Anasayfaya dönmek için tıklayın

 

 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

 

          Kanun Hük. Kar.nin Tarihi   :    22/1/1990     No : 399

          Yetki Kanununun Tarihi        :    12/3/1986     No : 3268

                                                                9/4/1987     No : 3347

                                                            12/10/1988     No : 3479

                                                                1/6/1989     No : 3569

          Yayımlandığı R.G. Tarihi       :    29/1/1990     No: 20417 (Mükerrer)

          V. Tertip Düsturun Cildi        : 29 Sh.: 571

                                                                                

Bu KHK ile ilgili olarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için "Yönetmelikler Külliyatı"nın KHK'lara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

                                                                                

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Amaç ve Kapsam

             Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararname, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları personelinin hizmete alınmalarını, görev ve yetkilerini, niteliklerini, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarını düzenler.

             Temel İlkeler

             Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi personelin hizmet şartlarına, statülerine, hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesinde;

             a) İşin gerektirdiği nitelikleri haiz elemanların işe alınması ve işin gereğine uygun olarak yetiştirilmesi,

             b) Verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırılması,

             c) Çalıştığı kuruluşta göreve devamını özendirecek bir özlük hakları sisteminin gerçekleştirilmesi,

             d) Yaratıcılığı, girişimciliği, başarı ve çabasının maddi ve manevi olarak değerlendirilmesinin teşviki,

             ilkeleri göz önünde bulundurulur.

             İstihdam Şekilleri

             Madde 3 – a) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetler memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürülür.

             b) (Değişik : 5/2/1992 - 3771/1 md.) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, devlet tarafından tahsis edilen kamu sermayesinin karlı, verimli ve ekonominin kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasında bulunduğu teşkilat, hiyerarşik kademe ve görev unvanı itibariyle kuruluşunun karlılık ve verimliliğini doğrudan doğruya etkileyebilecek  karar  alma,  alınan  kararları uygulatma ve uygulamayı denetleme yetkisi verilmiş asli ve sürekli görevler genel idare esaslarına göre yürütülür. Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevleri; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen diğer personel eliyle gördürülür.

——————————

(1)    Bu Kanun Hükmünde Kararnamede sözü edilen 1 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 29/1/1990 tarih ve Mükerrer 20417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Sözkonusu cetvelde yapılan değişiklikler ile kadroları iptal ve ihdas edilen kuruluşlar bu KHK'nin sonundaki listede gösterilmiştir.

            Bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

             c) (b) bendi dışında kalan sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir. (Bunlar bu Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personel olarak geçecektir.) Sözleşmeli personel işin niteliğine göre yılın veya günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmi zamanlı da istihdam edilebilir. (1)

             d) Memurlar ve sözleşmeli personel toplu iş sözleşmeleri kapsamına alınamaz  ve bunlara toplu iş sözleşmeleriyle veya toplu iş sözleşmeleri emsal alınarak hiçbir ayni ve nakdi menfaat sağlanamaz.

             e) İşçiler bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi değildir.

İKİNCİ BÖLÜM

Personel İhtiyacı, Atama ve İşe Alma

             Personel İhtiyacı

             Madde 4 – Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek personelin kadro, ünvan derece ve sayıları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personele ait pozisyonların unvan ve sayıları Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Yeni kadro ve pozisyonların ihdası ile ihdas edilmiş kadro ve pozisyonların iptal ve değişiklikleri Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılır.

             Atama

             Madde 5 – Teşebbüs genel müdürü ve genel müdür yardımcısı kadrolarına ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak kararla atama yapılır. Bu kadrolara atanacaklar hakkında yüksek öğrenimi bitirmeleri ve görevlerini yerine getirebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmaları kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun istisnai memuriyete dair hükümleri uygulanır. 1 sayılı cetvelde yer alan diğer kadrolara yönetim kurulu kararı ile atama yapılır. Yönetim kurulları bu yetkilerini sınırlarını açıkca belirlemek kaydıyla devredebilirler. (2)

             Birinci fıkra uyarınca yapılacak atamalarda teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli (...) (3) statüde geçen hizmetler memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirilir.

             İşe Alma

             Madde 6 – Sözleşmeli personel yönetim kurulu kararı ile işe alınır. Yönetim kurulları bu yetkilerini, sınırlarını göstermek suretiyle devredebilirler. Sözleşmeli personel ile akdedilecek sözleşmeler Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle tespit edilecek tip sözleşme çerçevesinde ve takvim yılı itibariyle yıllık olarak düzenlenir.

             İlk defa açıktan işe alınacak sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılır. Bunların müteakip sözleşmeleri ile yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçenlerin sözleşmeleri bir kereye mahsus olmak üzere cari yıl sonuna kadar yapılır.

             Sözleşmeli personelin, sözleşme süresi içinde görev yeri veya ünvanının değişmesi halinde sözleşme yeniden düzenlenir.

             İşe Alınacaklarda Aranılacak Şartlar

             Madde 7 – Sözleşmeli olarak işe alınacak personelin;

             a) Kamu haklarından mahrum bulunmamaları,

             b) 18 yaşını tamamlamış olmaları,

             c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüş-

——————————

(1) Bu maddeye göre çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret tavanının uygulanması ile ilgili olarak 29/12/2006 tarihli ve 26391 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26/12/2006 tarihli ve 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci  maddesine bakınız.

 (2)   Bu fıkranın ikinci cümlesi, Anayasa Mahkemesinin 4/4/1991 tarih ve E. 1990/12, K. 1991/7 sayılı Kararıyla iptal edilmiş olup, mezkür Karar 13/8/1991 tarihinden başlamak üzere 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. (Bkz. R.G. 13/8/1991 - 20959)

(3)    Bu fıkrada yer alan "... veya kapsam dışı ..." ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 4/4/1991 tarih ve E. 1990/12, K. 1991/7 sayılı Kararıyla iptal edilmiştir. (Bkz. R.G. 13/8/1991-20959)

 

vet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

             d) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmamaları,

             e) En az ortaokul mezunu olmaları,

             gerekir.

             Ancak, ortaokul mezunları arasından personel temininin mümkün olamaması halinde ilkokul mezunlarının da istihdamı mümkündür.

             Sözleşmeli statüde çalıştırılacak personelde aranılacak diğer özel şartlar teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit olunur.

             Sınav

             Madde 8 – Sözleşmeli personel, iş gereklerine uygun olarak yarışma ve yeterlik veya sadece yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle işe alınır.Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda,memur statüsünden sözleşmeli statüye, sözleşmeli statüden memur statüsüne geçenlerle mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar ayrıca sınava tabi tutulmazlar.

             Sınav konuları, sınavın şekli ve sınav komisyonunun teşkili ile sınava ilişkin diğer hususlar teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle tespit edilir.

             Görev ve Yer Değişikliği

             Madde 9 – Sözleşme süresi içerisinde gelişen hizmet şartlarına göre sözleşmeli personelin görevi veya görev yeri değiştirilebilir. Sözleşmeli personelin daha üst bir göreve getirilebilmesi için bu görevin iş gereklerini taşıması, boş bir pozisyonun bulunması ve sicil ve başarı değerlemesinin A veya B düzeyinde olması gerekir.

             Görev veya görev yeri değişikliklerinde yeni görev yerine hareket ve işe başlama süresi aynı yerde göreve başlayacaklar için tebliği izleyen gün, başka yerdeki göreve başlayacaklar için 15 gündür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Ödev ve sorumlulukları

             Tarafsızlık

             Madde 10 – Sözleşmeli personel, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz. Görevini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz; (Ek: 5/2/1992 - 3771/2 md.) hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda bulunamaz ve bu çeşit eylemlere katılamaz.

             Teşebbüs Personelinin Yükümlülük ve Sorumlulukları

             Madde 11 – Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel müdür, müessese müdürü, yönetim ve danışma kurulu veya yönetim komitesi üyeleri ile her çeşit personeli;

             a) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklara verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynakları verimlilik ve karlılık esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gereken gayret ve basireti göstermekle sorumlu ve yükümlü olup, görevleri ile ilgili olarak mensup oldukları teşebbüs ve bağlı ortaklığa verdikleri zarardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabidirler.

             b) (İptal : Ana. Mah.nin 4/4/1991 tarih ve E. 1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 - 3771/3 md.) Teşebbüslerin ve bağlı ortaklıkların paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlar ile ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı memur sayılarak haklarında Türk Ceza Kanununun 2 nci kitap üçüncü ve altıncı baplarındaki hükümler uygulanır.

 

             c) (İptal : Ana.Mah.nin 4/4/1991 tarih ve E. 1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 - 3771/3 md.) Görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri, görevden ayrılmış olsalar bile, yetkili amirin izni olmadan açıklayamazlar. Aksi halde haklarında Türk Ceza Kanununun 229 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

             d) (Değişik: 2/12/1999 - 4483/17 md.) Teşebbüs genel müdürü ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerini icra sırasında işledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları, ilgili bakanın iznine bağlı olup; bu konuda Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Haklar

             Sosyal Güvenlik

             Madde 12 – Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personel, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabidir.

