imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİ?İ

Yeni Sayfa 14

Resmi Gazete Tarihi: 17.10.1966

Resmi Gazete Sayısı: 12428

 

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİ?İ

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Madde 2- (Değişik:RG-26/12/2001-24622)

775 sayılı Gecekondu Kanununun uygulanması hususunda bu Yönetmelik esasları uygulanır. Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar 775 sayılı Gecekondu Kanunu esaslarına uygun olarak Bakanlıkça alınacak Olurlar, belediyelerin yetkili organlarınca alınacak kararlar veya ilgili kuruluşlarla ortaklaşa hazırlanacak protokollarla belirlenir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Yardımlar ile ilgili idari ve mali esaslar

Belediyelere yapılacak yardımlar

Madde 3- Genel olarak Gecekondu Kanununun 12. Maddesinin (e) fıkrası gereğince yardımlar borçlandırma şeklinde yapılır.

Ancak, Bakanlık; tespit, harita, fotoğraf alımı ve değerlendirilmesi, her türlü planlama ve projelendirme ile kamu hizmet ve tesislerinin yapımı maksadıyla yapılacak yardımları hibe şeklinde yapmaya da yetkilidir.

Borçlandırma süresi, işin mahiyetine göre tespit edilecek bir ödemesiz devreden itibaren azami 20 yıldır.

(Değişik:RG-02/09/1999-23804) Verilecek krediler için Türkiye Emlak Bankası A.Ş. ile ilgili belediyeler arasında Bakanlıkça hazırlanacak tip sözleşmeler akdedilecek, bunlarda ödemesiz devreler içersinde belediyelerce yapılması öngörülen hizmetlerin zamanında yerine getirilmemesi halinde taksitlerin ne şekilde ödenmesi lazım geldiği belirtilecektir.

Arsa sağlanması ve konut inşa kredileri için Bakanlıkça yapılacak ödeme, tespit edilen kredi limitini aşmayacak ve belediye tarafından Bankaca yapılacak ekspertize göre kredi tutarını karşılayacak miktarda gayrimenkul Banka lehine birinci derece ve sırada olmak üzere ipotek edilecektir.

Belediyeler, arsa alınması ile ilgili ödemesiz devreler içinde arsaların imar planlarına uygun şekilde parselasyon işlerini yaptırıp bölge için zaruri kamu tesislerini inşa ettirdikten sonra söz konusu arsaları inşaata hazır hale getirmeğe,

Konut inşa kredisi ile ilgili ödemesiz devre içinde ise Bakanlıkça tasdikli projelerin gerektirdiği konutların inşaatını bitirmeğe mecburdurlar.

(Değişik:RG-02/09/1999-23804) Bu şartlara uygun olarak Belediyelere intikal etmiş olan arsalar ile inşa edilecek konutlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığının müsaadesi alınmadan bir başka şahsa veya müesseseye devir edilmeyecek, kiralanmayacak veya satılmayacaktır.

Belediyeler aldıkları kredileri sözleşmelerde yazılı amaçlar dışında kullandığı veya inşa ettikleri konutları Bakanlığın iznini almadan başka şahıslara sattığı, kiraladığı veya devrettiği takdirde sözleşmelerdeki süre ve şartlara bakılmaksızın borç muacceliyet kesbeder ve kredi tediye tarihinden tamamen tasfiyesine kadar yüzde 5 temerrüt faizine tabi tutulur.

Vadesinde ödenmeyen kredi taksitleri mukavele tarihinden itibaren yüzde 5 gecikme faizine tabi tutularak ana para ile birlikte belediyeden tahsil olunur. En çok iki taksitin ödenmemesi halinde borcun tamamı muacceliyet kesbeder.

Bakanlıkça belediyelere yapılacak yardımlar aşağıdaki esaslar dairesinde yürütülür :

a) Yüz bin liraya kadar olan tahsisler ile gayrimenkul alımına ait yardımların tamamı defaten ödenmek üzere,

b) Yüz bin liradan fazla tahsislerde, tahsisin yüzde 30’unu geçmemek şartı ile avans olarak Bakanlıkça tayin olunacak miktarlar,

belediye fonuna aktarılabilir.

Belediyeler, ödemelerde kolaylık sağlamak maksadıyla, yapılan tahsisin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla hakedişlere ve diğer ödemelere ilişkin harcamaları avanstan karşılar ve hazırlayacakları bu harcamalara ait tasdikli sarf listelerini Bakanlığa ibraz ederler.

Bakanlık, sarf listeleri tutarını belediye fonuna aktararak müteakip hakediş ve ödemelerin karşılanabilmesi için belediye avansının eksilen kısmını tamamlar.

İşlerin tasdikli proje ve keşiflerine uygun olarak yapılmasından ve tahsislerin sarflarından, sarf evraklarının eksiksiz ve usulüne uygun şekilde tanziminden belediyeler sorumludurlar.

Yapılan işlere ait hakedişler için sarf evraklarına göre belediyelerce düzenlenmiş ve onaylanmış sarf listeleri Bakanlığa ibraz edilmedikçe müteakip aktarmalar yapılmaz.

Bakanlık, lüzumu halinde sarf evraklarına göre yapıldığı beyan edilen işlerin yerinde ve tasdikli proje ve keşiflerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını mahallinde takip ve kontrol etmeğe veya ettirmeğe yetkilidir.

Belediyeler, işin sonunda bütün sarf evraklarının birer kopyasını Bakanlığa göndermeğe mecburdurlar.

