imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi Denizli İdare Mahkemesi Afyonkarahisar İdare MahkemesiDenizli Bölge İdare Mahkemesi Denizli İdare Mahkemesi Afyonkarahisar İdare Mahkemesi


 1. İDARİ YARGI YERLERİ

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi. 4-. Aydın Bölge İdare Mahkemesi. Denizli Bölge İdare Mahkemesi. 5-. Bursa Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/itiraz_mercileri.htm - 105k - Önbellek - Benzer sayfalar
 2. Uyap Tekemmül Edene Kadar Ertelenmeli mi?

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi BİM 06.03.2006 Sivas Bölge İdare Mahkemesi BİM 06.03.2006 Hakkâri Adliyesi ACM 27.03.2006 Alaşehir Adliyesi ACM 27.03.2006 ...
  www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=8053 - Benzer sayfalar
 3. Hukuk Haberleri

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33787 Hüseyin EMSAL, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, ...
  www.turkhukuksitesi.com/hukuk_haberleri.cgi?do=haber&perpage=20&page=11 - Benzer sayfalar
  www.turkhukuksitesi.com alanından daha fazla sonuç »
 4. BİZDEN HABERLER - UZUN ÇARŞI TRAFİ?E AÇILACAK - http://www ...

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi; Afyonkarahisar Belediyesinin, Afyon İdare Mahkemesi’nin ... Denizli Bölge İdare Mahkemesi ilimizde son günlerde Uzun Çarşı’da ...
  www.afyonelci.com/haberdetay.asp?bolum=164&uyeid=0 - 86k - Önbellek - Benzer sayfalar
 5. http://www.afyonelci.com

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi; Afyonkarahisar Belediyesinin, Afyon İdare Mahkemesi’nin 12.06.2008 tarih ve 2008 /216 esas sayılı kararı ile Yürütmeyi ...
  www.afyonelci.com/?sayfano=16 - 117k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.afyonelci.com alanından daha fazla sonuç »
 6. Hürriyet

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Seher Demiral, İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliği'ne, Sivas Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Hasan Sait Türk, İstanbul Vergi ...
  webarsiv.hurriyet.com.tr/2003/06/17/304397.asp - 36k - Önbellek - Benzer sayfalar
 7. HÜRRİYETİM

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi'nin kararıyla Sürmeli 30 Ekim'de 3'üncü kez göreve başladı. Sürmeli, koltuğunda sadece dört gün oturabildi, dün SSK Genel ...
  webarsiv.hurriyet.com.tr/2000/11/04/257492.asp - 11k - Önbellek - Benzer sayfalar
 8. [ Yeni Safak Online - Gündem - Haber : 71 hakimin görev yerleri ...

  ... Mersin Vergi Mahkemesi Başkanı Muhittin Işıka Sivas Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na, Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Seher Demiral İzmir Vergi ...
  yenisafak.com.tr/arsiv/2003/haziran/18/g5.html - 20k - Önbellek - Benzer sayfalar
 9. Aydın Bölge İdare Mahkemesi

  Aydın Bölge İdare Mahkemesi Eski Üyesi Hüseyin EMSAL, Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine atanmıştır. Aydın Barosunun düzenlediği H.U.M.K. ile ilgili ...
  www.aydinbim.adalet.gov.tr/mahkememizden_haberler.htm - 24k - Önbellek - Benzer sayfalar
 10. Afyonhaber Afyon Afyonkarahisar Haberin Tek Adresi

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi ilimizde son günlerde Uzun Çarşı’da yaşanan olaylara noktayı koydu. Bölge İdare Mahkemesi; Uzun Çarşı’yı açık otopark ...
  www.afyonhaber.com/?sayfa_id=1&haber_id=3971&h_k_id=2 - 72k - Önbellek - Benzer sayfalar
 11. Afyonhaber Afyon Afyonkarahisar Haberin Tek Adresi

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı sonrası davacı kişiler konuyu Danıştay’a götürdüler. Danıştay Altıncı Dairesi’de bizi haklı buldu. ...
  www.afyonhaber.com/index.php?sayfa_id=1&haber_id=2335&h_k_id=2 - 63k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.afyonhaber.com alanından daha fazla sonuç »
 12. Politika [05.01.00]

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi’nde 45 dava açıldı, 6 davada 760 milyon 184 bin 150 lira tazminata hükmedildi. Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi’nde idare ...
  www.evrensel.net/00/01/05/politika.html - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar
 13. 26.01.2004 TARİH VE 16 SAYILI İLKE KARARI UYARINCA YAPILAN ...