             Çekilme

             Madde 13 – Sözleşmeli personel, bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşmesinde belirtilen şartlarla görevinden çekilme hakkına sahiptir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yasaklar

             Sendikal Faaliyet ve Grev Yasağı

             Madde 14 – Sözleşmeli personelin herhangi bir sendikaya üye olması, sendikal faaliyette bulunması, grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, desteklemesi veya teşvik etmesi yasaktır.

             Başka İş ve Hizmet Yasağı

             Madde 15 – Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel müdür, müessese müdürleri ile yönetim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri ve her çeşit personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen haller dışında başka bir işle meşgul olamazlar.

             Birinci fıkrada sayılanlar;

             a) Anonim şirketler hariç olmak üzere, çalıştıkları kuruluşların faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere ortak olamazlar. Bunların eşleri ile reşit olmayan çocukları da aynı yasaklara tabidir.

             b) Teşebbüs yönetim kurulunun muvafakatı üzerine teşebbüs veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin yalnız birisinde olmak kaydıyla bulundukları yerdeki, uygun aday bulunamaması halinde başka yerdeki iştiraklerin yönetim kurulu üyeliğine, denetçiliğine ve tasfiye kurulu üyeliğine getirilebilirler.

             İlgili Bakanlık personeli de, kendi görevlerine ek olarak bakanın izni ile, teşebbüs genel müdürü tarafından, bu fıkrada adı geçen görevlere atanabilirler.

             Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.

             a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve teşebbüs genel müdürü veya yetki vereceği diğer amirlerin uygun görmesi şartıyle, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alınması,

             b) Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları, kamu kurumu niteliğini haiz kuruluşlar, teşebbüsün faaliyetleri ile ilgili sosyal ve mesleki nitelikteki kuruluşların yönetim, denetim ve istişare organlarında görev alınması,

             c) Kişiler, kurum ve kuruluşlarca, görevleri dolayısıyla teşebbüs ve bağlı ortaklık personeli aleyhine açılan davalarda, teşebbüs genel müdürünün uygun görmesi şartıyla görevlendirilecek avukatlarca savunma yapılması,

             d) Bilirkişilik ve hakemlik gibi kanunlardan doğan görevler.

             Kısmi zamanlı olarak istihdam edilen sözleşmeli personelin hangi iş veya hizmetleri yapamayacağı sözleşmelerinde belirtilir.

             Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin sözleşmeleri fesh edilir.

 

             Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı

             Madde 16 – Sözleşmeli personelin, doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemesi ve görevi sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmesi veya iş sahiplerinden borç para istemesi ve alması yasaktır.

             Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı

             Madde 17 – Sözleşmeli personel, göreviyle ilgili konularda basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına yetkili amirlerinin izni olmadan bilgi veya demeç veremez.

             Siyasi Faaliyet Yasağı

             Madde 18 – (İptal : Ana.Mah.nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 - 3771/4 md.) Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi personeli siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasi partilere üye olamazlar.

             Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı

             Madde 19 – Sözleşmeli personelin, teşebbüs veya bağlı ortaklığın hizmetlerini aksatacak şekilde kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya göreve gelipte hizmetlerin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları, toplu olarak söz veya yazı ile müracaat ve şikayetleri yasaktır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çalışma Saatleri ve İzinler

             Çalışma Saatleri

             Madde 20 – Sözleşmeli personelin, haftalık çalışma süresi 40 saattir. İş ve işyerinin çalışma şartları dikkate alınarak tatil ve çalışma günleri, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerdeki çalışma şekillerinin tespitine teşebbüs veya bağlı ortaklıkların yönetim kurulları yetkilidir.

             Yıllık İzin

             Madde 21 – Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izin verilmesine esas hizmetin tesbitinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmeti gözönüne alınır. Bu şekilde hizmet süresi bir yıldan az olanlar ile kısmi zamanlı istihdam edilenlerden bir yıldan az süreli sözleşmeyapılanlara (yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçirilenlerhariç) yıllık izin verilmez.

             Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinlerin müteakip sözleşme döneminde kullanılması mümkün değildir.

Mazeret İzni

             Madde 22 – Sözleşmeli personele isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 5 gün ücretli mazeret izni verilir. İhtiyat olarak silah altına alınanlar terhis oluncaya kadar ücretli izinli sayılırlar. Belirtilen bu haller dışında mazereti sebebiyle sözleşmeli personele bir sözleşme döneminde 10 gün ücretli izin verilebilir. Zaruret halinde ücret ödenmemek şartıyla 10 gün daha mazeret izni verilmesi mümkündür.

             Hastalık ve Doğum İzni

             Madde 23 – Sözleşmeli personelin hastalık izinleri ile ücretli veya ücretsiz doğum izinleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır.

             Muvazzaf Askerlik

             Madde 24 – Muvazzaf askerlik görevini ifa için görevinden ayrılan sözleşmeli personel askerlik hizmetinin bitiminden itibaren 1 ay içinde başvurduğu takdirde teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca işe başlatılır. Muvazzaf askerlikte geçen süreler, muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları emekli keseneğine esas derecelerinde kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Mali ve Sosyal Haklar

             Aylık ve Ücretler

             Madde 25 – a) Ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvan ve dereceleri gösterilen personel aylık ve özlük hakları bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.

             Bu personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 21 inci maddesinde öngörülen ikramiyelerden yararlandırılır. İkramiyelerle ilgili olarak kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

             b) (Değişik: 5/2/1992 - 3771/5 md.) Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların üretim, satış, karlılık, verimlilik, ihracat gibi iş ve hizmet özellikleri ile kamu kesimi genel ücret dengesi dikkate alınarak (1) sayılı cetvele dahil kadrolara atananlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının % 100'ünü geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek oran ve esaslara göre ek tazminat ödenir. Bu ek tazminat gelir vergisine tabi tutulmaz.

             c) (Değişik: 13/3/1995 - KHK - 549/1 md.) Ekli 1 sayılı cetvelin dışında kalan sözleşmeli personele ödenecek sözleşme ücreti; temel ücret ile başarı ve kıdem ücretleri toplamından oluşur ve bu ücret asgari ücretin altında olamaz. Sözleşme ücretlerinin tavanı her yıl bütçe kanunları ile belirlenir. Kamu personeli için uygulanan aylık katsayısının mali yılın ikinci yarısı için değiştirilmesi veya mali yıl içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mali vesosyal haklara ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılması halinde sözleşmeli personel ücretlerinin tavanını değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

             Temel Ücret

             Madde 26 – Temel ücret tutarları, sözleşmeli personelin unvanı, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınmak suretiyle teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tespit edilir.

             Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar, sözleşmeli personeline unvanları itibarıyla uygulayacakları azami temel ücret miktarlarına ilişkin tekliflerini 15 Kasım tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığına gönderirler. Bu teklifler Devlet Personel Başkanlığınca teşebbüs ve bağlı ortaklıklar arasında ücret dengesi ve uygulama birliği sağlamaya yönelik önerilerle birlikte Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunulur.

             Başarı Ücreti

             Madde 27 – Sözleşmeli personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) düzeyinde olanlara temel ücretlerinin% 8'i, (B) düzeyinde olanlara% 4'ü, (C) düzeyinde olanlara % 2'si oranında hesaplanacak miktarda ve 43 üncü maddedeki esaslara göre başarı ücreti ödenir.

             Kıdem Ücreti

             Madde 28 – Sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi toplamı 6-10 yıl olanlara temel ücretlerinin % 2'si, 11-15 yıl arasındaolanlara% 3'ü, 16-20 yıl olanlara % 4'ü ve 21 yıl ve daha fazla olanlara% 5'i oranında kıdem ücreti verilir.

             Ücretin Ödeme Zamanı

             Madde 29 – Sözleşmeli personelin ücreti her ayın onbeşinde peşin olarak ödenir. Ay içinde göreve başlayanların ücretleri gün hesabı ile ay sonunda ödenir. Günlük ücret aylık sözleşme ücreti toplamının 30'a bölünmesi suretiyle hesaplanır. Emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere ay sonundan önce görevden ayrılma halinde sözleşme ücretinin kalan günlere tekabül eden tutarı geri alınır. Görev değişimi halinde, yeni göreve başlanıldığı tarihten geçerli olarak yeni görevin ücreti ödenir.

             Fazla Çalışma ve Diğer Ödemeler

             Madde 30 – Sözleşmeli personele;

             a) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak aylık olarak, fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel sayısının% 5'ini; personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin % 15'ini geçemez.

 

          (Ek : 15/3/1990 - KHK - 408/1 md.) Mal ve hizmet üretiminde darboğaz yaratılmaması bakımından kritik görevlerde bulunan sözleşmeli personel için, teşebbüs veya bağlı ortaklığın teklifi, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile toplam fazla çalışma süresi belirtilmek suretiyle% 5 oranının üzerinde de fazla çalışma yaptırılabilir.

             b) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarıncayapılacak yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı esas alınarak, yabancı dil bilgisi seviyeleri A olanlara temel ücretlerinin % 10'u, B olanlara % 5'i ve C olanlara % 2'si oranında bilinen her yabancı dil için ödemede bulunulur.

             c) (Ek : 6/7/1995 - KHK - 562/22 md.) Bankacılık ve sigortacılık faaliyetiyle bilfiil iştigal eden Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan personele, kendi yönetmeliklerinde belirtilen esaslar çerçevesinde elde edilen sigorta acentelik komisyonlarının % 80'i, personelin her türlü ödemeler dahil kadro aylığı veya sözleşme ücretinin yılda iki aylık brüt tutarını geçmemek şartıyla ödenebilir.