Belediyeler, tahsisin yüzde 25’inin harcandığına dair tanzim edecekleri sarf listelerini mali yılın 6. ayı sonuna kadar Bakanlığa ibraz etmedikleri takdirde Bakanlık, yardım tahsislerini bir sonraki yıl göz önüne almak kaydıyla iptal ve talebi tamamen karşılanmamış olup da yatırımlarını zamanında yapan belediyelere aktarmak yetkisini haizdir.

İş hacmindeki artışlar veya normal keşif ve metrajlarda artışlar vuku bulduğu ve yönetmeliğin 105. Maddesinin 3. paragrafında belirtildiği gibi programa alınmış herhangi bir işin uygulanması sırasında değişiklik zorunluluğu meydana çıktığı veya keşif dışında kalmış veya görülen zaruret üzerine yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış hususlar çıktığı taktirde yüzde 100’ü geçmemek üzere yapılacak değişiklikler için Bakanlığın izni alınır.

Yapılan usulsüz harcamalardan belediyeler sorumludurlar. Eksik yapılan işler belediyeler tarafından ikmal edilerek usulsüz yapılan harcamalar tutarı Bakanlık fonuna iade edilir. Belediyeler Bakanlığa gönderecekleri yıllık programlarında bu gibi işler hakkında bilgi vermek zorunluluğundadırlar.

(Değişik:RG-02/09/1999-23804) Belediyeler, her yılın en geç haziran ayı başına kadar bir yıl sonraya ait yatırım proje ve programlarını ve bu program içinde, belediye bütçelerinden ve Kanunun 12. Maddesine göre teşkil edilen fondan karşılayacakları miktar yanında Bakanlık fonundan talep ettiklerini, ayrıca Gecekondu Kanununun 29. Maddesinde bahsi geçen diğer daire ve kurumlardan belediyeye bağlı olanlardan temin edecekleri hizmet ve yardımları da belirtmek suretiyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tevdi ederler. Belediyeler, her proje için talep edecekleri yardımların cins, süre, şekil ve şartlarını da bu programlarda belirtirler.

Bakanlık bu talepleri toplar ve kendi fonunun imkanları nispetinde belediyelere her iş için ayrı ayrı olmak üzere tahsis edeceği yardım miktarını tayin ve mali yıl başını takip eden ay içinde tebliğ eder.

Bakanlık, belediyelere yaptığı kredi ve hibe şeklindeki yardımları yerine ve imkanlara göre değiştirmeğe yetkilidir.

Konut yapımına tahsis edilmemiş arsalar ile genel ihtiyaçlarla ilgili binaların kıymetlendirilmesi

Madde 4- Konut yapımına tahsis edilmemiş arsalar ile konuttan başka maksatlar için kullanılacak binaların satılması, kiraya verilmesi veya başka şekillerde kıymetlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır. Gayrimenkullerin öncelikle kiraya verilmek yolu ile değerlendirilmesi esastır.

a) Kiraya verilecek gayrimenkuller uzun ve kısa vadeli olarak kiraya verilir. Kira akitleri Borçlar Kanununun 255. Maddesi gereğince tapu siciline kaydettirilir.

1- Uzun vadeli olarak kiraya verilecek gayrimenkullerin üzerine sabit tesisler kurulmasına izin verilir ve bu tesislerin kira süresinin sonunda kiraya veren tarafta kalacağı sözleşmelerde tasrih olunur. Kira süresi en az 10, en çok 49 yıldır.

2- Kısa vadeli olarak kiraya verilecek gayrimenkuller üzerine yapılacak tesislerin hangi tarafa ait olacağı ve kira müddeti sözleşmelerinde belirtilir. Eğer tesis arsa malikinde kalmayacak ise, tesisin arsadan kaldırılması ve kaldırılışın şekil ve şartları da sözleşmelerinde belirtilir. Kira süresi 10 yılı geçemez.

3- Gayrimenkuller Artırma ve Eksiltme, İhale Kanunu hükümleri dahilinde ilgili komisyonlarca kiraya verilir.

4- Kira anlaşmalarının diğer şartları hakkında umumi hükümler uygulanır.

b) Kiralamanın mümkün olmadığının tevsik edilmesi halinde satılmasına karar verilmiş olan gayrimenkuller Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri dahilinde satılır.

c) (Değişik:RG-02/09/1999-23804) Kira veya satıştan başka bir değerlendirilmesi mümkün olan gayrimenkuller ile önleme veya ıslah bölgelerinde olup da konuttan gayri tesisler için ayrılmış olan arsaların ne şekilde değerlendirileceği tespit edilerek yapılacak hususi şartname, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylandıktan sonra uygulanır.

Ancak yukarıdaki esaslar ıslah ve tasfiye bölgelerinde plan ve mevzuat icaplarına göre tasfiyeye tabi tutulan genel ihtiyaçlarla ilgili özel tesis sahipleri için Bakanlıkça uygulanmayabilir.

Şahıslara yapılacak yardımlar ve yardımların genel şartları

Madde 5- (Değişik:RG-26/12/2001-24622) 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre şahıslara yapılacak yardımlar şunlardır:

a) Arsa tahsisi,

b) Kredi tahsisi,

c) Ayni yardım,

d)Teknik yardım ve diğer kolaylıklar,

e) Konut yardımı.

Bu yardımlardan faydalanacak kimselerin;

a)Yoksul ve dar gelirli olmaları,

b) Kendisinin , eşinin veya ergin olmayan çocuğunun;

(1) Herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsa veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan payına sahip olmaması,

(2) Müracaat ve tahsis tarihinde başvuruda bulunulan konut yapı kooperatifi dışında herhangi bir yapı kooperatifine üye olmaması,

c) Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile Sosyal Güvenlik Kurum ve Kuruluşlarının herhangi birinden  arsa, konut ve konut kredisinden yararlanmamış olması şarttır.

