imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştay Altıncı (6.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 70
imar hukuku
Yeni Sayfa 1

ALTINCI DAİRE KARARLARI

 

ESKİ ESERLER

(KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI)

 

 

          T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2005/6192

Karar No   : 2006/163

 

Özeti : Sertifika bedelinin Asliye Hukuk Mahkemesi kararından belirtilen miktara uygun olarak düzenlenmesi gerekmekle beraber bu miktara ayrıca faiz uygulanamayacağı, faiz uygulanması halinde bunun mükerrer olacağı hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan: Maliye Bakanlığı - ANKARA

            Karşı Taraf                    : …

            Vekili                            : Av. …

            İstemin Özeti               : Mersin İdare Mahkemesinin 28.4.2005 günlü, E:2004/505, K:2005/564 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti        : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi Elif Emel Çelik'in Düşüncesi: Dava, davacının 1. derece doğal sit alanında kalan taşınmazı için 1.3.2001 gününde düzenlenen sertifikanın, adli yargı kararıyla belirlenen 72.000.000.000.- lira bedel üzerinden yasal faizi ile birlikte yeniden belirlenmesi isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

            Mahkeme kararının adli yargı kararıyla belirlenen miktar üzerinden sertifikanın düzenlenmesi gerektiğinden bahisle dava konusu işlemin iptaline karar vermesine ilişkin kısmında hukuka aykırılık bulunmadığından mahkeme kararının anılan kısmının onanması, kararın faize ilişkin kısmı 4706 sayılı Kanun uyarınca mükerrer faiz hesaplanmasına neden olacağından anılan kararın bu kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı Tülin Özgenç'in Düşüncesi: Davacının hissedarı olduğu Mersin ili, Silifke ilçesi, Kurtuluş köyü, … parsel sayılı 1.derece doğal sit alanında kalan taşınmaz için düzenlenen sertifikanın, Silifke Asliye Hukuk Mahkemesi  kararında belirtilen miktar üzerinden yasal faizi ile birlikte yeniden düzenlenmesi isteminin reddine ilişkin işleminin iptali ile 72.000.000.000./lira sertifika bedelinin anılan Mahkeme kararından itibaren işletilecek yasal faizinde eklenmesi suretiyle bulunacak miktara yükseltilmesine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda, İdare Mahkemesince, karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizinde hesaplanması suretiyle sertifika bedelinin artırılması gerekirken davacının bu yöndeki isteminin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından ipali yolunda verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

            4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6. maddesinde, taşınmazın bedelini gösteren sertifikanın işleme tabi tutulacağı tarihteki bedelinin belgede yazılı bedele kıymet takdir tarihinden itibaren kanuni faiz uygulanmak suretiyle tesbit edileceği, hükme bağlanmıştır.

            Davacıya adli yargı kararı ile belirlenen miktar üzerinden sertifika düzenlenmesi gerektiğinden İdare Mahkemesince verilen kararın bu kısmında 2577 sayılı Yasanın 49. uncu maddesinine 1. fıkrasında yazılı bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.

            Mahkeme kararının faize ilişkin kısmına gelince; anılan yasa hükmü uyarınca tesbit edilen sertifika bedeline, adli yargı kararından itibaren ayrıca kanuni faiz uygulanması mükerrer faiz uygulanmasına neden olacağından aksi yönde verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenle temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının sertifika bedeli yönünden onanması, faize ilişkin kısmının ise bozulması gerektiği düşünülmüştür.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, davacının hissedarı olduğu Mersin İli, Silifke İlçesi, Kurtuluş Köyü, … parsel sayılı 1. derece doğal sit alanında kalan taşınmaz için düzenlenen sertifikanın, Silifke Asliye Hukuk Mahkemesi kararında belirtilen miktar üzerinden yasal faizi ile birlikte yeniden düzenlenmesi isteminin reddine ilişkin 2.9.2003 günlü, 30393 günlü işlem ile sertifika bedelinin Silifke Asliye Hukuk Mahkemesince belirlenen 72.000.000.000.- liraya anılan mahkeme kararından itibaren işletilecek yasal faizin de eklenmesi suretiyle bulunacak miktara yükseltilmesine karar verilmesi istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; davacı adına düzenlenen 1.3.2001 günlü, 2753 sayılı sertifikanın bedelinin taşınmazın değerinden daha düşük olarak belirlendiği ve anılan sertifika bedelinin 72.000.000.000.-lira olması gerektiğinin kesinleşmiş yargı kararıyla tespit edilmiş olması karşısında, davalı idarece söz konusu yargı kararında belirtilen miktar ile karar tarihinden (14.12.2001) itibaren işleyecek yasal faizin de hesaplanması suretiyle sertifika bedelinin arttırılması gerekirken davacının bu yöndeki isteminin reddinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

            Temyize konu idare mahkemesi kararının, adli yargı kararıyla belirlenen miktar üzerinden sertifikanın düzenlenmesi gerektiğinden dava konusu işlemin anılan kısmının iptaline ilişkin kısmında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmamaktadır.

