Anasayfaya dönmek için tıklayın

 

 

DEVLET MEMURLARI KANUNU

Kanun Numarası : 657
Kabul Tarihi : 14.7.1965
Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056

KISIM- I
Genel Hükümler

BÖLÜM: 1
Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Kapsam:
Madde 1- (Değişik:31.7.1970- 1327/1 md.; 23.12.1972- KHK 1/1 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.

(Değişik: 19.2.1980- 2261/5 md.) Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri; hakimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları, Üniversitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkurmay Mehteran Bölüğü Sanatkarları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar ve orkestralarının sanatkar memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve stajyerleri; Spor-Toto Teşkilatında çalışan personel; subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmalar ile Emniyet Teşkilatı mensupları özel kanunları hükümlerine tabidir.

Amaç:

Madde 2- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.) Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler.

Bu Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği hususları belirtmek üzere tüzükler çıkarılır. Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

Temel İlkeler:
Madde 3- Bu Kanunun temel ilkeleri şunlardır:

Sınıflandırma:

A) (Değişik: 31.7.1970- 1327/2 md.) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.

Kariyer:

B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.

Liyakat:

C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

İstihdam Şekilleri:

Madde 4- (Değişik: 31.7.1970- 1327/3 md.; 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; değiştirilerek kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.; 12.2.1982- 2595/19 md.) Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

A) Memur:

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

B) Sözleşmeli Personel:

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36 ncı maddenin II- Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.)

Bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin; mütercimlerin; tercümanların; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatların, (...)1 kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve şartlarla tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvrları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.

(Ek fıkra : 5.7.1991- KHK 433/1 md.; mülga: 27.12.1991- KHK 475/11 md.)

C) Geçici Personel:

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığının ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

D) İşçiler:

(Değişik: 22.8.1973- KHK 7/1 md.) (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan kişilerdir. Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

Dört İstihdam Şekli Dışında Personel Çalıştırılamayacağı:

Madde 5- (Değişik: 23.12.1972– KHK 2/1 md.) Bu Kanuna tabi kurumlar, dördüncü maddede yazılı dört istihdam şekli dışında personel çalıştıramazlar.

BÖLÜM: 2
Ödevler ve Sorumluluklar

Sadakat:

Madde 6- (Değişik: 12/5/1982- 2670/1 md.) Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadırlar. Devlet memurları bu hususu "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak aşağıdaki"Yemin Belgesi" ni imzalayarak göreve başlarlar.

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”

Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık:

Madde 7- (Değişik: 12.5.1982- 2670/2 md.) Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.

Davranış ve İşbirliği:

Madde 8- Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlariyle göstermek zorundadırlar.

Devlet memurlarının işbirliği içinde çalışmaları esastır.

Yurt Dışında Davranış:

Madde 9- Devlet memurlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişme, inceleme ve araştırma için yabancı memleketlerde bulunanlar Devlet itibarını veya görev haysiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunamazlar.

Amir Durumda Olan Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları:

Madde 10- (Değişik: 12.5.1982- 2670/3 md.) Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar.

Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.

Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.

Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları:

Madde 11- (Değişik: 12.5.1982- 2670/4 md.) Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

Kişisel Sorumluluk ve Zarar:

Madde 12- (Değişik: 12.5.1982- 2670/5 md.) Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.

Kişilerin Uğradıkları Zararlar:

Madde 13- (Değişik: 12.5.1982- 2670/6 md.; 6.6.1990- 3657/1 md.) Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.

(Ek Fıkra: 26.3.2002- 4748/3 md.) İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararların nevi, miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar Başbakanlıkça düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Mal Bildirimi:

Madde 14- Devlet memurları, kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.

Basına Bilgi veya Demeç Verme:

Madde 15- (Değişik: 12.5.1982- 2670/7 md.) Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli; illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir.

Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların yetkili kıldığı personel dışında hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.

Resmi Belge, Araç ve Gereçlerin Yetki Verilen Mahaller Dışına Çıkarılmaması ve İadesi:

Madde 16- (Değişik: 12.5.1982- 2670/8 md.) Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge, araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, hususi işlerinde kullanamazlar.

Devlet memurları görevleri icabı kendilerine teslim edilen resmi belge, araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk memurun mirasçılarına da şamildir.

BÖLÜM: 3
Genel Haklar

Uygulamayı İsteme Hakkı:

Madde 17- Devlet memurları, bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tesbit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.

Güvenlik:

Madde 18- Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.

Emeklilik:

Madde 19- Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır.

Çekilme:

Madde 20- Devlet memurları, bu Kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler.

Müracaat, Şikayet ve Dava Açma:

Madde 21- (Değişik: 12.5.1982- 2670/9 md.) Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.

Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Sendika Kurma:

Madde 22- (Mülga: 23.12.1972– KHK 2/5 md.; yeniden Düzenleme: 12.6.1997-4275/1 md.) Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler.

İzin:

Madde 23- Devlet memurları, bu Kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.

Kovuşturma ve Yargılama:

Madde 24- Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir.

İsnat ve İftiralara Karşı Koruma:

Madde 25- Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler.

BÖLÜM: 4
Yasaklar

Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı:

Madde 26- (Değişik: 12.5.1982- 2670/10 md.) Bu Kanunun 21 inci maddesi ile hükme bağlanan hakkın kullanılmasında birden fazla Devlet memurunun toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları ve şikayetleri yasaktır.

Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte Devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.

Grev Yasağı:

Madde 27- Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır.

Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyimez veya teşvik edemezler.

Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı:

Madde 28- (Değişik: 30.5.1974- KHK 12/1 md.; değiştirilerek kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

Hediye Alma, Menfaat Sağlama Yasağı:

Madde 29- Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.

(Ek fıkra: 25/05/2004 - 5176 S.K./9. md.) Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir.

Denetimindeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı:

Madde 30- Devlet memurunun, denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.

Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı:

Madde 31- (Değişik: 12.5.1982- 2670/11 md.) Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.

KISIM- II
Sınıflandırma

Sınıf:

Madde 32- (Mülga: 30.5.1974- KHK 12/7 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/7 md.)

Kadroların Tespiti:

Madde 33- (31.7.1970- 1327/6 md.; 31.7.1972- KHK 2/1 md.; 30.5.1974- KHK 12/1md.; değiştirilerek kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Kadrosuz memur çalıştırılamaz.

Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar; kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde memur deyimine giren kişilere gördürülen hizmetlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilir. Milli Güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.

İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadroları yetkili organlarınca hazırlanarak İçişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanır.

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kadroların kaldırılması veya bu kadrolarda yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

Kadroların Hazırlanması:

Madde 34- (Değişik: 31.7.1970- 1327/7 md.) Devlet memurları için kurumlarınca teklif edilen kadrolar Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumca birlikte hazırlanır.

1, 2, 3 ve 4 üncü derecede kadro ihdas edilebilmesi için ayrıca Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararı alınması şarttır. (Milli Güvenliğe ilişkin kadrolar dairesince hazırlanır ve özel kanununda yazılı şekle uygun olarak onanır.)