Madde 6- Gecekondu Kanunundaki amaçlarda kullanılmak üzere Bakanlığa tahsis edilen, geri devir veya satın alınan veya kamulaştırılan arsaların Bakanlıkça tahsis işlerinde Yönetmeliğin 7 ila 16. Maddeleri esasları ile ilgili Kanunun Hükümleri uygulanır.

Yoksul veya dar gelirli olmak

Arsa, kredi, kiralık ve mülk konutların tahsisinde puanlama

Madde 7- (Değişik:RG-17/05/1976-15580)

a) Genel olarak bir ailenin yoksul veya dar gelirli sayılabilmesi için toplam aile gelirinin,

aa) Bir veya iki kişilik aileler için yıllık net gelirin 38.000.- TL.sı.

ab) İkiden fazla aileler için diğer aile fertlerinin her biri için yıllık net gelirin 4.000.TL. ilavesiyle bulunacak miktarın geçmemesi lazımdır.

Bakanlık ailelerin yaşama ve geçim şartlarını, memur maaşlarındaki katsayı ve asgari ücret artışlarını dikkate alarak yukarıdaki limitleri arttırabilir.

Yukarıda yer alan aile fertleri deyimi ile aile reisi eşi ergin olmayan çocuklar ve kanunen bakmakla yükümlü bulunulan kimseler kastedilmektedir.

Kanunen bakmakla yükümlü bulunulan kimseler Medeni Kanunun 315. Maddesinde sayılan kimseler olup, ergin olmayan çocuklar kapsamına ise nesebi sahih, nesebi tashih edilmiş, evlat edinilmiş ve nesebi sahih olmayan çocuklar girer.

Ergin yaştaki çocuklarda ise orta öğretimde bulunanlar için 20, yüksek öğretimde bulunanlar için 25 yaşını doldurmamış olanlar ile evlenmemiş kız çocuklar, dul kız çocuklar yukarıda belirtilen aile fertleri deyiminin kapsamı içinde kabul edilirler.

Askerlik görevini yapmak için aileden ayrılmış bulunan kişiler de aile fertlerinden sayılır.

Aile geliri, beyannamede yazılı aile fertlerinin gelir özelliklerine göre beyan tarihinden önceki takvim yılı veya mali yıl içinde kazandıkları net gelirin toplamıdır.

Özel borçlanmalardan dolayı bordro üzerinden yapılan kesintiler aile gelirine dahildir.

b) (Değişik:RG-09/08/1979-16722) Arsa, kredi, kiralık ve mülk konutların dağıtımında talep sayısının fazla olması halinde dağıtım aile büyüklüğü ile, aile gelirine aynı ağırlığı veren (tablo 1) deki puanlama sistemine göre yapılır.

Eşit puan alan müracaatçılar arasından bir seçim yapılmasının söz konusu olması halinde ise noter kurasına başvurulur.

Bu maddeye göre yoksul veya dar gelirlilik limitleri değiştirilmiş ise (tablo 1) deki puan hesabı o limitlere göre tanzim edilecektir.

(Değişik:RG-02/09/1999-23804) Arsa, kredi, mülk ve kiralık konut uygulamalarında, o yıl içinde ne kadar arsa, kredi ve kiralık konut dağıtılacağı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yıllık programlarında belirlenir.

İşbu programların gereği olarak, aile büyüklüğüne göre hangi gruplara hangi oranlar içinde arsa, kredi, mülk ve kiralık konut verileceği bu programlarda belirtilebilir.

(Değişik:RG-04/05/1980-16978) Bu programlarda, genel müracaat içinde yer almadan 5. Maddede öngörülen şartlara sahip olmak şartıyla Uluslararası bir yarışmada Türkiye'yi temsil ederek madalya ve derece alanlara, kamu görevlisi iken görev başında şehit edilenlerin ailelerine ve görev malullerine, Milli Mücadele gazilerine, devamlı çalışmaya mani hasta veya sakatlığı sıhhi heyet raporlarıyla tevsik edilecek ve hastalıkları, sakatlıkları nedeniyle özel yardıma muhtaç olanlarla istisnai durumları Bakan tarafından kabul edilenlere Bakanlık Katından alınacak özel olurlarla tahsis edilecek arsa, kredi ve mülk konutların yüzde olarak oranı veya sayısı da belirlenir.

Arsaların dağıtıma hazır hale getirilmesi ve arsa bedelleri

Madde 8- (Değişik:RG-12/08/1984-18487) Belediyeler, Gecekondu Kanununa 3, 4 ve 5. maddelerine istinaden Kanun amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere uhdelerine geçen arsalardan kanunun 7. Maddesine göre konut yapımı maksadıyla ayrılanları bu Yönetmeliğin 59. Maddesine göre Bakanlık onayından sonra tapu dairelerinde gerekli işlemleri yaptırarak tahsise hazır hale getirirler. Belediyeler dağıtıma tabi tutulacak bu arsalar üzerinde inşa edilecek konutların tip projelerini ve keşiflerini hazırlayarak Bakanlığa tasdik ettirmekle ve yapılacak inşaatın su ihtiyacını karşılayacak tesisat ve ana yollarını stabilize olarak yapmakla görevlidir.

Tapu daireleri, birinci fıkrada sözü edilen işlere ait belediyelerden kendilerine intikal edecek işlemleri öncelikle ve kısa bir süre içinde bitirirler.

Belediyeler, tahsise hazır hale getirdikleri bu arsaların bir kısmını mahalli ihtiyaç ve şartlara göre gecekondu yapımını önlemek maksadıyla, yönetmeliğin 9. Maddesinin (c) fıkrasında bahsedilen konutsuz vatandaşlara tahsis etmek üzere Bakanlığın onayını almak şartıyla ayırırlar.

