imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare MahkemesiMalatya Bölge İdare Mahkemesi Malatya İdare Mahkemesi Malatya Vergi Mahkemesi


 1. İDARİ YARGI YERLERİ

  Malatya Bölge İdare Mahkemesi. 8-. Edirne Bölge İdare Mahkemesi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi. 9-. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/itiraz_mercileri.htm - 105k - Önbellek - Benzer sayfalar
 2. HABER: Malatya Bölge İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı'nı ...

  7 Nis 2008 ... MALATYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ, MİLLİ SAVUNMA BAKANLI?I'NI TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM ETTİ - Malatya Bölge İdare Mahkemesi, Milli Savunma ...
  www.haberler.com/malatya-bolge-idare-mahkemesi-milli-savunma-haberi/ - 98k - Önbellek - Benzer sayfalar
 3. HABER: BBP'li Çolakoğlu'nun "AKP'liler Tarafından Darp Edildiği ...

  19 Ara 2007 ... Topçu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye tarafından satılan bir iş hanının Malatya Bölge İdare Mahkemesi'nce satışının Çolakoğlu'nun ...
  www.haberler.com/bbp-li-colakoglu-nun-akp-liler-tarafindan-darp-haberi/ - 96k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.haberler.com alanından daha fazla sonuç »
 4. Malatya Bölge İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı'nı Tazminat ...

  Malatya Bölge İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı'nı Tazminat Ödemeye Mahkum Etti haberi Malatya Bölge İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı'nı ...
  www.lpghaber.com/Malatya-Bolge-Idare-Mahkemesi--Milli-Savunma-Bakanligi-ni-Tazminat-Odemeye-Mahkum-Et... - 106k - Önbellek - Benzer sayfalar
 5. Bölge İdare Mahkemesi Yeni Binasına Taşınıyor | Karadeniz | LPG ...

  ... İl Halk Kütüphanesi Yeni Binasına Taşınıyor · Malatya Bölge İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı'nı Tazminat Ödemeye Mahkum Etti ...
  www.lpghaber.com/Bolge-Idare-Mahkemesi-Yeni-Binasina-Tasiniyor--haberi-97100.html - 98k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.lpghaber.com alanından daha fazla sonuç »
 6. [ Yeni Safak Online - Gündem - Haber : 71 hakimin görev yerleri ...

  ... Erzurum Vergi Mahkemesi Başkanı Gürbüz Uçar Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na, Malatya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Mesut Güngör Adana İdare ...
  yenisafak.com.tr/arsiv/2003/haziran/18/g5.html - 20k - Önbellek - Benzer sayfalar
 7. Aydın Bölge İdare Mahkemesi

  Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine Malatya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Osman ERMUMCU atanmıştır. Aydın Vergi Mahkemesi Başkanlığı'na Erzurum Vergi ...
  www.aydinbim.adalet.gov.tr/mahkememizden_haberler.htm - 24k - Önbellek - Benzer sayfalar
 8. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

  Hoşgörülülükte deniz gibi ol,. YA OLDU?UN GİBİ GÖRÜN YA GÖRÜNDÜ?ÜN GİBİ OL. Osman ERMUMCU. HAKİM. Malatya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı.
  www.aydinbim.adalet.gov.tr/.../AİHM%20KARŞISINDA%20TÜRK%20(İDA... - 68k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.aydinbim.adalet.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 9. Hürriyet

  Malatya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Mesut Güngör, Adana İdare Mahkemesi Başkanlığı'na, Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Ali Özgür, Denizli Bölge İdare ...
  webarsiv.hurriyet.com.tr/2003/06/17/304397.asp - 36k - Önbellek - Benzer sayfalar
 10. Malatya Malatya Diger Kurumlar Posta Kodu, Malatya Zip/Postal Code

  44049 - MALATYA BOLGE IDARE MAHKEMESI 44060 - MALATYA DEFTERDARLIGI 44049 - MALATYA DEVLET GUVENLIK MAHKEMESI 44049 - MALATYA DEVLET GUVENLIK SAVCILIGI ...
  tr.bikudo.com/turkiye_posta_kodlari/44/1/4/malatya_posta_kodu.html - 15k - Önbellek - Benzer sayfalar
 11. Politika [05.01.00]

  Malatya Bölge İdare Mahkemesi’nde 132 dava açıldı, 68 davada 23 milyar 943 milyon 202 bin lira tazminata hükmedildi. Manisa Bölge İdare Mahkemesi’nde 76 ...
  www.evrensel.net/00/01/05/politika.html - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar
 12. Gündem [16.10.00]

  Bu karara yapılan itiraz da, Malatya Bölge İdare Mahkemesi’nce reddedilince Pertek Cumhuriyet Başsavcılığı sanık kolluk kuvvetleri hakkında “takipsizlik” ...
  www.evrensel.net/00/10/16/gundem.html - 28k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.evrensel.net alanından daha fazla sonuç »
 13. [PDF]

  DONANIM DA?ITIMI YAPILACAK BÖLGE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ ...