             Sözleşmeli personele bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen ödemeler dışında herhangi bir ödeme yapılamaz.

             Harcırah

             Madde 31 – Yurt içinde ve yurt dışında geçici olarak görevlendirilecek sözleşmeli personele gündelik ve yol gideri ödenir. Ödenecek gündelik miktarı 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca en yüksek Devlet memuru için belirlenen gündeliği geçmemek üzere ilgililerin görev ve unvanları dikkate alınarak teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca tespit edilir.

             İlk defa sözleşmeli statüde işe başlayan personele ikamet mahalli ile görev mahalli arasında kendisi ve aile efradına harcırah ödenmez.

             Yukarıda belirtilmeyen hususlarda 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

             Tedavi, Ölüm ve Cenaze Giderleri

             Madde 32 – Sözleşmeli personelin,eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının resmi ve özel sağlık kuruluşlarında ayakta ve yatarak tedavileri ile doğum, ölüm yardımı ve cenaze giderleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak ölüm yardımının hesabında ilgililerin temel ücretleri esas alınır.

Sosyal Yardımlar

             Madde 33 – Sözleşmeli personel,bedelini ödemek şartıyla teşebbüs veya bağlı ortaklığın lojman, misafirhane, eğitim ve dinlenme tesisleri, yemek ve diğer sosyal imkanlarından yararlanır.

             İşin gerektirdiği araç,gereç ve giyim eşyası teşebbüs veya bağlı ortaklığın demirbaşı olarak verilebilir. Ancak bu yardımlar hiç bir surette nakdi ödeme şeklinde yapılamaz.

             Çeşitli Kurul Başkan ve Üyelerinin Ücretleri

             Madde 34 – a) Teşebbüslerde, bağlı ortaklıklarda ve bunları temsilen iştiraklerde teşebbüs mensupları ile kamu görevlilerinden ve dışarıdan atanan veya seçilen bütün yönetim ve danışma kurulu başkan ve üyeleri, denetçi ve tasfiye kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulu'nca belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılabilir.

             b) Tahakkuk ettirilen ücret, prim, temettü ve benzeri ödemelerin, Yüksek Planlama Kurulu'nca kararlaştırılan miktarı aşan kısmı ilgililere verilmeyerek bir ay içinde temsil olunan teşebbüs veya bağlı ortaklığa ödenir.

             c) (Mülga : 20/6/2001 - 4684/4 md.)

             Ödül

             Madde 35 – Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya karlılığı artıran veya teşebbüs ve bağlı ortaklığın faaliyetlerine yararlı buluş getiren veya büyük zararların doğmasını önlemede üstün gayret gösteren sözleşmeli personele genel müdürce bir aylık, genel müdürün teklifi üzerine yönetim kurulunca iki aylık sözleşme ücretini aşmamak üzere ödül verilebilir. Ancak bu şekilde bir takvim yılı içinde ödüllendirileceklerin sayısı teşebbüs ve bağlı ortaklıkların toplam sözleşmeli personel sayısının % 2'sinden fazla olamaz.

 

             Diğer Sözleşme Ücretleri

             Madde 36 – (Değişik: 5/2/1992 - 3771/6 md.)

             Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yurt dışındaki şube,mağaza,büro ve benzeri yerlerinde istihdam edilecek sözleşmeli personele ödenecek ücret sürekli görevle yurt dışına gönderilen 2 nci derecenin 1 inci kademesinde bulunan Dışişleri Bakanlığı meslek memuruna (bekar) ödenen aylığı geçmemek ve 15 inci derecenin 1 inci kademesinde bulunan memur (bekar) için hesaplanacak aylıktan da az olmamak üzere öğrenim durumu, kıdem, görev unvanı, ülke ve görev yeri dikkate alınmak suretiyle teşebbüs yönetim kurullarınca belirlenir.

             (Ek : 6/7/1995 - KHK - 562/23 md.) Teşebbüsler, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yurt dışında kurdukları veya iştirak ettikleri şirketlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesi hükümleri çerçevesinde aylıksız ve ücretsiz olarak personelini görevlendirebilirler. Bu personelden, sözkonusu şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde görevlendirilenler hakkında, 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır.

             Günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmi zamanlı olarak istihdam edilecek sözleşmeli personele ödenecek ücretler, aynı unvanda tam gün çalışan sözleşmeli personelin ücretleri ile çalışma süreleri arasındaki oran dikkate alınmak suretiyle teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca belirlenir.

             Vekalet Ücreti

             Madde 37 – Mahkeme ve icra dairelerince teşebbüs ve bağlı ortaklık lehine hükmedilip borçlusundan tahsil olunan vekalet ücretlerinin davaları izleyen ve sonuçlandıran avukatlara dağıtımında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri esas alınır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sicil ve Başarı Değerlemesi

             Personel Kütüğü ve Özlük Dosyası

             Madde 38 – Sözleşmeli personel teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tutulacak sözleşmeli personel kütüğüne kaydolunur. Her sözleşmeli personele bir numara verilir ve bir özlük dosyası tutulur.

             Sicil Dosyası

             Madde 39 – Her sözleşmeli personelin bir sicil dosyası bulunur. Sicil amirleri tarafından düzenlenecek sicil raporları ile varsa müfettiş raporları sicil dosyasına konulur.

             Özlük ve Sicil Dosyasının Önemi

             Madde 40 – Sözleşmeli personelin başarılarının tespitinde, emekliye sevk edilmelerinde veya sözleşmelerinin yenilenmesinde ya da yenilenmeyerek feshinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

             Sicil Amirleri ve Sicil Yönetmeliği

             Madde 41 – Sicil vermeye yetkili sicil amirleri, sicil ve değerleme dönemi, sözleşmeli personelin başarısının tespiti amacı ile sicilinde bulunacak bilgiler, ayrılış sicilinin verileceği haller, sicil raporlarının şekli, değerlemeye esas alınacak sorular, düzenleme zamanı, uygulanacak not usulü ve bunların değerlendirilmesi, muhafaza ile görevli makamlara dair esaslar ile itiraz ve bunu inceleyecek merciler ve diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenir.

             Başarı Değerleme Düzeyleri

             Madde 42 – Yapılan sicil ve başarı değerlemesi sonucunda;

             59 ve daha aşağı puan alanlar (D),

             60-75 puan alanlar (C),

             76-89 puan alanlar (B),

             90 ve daha yukarı puan alanlar (A),

             olmak üzere personel dört başarı düzeyinde değerlendirilir.

             Sicil ve Başarı Değerlemesi Sonucunda Yapılacak İşlem

             Madde 43 – Sicil ve başarı değerlemeleri;

             a) (D) düzeyinde olanlarla başka bir sicil amirinin yanında, bulundukları görevin temel ücreti tutarında bir ücretle altı ay daha denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılır. Bu süre sonunda da sicil ve başarıları (D) düzeyinde olanların sözleşmeleri fesh edilir ve haklarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

             b) (C) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 2'si oranında,

             c) (B) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 4'ü oranında,

             d) (A) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 8'i oranında,

             başarı ücreti ilave edilmek suretiyle sözleşmeleri yenilenir.

             e) (D) düzeyinde bulunanlara başarı ücreti ödenmez.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Disiplin Hükümleri

             Disiplin Cezaları

             Madde 44 – (İptal : Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E. 1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 - 3771/7 md.) Teşebbüs veya bağlı ortaklıklardaki hizmetlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla sözleşmeli personelin görevleri ile ilgili kusurlu hareketleri, iş yerinde veya dışında teşebbüs ve bağlı ortaklıkla ilgili mevzuata aykırı davranışları nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması hariç verilmesi gereken disiplin cezaları ile disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde teşebbüs veya bağlı ortaklık memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller için sözleşme ücretinden kesme cezası, aylıktan kesme cezası esaslarına göre uygulanır.

             Sözleşmenin Feshi ve Sona Ermesi

             Madde 45 – (İptal : Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 - 3771/8 md.) Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde feshedilir:

             a) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,

             b) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi,

             c) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak,

             d) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,

             e) Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak,

             İstek, yaş haddi,malüllük veya sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma hallerinde sözleşme sona erer.

             Savunma Hakkı

             Madde 46 – (İptal : Ana.Mah.nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 - 3771/9 md.) Savunması alınmadan sözleşmeli personel hakkında disiplin cezası verilemez. Sözleşmeli personel, soruşturmayı yapanın, disiplin cezası vermeye yetkili organ, merci veya amirin veya disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere vereceği süre içinde yazılı olarak savunmasını yapar. Bu süreler içinde savunmasını yapmayan sözleşmeli personel savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

             Disiplin Cezalarına İtiraz

             Madde 47 – (İptal: Ana.Mah.nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 - 3771/10 md.) Disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre,kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür.

