imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştay 111 nolu Dergi Kamu görevlileri karar özetleri
", imar, ımarimar hukuku"Türkiyenin "imar hukuku", ımar hukuku sorunları


Yeni Sayfa 3

Danıştay 111. Dergisi kamu görevlileri karar özetleri

111 SAYILI DANIŞTAY DERGİSİ KARAR ÖZETLERİ

    1-4483 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine uygun tamamlanmış ve Yasanın öngördüğü denetimlerden geçerek kesinleşmiş soruşturmalar bakımından 4483 sayılı Kanuna göre yeniden ön inceleme raporu hazırlayıp, bu rapora dayalı olarak yetkili mercii tarafından daha önce verilmiş kararlarla ceza yargılamasına başlanmış konularda yeniden ve aksi yönde karar verilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında. (Danıştay 1. Daire, E:2004/849, K:2005/653, T:12./05/2005, DD: S:111, s.26)

    2- Hakkında soruşturma izni istenen her ne kadar Belediye Başkanı ise de, aynı zamanda Sulama Birliği Meclisi üyesi olması nedeniyle üzerine atılı eylemin Birlik Meclisi üyeliği görevinden kaynaklandığı dikkate alınarak, olayda soruşturma izni vermeye yetkili merciin 4483 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (j) bendi hükmüne göre Kaymakama ait bulunduğu hakkında. (Danıştay 1. Daire, E:2005/894, K:2005/1148, T:6/10/2005, DD: S:111, s.31)

    3-Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası ile sözleşme yaparak memur statüsünde çalışan personele 657 sayılı Kanuna aykırı olarak sosyal paket, bayram, yılbaşı, öğrenim, giyecek ve yakacak yardımları gibi adlar altında ödemeler yapılmasının Uluslar arası Çalışma Teşkilatı (ILO)nun ülkemizce onaylanan 87, 98, 151 sayılı sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Şartı hükümlerinin Anayasanın 53 ve 90 ıncı maddeleri uyarınca değerlendirilmesi sonucu suç teşkil eder bir yanının bulunmadığı hakkında. (Danıştay 1. Daire, E:2005/1067, K:2005/1363, T:17/11/2005, DD: S:111, s.34)

    4-Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunu yönetmek ve müfettiş raporlarını değerlendirmek görevli ve yetkili kılınan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanının, şikayet dilekçesinde Bakanlık Teftiş Kurulu yöneticisi olarak belirttiği sorumlulardan olduğu şikayet konusu hakkında yapılan ön incelemeye Teftiş Kurulu Başkanının da dahil edilmesi, dolayısıyla yapılacak ön incelemede Başkanın da yer alacağı göz önünde bulundurularak, bu ön incelemenin Sağlık Bakanlığınca yapılası gerektiği hakkında. (Danıştay 1. Daire, E:2005/663, K:2005/1026, T:20/09/2005, DD: S:111, s.37)

    5- Yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personelin görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri suçlardan dolayı haklarında 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükmüne göre yükseköğretim kurumunca yapılan soruşturma sonucunda, son soruşturmanın açılıp açılmamasına yer itibariyle yetkili İl İdare Kurulunun karar vermesi gerektiği hakkında. (Danıştay 1. Daire, E:2005/507, K:2005/906, T:06/07/2005, DD: S:111, s.39)

    6-Aynı neviden hürriyeti bağlayıcı cezaların Türk Ceza Kanununun 71. maddesi uyarınca içtima edilmesi sonucunda, içtima edilen cezaların ilk niteliğini kaybedip içtima ile verilen yeni bir ceza haline geldiği hakkında. (Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, E:2003/123, K:2005/2105, T:02/06/2005, DD: S:111, s.56)

    7-190 sayılı KHK’ya ve 399 sayılı KHK’ya ekli cetvellerde kadrosu yer almayan BOTAŞ Genel Müdürlüğünde, sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik yönünden Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olan, toplu iş sözleşmesinin kapsamı tutulmak suretiyle kapsamdışı statüde İş Kanununa tabi ücretli olarak çalışan davacının, 5434 sayılı Kanunun 12. maddesinin (II) işaretli fıkrası kapsamında yer almaması nedeniyle Emekli Sandığı ile ilgilendirilmesine imkan bulunmadığı hakkında. (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:2005/382, K:2005/294, T:28/04/2005, DD: S:111, s.59)

