imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Konya Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
(Konya Bölge İdare
Mahkemesi haberleri (idari yargı))KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ TELEFON REHBERİ

        Telefon : 0 332 221 31 81
        Fax       : 0 332 221 32 43
 
 
 
  Bölge İdare Mahkemesi Başkan ve Üyeler......
 
Oğuz YA?LICI 33627 Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 3180
F.Seçil KARTAL 37984 Bölge İdare Mah.Hakimi 4724
Harun ÇEVİK 37984 Bölge İdare Mah.Hakimi 4730
 
  Bölge İdare Mahkemesi Personeller......
 
Kadir HUMAŞ 79887 Yazı İşleri Müdürü 4691
Mustafa OKUR 60914 İdari İşler Müdürü 4732
M.Ali DEMİR 95720 Komisyon Yazı İşl.Müdür V. 4733
Oğuzhan YENEN 105996 Bilgisayar İşletmeni 4659
Erkan ÇATAK 49460 Zabıt Katibi 4720
Zuhal HUMAŞ 103989 Zabıt Katibi 4720
İlkay BALCI 118449 Zabıt Katibi 4720
Halit KILIÇ 104435 Zabıt Katibi 4655
Rasim SÖNMEZ 104435 Zabıt Katibi 4655
İbrahim HARMANCI 74034 Hizmetli 3181
Ökkeş Hayri ATİLA 85628 Hizmetli 5094
Halil İbrahim FENER 67721 Soför 4661
İsa AYAK 4-C Geçici Söz.Pers. 5094
Mehmet Ali AVCI 4-C Geçici Söz.Pers. 5092
Ahmet KOÇAK 4-C Geçici Söz.Pers. 4713
Tahsin EŞME 4-C Geçici Söz.Pers. 4771
 
  1.İdare Mahkemesi Başkan ve Üyeler
 
Mustafa GÖKÇEK 33596 1. İdare Mahkemesi Başkanı 3182
Abdullah KAHRAMAN 94894 1. İdare Mahkemesi Hakimi 4776
Mehmet Emin SEVİMLİ 97669 1. İdare Mahkemesi Hakimi 4775
Osman KAYA 101105 1. İdare Mahkemesi Hakimi 4774
Ufuk SUNAO?LU 101127 1. İdare Mahkemesi Hakimi -
Aksel TEKER 101761 1. İdare Mahkemesi Hakimi 4851
Fatih ÇETİN 107158 1. İdare Mahkemesi Hakimi 4778
 
  1.İdare Mahkemesi Personelleri
 
Mustafa KANTAR 80388 Yazı İşleri Müdür 4770
Mustafa MAZAK 87469 Zabıt Katibi 4771
Semiha SÖNMEZ 93424 Zabıt Katibi 4771
M.Yalçın SUSAM 93590 Zabıt Katibi 4771
Yalçın KILINÇO?LU 58350 Zabıt Katibi 4771
M.Hakan BALCI 87530 Zabıt Katibi 4771
M.Ali ACAR 87471 Mübaşir 4771
Yılmaz DENİZ 87463 Hizmetli 5092
Yaşar DERNEK 4-C Geçici Söz. Pers. 5092
 
  2.İdare Mahkemesi Başkan ve Üyeler
 
Hannan YILBAŞI 38422 2. İdare Mahkemesi Başkanı 3183
Faruk SA?LAM 43023 2. İdare Mahkemesi Hakimi 4782
Sadık GÖKÇEKLİ 97728 2. İdare Mahkemesi Hakimi 4785
Assiye SOLAK 101140 2. İdare Mahkemesi Hakimi 4781
Bekir YILMAZ 101842 2. İdare Mahkemesi Hakimi 5090
Uğur KÖŞTEN 101532 2. İdare Mahkemesi Hakimi 4779
Sinan GÜLBAY 102691 2. İdare Mahkemesi Hakimi 4849
 
  2.İdare Mahkemesi Personelleri
 
M.İlhan İNCE 87475 Yazı İşleri Müdürü 4786
Elçin ERDO?AN 87478 Zabıt Katibi 4788
Ayşe İRİŞ 87468 Zabıt Katibi 4784
Mehmet ÖZSOY 87466 Gece Bekçisi 4788
H.Hüseyin TAŞAL 87464 Hizmetli 4788
 