 

             İtiraz mercileri bu itirazı doğrudan doğruya karara bağlayabileceği gibi dosya veya belgelerin bir kez daha incelenmesini cezayı teklif eden merciden isteyebilirler.

             Süresi içinde itiraz edilmez veya yapılan itiraz red edilirse onaylanan cezalar kesinleşir ve sicile işlenir.

             Disiplin Cezalarının Kesinleşmesi

             Madde 48 – (İptal: Ana.Mah'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 - 3771/11 md.) Sözleşmenin feshini gerektiren disiplin cezalarının kesinleşmesi; teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarının kararına bağlıdır.

             Ceza Kovuşturması ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi

             Madde 49 – (İptal: Ana.Mah'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 - 3771/12 md.) Sözleşmeli personel hakkında, aynı olaydan dolayı ceza kovuşturmasının başlamış olması disiplin kovuşturmasının yapılmasını engellemez ve ceza kovuşturması sonunda sözleşmeli personelin hüküm giymesi veya hakkında beraat yahut takipsizlik kararı verilmesi, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olmaz.

             Zamanaşımı

             Madde 50 – (İptal: Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 - 3771/13 md.) Disiplin kurulları kendilerine tevdi edilen dosyaları en geç 3 ay içinde karara bağlarlar. Disiplin cezasını gerektiren kusurlu bir halin öğrenilmesinden 6 ay geçtikten sonra sözleşmeli personel hakkında bu kusurlu hareket ile ilgili olarak disiplin kovuşturması yapılamaz ve disiplin cezası verilemez.

             Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

 

ONUNCU BÖLÜM

Görevden Uzaklaştırma

             Görevden Uzaklaştırma

             Madde 51 – (İptal: Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 - 3771/14 md.) Görevden uzaklaştırma, 53 üncü maddede gösterilen haller nedeniyle görevi başında kalmasında sakınca görülecek sözleşmeli personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

             Yetkililer

             Madde 52 – (İptal: Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 - 3771/15 md.) Görevden Uzaklaştırmaya yetkili olanlar şunlardır:

             a) Sözleşmeli personeli işe almaya yetkili olan veya kendilerine bu yetki devredilen organ veya görevliler,

             b) İlgili bakanlık, teşebbüs veya bağlı ortaklık müfettişleri.

             Uygulanacağı Haller

             Madde 53 – (İptal: Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 - 3771/16 md.) Görevden uzaklaştırma, sözleşmeli personel tarafından:

             a) Teşebbüs ve bağlı ortaklığın; paraları, para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mevcutlarına karşı veya bilanço, tutanak, rapor ve benzeri hertürlü belge ve defterler üzerinde suç işlenmesi,

             b) Kasayı, ambarları saydırmaktan, para, para hükmündeki evrak, senet veya ayniyat veya bunların kayıt ve hesaplarını göstermekten veya sorulan sorulara kanuni bir sebep olmaksızın cevap vermekten kaçınılması,

             c) Teftiş veya soruşturmanın güçlendirilmesi,

             d) Sözleşmeli personel hakkında cezai kovuşturma yapılması,

             e) İş yerinde kişilere veya mallara karşı ağır zarar ika edileceği hakkında kuvvetli emarelerin bulunması,

 

             Hallerinde uygulanır.

             Görevden Uzaklaştırmada Amirin Sorumluluğu

             Madde 54 – (İptal: Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 - 3771/17 md.) Görevinden uzaklaştırılan sözleşmeli personel hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 3 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

Görevden uzaklaştırılansözleşmeli personel hakkında makul bir sebep olmaksızın derhal soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak, garez veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler hukuki,mali ve cezai sorumluluğa tabidir.

             Görevden Uzaklaştırılan Sözleşmeli Personelin Hak ve Yükümlülüğü

             Madde 55 – (İptal: Ana.Mah'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 - 3771/18 md.) Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personelin bu süre içinde hertürlü hak ve yükümlülükleri sürer. Ancak, ilgiliye bu halin devamı süresince sözleşme ücretinin 2/3'ü ödenir.

             Göreve Başlatma

             Madde 56 – (İptal: Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden düzenleme: 5/2/1992 - 3771/19 md.) Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

             a) Haklarında sözleşmenin feshi cezasından başka bir disiplin cezası verilenler,

             b) Takibata mahal olmadığına veya beraatine karar verilenler,

             c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,

             d) Görevlerine ilişkin olsun veya olmasın çalıştırılmasına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup bu cezası ertelenenler,

             Hakkında bu kararların kesinleşmesi üzerine görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. (b) bendindeki halin gerçekleşmesi durumunda sözleşme ücretinin kesilmiş bulunan 1/3 oranındaki kısmı ilgililere ödenir.

             Görevden uzaklaştırma tedbiri sözleşmeli personelin soruşturmaya konu olan fiilinin hizmetlerine devama engel olmadığı hallerde, her zaman kaldırılabilir. Ceza kovuşturması tutuksuz olarak devam edenlerden göreve başlamasında sakınca görülmeyenler görevlerine döndürülebilirler.

 

ONBİRİNCi BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Diğer Kurumlar

             Madde 57 – 3460 ve 23 sayılı Kanunlara tabi kurumların personeli hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz.

             Uygulamanın İzlenmesi

             Madde 58 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir.

             (Ek fıkra : 28/8/1991 - KHK - 453/1 md.) Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

             Madde 59 – 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 6 numaralı bendinde yer alan "genel müdür yardımcıları" ibaresi madde metninden çıkarılmış, 12, 14, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 52 nci maddeleri ile 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

             Ek Madde 1 – (Ek : 15/3/1990 - KHK - 408/3 md.)

             233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş olup iş kanunlarına tabi personel çalıştırmakta iken 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yeniden teşkilatlanmaları ile kurulan Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş., Türkiye Gemi Sanayii A.Ş., Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile D.B. Deniz Nakliyat A.Ş.`nin kadroları 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelden çıkarılmıştır. Bu teşebbüs ve bağlı ortaklıkların personeli hakkında, bağlı ortaklıklarının veya yeniden teşkilatlanma suretiyle ayrıldıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıkların personelinin 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları iş kanunları hükümleri uygulanır. Bu kuruluşların genel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerinin (seçimle gelenler hariç) atanmalarında 2477 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bunun dışında kalan görevlere yönetim kurullarınca atama yapılır.

                Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi, birinci fıkra ile geçici 9 uncu madde kapsamında bulunan teşebbüs ve bağlı ortaklıklar hakkında da uygulanır.

             Ek Madde 2 — (Ek: 21/4/2005 – 5335/27 md.)

             Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 3 üncü maddenin (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline; aylık tutarı, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetlerinin tamamı karşılanan kadro ve pozisyonlarda bulunanlar için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının %200'ünü, kısmen karşılanan kadro ve pozisyonlarda bulunanlar için %100'ünü, diğerleri için %50'sini geçmemek üzere Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen oran, esas ve usûllere göre "Havacılık Tazminatı" ödenir. Bu şekilde yapılacak ödemeler, sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanı ile kapsama dahil personele verilecek diğer hak ve ödemelerin tespitinde dikkate alınmaz.

             Bu tazminat, aylıklara ilişkin esaslar çerçevesinde damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ödenir.

             Geçici Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmeli statüde çalışanlardan sosyal güvenlikleri bakımından Sosyal Sigortalar Kurumu'natabi olanlar iki ay içinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.

             Geçici Madde 2 –  (İptal: Ana.Mah’nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı kararıyla)

             Geçici Madde 3 – 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi uyarınca, kadroları iptal edilmemiş olan personelin bulundukları kadrolarda ikramiye dahil her türlü mali ve sosyal hakları saklıdır. Bu kadrolarda 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde derece değişiklikleri ile disiplin hükümlerinin uygulanmasına münhasır olmak üzere unvan değişiklikleri yapılabilir. Bu kadrolar; ilgililerin ekli 1 sayılı cetveldeki bir kadroya atanmaları, kendi istekleri ile sözleşmeli statüye geçmeleri veya emeklilik, istifa, ölüm ve benzeri sebeplerle boşaldığı takdirde, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

             Geçici Madde 4 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi uyarınca teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda ekli 1 sayılı cetveldeki kadrolara geçirilen personelin aylık ve ücretleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere yeni statülerine göre ödenir.

             Geçici Madde 5 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta olanlardan; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarınca; 1 sayılı cetvellerde yer alan kadrolara intibak ettirilenlerin 15/12/1989 tarihi itibariyle almakta oldukları net aylık ücret tutarının 15/2/1990 tarihi itibariyle alacakları net aylık ücret tutarından fazla olması halinde 15/12/1989 tarihi itibariyle aldıkları ücretlerin ödenmesine aradaki fark kapanıncaya kadar devam olunur.