    8-399 sayılı KHK’da belirtilen istihdam türleri dışında “kapsamdışı personel” adı altında, İş Kanununa tabi olarak çalıştırılan ve 506 sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik yönünden sigortalı kabul edilip bu Kurumla ilişkilendirilen davacının, ücretinden işsizlik sigortası primi kesilmesinde hukuka aykırılık görülmediği hakkında. (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:2005/1499, K:2005/2167, T:16/06/2005, DD: S:111, s.69)

    9-Kendisini 4688 satılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümlerine uyarlamaması nedeniyle “üyeleri adına dava açma hakkı” da dahil olmak üzere bu Kanunda tanımlanan, sendikaların hak ve yükümlülüklerini kullanamaması nedeniyle, artık medeni hakları kullanma ehliyetini kaybeden davacı Sendikanın davayı takip etmesine yasal olanak bulunmadığı hakkında. (Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu, E:2003/1134, K:2005/314, T:28/04/2005, DD: S:111, s.75)

    10-İptal edilen bir düzenleyici işlemden dolayı menfaati ihlal edilen veya kişisel hakkı etkilenen kişinin, verilen iptal kararının doğurduğu sonuçlardan yararlanmak amacıyla idareye başvurabileceği tabi olup, kendisiyle aynı durumda olan diğer ilgililerin açtıkları davalar sonucunda verilen iptal kararının kendisine de uygulanması istemiyle yapıldığının ve 2577 sayılı Kanunun 10. maddesi kapsamında yapılan bir başvuru niteliğinde olduğunun kabulünün gerektiği hakkında. (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, E:2005/470, K:2005/1158, T:05/05/2005, DD: S:111, s.82)

    11-Kanun veya Kanun Hükmünde Kararname’nin iptali istemiyle açılan davada Anayasa Mahkemesi’nce verilen iptal kararında; iptal hükmünün Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonraki bir tarihte yürürlüğe gireceğinin belirtilmiş olmasıyla bı konuda yeni bir düzenleme yapılması için Yasama Organına süre tanınması amaçlandığından, dava konusu uyuşmazlığın Anayasaya aykırılığı saptanmış olan kurallara göre çözümlenmesinin anayasa’nın üstünlüğü prensibine ve hukuk devleri ilkesine aykırı düşeceği hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2004/1545, K:2005/1886, T:01/06/2005, DD: S:111, s.105)

    12-Teftiş Kurulunda Başmüfettiş olarak görev yapan davacının, Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde düzenlenen esas ve usullere göre verilen görev ve yetkiler dahilinde görevlendirilmesi gerekirken süresi belirsiz teftiş ve denetim hizmetlerine uygunluk göstermeyen uzmanlık alanı dışındaki bir konu ile görevlendirilmesi işleminde kamu yararı ve hizmet gereği yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2004/1631, E:2005/2474, T:11/07/2005, DD: S:111, s.107)

    13-Geçmiş yıllarda düzenlenen ve ilgilinin hukuki durumda değişiklik olacak şekilde hakkında tesis edilen işlemin sebebi olarak gösterilen soruşturmaların; daha sonra yeniden tesis edilen ve yine ilgilinin hukuki durumunda değişiklik yapılmasına neden olan işleme dayanak oluşturmayacağı hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2004/1553, K:2005/1670, T:12/05/2005, DD: S:111, s.109)

    14-Her yıl yeniden düzenlenen ve ilgili kamu görevlisinin o yıl içindeki çalışma, tutum ve davranışlarına ilişkin olan sicil raporlarının; yeni yıla ilişkin somut sebep ileri sürülmeden, bir önceki yıl sicili olumsuz olduğundan bahisle ve bir önceki yıl sicilindeki bilgi ve belgeler esas alınarak yeni yılda da olumsuz düzenlenemeyeceği hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2005/319, K:2005/1767, T:23/05/2005, DD: S:111, s.110)

    15-Davacının, köyün ve ilçenin hususu için ne gibi sakıncalar yaratacağı hususu somut olarak ortaya konulmadan; hakkında içeriği itibariyle hukuki bir delil olarak kullanılması mümkün olmayan ve doğruluğu kanıtlanmamış istihbarı bilgilere dayanılarak tesis edilen atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2004/1822, K:2005/1657, T:12/05/2005, DD: S:111, s.112)

    16-Adli yargıda görülen alacak davasında kusurlu eylemi sonucu ortaya çıkan zarar nedeniyle aleyhine tazminat hükmedilen davacının, görev sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz olarak yerine getiremediği anlaşıldığından; Daire Başkanlığı görevinden alınarak APK Uzmanı olarak atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2004/1228, K:2005/2822, T:30/09/2005, DD: S:111, s.114)

