ... İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Yaşar Kayıhan getirilirken Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Metin Bor Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine atandı. ...
  www.erciyestv.com.tr/showpage.asp?ID=9713 - 25k - Önbellek - Benzer sayfalar
 32. 1325 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DE?İŞTİ - GÜNCEL - STARGAZETE.COM

  29 Haz 2008 ... Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanı Hilmi Sayar Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine getirildi. ...
  www.stargazete.com/index.asp?haberID=166759 - 36k - Önbellek - Benzer sayfalar
 33. Marmarabirlik' ten Sert Yanıt - Orhangazi Şehir Rehberi

  Marmarabirlik’in açıkladığı Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nin kararlarına karşı “böyle bir karar yok” yanıtını veren Orhangazi Belediyesi’ne karşı ...
  www.orhangazirehberi.com/haberler/orhangazi/marmarabirlik-ten-sert-yanit.html - 58k - Önbellek - Benzer sayfalar
 34. Radikal-çevrimiçi / Türkiye / Daha perde inmedi

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi, dönemin Emniyet Müdürü Aydın Genç'in 'yargılanmasına izin ... Mumcu son olarak Bursa Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu, ...
  www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=20781 - 30k - Önbellek - Benzer sayfalar
 35. Radikal-çevrimiçi / Ekonomi / Balıkesir SEKA'nın satışı durduruldu

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi, Balıkesir SEKA Kağıt Fabrikası´nın Albayraklar ... Selüloz-İş Sendikası´nın açtığı davaya bakan Bursa Bölge İdare Mahkemesi, ...
  www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=85383 - 30k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.radikal.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 36. 116 hakim ve savcıya tayin haberi - 27 Haziran 2007 Çarşamba 21:38

  27 Haz 2007 ... ve Mürteza Güler Danıştay savcılıklarına, Ordu Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ertuğrul Yılmaz Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na ...
  www.internethaber.com/news_detail.php?id=91487 - 27k - Önbellek - Benzer sayfalar
 37. ---MİARGED---

  İlinin yargı çevresinde bulunduğu Bursa Bölge İdare Mahkemesi olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, ... hakkında soruşturma izni verme veya ...
  www.miarged.org.tr/default2.asp?page_id=showcontent&p=danistay&n=542 - 43k - Önbellek - Benzer sayfalar
 38. 26.01.2004 TARİH VE 16 SAYILI İLKE KARARI UYARINCA YAPILAN ...

  2, 27479, ERTU?RUL YILMAZ, BURSA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI. 3, 27485, KAMİL ERGÜN, AYDIN İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI. 4, 27488, GÖKALP YANARDA?O?LU ...
  www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2008/haziran/nisan08_3yil_basarili.htm - 33k - Önbellek - Benzer sayfalar
 39. Hürriyet - Çanakkale idare mahkemesi istiyor

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nin kendilerine zaman kaybettirdiğini ve adaletin geç tecelli ettiğini anlatan Baro Başkanı Türkay Ömercioğlu acil ...
  ankara.hurriyet.com.tr/ege/6488920.asp - 66k - Önbellek - Benzer sayfalar
 40. 476 hakimin tayin yerleri belirlendi - - KPSS COM TR

  17 Eki 2007 ... Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa İdare Mahkemesi Üyesi 37823 Muhammet Ali ÖZTÜRKLER,. Erzurum Vergi Mahkemesi Başkanlığına, ...
  www.kpss.com.tr/lang-tr/476_hakimin_tayinleri.cgi - 70k - Önbellek - Benzer sayfalar
 41. 116 hakim savcının görev yeri değişti

  28 Haz 2007 ... ve Mürteza Güler Danıştay savcılıklarına, Ordu Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ertuğrul Yılmaz Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na. ...
  frm.ekshi.net/116.hakim.savcinin.gorev.yeri.degisti.16885.html - 95k - Önbellek - Benzer sayfalar
 42. Radyo Enerji :: 90.0 Mhz :: Ordu :: - ATAMA

  Ordu Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ertuğrul Yılmaz Bursa Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na atanırken, yerine ise Hatay Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ayfer ...
  www.radyoenerji.com.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=99999999 - 47k - Önbellek - Benzer sayfalar
 43. Memurlar.Net (Emlak Vergisine ilşikin 3 adet Danıştay Kararı ...

  Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesi'nce Bursa Bölge İdare Mahkemesi'nin 15/4/2004 tarih ve E:2003/1200, K:2004/376 sayılı kararının Danıştay Başsavcılığı ...
  www.memurlar.net/haber/66222/ - 80k - Önbellek - Benzer sayfalar
 44. Çanakkale Boğaz Gazetesi

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi, memurlar hakkında dava açılabileceğine dair karar verdi. Bu nedenle çok mutluyuz. Bundan sonraki aşamada, tüm uyarılara rağmen ...
  www.gazetebogaz.com/haberdetay.asp?bolum=164&uyeid=1 - 82k - Önbellek - Benzer sayfalar
 45. Cargill kararına itiraza ret

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi, Bursa Valiliği ve Cargill tarafından, Bursa 3. ... Bursa Bölge İdare Mahkemesi nce verilen karar şöyle: Dava dosyasında mevcut ...
  haber.cicoz.net/53927-Cargill_kararina_itiraza_ret.html - 27k - Önbellek - Benzer sayfalar
 46. AKP Danıştay'ı kapattı! - Aleviweb.com - Alevi Alevilik ve ...

  Son olarak, 7 Aralık 2007'de Bursa Bölge İdare Mahkemesi, Cargill ve Bursa Valiliği tarafından yapılan son itirazı da reddetmişti. AKP hükümeti buna da yeni ...
  www.aleviweb.com/forum/showthread.php?t=28870 - 60k - Önbellek - Benzer sayfalar
 47. Bursa Meydan Gazetesi - www.meydangazetesi.com.tr

  Son kararı veren Bursa Bölge İdare Mahkemesi… Aynur Esemenli, Elif Taşdelen, Nurbahar Erden, Zarife Erden, Günnur Meriç adlı vatandaşlar, ...
  meydangazetesi.com.tr/yazidetay.asp?AuthorID=67&ArticleID=2842 - 90k - Önbellek - Benzer sayfalar
 48. Fazla mesai davasını itfaiye kaz<span>and</span>ı Bursa Yerel ...

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi, itfaiye çalışanlarının belediye aleyhine açtığı davada, itfaiye çalışanlarını haklı buldu. 55 gündür Bursa Büyükşehir ...
  www.bursayerelhizmetsen.com/Haberler.asp?haber=devam&id=94 - 86k -

  idare hukuku, idare hukuku davaları, idare hukukuna giriş, idare hukuku uzmanı, idare hukukcusu, idare uzmanı, idare
  hukukçusu, "idare hukuku", ıdare hukuku, idare hukukunda iptal ve tam yarı
  (tazminat) davaları, idare hukukunda bilirkişi, idare hukuku rehberi, idare
  hukuku içtihatları, idare hukuku kararları, idare hukuku mahkemeleri, idare
  hukuku yüksek yargı yerleri, idare hukuku merkezi, idari yargı, idari yargı davaları, idari yargılama usulü
  kanunu, belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
  imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
  suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi,
  imar dava dilekçe örnekleri, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar
  hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür
  ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi
  eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
  planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,
  imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her
  türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
  hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,
  Bursa bölge İdare Mahkemesi Bursa İdare Mahkemesi Bursa Vergi Mahkemesi

  Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

  Yayınlanma:: 2008-09-12 (14698 okuma)

  [ Geri Dön ]