Kadro Cetvelleri:

Madde 35- (Değişik: 31.7.1970- 1327/8 md.) 33 ve 34 üncü maddeler uyarınca hazırlanan kadro cetvellerinde:

Her kurum için gerekli kadroların sınıfı, derecesi, unvanı ve adedi gösterilir.

Tesis Edilen Sınıflar:

Madde 36- (Değişik: 30.5.1974- KHK 12/1 md.; değiştirilerek kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir.

I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI:

Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.

II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI:

Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun Şehir Plancısı, Yüksek Şehir Plancısı, Yüksek Bölge Plancısı1, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, 3437 ve 9.5.1969 tarih ve 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker, teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.

III- SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, psikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar.

(Ek paragraf: 10/7/2003 - 4924/11 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir.

IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, bu Kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri, ilköğretim müfettişlerini ve yardımcılarını3 kapsar.

V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI:

Avukatlık hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurları kapsar.

VI- DİN HİZMETLERİ SINIFI:

Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dini eğitim görmüş olan ve dini görev yapan memurları kapsar.

VII- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

Bu sınıf, özel kanunlarına göre polis, komiser muavini, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar.

VIII- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI:

Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallelerde koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar.

(Ek: 28.3.1988- KHK 318/1 md.) Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.

(Ek fıkra: 18.5.1994- KHK 527/1 md.; mülga: 28.2.1995- 4081/3 md.)

IX- MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar.

X- MİLLİ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, Milli İstihbarat Teşkilatı kadrolarında veya bu teşkilat emrinde çalıştırılanlardan özel kanunlarında gösterilen veya Başbakanlıkça tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar.

ORTAK HÜKÜMLER

A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir.

.

Giriş

Yükselinebilecek

Öğrenim Durumu

Derece

Kademe

Derece

Kademe

İlkokulu bitirenler

15

1

7

son

Ortaokulu bitirenler

14

2

5

son

Ortaokul dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler

14

3

5

son

Ortaokul üstü 1 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler

13

1

4

son

Ortaokul üstü 2 yıl mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler

13

2

4

son

Liseyi bitirenler

13

3

3

son

Lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler

12

2

3

son

Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler

11

1

2

son

Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya ortaokul üstü en az 5 yıllık mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler

10

1

2

son

Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya mesleki öğrenimi bitirenler

10

2

2

son

2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler

10

2

1

son

3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler

10

3

1

son

4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler

9

1

1

son

5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler

9

2

1

son

6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler

9

3

1

son


1- Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır.

2- Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları1, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu) ve Güzel Sanatlar Fakültesi, (İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları2, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

3- Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimini bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

4- Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorfolog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (Harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun Şehir Plancısı, Yüksek Şehir Plancısı, Yüksek Bölge Plancısı3, Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları4, üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar5, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulundan mezun olanlar6 öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,7

5- Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil), Biyolog unvanına sahip akademik personel8 giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.

6- a) Lise ve dengi okul mezunu olup, özel kanunları gereğince sınava tabi tutularak orta dereceli okul öğretmenliği ehliyetini alanlar ve ilköğretim müfettişliği unvanını kazananlar, mesleki ve teknik öğretim okulları meslek, atelye veya kurs öğretmenliğinde görevlendirilenler ile özel kanunlarına ya da özel kanunların verdiği izne dayanılarak orta dereceli okul öğretmenliğine atananlar 11 inci derecenin birinci kademesinden hizmete alınırlar.

b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.

7- a) Kurumlarınca açılan ve bir kısım görevlere atanmada kanuni nitelik olarak şart koşulan kursları, memurluğa girmeden önce başarı ile bitirenler hakkında bu meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmış olmak ve 3 kademeyi geçmemek şartiyle, bu kurslarda geçirdikleri başarılı sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.

b) Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan hafız oldukları Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir derece yükselmesi verilir.(Lisans üstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.)

8- a) Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden:

İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler; ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki derece,

Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece bir kademe,

Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece,

b) Genel İdare Hizmetleri sınıfına girenlerden Orman Muhafaza Memuru ve Başmemuru ile Gümrük muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve ortaokul ve lise öğrenimleri için bu Kanunda tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

c) Mesleki öğrenim veya kurs görmek ve özel yarışma sınavını başarmak suretiyle atanacak Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü stenograflarına öğrenim giriş derece ve kademelerine bir derece,

ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar.

9- Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.

Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.

10- Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, diğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır.

11- Değişik: 29/11/1984 - KHK - 243/1 md.) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık ve bağımsız genel müdürlükler müfettiş yardımcıları ile bağlı müfettiş yardımcıları ve Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş yardımcıları, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları, Başbakanlık Uzman Yardımcıları, Devlet Planlama Teşkilatı Uzman Yardımcıları; Devlet Personel Başkanlığı Devlet Personel Uzman Yardımcıları; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzman Yardımcıları; Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcıları, Stajyer Hazine Kontrolörleri, Maiyet memurları; Dışişleri Bakanlığı meslek memurları; Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcıları, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcıları ve Aktüer Yardımcıları, Bakanlıklar merkez kuruluşu stajyer kontrolörleri, (Değişik:27/6/1989 - KHK - 375/4 md.) İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcıları, Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları, Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcıları, Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcıları, Marka Uzman Yardımcıları, Patent Uzman Yardımcıları, Çevre ve Orman Uzman Yardımcıları, Özürlüler Uzman Yardımcıları, Sosyal Yardım Uzman Yar- dımcıları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzman Yardımcıları, Kadının Statüsü Uzman Yardımcıları, Bağ-Kur Denetmen Yardımcıları, Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Çalışma Uzman Yardımcıları ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenlik Uzman Yardımcıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıları, Denizcilik Uzman Yardımcıları, Gümrük Uzman Yardımcıları, Sosyal Sigorta Uzman Yardımcıları,Teknik Yardım Uzman Yardımcıları, Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları, Devlet Malları Uzman Yardımcıları, Maliye Uzman Yardımcıları, Devlet Gelir Uzman Yardımcıları, Milli Emlak Uzman Yardımcıları, Vergi İstihbarat Uzman Yardımcıları, Gelir uzman Yardımcıları, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcıları, Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T. Uzman Yardımcıları, Hazine Uzman Yardımcıları, Dış Ticaret Uzman Yardımcıları İlköğretim Müfettiş Yardımcıları ile İçişleri Bakanlığı Planlama Uzman Yardımcıları, İstihdam ve Meslek Uzman Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş Yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek Müfettişliğe, Kaymakamlığa, Başbakanlık Uzmanlığına, Devlet Planlama Uzmanlığına, Devlet Personel Uzmanlığına, Bankalar Yeminli Murakıplığına, Hesap Uzmanlığına, Sigorta Denetleme Uzmanlığına ve Aktüerliğine, Kontrolörlüğe, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçiliğine, Devlet Bütçe Uzmanlığına, Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Mali Suçları Araştırma Uzmanlığına, Tüketici ve Rekabet Uzmanlığına, Marka Uzmanlığına, Patent Uzmanlığına, Çevre ve Orman Uzmanlığına, Özürlüler Uzmanlığına, Sosyal Yardım Uzmanlığına, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanlığına, Kadının Statüsü Uzmanlığına, Bağ-Kur Denetmenliğine, Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Çalışma Uzmanlığına, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanlığına, Kültür ve Turizm Uzmanlığına, Denizcilik Uzmanlığına, Gümrük Uzmanlığına, Sosyal Sigorta Uzmanlığına, Teknik Yardım Uzmanlığına, Devlet Muhasebe Uzmanlığına, Devlet Gelir Uzmanlığına, Devlet Malları Uzmanlığına, Maliye Uzmanlığına, Gelir Uzmanlığına, Milli Emlak Uzmanlığına, Vergi İstihbarat Uzmanlığına, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliğine, bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T. Uzmanlığına, Hazine Uzmanlığına, Dış Ticaret Uzmanlığına, İlköğretim Müfettişliğine, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanlığına, İstihdam ve Meslek Uzmanlığına, Dışişleri meslek memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla girilmesi şart koşulan bir dereceye atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır.

