imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştay imar kararları 1
imar hukukuBu bölümde Danıştayın imar ile ilgili kararları bulunmaktadır.


Yeni Sayfa 1

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas     No:1999/3541

Karar   No:2000/749

ÖZETİ : Yetkisiz Büyükşehir belediyesince yapılmış   olan planların esas alınması ve

bu plan hükümleri uyarınca işlem tesis edilmesi mümkün bulunmadığından, anılan planlar uyarınca uyuşmazlığa konu taşın­mazda yapılmak istenilen inşaata ruhsat verilemeyeceği gerekçesiyle yıkım kararı alınmasında hukuka uyarlık görülmediği hk.-DD.104

Temyiz İsteminde Bulunan : ... Vakfı

Vekili____ :_ Av. ...

Karşı Taraf : ... Belediye Başkanlığı

Vekili   .  : Av. ...

İstemin Özeti: İstanbul 1.İdare Mahkemesinin 26.2.1999 günlü. E:1998/610. K:1999/239 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Aylin Bayram'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mah­keme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Taylan Aydın'ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen husus­lar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında be­lirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın da­yandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerekti­rir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava...... Köyü. 1 pafta. 1775 parsel sayılı davacı vakfa ait taşın­
mazda yapılan ruhsatsız inşaatın 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca yıktı­
rılmasına ilişkin 16.4.1998 günlü. 529 sayılı belediye encümeni kararının iptali
istemiyle açılmış: idare mahkemesince, dosyanın incelenmesinden ruhsatsız hafri­
yat kazısının saptandığı ve 13.1.1998 gününde inşaatın mühürlenerek durduruldu­
ğu, davacı tarafından 15.1.1998 gününde ruhsat isteminde bulunulmuşsa da ruhsat
verilmediği. 2.2.1998 günlü. 52-4-250 sayılı yazı ile taşınmazın 1/50.000 ölçek­
li ... bölge nazım planında içme suyu havzasında kaldığı, imar durumunun alt öl­
çekli planlara göre sehven düzenlendiğinin bildirildiği, inşaata devam edilmesi
nedeniyle alman 23.2.1998 ve 26.3.1998 günlü yıkım kararlarından sonra da inşa­
ata devam edildiğinin saptanması üzere dava konusu işlemin tesis edildiği, dava
konusu işlemin dayanağı olan 1/50.000 Ölçekli planın ve ruhsat vermeme işleminin
dava konusu edilmediği anlaşıldığından, ruhsatsız başlanan ve yürürlükteki
1/50.000 ölçekli plan uyarınca ruhsata bağlanma olanağı bulunmayan inşaatın yık­
tırılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı gibi yapı tatil tutanağı düzenlenme­
sinden itibaren yasal otuz günlük süre beklenilmeden işlem tesis edilmişse de,
inşaatın ruhsata bağlanma olanağı bulunmaması nedeniyle bu hususun işlemi sakat­
lamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, karar davacı vakıf vekı-

li tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden................... Köyü, 1 pafta, 1755 parsel sayılı da­
vacıya ait taşınmazda 13.1.1998 günlü kontrolde ruhsatsız olarak hafriyat kazısı
yapıldığının saptanması üzerine inşaatın mühürlenerek durdurulduğu, 15.1.1998
günlü kontrolde kazıya devam edildiğinin saptandığı, davacı tarafından aynı gün.
taşınmazda bulunan ... Vakfı Lisesine ilave olarak ilköğretim okulu yapmak iste­
dikleri belirtilerek inşaat ruhsatı istenildiği, ancak bu istem kabul edilmeye­
rek 19.1.1998 günlü encümen karan ile 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca
inşaatın yıktırılmasına karar verildiği, inşaata devam edilmesi nedeniyle alınan
23.2.1998 ve 26.3.1998 günlü yıkım kararlarından sonra da inşaata devam edildi­
ğinin 3.4.1998 günlü tutanakla saptanması üzerine dava konusu işlemin tesis
edildiği, davalı belediye tarafından davacıya yazılan 2.2.1998 günlü, 250 sayılı
yazı ile. taşınmaz için 4.12.1997 gününde düzenlenen 1192 sayılı imar durumunun
26.3.1986 tarihli 1/25.000 ölçekli plan ve 21.12.1993 tarihli 1/1000 ölçekli
imar planına göre düzenlenmiş olduğu, 15.11.1995 onay tarihli ... 1/50.000 pla­
nının 4.5. hükmüne göre bu plan kararlarına aykırı uygulama yapılamayacağı ve
anılan plana göre parselin havza alanında kaldığı, bu alanlarda havza koruma
planları yapıldıktan sonra uygulama yapılabileceği bildirilerek imar durumunun
iptal edildiği ve yine davalı idare savunmasında da belirtilen nedenlerle inşaat
ruhsatı verilmesinin mümkün olmadığının vurgulandığı anlaşılmaktadır.