             15/12/1989 ve 15/2/1990 tarihlerindeki aylık ücret olarak; sözleşmeli personel bakımından net aylık sözleşme ücreti; 1 sayılı cetveldeki kadrolara intibak ettirilenler bakımından aylık gösterge, ek gösterge taban ve kıdem aylıkları ile ikramiyelerden bir aya isabet eden net tutar ve diğer zam ve tazminatlar dahil bütün ödemelerin net aylık tutarı alınır. İkramiyeden bir aya isabet eden miktar; ilgili mevzuatı uyarınca 1990 yılında ödenmesi gereken yıllık ikramiye sayısı ile 1990 yılının birinci yarısı için belirlenmiş gösterge ve katsayılar esas alınmak suretiyle bulunacak net ikramiye tutarı çarpımının 1/12'si olarak hesaplanır.

             Geçici Madde 6 – Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmaya devam edeceklerden 15/12/1989 tarihi itibariyle ödenen ücretleri mevcut 3.600.000,- Lira ücret tavanının üzerinde tespit edilmiş bulunanların sözleşme ücretleri tespit edilecek yeni sözleşme ücret tavanına eşitleninceye kadar, 15/12/1989 tarihi itibariyle tespit edilen sözleşme ücreti üzerinden ödenmeye devam edilir.

             Geçici Madde 7 – Sözleşme ücretlerinin bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esaslar çerçevesinde tespiti yapılıncaya kadar mevcut ücretlerin uygulanmasına devam edilir ve sözkonusu tespit yapılıncaya kadar mevcut ücretlerde artış yapmaya, 25 inci maddenin (c) bendi ve 30 uncu maddeye göre tespit yapılıncaya kadar da sözleşme tavan ücretleri ile fazla çalışma ücretlerini belirlemeye Yüksek Planlama Kurulu yetkilidir.

             Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca tespit edilecek sözleşme ücretlerinin 15/12/1989 tarihi itibariyle ödenen ücretten düşük olması halinde ilgililere 15/12/1989 tarihi itibariyle aldıkları ücretlerin ödenmesine aradaki fark kapanıncaya kadar devam olunur.

             Geçici Madde 8 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlardan 1 sayılı cetveldeki kadrolara geçirilenlerin sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri, işsonu tazminatı almamış olmaları kaydıyla, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde emekli ikramiyesi ödenmesine esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınır. 1 sayılı cetveldeki kadrolara geçmek istemeyerek teşebbüs veya bağlı ortaklıklardan ayrılanlara sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri için iş sonu tazminatları ödenir.

             (Ek: 15/3/1990 - KHK - 408/2 md.) Sözleşmeli personelden geçici 9 uncu madde uyarınca işçi statüsüne geçenlerin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri kıdem tazminatlarının hesabında dikkate alınır.

             (Ek: 15/3/1990 - KHK - 408/2 md.) 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi uyarınca kapsam dışı statüdensözleşmeli statüye geçmiş bulunanların statü değişikliği tarihindeki mevzuat hükümleri çerçevesinde ve ödeneceği tarihteki ücretleri üzerinden kıdem tazminatı haklarının saklı tutulmasına devam olunur.

             (Ek: 15/3/1990 - KHK - 408/2 md.) Bu madde uyarınca sözleşmeli statüde geçen bir yıllık hizmet karşılığında ödenecek iş sonu tazminatı ilgililerin brüt sözleşme ücretlerinin dörtte biridir.

             Geçici Madde 9 – Özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş olup yönetim kademelerinde iş kanunları çerçevesinde personel çalıştıran ve ekli 1 sayılı cetvelde yer almayan teşebbüs ve bağlı ortaklık personeli hakkında, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları iş kanunu hükümleri uygulanır. Bu kuruluşların genel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerinin (seçimle gelenler hariç) atanmalarında 2477 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bunun dışında kalan görevlere yönetim kurullarınca atama yapılır.

             Geçici Madde 10 – Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüs ve bağlı ortaklıkların sözleşmeli personel pozisyonlarının ünvan ve adetleri en geç 2 ay içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilir. Bu süre zarfında mevcut pozisyonların kullanılmasına devam edilir.

             Ek Geçici Madde – (Ek: 22/9/1991 - KHK - 457/1 md.)

             Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda halen çalıştırılan sözleşmeli personelden 20/2/1979 tarihli ve 2182 sayılı, 19/2/1980 tarihli ve 2260 sayılı kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere, öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

 

             Birinci fıkra hükmü, bu fıkra kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malül ük, vazife malüllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

             Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             Madde 60 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin(....) (1) hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 61 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

             22/1/1990 TARİHLİ VE 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE  İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:

             1) 9/4/1990 tarih ve 418 sayılı KHK'nin hükmü.

              (418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Anayasa Mahkemesinin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)

             2) 5/2/1992 tarih ve 3771 sayılı Kanunun hükmü:

                Geçici Madde 1 – 5 inci maddede öngörülen Bakanlar Kurulu Kararı en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulur. Bu süre zarfında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvele dahil kadrolarda bulunan personelin sözleşme ücretlerini belirleyen 27/12/1991 tarihli ve 91/2584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinin uygulanmasına devam olunur ve uygulamanın gerektirdiği hallerde bu Kararda değişiklik yapılabilir. 5 inci maddede öngörülen Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihte 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvele dahil kadrolarda görev yapanlardan, bu Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenecek kadro aylıklarının net tutarı, (ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar dahil) mevcut sözleşme ücretlerinin net tutarından az olanlara, aradaki fark giderilinceye kadar mevcut sözleşme ücretleri esas alınarak ödemede bulunulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------

(1)        Bu maddede yeralan "Ceza sendikal faaliyet ve grev yasağı ile siyasi faaliyet yasağına ilişkin hükümleri kanunlaştığı tarihte, diğer..."ibaresi,Ana. Mah.'nin4/4/1991 tarih, E.1990/12, K.1991/7 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. (Bkz: R.G.: 13/8/1991 - 20959)

22.1.1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan   Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:                                                                 EK - 1

Değişiklik Yapan Mevzuatın        Yayımlandığı R.G.nin

Türü         Tarihi                Sayısı           Tarihi           Sayısı        Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

KHK           15.3.1990             408       28.3.1990       20475        Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.; Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.; Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile D.B. Deniz Nakliyat A.Ş.nin kadrolarının (1) sayılı Cetvelden çıkarılması.

B.K.K.           8.3.1990        90/274       29.3.1990       20476        Bazı KİT'lerde kadro iptal ve ihdası.

B.K.K          16.5.1990        90/481       25.5.1990       20528        Gümüşhane Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne kadro ihdası.

B.K.K          25.1.1991      91/1419       17.2.1991       20789        T.C.Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Etibank,Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Petrol Ofisi A.Ş., Türkiye Gübre Sanayii A.Ş., Türkiye Taşkömürü Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Antalya Pil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., T.C.Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş., Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

B.K.K          27.3.1991      91/1649       29.3.1991       20829        Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro iptali ve Elazığ Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğüne kadro ihdası.

B.K.K          27.3.1991      91/1651       29.3.1991       20829        Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

B.K.K.         23.2.1991      91/1552         2.5.1991       20859        Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro iptali, Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hafif Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadro ihdası.

B.K.K.         12.5.1991      91/1751       24.5.1991       20880        Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ait Kadro İptali ile Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ait Kadro İhdası.

 

22.1.1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan

Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:

EK - 2

 

   Değişiklik Yapan Mevzuatın            Yayımlandığı R.G.nin

Türü              Tarihi           Sayısı           Tarihi           Sayısı        Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

B.K.K.        15.8.1991      91/2143       11.9.1991       20988        Emlak Konut A.Ş Genel Müdürlüğü'ne ait Kadro İptal ve İhdası.

B.K.K.        7.10.1991            91/2320      20.10.1991         21027      Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Etibank, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş.,  Adıyaman Çimento Sanayii T.A.Ş., Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş., Bartın Çimento Sanayii T.A.Ş., Bozüyük Seramik Sanayii T.A.Ş., Çorum Çimento Sanayii T.A.Ş., Elazığ Çimen to Sanayii T.A.Ş., Ergani Çimento  Sanayii T.A.Ş., Filyos Ateş Tuğlası Sanayii T.A.Ş., Gaziantep Çimento Sanayii T.A.Ş.,İskenderun Çimento Sanayii T.A.Ş.,Kars Çimento Sanayii T.A.Ş., Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayii T.A.Ş., Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş., Ladik Çimento Sanayii T.A.Ş., Niğde Çimento Sanayii T.A.Ş., Kurtalan Çimento Sanayii T.A.Ş.,Sivas Çimento Sanayii T.A.Ş.,Şanlıurfa Çimento Sanayii T.A.Ş., Trabzon Çimento Sanayii T.A.Ş., Van Çimento Sanayii T.A.Ş.,Yarımca Porselen Sanayii T.A.Ş.,Gümüşhane Çimento Sanayii T.A.Ş.,Petrol Ofisi A.Ş.,  Türkiye Gübre Sanayii A.Ş., Türkiye Taşkömürü Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Mak na ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Av Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Antalya Pil Sanayi A.Ş., Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Etimesgut Ağaç Sanayi ve Tic.A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.,Makina Sanayi ve Tic. A.Ş., Hafif Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fişek Sanayi ve Tic.A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Et ve Balık Kurumu, Türkiye Zirai Donanım Kurumu, Türkiye Elektrik Kurumu, T.C.Posta, Telgraf ve Telefon İşletmeleri, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş., Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş., Türkiye Vagon Sanayii A.Ş., Çay İşletmeleri, Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri, Tarım İşletmeleri, Denizcilik Bankası T.A.Ş.Genel Müdürlüklerine ait Kadro İptal ve İhdası.

