imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 66
imar hukuku
Yeni Sayfa 2

imar planına uygun olarak verilen inşaat ruhsatına dayalı yapı kazanılmış haktır

tevhit ve ifraz, 18. madde uygulaması

MUHTARLIKTAN İZİN ALINAN KISIM İÇİN PARA CEZASI VERİLEMEZ

VALİLİK GÖRÜŞÜ ALINMAKSIZIN İNŞA EDİLEN YAPI NEDENİYLE PARA CEZASI VERİLEBİLMESİ

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İNŞAAT RUHSATINDAN MUAF

· dükkan ibadet yeri olarak kullanılamaz 0 15 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kamulaştırma kararının imar planına uygun olması gerektiği hk. 0 7 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· tamamlanmamış bir yapı için yapı kullanma izni düzenlenemeyeceği hk. 0 10 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· köy yerleşim planının bulunmaması halinde Plansız Alanlar Yönetmeliğinin uygulan 0 9 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kümes için yapı ruhsatı gerekip gerekmediği hk
Davacının ilk önce adli yargıda açtığı dava dosyası adli yargı yerinin verdiği g 0 8 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· T.İmar Bankasına, Bankanın mevduat kabul etme izni kaldırılıp, faaliyeti sona er 0 9 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İdari para cezası uygulanmasını öngören Yönetmelik kuralının yasal dayanağının 0 12 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Üst ölçekli plan varsa alt ölçekli imar planlarının uygulama işlemi niteliğinde 0 11 5 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Uyuşmazlık konusu alana ait Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan 1/5000 v
Taşınmaz bir mala ve buna bağlı bir hak niteliğinde olan "hak sahipliğinin" ipta 0 7 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İptal edilen bir düzenleyici işlemden dolayı, kişisel hakkı etkilenen kişinin, i
Özelleştirme yöntemlerinden olan işletme hakkı devrinde, Devletin mülkiyet hakkı 0 8 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 4734 sayılı Yasa'nın 58. maddesinin değişik 4. fıkrasında öngörülen ve yasaklama 0 6 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kamu İhale Kurulu'nun itirazen şikâyet başvuruları üzerine hangi kararları alaca 0 6 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İmar Bankasının mevduat kabul etme ve bankacılık faaliyetlerinde bulunma izninin
 
· Görevsizlik kararı üzerine otuz günlük süre içinde idari yargıda dava açılmamış 0 6 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Dava konusu uyuşmazlık davalı idare ile şirketler arasında yapılmış kira sözleşm 0 6 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Dernekler Kanununda dernek şubelerine özel olarak derneğin görevlerini yerine ge 0 7 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Desteğin ölümünden dolayı istenilen destekten yoksunluk zararının tesbitinde hes 0 6 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Bir Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra o yönetmelikle getirilen yeni 0 8 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Mukataalı vakıf taşınmaz mallarının Hazinece iskan amacıyla üçüncü kişilere tahs 0 7 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Tam yargı davalarında hasım düzeltilerek dava dilekçesinin mahkemece tespit edil 0 8 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İdarenin hizmet kusuru sebebine dayalı sorumluluğunun ikincil derecede sorumlul 0 7 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İhaleden kamu yararı gözetilerek vezgeçildiğinden ihalenin ita amirince onaylanm
 
Düzenleyici işlemin yürütülmesinin durdurulmasına yönelik olarak verilen kararın 0 4 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Aralarında bir sözleşme yok iken, elektrik kablo ve direkleri için TEDAŞ'ten kir 0 5 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Özel halk otobüslerinin uyması gereken kurallara uyulmaması halinde ruhsat iptal 0 4 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Davacının belediye meclisi kararının bir kısmına yönelik iptal istemi bulunmasın 0 4 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 5272 sayılı Kanun ve buna dayalı genelge uyarınca, başkan yardımcılığı
 sayısının
 
· 2577 sayılı Yasa'nın 7 ve 8. maddelerinde; idari dava açma süresi ile bu sürenin 0 6 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 2577 sayılı Yasanın 2.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yargı kararı ile idarel 0 6 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Davanın devamı sırasında uyuşmazlığa konu edilen taşınmazın maliki değiştiğinden 0 4 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Binada teknik standartlara uygun olmayan ve yetersiz malzeme kullanıldığı ve tem 0 6 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Kadastro Mahkemesinde mülkiyetin tespiti davası devam ettiğinden 775 sayılı Yasa
 
Kamu ortaklık payı kapsamında alanların olmasına rağmen kamu ortaklık payı oranı 0 4 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Tevhit ve ifrazın, 3194 sayılı Yasanın 18. maddesinin uygulandığından bahisle re 0 15 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 1. Sınıf tarım arazisinin yapılaşmaya açılabilmesi için ilgili kurumdan görüş al 0 5 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Tören alanları, bir önem atfedilmiş günlerde sadece o gün için toplanma amaçlı o 0 4 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Davacının kamu bankası (ziraat) olması ve para cezasına konu yapının da bankaya
 

İmar planına uygun olarak yapılan ve biten yapıya ait ruhsat ve yapı kullanma be

Sertifika bedelinin Asliye Hukuk Mahkemesi kararından belirtilen miktara uygun o

İmar affı başvurusu tarihi itibariyle 3.şahıslar ile belediye arasında hisseli d

Muhtarlıktan izin alınarak yapılan yapının Plansız Alanlar Yönetmeliği hükümleri

5252 sayılı Kanunla belirlenen para cezasını aşacak şekilde imar para cezası ver
 

Danıştay içtihatları birleştirme kurulu kararı

TEKNİK ŞARTLAŞMA

İMAR DAVALARI İSTATİSTİKLERİ

İMAR PLANLARINDA (PLÂNLARINDA) YAPI YÜKSEKLİ?İ
 

İMAR PLANI DE?İŞİKLİ?İ TALEBİNİN REDDİ İŞLEMİNE KARŞI EN GEÇ 60 GÜN İÇİNDE DAVA

YAPI TATİL TUTANA?INDA RUHSATA AYKIRILIKLARIN SOMUT VE AYRINTILI OLARAK DÜZENLEN

imar planında vesayet denetimi olmaz

kamulaştırmaya dava açan dayanağı planada dava açabilir.

İDARİ YARGIDA TEMYİZE GİDİLMİŞ OLMASI MAHKEME KARARININ UYGULANMASINA ENGEL DE?İ
 

imar para cezası miktarını idare mahkemesi belirleyekez

5252 sayılı kanunla belirlenen miktarı aşan imar para cezası olmaz

BİRDEN ÇOK PARSEL ÜZERİNDE DE OLSA TEK YAPI İSE HER PARSEL İÇİN AYRI AYRI PARA

tam yargı davasında hasım düzeltilebilir

YÖNETMELİK İLE İDARİ PARA CEZASI GETİRİLEMEZ


imar hukukcusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-07 (1617 okuma)

[ Geri Dön ]