Arsa bedellerinin tespitinde;

Tahsis veya satış yılındaki imar görmemiş ve boş arazi durumuna ait olmak üzere arazi emsal bedeli, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, okul, mabet ve benzeri hizmetlere ayrılan saha kaybı, harita, plan, aplikasyon, yol, kaldırım, kanalizasyon ve su, elektrik gibi kamu hizmet ve tesislerinin satış yılındaki resmi birim fiyatlara göre tespit edilecek bedeli dikkate alınarak hesaplanacak arsa bedelinden az olmamak kaydıyla, valilikçe komisyon marifetiyle belirlenip Bakanlıkça onanacak emsal bedel esastır. valilikçe bedel belirlemesine başlamadan önce belediyenin bu bedelin tayinine dair varsa hesapları ve görüşü alınır.

(Değişik:RG-02/09/1999-23804) Arazi emsal bedelinin tayininde emlak vergisi beyanına esas Maliye Bakanlığınca yayınlanan asgari değerler ile Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksindeki artış veya düşüşler, alım satım değerleri, Kamulaştırma Kanunu kıymet takdiri esasları göz önünde tutulur.

Bakanlık, valilikçe tespit edilecek emsal bedeli aynen, artırarak veya azaltarak onayabileceği gibi arsa bedeli tespit edilmiş ve onanmış olanlarda sonraki yıllarda yapılacak arsa tahsis ve satışları için fiyatlardaki genel artışlar veya azalmalar göz önünde bulundurularak onanlı bedeli değiştirilebilir. Bakanlıkça hibe şeklinde bilfiil yapılan veya yaptırılan kamu hizmetleri veya bu maksatla belediyelere yapılan yardımlar dolayısıyla, bu hizmetler için hesaplanan bedel, yardım miktarı kadar düşürülebilir.

Arsa tahsisi şartları

Madde 9- (Değişik:RG-12/08/1984-18487) Gecekondu Kanununun 7. Maddesine göre önleme bölgelerinde konut yapımına tahsis edilmiş olan arsalar, bu Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen şartları haiz olanlar arasında öncelik sırasına göre:

a) Gecekonduların ıslah veya tasfiyesi sebebiyle açıkta kalacak kiracı veya ev sahiplerine,başka şart aramaksızın ;

1- Yıllık icra programına alınmış olanlara,

2- İkinci ve daha sonraki yıllarda icra programlarına alınacak olanlara tahsis olunur.

b) Islah bölgesinde bulunan diğer yapı sahiplerinden yapısının tasfiyesini isteyenlerle, belediyelerce kabul edilen ıslah bölgeleri dışında kalmış olan gecekondu sahiplerine talepleri halinde, verilen müddet içinde projesine göre nüve konutunu yapacağını ve konutunu yaptıktan sonra eski yapısını yıkacağını taahhüt edenlere arsa tahsis edilir.

c) Konutsuz vatandaşların, tahsisin yapılacağı belediye sınırları içinde devamlı ikamet etmesi halinde, belediyece konutsuz vatandaşlar için ayrılmış ve Bakanlıkça onanmış veya Bakanlıkça bu maksat için ayrılmış olan arsalar Yönetmeliğin 7. Maddesinde öngörülen esaslara göre tahsis edilir veya satılır.

Kamu kurum ve kuruluşlarına, Kamu konutu (lojman) yapımı maksadıyla kullanmak kaydıyla yukarıdaki öncelik sıralamasına bakılmaksızın arsa tahsisi veya satışı yapılabilir.

İlan

Madde 10- (Değişik:RG-12/08/1984-18487) Belediyeler, tahsise hazır hale getirilmiş arsaların yerini, tahsis şartlarını ve müracaat süresini mahalli gazetelerle birer hafta ara ile üç defa ilan eder. Ayrıca diğer vasıtalarla da mahallinde halka duyuru yapılır.

Kamu kurum ve Kuruluşlarına arsa tahsis veya satışı için ilan mecburiyeti yoktur.

Müracaat

Madde 11- (Değişik:RG-12/08/1984-18487) Bu yönetmeliğin 8. Maddesine göre tahsise hazır hale getirilmiş olan arsalardan yararlanmak isteyenler, yapılan ilanı müteakip belirtilen gün ve süre içerisinde Bakanlığa veya belediyelere örneğini Bakanlık örgütü ve belediyelerden alacakları beyannameyi (örnek 1) doldurarak müracaat ederler. İstekliler durumlarına göre aşağıda a, b ve c fıkralarından birinde belirtilen belgeleri dilekçelerine eklemeye mecburdurlar :

a) Gecekonduların ıslah ve tasfiyesi sebebiyle açıkta kalacakların ekleyecekleri belgeler,

1- Aile fertlerine ait nüfus kağıtlarının suretleri,

2- Aile fertlerinin gelir durumunu bildiren varsa işyerinden alınmış, yoksa kendisi tarafından imzalanmış bir belge (gerektiğinde bu belgenin gerçeğe uyup uymadığı idarece tahkik edildikten sonra karara varılır ve bu karara göre işlem yapılır.)

3- Kendisinin veya eşinin velayeti altında bulunan çocuklarının herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan payına sahip bulunmadığına dair belediyeden alarak dolduracağı beyanname.