3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinde planların tanımlarına yer verile­rek planlar bölge planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imal" planı olarak kademelendirilmiş. belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planlarının belediyelerce yapılacağı hükmü geti­rilmiş, 3030 sayılı Yasanın "Büyükşehir ve 11çe belediyelerinin görevleri" baş­lıklı 6. maddesinin A fıkrasında da. büyükşehir belediyelerine ait görevler sa­yılmış, (b) bendinde "Büyükşehir nazım imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak, ilçe belediyelerinin nazım plana uygun olarak hazırlaya­cakları tatbikat imar planlarım onaylamak ve uygulanmasını denetlemek" görevi­nin büyükşehir belediyelerine ait olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarı da yer al an yasa hükümleri uyarınca büyükşehi r belediyelerine 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapmak ve ilçe belediyelerince yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planını onaylamak dışında herhangi bir planı yapmak ya da onaylamak yetkisi verilmemiştir.

Dosya ve dairemizin E.1999/435 sayısında kayıtlı dosyada yer alan bilgi ve belgeler ile dairemizin 15.7.1999 günlü ara kararı uyarınca davalı idare ta­rafından gönderilen belgelerin incelenmesinden, uyuşmazlığa konu taşınmaza iliş­kin 26.3.1986 onay tarihli büyükşehir belediye meclisince kabul edilen 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı bulunduğu, anılan belediye meclis kararında taşınma­zın 1/25.000 ölçekli 13.4.1984 onanlı ... havzası çevre düzeni koruma planı içe­risinde kaldığının belirtildiği, bu tarihten sonra 1986 tarihli plan uyarınca 21.12.1993 tarihinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylandığı, ancak bu planın hangi belediye tarafından yapıldığının ani aşılamadığı. 15.11.1995 onay tarihli 1/50.000 ölçekli plan ile 25.1.1999 onay tarihli ... ve Yöresi ... Alt Bölgesi Çevre Düzeni Revizyon Planının ... Büyükşehir Belediyesince yapıldığı, bölgeye ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

1986 ve 1999 onay tarihli 1/25.000 ölçekli planlar ile 1995 onay tarihli 1/50.000 ölçekli plan yetkisiz ... Büyükşehir Belediyesince yapılmış olması ne­deniyle, bu planların esas alınması ve anılan plan hükümleri uyarınca işlem te­sis edilmesi mümkün'bulunmadığından, davalı idarece sözü edilen planlar uyarınca taşınmazda yapılmak, istenilen inşaata ruhsat verilemeyeceği gerekçesiyle yıkım karan alınmasında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Bu durum karşısında, idare mahkemesince, ... İçme Suyu koruma havzasında kalan uyuşmazlığa konu taşınmaza ilişkin olarak yetkili idareler tarafından ya­pılmış 1mar planının bulunup bulunmadığı, 13.4.1984 onay tarihli ... havzası çevre düzeni koruma planının halen geçerli olup olmadığı, geçerli değil ise yeni bir koruma planının yapılıp yapılmadığı hususları da araştırılmak sureti-yle esas alınabilecek bir plan bulunması halinde taşınmazın bu plan hükümlerine göre .du­rumunun ne olduğu belirlendikten ve bölgede uygulanabilecek bir plan bulunmaması halinde ise ilgili yönetmelik (... Yönetmeliği. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gibi) hükümleri uyarınca inşaatın ruhsata bağlanıp baglanamayacağı saptandıktan sonra dava konusu işlem hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle İstanbul 1.İdare Mahkemesinin 26.2.1999 günlü. E:1998/610. K:1999/239 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkeme­ye gönderilmesine 10.2.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

T.C.