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  Malatya bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 2. 3. 1. 1. Manisa bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 2. 2. 0. 1. Mersin bölge idare mahkemesi ...
  www.adalet.gov.tr/duyurular/2006/aralik06/donanim/idari.pdf - Benzer sayfalar
 14. MalatyaHaber |Adli ve İdari Yargıda Atamalar

  Malatya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Osman Ermumcu Aydın İdare Mahkemesi Üyeliğine, Malatya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Yıldırım Kılıçkıran Malatya Bölge ...
  www.malatyahaber.com/haberler/haber.asp?a=11790&z=8 - 12k - Önbellek - Benzer sayfalar
 15. MalatyaHaber |Hukuk Mücadelesine Devam

  Çanak, Malatya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldırdı ve görevine döndü. Ancak bu olayın ardından Çanak hakkında çeşitli ...
  www.malatyahaber.com/haberler/haber.asp?a=9504&z=5 - 11k - Önbellek - Benzer sayfalar
 16. [RTF]

  T.C. MALATYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ Y.D Itiraz No : 2007/243 Y.D. ...

  Dosya Biçimi: Rich Text Format - HTML olarak görüntüle
  Hüküm veren Malatya Bölge İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:. İstem, Elazığ il Milli Eğitim Müdürlüğünde ilköğretim Müfettişi olarak görev yapmakta ...
  www.mufettisler.net/Yargikararlari/T.Tekeli%20Bolge%20Y%20D%20Kararı.rtf - Benzer sayfalar
 17. Gözde Haber

  Malatya Bölge İdare Mahkemesi Doğanşehir Belediyesi'ne ait 52 dükkanın belediye ... Malatya Bölge İdare Mahkemesi, 11 Nisan 2007 tarihinde verdiği yürütmeyi ...
  www.gozdehaber.com/haber_devami.asp?id=460 - 46k - Önbellek - Benzer sayfalar
 18. Uyap Tekemmül Edene Kadar Ertelenmeli mi?

  Malatya Bölge İdare Mahkemesi BİM 10.04.2006 Van Bölge İdare Mahkemesi BİM 10.04.2006 Samsun Adliyesi ACM 24.04.2006 Bafra Adliyesi ACM 24.04.2006 ...
  www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=8053 - Benzer sayfalar
 19. Kabahatler Kanunu ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı 1. Bölüm

  11 - Malatya Bölge İdare Mahkemesi (Esas: 2005/169) 12 - Karşıyaka 1. Sulh Ceza Mahkemesi (Esas: 2006/1) 13 - Tekirdağ Sulh Ceza Mahkemesi (Esas: 2006/14) ...
  www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=6062 - Benzer sayfalar
  www.turkhukuksitesi.com alanından daha fazla sonuç »
 20. Mağdur öğrencilerin tazminat talebi reddedildi

  Cezaların iptali için öğrenciler Malatya Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Öğrencilerin talebini değerlendiren Mahkeme 1 yıl sonra öğrenciler lehine ...
  www.rojaciwan.com/haber-4246.html - 14k - Önbellek - Benzer sayfalar
 21. Ergen İmar Hukuku - Blogcu

  Edirne Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Malatya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32694 Mehmet KAYHAN,. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi ...
  ergenimar.blogcu.com/ - 47k - Önbellek - Benzer sayfalar
 22. Bakış Gazetesi

  Malatya Bölge İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı'nı, 2002 yılında Tunceli'nin Hozat İlçesi’nde hurda niyetine topladıkları cisimlerin patlaması sonucu ...
  www.malatyayabakis.com/haberdetay.asp?bolum=190&uyeid=0 - 105k - Önbellek - Benzer sayfalar
 23. Trakya'da hakim ve Savcı atamaları - Trakya'da hakim ve Savcı ...

  12 Tem 2008 ... Malatya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Mehmet Kayhan Edirne Vergi Mahkemesi Üyeliğine atandı. Diğer atamalar ise şöyle: "Ankara İdare Mahkemesi ...
  heryerdenhaber.com/V1/Pg/DetailCity/NewID/88452/CityName/Tekirdag/.../Trakya'da-hakim-ve-Savci-atamalari.html - 29k - Önbellek - Benzer sayfalar
 24. Aydın Bölge İdare Mahkemesi Çalışanları Sağlık Taramasından Geçti ...

