imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare MahkemesiSivas Bölge İdare Mahkemesi Sivas İdare Mahkemesi Sivas vergi Mahkemesi


 1. İDARİ YARGI YERLERİ

  Sivas Bölge İdare Mahkemesi. 15-. Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi. 16-. Konya Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/itiraz_mercileri.htm - 105k - Önbellek - Benzer sayfalar
 2. Hürriyet

  Sivas Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Hasan Sait Türk, İstanbul Vergi Mahkemesi ... Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Ali Özgür, Denizli Bölge İdare Mahkemesi ...
  webarsiv.hurriyet.com.tr/2003/06/17/304397.asp - 36k - Önbellek - Benzer sayfalar
 3. sivas bolge idare mahkemesi

  sivas bolge idare mahkemesi hakkında bilgiler sivas bolge idare mahkemesi nedir sivas bolge idare mahkemesi ile ilgili tanımlamalar.
  www.uludagsozluk.com/k/sivas-bolge-idare-mahkemesi/ - Benzer sayfalar
 4. uludağ sözlük

  sivas bolge idare mahkemesi (1) - sivas bolge idare mahkemesi başlığı, (07.06.2007). sivas caddesi (10) - sivas caddesi başlığı, (12.05.2006) ...
  www.uludagsozluk.com/index/s/317/ - Benzer sayfalar
  www.uludagsozluk.com alanından daha fazla sonuç »
 5. DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE KARARIYLA İLGİLİ AVUKAT DE?ERLENDİRMESİ ...

  İtiraz üzerine Sivas Bölge İdare Mahkemesi, 13.02.2007 günlü ve E: 2007/79, K: 2007/131 sayılı kararında: anılan kararın geçici görev harcırahının ...
  www.temsen.org.tr/haber.php?kod=154&url=arsiv - 43k - Önbellek - Benzer sayfalar
 6. BUGÜN GAZETESİNE DÜZELTME VE CEVAP DÜZELTME VE CEVAP Sayın ...

  Danıştay’ın anılan kararı Resmi Gazetede yayımlanana kadar, Sivas ilköğretim müfettişleri, ya Sivas İdare Mahkemesi ya da Sivas Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.temsen.org.tr/haber.php?kod=168&url=arsiv - 51k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.temsen.org.tr alanından daha fazla sonuç »
 7. Memurlar.Net (İlköğretim Müfettiş yardımcılığı sınav mülakatının ...

  Karar veren Sivas Bölge İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelendi ; gereği görüşüldü;. Dava, İsmail Hakkı Oran İlköğretim Okulu müdür yardımcısı olan ...
  www.memurlar.net/haber/97922/ - 46k - Önbellek - Benzer sayfalar
 8. Memurlar.Net (İdarî Yargı Hâkim ve Savcı atama kararnamesi yayımlandı)

  Adana İdare Mahkemesi Başkanlığına, Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33589 Tülay BULGURCU,. Eskişehir İdare Mahkemesi Üyeliğine, Danıştay Tetkik Hâkimi ...
  www.memurlar.net/haber/25972/ - 188k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.memurlar.net alanından daha fazla sonuç »
 9. [ Yeni Safak Online - Gündem - Haber : 71 hakimin görev yerleri ...

  ... Mersin Vergi Mahkemesi Başkanı Muhittin Işıka Sivas Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na, Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Seher Demiral İzmir Vergi ...
  yenisafak.com.tr/arsiv/2003/haziran/18/g5.html - 20k - Önbellek - Benzer sayfalar
 10. Politika [05.01.00]

  Sivas Bölge İdare Mahkemesi’nde 256 dava açıldı, 44 davada 19 milyar 273 milyon 200 bin 808 lira tazminata hükmedildi. Trabzon Bölge İdare Mahkemesi’nde 102 ...
  www.evrensel.net/00/01/05/politika.html - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar
 11. Karar Özeti

  İsteğin Özeti : Sivas Bölge İdare Mahkemesi'nin 28.7.2006 günlü, E:2006/2-444 ... ın davadan çekinme yolundaki istemleri Sivas Bölge İdare Mahkemesi'nce ...
  www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=29835 - 9k - Önbellek - Benzer sayfalar
 12. Kamudan.Com Kamu,Kamu Haberleri,Kpss,Kamu Personeli

  Sivas Bölge İdare Mahkemesi-İlkögretim Müfettiş Yardımcılıgı Sınavının Mülakatında Objektif Değerlendirmeler Yapılmadığı Gerekçesiyle Yürütmenin ...
  www.kamudan.com/TopicDetail.aspx?TCatID=18&TSubCatID=208 - 201k - Önbellek - Benzer sayfalar
 13. [PDF]

  DONANIM DA?ITIMI YAPILACAK BÖLGE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ ...

