imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Erzurum Bölge idare Mahkemesi
Erzurum Bölge idare MahkemesiErzurum Bölge idare Mahkemesi Erzurum idare Mahkemesi Erzurum Vergi Mahkemesi


1.                                     

Bölge İdare Mahkemesi
25100 Erzurum


maps.google.com
 

2.                             İDARİ YARGI YERLERİ

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi. Trabzon Bölge İdare Mahkemesi. 10-. Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi. Bursa Bölge İdare Mahkemesi ...
www.zonguldakbim.adalet.gov.tr.itiraz_mercileri.htm - 105k - Önbellek - Benzer sayfalar

3.                             Hürriyet

Van Vergi Mahkemesi Üyesi Sıtkı Keleş, Van Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne, Erzurum Vergi Mahkemesi Başkanı Gürbüz Uçar, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi ...
webarsiv.hurriyet.com.tr.2003.06.17.304397.asp - 36k - Önbellek - Benzer sayfalar

4.                             Aydın Bölge İdare Mahkemesi

Muğla İdare Mahkemesi Başkanı Metin ARITI Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı ...
www.aydinbim.adalet.gov.tr.mahkememizden_haberler.htm - 24k - Önbellek - Benzer sayfalar

5.                             [ Yeni Safak Online - Gündem - Haber : 71 hakimin görev yerleri ...

... İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi Hamiyet Çakır İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliği'ne, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Aksoy Ankara Bölge İdare ...
yenisafak.com.tr.arsiv.2003.haziran.18.g5.html - 20k - Önbellek - Benzer sayfalar

6.     Haber: HADEP'li başkanlar serbest Tarih: 29.2.2000 - Kategori ...

Bu arada Bingöl eski Belediye Başkanı Feyzullah Karaaslan, İçişleri Bakanlığı'nı görevden alma kararına karşı Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açarak ...
yenisafak.com.tr.arsiv.2000.subat.29.g3.html - 13k - Önbellek - Benzer sayfalar

7.                             Kamudan.Com Kamu,Kamu Haberleri,Kpss,Kamu Personeli

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi-2002 Yılında İlk Defa Ataması Yapılan Öğretmene ... Erzurum Bölge İdare Mahkemesi-Olumsuz Sicil Alan Memurun Maaşından, ...
www.kamudan.com.TopicDetail.aspx?TCatID=18&TSubCatID=208 - 201k - Önbellek - Benzer sayfalar

8.                             Politika [05.01.00]

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi’nde 191 dava açıldı, bunların 25’inde 15 milyar 122 milyon 729 bin 885 lira tazminata hükmedildi. ...
www.evrensel.net.00.01.05.politika.html - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar

9.     Gündem [13.06.01]

... “Kitap okuttukları için usulsüzlüklerle dolu bir şekilde sürgün edilen öğretmen olayı var önümüzde, derhal Erzurum Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurup ...
www.evrensel.net.01.06.13.gundem.html - 36k - Önbellek - Benzer sayfalar

10.                        Çoruh Postası - Artvin için görüyoruz; Artvin için yazıyoruz

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi öncelikle Yürütmeyi Durdurmuş ardından Enerji ... Daha sonra Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, Rize’de bölge idare mahkemesi ...
www.coruhpostasi.com.yazar.asp?yazar=detay&id=108 - 54k - Önbellek - Benzer sayfalar

11.                        TEM-SEN DELEGE LİSTESİ

Mahkeme: Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Esas No: 2002.197 Karar No: 2002.194. 10. Davacı Adı: Ahmet MORKOYUNLU Davalı: Kayseri Valiliği Mahkeme: Kayseri 2. ...
www.mufettisler.net.Yargikararlari.33b.mht - 135k - Önbellek - Benzer sayfalar

12.                        Vahdet Nafiz Aksu

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi davayı inceledi, görevsizlik kararı vererek dosyayı Erzurum Bölge İdare Mahkemesi’ne yolladı. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi ...
www.vahdetnafizaksu.net.erzyaz.asp?hno=295 - 108k - Önbellek - Benzer sayfalar

