imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare MahkemesiEskişehir Bölge İdare Mahkemesi Eskişehir İdare Mahkemesi Eskişehir Vergi mahkemesi


 1. İDARİ YARGI YERLERİ

  Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi. 6-. Denizli Bölge İdare Mahkemesi. Aydın Bölge İdare Mahkemesi. 7-. Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/itiraz_mercileri.htm - 105k - Önbellek - Benzer sayfalar
 2. Memurlar.Net (2002 yılındaki harcırah verilmesi gerektiğine dair ...

  22 Haz 2006 ... Hüküm veren Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi’nce işin gereği düşünüldü:. Eskişehir İdare Mahkemesi’nce verilen 18.11.2005 gün ve E:2005/1224, ...
  www.memurlar.net/haber/48027/ - 43k - Önbellek - Benzer sayfalar
 3. Memurlar.Net (Hakim ve savcıların atama kararnamesi Resmi Gazetede)

  28 Tem 2007 ... Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Tekirdağ Vergi Mahkemesi Başkanı 27882 Ömer ÖZTÜRK,. Danıştay Savcılığına, Danıştay Tetkik Hâkimi ...
  www.memurlar.net/haber/83643/ - 178k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.memurlar.net alanından daha fazla sonuç »
 4. Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi`nin toplu ulaşımda, ikili sistemin ...

  Çengelköy Portalı, Haber, Emlak, Resim, Sinema, Çengelköy'ün en çok ziyaret edilen sitesi.
  www.cengelkoy.net/.../eskisehir-bolge-idare-mahkemesi-nin-toplu-ulasimda-ikili-sistemin-uygulanmasi-yonunde-karar-verd... - 21k - Önbellek - Benzer sayfalar
 5. [PDF]

  DONANIM DA?ITIMI YAPILACAK BÖLGE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ ...

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  Eskişehir bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 3. 3. 1. 1. Gaziantep bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 6. 3. 1. 2. İstanbul bölge idare mahkemesi ...
  www.adalet.gov.tr/duyurular/2006/aralik06/donanim/idari.pdf - Benzer sayfalar
 6. Politika [05.01.00]

  Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi’nde 165 dava açıldı, 50 davada 16 milyar 188 milyon 360 bin 809 lira tazminata hükmedildi. ...
  www.evrensel.net/00/01/05/politika.html - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar
 7. Toplum - Yaşam [16.12.99]

  Tosun ve Koşar’ın Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi’nde açtıkları dava 20 Ağustos 1999 tarihinde alışıldık şekilde yine yürütmeyi durdurma ile sonuçlandı. ...
  www.evrensel.net/99/12/16/toplum.html - 16k - Önbellek - Benzer sayfalar
 8. HÜRRİYETİM

  ... Danıştay Tetkik Hakimi Ali Kemal Terlemezoğlu Danıştay Savcılığı’na Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Oktay Saraç İstanbul İdare Mahkemesi ...
  webarsiv.hurriyet.com.tr/2001/01/15/283155.asp - 17k - Önbellek - Benzer sayfalar
 9. Kamudan.Com Kamu,Kamu Haberleri,Kpss,Kamu Personeli

  Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi-2002 Yılında İlk Defa Ataması Yapılan Memura İlk Atama Yolluğunun Ödenmesi Gerektiği, E-2006-289 K-2006-290, İndir ...
  www.kamudan.com/TopicDetail.aspx?TCatID=18&TSubCatID=208 - 201k - Önbellek - Benzer sayfalar
 10. Faturasız Mal alma - Özel usulsüzlük Cezası

  ... yapılmamış olduğundan özel usulsüzlük cezasını onayan Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi kararının, kanun yararına bozulması gerektiği düşünülmektedir. ...
  www.ordubarosu.org.tr/forum/arsiv-baslik2395.0.html - 12k - Önbellek - Benzer sayfalar
 11. Faturasız Mal alma Özel usulsüzlük Cezası

  ... yapılmamış olduğundan özel usulsüzlük cezasını onayan Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi kararının kanun yararına bozulması gerektiği düşünülmektedir ...
  www.ordubarosu.org.tr/forum/index.php?topic=2395.msg4410 - 35k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.ordubarosu.org.tr alanından daha fazla sonuç »
 12. [PDF]

  T.C. ESK İŞ EH İ R BÖLGE İ DARE MAHKEMES İ Y.D İ T İ RAZ NO: 2008 ...