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  Sivas bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 4. 2. 1. 1. Trabzon bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 1. 1. 1. 0. Van bölge idare mahkemesi ...
  www.adalet.gov.tr/duyurular/2006/aralik06/donanim/idari.pdf - Benzer sayfalar
 14. TEM-SEN DELEGE LİSTESİ

  Sivas Bölge idare Mahkemesi Esasa No: 2007/448 Karar No: 2007/503 Karar: İdare Mahkemesinin 33/b ... Mahkeme: Sivas Bölge İdare Mahkemesi Esas No: 2002/131 ...
  www.mufettisler.net/Yargikararlari/33b.mht - 135k - Önbellek - Benzer sayfalar
 15. Untitled Document

  07/01/2008; Duyuru: Sivas Bölge İdare Mahkemesi, İlköğretim Müfettiş Yardımcılığı sınavı mülakatının yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. ...
  www.mufettisler.net/duyuru.html - 81k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.mufettisler.net alanından daha fazla sonuç »
 16. Uyap Tekemmül Edene Kadar Ertelenmeli mi?

  Sivas Bölge İdare Mahkemesi BİM 06.03.2006 Hakkâri Adliyesi ACM 27.03.2006 Alaşehir Adliyesi ACM 27.03.2006 Tavşanlı Adliyesi ACM 27.03.2006 ...
  www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=8053 - Benzer sayfalar
 17. Hukuk Haberleri

  Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sivas Vergi Mahkemesi Üyesi 32792 Sıtkı KELEŞ, Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak Bölge İdare ...
  www.turkhukuksitesi.com/hukuk_haberleri.cgi?do=haber&perpage=20&page=11 - Benzer sayfalar
  www.turkhukuksitesi.com alanından daha fazla sonuç »
 18. T.C. Resmî Gazete

  İsteğin Özeti : Sivas Bölge İdare Mahkemesi'nin 13.2.2007 günlü, E:2007/79, K:2007/131 sayılı kararının Danıştay Başsavcılığı tarafından 2577 sayılı İdari ...
  www.maliye.gov.tr/Defterdarliklar/balikesir/guncel/20080222-8.htm - 85k - Önbellek - Benzer sayfalar
 19. 476 hakimin tayin yerleri belirlendi - - KPSS COM TR

  17 Eki 2007 ... Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sivas Vergi Mahkemesi Üyesi 32792 Sıtkı KELEŞ,. Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, ...
  www.kpss.com.tr/lang-tr/476_hakimin_tayinleri.cgi - 70k - Önbellek - Benzer sayfalar
 20. Imar Hukukcusu - Content

  Katma Değer Vergisi uyuşmazlıkları ile ilgili olarak Adana, Ankara, Edirne, Eskişehir, Sivas Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresindeki vergi mahkemelerince ...
  www.imarhukukcusu.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=629 - 116k - Önbellek - Benzer sayfalar
 21. Danıştay | Türk Hukuk Rehberi - Part 2

  ... Ankara, Edirne, Eskişehir, Sivas Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvuruları ...
  blog.legalmenu.com/hukuk/tag/danistay/page/2/ - 29k - Önbellek - Benzer sayfalar
 22. İM Başkanı ve 3 Savcı 1. Sınıfta.. adaletterazi.jpg Hakim ve ...

  33589 Tülay (USTA) BULGURCU Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33592 Nermin ZEGEREK Danıştay Tetkik Hâkimi 33596 Mustafa GÖKÇEK Trabzon İdare Mahkemesi ...
  www.malatyahaber.com/haberler/haber.asp?a=1243&print=yes - 21k - Önbellek - Benzer sayfalar
 23. [XLS]

  Sayfa1

  Dosya Biçimi: Microsoft Excel - HTML olarak görüntüle
  46, 37851, Kamber ÜNAL, Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, C, mümtazen yükselmeye lâyık. 47, 37853, Mustafa Nafiz ACAR, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi ...
  www.pgm.adalet.gov.tr/terfi/aralik06_idari_derece_terfi.xls - Benzer sayfalar
 24. ARALIK 2006 DÖNEMİNDE BİRİNCİ SINIFA AYRILMA İNCELEMESİNE TABİ ...