    17-Hizmet alanı bazında tercihte bulunulması halinde de, ilgili atama komisyonu tarafından “hizmet puanı” esasının dikkate alınması gerektiği hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2004/6624, K:2005/1128, T:30/03/005, DD: S:111, s.116)

    18-Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 19. maddesindeki düzenleme ile merkezi idare, 5442 sayılı Kanunun 8. maddesinin (C)fıkrasında “öğretmen atamaları ve yer değiştirme işlemleri” konusunda Valiye tanıdığı yetkinin sınırlarını Anadolu Liseleri öğretmenleri yönünden yeniden çizerek doğrudan Bakanlık tarafından kullanılacağı hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2004/1326, K:2005/1786, T:24/05/2005, DD: S:111, s.119)

    19-Savunma dilekçesinde davacı hakkında onur kırıcı ve itibar zedeleyici ifadeler kullanan idarenin ajanı hakkında idare aleyhine idari yargıda tazminat davası açılabileceği hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2004/619, K:2005/751, T:25/02/2005, DD: S:111, s.121)

    20-Davacının maaşından kesinti yapılmasına ilişkin işlemin kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem niteliğinde olması nedeniyle, davanın esasına yönelik inceleme yapılmak suretiyle hüküm tesis edilmesi gerekirken, 2577 sayılı Kanunun 15/1-b maddesi uyarınca davanın reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığı hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2005/37, K:2005/1614, T:09/05/2005, DD: S:111, s.123)

    21-Daire Başkanlıklarının her biri ayrı konularda ve ayrı alanlarda faaliyet gösteren ana hizmet ve ihtisas birimleri olduğu dikkate alındığında yargı kararı gereklerini uygulama bakımından bağlı yetki içerisinde bulunan idarenin, yargı kararını boş daire başkanlıklarına atama yapmak suretiyle uygulamasının mümkün olduğu hakkında. (Danıştay 2. Daire, E:2004/912, K:2005/951, T:14/03/2005, DD: S:111, s.128)

    22-Davacının, sınav sonucu atanmaya hak kazandığı genel idare hizmetleri sınıfından, sağlık sorunları ileri sürülerek yardımcı hizmetler sınıfına atanamayacağı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2002/2415, K:2005/3735, T:21/09/2005, DD: S:111, s.168)

     23-İdarenin, sınavla aldığı uzman yardımcılarının üç yıllık yetişme süresi içerisinde kadrolarını hazırlamaması nedeniyle hizmet kusuru işlediği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2003/6682, K:2005/3464, T:08/07/2005, DD: S:111, s.169)

     24-Yargı kararı gereği eski görevine iade edilen davacının, anılan kararın bozulması ve sonuçta davanın reddedilmesi halinde bulunduğu görevde fiilen çalışmadığı döneme ait ödemelerin geri alınabileceği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2002/3464, K:2005/3739, T:21/09/2005, DD: S:111, s.171)

    25-Kefalet Kanunu uyarınca hizmetten çıkarılma yolunda kurulan işlemin idari bir önlem niteliğinde olup; ilgilinin memuriyet ile hukuksal bağını kesmediği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2003/4115, K:2005/3485, T:08/07/2005, DD: S:111, s.172)

    26-Davacının, Batman ilinde görev yaparken işlediği ileri sürülen fiili nedeniyle Edirne ilindeki görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2002/4105, K:2005/4695, T:19/10/2005, DD: S:111, s.174)

    27-Davacıya memuriyete girişte verilen bir derecenin, üzerinden “müteaddit terfiler” geçtikten sonra geri alınmasının istikrar ilkesi ile bağdaşmayacağı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2002/1094, K:2005/3654, T:16/09/2005, DD: S:111, s.175)

    28-Davacının üç yıl süreyle aylıksız izin alması nedeniyle, oturduğu lojmanı boşaltmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2002/2116, K:2005/3951, T:27/09/2005, DD: S:111, s.178)

    29-Kamu hizmetlerinin, konusunda eğitim görmüş, uzman personelce yürütülmesinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olacağı açık olduğundan; davacıya muvafakat verilmemesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2004/4156, K:2005/4121, T:04/10/2005, DD: S:111, s.178)

    30-Davacının kadrosu dışında bir görevde çalıştırılması sonucu meydana gelen ölüm nedeniyle, mirasçıları lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2001/2534, K:2005/3655, T:16/09/2005, DD: S:111, s.180)

    31-Yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle açılan tazminat davalarında, idareden ön karar alması zorunluluğu bulunmadığı hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2004/5997, K:2005/3465, T:08/07/2005, DD: S:111, s.181)