B.K.K.        9.10.1991      91/2338     26/10.1991              21033        T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlü ğü'ne ait Kadro İptal ve İhdası.

B.K.K.      25.12.1991      91/2578       23.1.1992       21120               Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ait Kadro İhdası.

 

22.1.1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:                                                                 EK - 3

Ek:3

   Değişiklik Yapan Mevzuatın            Yayımlandığı R.G.nin

Türü              Tarihi           Sayısı           Tarihi           Sayısı        Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

B.K.K.        22/4/1992      92/2962       26/5/1992       21239        T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü, Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Kütahya Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Samsun Gübre Sanayii A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Balık Kurumu Genel Mü dürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Aksaray Azmi Milli T.A.Ş Genel Müdürlüğü,Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü, T.C.Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

B.K.K.          6/6/1992      92/3238       18/7/1992       21288        Etibank, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.,Et ve Balık Kurumu, T.C.Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi, Çay İşletmeleri ve Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

 

22.1.1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki CetvellerdeYapılan Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:

EK - 4

Değişiklik Yapan Mevzuatın        Yayımlandığı R.G.nin

Türü              Tarihi           Sayısı           Tarihi           Sayısı        Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

B.K.K.        17/9/1992      92/3542     19/10/1992       21380        Türkiye Gübre Sanayii A.Ş .,Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.,Yem Sanayii T.A.Ş., T.C. Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi, Çay İşletmeleri, Tütün,Tütün Mamülleri,Tuz ve Alkol İşletmeleri,Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait Kadro iptal ve İhdası.

B.K.K.      17/11/1992      92/3744     29/11/1992       21420        Denizcilik Bankası na ait (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan ünvan ve pozisyonların T.Emlak Bankasına ait (I) ve (II) sayılı cetvellere eklenmesi.

B.K.K.        24/1/1993      93/4056       19/2/1993       21501        Etibank, Bozüyük Seramik Sanayii T.A.Ş., Filyos Ateş Tuğlası Sanayii T.A.Ş., Konya Krom  Magnezit Tuğla Sanayii T.A.Ş., Türkiye Taşkömürü Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüklerine Ait Kadro İptal ve İhdası.

B.K.K.          1/3/1993      93/4235       13/4/1993       21551        Çorum, Sivas, Trab zon, Gaziantep ve İskenderun Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketleri Genel Müdürlüklerine Ait Kadroların iptali.

22.1.1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:

EK - 5

Değişiklik Yapan Mevzuatın        Yayımlandığı R.G.nin

Türü              Tarihi           Sayısı           Tarihi           Sayısı        Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

B.K.K.        30/3/1993      93/4336    6/5/1993           21573       T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Emlak Konut A.Ş.,Etibank, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Filyos Ateş Tuğlası Sanayii T.A.Ş., Yarımca Porselen Sanayii T.A.Ş., Devlet Malzeme Ofisi, Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Et ve Balık Kurumu,Orman Ürünleri Sanayii Kurumu, Türkiye Elektrik Kurumu,T.C.Posta Telgraf Telefon İşletmesi, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş., Çay İşletmeleri,Tütün,Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

B.K.K.        17/5/1993      93/4421   6/6/1993         21599       Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na ait kadro iptali, Nitroselüloz Sanayii ve Ticaret A.Ş., Prinç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mühimmat Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Çelik ve Ağır Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda İşletmeleri A.Ş.Genel Müdürlüklerine ait kadro ihdası.

B.K.K.          3/8/1993          93/47     143/9/1993       21687        Denizli, Şanlıurfa, Ladik, Aşkale ve Bartın Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadroların iptali.

B.K.K.          9/1/1994      94/5166       13/1/1994       21817        Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş.,Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Devlet Hava Meydanları işletmesi, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş., Tütün, Tütün Mamülleri,Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası. (1)

——————————

(1)    Bu Kararla,399 sayılı KHK'nin eki cetvellerde yer alan"Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü"ibaresi;"Türkiye Elektrik Üretim,İletim A.Ş.Genel Müdürlüğü" ve "Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü"olarak değiştirilmiştir.

22.1.1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:

EK - 6

 

Değişiklik Yapan Mevzuatın        Yayımlandığı R.G.nin

Türü              Tarihi           Sayısı           Tarihi           Sayısı        Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

B.K.K.          7/3/1994 94/5422            29/6/1994        21975                     Türkiye Demir ve Çelik İşetmeleri, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri A.Ş., Karabük Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.,Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Yem Sanayii T.A.Ş., Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri, Emlak Konut A.Ş.Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

B.K.K.        16/9/1994      94/6119                  10/11/1994    22107      Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Emlak Konut A.Ş., Etibank Bankacılık A.O., Etibank,  Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlü ğü, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Karabük Demir Çelik İşletmeleri A.Ş., Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş.,Van Çimento Sanayii T.A.Ş.,Türkiye Gübre Sanayii A.Ş., Gemlik Gübre Sanayii A.Ş., Samsun Gübre Sanayii A.Ş.,Türkiye Taşkömürü Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.,  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Av Fişek Sanayii ve  Ticaret A.Ş., Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çe lik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Etimesgut Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hafif Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fişek Sanayi ve  Ticaret A.Ş., Nitroselüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Roket Sanayi ve Tica ret A.Ş., Mühimmat Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Çelik ve Ağır Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makina ve Kimya Edüstrisi Hurda İşletmeleri

 

22.1.1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:                                                                        

EK - 7

 

Değişiklik Yapan Mevzuatın        Yayımlandığı R.G.nin

Türü              Tarihi           Sayısı           Tarihi           Sayısı        Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

                                                                             A.Ş., Et ve Balık Kurumu, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, T.C.Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi, Devlet  Hava Meydanları İşletmesi, T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi, Çay İşletmeleri, Tarım İşletmeleri, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Kütahya Gübre Sanayii A.Ş., Elazığ Gübre Sanayii A.Ş., Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pirinç Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüklerine ait Kadro iptal ve ihdası.

B.K.K.      15/12/1994      94/6417      1/2/1995 22189 Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Gerede Çelik Konstrüksiyon  ve Teçhizat Fab.San.ve Tic. A.Ş.,Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi T.A.Ş., Devlet Malzeme Ofisi,Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nikroselüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik ve Ağır Sanayi ve Ticaret A.Ş., Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş., Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent  Elektrik Dağıtım A.Ş., T.C. Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi, Çay İşletmeleri, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları, Van Çimento Sanayi T.A.Ş., Gümüşhane Çimento Sanayii T.A.Ş., Türkiye Vagon Sanayi A.Ş., Genel Müdürlüklerine ait  kadro iptal ve ihdası.

22.1.1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:

EK - 8

Değişiklik Yapan Mevzuatın         Yayımlandığı R.G.nin

Türü              Tarihi           Sayısı           Tarihi           Sayısı        Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

B.K.K.        16/3/1995      95/6608       31/3/1995       22244        T.C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait kadro iptali ile T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait kadro ihdası, Türkiye Emlak Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu makinaları Sanayii A.Ş.Genel  Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

B.K.K.        17/7/1995      95/7129       15/8/1995       22375        T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. Gn. Md.lüğü, Divriği- Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Gen.Müd., Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Bozüyük Seramik Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Ergani Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Filyos Ateş Tuğlası Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Kars Çimento Sanayii

22.1.1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:

EK - 9

Değişiklik Yapan Mevzuatın         Yayımlandığı R.G.nin

Türü              Tarihi           Sayısı           Tarihi           Sayısı        Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

                                                                             T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Kurtalan Çimanto Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Van Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Yarımca Porselen Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.Genel Müdürlüğü, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Süt Endüstrisi A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Gn.Md.lüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Elazığ Çimento Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Gümüşhane Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadrolarda iptal ihdas suretiyle değişiklik ve T.Kömür İşletmeleri Gn.Md.lüğünün taşra teşkilatında yeralan kadro ve pozisyonların Türkiye Elektrik, Üretim, İletim A.Ş. Gn.Md.lüğü Taşra teşkilatı cetvellerine eklenmesi.

22.1.1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:

EK - 10

Değişiklik Yapan Mevzuatın         Yayımlandığı R.G.nin

Türü              Tarihi           Sayısı           Tarihi           Sayısı        Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

B.K.K.      13/11/1995      95/7509         10/12/1995   22489        –Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait bazı kadroların iptali ile Edirne Lalapaşa Çimento Sanayi ve Ticaret T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne kadro ihdası,

                                                                              –Bazı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait kadrolarda iptal, ihdas ve değişiklik.