12- a) Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan ve kurumlarınca açılan mesleki kursları bitirenler hakkında; 1 yıllık öğrenim için 1 kademe, 2 yıldan az olmayan öğrenim için 1 derece yükselmesi uygulanır.

b) Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra memurlukları sırasında Milli Eğitim Bakanlığınca belli edilen ve kurumlarınca düzenlenen bir yıl süreli mesleki hizmet içi eğitim kurslarını tamamlayanların bulundukları derece ve kademelere bir kademe ilave edilir.

c) Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere her başarılı öğrenim yılı için öğrenim süreleri kadar (2 yılı geçmemek şartiyle) her yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanır.

d) (İptal: Ana.Mah.`nin 16/4/2003 tarihli ve E.:2003/22, K.:2003/34 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 17/9/2004 - 5234/1 md.) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.

B) Öğrenim durumları itibariyle (A) bendinde gösterilen yükselinebilecek derece ve kademelerden farklı olanlar aşağıda gösterilmiştir.

1- Lise ve lise dengi mesleki veya teknik öğretim görenlerden, öğrenim eksikliğini giderecek hizmet içi eğitimden geçerek, Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre yapılacak özel yükselme sınavlarında başarı gösterenler 1 inci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.

2- (A) bendinin 12 nci fıkrasının (a) şıkkında gösterilenler 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.

3- (Değişik: 23.12.1988- KHK 351/3) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplarından:

a) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları ile başkomiser ve emniyet amirleri dışında kalanlar 3 üncü derecenin son kademesine,

b) Başkomiser ile emniyet amirleri 2 nci derecenin son kademesine,

c) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilatı mensupları 1 inci derecenin son kademesine,

kadar yükselebilirler.

C) 1- Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu Kanun ve bu Kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

2- Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu Kanun ve bu Kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

3- Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

4- Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartiyle, fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin 3/4 ü fiilen memuriyette geçmiş sayılarak; bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

5- Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrinde memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez.

Ancak T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez.

6- Bu Kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

7- 2834 ve 2836 sayılı kanunlara göre kurulmuş olan Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerinde çalışanlardan sonradan memuriyete girenlerin bu kooperatiflerde geçen hizmetlerinin 12 yılı geçmemek üzere her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

D) Memur iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi tamamlayanlar, bu üst öğrenim derecesi için 36 ncı maddede yazılı memuriyete giriş derecelerinde boş kadro bulunduğu takdirde bu Kanunun 68 inci maddesinde yazılı derece yükselmesinde süre kaydı aranmaksızın bu derecedeki görevlere atanabilirler. 68 inci maddenin (A) bendinin (b) ve (c) fıkralarındaki hükümler saklıdır.

E) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kademelerinden işe başlayanlarla yukarıdaki fıkralar uyarınca kendilerine kademe ilerlemesi uygulananların, kademe ilerlemesine tekabül eden süreleri 68 inci maddede derece yükselmesi için gerekli olduğu öngörülen sürelerin hesabında ayrıca değerlendirilir. Artan süreler üst derece ve kademedeki kanuni bekleme süresinde geçmiş sayılır.

F) (Değişik: 29.11.1984- KHK 243/1 md.; 24.11.1994- 4049/8 md.) Bu Kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıfları mensuplarından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatlarında asli ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, unvan, derece, ek gösterge, makam tazminatı ve benzeri mali hakları ile intibak ve diğer özlük haklarının tespit ve kullanılması ile ilgili yetkiler Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına aittir.

Bu Kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan MİT mensuplarının atama, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ve disiplin hükümleri ile ilgili yetkilerin kullanılmasının düzenlenmesi Başbakana aittir.

Milli İstihbarat hizmetleri sınıfına yapılan atamalarda bu maddenin (A) bendinin (8/a-b) fıkralarındaki derece ve kademe ilerlemesi ile ilgili hükümleri uygulanır.

G) Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetler; ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası alınarak Bakanlar Kurulunca tespit olunur.

Yükselinebilecek Derecenin Üstünde Bir Dereceye Yükselme:

Madde 37- (Mülga: 31.7.1970- 1327/ 10 md.; yeniden düzenleme: 29.11.1984- KHK 243/2 md.) Bu Kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.

Kademe :

Madde 38- Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, Devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak aylığındaki ilerleyiş adımıdır.

Sınıf Dışında Kadro İhdas Edilemiyeceği:

Madde 39- Bu Kanuna tabi kurumlarda sınıflar dışında memurluk kadroları ihdas edilemez.

Memuriyete Girişte Yaş:

Madde 40- (Değişik: 31.7.1970- 1327/11 md.) Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler.

Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.

Sınıflandırmada Öğrenim Unsuru:

Madde 41- (Değişik: 31.7.1970- 1327/12 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu Kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.

Yetişme ve Deneme Süresi:

Madde 42- (Mülga: 31.7.1970- 1327/13 md.)

Göstergeler:

Madde 43- (Değişik: 31.7.1970- 1327/14 md.; 15.1.1974- KHK 9/1 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; 15.5.1975- 1897/2 md.; 13.10.1978- KHK 14/1 md.; 20.2.1979- 2183/1 md.; 12.2.1982- 2595/1 md.) Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilir:

A) Aylık Göstergesi: Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarının hesaplanmasına esas teşkil edecek Aylık Gösterge Tablosu aşağıdaki I Numaralı Cetvelde gösterilmiştir.

AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

Kademeler

Dereceler 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1320 1380 1440 1500 _ _ _ _ _

2 1155 1210 1265 1320 1380 1440 _ _ _

3 1020 1065 1110 1155 1210 1265 1320 1380 _

4 915 950 985 1020 1065 1110 1155 1210 1265

5 835 865 895 915 950 985 1020 1065 1110

6 760 785 810 835 865 895 915 950 985

7 705 720 740 760 785 810 835 865 895

8 660 675 690 705 720 740 760 785 810

9 620 630 645 660 675 690 705 720 740

10 590 600 610 620 630 645 660 675 690

11 560 570 580 590 600 610 620 630 645

12 545 550 555 560 570 580 590 600 610

13 530 535 540 545 550 555 560 570 580

14 515 520 525 530 535 540 545 550 555

15 500 505 510 515 520 525 530 535 540

B) Ek gösterge: (Değişik: 30.12.1982- 2771/1 md.; 26.6.1984- KHK 241/1 md.; 29.11.1984- KHK 243/3 md.; 24.12.1984- KHK 244/4 md.; 30.12.1987- KHK 306/4 md.; 28.3.1988- KHK 318/2 md.; 9.4.1990- KHK 418/2 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18.5.1994- KHK 527/2 md.) Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. (II) sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli (I) sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

(Değişik: 23.2.1995- KHK 547/7 md.) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1 inci dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara, bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.

Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır.

Çalışma Yaş Hadleri:

Madde 44- (Mülga: 31.7.1970- 1327/15 md.)

Memurun Başka Sınıfta ve Derecesinin Altında Bir Görevde Çalıştırılamıyacağı:

Madde 45- (Değişik: 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul:15.5.1975-1897/1md.) Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.

(Değişik: 12.2.1982- 2595/2 md.) 5 inci ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara, derece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulunmaması hallerinde, 36 ncı maddede belirtilen öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla, bu dereceler karşılık gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması mümkündür.

Bu gibiler, işgal ettikleri kadroda kazanılmış derece ve kademelerinin aylığını almaya devam ederler ve kazanılmış aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi genel esaslara göre yapılır. Karşılık gösterilen kadrolar, ilgililer için kazanılmış hak teşkil etmez.

KISIM- III

Devlet Memurluğuna Alınma

BÖLÜM: 1

Usul

Atama Yapılacak Boş Kadroların Bildirilmesi:

Madde 46- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 12.5.1982- 2670/12 md.) Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hariç), personel atamasına lüzum gördükleri boş kadroların sayılarını, sınıf ve derecelerini belirterek Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.

Duyurma:

Madde 47- (Değişik: 12.5.1982- 2670/13 md.) Devlet Personel Başkanlığı; atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacak personel sayılarını, alınacak personelin genel ve özel şartlarını, en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav yerlerini ve zamanlarını ve gerek görülen diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile duyurur.

Sınavsız atama yapılacak yerlere kadro adedinden fazla istekli bulunduğu takdirde açılacak sınavın gün ve yeri yukarıdaki şartlara uygun olarak ayrıca duyurulur.

BÖLÜM: 2

Şartlar

Genel ve Özel Şartlar:

Madde 48- (Değişik: 12.5.1982- 2670/14 md.) Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel Şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. (Değişik: 29.11.1984- KHK 243/4 md.; 11.9.1987- KHK 276/12 md.; aynen kabul: 24.2.1988- 3409/12 md.; 10.1.1991- 3697/1 md.) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

B) Özel Şartlar:

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 inci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

Sınavlara Katılma:

Madde 49- (Mülga: 31.7.1970- 1327/17 md.; 23.12.1972- KHK 2/5 md..; yeniden düzenleme: 12.5.1982- 2670/15 md.; değişik: 29.11.1984- KHK 243/5 md.) Duyurulan Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak girmek isteyenler, belirlenen şartları yerine getirerek başvurularını yaparlar.

Devlet kamu hizmet ve görevlerine girmek isteyenlerden ilan edilen şartları haiz bulunmayanlar bu sınavlara katılamazlar ve bu husus başvurulan merciler tarafından kendilerine bir yazı ile bildirilir.

Sınav Şartı:

Madde 50- (Değişik: 31.7.1970- 1327/18 md.; 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 12.5.1982- 2670/16 md.; 29.11.1984– KHK 243/6 md.) Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır.

Sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir.

(Değişik: 30.05.1997- 572/14 md.) Özürlüler için sınavlar, özürlü kontenjanı açık olan kurum ve kuruluşlarca ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavla eş zamanlı, böyle bir sınava ihtiyaç duyulmamışsa, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu sürece ayrı zamanlı olmak üzere özür grupları ve ulaşabilirlikleri gözönüne alınarak yapılır.

(Ek Fıkra: 30.05.1997- 572/14 md.) Özürlüler için sınavlar, özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlamak ve değerlendirmek üzere özel sınav kurulu teşkil edilerek ayrı yapılır.

Sınav Sonuçları:

Madde 51- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 12.05.1982- 2670/17 md.; 29.11.1984- KHK 243/7 md.) Sınav sonuçları, ilgili kurumda teşkil edilen sınav komisyonlarının sorumluluğunda belirlenerek başarılı olanların isimleri başarı sıralarına göre ilan edilir ve yazı ile de ilgililere bildirilir.

İlan edilen sınav sonuçları müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir.

Kurumların Memur İhtiyaçlarını Karşılama Şekli:

Madde 52- (Değişik: 12.5.1982- 2670/18 md.) Kurumların memur ihtiyaçları yayınlanan sınav sonuçlarında belirlenen başarı sırasına göre ilgili kurumlarca atama yapılmak suretiyle karşılanır.

Müteakip sınav dönemine kadar kurumların acil ihtiyaçları; sınavlara girip kazanmış ancak yeterli kadro olmaması nedeni ile ataması yapılamayanlardan; yayınlanan başarı sırasına göre karşılanabilir.

Yapılan atamalar, ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Sakatların Devlet Memurluğuna Alınmaları:

Madde 53- (Mülga: 31.7.1970- 1327/19 md.; yeniden düzenleme: 12.2.1982-2595/3 md.) Sakatların Devlet Memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları, Maliye, Sağlık1, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

(Ek Fıkra: 30.5.1997- KHK 572/15 md.) Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. % 3 ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.2

(Ek Fıkra: 30.5.1997- KHK 572/15 md.) Kurum ve kuruluşlar, çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personel sayısını üç ayda bir Devlet Personel Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Bu Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda, ikinci fıkrada tespit edilen oranda özürlü personel çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetiminden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur.

BÖLÜM: 3

Adaylık

Adaylığa Kabul Edilme:

Madde 54- (Mülga: 31.7.1970- 1327/20 md.; Değişik: 12.5.1982- 2670/19 md.) Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.

Adayların Yetiştirilmesi:

Madde 55- (Değişik: 31.7.1970- 1327/21 md.; 12.5.1982- 2670/20 md.) Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır.

Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.

Eğitim süreleri, programları, değerlendirme esasları ve hangi kurumların sorumluluğunda yapılacağı ve diğer hususlar Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Adaylık Devresi İçinde Göreve Son Verme:

Madde 56- (Değişik: 31.7.1970- 1327/22 md.; 12.5.1982- 2670/21 md.) Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.

İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Adaylık Süresi Sonunda Başarısızlık:

Madde 57- (Değişik: 31.7.1970- 1327/23 md.; 12.5.1982- 2670/22 md.) Adaylardan en geç iki yıl içinde Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.

KISIM- IV
Hizmet Şartları ve Şekilleri

BÖLÜM: 1

Atanma

Asli Memurluğa Atanma:

Madde 58 - (Değişik: 31.7.1970- 1327/24 md.; 12.5.1982- 2670/23 md.) Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.

Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.