    32-Genel Müdürlük emrinde geçici olarak görevlendirilen davacının, geçici görevin devamı sırasında görevden uzaklaştırıldığından bahisle davanın konusuz kaldığına hükmedilemeyeceği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2004/6518, K:2005/3466, T:08/07/2005, DD: S:111, s.183)

    33-2577 sayılı Yasanın 45. maddesinde, itiraza tabi kararların ikili bir ayırıma tabi tutulduğu; tek hakim tarafından verilen kararlara karşı Danıştay’da temyiz yoluna gidilemeyeceği hakkında. (Danıştay 5. Daire, E:2005/1309, K:2005/2438, T:13/05/2005, DD: S:111, s.185)

    34-Kendi isteğiyle emekli ye ayrılan Yardımcı Doçent unvanlı davacının, hizmetine ihtiyaç duyulmaması nedeniyle 2547 sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca atanmasının zorunlu bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:2005/267, K:2005/3723, T:20/09/2005, DD: S:111, s.234)

    36-Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan davacıya uyarma cezasının disiplin amiri olan Dekan tarafından verilmesi gerekirken Rektör tarafından verilmesinde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:2004/2984, K:2005/4086, T:14/10/2005, DD: S:111, s.236)

     37-2003 Aralık Dönemi Lisansüstü Eğitimi Giriş (LES) Sınavına başörtüsü ile giren davacının, bu nedenle sınavının geçersiz sayılmasına işlem ile dayanağı olan klavuz hükmünde, yasa ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8. Daire, 2004/867, K:2005/3796, T:27/09/2006, DD: S:111, s.239)

    38- Meslek Yüksek Okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikteki, “yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda söz konusu programlarından en çok beş yıl önce mezun olma” şartının 2547 sayılı Yasada kısıtlayıcı hüküm olmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğu hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:2004/2430, K:2005/3934, T:07/10/2005, DD: S:111, s.247)

     39-Belediye Başkanı olarak aynı zamanda Belediye Meclisine başkalık eden davacının, meclis toplantısına katılarak kabulü yönünde oy kullandığı kararın, daha sonra iptalini istemekte dava açma ehliyeti bulunmadığından; işin esasına girilerek verilen İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 8. Daire, E:2004/4729, K:2005/3142, T:22/06/2005, DD: S:111, s.249)

    40-Emekli Sandığına tabi olarak çeşitli kamu kuruluşlarında çalıştıktan sonra özelleştirme kapsamındaki Et ve Balık Ürünleri A.Ş.’ye sözleşmeli personel statüsünde atanması nedeniyle 2434 sayılı Kanunun ek 71. maddesi uyarınca Sandıkla ilgilendirilen, ancak daha sonra 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi uyarınca TPAO’ya kapsam dışı personel statüsünde atanan davacının,, gerek 5434 sayılı Kanunun ek 71, gerekse geçici 192. maddesi uyarınca Sandıkla ilgisinin sürdürülmesinin mümkün olmadığı hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2002/1177, K:2005/1176, T:08/03/2005, DD: S:111, s.314)

    41-Davacının fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaması yolundaki işlemin iptali üzerine mahkeme kararına istinaden isteği üzerine emekliye ayrılan, bilahare anılan kararın Danıştay’da bozulması üzerine hizmet süresinin 25 yıldan az olduğundan bahisle emekliliği iptal edilerek tekrar göreve başlatılan davacının, uğradığını ileri sürdüğü maddi ve manevi zararlar için idareye bir kusur atfedilemeyeceğinden maddi ve manevi tazminat isteminin kabulüne olanak bulunmadığı hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2002/4012, K:2005/1193, T:09/03/2005, DD: S:111, s.317)

    42-Kendi isteği ile emekliye ayrılan, bilahare emeklilik işleminin geri alınması yolundaki başvurusunun reddi üzerine verilen iptal kararı ile tekrar göreve başlatılan davacının, emekliye ayrılması işleminde, davalı idarenin herhangi bir kurusu bulunmadığından, davacının açıkta (emeklilikte) geçirdiği süreyle ilgili olarak doğan zararından idarenin sorumlu tutulamayacağı hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2003/234, K:2005/2615, T:23/05/2005, DD: S:111, s.318)

    43-Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede resmi tabip raporuyla görülen lüzum (ve ivedilik) üzerine yapılan tedavide kullanılan tıbbi malzeme giderlerinin tamamının Sandıkça karşılanması gerektiği hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2002/75, K:2005/2348, T:06/05/2005, DD: S.111, s.321)