B.K.K.        26/2/1996      96/7876          19/3/1996    22585        –Yeniköy, Soma, Hamitabat ve Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlükleri ile Efes Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Emlak Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait kadrolarda iptal, ihdas ve değişiklik.

22.1.1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:

EK - 11

Değişiklik Yapan Mevzuatın         Yayımlandığı R.G.nin

Türü              Tarihi           Sayısı           Tarihi           Sayısı        Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

B.K.K           7/8/1996      96/8759     30/12/1996          22863       T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Etibank Bankacılık Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü, Orman Ürünleri Sanayii Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Elektirk Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türk Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.Genel Müdürlüklerine ait kadrolarda iptal, ihdas ve değişiklik.

B.K.K.      11/12/1996      96/8963    9/1/1997            22872               Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait pozsyonların iptal ve ihdası.

22.1.1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:

EK - 12

Değişiklik Yapan Mevzuatın         Yayımlandığı R.G.nin

Türü              Tarihi           Sayısı           Tarihi           Sayısı        Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

B.K.K.        10/3/1997      97/9256       10/4/1997       22960        Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü'ne ait pozisyon iptali ve kadro ihdası.

BKK.          29/9/1997    97/10062     16/10/1997       23142        T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Etibank, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri A.Ş., Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Gübre Sanayii A.Ş., Samsun Gübre Sanayi A.Ş., Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Adapazarı Şeker Fabrikaları A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikaları A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kapsül ve Av Fişek Sanayi Ticaret A.Ş., Antalya Pil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Etimesgut Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hafif Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nitroselüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pirinç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mühimmat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik ve Ağır Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda İşletmeleri A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Et ve Balık Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Orman Ürünleri Sanayi Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş.,

 

22.1.1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:

EK - 13

Değişiklik Yapan Mevzuatın         Yayımlandığı R.G.nin

Türü              Tarihi           Sayısı           Tarihi           Sayısı        Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

                                                                               Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş., Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C.Posta İşletmesi, Türk Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş., Çay İşletmeleri, Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri, Tarım İşletmeleri, Emlak Konut A.Ş.,Türkiye Taşkömürü Kurumu, Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş., Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş., Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

B.K.K.      29/12/1997    97/10478       11/1/1998       23227        T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kütahya Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Samsun Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Elazığ Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş.Genel Müdürlüğü,Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

 

22.1.1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan

Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:

EK - 14

Değişiklik Yapan Mevzuatın         Yayımlandığı R.G.nin

Türü              Tarihi           Sayısı           Tarihi           Sayısı        Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

                                                                                                   Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri AŞ. Genel Müdürlüğü, Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

B.K.K.        16/3/1998    98/10793       26/3/1998       23298        Etibank, Eti Holding A.Ş., Eti Bor A.Ş., Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Eti Gümüş A.Ş., Eti Krom A.Ş., Eti Bakır A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

B.K.K.        22/4/1998    98/11034       17/5/1998       23345        Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

Kanun         22/7/1998           4369       29/7/1998  23417 Mük.   Maliye Bakanlığı ile ilgili kadro iptal ve ihdası.

BKK.          24/6/1998    98/11459       19/8/1998       23438        T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Bankası A.Ş, Emlak Konut A.Ş. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Makina ve Kimya Endüstri Kurumu,

 

22.1.1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan   Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:

EK - 15

Değişiklik Yapan Mevzuatın         Yayımlandığı R.G.nin

Türü              Tarihi           Sayısı           Tarihi           Sayısı        Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

                                                            Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hafif Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nitroselüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mühimmat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik ve Ağır Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda İşletmeleri A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Et ve Balık Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Orman Ürünleri Sanayi Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim,İletim A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C. Posta İşletmesi, Türk Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş., Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş., Türkiye Vagon Sanayii A.Ş., Çay İşletmeleri, Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri, Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Tic.A.Ş., Tarım İşletmeleri, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Kapsül ve Av Fişek Sanayi Ticaret A.Ş., Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pirinç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş., Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası, (1)

B.K.K.       27/8/1998      98/11706    1.10.1998         23480         Tütün ve Tütün mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

——————————

(1)     30/11/1998 tarihli ve 98/12136 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 24/6/1998 tarihli ve 98/11459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki (1) sayılı listede yer alan kuruluşlardan Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ait bölümlerdeki "TEŞKİLAT: TAŞRA" ibarelerinin "TEŞKİLAT: MERKEZ" olarak değiştirilmiştir.

 

22.1.1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:

EK - 16

Değişiklik Yapan Mevzuatın         Yayımlandığı R.G.nin

Türü              Tarihi           Sayısı           Tarihi           Sayısı        Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

BKK         30/11/1998      98/12136  30/12/1998       23569       T.C.Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Eti Holding A.Ş., Eti Bor A.Ş., Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Eti Gümüş A.Ş., Eti Bakır A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş., Etimesgut Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C.Posta İşletmesi, Eti Krom A.Ş., Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş., Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş., Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.

BKK           16/3/1999    99/12686    5/5/1999 23686 Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Tarım İşletmeleri, Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.,Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., T.C.Posta İşletmesi, Türk Telekomünikasyon A.Ş., Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait kadro ihdasıve değişikliği

BKK             8/4/1999    99/12734   20/5/1999       23700      Türkiye Taşkömürü Gn.Md., Makina ve  Kimya Enstitüsü Kurumu Gen.Md., Antalya Pil Sanayii ve Ticaret A.Ş. Gen.Md., Elektrik Sayaçları ve Sanayi ve Tic. A.Ş. Gen. Md., Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.Gen.Md., Toprak Mahsulleri Ofisi Gen.Md., Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş. Gen. Md., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Gen. Md., T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Gen.Md., Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkollü İşletmeler Gn.Md., Tarım İşletmeleri Gen. Md., Makina  ve Kimya Endüstrisi Kurumu Gen. Md., Antalya Pil Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Gen.Md.Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gen. Md., Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Gen.Md., Kemerköy Elektrik Üretim  ve Ticaret A.Ş.Gen. Md., T.C.Posta İşletmesi Gen. Md.ne ait kadro iptal ve ihdası

 

22.1.1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:

EK - 17

 

Değişiklik Yapan Mevzuatın        Yayımlandığı R.G.nin

Türü              Tarihi           Sayısı           Tarihi           Sayısı        Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

BKK           27/8/1999    99/13291         30/9/1999     23832               T.  C. Ziraat Bankası, Eti Holding A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Taşkömürü Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kapsül ve Av Fişek Sanayi Ticaret A.Ş., Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hafif Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nitroselüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pirinç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret, Mühimmat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik ve Ağır Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Orman Ürünleri Sanayii Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C. Posta İşletmesi, Türk Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., Eti Krom A.Ş., Türkiye Gübre Sanayi A.Ş., Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda İşletmeleri A.Ş., Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş., Yeniköy, Soma, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Türkiye Vagon Sanayi A.Ş., Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri, Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Genel Müdürlüklerine ait kadro değişikliği, iptal ve ihdası.

22.1.1990 Tarih ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklik ile Kadroları İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Liste:

EK - 18

Değişiklik Yapan Mevzuatın         Yayımlandığı R.G.nin

Türü              Tarihi           Sayısı           Tarihi           Sayısı        Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

BKK         20/12/1999    99/13834       13/1/2000       23932        Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Eti Alüminyum A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ait kadro değişikliği, iptal ve ihdası.

BKK           8/10/1999    99/13481       6/11/1999       23868        Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Et Balık Kurumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş., Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri, Divriği-HekimhanMadenleri Sanayi ve TicaretA.Ş., Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çankırı Silah Sanayi ve TicaretA.Ş., Hafif SilahSanayi ve Ticaret A.Ş,, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş., KemerköyElektrikÜretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadro değişikliği, iptal ve ihdası.

BKK           31/3/2000    2000/331         4/4/2000  24010 Mük.   Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ait kadro ihdası.

 

 

22/1/1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:   

EK - 19

Değişiklik Yapan Mevzuatın        Yayımlandığı R.G.nin

Türü                     Tarihi                  Sayısı                  Tarihi                  Sayısı             Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

BKK              3/2/2000    2000/144       26/2/2000       23976        T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Et ve Balık Kurumu, T.C. Posta İşletmesi, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüklerine ait kadro değişikliği, iptal ve ihdası.

BKK            12/4/2000    2000/545       17/5/2000       24052        Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

BKK            25/9/2000  2000/1324     27/10/2000       24213        Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait kadro iptal ve ihdası.

BKK            4/10/2000  2000/1454     30/11/2000       24246        Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş.Genel Müdürlüğü’ne ait kadro iptal ve ihdası.

BKK              4/7/2001  2001/2657       12/7/2001       24460        Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü, Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro ve pozisyon iptal ve ihdası.

BKK              6/7/2001 2001/2783       14/8/2001       24493        Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Gen.Md., Türikye Kömür İş. Gen. Md.,Toprak Mah. Of. Gen.Md.,  Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Gen. Md, Meram Elektrik Dağıtım Gen.Md., Hamidbat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Gn. Md., Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürğlü., T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Gen.Md., T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Gen.Md., Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Gn.Md., Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Gn.Md., Çay İşletmeleri Gen.Md., Et ve Balık Kurumu Gen.Md., Tütün ve Tütün Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.