            İdare Mahkemesi kararının faize ilişkin kısmına gelince;

            4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun, sit alanlarında kalan taşınmaz mallar başlıklı 6. maddesinde, "21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, sit alanı ilan edilmiş ve onanlı koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı getirilmiş arsa ve arazilerin, Hazineye ait taşınmazlarla değiştirilmesi işlemlerinde, taşınmaz maliklerinin kabul etmesi halinde Hazineye ait taşınmazların satış işlemlerinde ödeme aracı olarak kabul edilmek üzere, taşınmazın bedelini gösteren bir belge verilir.

            Belgenin işleme tâbi tutulacağı tarihteki bedeli, belgede yazılı bedele kıymet takdir tarihinden itibaren kanunî faiz uygulanmak suretiyle tespit edilir. " hükmü yer almıştır.

            Yukarıda içeriği yazılı hüküm uyarınca, davacıya ait sertifikanın işleme tabi tutulacağı tarihteki bedeli, 1.3.2001 gününde düzenlenen sertifikada yazılı bedele kıymet takdir tarihinden itibaren kanuni faiz uygulanmak suretiyle tesbit edileceğinden, Silifke Asliye Hukuk Mahkemesi kararından itibaren ayrıca kanuni faiz uygulanması mükerrer faiz uygulanmasına neden olacağından davacının bu konudaki isteminin reddinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

            Bu durumda dava konusu işlemin faize ilişkin kısmının iptaline ilişkin mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, Mersin İdare Mahkemesi'nin 28.4.2005 günlü, E:2004/505, K:2005/564 sayılı kararının sertifika bedeline ilişkin kısmının onanmasına, faize ilişkin kısmının bozulmasina, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 26.1.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

GECEKONDU İŞLERİ

 

          T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2005/6271

Karar No   : 2006/2001

 

Özeti : İmar affı başvurusu tarihi itibariyle 3.şahıslar ile belediye arasında hisseli durumda olan bir taşınmazın 2981 sayılı Yasa'nın 10/a maddesinde belirtilen belediyeye ait müstakil arazi kapsamında kabul edilmesi mümkün olmadığından, belirtilen nitelikteki taşınmaz üzerinde bulunan gecekondu nedeniyle haksahibi olunamayacağı dolayısıyla tapu verilmesi isteminin reddine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan: Mamak Belediye  Başkanlığı - ANKARA

            Vekili                            : Av. …

            Karşı Taraf                    : …

            Vekili                            : Av. …

            İstemin Özeti               : Ankara 3. İdare Mahkemesinin 30.3.2005 günlü, E:2003/1406, K:2005/453 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti        : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi Özlem Şimşek'in Düşüncesi: Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu gecekondunun yeraldığı taşınmazın imar affı başvurusunda bulunulduğu tarih itibariyle belediye ile 3.şahıslar arasında hisseli olduğu anlaşılmaktadır.

            Bu itibarla, anılan taşınmazın 2981 sayılı Yasa'nın 10/a maddesinde belirtilen belediyeye ait müstakil arazi kapsamında kabul edilmesi mümkün olmadığından, imar affından yararlanması mümkün olmayan gecekondu nedeniyle tapu verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde sonucu itibariyle hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenle, davanın reddine karar verilmesi gerektiğinden aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı Sedat Larlar'ın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, Ankara, Mamak, Yatık Musluk Mahallesi, Duvardibi Caddesi, 65 numaralı gecekondu nedeniyle tapu verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 25.7.2003 günlü, 6560 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, uyuşmazlık konusu gecekondunun yer aldığı … ada, … sayılı parselin imar af başvurusunda bulunulduğu tarih itibariyle Ankara belediyesi ile şahıslar arasında paylı olduğu anlaşıldığından, belediye hissesinin dikkate alınması suretiyle davacının hak sahibi kabul edilmesi gerektiği, bu durumda dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir.