4- Gecekondusunun yıkılacağına dair belediyenin ilgili servisinden alacağı bir belge (Bu belgede gecekondusunun icra programı yılında veya daha sonraki yıllarda yıkılacağı tasrif olunur.)

b) Islah bölgesinde bulunan yapı sahiplerinden yapısının tasfiyesini isteyenlerle belediyelerce kabul edilen ıslah bölgeleri dışında kalmış olan gecekondu sahipleri a fıkrasının 1, 2 ve 3. bentlerinde yazılı belgelerden başka:

Gecekondu Kanununun 27. Maddesinde belirtilen müddet içinde konutunu yapacağını ve konutunu yaptıktan sonra eski yapısını yıkacağını taahhüt eden bir belge,

c) Konutsuz vatandaşlar a fıkrasının 1, 2 ve 3. bentlerinde yazılı belgelere ilaveten:

1- O belediye sınırları içinde devamlı ikamet ettiğine dair bir belge,

2- İstekli, emekli veya bunların dul veya yetimleri ise bu durumunu belirten ilgili kuramlardan alınacak belge,

Müddeti içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ise Bakanlığa veya belediyelere bir talep yazısı ile müracaat ederler.

Madde 12- (Değişik:RG-17/05/1976-15590) Yapılan müracaatlar Yönetmeliğin 9. Maddesinde belirtilen öncelik sırasına göre tasnif edilir ve sıra numarası ile yazılır. Dağıtıma tabi tutulacak arsalar müracaatların tamamını karşılayabildiği takdirde en küçük numaralı adadan başlamak suretiyle noter huzurunda çekilecek kurada çıkacak isimlere dağıtılır.

Arsa sayısı müracaat adedinden az olduğu takdirde 9. Maddede belirtilen öncelik sırasına göre önce (a) gurubunun birinci bendindeki müracaatlar karşılanır. Karşılanmadığı takdirde kura çekilir (a) grubunun birinci bendindeki müracaatlar karşılandıktan sonra artan arsaların dağıtımına (a) grubunun ikinci bendi, sonra (b) grubundaki müracaatlar için aynı esas uygulanır.

Konutsuz vatandaşlara tahsis edilmek üzere ayrılmış olan arsalar müracaatlara yetmiyor ise, Yönetmeliğin 7. Maddesi dikkate alınarak dağılır. Dağıtım sonuçları listeler asılmak ve gazetede ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Konut Kooperatifi ve Müşterek müracaatlara arsa tahsisi

Madde 13- (Değişik:RG-17/05/1976-15590) İmar planlarında birden fazla daire yapılmak üzere ayrılmış olan ve tahsise hazır hale getirilmiş arsalar, arsa edinme şartlarını haiz vatandaşların müşterek müracaatları halinde, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uyulmak kayıt ve şartı ile öncelikle tahsis olunur.

Ancak bu arsalara ait kat irtifakı tahsisi ile arsa payları ve bu arsa paylarına bağlanan bağımsız bölümlerin tefriki gibi işlemler önceden belediyelerce hazırlanır.

Ayrıca arsa edinme şartlarını haiz vatandaşların kurmuş oldukları konut kooperatiflerinin müracaatlarında, imar planlarında birden fazla daire yapılmak üzere ayrılmış ve tahsise hazır hale getirilmiş arsalardan öncelikle tahsis yapılabilir.

(Değişik:RG-26/12/2001-24622) Gecekondu ıslah ve önleme bölgelerinde arsa tahsis edilen konut yapı kooperatifleri ve müşterek müracaatlardan 6 aylık süre içinde arsa bedelinin 1/10 unu Bankadaki belediye fon hesabına yatırdığına dair banka makbuzu ibraz edenlere belediyelerce arsa tahsis belgesi verilir.

Konut yapı kooperatifleri ve müşterek müracaatlardan arsa tahsisi yapılanlar bu belgeleri alır almaz derhal bankaya başvurarak bakiye arsa bedelini borçlanmak üzere Bankanın tanzim edeceği sözleşmeyi imzalar. Tapu daireleri, lehine arsa tahsis edilen şahıs ve Banka tarafından ibraz edilen sözleşme ve tahsis belgesine istinaden belge ve sözleşmede ada ve parsel numaraları belirtilmiş olan arsayı lehdar adına tescil ve aynı anda mezkur arsa üzerine sözleşmedeki meblağ ve şartlar dairesinde birinci derece ve sırada olmak üzere Banka lehine ipotek tescilini yaparak tapu senedini ilgili şahsa ve ipotek belgesini de Bankaya verir. Konut yapı kooperatifleri ve müşterek müracaat edenler inşa kredisi alamayacak ise, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır. Bu şartlara uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına lüzum kalmaksızın arsa bedeline mahsuben tahsil olunan meblağ kendisine iade olunarak geri alınır. Kendilerine arsa tahsis edilen ve bedelinin 1/10 unu tediye eden şahıslar bakiye borçlarını yıllık ve aylık eşit taksitler halinde olmak üzere 9 yılda tediye eder. İlk taksit sözleşmenin imzası tarihinden itibaren bir yıl sonra başlar.

Ödeme

Madde 14-  (Değişik:02/09/1999-23804) Arsa tahsis edilen vatandaşların adı ve soyadı, arsanın adı ve parsel numaraları ve Gecekondu Kanununun 26. maddesine göre tespit edilen arsa bedeli belediyelerce bir mektup ile Türkiye Emlak Bankası A.Ş. ne de bildirilir.

Lehlerine arsa tahsis edilen şahıslar, tahsisin yapıldığına dair ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde arsa bedelinin 1/10 unu Türkiye Emlak Bankası A.Ş nde belediyeler adına açılan fon hesabına yatırmak mecburiyetindedirler. Bu mecburiyetleri müddeti içinde yerine getirmeyenlere tescil işlemi yapılmaz ve yapılan tahsis de iptal olunur.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Bakanlıkça arsa tahsisi veya satışında Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nezdindeki 2 no.lu fon hesabına, belediyesince arsa tahsisi veya satışında ise aynı banka nezdindeki belediye fon hesabına, arsa bedelinin tamamının yatırılması halinde arsaları teslim edilir.