İstisnai Memurluklar:

Madde 59- (Değişik: 31.7.1970- 1327/4 md.; 31.12.1972- KHK 2/1 md.; 30.5.1974- KHK/12 md.; 15.5.1975- 1897/1 md.; 29.11.1984- KHK 243/8 md.) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurluklarına, Başbakan Başmüşaviri, “Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir Avukat ve Şube Müdürleri (Uzman)”, Başbakan Müşavirliklerine, “Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı, Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine”, Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliklerine, Başbakanlık Basın Müşavirliğine, Bakanlar Kurulu Sekreterliğine, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine, Özel Kalem Müdürlüklerine, Valiliklere, Büyükelçiliklere, Elçiliklere, Daimi Temsilciliklere, dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıklarına, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine, Milli İstihbarat Teşkilatı memurluklarına, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine, bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet sanatçılarının, olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından atanacak spor müşavirlerinin atama ve ilerlemelerinde de bu hükümler uygulanır.

Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memurların emeklilik kıdemleri yürümekte devam eder.

(Son fıkra: Mülga 11.9.1987- KHK 276/13 md.; aynen kabul: 24.2.1988-3409/13 md.)

İstisnai Memurluklara Atanmada Aranacak Şartlar:

Madde 60- (Değişik: 31.7.1970- 1327/25 md.; 23.12.1972– KHK 2/1 md.) İstisnai Devlet memurluklarına 48 inci maddede yazılı genel şartları taşıyan kimselerden atanmalar yapılabilir.

Kuruluş kanunlarındaki özel hükümler saklıdır.

Ancak, Devlet sanatçılarında aranacak nitelikler bir yönetmelikle belirtilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atanabilmek için ise, bir yabancı dili çok iyi bilmek ve özel yönetmeliğinde belirtilecek diğer nitelikleri taşımak şarttır.

İstisnai Memurluklara Atananlara Bu Kanunun Uygulanacak Hükümleri:

Madde 61- (Değişik: 31.7.1970- 1327/26 md.; 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 30.5.1973- KHK 5/2 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) 60 ıncı madde gereğince istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır.

Ancak istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında bu Kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine dair hükümleri uygulanır.

Şu kadar ki, Başbakanlık ve Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerine, valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, daimi temsilciliklere atananların, atandıkları derecelerde geçirdikleri süreler, kazanılmış hak sayılmamak şartiyle, kademe ilerlemesinde (üst dereceye atanmaları halinde 161 inci maddenin A bendi uyarınca) değerlendirilir.

Atamalarda Görev Yerine Hareket ve İşe Başlama Süresi:

Madde 62- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.) İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1- Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2- Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3- Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

tarihinde başlar.

(Değişik: 12.2.1982- 2595/4 md.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.

İşe Başlamama Halinde Yapılacak İşlem:

Madde 63- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 12.5.1982- 2670/24 md.) Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

BÖLÜM: 2

Devlet Memurluğunda İlerleme ve Yükselmeler

Kademelerde İlerleme Şartları:

Madde 64- Devlet memurunun kademede ilerlemesi için aşağıdaki şartların bulunması lazımdır:

A) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

B) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması,

C) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması,

(Ek Fıkra: 29.11.1984- KHK 243/9 md.) Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

(Ek Fıkra: 9.4.1990- KHK 418/4 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı; yeniden düzenleme: 18.5.1994- KHK 527/ 4 md.) Ancak, 72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet Memurlarından kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin İl'leri dahil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.

Kademe İlerlemelerinin Toplu Onayla Yapılması:

Madde 65- (Değişik: 31.7.1970- 1327/27 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.; 26.6.1984- KHK 241/2 md.) 64 üncü maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.

Derece Yükselmesi ve Kademe İlerlemesinde Onay Mercii:

Madde 66- (Değişik: 2312.1972- KHK 2/1 md.; 30.5.1973- KHK 5/5 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.; 26/6/1984- KHK 241/3 md.) Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.

Bakanlar Kurulu Kararı veya ortak kararla atanmış olanların görev değişikliği niteliğinde olmayan derece yükselmeleri ilgili Bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile olur.

Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddeye göre kadro karşılık gösterilmek suretiyle yapılan atamalar hariç) kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için bu durumun devam ettiği sürece, yukarıdaki fıkralarda belirtilen onaya gerek yoktur.

Kadrosuzluk Sebebiyle Derece Yükselmesi Yapamayanların Aylıkları:

Madde 67- (Değişik: 29.11.1984- KHK 243/10 md)
Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilir.

Derece Yükselmesinin Usul ve Şartları:

Madde 68- (Değişik: 31.7.1970- 1327/28 md.; 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; değiştirilerek kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.; 12.2.1982- 2595/5 md.)

A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için:

a) (Değişik: 26.6.1984- KHK 241/4 md.;) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması,

b) Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş,

c) Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş,

d) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmış,

olması şarttır.

B) (Değişik: 4.5.1984- KHK 199/1 md.; 26.6.1984- KHK 241/4 md.) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1,2,3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli görevlerden ek göstergesi 6501 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 650’den1 az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 ve 4 üncü dereceli görevler için en az 8 yıl,

(Ek Fıkra: 26.8.1993- KHK 501/1 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin 6.10.1993 tarih ve E.1993/32, K.1993/32 sayılı Kararı ile)

(Değişik: 27.6.1989- KHK 375/7 md.) 8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır. Ancak dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir. Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4'ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır.

Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde göz önüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz.

İdari Görevlere Atanma:

Madde 69- (Değişik: 29.11.1984- KHK 243/11 md.) Kurumlar, Eğitim ve Öğretim, Sağlık ve Yardımcı Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarına dahil memurlardan, kariyerlerinden yararlanmak istediklerini 2 - 4 üncü dereceler arasındaki idari görevlere ait olup kazanılmış hak derecelerinin iki altındaki derecelerden tespit ve ihdas edilmiş kadrolara atayabilirler.

Bu suretle atanan memurların aylıkları kazanılmış hak dereceleri üzerinden ödenir. Ancak kazanılmış aylık dereceleri ve kariyer hizmet sınıfları için tespit edilen ek gösterge, zam ve tazminatlar ile atandıkları görevlerin ek gösterge, zam ve tazminatlarının farklı olması halinde fazla olanı ödenir.

İstisnai Memurluklarda Derece Yükselmeleri ve Kademe İlerlemeleri:

Madde 70- (Mülga: 31.7.1970- 1327/29 md.)

Bir Sınıftan Başka Bir Sınıfa Geçme:

Madde 71- (Değişik: 31.7.1970- 1327/30 md.; 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.; 29.11.1984- KHK 243/12 md.) Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.

BÖLÜM: 3

Yer Değiştirme

Yer Değiştirme Suretiyle Atanma:

Madde 72- (Mülga: 31.7.1970- 1327/31 md.; yeniden düzenleme: 12.5.1982- 2670/25 md.) Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiyenin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.

(Değişik: 29.11.1984- KHK 243/13 md.; 9.4.1990- KHK 418/5 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18.5.1994- KHK 527/5 md.) Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.