  7, 27766, ERDİNÇ KORKMAZ, DENİZLİ BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI. 8, 27786, TURAN ARSLAN, ZONGULDAK BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI ...
  www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2008/haziran/nisan08_3yil_basarili.htm - 33k - Önbellek - Benzer sayfalar
 14. Duyuru

  96, 32778, Mehmet ÇABUK, Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, 1/2, 1/4, 30.04.2004, 30.04.2004, 31.08.2002, 31.12.2005, 31.08.2005 ...
  www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/pgm31may/duyuru3.htm - 110k - Önbellek - Benzer sayfalar
 15. Denizli Denizli Diger Kurumlar Posta Kodu, Denizli Zip/Postal Code

  20100 - DENIZLI BOLGE IDARE MAHKEMESI SARAYLAR 20010 - DENIZLI DEFTARDARLIGI 11-11 KIREMITCI 20010 - DENIZLI EGITIM ARACLARI MUD. KIREMITCI ...
  tr.bikudo.com/turkiye_posta_kodlari/20/1/4/denizli_posta_kodu.html - 15k - Önbellek - Benzer sayfalar
 16. TMMOB, DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLI?I'NI YARGI KARARLARINA UYMASI ...

  ... Denizli İl Koordinasyon Kurulu tarafından Denizli Bölge İdare Mahkemesi'nde açılan dava sonucunda "planın hukuka uygun olmadığı" yönünde karar çıktı. ...
  www.tmmob.org.tr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1885 - 37k - Önbellek - Benzer sayfalar
 17. Denizlili.Net

  14 Ara 2006 ... Açıklamasına Dava süreci ve Denizli Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı ile ilgili bilgi vererek devam eden İbrahim Gür; davaya taraf olan ...
  www.denizlili.net/haber_ayrinti.asp?HABER_ID=394 - 42k - Önbellek - Benzer sayfalar
 18. Denizlili.Net

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi’nin iptal ettiği 1/25 binlik çevre planı için ... Denizli Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen 1/25 bin ölçekli çevre ...
  www.denizlili.net/haber_ayrinti.asp?HABER_ID=527 - 40k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.denizlili.net alanından daha fazla sonuç »
 19. FORUM ÇAMLIK DENİZLİ YIKILMASIN !!! diyen 500.000 kişi bulabilirim ...

  Denizli Belediye Meclisi’nin, 30 gün içerisinde, Denizli Bölge İdare Mahkemesi’nin kararına göre, konuyla ilgili aldıkları 4 kararı iptal etmesi gerektiğini ...
  www.anyfool.com/?q=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2dyb3VwLnBocD9naWQ9NDY5ODU5NzUwOTI%3D - 49k - Önbellek - Benzer sayfalar
 20. REHBERLİK SİTESİ .:Hayata ve İnsana Rehber:.

  ... raporla ilgisi olduğu iddia edilen Servergazi ve Denizli Devlet hastanelerindeki 89 doktorun Denizli Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazları sonuçlandı. ...
  www.rehberliksitesi.com/haber/goster.asp?ID=2389 - 18k - Önbellek - Benzer sayfalar
 21. Afyonkarahisar.com.tr

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi; Afyonkarahisar Belediyesinin, ... Denizli Bölge İdare Mahkemesi ilimizde son günlerde Uzun Çarşı’da yaşanan olaylara noktayı ...
  www.afyonkarahisar.com.tr/haberdetay.asp?id=21137 - 26k - Önbellek - Benzer sayfalar
 22. Afyonkarahisar.com.tr

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını durdurduğuna göre evet ama Başkan Kaptan zaman zaman müteahhidin haddini aşan konuşmalar yaptığını ...
  www.afyonkarahisar.com.tr/kosed.asp?id=866&lg=tr&islem=tr - 46k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.afyonkarahisar.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 23. YARGITAY 8. CEZA DAİRE BAŞKANI ÇİVRİL' DEYDİ. ÇİVRİL KAPALI ...