  Aydın Bölge İdare Mahkemesi Çalışanları Sağlık Taramasından Geçti · Malatya Bölge İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı'nı Tazminat Ödemeye Mahkum Etti ...
  haber.lpghaber.com/Aydin-Bolge-Idare-Mahkemesi-Calisanlari-Saglik-Taramasindan-Gecti--haberi-87982.html - 107k - Önbellek - Benzer sayfalar
 25. Dtp, Anayasa Mahkemesi'nden Sözlü Savunma İçin Ek Süre Talep Etti ...

  ... Malatya Bölge İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı'nı Tazminat Ödemeye Mahkum Etti · Anayasa Mahkemesi, Anayasa Paketindeki Değişikliğin İptali ...
  haber.lpghaber.com/Dtp--Anayasa-Mahkemesi-nden-Sozlu-Savunma-Icin-Ek-Sure-Talep-Etti--haberi-48154.html - 96k - Önbellek - Benzer sayfalar
  haber.lpghaber.com alanından daha fazla sonuç »
 26. Milli Savunma Bakanlığı tazminat ödeyecek | Malatya Güncel ...

  8 Nis 2008 ... Malatya Bölge İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı'nı, 2002 yılında Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde hurda niyetine topladıkları cisimlerin ...
  www.malatyaguncel.com/news_detail.php?id=9510 - 42k - Önbellek - Benzer sayfalar
 27. Milli Savunma Bakanlığı tazminat ödeyecek | Malatya Güncel ...

  Malatya Bölge İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı'nı, 2002 yılında Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde hurda niyetine topladıkları cisimlerin patlaması sonucu ...
  malatyaguncel.com/news_detail.php?id=9510&uniq_id=1221035076 - 43k - Önbellek - Benzer sayfalar
  malatyaguncel.com alanından daha fazla sonuç »
 28. Corlu Haberi.Com-Tekirdağ Çorlu haber sitesi Trakya'nın Sesi ...

  Malatya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Mehmet Kayhan Edirne Vergi Mahkemesi Üyeliğine atandı. Diğer atamalar ise şöyle: "Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Nurettin ...
  www.corluhaberi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2114&Itemid=30 - 45k - Önbellek - Benzer sayfalar
 29. Trakya'da Hakim Ve Savcı Atamaları haberi Trakya'da Hakim Ve Savcı ...

  Malatya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Mehmet Kayhan Edirne Vergi Mahkemesi Üyeliğine atandı. Diğer atamalar ise şöyle: " Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Nurettin ...
  haber.turk724.net/93865/haberler/Trakya-da-Hakim-Ve-Savcı-Atamaları - 50k - Önbellek - Benzer sayfalar
 30. 07 Nisan 2008 Pazartesi Haber Arşivi

  •22:30 Malatya Bölge İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı'nı Tazminat Ödemeye Mahkum Etti •22:32 Vergi Rekortmenlerine Çiçekli Teşekkür ...
  haber.turk724.net/arsiv/2008-04-07 - 136k - Önbellek - Benzer sayfalar
  haber.turk724.net alanından daha fazla sonuç »
 31. Imar Hukukcusu - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

  37866 Mehmet Metin KAHRAMAN Malatya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi. 37880 İbrahim KARACIK Adalet Müfettişi. 37902 Ertan ERCAN Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyesi ...
  www.imarhukukcusu.com/modules.php?name=News&file=article&sid=388 - 128k - Önbellek - Benzer sayfalar
 32. Tufanbeylimiz.COM - Tufanbeyli'nin "Yerel" Sitesi!

  ... sıralaması konusunda çeşitli eleştirilere maruz kalan “ARZ-RİCA VE PROTOKOL” vakıasını Malatya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Sn.Osman ERMUMCU inceledi. ...
  www.tufanbeylimiz.com/print.php?type=N&item_id=106 - 36k - Önbellek - Benzer sayfalar
 33. [XLS]

  Sayfa1

  Dosya Biçimi: Microsoft Excel - HTML olarak görüntüle
  53, 37866, Mehmet Metin KAHRAMAN, Malatya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, C, mümtazen yükselmeye lâyık. 54, 37868, Serpil TUNÇ, Danıştay Tetkik Hakimi ...
  www.pgm.adalet.gov.tr/terfi/aralik06_idari_derece_terfi.xls - Benzer sayfalar
 34. NİSAN 2007 DÖNEMİNDE BİRİNCİ SINIFA AYRILMA İNCELEMESİNE TABİ ...