(Değişik: 29.11.1984- KHK 243/13 md.; 9.4.1990- KHK 418/5 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18.5.1994- KHK 527/5 md.) Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;

a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara % 60'ı,

b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara %50'si,

c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara %25'i,

kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.

Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.

(Ek Fıkra: 9.4.1990- KHK 418/5 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18.5.1994- KHK 527/5 md.) Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir.

(Değişik: 29.11.1984- KHK 243/13 md.) Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar.

Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme:

Madde 73- (Değişik: 31.7.1970- 1327/32 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.

Memurların Bir Kurumdan Diğerine Nakilleri:

Madde 74- (Değişik: 31.7.1970- 1327/33 md.; 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 30.5.1973- KHK 5/3 md.; 8.10.1973- KHK 8/4 md.; 30.5.1974- KHK /12; değiştirilerek kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.1

Memurların Diğer Kurumlardan Bu Kanuna Tabi Kurumlara Geçmeleri:

Madde 75- (Mülga: 23.12.1972- KHK 2/5 md.)

Memurların Kurumlarınca Görevlerinin ve Yerlerinin Değiştirilmesi:

Madde 76- (Değişik: 23.12.1973- KHK 2/1 md.; 30.5.1973- KHK 5/4 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.

Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

Yabancı Bir Memleket veya Uluslararası Kuruluşta Hizmet Alma:

Madde 77- (Değişik: 31.7.1970- 1327/34 md.; 30.5.1974– KHK 12/1 md.; değiştirilerek kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.; 29.11.1984- KHK 243/14 md.; 23.12.1988- KHK 351/4 md.) Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda, kurumlarının muvafakatı ile görev alacak memurlara ilgili Bakanlığın teklifi ve Başbakanın izni ile (her üç yılda bir Başbakan'ın izni alınmak kaydıyla) memuriyeti süresince toplam yabancı memleketlerde on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar maaşsız izin verilebilir.

Yukarıdaki fıkraya göre izin alan memurların kadro ile ilişkileri devam eder ve yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır.

Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde; bu Kanunun sınav veya seçme ile ilgili hükümleri dikkate alınmak suretiyle, yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde ve boş kadro bulunduğu takdirde değerlendirilir.

Bilgilerini Artırmak Üzere Dış Memleketlere Gönderilme:

Madde 78- Mesleklerine ait öğrenimi bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere:

a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere,

b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere,

iki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir.

Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.

Bilgilerini Artırmak İçin Yabancı Memleketlere Gönderilenlerin Hak ve Yükümlülükleri:

Madde 79- (Değişik: 31.7.1970- 1327/35 md.; 28.7.1971- 1449/1 md.; 22.8.1989- KHK 378 /2 md.; 18.5.1994- KHK 527/6 md.) 78 inci maddede yazılı olanlar kadrolarında bırakılırlar. Kadro karşılığı sözleşme ile istihdam edilenlerin sözleşmeleri devam eder ve (Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemeleri ile sözleşme ücretlerinin kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarının % 60'ını kurumlarından alırlar.1 Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. İzin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönerler. Bunlardan kurumlarınca kendilerine maaşsız izin verilmesi uygun görülenlerin bu süreleri keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

(Değişik fıkra: 22/08/1989 - KHK - 378/2 md.) Kurumlarınca gönderilenlere, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3’ü ödenir. (Değişik cümle: 17/09/2004 - 5234 S.K./1. md.) Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler ile Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan dışında gönderilenler hariç olmak üzere, burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir.

Bu suretle yapılacak fark ödeme, her türlü vergiden müstesnadır.

Sürelerinin bitiminde görevlerine başlamıyanlar çekilmiş sayılırlar. Bu suretle çekilmiş sayılanlar aylık ve yol giderleri de dahil olmak üzere kendilerine kurumlarca yapılmış bulunan bütün masrafları iki kat olarak ödemeye mecburdurlar.

Görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden ayrılanlar veya bir ceza sebebi ile memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarı iki kat olarak ödemek zorundadırlar.

78 ve 79 uncu Maddelerin Uygulanmasını Düzenleyen Yönetmelik:

Madde 80- (Ek fıkra: 17/09/2004 - 5234 S.K./1. md.) Şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine maaşsız izin verilenler dışında her yıl yurt dışına gönderilebilecek Devlet memurlarının kurumlar itibarıyla sayıları, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

MİT mensupları hakkında yukarıdaki esaslar, Başbakan tarafından onaylanacak bir talimatla belirtilir.

Silah Altına Alınma:

Madde 81- Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar.

Terhis Edilenlerin Görevlerine Dönmeleri:

Madde 82- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.) Hazarda eğitim ve manevra maksadiyle veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan memurların terhislerinden sonra görevlerine başlamaları, 62 ve 63 üncü maddelerin yer değiştirme suretiyle atamaya ilişkin hükümlerine tabidir.

Muvazzaf Askerliğe Ayrılan Memurların Terhislerinde Göreve Başlatılmaları ile Muvazzaf Askerlikte Geçen Sürelerin Kademe ve Derece İntibaklarında Değerlendirilmesi:

Madde 83- (Değişik: 31.7.1970- 1327/36 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; 15.5.1975- 1897/2 md.; 12.5.1982- 2670/26 md.) Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.

Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

Muvazzaf Askerliğini Yaptıktan Sonra Devlet Memurluğuna Girenlerin Kademe İntibakları:

Madde 84- (Değişik: 31.7.1970- 1327/37 md.) Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.

Seferde veya Talim ve Manevra İçin Hazarda Silah Altına Alınanların Askerlik Sürelerinin Kademe ve Derece İntibakları:

Madde 85- (Değişik: 31.7.1970- 1327/38 md.) Devlet memurlarından muvazzaflık hizmeti dışında talim ve manevra maksadiyle veya seferde silah altına alınanların kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde derece yükselmesi gerektiğinde terhislerinden sonra açık kadro bulunması ve sınav veya seçmede başarı göstermeleri şartiyle silah altında geçen süreleri yükselecekleri üst derecenin kademelerinde dikkate alınır.

Vekalet Görevi ve Aylık Verilmesinin Şartları:

Madde 86- (Değişik: 31.7.1970- 1327/39 md.; 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; değiştirilerek kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara açıktan vekil atanabilir.

Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.

Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir.

Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir.

İkinci Görev Yasağı:

Madde 87- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 30.5.1974– KHK 12/1 md.; değiştirilerek kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.)

Memurlara;

a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,

b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,

c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda,

d) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda,

ikinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz.

Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları, özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve özel kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu Kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır.

İkinci Görev Verilecek Memurlar ve Görevler:

Madde 88- (Değişik: 31.7.1970- 1327/40 md.; 23.12.1972- KHK 2/1 md.) Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;

A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,

B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartiyle;

1) (Değişik: 29.11.1984- KHK 243/15 md.) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,

2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,

ikinci görev olarak verilebilir.

