imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

danıştayın imar hukuku icrai işlem kısmına ilişkin karar örnekleri 24
imar hukuku
Yeni Sayfa 32

T.C

DANİŞTAY

Altıncı Daire

Esas      No:1998/7422

Karar   No:2000/226

ÖZETİ : Plan notlarının imar planı gibi kesin ve yürütülmesi zorunlu bir düzenleyici işlem olarak idari davaya konu edilebileceği hk.-DD.104

 

Temyiz İsteminde Bulunan :  ...

Karşı Taraf       : 1-  ... Belediye Başkanlığı

Vekili: Av. ... 2-Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili: Av. ...

İstemin Özeti : Bursa 1.İdare Mahkemesinin 21.5.1998 günlü. E:1998/34. K:1998/389 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu Öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

... Belediye Başkanlığının Savunmasının Özeti: Temyiz edilen kararda boz­ma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onan­ması gerektiği savunulmaktadır.

.-- Büyükşehir Belediye Başkanlığının Savunmasının Özeti: Savunma veril­memiştir.

Tetkik Hakimi Aylin Bayram'ın Düşüncesi : İmar planlan, plan notlan ile bir bütün olduğundan, plan notlarının da idari davaya konu olabileceği nedeniyle aksi yönde verilen idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmekte­dir.

Savcı Aynur Şahinok'un Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen husus­lar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında be­lirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın da­yandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerekti­rir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir,

TÜRK MÎLLETÎ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Oairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Duruşma yapılmasına gerek görülmedi.

Dava. 3.10.1996 günlü. 296 sayılı ... Belediye Meclisi kararına ... Bü­yükşehir Belediye Başkanlığınca ilave edilen " 3194 sayılı Kanunun 18.maddesi gereğince uygulama yapılmadan inşaat izni verilemez " notunun ve buna yapılan itirazın reddi yolundaki 18.9.1997 günlü. 241 sayılı ... belediye meclisi kara­rının iptali istemiyle açılmış: idare mahkemesince, dava konusu plan notu ilave­sinin, parseli düzgün imar parseli durumunda olmayan davacı açısından henüz men­faat ihlaline yol açmadığı, planlanan bölgenin sosyal ve teknik altyapı alanla­rının parselasyon yapılmasına bağlı olduğu, davacı parseli hakkında 18.madde uy­gulaması yönünde bir encümen kararı da bulunmadığı nedeniyle, olayda kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlemin varlığından söz edilemeyeceği gerekçesiyle dava­nın incelenmeksızın reddine karar verilmiş, karar davacı tarafından temyiz edil­miştir.

Dosyanın incelenemesinden, ... Belediye Meclisinin 3.10.1996 günlü. 296 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli ... üstü 3.derece doğal si t alan­ları uygulama imar planının 3030 sayılı Yasa hükümleri uyarınca onaylanmak üzere büyükşehir belediye başkanlığına gönderildiği, büyükşehir belediye başkanınca planda bazı değişiklikler yapıldığı ve "plan onama sınırı içinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uygulaması yapılmadan inşaat izni verilemez" notunun ilave edilerek 29.11.1996 gününde planın onaylandığı. bakılmakta olan davada, eklenen plan notunun iptalinin istendiği anlaşılmaktadır.-

Düzenleyici işlem niteliğindeki imar planlan, plan hükümlerini açıklayı­cı nitelikteki plan notlan ile bir bütün olduğu gibi bu plan notlan planın ay-

rılmaz bir parçası konumunda bulunması nedeniyle imar plan notu ile getirilen hükümlerin de imar planı gibi kesin ve yürütülmesi zorunlu bir düzenleyici işlem olarak idari davaya konu edilebileceği açıktır.

8u nedenle, idare mahkemesince dava konusu edilen plan notu ilavesinin incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, davanın incelenmeksizin reddi yolun­da karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle. Bursa 1.İdare Mahkemesinin 21.5.1998 günlü, E:1998/ 34, K:1998/389 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönde­rilmesine 19.1.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas  No:1999/539

Karar No:2000/1247

ÖZETİ : Uyuşmazlığa konu taşınmaza iliş­kin uygulama imar planının Danıştay Al­tıncı Dairesi karan ile iptal edilmesin­den sonra uygulamanın nasıl yapılacağının sorulması üzerine tesis edilen dava konu­su işlemler yeni bir imar planının yapıl­masına ilişkin olmayıp, eski planın yü­rürlüğe gireceği yolundaki saptamaya yö­nelik bildirim mahiyetinde ise de. işlem tesisinde bağlayıcı hukuki açıklamalar getirmesi nedeniyle idari dava konusu ola­bilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu ida­ri işlemler olarak kabul edilmesi gerek­tiği hk.-DD.104

Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Temyiz İsteminde Bulunan :

Vekili____ ı Av. ...