  37851, Kamber ÜNAL, Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, AYRILIR. 37862, Hülya Zeliha YILDIRIM, Danıştay Tetkik Hâkimi, AYRILIR ...
  www.pgm.adalet.gov.tr/terfi/aralik06_1.sinif_ayrilma.htm - 81k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.pgm.adalet.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 25. Bilgi

  Sivas Bölge İdare Mahkemesi, BİM, 06.03.2006. Sivas Adliyesi, ACM, 27.03.2006. Sivas Adli Tıp Şube Müdürlüğü, ATK, 25.10.2007 ...
  www.uyap.gov.tr/harita/isletimhrt/islbilgi/sivas.html - 14k - Önbellek - Benzer sayfalar
 26. yayep

  22, Sivas Bölge İdare Mahkemesi. 06.03.2006. 23, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi. 14.06.2004. 24, Van Bölge İdare Mahkemesi. 10.04.2006 ...
  www.uyap.gov.tr/yayep/isletimplani/isletimmer.htm - 236k - Önbellek - Benzer sayfalar
 27. Memurlar Vakfı

  Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Sivas Vergi Mahkemesi Üyesi 32792 Sıtkı KELEŞ,. Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak Bölge İdare ...
  www.memurlarvakfi.org.tr/AtamalarDetay.asp?KayitTipID=5&SiraNo=118 - 268k - Önbellek - Benzer sayfalar
 28. Güncel MAHKEME KARARIYLA GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ SIVASLILAR VAKFI ...

  TÜDEMSAŞ genel müdürlüğü görevini yürütürken yaklaşık 9 ay önce görevden alınan Halil Torun, göreve geri dönüşü ile ilgili Sivas Bölge İdare Mahkemesi'ne ...
  www.sivaslilarvakfi.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3584 - 36k - Önbellek - Benzer sayfalar
 29. [DOC]

  TEK AMAÇ OLMAMAK KAYDIYLA

  Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle
  Sivas Bölge İdare Mahkemesi 2005/76 E. Ve 2005/150 K. Sayılı Kararında; “…Buna göre, uyuşmazlık konusu kaloriferli daire ile ilgili olarak 6 kişinin tahsis ...
  www.bts.org.tr/sayfalar/basin_yayin/dergi/hukuk_brosuru.doc - Benzer sayfalar
 30. Samsun Mübadele Derneği | www.samsunmubadele.org.tr

  Serdar IŞIKA, Sivas Bölge İdare Mahkemesi Başkanı hemşerimiz Muhittin IŞIKA'nın oğlu... Kendisine hayırlı olsun diyoruz. 26.03.2007 ...
  www.samsunmubadele.org.tr/duyuruarsivi.asp?Sayfa=74 - 109k - Önbellek - Benzer sayfalar
 31. İDARÎ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI H

  Sivas Bölge İdare Mahkemesi. 3. Erzincan, Tokat. Sivas İdare Mahkemesi. 3. Erzincan, Tokat. Sivas Vergi Mahkemesi. 3. Erzincan, Tokat. Şanlıurfa Bölge İdare ...
  www.yayin.adalet.gov.tr/YÖNETMELİK%20İÇERİK/idari%20yargı%20atama%20yönetmeliği.htm - 145k - Önbellek - Benzer sayfalar
 32. * İlköğretim Müfettiş Yrd Mülakat ve SonuçlarıMemurlarNet Forum

  Sivas Bölge İdare Mahkemesi çok güzel bir karar vermiş Bugün açıklandıBu davanın dahası bu yürütmeyi durdurma kararının hukuki ve bizler için uygulanabilir ...
  forum.memurlar.net/topic.aspx?id=256891&page=351 - 60k - Önbellek - Benzer sayfalar
 33. * İlköğretim Müfettiş Yrd. Mülakat ve Sonuçları (Memurlar.Net - Forum)

  arkadaşlar davalardan haberiniz var mı? sivas bölge idare mahkemesi davasını kazanan arkadaşla irtibatı olan var mı? cemo11. 15 Ocak 2008 22:27 Düzenle Sil ...
  forum.memurlar.net/topic.aspx?id=256891&page=364 - 66k - Önbellek - Benzer sayfalar
  forum.memurlar.net alanından daha fazla sonuç »
 34. Untitled Document

  Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi ... Manisa İdare Mahkemesi Başkanlığına, Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37751 ...
  www.tercuman.com.tr/v1/kararname.html - 132k - Önbellek - Benzer sayfalar
 35. Dr. Hüseyin Uçar, davayı kazandı / Haber, Haberler, Haberi ...

  Uçar, haksız yere görevinden alınması sebep göstererek Sivas Bölge İdare Mahkemesi'ne açtığı davayı kazandı. Yürütmeyi durdurma kararıyla görevine iade ...
  www.turkmedya.com/V1/Pg/NewsCityDetail/NewID/61233/CatID/24/.../1/.../dr._huseyin_ucar,_davayi_kazandi.html - 41k - Önbellek - Benzer sayfalar
 36. Yeni Polis Müdürü göreve başladı

  ... Müdürlüğü’ne tayin edilen Ahmet Kaplan, eski Müdür Araç’ın Sivas Bölge İdare Mahkemesi’ne açtığı davayı kazanarak müdürlük görevine dönmesi üzerine, ...
  www.kenthaber.com/Arsiv/Haberler/2005/Mart/08/Haber_51020.aspx - 39k - Önbellek - Benzer sayfalar
 37. memurlar.biz forumu