  ... Denizli Adalet Komisyonu Başkanı Sn.Tamer BİNGÖL, Denizli Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, İdare Mahkemesi Başkanı, Vergi Mahkemesi Başkanı Sn M.Ali CERAN ...
  www.denizliastv.com/Haberler.asp?haber=devam&id=102 - 89k - Önbellek - Benzer sayfalar
 24. 476 hakimin tayin yerleri belirlendi - - KPSS COM TR

  17 Eki 2007 ... Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33787 Hüseyin EMSAL,. Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, ...
  www.kpss.com.tr/lang-tr/476_hakimin_tayinleri.cgi - 70k - Önbellek - Benzer sayfalar
 25. [PDF]

  DONANIM DA?ITIMI YAPILACAK BÖLGE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ ...

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  Denizli bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 1. 1. 0. 1. Diyarbakır bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 2. 2. 1. 1. Edirne bölge idare mahkemesi ...
  www.adalet.gov.tr/duyurular/2006/aralik06/donanim/idari.pdf - Benzer sayfalar
 26. yayep

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi UYAP Uzman Kullanıcısı Latife CANBAY UYAP Değerlendirmesi. Niğde Adliyesi UYAP Uzman Kullanıcı Fatih TEKSÖ?ÜT ’ün UYAP ...
  www.uyap.gov.tr/yayep/gorus.htm - 83k - Önbellek - Benzer sayfalar
 27. yayep

  6, Denizli Bölge İdare Mahkemesi. 06.03.2006. 7, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi. 14.08.2006. 8, Edirne Bölge İdare Mahkemesi. 14.08.2006 ...
  www.uyap.gov.tr/yayep/isletimplani/isletimmer.htm - 236k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.uyap.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 28. Tüketiciler Birliği

  Denizli Valiliği'nin haklarında adli soruşturma açılmasına izin verdiği 89 uzman doktor ve bir psikologdan 84'ü Denizli Bölge İdare Mahkemesi'nde açtıkları ...
  www.tuketiciler.org/?com=news.read&ID=2066 - 31k - Önbellek - Benzer sayfalar
 29. Akşam Gazetesi - Siyasilere inat etti görevine dönmedi

  BAŞHEKİMLİK yaptığı Servergazi Devlet Hastanesi’ndeki görevinden alınan Başhekim Necdet Durmuş, Denizli Bölge İdare Mahkemesi’ne açtığı davayı kazanmasına ...
  www.aksam.com.tr/haber.asp?a=33594,203&tarih=24.03.2006 - 40k - Önbellek - Benzer sayfalar
 30. Nikferce.com - Çamlık ve 14 bin 58 çam ağacı Kurtuldu.

  Danıştay, Denizli Bölge İdare Mahkemesi'nin ihale iptal kararını onayladı. Denizli’yi doğrudan Tavas’ın Kızılcabölük beldesine bağlayacak 23 kilometrelik ...
  www.nikferce.com/modules.php?name=News&file=article&sid=289 - 56k - Önbellek - Benzer sayfalar
 31. YENİGÜN - Ege'nin Gerçek Gazetesi

  Denizli Valiliği’nin haklarında adli soruşturma açılmasına izin verdiği 89 uzman doktor ve bir psikologdan 84’ü Denizli Bölge İdare Mahkemesi’nde açtıkları ...
  www.gazeteyenigun.com.tr/icerik.asp?page=ik&nID=24005 - Benzer sayfalar
 32. SİTE HUKUK MÜŞAVİRİ

  Adalet Bakanlığı, bu mahkeme kararına itiraz etmiş ancak denizli Bölge İdare mahkemesi, Temmuz 2007'de, itirazı reddetmiştir. ...
  forum.memurlar.biz/index.php?topic=221.15 - 89k - Önbellek - Benzer sayfalar
 33. Medimagazin .:. Rapor skandalında 86 doktor ceza aldı .:.