Karşı Taraf : Turizm Bakanlığı

Oavalı İdare Yanında Davaya Katılan: ... Turizm A.Ş.

Vekili    : Av. ...

İstemin Özeti: İstanbul 2.İdare Mahkemesinin 3.11.1998 günlü. E:1998/505. K:1998/945 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Davalı ve Müdahilin Savunmasının Özeti: Temyiz edilen kararda bozma ne­denlerinden hiçbiri bulunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Aylın Bayram'ın Düşüncesi : Dosyanın incelenmesin­den, dava konusu işlemlerin idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem niteliğinde olduğu anlaşıldığından, aksi yönde verilen mahkeme ka­rarının bozulması gerektiği düşünülmektedir:

Danıştay Savcısı Aynur Şahinok'un Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne su-

rülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fık­rasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacakı düşünülmektedir.

TÜRK MÎLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava. Turizm Bakanlığının 23.1.1997 günlü, 210-459-2472 sayılı işlemi ile bu işleme yapılan itiraz üzerine tesis edilen 17.7.1997 günlü. 1553-4794-22310 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, dosyanın incelenme­sinden, dava konusu işlemlerin idari davaya konu olabilecek icrai nitelikte iş­lem olmadığı anlaşıldığından, davanın 2577 sayılı Yasanın 15/1-b maddesi uyarın­ca reddine karar verilmiş, karar davacı idare vekili tarafından temyiz edilmiş­tir.

Dosyanın incelenmesinden. ... Turizm A.Ş.'nin başvurusu üzerine dava ko­nusu 23.1.1997 günlü işlemle, ....' ... 78 pafta. 755 ada, 12 parsel sayılı ta-Şinmaza ilişkin 4.11.1992 günlü, 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının Danıştay Altıncı Dairesince iptal edilmesi üzerine. 26.5.1989 gününde Turizm Bakanlığınca onaylanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının yürürlükte olup, işlemlerin buna göre yapılması gerektiğinin bildirildiği, bu işlem üzerine Büyükşetîir Belediye Başkanlığının 6.5.1997 günlü başvurusu ile, 26.5.1989 günlü uygulama imar planı hükümlerinin 15.11.1995 tarihli 1/50000 ölçekli plana aykırı olduğu, bu alanlar­da yeniden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılmasının gerektiği be­lirtilerek konunun tekrar incelenmesinin davalı bakanlıktan istenilmesi üzerine 17.7.1997 günlü işlemle taşınmazın turizm merkezi sınırları içerisinde bulunması nedeniyle 3194 sayılı Yasa uyarınca büyükşehir belediyesince yapılmış olan 1/ 50000 ölçekli planın bu alana uygulanma olanağı bulunmadığı yanıtının verildiği anlaşılmaktadır.

Sözü edilen taşınmaza ilişkin imar planının iptali sonucunda bölgenin plansız bir konuma gelmiş olması ve önceki planların da kendiliğinden yürürlüğe girmesinin söz konusu olmaması nedeniyle, bu alanda herhangi bir uygulamanın ya­pılabilmesi için Öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planının Turizm Bakanlığın­ca hazırlanıp Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanmasının, buna bağlı ola­rak da Turizm Bakanlığınca uygulama imar planının yapılması gerekmektedir.

Bu durumda, amlan iptal kararından sonra uygulamanın nasıl yapılacağının sorulması üzerine tesis edilen dava konusu işlemler yeni bir imar planının ya­pılması veya onaylanmasına ilişkin olmayıp, eski planın yürürlüğe gireceği yo­lunda bir saptamaya yönelik bildirim niteliği taşımakta ise de, taşınmaz ile il­gili işlem tesisinde davacı tarafından dikkate alınması gereken bağlayıcı'hukuki açıklamalar getirmesi nedeniyle idari dava konusu olabilecek kesin ve yürütülme­si zorunlu idari işlemler olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmakta­dır.

Diğer taraftan, Danıştayın iptal kararı üzerine bu kararın uygulanması amacıyla, yetkili olan Turizm Bakanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım   imar

planının 14.7.1998 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylan­dığı. 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da 10.9.1998 tarihinde Turizm Bakan­lığınca re'sen onaylandığı anlaşılmaktadır.

Belirtilen hususlar karşısında, idare mahkemesince davanın ıncelenmeksi-zin reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle. İstanbul 2.İdare Mahkemesinin 3.11.1998 günlü, E:1998/505. K:1998/945 sayılı kararının bozulmasına, 2.790.000.- lira karar har­cı ile fazladan yatırılan 2.080.000.-lira harcın temyiz isteminde bulunana iade­sine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 2.3.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 


imar hukukcusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-05 (1691 okuma)

[ Geri Dön ]