DANIŞTAY Altıncı Daire

Esas No : 2001/5448 Karar No : 2002/4886

Özeti : İdareye başvurudan itibaren 30 gün sonra yapı kullanma izni verilmiş sayılacağından yapı kullanma İzni verilmemesi nedeniyle zararın doğduğundan söz edilemez,   bu   nedenle,   tazminat   isteminin   reddi gerektiği hk.-DKD.1

 

Ankara 2.İdare Mahkemesinin 6.7.2001 günlü,

E:2000/1346, K:2"001/878 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti                             : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden

hiçbiri   bulunmadığından,   usul   ve   kanuna   uygun   olan   kararın   Onanması   gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi E.Emel Çelik'in Düşüncesi    :Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Buket Oral'ın Düşüncesi    : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen

nedenlerden- hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan   nedenlerle,   temyiz   isteminin   reddiyle   İdare   Mahkemesi   kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, ... İlçesi, ... ada, ... sayılı parseldeki yapı için yapı kullanma izni verilmemesine ilişkin işlem ile bu işlem nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen 25.000.000.000.lira maddi, 15.000,000.000.lira manevi zararın tazmini istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, yapının mimari projesine aykırı olarak yol kotundan kaynaklanan problemler nedeniyle proje değişikliğinin sözkonusu olduğu, daha sonraki aşamalarda davacının iskan ruhsatı için yerine getirmesi gerekli mükellefiyetleri yerine getirmediği, idarece ara kararına cevaben gönderilen. yazıdan da davacının belirlenen eksiklikleri tamamlamadığı anlaşıldığından tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, bu durumda, maddi ve manevi tazminatın koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun yapı kullanma iznini düzenleyen 30. maddesinin 2. fıkrasında, belediyelerin, valiliklerin mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetinde olduğu, aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Yasa kuralı uyarınca davacının başvurusu üzerine yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin saptanması halinde ilgili idarece yapı kullanma izninin verileceği, başvuru tarihinden İtibaren otuz gün içinde ilgili idarece yanıt verilmediği takdirde yapının kullanılmasına izin verilmiş sayılacağı açık olduğundan yapı kullanma izni verilmemesinden doğan bir zarardan söz edilemez. Bu durumda, davanın reddine ■ ilişkin mahkeme kararında sonucu itibariyle isabetsizlik bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyize konu Ankara 2. İdare Mahkemesinin 6.7.2001 günlü, E:2000/1346, K:2001/878 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA, ..., dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 7.11.2002 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

İlgililerin müracaatı üzerine yapının ruhsat ve eklerine uygun olması ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmemesi durumunda bir belge olarak yapı kullanma izninin verilmesi gerekir.

Ancak olayda, davacının yapı kullanma izni verilebilmesi için gerekli olan ve idarece belirlenen eksiklikleri gidermedigi anlaşıldığından yapı kullanma izni verilmemesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bu durumda, yapı kullanma İzni verilmemesi İşlemi ile bu işlemden doğduğu ileri sürülen tazminata ilişkin davanın reddine İlişkin mahkeme kararının aynen onanması gerektiği oyuyla çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

T.C.

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No : 2002/3582

Karar No : 2004/394

Özeti : Ruhsatlı yapıdaki ruhsata aykırılığın ne olduğu hususuna açıklık getiren yapı tatil tutanağının düzenlemesi suretiyle bir tesbitin yapılması, bu tesbitin tebliği suretiyle davacının yapısını mevzuata uygun hale getirmesi hususunda uyarılması gerekirken, doğrudan yapının tamamının yıkılması sonucuna yol açacak şekilde inşaat ruhsatının ve yapı kullanma izin belgesinin iptali yönünde işlem tesis edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı hakkında.-DKD.5

Temyiz İsteminde Bulunan :...
Vekili                     : Av...., Av. ...

Karşı Taraf        : ... Belediye Başkanlığı
Vekili                      :Av...