BKK              1/4/2002 2002/3969         7/5/2002       24748        Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro ve pozisyon iptal, ihdas ve değişikliği.

BKK            11/4/2002      2002/4033    16/5/2002       24757        Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro ve pozisyon iptal, ihdas ve değişikliği.

BKK            13/9/2002      2002/4850  14/11/2002       24936        Türk Telekominikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadroların iptal ve ihdası.

BKK            27/3/2003      2003/5424    10/4/2003       25075        Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarına ait kadroların iptal ve ihdası.

22/1/1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

 

Değişiklik Yapan Mevzuatın        Yayımlandığı R.G.nin

Türü        Tarihi            Sayısı          Tarihi             Sayısı     Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

BKK              9/4/2003      2003/5475      1/5/2003       25095        Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün tasfiye edilen bağlı ortaklıklarına ait kadrolarda değişiklik ve iptal.

BKK            25/4/2003      2003/5526      3/6/2003       25127        Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.

BKK              4/6/2003      2003/5716      3/7/2003       25157        Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro ve pozisyon iptal, ihdas ve değişikliği.

BKK          23/12/2003      2003/6696    10/1/2004       25342      Toprak Mahsulleri Ofisi Genel

Müdürlüğü,Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü, Elektrik  Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğüne ait kadroların değişiklik iptal ve ihdası.

BKK              5/1/2004      2004/6705   12/1/2004       25344      Emlak Konut A.Ş Gn. Md.,

                                                                                                     Türkiye Taşkömürü Kurumu Gn. Md., Devlet Malzeme Ofisi Gn. Md.,Kapsül ve Av Fişek San. ve Tic.A.Ş Gn. Md., Elmadağ Barut San. ve Tic. A.Ş Gn. Md., Makine Sanayii ve Tic. A.Ş Gn. Md., Çankırı Silah Sanayii ve Tic. A.Ş  Gn.Md., Hafif Silah San.ve Tic. A.Ş Gn. Md., Fişek San.ve Tic.A.Ş Gn. Md.,Nitroselüloz  San. ve Tic. Gn. Md., Pirinç San. veTic. A.Ş Gn. Md., Elmadağ Roket San. ve Tic. A.Ş Gn. Md., Mühimmat San. ve Tic. A.Ş Gn. Md., Çelik ve Ağır Silah San. ve Tic. A.Ş Gn. Md., Makine ve Kimya Endüstrisi Hurda İşletmeleri A.Ş Gn. Md.,Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Gn. Md., Toprak Mahsulleri Ofisi Gn. Md., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Gn. Md.,Meram Elektrik Dağıtım A.Ş Gn. Md., Körfez Dağıtım A.Ş Gn.Md., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş Gn.Md.,Elektrik Üretim A.Ş Gn. Md.,Türkiye Elektrik İletim A.Ş Gn. Md., Türkiye Elektrik Tic. ve Taahhüt A.Ş Gn. Md., Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gn. Md., T.C Posta ve Telgraf Teşkilatı Gn. Md., T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Gn. Md.,  Türkiye Demiryolu Makinaları San. A.Ş Gn. Md.,Türkiye Vagon San.Gn. Md., Tarım İşletmeleri Gn. Md., Etibor A.Ş Gn. Md., Eti Alüminyum A.Ş Gn. Md., Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş Gn. Md.’ne ait  kadro ve pozisyonların değişiklik, iptal ve ihdası.

BKK              9/1/2004      2004/6731   21/1/2004       25353      Eti  Holding  A.Ş.  “Eti   Maden  Genel 

Müdürlüğü” olarak yeniden teşkilatlandırılmış ve Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatına ait kadro ve pozisyonlar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ilgili ölümlerine ilave edilmiştir. Eti Holding E.Ş.Genel Müdürlüğü ile bağlı ortaklık statüsü kaldırılan Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarına ait kadro ve pozisyonlarda yer alan personel yeni düzenleme yapılıncaya kadar mevcut kadro ve pozisyonlarında görevlerini sürdürür.

BKK            17/3/2004      2004/7119    29/4/2004       25447        Eti Maden İşletmeleri Ge. Md., T.C. Devlet Demiryolları Gn. Md. ile Çay İşletmeleri Gn. Md.ne ait kadro ve pozisyon iptal, ihdas ve değişikliği.

BKK            7/10/2004      2004/7964  20/10/2004           25619      Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü, T.C. Posta ve Telgraf  Teşkilatı Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,Türkiye  Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik  Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Hamitabat Elektrik  Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü,Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait kadro ve pozisyon iptal, ihdas ve değişikliği.

 

 

22/1/1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

 

  Değişiklik Yapan Mevzuatın        Yayımlandığı R.G.nin

Türü                   Tarihi            Sayısı          Tarihi             Sayısı     Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

BKK            3/12/2004      2004/8184  19/12/2004       25675      Türk Telekomünikasyon A.Ş Genel Müdürlüğüne ait  kadro ve pozisyon iptal, ihdas ve değişikliği.

BKK            28/2/2005      2005/8552      5/3/2005       25746      Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, SSK Başkanlığı (Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü), Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne ait bazı kadroların kurumlarına ait bölümden çıkarılarak Sağlık Bakanlığı bölümüne eklenmesi.

BKK            15/3/2005      2005/8615      5/4/2005       25777      Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait  bazı kadro ve pozisyonlarda iptal, ihdas ve değişiklik.

BKK            3/10/2005      2005/9555    6/12/2005       26015      Eti Maden İşletmeleri Gn. Md., Türkiye Taşkömürü Kurumu Gn. Md., Devlet Malzeme Ofisi Gn.Md., Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Gn.Md., MKE Kurumu Gn.Md., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Gn. Md., Toprak Mahsulleri Ofisi Gn. Md., Elektrik Üretim A.Ş Gn. Md., Elektrik İletim A.Ş Gn. Md., Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gn. Md., T.C Posta ve Telgraf Teşkilatı Gn. Md., T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Gn. Md.,  Türkiye Demiryolu Makinaları San. A.Ş Gn. Md., Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.Gn.Md., Türkiye Vagon San.Gn. Md., Tarım İşletmeleri Gn.Md., Eti Maden İşletmeleri Gn.Md., Türkiye Taşkömürü Kurumu Gn.Md., Soma Elektrik Üretim Tic.A.Ş.Gn.Md., Hamitabat Elektrik Üretim ve Tic.A.Ş. Gn.Md., Türkiye Elektrik Tic.ve Taah.A.Ş.Gn.Md.’ne ait  kadro ve pozisyonlarında değişiklik, iptal ve ihdas.

BKK             27/2/2006      2006/10125        14/3/2006      26108        Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gen. Md., T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne ait kadro ve  pozisyonlarında değişiklik, iptal ve ihdas.

BKK          28/8/2006       2006/10927        5/10/2006      26310       T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklığı Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro ve  pozisyo ihdası ve değişikliği.

BKK     26/9/2006   2006/11104    4/11/2006          26336     Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Kemerköy  Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim  A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye Eletrik Tic. Ve Taahhüt A.Ş Genel Müdürlüğü, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makinaları  Sanayi A.Ş Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş Genel Müdürlüğüne ait kadro ve pozisyon iptal ve ihdası.

 

 

 

 

22/1/1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde

Yapılan Değişiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste:

 

  Değişiklik Yapan Mevzuatın        Yayımlandığı R.G.nin

Türü                   Tarihi            Sayısı          Tarihi             Sayısı     Kuruluşun Adı ve İşlemin Niteliği

BKK            22/2/2007      2007/11781  22/3/2007       26470          Elektrik Üretim A.Ş. Gen. Md., Devlet Hava

                                                                                                         Meydanlari İşl.Gn.Md.lüğü, Eti Maden İşl.Gn.Md.lüğü,

                                                                                                         Makina ve Kimya End.Kur.Gn.Md.lüğü, Yeniköy

                                                                                                         Elektrik Üretim ve Tic.A.Ş. Gn. Md.lüğü, Hamitabat

                                                                                                         Elektrik Üretim ve Tic.A.Ş.Gn.Md.lüğüne ait bazı

                                                                                                         pozisyonlarda değişiklik ve ihdas yapılması.

 

 

399 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Kanun - KHK                                                                                                             Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                    giriş tarihi

___________ ______________________________________________ ____________

 

     408/KHK                                          4 üncü maddesi                                              28/3/1990

                                                                                                                                      tarihinden geçerli

                                                                                                                                      olmak üzere aybaşında

                                                               Diğer hükümler                                                 28/3/1990

     453/KHK                                                    —                                                            16/9/1991

     457/KHK                                                    —                                                          15/10/1991

             3771                                                    —                                                            13/2/1992

     549/KHK                                                    —                                                            29/3/1995

     562/KHK             7 nci maddesi                                                                                  15/8/1995

                                  14 üncü maddesi ile, geçici 1 inci maddesi                                        1/1/1996

                                   Diğer hükümleri                                                                             25/7/1995

             4483                                                    —                                                            4/12/1999

             4684                                                    —                                                              3/7/2001

             5335                                             Ek madde 2                                                    27/4/2005