            2981 sayılı Yasanın 9/C maddesinde, başkasının arsa veya arazisi üzerine yapılmış gecekondular için, arsa sahibi ile gecekondu sahibinin anlaşmaları ve süresi içinde müracaat etmeleri halinde, varsa ıslah imar planı, yoksa binanın konumu dikkate alınarak ifrazen veya hisse olarak gecekondu sahibine devir, temlik ve adına tescil edileceği, arsa sahibinin, yerinin gecekondu sahibine devrini istemesi üzerine, mahkemece rayiç değerin takdiri  yapılarak bedelin ödeneceği, gecekondu sahibi ödemeye yanaşmazsa, arsa sahibinin Türk Medeni Kanununun 649. maddesinin son fıkrası gereğince işlem yapılmasını Mahkemeden isteyeceği, lüzum görülen hallerde ve üzerinde bir yerleşme alanı veya yapı topluluğu bulunması halinde yukarıdaki işlemler beklenilmeksizin belediye veya valiliklerce arsa veya arazilerin kamulaştırılacağı hükme bağlanmıştır.

            Aynı Yasanın 10/a maddesinde de, bu  kanun hükümlerine göre hazine, belediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde gecekondu sahiplerince yapılmış yapıların, 12. madde hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yerin hak sahibine tahsis edileceği ve bu tahsisin yapıldığının  tapu  sicilinin beyanlar  hanesinde  gösterilerek  ilgilisine  "Tapu  Tahsis Belgesi" verileceği hükme bağlanmıştır.

            Dosyanın incelenmesinden, … ada, … sayılı parsel üzerinde bulunan gecekondu nedeniyle 27.4.1983 tarihinde imar affı başvurusunda bulunulması üzerine 16.3.1987 günlü, 671 sayılı tapu tahsis belgesinin düzenlendiği, tapu verilmesi istemiyle yapılan başvurunun anılan gecekondunun 1993 yılında yapılan parselasyon işlemi sonrasında oluşturulan ve şahıslara tahsis edilen … ada, … sayılı parselde kaldığından bahisle reddedildiği, diğer taraftan … ada, … sayılı parselin imar affı başvurusunda bulunulduğu tarih itibariyle Ankara belediyesi ile üçüncü şahıslar arasında paylı olduğu anlaşılmaktadır.

            Paylı durumda bulunan taşınmazlarda paydaşlık giderilmediği sürece paydaşlardan her biri payı oranında taşınmazın her noktasında hak sahibi olduğundan, taşınmazın hangi bölümünün hangi paydaşa ait olduğunun  belirlenemeyeceği, diğer taraftan hazineye ait arsa veya araziler ile başkasına ait arsa veya araziler üzerinde yapılmış gecekondular hakkında uygulanacak hükümlerin de farklı olması nedeniyle olayda, belediye ile şahıs arasında paylı durumda bulunan  uyuşmazlığa konu taşınmazın 2981 sayılı Yasanın 10/a  maddesinde belirtilen belediyeye ait müstakil arazi kapsamında kabul edilmesinin mümkün olmadığı açıktır.

            Gecekondunun işgal ettiği alanın belediyeye ait payı aşıp aşmaması da belirtilen nedenlerle sonuca etkili olmayacağından, sözkonusu gecekondu için tapu verilmesi isteminin reddi yolundaki dava konusu işlemde sonucu itibariyle hukuk aykırılık bulunmamaktadır.

            Bu durumda,İdare Mahkemesince uyuşmazlık hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

            Açıklanan nedenlerle, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 30.3.2005 günlü, E:2003/1406, K:2005/453 sayılı kararının bozulmasına, 22,90 YTL. karar harcının temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 14.4.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İMAR İŞLERİ

 

          T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2005/7550

Karar No   : 2006/1946

 

Özeti : Muhtarlıktan izin alınarak yapılan yapının Plansız Alanlar Yönetmeliği hükümlerine aykırı olarak fazladan yapılan katları esas alınmak suretiyle 3194/42 uyarınca para cezası verilmesi gerekirken, yapının tümü esas alınarak verilen para cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan: …

            Karşı Taraf                    : İzmir Valiliği

            İstemin Özeti               : İzmir 3.İdare Mahkemesinin 24.06.2005 günlü, E:2005/456, K:2005/466 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti        : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

            Danıştay Tetkik Hakimi G. Filiz Ercan Aslantaş'ın Düşüncesi: Uyuşmazlık konusu olayda, mühürlenen yapının muhtarlıktan alınan izin ile yapıldığı, fen ve sağlık kurallarına aykırı olduğu konusunda Valilikçe yapılmış herhangi bir tespitin de bulunmadığı, zemin+1+2+çatı katından baret yapının Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nde öngörülen 2 kat ve 6.50 m. yüksekliği aşan kısımları hakkında işlem yapılabileceğinden, yapının tamamının imara aykırı olduğu kabul edilmek suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından davanın reddi yolundaki mahkeme kararının bozulması gerektiği gerekmektedir.