İstemin Özeti : Adana 1. İdare Mahkemesinin 28.12.2001 günlü, £12000/1026, K:2001/2065 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Özlem Şimşek'in Düşüncesi : Dava konusu olayda davacıya ait yapıdaki ruhsata aykırılığın 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca tesbitinin yapılması ve tesbite ilişkin tutanağın tebliği suretiyle davacıya yapısını imar mevzuatına uygun hale getirme İmkanı tanınması gerekirken, bu yol izlenilmeden doğrudan tüm yapının yıkılması sonucunu doğuracak şekilde yapıya ait ruhsatların ve yapı kullanma izninin iptal edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, belirtilen hususun gözönünde bulundurulması suretiyle yeniden karar verilmek üzere İdare Mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Aynur Şahinok'un Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MÎLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler İncelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, ..., ... Mahallesi, 240 ada, 12 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapıya ait inşaat ruhsatı, tadilat ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve su aboneliğinin iptal edilmesine ilişkin 19.7.2000 günlü, 13/275 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, uyuşmazlık konusu yapıda yan bahçe mesafesi içinde yapılan kapalı çıkmanın  ruhsata

bağlanmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesinde; "Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tesbiti, fenni mesulce tesbiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapının ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmaz nedeniyle 9.4.1997 günlü, 97/2 sayılı inşaat ruhsatının, 16.5.2000 tarihli tadilat ruhsatının ve 17.5.2000 günlü, 200/9 sayılı yapı kullanma izin belgesinin verildiği, diğer taraftan, davalı idarece Fen İşleri Müdürlüğünün 19.7.2000 günlü, 1186 sayılı yazısı doğrultusunda, kapalı çıkma nedeniyle 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32.maddesi uyarınca inşaat ve tadilat ruhsatlarının, yapı kullanma izin belgesinin ve su aboneliğinin iptali yolundaki dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

İdare Mahkemesince karara esas alınan bilirkişi raporunda ise, davalı idarenin belediye encümeni kararında yapıldığını belirttiği kapalı çıkmanın niteliğinin yerinde tesbiti yapılarak bahçe mesafesine tecavüzlü olduğundan bahisle ruhsata bağlanmasının mümkün olmadığı belirtilmiş bulunmaktadır.

İmar mevzuatı uyarınca, davalı idare tarafından ruhsatlı yapıdaki ruhsata aykırılığın tespit edümesı, tesbite ilişkin tutanağın yapı yerine asılması, bir nüshasının da muhtara bırakılması suretiyle ilgilisine tebliğ edilmesi gerekmektedir. Böylece ilgiliye bu tarihten itibaren bir ay içinde sözkonusu aykırılığı giderme veya bu aykırılık nedeniyle ruhsat başvurusunda bulunma imkanı tanınmaktadır. Ancak yapılan ikinci tesbitte ruhsat alınmadığının veya ruhsata aykırılığın giderilmediği belirlenmiş İse yapıya ait ruhsatın iptali yoluna gidilebilecektir.

Dava konusu olayda ise, ruhsatlı yapıdaki ruhsata aykırılığın ne olduğu hususuna açıklık getiren bir tesbitin yapılmadığı, bu tesbitin tebliği suretiyle davacının uyarılmadığı ve yapısını mevzuata uygun hale getirme imkanı tanınmadan Fen İşleri Müdürlüğü yazısı esas alınarak doğrudan yapıya ait ruhsatların ve yapı kullanma izin belgesinin iptali yolundaki işlemin tesis edildiği görülmektedir.

Bu durumda, belirtilen hususlar gözönünde bulundurulmak suretiyle uyuşmazlık hakkında İdare Mahkemesince yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyize konu Adana 1. İdare Mahkemesi'nin 28.12.2001 günlü, E-.20Û0/1026, K:2001/2Û65 sayılı kararının bozulmasına, 10.120.000 TL. karar harcı ile fazla yatırılan 7.530.000.- TL. temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 23.1.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas     No:1998/614

Karar   No:1999/1743

ÖZETİ : Kültür ve Tabiat Varlıklarım Ko­ruma Kurulunun yapı kullanma izin belgesi verme yetkisinin bulunmadığı İmar Kanunu uyarınca inşaat ruhsatım veren belediye veya valilikten yapı kullanma izin belge­si alınabileceği hk.-DD.101

Temyiz İsteminde Bulunan: Kültür Bakanlığı

Karşı Taraf       :   ...