  37866, Mehmet Metin KAHRAMAN, Malatya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, AYRILIR. 37880, İbrahim KARACIK, Adalet Müfettişi, AYRILIR ...
  www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/nisan_2007_brnc_snf.htm - 68k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.pgm.adalet.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 35. yayep

  Ben Malatya Bölge İdare mahkemesi Komisyon Uzman Kullanıcısıyım. Ben göreve başlayalı henüz bir buçuk yıl oldu ve ben göreve başladıktan hemen sonra UYAP'la ...
  www.uyap.gov.tr/yayep/gorus.htm - 83k - Önbellek - Benzer sayfalar
 36. yayep

  17, Malatya Bölge İdare Mahkemesi. 10.04.2006. 18, Manisa Bölge İdare Mahkemesi. 27.03.2006. 19, Ordu Bölge İdare Mahkemesi. 16.01.2006 ...
  www.uyap.gov.tr/yayep/isletimplani/isletimmer.htm - 236k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.uyap.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 37. Karar Özeti

  teminin kabulü ile Malatya Bölge İdare Mahkemesi kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51.maddesi uyarınca kanun yararına ve ...
  www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=4431 - 12k - Önbellek - Benzer sayfalar
 38. Karar Özeti

  nan Malatya Bölge İdare Mahkemesi kararı ile yükümlü adına 1983 takvim yılı için götürü usulde vergilendirilmesine esas olan matraha ilişkin ...
  www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=5361 - 6k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.danistay.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 39. Süleyman Ekrem Davasi Dersim, Kocgiri Halklarinin sesi

  Güllü Ekrem, 24 Mayıs 2000 tarihinde, Malatya Bölge İdare Mahkemesi’ne bu kararın iptali için dava açmıştır. İdare Mahkemesi, 2 Haziran 2000 tarihinde bu ...
  www.dersimsite.org/suleyman.html - 53k - Önbellek - Benzer sayfalar
 40. Radikal-çevrimiçi / Türkiye / Avcılar yine avlandı!

  Malatya Bölge İdare Mahkemesi Tunceli'de terörist sandıkları avcılara ateş açan ve bir kişiyi yaralayan jandarma timi hakkında takipsizlik kararı verdi ...
  www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=98496 - 31k - Önbellek - Benzer sayfalar
 41. Radikal-çevrimiçi / Türkiye / TCDD Genel Müdürü'ne dava

  Çanak, Ankara'ya tayin işlemiyle ilgili olarak Malatya Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda yürütmeyi durdurma kararı verildiğini ve görevine ...
  www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=123768 - 30k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.radikal.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 42. www.dengeroje.com - 'Terörist' diyerek sivilleri tarayan askerlere ...

  ... ilgili olarak Tunceli Valiliği'nin 19 Mart 2003 tarih ve 2002/6 sayılı soruşturma izni verilmemesi kararının Malatya Bölge İdare Mahkemesi'nce onandığı, ...
  www.dengeroje.com/modules.php?name=News&file=article&sid=28404 - 59k - Önbellek - Benzer sayfalar
 43. Avcılar yine avlandı!

  Malatya Bölge İdare Mahkemesi Tuncelide terörist sandıkları avcılara ateş açan ve bir kişiyi yaralayan jandarma timi hakkında takipsizlik kararı verd...
  www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=5&ArsivAnaID=16865 - 32k - Önbellek - Benzer sayfalar
 44. Basının ''Engellendik'' Şikayeti Para Etmiyor!

  Kaymakamlığın soruşturma izni vermemesi üzerine Malatya Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan itiraz başvurusu da reddedildi. Pertek Cumhuriyet Savcılığı, Borucu ...
  www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=5&ArsivAnaID=26770 - 30k - Önbellek - Benzer sayfalar
 45. SABAH - 01/08/2004 - Müdür Bey'e hapis istemi

  Çanak, Malatya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldırdı ve görevine döndü. Ancak, bu olayın ardından Çanak hakkında 'asılsız ...
  www.sabah.com.tr/2004/08/01/siy101.html - 48k - Önbellek - Benzer sayfalar
 46. HOZAT haberleri hozat haber

  Malatya Bölge İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı'nı Tazminat Ödemeye Mahkum Etti ·

  idare hukuku, idare hukuku davaları, idare hukukuna giriş, idare hukuku uzmanı, idare hukukcusu, idare uzmanı, idare
  hukukçusu, "idare hukuku", ıdare hukuku, idare hukukunda iptal ve tam yarı
  (tazminat) davaları, idare hukukunda bilirkişi, idare hukuku rehberi, idare
  hukuku içtihatları, idare hukuku kararları, idare hukuku mahkemeleri, idare
  hukuku yüksek yargı yerleri, idare hukuku merkezi, idari yargı, idari yargı davaları, idari yargılama usulü
  kanunu, belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
  imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
  suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi,
  imar dava dilekçe örnekleri, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar
  hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür
  ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi
  eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
  planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,
  imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her
  türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
  hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,
  Malatya Bölge İdare Mahkemesi Malatya İdare Mahkemesi Malatya Vergi Mahkemesi

  Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

  Yayınlanma:: 2008-09-12 (6342 okuma)

  [ Geri Dön ]