13.                        ---MİARGED---

İdare Mahkemesi'nce verilen 29.12.2006 günlü, E:2006.2111, K:2006.2920 sayılı kararın bozulmasına ilişkin Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'nin 2.5.2007 günlü, ...
www.miarged.org.tr.default2.asp?page_id=showcontent&p=danistay&n=418 - 61k - Önbellek - Benzer sayfalar

14.                       MİARGED

İsteğin Özeti Erzurum 2 İdare Mahkemesince verilen 28.112006 günlü E20062110 K20062595 sayılı kararın bozulmasına ilişkin Erzurum Bölge İdare Mahkemesinin ...
www.miarged.org.tr.default2.asp?page_id=showcontent&p=danistay&n=417 - 60k - Önbellek - Benzer sayfalar
www.miarged.org.tr alanından daha fazla sonuç »

15.                        TTB - MEVZUAT - UZMANLIK Ö?RNEMİ SONRASINDA ZORUNLU HİZMETE ...

İdare Mahkemesi'nce verilen 28.11.2006 günlü, E:2006.2110, K:2006.2595 sayılı kararın bozulmasına ilişkin Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'nin 22.3.2007 günlü, ...
www.ttb.org.tr.mevzuat.index.php?option=com_content&task=view&id=596&Itemid=41 - 74k - Önbellek - Benzer sayfalar

16.                         [PDF]

DONANIM DA?ITIMI YAPILACAK BÖLGE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ ...

Dosya Biçimi: PDF.Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
Erzurum bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 4. 2. 1. 3. Eskişehir bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 3. 3. 1. 1. Gaziantep bölge idare mahkemesi ...
www.adalet.gov.tr.duyurular.2006.aralik06.donanim.idari.pdf - Benzer sayfalar

17.                       HSYK

Manisa İdare Mahkemesi Üyeliği, Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Konya İdare Mahkemesi Başkanlığı, Ankara Bölge ...
www.adalet.gov.tr.idarisema.h3.html - 9k - Önbellek - Benzer sayfalar
www.adalet.gov.tr alanından daha fazla sonuç »

18.                        Ergen İmar Hukuku - Blogcu

Muğla İdare Mahkemesi Başkanlığına, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı .... Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 38055 ...
ergenimar.blogcu.com. - 47k - Önbellek - Benzer sayfalar

19.                       2008 idari yargı kararnamesi - Ergen İmar Hukuku - Blogcu

14 Tem 2008 ... Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Erzurum İdare Mahkemesi Başkanı 33603 Yılmaz AKÇİL,. Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi ...
ergenimar.blogcu.com.2008-idari-yargi-kararnamesi_20002841.html - 38k - Önbellek - Benzer sayfalar

20.                        E?İTİM SEN - Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası **

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi itirazımızı kabul ederek şube yöneticilerimize İçişleri Bakanlığı’nın 2000 YTL tazminat ödemesine karar verdi. ...
www.egitimsen.org.tr.index.php?yazi=1107 - 30k - Önbellek - Benzer sayfalar

21.                        Karar Özeti

Dava, 1988 yılında Erzurum Bölge İdare Mahkemesi İdari İşler Müdürlü- ğüne naklen atanmış olan davacının 418 sayılı KHK'nin 4.maddesi ile ...
www.danistay.gov.tr.kerisim.ozet.jsp?ozet=metin&dokid=2170 - 7k - Önbellek - Benzer sayfalar

22.                       Karar Özeti

BOLU VERGİ MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ İKEN SUBAY OLAN EŞİNİN ERZURUMA ATANMASI ÜZERİNE EŞ DURUMU NEDENİ VE KENDİ İSTE?İ İLE ERZURUM BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ...
www.danistay.gov.tr.kerisim.ozet.jsp?ozet=ozet&dokid=2170 - 3k - Önbellek - Benzer sayfalar