  23 Tem 2007 ... Valilikten yapılan açıklamada, hakkında soruşturma izni verilenler tarafından Denizli Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan itiraz üzerine, ...
  www.medimagazin.com.tr/mm-rapor-skandalinda-86-doktor-ceza-aldi-h-45987.html - 59k - Önbellek - Benzer sayfalar
 34. Pamukkale,Travertenler,Denizli,Kaplýca,Þifalý Sular,Müze,Müzeler ...

  ... Çamlık Alışveriş ve Yaşam Merkezi inşaatı hafriyat halindeyken, Denizli Belediyesi aleyhine, Denizli Bölge İdare Mahkemesi´ne açtığı 4 davayı da kazandı ...
  www.pamukkale.gen.tr/NewsLister.aspx?PageNo=11 - 32k - Önbellek - Benzer sayfalar
 35. Kocatepe Gazetesi

  Belediye tarafından Denizli Bölge İdare Mahkemesi'ne bu kararın düzeltilmesi için itirazda bulunuldu. Mahkeme sonuçlanana kadar bir önceki Trafik Komisyonu ...
  www.kocatepegazetesi.com/d-habergoruntule.asp?bolum=8169&katid=69 - 23k - Önbellek - Benzer sayfalar
 36. ailehekimleri.net - Rapor skandalında 86 doktor ceza aldı

  Valilikten yapılan açıklamada, hakkında soruşturma izni verilenler tarafından Denizli Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan itiraz üzerine, 5 uzman doktor ve bir ...
  ailehekimleri.net/index.php?option=com_content&task=view&id=377&Itemid=1 - 57k - Önbellek - Benzer sayfalar
 37. internetajans

  Tahliye talebi üzerine banka yetkilileri ile kasap ve pastane sahipleri Denizli Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Davayı inceleyen mahkeme tahliye ...
  www.internetajans.com/default.asp?NID=40720 - 53k - Önbellek - Benzer sayfalar
 38. Memurlar.Net (Okul Müdürlerinden Dava Açanlar Geri Dönecek)

  25 Ağu 2005 ... itibaren (7) gün içinde Denizli Bölge idare mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere. 14.08.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi. ...
  www.memurlar.net/haber/27681/ - 43k - Önbellek - Benzer sayfalar
 39. Memurlar.Net (Hakim ve savcıların atama kararnamesi Resmi Gazetede)

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Bursa Vergi Mahkemesi Başkanı 26797 Mehmet ÖNCÜ,. İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığına, İstanbul Bölge İdare ...
  www.memurlar.net/haber/83643/ - 180k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.memurlar.net alanından daha fazla sonuç »
 40. Avukat Hakkında Verilen Soruşturma İzni - Danıştay Kararı

  KARAR : Denizli Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığının 9.10.2006 günlü, 794 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün ...
  blog.legalmenu.com/hukuk/danistay-1-daire-e-2006-1121/ - 21k - Önbellek - Benzer sayfalar
 41. Turk Egitim-Sen Genel Merkezi - Content

  ... yürütülmesinin durdurulmasına, işbu kararın tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde Denizli Bölge idare mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere. ...
  www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=12 - 32k - Önbellek - Benzer sayfalar
 42. [PDF]

  Sahte zeka özürlü raporuyla 771 bin YTL'lik vurgun

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  doktor ve bir psikologdan 84'ü Denizli Bölge İdare Mahkemesi'nde açtıkları davayı kazandı. Mahkeme, soruşturma izni için ...
  www.tsd.org.tr/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2755 - Benzer sayfalar
 43. Karar Özeti

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığının 9.10.2006 günlü, 794 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün ...
  www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=29477 - 6k - Önbellek - Benzer sayfalar
 44. Lokallere 31 Mart'tan itibaren içki yasak - Frmacil

  Karara tepki gösteren işletme sahipleri, Denizli Bölge İdare Mahkemesi'ne açtıkları dava aleyhlerine sonuçlandı Bunun üzerine işletme sahipleri, ...
  www.frmacil.com/yurt-ici-haberler/33506-lokallere-31-marttan-itibaren-icki-yasak.html - 125k - Önbellek - Benzer sayfalar
 45. Lokallere 31 Mart'tan itibaren içki yasak - elli3.com Rize'nin ...