Madde 15- (Değişik:RG-12/08/1984-18487) Kendilerine gecekondu ıslah ve önleme bölgelerinde arsa tahsis edilenlerden 6 aylık süre içinde arsa bedelinin 1/10 unu Bankadaki belediye fon hesabına yatırdığına dair banka makbuzu ibraz edenlere belediyelerce arsa tahsis belgesi verilir.

Tahsis sahipleri bu belgeleri alır almaz derhal Bankaya başvurarak bakiye arsa bedelini borçlanmak üzere Bankanın tanzim edeceği sözleşmeyi imzalar. Tapu daireleri, lehine arsa tahsis edilen şahıs ve Banka tarafından ibraz edilen sözleşme ve tahsis belgesine istinaden belge ve sözleşmede ada ve parsel numaraları belirtilmiş olan arsayı leh dar adına tescil ve aynı anda mezkur arsa üzerine sözleşmedeki meblağ ve şartlar dairesinde birinci derece ve sırada olmak üzere Banka lehine ipotek tescilini yaparak tapu senedini ilgili şahsa ve ipotek belgesini de Bankaya verir. Arsa sahipleri konut inşa kredisi almayacak ise, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmağa başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre nüve kısmını en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır. Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına lüzum kalmaksızın arsa bedeline mahsuben tahsil olunan meblağ kendisine iade olunarak geri alınır. Kendilerine arsa tahsis edilen ve bedelinin 1/10 unu tediye eden şahıslar bakiye borçlarını yıllık veya aylık eşit taksitler halinde olmak üzere 9 yılda tediye eder. İlk taksit sözleşmenin imzası tarihinden itibaren bir yıl sonra başlar.

Kamu Kurum veya Kuruluşlarınca bedelin tamamının yatırılıp arsanın teslimini müteakiben:

a) (Değişik:02/09/1999-23804) İlgili Kurum veya Kuruluşa tahsis edilmek veya tapu ile devredilmek üzere Maliye Bakanlığına devredilir.

b) (Değişik:02/09/1999-23804) Belediye mülkiyetinde bulunan arsalardan verilmesi halinde, belediye encümen kararı alınıp Bakanlık onayından geçirildikten sonra Tapu Sicil Müdürlüğüne gerekli işlem yapılmak üzere bildirilir.

Madde 16- Gecekondu Kanununun geçici 5. Maddesine göre tapu almaya hak kazananlar hakkında da yukarıdaki 14 ve 15. Madde hükümlerine göre işlem yapılır.

Kredi yardımı

Madde 17- (Değişik:02/09/1999-23804) Namlarına arsa tahsis edilenler arasında konut inşası için konut kredisi talep edecekler, bu taleplerini en geç tapu senetlerinin tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. ye faizsiz bir özel yapı hesabı açtırmak ve bu hesapta almak istediği kredinin (mukavele meblağının) yüzde 25’ini şartnamede belirtilen müddet içinde toplamak mecburiyetindedirler.

(Değişik:02/09/1999-23804) Açılacak özel yapı hesabının şartları adı geçen Banka tarafından hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığının tasvibi ile yürürlüğe konur.

(Değişik:02/09/1999-23804) Özel yapı hesabında mukavele meblağlarının yüzde 25’ini toplamış ve arsa kredisinden borçlu iseler vadesi gelmiş taksit borcu da bulunmayanların adlarını, hesap numaralarını, mukavele meblağların, aldıkları değerlendirme emsallerini gösterir listeler değerlendirme devrelerini takip eden ay içinde Bankaca tanzim edilerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilir.

Bakanlık; değerlendirme emsali yüksek olanlara, öncelik tanımak suretiyle fonun imkanlarını, bölgenin hususiyetlerini ve sair hususları nazara alarak kredi tahsisini yapar ve arsa kredisinden borçlu olanlara ve olmayanlara ayrı ayrı olmak üzere her bir şahsa açılacak kredi miktarını da tespit ederek Bankaya bildirir ve keyfiyeti ayrıca ilan eder.

Banka, Bakanlığın bildireceği talimat üzerine açılacak kredi miktarı kadar bir meblağı bildirmesi üzerine Bakanlığa ait fon hesabından başka bir hesaba aktarma yapar ve ilgililerin müracaatında kredilerini küşad ederek sözleşmedeki esaslar dairesinde tediyede bulunur.

Madde 18- Bakanlıkça lehlerine konut kredisi tahsis edilen hesap sahipleri ilanı müteakip hemen Bankaya başvurarak konut kredilerini açtırarak 1 yıl içinde inşaata başlamaları ve kredi tahsis tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde konutlarını önceden tespit edilen plana göre inşa etmiş olmaları şarttır. Bu şarta uymayanlardan namlarına tahsis olunan arsalar, hiç bir hüküm alınmasına lüzum kalmaksızın arsa bedeline mahsuben tahsil olunan para kendisine iade olunarak, geri alınır.

Bankaya ipotekli olan arsalar, üzerine yapılacak bina ile birlikte ve serbest dereceden istifade etmek kaydıyla ikinci derecede ipotek alınmak suretiyle kredi açılır ve gerekli formalitelerin ikmalinden sonra Banka özel hesabında biriktirmiş olduğu paranın tamamını borçluya tediye eder ve bunun haricinde açılan krediden yapılacak tediyeleri de Bakanlığın vereceği talimat esaslarına göre yapar.