            Danıştay Savcısı M. İclal Kutucu'nun Düşüncesi: İzmir Kemalpaşa … Köyü 2904 parsel sayılı taşınmaz üzerinde imara aykırı yapı yapıldığı belirtilerek 3194 sayılı Yasanın 42.maddesi uyarınca 7.192.300.000 lira para cezası verilmesi yolundaki 3.1.2002 günlü 77 sayılı Valilik işleminin iptali istemiyle açılan davayı reddeden idare mahkemesi kararının Danıştay 6.Dairesince, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinde belirtilen alt sınırın üzerinde para cezası verilmesinin gerekçesi açıklığa kavuşturulduktan sonra yeniden karar verilmek üzere bozulmuş, olup verilen yeni kararla bozma kararına uyulduğundan söz edilerek davanın reddine karar verilmesi üzerine bu kararın bozulması davacı tarafından istenilmektedir.

            Dosyanın incelenmesinden, mahkemece ara kararı ile, davalı idareden kanunda yazılı alt sınırın üzerinde para cezası miktarının belirlenmesi nedenleri sorulmuş, verilen cevapta,"gayrimenkulün bulunduğu yerleşim yeri, 23 Temmuz 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5216 sayılı "Büyükşehir Belediyesi Kanunu" gereğince İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine dahil edildiğinden, 23.12.2004 tarihli teslim tutanağı ile Belediyesine teslim edildiği" bildirilmiş bu ara kararı dışında mahkemenin her hangi bir araştırma yapmadığı anlaşılmıştır.

            Bu durumda eksik incelemeye dayalı mahkeme kararında isabet bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle temyiz konusu mahkeme kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, İzmir Kemalpaşa, … Köyü, 2904 parsel sayılı taşınmaz üzerinde imara aykırı yapı yapıldığından bahisle 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 3.1.2002 günlü, 77 sayılı Valilik işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; Danıştay Altıncı Dairesinin 13.10.2004 günlü, E:2003/907, K:2004/4877 sayılı bozma kararına uyularak, 30.5.2000 günlü tutanak ile ruhsatsız olarak zemin+1+2+ çatı katı bitmiş durumda yapı yapıldığının tespit  edilerek mühürlendiği, fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna ilişkin valilik görüşü alınmadığı, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirlenen yapılaşma koşullarına aykırı yaklaşık 91 m² taban alanına sahip betonarme tarzda 3 katlı yapı yapıldığı, sadece ikamete dönük bir yapı olma amacının aşıldığı, anılan yapının davalı idarece hesaplanmış olan maliyet bedeli, yapının niteliği, konumu ve büyüklüğü dikkate alındığında verilen para cezasının yasal sınırlar içinde olduğu, dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

            3194 sayılı Kanunun 27.maddesinde, belediye ve mücavir alanları dışında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracağı konut, hayvancılık ve tarımsal amaçlı yapılar için inşaat ve iskan ruhsatı aranmayacağı, ancak yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alınması gerekeceği, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 29.maddesinde de köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ve müştemilat binalarının yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi olmadığı, ancak yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair Valilik görüşü alınmasından sonra muhtarlıkça izin verilmesi ve bu izne uygun olarak yapı yapılmasının şart olduğu düzenlemesine yer verilmiştir.

            Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin, Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar başlıklı 5.bölümün 52.maddesinde köy ve mezraların yerleşik alanlarında 2 kattan (6.50 m) fazla katlı bina yapılamayacağı; meyilden dolayı birden fazla kat kazanılamayacağı hükme bağlanmıştır.

            Dosyanın incelenmesinden, 30.5.2000 günlü tutanak ile zemin+1+2+çatı katı bitmiş, betonarme tarzda konut yapıldığının tesbiti üzerine valilikçe 3194 sayılı İmar Kanunun 42 nci maddesi uyarınca para cezası verildiği anlaşılmaktadır.

            Uyuşmazlık konusu olayda, mühürlenen yapının muhtarlıktan alınan izin ile yapıldığı, fen ve sağlık kurallarına aykırı olduğu konusunda Valilikçe yapılmış herhangi bir tespitin de bulunmadığı açıktır. Ancak zemin+1+2+çatı olarak yapılan yapının yukarıda anılan Yönetmelik maddesi hükmüne aykırı olarak fazladan yapılan katları esas alınmak suretiyle 3194 sayılı Yasanın 42.maddesi uyarınca para cezası verilmesi gerekirken, yapının tümü esas alınarak para cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle İzmir 3.idare Mahkemesinin 24.6.2005 günlü, E:2005/456, K:2005/466 sayılı kararının bozulmasına, 22.90 YTL. karar harcı ile fazladan yatırılan 17.00 YTL. harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 14.4.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 


imar hukukçusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-09 (4938 okuma)

[ Geri Dön ]