imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar
imar hukukuTürkiyeninn en iyi imar hukukçusu


Yeni Sayfa 4 · Hukuk
· 3194 İmar
· İmar (ımar)
· İmar hukuku
· imar iskan
· Çevre Hukuku
· Kaçak Yapı
· Kaçak Bina
· 18. madde uygulaması
· imar mevzuatı
· imar nedir
· imar uygulamaları-uygulaması, parselasyon, şuyulandırma, arazi ve arsa düzenlemesi
· imar kirliliği
· imar plânı (planı)
· 18 uygulaması
· yapı kullanma-izni-izin belgesi
· parsel
· yapı ruhsat(ı)
· imar para
· imar para cezaları
· 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
· Tadilat Ruhsatı
· İmar Kanunu
· gayrımenkul hukuku
· Kaçak Kat
· Çatı Katı
· kentsel dönüşüm
· gecekondu
· İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ Kitaplar
· sit alanı kentsel sit doğal sit arkeolojik sit tabiat varlığı kültür varlığı koruma alanı ören yeri koruma amaçlı imar planı çevre düzenleme projesi
· Mortgage, Banka Konut Kredileri, Mortgage Sistemi, Mortgage Avantajları, Mortgage Kredileri, ipotekli Konut Kredisi, Banka Ev Kredisi, Mortgage nedir?
· imar affı nedir
· İDARİ YARGIDA MAHKEMELER VE YARGI ÇEVRELERİ
· İmar Hukuku ile ilgili her türlü (tüm) kanunlar ve yönetmelikler (imar kanunları - imar yönetmelikleri
· imar para (belediye para cezası ve yıkım kararlarına karşı) cezasına itiraz dilekçe örneği
· 3194 sayılı İmar Kanunu
· imar ile ilgili yayınlar imar mevzuatı
· 10/c uygulaması
· kamulaştırma - kamulaştırmada dava açma süresi
· yıkım kararı - madde 32
· imar planı, kamulaştırma, 18. madde uygulaması, kaçak yapı, yıkım, mühürleme, idari para cezası, tadilat ruhsatı dava dilekçeleri çok yakında
· imar hukuku ile ilgili web siteleri
· Akarsu (imar)
· aktif yeşil alan (imar)
· alçak-basık kıyı (imar)
· Arazi kullanma kabiliyeti sınıflaması (imar)
· arka bahçe mesafesi (imar)
· arsa (imar)
· asma kat (imar)
· ayrık bina (imar)
· ayrık nizam (imar)
· azami bina alanı (imar)
· bakım-onarım birimleri (imar)
· balıkçı barınaği (imar)
· basınç sığınakları (imar)
· basit tadil ve tamir (imar)
· Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı (imar)
· Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında Kısmi Yapılaşma (imar)
· Bina cephesi (imar)
· bina derinliği (imar)
· bina yüksekliği (imar)
· bina (imar)
· birim park alanı (imar)
· bitişik bina (imar)
· bitişik nizam (imar)
· blok başı bina (imar)
· blok nizam (imar)
· bodrum kat (imar)
· Bölge otoparkları ve genel otoparklar (imar)
· cephe hattı (imar)
· Çekek yeri (imar)
· Çevre düzeni planı (imar)
· çiftçi (imar)
· çocuk bahçeleri (imar)
· Dağıtım cetveli (imar)
· Dar-yüksek kıyı (imar)
· Destek birimleri (imar)
· Dikili tarım arazileri (imar)
· Düzenleme ortaklık payı oranı (imar)
· Düzenleme ortaklık payı (imar)
· düzenleme sahası (imar)
· Düzenleme sınırı (imar)
· ebadlı kroki (imar)
· Elektrik tesisat projesi (imar)
· Emsal, inşaat alanı kat sayısı (imar)
· esaslı tadilat (İmar)
· Fen adamları (İmar)
· fenni mesul (imar)
· Gelişme (inkişaf) alanı (imar)
· Genel sığınaklar (imar)
· Günübirlik turizm tesisleri (imar)
· Halihazır harita (imar)
· Hata sınırı (imar)
· ifraz (imar)
· İkili blok (ikiz bina- imar)
· ilave plan (imar)
· ilgili idare (imar)
· imar adası
· İmar mevzuatına aykırı yapı
· imar parseli
· imar planı
· İnşaat alanı kat sayısı (kat alanı kat sayısı-KAKS, emsal):(imar)
· kadastro adası (imar)
· kadastro parseli (imar)
· kat yüksekliği (imar)
· Kentsel ve kırsal yerleşmelerde Kısmi Yapılaşma (imar)
· Kıyı çizgisi (imar)
· Kıyı kenar çizgisi (imar)
· kıyı (imar)
· Komşu bahçe uzaklığı (imar)
· Konut dışı kentsel çalışma alanları (imar)
· kroki (imar)
· Kruvaziyer liman (imar)
· Kuru tarım arazisi (imar)
· liman (imar)
· Marjinal tarım arazisi (imar)
· Mekanik tesisat projesi (imar)
· Merkezi iş alanı (imar)
· Mevcut teşekkül (imar)
· Mevzii imar planı (imar)
· Mimari proje
· muhtarlık izni
· Mutlak tarım arazisi
· mücavir alan
· normal kat
· ortak alanlar
· Ön bahçe uzaklığı