  Karara tepki gösteren işletme sahipleri, Denizli Bölge İdare Mahkemesi'ne açtıkları dava aleyhlerine sonuçlandı. Bunun üzerine işletme sahipleri, ...
  www.elli3.com/haber_detay.asp?haberID=2075 - 45k - Önbellek - Benzer sayfalar
 46. Lokallere 31 Mart'tan itibaren içki yasak - Forum Sevda

  3 Şub 2008 ... Karara tepki gösteren işletme sahipleri, Denizli Bölge İdare Mahkemesi'ne açtıkları dava aleyhlerine sonuçlandı. ...
  www.frmsevda.com/lokallere_31_marttan_itibaren_icki_yasak-t42576.html - 65k - Önbellek - Benzer sayfalar
 47. Özgür-Der’in araştırması.. « KuTLu EYLeMiMiZ iÇiN….

  Örenciler Denizli Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptıkları itiraz sonucunda tekrar okula döndü. Ancak Okul yönetimi, soruşturma komisyonundaki öğretim ...
  ieylem.wordpress.com/2006/12/10/ozgur-derin-arastirmasi/ - 52k - Önbellek - Benzer sayfalar
 48. Salute Blog » Forum Çamlık

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi’nin görevlendirdiği bilirkişi heyeti inşaatın ... Nisan 2007 yılında Denizli Bölge İdare Mahkemesi’ne müracaat ettiklerini ...
  www.saluteblog.com/forum-camlik - 86k - Önbellek -

  Diğer Bölge İdare Mahkemelerinin
  İnternet Siteleri


  ·

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
  (istanbul bölge idare mahkemesi)

  ·

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi
  (Ankara Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Konya Bölge İdare Mahkemesi
  (Konya Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Aydın Bölge İdare Mahkemesi
  (Aydın Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Edirne Bölge İdare Mahkemesi
  (Edirne Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Manisa Bölge İdare Mahkemesi
  (Manisa Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Ordu Bölge İdare Mahkemesi
  (Ordu Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Van Bölge İdare Mahkemesi
  (Van Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
  (Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Ankara Bölge İdare mahkemesi
  (Ankara Bölge İdare mahkemesi)

  ·

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Ankara Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  istanbul bölge idare mahkemesi haberleri
  (istanbul bölge idare mahkemesi
  haberleri)

  ·

  İzmir Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (İzmir Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
  (Konya Bölge İdare
  Mahkemesi haberleri (idari yargı))

  ·

  Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
  (Konya Bölge İdare
  Mahkemesi haberleri (idari yargı))

  ·

  Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
  (Konya Bölge İdare
  Mahkemesi haberleri (idari yargı))

  ·

  Samsun Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Samsun Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  Antalya Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Antalya Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  Gaziantep Bölge idare Mahkemesi (Başkanlığı) Haberleri
  (Gaziantep Bölge
  idare Mahkemesi (Başkanlığı) Haberleri)

  ·

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
  (Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı)

  ·

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
  (Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Sakarya İdare
  Mahkemesi Sakarya Vergi Mahkemesi)

  ·

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi
  (Denizli Bölge İdare Mahkemesi Denizli İdare
  Mahkemesi Afyonkarahisar İdare Mahkemesi)

  ·

  Adana Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Adana Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  İzmir Bölge İdare Mahkemesi
  (İzmir Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Erzurum Bölge idare Mahkemesi
  (Erzurum Bölge idare Mahkemesi)

  ·

  Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
  (Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
  (Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
  (Trabzon Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi
  (Bursa bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Malatya Bölge İdare Mahkemesi
  (Malatya Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Sivas Bölge İdare Mahkemesi
  (Sivas Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
  (Kayseri Bölge İdare Mahkemesi)


  Denizli Bölge İdare Mahkemesi Denizli İdare Mahkemesi Afyonkarahisar İdare Mahkemesi

  Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

  Yayınlanma:: 2008-09-10 (8587 okuma)

  [ Geri Dön ]