23.                        ZAMAN GAZETESİ

... eğitimi için bir avukat tutarak hukukî yollardan haklarını aramaya çalışan öğrenciler, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi önünde bir araya geldiler. ...
arsiv.zaman.com.tr.2002.01.04.haberler.h50.htm - 29k - Önbellek - Benzer sayfalar

24.                       ZAMAN GAZETESİ

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi’nin kararı sonucu İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Ağrı Belediye Başkanı Hüseyin Yılmaz, “Kanunî haklarımı ...
arsiv.zaman.com.tr.2003.03.22.doguanadolu.butun.htm - 49k - Önbellek - Benzer sayfalar

25.                        İM Başkanı ve 3 Savcı 1. Sınıfta.. adaletterazi.jpg Hakim ve ...

33614 Resul ÇOMO?LU Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33616 Ramazan EROL Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33623 Ayhan DERİN Sakarya Vergi Mahkemesi ...
www.malatyahaber.com.haberler.haber.asp?a=1243&print=yes - 21k - Önbellek - Benzer sayfalar

26.                        476 hakimin tayin yerleri belirlendi - - KPSS COM TR

17 Eki 2007 ... Erzurum Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37848 Ayşegül ÖZHAMARATLI,. İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, ...
www.kpss.com.tr.lang-tr.476_hakimin_tayinleri.cgi - 70k - Önbellek - Benzer sayfalar

27.                        Untitled Document

31.10.1973 tarihinde Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başlayıp, Manisa İdare Mahkemesi Üyeliği, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Konya İdare ...
www.taa.gov.tr.Genelkurul.aczongur.htm - 3k - Önbellek - Benzer sayfalar

28.                        2007 Ekim Hakim - Savcı Atama Kararnamesi

Erzurum Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37848 Ayşegül ÖZHAMARATLI, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak Vergi ...
www.turkhukuksitesi.com.showthread.php?t=20755 - Benzer sayfalar

29.                        Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı 21. Dönem 2 ...

Şimdi, bakın, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi bir karar alacak, İzmir Bölge idare Mahkemesi bir farklı karar alacak; aynı konuda, şahıslar değişik. ...
www.tbmm.gov.tr.develop.owa.tutanak_b_sd.birlesim_baslangic_yazici?P4=3484&P5=B&page1=23&page2=23 - 8k - Önbellek - Benzer sayfalar

30.                        Hopam.Com - Rengini doğadan alan site...

Davalı işletme, kararın kaldırılması için Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'ne açtığı davayı kazandı. Çıkarılacak madenin ülke ekonomisine yüzde ikilik ...
www.hopam.com.habergoster.asp?haberid=2458 - 19k - Önbellek - Benzer sayfalar

31.                        yayep

9, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi. 15.02.2008. 10, Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi. 16.01.2006. 11, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi. 12.06.2006 ...
www.uyap.gov.tr.yayep.isletimplani.isletimmer.htm - 236k - Önbellek - Benzer sayfalar

32.                       Bilgi

Çat Adliyesi, MÜLHAKAT, 05.11.2007. Aşkale Adliyesi, MÜLHAKAT, 11.11.2007. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi, BİM, 15.02.2008. Erzurum Adli Tıp Şube Müdürlüğü ...
www.uyap.gov.tr.harita.isletimhrt.islbilgi.erzurum.html - 12k - Önbellek - Benzer sayfalar

33.                        Memurlar Vakfı

Erzurum Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37848 Ayşegül ÖZHAMARATLI,. İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Zonguldak Vergi ...
www.memurlarvakfi.org.tr.AtamalarDetay.asp?KayitTipID=5&SiraNo=118 - 268k - Önbellek - Benzer sayfalar

34.                        Memurlar.Net (12.07.2008 tarihli atama kararları)

Muğla İdare Mahkemesi Başkanlığına, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı ... Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi 38055 ...
www.memurlar.net.haber.114816. - 157k - Önbellek - Benzer sayfalar