Vekili_______ ı Av.   ...

istemin Özeti : Aydın 1.İdare Mahkemesinin 6.10.1997 günlü. E:1994/2165. K:1997/896 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Leyla Kodakoğlu'nun Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Habibe Ünal'in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen husus­lar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında be­lirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın da­yandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerekti­rir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, ..........................  Mevkiinde bulunan ... pafta. ... parsel sayılı taşın­
maz üzerine inşa edilen yapıya yapı kullanma izin belgesi verilmesi istemiyle
davacı tarafından yapılan müracaatın reddedilmesine ilişkin 12.10.1994 günlü.
4245 sayılı ... II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı­
nın iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, mahallinde yaptırılan keşif ve
bilirkişi incelemesi üzerine düzenlenen raporun dosyada bulunan bilgi ve belge­
lerle birlikte değerlendirilmesinden, uyuşmazlık konusu yapının belediyece veri­
len inşaat ruhsatı ve eki projeye göre yapılıp tamamlandığının ve belediyece ko­
ruma kurulundan izin alınmasının istenilmediğının anlaşıldığı. 3194 sayılı İmar
Kanununun 30.maddesi uyarınca inşaat ruhsatım veren belediye veya valilikten
yapı    kullanma izin belgesi alınabileceğinden dava konusu işlemde yetki yönünden

imar mevzuatına uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş: bu karardavalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin, yukarıda Özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyi ze konu Aydın 1.İdare Mahkemesinin 6.10.1997 günlü. E:1994/2165. K:1997/896 sa­yılı kararında. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fık­rasında sayılan bozma nedenlerindenhiçbiri bulunmadığından no.uij ıstem-i yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen -mahkemeye gönderilmesine-24.3.1999 qününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

T.C.

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No : 2002/4423

Karar No : 2003/2093

Özeti : 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların iptal edilmesiyle 1/1000 ölçekli plan kendiliğinden yürürlükten kalkma­yacağından, davacının inşaat ruhsatı verilmesi isteminin 1/1000 ölçekli plana göre değerlendirilmesi gerektiği hk.-DKD.2

Kararın Düzeltilmesini İsteyen : ... Konut Yapı Koop.
Vekili                     : Av. ...

Karşı Taraf         : ... Belediye Başkanlığı
Vekili                    : Av....

İstemin Özeti : Danıştay Altıncı Dairesince verilen 18.4.2002 günlü, K:2002/2421 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istemidir.

Savunmanın Özeti   : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi E.Emel Çelik'in Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Tülin Özgenç'in Düşüncesi : Karar düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendine göre karar düzeltme istemi yerinde görüldüğünden 18.4.2002 günlü, E:2001/1898, K:2002/2421 sayılı kararı kaldırılarak işin esası incelendi.

Dava, davacı kooperatifin ..,, ..., ... Bölge......... Köyü bölgesinde ... ada, ... sayılı, ...

ada, ... sayılı parsellerde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılacak konutların projelerinin onaylanarak inşaat ruhsatı verilmesi isteminin reddine ilişkin 5.6.2000 günlü, C02.RUH.530.6993 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dava konusu parselleri de kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptal edilmiş olması karşısında anılan plana dayanılarak yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının ve buna bağlı uygulama İşlemlerinin hukuki geçerliliğini yitirdiği, iptal kararı doğrultusunda yapılacak olan yeni planlar uyarınca inşaat ruhsatı istemin hakkında bir karar verilmesi gerekeceğinden,

yeni planların onaylanması halinde işlem yapılabileceği belirtilerek İstemin reddine yönelik işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1/1000 ölçekli imar planı ve buna bağlı uygulama işlemlerinin idarece ya da yargı kararıyla iptal edilmeksizin üst ölçekli planlar olan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların iptal edilmiş olmasıyla kendiğinden hukuki gerçekliliğini yitirdiği dolayısıyla yürürlükten kalktığından söz edilemez.

Dosyanın İncelenmesinden, bölgeye İlişkin 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı yargı kararıyla iptal edilmiş ise de 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yürürlükte olduğu ve idarece iptal edilmediği gibi dava konusu da edilmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı uyarınca davacının isteminin değerlendirilerek inşaat ruhsatının verilip verilemeyeceği konusunda idarece bir işlem tesis edilmesi gerekirken 1/25000 ve 1/5000 ölçekli planlar iptal edildiğinden bahisle İnşaat ruhsatı verilmemesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine ilişkin Ankara 8. İdare Mahkemesinin 12.12.2000 günlü, E:2000/710, K:2000/1361 sayılı kararında hukuki isabet bulunmadığından anılan kararın bozulmasına, 6.610.000.- lira karar harcı ile fazla yatırılan 4.920.000.- lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 26.3.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 


imar hukukçusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-04 (9270 okuma)

[ Geri Dön ]