(Değişik: 23.2.1995- KHK 547/8 md.) Asıl görevlerinin yanında;

a) Tabiplere; sağlık müdürlüğü, sağlık müdür yardımcılığı, baştabiplik ve baştabip yardımcılığı,

b) Diş hekimlerine ve veterinerlere; meslekleri ile ilgili baştabiplik,

c) Veteriner, diş hekimi ve eczacılara; baştabip yardımcılığı,

d) Öğretmenlere; okul ve enstitü müdürlüğü, başyardımcılığı ve yardımcılığı görevleri,

ikinci görev olarak yaptırılabilir.

Ders Görevi:

Madde 89- (Değişik: 31.7.1970- 1327/41 md.; 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 3.4.1973- KHK 3/1 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun Kararı ile tespit olunur.

Birleşemeyecek Görevler:

Madde 90- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.) Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz.

Kadroları Kaldırılan Devlet Memurları:

Madde 91- Kadrosu kaldırılmış olanların memurlukla ilgileri, emeklilik ve bu Kanunda yazılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlülükleri devam eder.

Kadrosu kaldırılmış olan memurların, kendi kurumlarında veya başka kurumlarda eski sınıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanmaları mecburidir; atandıkları göreve başlamıyanlar memurluktan çekilmiş sayılırlar.

Kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar varken, bunların sınıf ve derecelerinde boşalacak kadrolara başkaları atanamaz.

(Ek Fıkra: 31.7.1970- 1327/42 md.) Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar 71 inci madde esaslarına uyulmak kaydiyle diğer bir sınıftaki kadrolara da atanabilirler.

Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları:

Madde 92- (Değişik: 31.7.1970- 1327/43 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1995- 1897/1 md.; 12.5.1982- 2670/27 md.) İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

(Mülga ikinci fıkra: 29.11.1984- KHK 243/56 md.)

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile, bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

Emeklilerin Yeniden Hizmete Alınması:

Madde 93- (Değişik: 31.7.1970- 1327/44 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; değiştirilerek kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar Kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler.

(Mülga ikinci fıkra: 12.5.1982- 2670/41 md.)

BÖLÜM: 4

Memurluğun Sona Ermesi

Çekilme:

Madde 94- Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. (Ek: 31.7.1970- 1327/75 md.) Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler.

Çekilmede Devir ve Teslim Süresi:

Madde 95- Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir.

Olağanüstü Yönetim Hallerinde Çekilme Usulü:

Madde 96- (Değişik: 29.11.1984- KHK 243/16 md.) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

Çekilen ve Çekilmiş Sayılanların Yeniden Atanmaları:

Madde 97- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 2.5.1982- 2670/28 md.; 29.11.1984- KHK 243/17 md.) Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar.

Memurluğun Sona Ermesi:

Madde 98- Devlet memurlarının;

a) Bu Kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;

b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;

c) Memurluktan çekilmesi;

ç) İstek, yaş haddi, malüllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;

d) Ölümü;

hallerinde memurluğu sona erer.

BÖLÜM: 5

Çalışma Saatleri, İzinler

Çalışma Saatleri:

Madde 99- (Değişik: 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1md.) Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

Ancak özel kanunlarla yahut bu Kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.

Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbiti:

Madde 100- Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.

Günün 24 Saatinde Devamlılık Gösteren Hizmetlerde Çalışma Saat ve Usulünün Tesbiti:

Madde 101- Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının muvafakati alındıktan sonra kurumlarınca düzenlenir.

Yıllık İzin:

Madde 102- (Değişik: 31.7.1970- 1327/46 md.) Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

Yıllık İzinlerin Kullanılışı:

Madde 103- Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir.(Değişik: 6.7.1995- KHK 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

Mazeret İzni:

Madde 104- A) (Değişik bent: 14/07/2004 - 5223 S.K./1. md.) Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

B) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir.

C) (Değişik: 12.2.1982- 2595/7 md.) Memura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.

Ç) Yukarıda belirtilen hallerden başka, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt dışında diplomatik misyon şefleri tarafından dairesi amirinin muvafakatiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir.

Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin yıllık izninden düşülür.

Bu fıkra hükmü öğretmenler için uygulanmaz.

Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz.

Hastalık İzni:

Madde 105- (Değişik: 29.11.1984- KHK 243/18 md.) Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.

A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,

B) On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar,

C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar,

izin verilir.

Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.

İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.

Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.

Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87 nci maddede sayılan kurumlarda emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır.

İyileşme Halinde Göreve Dönüş:

Madde 106- 105 inci maddede yazılı en çok süreler kadar izin alanlar, izinlerinin sonunda işe başlayabilmek için, iyileştiklerine dair raporunu (Yurt dışındaki memurlar için mahalli usule göre verilecek raporu) getirmek zorundadırlar.

Raporları Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik:

Madde 107- Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya resmi sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarının mütalaaları alınarak Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca düzenlenecek bir Yönetmelikle belirtilir.

Aylıksız İzin:

Madde 108- (Değişik: 12.5.1982- 2670/29 md.; 6.7.1995- KHK 562/3 md.) Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

Devlet memurlarına on hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgelere veya kalkınmada öncelikli yörelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(Değişik fıkra: 14/07/2004 - 5223 S.K./2. md.) Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.

Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına Devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Bunların dönüşlerinde, bu Kanunun 72 nci maddesi çerçevesinde görev yerlerine bağlı olmaksızın atamaları yapılır.

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile bu Kanunun 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

BÖLÜM: 6

Siciller

Memur Kütüğü, Numarası, Cüzdanı, Özlük Dosyası:

Madde 109- Devlet memurları kurumlarınca tutulacak memur kütüğüne kaydolunurlar. Her memura bir numara verilir. Her memur için bir memur cüzdanı düzenlenir ve bir özlük dosyası tutulur.

Sicil Dosyası:

Madde 110- Her Devlet memurunun bir sicil dosyası bulunur. Sicil amirleri tarafından düzenlenecek sicil raporları ile varsa müfettişler tarafından verilen denetleme raporları ve memurların mal beyannameleri sicil dosyalarına konulur.

Özlük ve Sicil Dosyasının Önemi:

Madde 111- Devlet memurlarının ehliyetlerinin tesbitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye çıkarma veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

Sicil Amirleri:

Madde 112- (Değişik: 29.11.1984- KHK 243/19 md.) Sicil raporu vermeye yetkili sicil amirleri, kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle 121 inci maddede öngörülen yönetmeliğe uygun olarak çıkarılacak özel yönetmeliklerde belirlenir.

Kurumların taşra teşkilatlarında bulunan memurların sicil amirleri Vali ve Kaymakamlardır.

(Ek: 7.1.1988- KHK 309/1 md.) Ancak, birden fazla il'de faaliyet gösterecek şekilde bölge müdürlükleri olarak teşkilatlanmış olan kurumlardan hangileri hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanmayacağı Bakanlar Kurulu'nca belirlenir.

Sicil Raporlarında Belirtilecek Hususlar:

Madde 113- Sicil amirleri, belli zamanlarda düzenliyecekleri sicil raporlarında, memurların liyakat derecesini not esasına göre kıymetlendirerek tesbit ederler.

Sicil Not Defteri:

Madde 114- (Mülga: 12.5.1989- KHK 368/2 Md.)