    44-Yenimahalle Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünde memur ve aynı Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğünde sosyal hizmet uzmanı olarak geçen hizmetleri mesleki görev kapsamında değerlendirilemeyeceğinden; idareye başvuru tarihi itibariyle 8 yıllık mesleki görev süresini tamamlamadığı anlaşılan davacının, müfettişlere uygulanan ek göstergeden (bu aşamada) yararlanamayacağı hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2002/1618, K:2005/1760, T:06/04/2005, DD: S.101, s.322)

    45-657 sayılı Kanuna tabi Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışan davacının fazla çalışma sürelerinin 657 sayılı Kanunun 178. maddesinin (B) bendi uyarınca ücretle değil, izinle karşılanması gerektiği hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2002/256, K:2005/1264, T:14/03/2005, DD: S.101, s.324)

    46-SSK İzmir Eğitim Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan ve 3153 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Tüzük gereğince günde 5 saatten fazla çalıştırılamayan davacının, bu çalışma süresi tam gün olarak kabul edildiğinden, “full-time” görev yapan personele ödenen oranda ek ödemeden yararlandırılması gerektiği hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2002/398, K:2005/470, T:08/02/2005, DD: S.101, s.325)

    47- 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personel olarak görev yapan davacının, üyesi bulunduğu sendikanın bir günlük işi bırakma eylemine katılmak için viziteye çıkarak işe gelmemesi nedeniyle sözleşme ücretinden bir günlük kesinti yapılmasına ilişkin işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 11. Daire, E:2002/871, K:2005/861, T:28/02/2005, DD: S.101, s.328)

    48-Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü mezunu olan davacının Matematik Öğretmenliğine atanması istemiyle yaptığı başvurusunun mezun olduğu bölümün 2003 yılı öğretmenlik kılavuzunda yer almadığı ve yeterli sayıda Eğitim Fakültesi mezunu olduğundan bahisle reddine dair işlemde hukuka uyarlık görülmediği hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2005/2303, K:2005/2954, T:16/09/2005, DD: S.101, s.336)

    49- Görevden çekilmiş sayılma işleminden dolayı davacı lehine tazminata hükmedilmesinde hukuki isabet bulunmadığı hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2004/1604, K:2005/2529, DD: S.101, s.338)

    50- Re’sen Bakan tarafından verilen, kesin ve yürütülmesi gerekli işlem niteliğinde bulunan disiplin cezasına karşı açılan davanın esastan incelenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2005/118, K:2005/2556, DD: S.101, s.341)

    51-Memur hakkında disiplin soruşturması yapılmaksızın doğrudan savunması alınarak disiplin cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2002/1367, K:2005/2816, T:05/07/2005, DD: S.101, s.343)

    52-Davacıya isnad edilen “görevi ile ilgili çıkar sağlama” fiili sübut bulduğundan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. 8Danıştay 12. Daire, E.2002/4325, K:2005/2510, T:15/05/2005, DD: S.101, s.344)

    52-Gerçeğe aykırı belge düzenleyen davacının, 657 sayılı Kanunun 125/D-F maddesi uyarınca 3 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2002/1245, K:2005/2795, T:05/07/2005, DD: S.101, s.346)

    53- Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı olarak görev yapan davacı hakkında, İlköğretim Müfettişlerince yapılan soruşturma sonucu düzenlenen rapora göre disiplin cezası verilemeyeceği hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2005/3061, K:2005/3130. T:07/10/2005, DD: S.101, s.348)

    54-Usule uygun yapılmayan soruşturma sonucu davacıya verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2002/4822, K:2005/2793, T:04/07/2005, DD: S.101, s.350)

    55-Radyoloji Uzmanı olan davacıya günde 5 saat yerine 8 saat çalıştırılması nedeniyle fazla çalışma ücreti ödenmeyeceği hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2005/4308, K:2005/3427, T:14/10/2005, DD: S.101, s.351)

    56-Usule uygun olarak tebliğ edilen dilekçe ret kararından itibaren 30 günlük yasal süre geçirildikten sonra verilen dilekçe ile açılan davada “süre aşımı bulunduğu” hakkında. (Danıştay 12. Daire, E:2005/1136, K:2005/2921, T:13/09/2005, DD: S.101, s.354)


imar hukukcusu, ımar hukukçusu
belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı", imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği suçları", ve her türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar hukukçusu".

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-10 (1603 okuma)

[ Geri Dön ]