Madde 19- a) Yönetmeliğin 9. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kendilerine arsa tahsis edilenlerle,

b) Konutunu ıslah veya onaracak kimseler, kredi talepleri halinde 17. Maddede mevzubahis yapı tasarrufu hesabı açtırmak mecburiyetinde değildirler. Bu gibiler kredi taleplerini derhal mahalli belediyelere yapacaklardır. Belediyeler yapılan bu müracaatları yerinde tetkik ederek hazırlayacakları listeleri onanmak üzere Bakanlığa göndereceklerdir.

Bakanlıkça listeler içinde kredi verilmeye müstahak görülenlerin adı ve adresleri, her birine açılacak konut kredisinin veya ıslah onarma kredisinin miktarı belirtmek suretiyle liste halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. ne ve ilgili belediyeye bildirilir.

Banka, Bakanlıktan aldığı bu talimat üzerine açılacak kredi miktarı kadar bir meblağı fon hesabından başka bir hesaba aktarır ve lehdarın müracaatı üzerine kredisini açarak gerekli tediyeyi yapar.

Lehlerine (a) fıkrası gereğince arsa ve kredi tahsis edilenler, en kısa zamanda Bankaya müracaat ederek kredilerini açtırmaları ve Bakanlıkça lehlerine yapılan kredi tahsis tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde önceden tespit edilen plana göre konutlarını inşa etmiş olmaları şarttır. Bu şarta uymayanlardan lehlerine tahsis edilen arsalar, hiç bir hüküm alınmasına lüzum kalmaksızın, arsa bedeline mahsuben bir para tahsil edilmiş ise kendisine ret edilerek, geri alınır.

Madde 20- Kendilerine Yönetmeliğin 19. Maddesi gereğince kredi açılacaklara da Bankaya ipotekli olan arsalar, üzerine yapılacak veya yapılmış bina ile birlikte serbest dereceden istifade etmek kaydıyla ikinci derecede ipotek alınmak suretiyle kredi açılır. Tediyeleri Bakanlığın vereceği talimat esaslarına göre yapar.

Madde 21- (Değişik:02/09/1999-23804) Gerek inşa kredisinin gerekse onarım kredisinin azami haddini Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Bakanlık fonunun miktarı ve yıllık programları nazarı dikkate alarak tespit eder ve Bakanlığın onayına sunar. Bu azami kredi sınırları içinde muhtelif bölgelere ait kredi miktarı değişik olarak tespit edile bilinir.

Madde 22- (Değişik:02/09/1999-23804) Açılacak konut kredisinin vadesi 20 yıl, ıslah ve onarım kredisinin vadesi ise 5 yıl olup her iki çeşit krediye ait faiz (vergi ve masraflar dahil) senevi yüzde 5’i geçmez. Ancak işin icabına göre Bakanlık bunun altında bir nispet uygulayabilir. Tespit edilen nispetlere göre açılacak kredinin itfa taksitleri Bankaca tahsilinde fona alacak kaydedilir. Keza ödenecek vergi ve yapılacak masraflar buradan karşılanır.

İlk taksitin tediye tarihi kredinin açıldığı tarihten bir yıl sonra başlar.

Türkiye Emlak Bankası A.Ş. kredilerin verilmesi ve taksitlerin tahsili usullerini şahıslarla yapacağı mukavelelerle tespit eder.

Madde 23-  (Değişik:02/09/1999-23804) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrindeki fondan konut kredisi verilmek üzere ayrılacak miktarın belli bir kısmı, önleme bölgelerinde konutsuz vatandaşlar için Yönetmeliğin 9. Maddesinin (c) fıkrasına göre ayrılmış olan arsalardan tahsis yapılmış ve Yönetmeliğin 11. Maddesinde sayılan şartları yerine getirmiş olanlara kredi verilmek üzere Bakanlıkça ayrılır.

Madde 24- (Değişik:02/09/1999-23804) Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kredi tahsisine ait talimatları gereğince açılacak konut kredileri ile ıslah onarma kredileri dolayısıyla Bankaca yapılacak ödemeler Bakanlığa ait fondan Bankaca resen karşılanacağı gibi Bankaca tahsilat ve takibat için ödenecek her çeşit masraflar ve tediyeler Bakanlığa ait fondan resen karşılanır. Tahsilat sonunda sarfiyatla ilgili tahsilat da fona gelir kaydedilir.

Madde 25- Açılacak krediler dolayısıyla borçlularla Banka arasında yapılacak sözleşme formülü Bakanlık ile Banka arasında ve muhasebe kayıtlarına ait açılacak hesaplar ise Bankaca tayin ve tespit olunur.

(Değişik:02/09/1999-23804) Lehlerine kredi açılan kimseler borçlarına karşılık sözleşmedeki esas ve şartlar dairesinde gayrimenkullerini birinci derecede olmak üzere ve borçlarının yüzde 20 fazlasıyla Türkiye Emlak Bankası A.Ş. lehine ipotek ettirecekler ve sözleşmede tespit olunan taksitlerini faiz masraflarıyla birlikte zamanında Bankaya tediye etmekle mükelleftirler. Taksitlerini zamanında tediye etmeyenlerin veya Bankaca gösterilen sureti tasfiyelere riayet etmeyenlerin hesapları muaccel kılınarak umumi hükümler gereğince işlem yapılır. Rehin açığı zuhurunda aciz vesikasının istihsalini müteakip bakiye fon alacağı terkin edilir ve keyfiyet bir yazı ile Bakanlığa bildirilir.