  Karar veren Sivas Bölge İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelendi ; gereği görüşüldü; Dava, .......İlköğretim Okulu müdür yardımcısı olan davacının ...
  www.memurlar.biz/component/option,com_smf/Itemid,38/action,printpage/topic,3081.0/ - 138k - Önbellek - Benzer sayfalar
 38. [DOC]

  Kanun

  Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle
  15 37751 Egemen Sancaktar MAY Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyesi. 16 37774 Enis SİVİŞO?LU Danıştay Tetkik Hâkimi. 17 37850 İhsan SAÇMALI Danıştay Tetkik ...
  www.referansgazetesi.com/upload/haber/dokuman/051026resmigazete.doc - Benzer sayfalar
 39. YENİ MESAJ GAZETESİ İNTERNET SİTESİ

  TÜDEMSAŞ genel müdürlüğü görevini yürütürken yaklaşık 9 ay önce görevden alınan Halil Torun göreve geri dönüşü ile ilgili Sivas Bölge İdare Mahkemesine ...
  www.yenimesaj.com.tr/index.php?haberno=6028467&tarih=2006-12-17 - 23k - Önbellek - Benzer sayfalar
 40. [DOC]

  T

  Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle
  37751, Egemen Sancaktar MAY, Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyesi. 37856, Ahmet ŞAHİN, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi. 37869, Evren ALTAY, Anayasa Mahkemesi ...
  www.edb.adalet.gov.tr/ymb/284.doc - Benzer sayfalar
 41. [DOC]

  T

  Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle
  33589 Tülay (USTA) BULGURCU Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyesi. 33592 Nermin ZEGEREK Danıştay Tetkik Hâkimi. 33596 Mustafa GÖKÇEK Trabzon İdare Mahkemesi ...
  www.edb.adalet.gov.tr/ymb/279.doc - Benzer sayfalar
  www.edb.adalet.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 42. T.C. Resmî Gazete

  23 Oca 2007 ... 37851 Kamber ÜNAL Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyesi. 37853 Mustafa Nazif ACAR Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi ...
  rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/01/20070123-6.htm - 210k - Önbellek - Benzer sayfalar
 43. [DOC]

  HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLI?INDAN

  Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle
  33589, Tülay (USTA) BULGURCU, Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyesi. 33592, Nermin ZEGEREK, Danıştay Tetkik Hâkimi. 33596, Mustafa GÖKÇEK, Trabzon İdare ...
  rega.basbakanlik.gov.tr/Eskiler/2005/04/20050430-2-1.doc - Benzer sayfalar
  rega.basbakanlik.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 44. 71 hakimin görev yerleri değişti

  ... Vergi Mahkemesi Başkanı Muhittin Işıka Sivas Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı`na, ... Sivas Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Hasan Sait Türk İstanbul Vergi ...
  www.tumgazeteler.com/?a=148870 - 11k - Önbellek - Benzer sayfalar
 45. tammetin.jpg (2780 bytes) Danıştay İkinci Daire Başkanlığından ...

  İsteğin Özeti : Sivas Bölge İdare Mahkemesi'nin 13/2/2007 günlü, E:2007/78, K:2007/130 sayılı kararının Danıştay Başsavcılığı tarafından 2577 sayılı İdari ...
  www.mevzuatlar.com/sy/resmiGazete/rga/08/02/22020804.htm - 33k - Önbellek - Benzer sayfalar
 46. %%KEYWORD%%

  T.C. SİVAS BÖLGE İDARE MAHKEMESİ Y.D. NO : 2007/178 YÜRÜTMENİN ... İlköğretim Müfettiş yardımcılığı sınavının mülakatından başarısız sayılmasına ...
  yardimmerkezi.com/nedir/index.php?REQ=ilköğretim+müfettiş+yardımcılığı+sınav+sonuçları&pg=8 - 20k - Önbellek - Benzer sayfalar


idare hukuku, idare hukuku davaları, idare hukukuna giriş, idare hukuku uzmanı, idare hukukcusu, idare uzmanı, idare
hukukçusu, "idare hukuku", ıdare hukuku, idare hukukunda iptal ve tam yarı
(tazminat) davaları, idare hukukunda bilirkişi, idare hukuku rehberi, idare
hukuku içtihatları, idare hukuku kararları, idare hukuku mahkemeleri, idare
hukuku yüksek yargı yerleri, idare hukuku merkezi, idari yargı, idari yargı davaları, idari yargılama usulü
kanunu, belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi,
imar dava dilekçe örnekleri, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar
hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür
ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi
eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,
imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her
türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,
Sivas Bölge İdare Mahkemesi Sivas İdare Mahkemesi Sivas vergi Mahkemesi

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2008-09-12 (10437 okuma)

[ Geri Dön ]