· Örtü altı tarım arazileri
· Özel sığınaklar
· Özel ürün arazileri
· Özet cetveli
· özürlü
· parklar
· parsel cephesi
· Parsel derinliği
· parsel numarası
· Parselasyon planı
· parselasyon
· Piknik ve eğlence (rekreasyon) alanları
· plan değişikliği
· Rekreaktif alanlar
· resmi bina
· Revizyon planı
· Röperli kroki
· saçak seviyesi
· sahil şeridi
· Sahil şeridinin birinci bölümü
· Sahil şeridinin ikinci bölümü
· sanayi bölgesi
· Serpinti sığınakları
· sığınak
· son kat
· sosyal alt yapı
· Spor ve oyun alanları
· statik proje
· Su ürünlerini üretim ve yetiştirme tesisi
· Sulu tarım arazisi
· Taban alanı kat sayısı (TAKS):
· taban alanı
· tabii zemin
· tahsis cetveli
· Tarım arazileri sınıfı
· tarım arazileri
· Tarımsal amaçlı entegre yapılar
· Tarımsal amaçlı yapılar
· Tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapı
· taşıt yolu
· Teknik alt yapı
· teknik yönetmelik
· terk fazlası
· terk
· tersane
· Tehid (Birleştirme)
· Toplumun yararlanmasına açık yapı
· umumi bina
· Umumi hizmetlere ayrılan miktar
· Uygulama imar planı
· Uygulama krokisi
· Yan (yol) bahçe uzaklığı
· yapı adası
· Yapı inşaat alanı (brüt inşaat alanı)
· yapı inşaat alanı
· yapı yaklaşma sınırı
· yapı
· Yat çekek yeri
· yat limanı
· Yerleşik alan
· Yerleşim alanı
· Yerleşme alanı dışı (iskan dışı) alan
· yerleşme alanı
· Yeşil alanlar
· yol ekseni
· yol fazlası
· yoldan ihdas
· Yönetim birimleri
· yüksek katlı bina
· zemin kat
· kaçak yapıyı ruhsatlandırma
· sit
· kentsel sit
· arkeolojik sit
· doğal sit
· tarihi sit
· ören yeri
· koruma amaçlı imar planı
· revziyon koruma amaçlı imar planı
· İlave koruma amaçlı imar planı
· Koruma amaçlı imar planı değişikliği
· Çevre düzenleme projesi
· Plan müellifi
· planlama ekibi
· proje müellifi
· proje ekibi
· ormana bitişik köy
· orman içi köy
· orman kadastrosu
· orman köyü
· Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler
· tarım arazisi
· çevre
· Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
· Çevresel Etki Değerlendirmesi Süreci
· Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Özel Formatı
· Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu
· Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir Kararı
· Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı
· Çevresel Durum Değerlendirme Raporu
· duyarlı yöreler
· Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı
·  Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz Kararı
· izleme ve kontrol
· hava kirleticiler
· hava kalitesi
· emisyonlar
· tip ve emisyon belgesi
· teknolojik seviye
· çiftçi
· tarım arazileri
· tarım arazileri sınıfı
· arazi kullanma şekilleri
· mutlak tarım arazileri
· dikili tarım arazileri
· özel ürün arazileri
· marjinal tarım arazileri
· Örtü altı tarım arazileri
· sulu tarım arazileri
· kuru tarım arazileri
· tarımsal amaçlı yapılar
· Tarımsal amaçlı entegre yapılar
· arsa
· yerleşim alanı
· devlet hakkı
· arama ruhsatı
· işletme ruhsatı
· işletme izni
· satış bilgi formu
· arama faaliyet raporu
· maden işletme faaliyetleri
· imalât haritası
· maden sicili
· yürütmenin durdurulması
· idari yargı kararlarının uygulanması
· ilk inceleme üzerine verilecek kararlar
· idari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı
· idari davaların açılması
· idari yargıda dava açma süresi
· iptal ve tam yargı davaları
· doğrudan doğruya tam yargı davası
· idari yargıda duruşma
· idari yargıda yetki
· idari yargıda bağlantılı davalar
· merci tayini
· itiraz, temyiz, kararlara karşı başvuru yolları
· kanun yararına bozma
· temyizde ve itirazda yürütmenin durdurulması
· yargılanmanın yenilemesi
· çekinme ve ret
· adli tatil, nöbetçi mahkeme
 


Yeni Sayfa 2

belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
suçları", ve her türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve
"ımar hukukçusu".


 
imar hukukçusu

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-10-21 (19153 okuma)

[ Geri Dön ]