35.                       Memurlar.Net (Hakim ve savcıların atama kararnamesi Resmi Gazetede)

28 Tem 2007 ... Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Denizli Vergi Mahkemesi Üyesi 37848 Ayşegül ÖZHAMARATLI,. Kayseri Vergi Mahkemesi Üyeliğine, ...
www.memurlar.net.haber.83643. - 178k - Önbellek - Benzer sayfalar
www.memurlar.net alanından daha fazla sonuç »

36.                        Agri belediye baskani görevden alindi !

... görevde olmadigi sirada Belediye Meclisi tarafindan baskan olarak seçilen Osman Karaca`nin Erzurum Bölge Idare Mahkemesi`ne, Yilmaz`in Içisleri ...
www.hukuki.net.haber.index.asp?id=115 - 12k - Önbellek - Benzer sayfalar

37.                        Radikal-çevrimiçi . Türkiye . Bir başkadır benim memleketim

Ancak mahkeme "Hukuka aykırılık ve telafisi mümkün olmayan zarar oluşmadığı" için talebi reddetti. Enis Alkan da Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. ...
www.radikal.com.tr.haber.php?haberno=76441 - 27k - Önbellek - Benzer sayfalar

38.                         [PDF]

NİSAN 2008 İDARİ YARGI HAKİMLERİNE AİT 2 PUAN SONUÇLARI

Dosya Biçimi: PDF.Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
18 Haz 2008 ... Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı. Danıştay Tetkik Hâkimi. Anayasa Mahkemesi Raportörü. Danıştay Tetkik Hâkimi ...
www.pgm.adalet.gov.tr.duyuru.2008.haziran.2puan_idari_hkm.pdf - Benzer sayfalar

39.                       ARALIK 2006 DÖNEMİNDE BİRİNCİ SINIFA AYRILMA İNCELEMESİNE TABİ ...

37781, Merih DİNÇER, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, AYRILIR. 37784, Yaşar KÜÇÜKERGÜLER, Zonguldak İdare Mahkemesi Üyesi, AYRILIR ...
www.pgm.adalet.gov.tr.terfi.aralik06_1.sinif_ayrilma.htm - 81k - Önbellek - Benzer sayfalar
www.pgm.adalet.gov.tr alanından daha fazla sonuç »

40.                        Ardahan'da Yaşam

... genişletilen yolun 'antik' olarak ilan edilmesine isyan etmiş ve kararın iptal edilmesi için bu kez Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açmış. ...
www.ardahan.org.tr.haber_oku.php?HaberNo=95 - 21k - Önbellek - Benzer sayfalar

41.                        Yeni Asya Gazetesi

5 Haz 2008 ... tarafınıza yapılan tebligattan itibaren sekiz gün içerisinde Erzurum Bölge İdare Mahkemesi nezdinde dâvâ açmanız gerekir. ...
www.yeniasya.com.tr.2008.06.05.gorus.default.htm - 47k - Önbellek - Benzer sayfalar

42.                        Ardahan Haber ( Haberin Doğru ve Tarafsız Kaynağı) Haberde lider ...

Bu durum üzerine bende verilen kararın iptali için Erzurum Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açtım” dedi. Haber ekelme saati: 13.18-10.04.2008 ...
www.kuzeyanadolugazetesi.com.yazdir.php?type=N&item_id=402 - 58k - Önbellek -

idare hukuku, idare hukuku davaları, idare hukukuna giriş, idare hukuku uzmanı, idare hukukcusu, idare uzmanı, idare
hukukçusu, "idare hukuku", ıdare hukuku, idare hukukunda iptal ve tam yarı
(tazminat) davaları, idare hukukunda bilirkişi, idare hukuku rehberi, idare
hukuku içtihatları, idare hukuku kararları, idare hukuku mahkemeleri, idare
hukuku yüksek yargı yerleri, idare hukuku merkezi, idari yargı, idari yargı davaları, idari yargılama usulü
kanunu, belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi,
imar dava dilekçe örnekleri, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar
hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür
ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi
eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,
imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her
türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,
Erzurum Bölge idare Mahkemesi Erzurum idare Mahkemesi Erzurum Vergi Mahkemesi

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2008-09-12 (9496 okuma)

[ Geri Dön ]