Madde 26- 13, 37. Maddeleri gereğince yapılacak tahsislerde kat sahiplerinden vecibelerini yerine getirmeyerek hakkını kaybedenler olursa onların yerine hak kazanan taliplerden sırasına göre ayni şartları kabul edenler alınır.

Ayni yardım

Madde 27- Kendilerine arsa veya nüve konut tahsis edilenlere, gecekondusunu onarıp ıslah edeceklere, talepleri halinde, imkan nispetinde ayni yardım yapılır.

Ayni yardım; yapı elemanları, yapı malzemesi ve bunlara ilişkin montaj ve işçilikler ile diğer her çeşit dış yardımlardır.

Birleşmiş Milletlerin veya dış ülkelerin ayni yardımları da kabul edilerek, ilgililere dağıtılması için gerekli bilcümle işlemler de yapılabilir.

(Değişik:02/09/1999-23804) Dış yardımların ne şekilde ve hangi esaslara göre dağıtılacağı Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tayin edilir.

Madde 28- (Değişik:02/09/1999-23804) Yardım olarak tahsis olunacak ayni yardım bedelleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. de teşkil edilen fon hesabından ödenerek yapılır.

Bakanlık bu hizmetleri kendisi görebileceği gibi aralarında tanzim edecekleri bir protokolle herhangi bir kamu kuruluşunu ve iştigal konusuna girmesi şartıyla kamu iktisadi teşebbüslerini ve döner sermayelerini görevlendirebilir.

Bakanlık ve görevli kuruluşlar ayni yardımın cinsini, miktarını ve şeklini ilan ederek duyururlar.

Ayni yardım ihtiyaçlarının tespiti

Madde 29- Ayni yardım talepleri 28. Madde gereğince görev almış kuruluşa yazılı olarak yapılır.

(Değişik:02/09/1999-23804) Alakalı kuruluş; talep sahipleri arasında konut yapacak olanların taleplerini konut projelerine göre ve konutunu ıslah veya onaracakların taleplerini de ıslah veya onarılacak konutu mahallinde görerek yapacakları keşif ve tetkikat sonunda ihtiyaçları tespit ederler. Tanzim edecekleri listeleri onaylamak üzere üç kopya halinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderirler.

(Değişik:02/09/1999-23804) Bakanlık uygun gördüğü listeleri onaylayarak bir nüshasını ilgili kuruluşa iade eder ve bir nüshasını da avans tediyesi yapılmak üzere Türkiye Emlak Bankası A.Ş. ye gönderir. Banka da, müracaatında Bakanlığa ait hesaptan gerekli avansı tediye eder.

Madde 30-  (Değişik:02/09/1999-23804) Alakalı kuruluş, onaylanan listelerdeki malzeme bedellerini Türkiye Emlak Bankası A.Ş deki Bakanlık fonundan avans olarak aldıktan ve liste muhteviyatı malzemeleri satın alıp depoladıktan sonra veya icabında depo etmeden doğrudan doğruya ihtiyaç sahiplerine aşağıdaki usullerle intikal ettirilebilir.

a) Alakalı kuruluş, eğer iştigal konusuna giriyorsa ve varsa yapılacak işin işçilik ve montaj ücretlerini de ilave ederek her talep sahibine verilecek malzemenin cins, miktar ve bedelini gösterir listeleri bankaya bildirir. Banka, bu miktarlar üzerinden bankadan kredi almamış talep sahipleri ile arasında yapacakları sözleşmeye göre gerekli borçlandırma işlemini tamamlayarak, bankadan kredi almış olanları da banka hesap numaraları ile birlikte liste muhtevası malzemenin dağıtılması ve işin görülmesi hususunda alakalı kuruluşa gerekli talimatı verir. Alakalı kuruluş işin hitamında malzemenin verildiğine veya işin bitirilmiş olduğuna dair talep sahiplerinden alacakları imzalı belgeleri bankaya ibraz ederek evvelce almış olduğu avansı kapatır.

b) Bakanlıkça onaylanmış ihtiyaç listelerindeki malzeme bedelleri ile buna ait işçilik ve montaj ücretlerinin ihtiyaç sahiplerine intikalinin şekli ve şartları hususunda alakalı kuruluş ile ihtiyaç sahipleri arasında sözleşmeler tanzim edilebilir. Kuruluş tarafından bu maksatla alınan avans, borç taksitleri ve faizleri sözleşmedeki esaslar dahilinde borçlulardan tahsil edildikçe bankaya yatırılarak kapatılır.

Banka alakalı kuruluşun yatıracağı paraları Bakanlığa ait fon hesabına alacak ve sözleşme esaslarına göre açılan krediyi de ilgililerin hesaplarına borç kaydetmek suretiyle açılan avans hesabını tasfiye eder.

Elektrik, su, pis su, kanalizasyon, kalorifer gibi işlere ve yapılarda kullanılan yapı elemanlarının montajı da dahil olmak üzere yapılacak ayni yardımlarda işçilik ve montaj ücretleri bakımından da aynı esaslar uygulanır.

Madde 31- Görev almış kuruluşlar, ayni yardım almış olanların aldıkları malzemeleri yerinde kullanıp kullanmadıklarını denetlemekle ve kullanmayanlar hakkında da umumi hükümlere göre işlem yapmakla mükelleftirler.

Teknik yardımlar

Madde 32- Bakanlık ; eleman bakımından yetersiz belediyelere talepleri halinde gecekondu ıslah ve önleme bölgelerinin haritalarını, imar planlarını, yapılacak amme tesislerinin ve konutların projelerinin yapılmasını ve ayrıca bu bölgelerdeki halka yapılması gereken her türlü teknik yardımı karşılıksız yapar.
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-04-06 (6327 okuma)

[ Geri Dön ]