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  Hüküm veren Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü. Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre mahkemece yürütmenin durdurulması ...
  kutesob.org.tr/kapasite_indir.asp?id=14 - Benzer sayfalar
 13. [PDF]

  Danıştay 4. Daire Başkanlığı Kararları (27.03.07)

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  hukuken geçerli bir tespit yapılmamış olduğundan özel usulsüzlük cezasını onayan Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi kararının, kanun ...
  www.hukukevi.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=174 - Benzer sayfalar
 14. Kütahya'da ulaşım kargaşası

  15 Nis 2008 ... Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi'nin toplu ulaşımda, ikili sistemin uygulanması yönünde karar verdildi.
  www.kenthaber.com/Arsiv/Haberler/2008/Nisan/15/Haber_368962.aspx - 50k - Önbellek - Benzer sayfalar
 15. Uyap Tekemmül Edene Kadar Ertelenmeli mi?

  Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi BİM 16.01.2006 Hınıs Adliyesi ACM 18.01.2006 Oltu Adliyesi ACM 20.02.2006 Malatya Adliyesi ACM 20.02.2006 ...
  www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=8053 - Benzer sayfalar
 16. HABER: Kütahya'da Ulaşım Kargaşası haberi

  Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça, Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi'nin Toplu Ulaşımda, İkili Sistemin Uygulanması Yönünde Karar Verdiğini Söyledi. ...
  www.haberler.com/kutahya-da-ulasim-kargasasi-haberi/ - 106k - Önbellek - Benzer sayfalar
 17. HABER: Profesörlerin İlçelerde Görev Yapmasına Yargı Engeli haberi

  11 Ara 2007 ... Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi'ne ''yürütmenin durdurulması ve iptal'' istemiyle müracaatta bulunduklarını belirten Prof. ...
  www.haberler.com/profesorlerin-ilcelerde-gorev-yapmasina-yargi-haberi/ - 100k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.haberler.com alanından daha fazla sonuç »
 18. Radikal-çevrimiçi / Türkiye / Mahkeme kararıyla mahkemeye tahliye

  Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi, Sulh Hukuk'un verdiği tahliye kararı üzerine ... AA - ESKİŞEHİR - Ev sahibi, Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi'ni mahkeme ...
  www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=81258&tarih=12/07/2003 - 26k - Önbellek - Benzer sayfalar
 19. RADİKAL-Online / Politika

  Bildiri dağıtmadığını ve cezanın iptali için 25 Haziran'da Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurduğunu belirten Çoban, "Elimde, bildiriyi dağıttığımı ...
  www.radikal.com.tr/1998/06/28/politika/04oku.html - 18k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.radikal.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 20. T.C ANAYASA MAHKEMESİ

  11 Eyl 2008 ... Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi. 30.3.2005 günlü, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 6.12.2006 günlü, 5560 sayılı Yasa’nın 31. maddesiyle ...
  www.anayasa.gov.tr/general/haberdetay.asp?contID=613 - 125k - Önbellek - Benzer sayfalar
 21. [DOC]

  1

  Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle
  Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi, 30.3.2005 günlü, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 6.12.2006 günlü, 5560 sayılı Yasa’nın 31. maddesiyle değiştirilen 3. ...
  www.anayasa.gov.tr/images/loaded/pdf_dosyalari/veri-istatistik/yargisal/2008iptalitirazdava.doc - Benzer sayfalar
  www.anayasa.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 22. Hukukcu.com - Türkiye'nin Hukuk Portalı - Hukuk Forum - İdare ...

  ESKİŞEHİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2006/289 KARAR NO: 2006/290 ... Hüküm veren Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi’nce işin gereği düşünüldü: ...
  www.hukukcu.com/modules/newbbex/viewtopic.php?topic_id=3448&forum=12 - 76k - Önbellek - Benzer sayfalar
 23. gediz.tv - KÜTAHYA DA ŞEHİRİÇİ ULAŞIM ZAMMI DAVALIK

  Tüketiciler Birliği Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Nazlı, şehiriçi ulaşım zammının iptali için Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi’ne ’yürütmeyi durdurma ...
  www.gediz.tv/showarticle.asp?id=1147 - 36k - Önbellek - Benzer sayfalar
 24. Profesörler, DPÜ Rektörü'ne dava açtı - SAMANYOLUHABER

  Yine aynı iddiayla 3 profesörün de Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi ile YÖK'e başvurduğu bildirildi. Üniversite yönetiminin aldığı karar doğrultusunda DPÜ'de ...
  www.samanyoluhaber.com/sondakika-72490.html - Benzer sayfalar
 25. Profesörlerden, Rektöre Ağır Suçlama < Gündem < Haberler | Üniaktivite

  Yine aynı iddiayla 3 profesörün de Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi ile YÖK'e başvurduğu bildirildi. Üniversite: Dumlupınar Üniversitesi, Kulup: Yok ...
  www.uniaktivite.net/haberler/4501/profesorlerden,_rektore_agir_suclama - 47k - Önbellek - Benzer sayfalar
 26. Bilge Öğretmen » Blog Archive » Rektör’den seçimlerde karşısına ...

  28 Eyl 2007 ... Dr. Hüseyin Mısırdalı’nın da yürütmenin durdurulması için Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurduğu bildirildi. ...
  www.bilgeogretmen.com/haber/rektorden-secimlerde-karsisina-aday-cikan-dekana-surgun-gibi-tayin - 45k - Önbellek - Benzer sayfalar
 27. Bilge Öğretmen » 2007 » Eylül

  ... Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yine aynı iddiayla 3 profesörün de Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi ile YÖK’e başvurduğu bildirildi. ...
  www.bilgeogretmen.com/2007/09 - 38k - Önbellek - Benzer sayfalar
 28. Rektör'den seçimlerde karşısına aday çıkan Dekan'a sürgün gibi tayin

  28 Eyl 2007 ... Dr. Hüseyin Mısırdalı'nın da yürütmenin durdurulması için Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurduğu bildirildi. ...
  www.ogretmenforum.net/rektorden_secimlerde_karsisina_aday_cikan_dekana_surgun_gibi_tayin-t4303.0.html - 46k - Önbellek - Benzer sayfalar
 29. Profesörler sürgüne isyan etti haberi - 27 Eylül 2007 Perşembe 12:50

  27 Eyl 2007 ... Yine aynı iddiayla 3 profesörün de Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi ile YÖK'e başvurdu. Üniversite yönetiminin aldığı karar doğrultusunda ...
  www.internethaber.com/news_detail.php?id=106065 - 30k - Önbellek - Benzer sayfalar
 30. yayep

  10, Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi. 16.01.2006. 11, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi. 12.06.2006. 12, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi. 02.10.2006 ...
  www.uyap.gov.tr/yayep/isletimplani/isletimmer.htm - 236k - Önbellek - Benzer sayfalar
 31. Bilgi

  Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi, BİM, 16.01.2006. Eskişehir Adliyesi, ACM, 12.06.2006. Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu, CİK, 15.08.2006 ...
  www.uyap.gov.tr/harita/isletimhrt/islbilgi/eskisehir.html - 14k - Önbellek - Benzer sayfalar
 32. Eskişehir Verem Savaşı Derneği

  1989 yılında Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi İdari İşler Müdürlüğüne geçti. 2005 yılında emekli oldu. Eskişehir Verem Savaşı Derneği Yönetim Kuruluna 2006 ...
  www.verta.org/dernek/ozgecmis.php?q=12 - 12k - Önbellek - Benzer sayfalar
 33. Hukuk

  ESKİŞEHİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ. ESAS NO: 2006/289. KARAR NO: 2006/290 ... Hüküm veren Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi'nce işin gereği düşünüldü: ...
  www.metinozdamarlar.com.tr/Hukuk.html - 15k - Önbellek - Benzer sayfalar
 34. BİLECİK HABER

  Yediden 70'e herkese sporu sevdiren ve spor yapma imkanı sunan Doyuk, Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi'ne açtığı davayı kazanırsa önümüzdeki aylarda tekrar ...
  www.haber11.net/Haberler.asp?haber=devam&id=880 - 85k - Önbellek - Benzer sayfalar
 35. Valilikten harcırah savunması geldi,ne yapmalıyım? [Arşiv ...

  rar sayılı kararı,Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi#8217;nin 2004/ 467 esas,2005/298 karar numaralı kararı,Bursa 3.İdare Mahke- ...
  www.hukuki.net/forum/archive/index.php?t-10475.html - 31k - Önbellek - Benzer sayfalar
 36. REHBERLİK SİTESİ .:Hayata ve İnsana Rehber:.

  Dr. Hüseyin Mısırdalı da yürütmenin durdurulması için Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Rektör Önce ise atamaların 'ihtiyaç doğrultusunda olağan ...
  www.rehberliksitesi.com/haber/goster.asp?ID=2838 - 20k - Önbellek - Benzer sayfalar
 37. Duyuru

  114, 33595, Ali KAZAN, Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, 1/2, 1/4, 31.12.2004, 31.12.2004, 30.04.2003, 30.04.2006, - ...
  www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/pgm31may/duyuru3.htm - 110k - Önbellek - Benzer sayfalar
 38. 26.01.2004 TARİH VE 16 SAYILI İLKE KARARI UYARINCA YAPILAN ...

  1, 26759, FEHMİ BELEK, ESKİŞEHİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ÜYESİ ... 46, 26734, KENAN DA?AŞAN, ESKİŞEHİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI ...
  www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2008/nisan/agsts07_aralk07_brnc_snf.htm - 275k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.pgm.adalet.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 39. İlginç Bir YÖK Mağduru - dilFORUM

  Kayıp hakları için yeniden Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtığını, kazandığını ve boş kaldığı dönemdeki haklarını elde ettiğini anlatan Lazoğlu, ...
  www.dilforum.com/forum/showthread.php?t=7029 - 91k - Önbellek - Benzer sayfalar
 40. Mali Haber - Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı ...

  ... serbest meslek faaliyeti olarak nitelendirmek suretiyle söz konusu kararı bozan Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi kararına karşı Danıştay Başsavcılığınca ...
  www.malihaber.com/modules.php?name=News&file=article&sid=204 - 79k - Önbellek - Benzer sayfalar
 41. 3 profesör açtıkları davayı kazandı - Profesörler görevlerine iade ...

  Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) görevli iken ilçelere sürgün olarak gönderildiği ileri sürülen 3 profesörün, Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi'ne ...
  heryerdenhaber.com/V1/Pg/DetailTown/NewID/61621/CityName/Kutahya/CityCode/43/TownName/Dumlupinar/.../528 - 26k - Önbellek - Benzer sayfalar
 42. Kazı çalışmaları binlerce balığın ölümüne neden oldu - İçme suyu ...

  Bozüyük ilçesi sakinleri, proje sürecinde, bölgenin doğal SİT alanı olduğunu söyleyerek, Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. ...
  heryerdenhaber.com/V1/Pg/DetailCity/NewID/12384/.../Bilecik/...//Kazi-calismalari-binlerce-baligin-olumune-neden-ol... - 43k - Önbellek - Benzer sayfalar
  heryerdenhaber.com alanından daha fazla sonuç »
 43. SABAH - 12/01/2007 - Lazoğlu'nun hikayesi...