  Vergi Mahkemesi Başkan ve Üyeler
 
Haşim ŞAHİN 33613 Vergi Mahkemesi Başkanı 3184
Bülent DA? 42961 Vergi Mahkemesi Hakimi 4844
Ayhan KILIÇ 94900 Vergi Mahkemesi Hakimi 4843
Seçkin TOYDEMİR 66910 Vergi Mahkemesi Hakimi 5243
Safiye YILMAZ 101098 Vergi Mahkemesi Hakimi 4842
Nazım Taha KOÇAK 101647 Vergi Mahkemesi Hakimi 4847
 
  Vergi Mahkemesi Başkan ve Üyeler
 
Mehmet KURU 87477 Yazı İşleri Müdür V. 4839
Yasemin KAVURUCU 75197 Zabıt Katibi 4838
Eda KEYİK 104433 Zabıt Katibi 4838
Ümmet KÖDE 87476 Mübaşir 4838
Şükrü ACAR 87465 Hizmetli 5093
Hüseyin EKİNCİ 97803 Hizmetli 5093
Mustafa GÜNEYTEPE 4-C Geçici Söz.Pers. 5093
 
 
 
 
        Telefon : 0 332 221 31 81
        Fax       : 0 332 221 32 43
 
Diğer Bölge İdare Mahkemelerinin
İnternet Siteleri


·

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
(istanbul bölge idare mahkemesi)

·

Ankara Bölge İdare Mahkemesi
(Ankara Bölge İdare Mahkemesi)

·

Konya Bölge İdare Mahkemesi
(Konya Bölge İdare Mahkemesi)

·

Aydın Bölge İdare Mahkemesi
(Aydın Bölge İdare Mahkemesi)

·

Edirne Bölge İdare Mahkemesi
(Edirne Bölge İdare Mahkemesi)

·

Manisa Bölge İdare Mahkemesi
(Manisa Bölge İdare Mahkemesi)

·

Ordu Bölge İdare Mahkemesi
(Ordu Bölge İdare Mahkemesi)

·

Van Bölge İdare Mahkemesi
(Van Bölge İdare Mahkemesi)

·

Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
(Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi)

·

Ankara Bölge İdare mahkemesi
(Ankara Bölge İdare mahkemesi)

·

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
(Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Haberleri)

·

istanbul bölge idare mahkemesi haberleri
(istanbul bölge idare mahkemesi
haberleri)

·

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
(İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Haberleri)

·

Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
(Konya Bölge İdare
Mahkemesi haberleri (idari yargı))

·

Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
(Konya Bölge İdare
Mahkemesi haberleri (idari yargı))

·

Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
(Konya Bölge İdare
Mahkemesi haberleri (idari yargı))

·

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
(Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Haberleri)

·

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
(Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Haberleri)

·

Gaziantep Bölge idare Mahkemesi (Başkanlığı) Haberleri
(Gaziantep Bölge
idare Mahkemesi (Başkanlığı) Haberleri)

·

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
(Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı)

·

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
(Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Haberleri)

·

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
(Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Sakarya İdare
Mahkemesi Sakarya Vergi Mahkemesi)

·

Denizli Bölge İdare Mahkemesi
(Denizli Bölge İdare Mahkemesi Denizli İdare
Mahkemesi Afyonkarahisar İdare Mahkemesi)

·

Adana Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
(Adana Bölge İdare Mahkemesi
Haberleri)

·

İzmir Bölge İdare Mahkemesi
(İzmir Bölge İdare Mahkemesi)

·

Erzurum Bölge idare Mahkemesi
(Erzurum Bölge idare Mahkemesi)

·

Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
(Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi)

·

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
(Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi)

·

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
(Trabzon Bölge İdare Mahkemesi)

·

Bursa Bölge İdare Mahkemesi
(Bursa bölge İdare Mahkemesi)

·

Malatya Bölge İdare Mahkemesi
(Malatya Bölge İdare Mahkemesi)

·

Sivas Bölge İdare Mahkemesi
(Sivas Bölge İdare Mahkemesi)

·

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
(Kayseri Bölge İdare Mahkemesi)


idari yargı, idare hukuku, imar hukuku

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2008-09-01 (9634 okuma)

[ Geri Dön ]