  Daha sonra kayıp hakları için yeniden Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtığını, kazandığını ve boş kaldığı dönemdeki haklarını elde ettiğini ...
  arsiv.sabah.com.tr/2007/01/12/eko93.html - 67k - Önbellek - Benzer sayfalar
 44. Polisiye vakalar ve cemiyet haberleri • BiLGiSiZLeR

  Daha sonra kayıp hakları için yeniden Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açtığını, kazandığını ve boş kaldığı dönemdeki haklarını elde ettiğini ...
  www.bilgisizler.net/haber-f59/polisiye-vakalar-ve-cemiyet-haberleri-t49461-s50.html - 60k - Önbellek - Benzer sayfalar
 45. YÖK’ün mağdur ettiği öğretmene Danıştay 4 yıl sonra ‘pardon’ dedi ...

  Avukatı aracılığıyla Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuran Ay, istemi reddedilince Danıştay’a başvurdu. Danıştay 5. ...
  www.delikanforum.net/haberler-siyaset.../33221-yok-un-magdur-ettigi-ogretmene-danistay-4-yil-sonra-pardon-dedi.ht... - 54k - Önbellek - Benzer sayfalar
 46. Profesörler, DPÜ Rektörü´ne dava açtı haberi GÜNCEL haberleri ...

  Yine aynı iddiayla 3 profesörün de Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi ile YÖK´e başvurduğu bildirildi. Üniversite yönetiminin aldığı karar doğrultusunda DPÜ´de ...
  www.haber7.com/haber.php?haber_id=271082 - 113k - Önbellek - Benzer sayfalar
 47. Radikal-online / Spor / Futbolseverlere | hafif.org

  Yayını 19 Ağustos 1998 tarihinden itibaren durdurulan AK TV'nin, 3 gün sonra Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı alması, ...
  www.hafif.org/yazi/radikal-online-spor-futbolseverlere - 43k -

  Diğer Bölge İdare Mahkemelerinin
  İnternet Siteleri


  ·

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
  (istanbul bölge idare mahkemesi)

  ·

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi
  (Ankara Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Konya Bölge İdare Mahkemesi
  (Konya Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Aydın Bölge İdare Mahkemesi
  (Aydın Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Edirne Bölge İdare Mahkemesi
  (Edirne Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Manisa Bölge İdare Mahkemesi
  (Manisa Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Ordu Bölge İdare Mahkemesi
  (Ordu Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Van Bölge İdare Mahkemesi
  (Van Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
  (Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Ankara Bölge İdare mahkemesi
  (Ankara Bölge İdare mahkemesi)

  ·

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Ankara Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  istanbul bölge idare mahkemesi haberleri
  (istanbul bölge idare mahkemesi
  haberleri)

  ·

  İzmir Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (İzmir Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
  (Konya Bölge İdare
  Mahkemesi haberleri (idari yargı))

  ·

  Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
  (Konya Bölge İdare
  Mahkemesi haberleri (idari yargı))

  ·

  Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
  (Konya Bölge İdare
  Mahkemesi haberleri (idari yargı))

  ·

  Samsun Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Samsun Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  Antalya Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Antalya Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  Gaziantep Bölge idare Mahkemesi (Başkanlığı) Haberleri
  (Gaziantep Bölge
  idare Mahkemesi (Başkanlığı) Haberleri)

  ·

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
  (Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı)

  ·

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
  (Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Sakarya İdare
  Mahkemesi Sakarya Vergi Mahkemesi)

  ·

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi
  (Denizli Bölge İdare Mahkemesi Denizli İdare
  Mahkemesi Afyonkarahisar İdare Mahkemesi)

  ·

  Adana Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Adana Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  İzmir Bölge İdare Mahkemesi
  (İzmir Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Erzurum Bölge idare Mahkemesi
  (Erzurum Bölge idare Mahkemesi)

  ·

  Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
  (Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
  (Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
  (Trabzon Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi
  (Bursa bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Malatya Bölge İdare Mahkemesi
  (Malatya Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Sivas Bölge İdare Mahkemesi
  (Sivas Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
  (Kayseri Bölge İdare Mahkemesi)


  Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi Eskişehir İdare Mahkemesi Eskişehir Vergi mahkemesi

  Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

  Yayınlanma:: 2008-09-12 (8143 okuma)

  [ Geri Dön ]