Sicil Raporlarının Doldurulması:

Madde 115- Sicil amirleri maiyetlerindeki memurların sicil raporları ile birlikte, bunların genel durum ve davranışları bakımından da olumlu ve olumsuz nitelikleri, kusur ve eksiklikleri hakkında mütalaalarını bildirirler.

Değerlendirme Kurulları:

Madde 116- (Mülga: 29.11.1984- KHK 243/56 md.)

Memurların Uyarılmaları:

Madde 117- Devlet memurlarının yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksiklikleri, uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirilir.

İtiraz Hakkı:

Madde 118- 117 nci maddeye göre kendisine tebligat yapılan Devlet memurları, buna karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay içinde aynı amirlere itiraz edebilirler.

(Değişik: 29.11.1984- KHK 243/20 md.) Atamaya yetkili amirler itirazla ilgili kararlarını iki ay içinde ilgiliye yazı ile bildirirler.

Olumlu ve Olumsuz Sicil:

Madde 119- (Değişik: 29.11.1984- KHK 243/21 md.) Sicil raporlarındaki sicil notu ortalaması 100 üzerinden 60 ve daha yukarı olanlar olumlu sicil almış sayılırlar.

Sicil raporlarındaki sicil notu ortalaması 60 ın altında olanlar olumsuz sicil almış sayılırlar.

Sicil amirleri hakkında, daha üst amirlerce düzenlenecek sicil raporlarında, maiyetlerinde çalışan memurların sicil notu takdirindeki başarı dereceleri göz önünde bulundurulur.

Olumsuz Sicil:

Madde 120- (Değişik: 29.11.1984- KHK 243/22 md.) İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amirinin emrine atanırlar, burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanununun emeklilikle ilgili hükümleri uygulanır.

Sicil Yönetmeliği:

Madde 121- (Değişik: 29.11.1984- KHK 243/23 md.) Devlet memurunun mesleki ehliyetinin tesbiti amacı ile sicilinde bulunacak bilgiler, ayrılış sicilinin verileceği haller, sicil raporlarının şekli, taşıyacağı sorular, düzenleme zamanı, uygulanacak not usulü ve bunların derecelendirilmesi, muhafaza ile görevli makamlara dair esaslar ile itiraz ve bunu inceleyecek merciler; Vali ve Kaymakamların hangi memurların birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri olduğu, hangi memurlar hakkında da ek sicil raporu verecekleri ve diğer hususlar genel yönetmelikle düzenlenir.

Takdirname:

Madde 122- Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlıyan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir.

Takdirname sicile geçer.

Ödül:

Madde 123- (Değişik: 26.6.1984- KHK 241/5 md.; 29.11.1984- KHK 243/24 md.) Bağlı bulundukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Devlet memurlarına bağlı veya ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil memurlarla Maliye ve Gümrük Bakanlığında1 Gümrük işlerinde görevli memurlara iki aylıkları tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın tasvibi ile bir aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir.

Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki serbest kadro mevcudunun binde onundan, Maliye ve Gümrük Bakanlığına tahsis edilmiş serbest kadrolar ile Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar için binde yirmisinden fazla olamaz.

BÖLÜM: 7

Disiplin

Disiplin Amiri ve Disiplin Cezaları:

Madde 124- (Değişik: 12.5.1982- 2670/30 md.; 29.11.1984- KHK 243/25 md.) Disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirlerdir.

Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir.

Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller:

Madde 125- (Değişik: 31.7.1970- 1327/48 md.; 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 12.5.1982- 2670/31 md.) Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

A- Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,

b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terk etmek,

c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,

e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

B- Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır :

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak,

b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,

c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

j) Verilen emirlere itiraz etmek,

k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

l) Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.

m) (Ek bent: 17/09/2004 - 5234 S.K./1. md.) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.

C- Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylığından 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek,

h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,

ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.

D- Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

b) Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek,

c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

g) (Mülga alt bent: 17/09/2004 - 5234 S.K./33. md.)

h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

E- Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

c) Siyasi partiye girmek,

d) Özürsüz olarak (...)1 bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,

f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,

ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

j)Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,

k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.

Özel kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.

Yukarıda yazılı disiplin kovuşturmasının yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına girmesi halinde, sanık hakkında ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmez.

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar:

Madde 126- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 8.10.1973- KHK 8/5 md.; 2.2.1981- 2381/1 md.; Değişik: 12.5.1982- 2670/32 md.; 29.11.1984- KHK 243/27 md.) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler, İl disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

Zamanaşımı:

Madde 127- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 12.5.1982- 2670/33 md.) Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Karar Süresi:

Madde 128- (Değişik: 12.5.1982- 2670/34 md.) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.

Yüksek Disiplin Kurullarının Karar Usulü, Memurun Hakkı:

Madde 129- (Değişik: 30.5.1984- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975-1897/1 md.; 12.5.1982- 2670/35 md.) Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.

Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

Savunma Hakkı:

Madde 130- Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.

Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi:

Madde 131- Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.

Memurun ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz.

(Ek Fıkra: 6.10.1983- 2910/1 md.) 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlarda çalışan personel hakkında; görevden doğan veya görevi sırasında işledikleri suçlarla kişisel suçları sebebiyle Cumhuriyet savcıları veya askeri savcılar veya sorgu hakimlikleri veya Memurun Muhakematı Hakkında Kanun uyarınca, yetkili kurullarca yapılan soruşturma sonunda düzenlenen takipsizlik, meni muhakeme, iddianame, talepname veya lüzumu muhakeme karar suretleri ile ilgili mahkemelerce verilen kesinleşmiş karar suretleri bu personelin bağlı olduğu bakanlık veya kurum veya kuruluşa gönderilir.1

Uygulama:

Madde 132- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.; 12.5.1982- 2670/36 md.) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler, valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanamazlar.

Atamaları Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Sicilden Silinmesi:

Madde 133- (Değişik: 12.5.1982- 2670/37 md.) Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri:

Madde 134- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 2.2.1981- 2381/2 md.) Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim Müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur.2

(Değişik: 12.2.1982- 2670/38 md.) Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

İtiraz:

Madde 135- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 12.5.1982- 2670/39 md.) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir.

Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem:

Madde 136- (Değişik: 23.12.1982- KHK 2/1 md.; 12.5.1982- 2670/40 md.) Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür.

Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.

Kaldırılan cezalar sicilden silinir.

BÖLÜM: 8

Görevden Uzaklaştırma

Görevden Uzaklaştırma:

Madde 137- Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir.

Yetkililer:

Madde 138- Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır:

a) Atamaya yetkili amirler;

b) Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri;

c) İllerde valiler;

ç) İlçelerde kaymakamlar (İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati şarttır.)

Valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma tedbiri, memurun kurumuna derhal bildirilir.

Görevden Uzaklaştıran Amirin Sorumluluğu:

Madde 139- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.) Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal soruşturmaya başlamıyan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

Ceza Kovuşturması Sırasında Görevden Uzaklaştırma:

Madde 140- Haklarında mahkemelerce cezai kovuşturma yapılan Devlet memurları da 138 inci maddedeki yetkililer tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.

Görevden Uzaklaştırılan veya Görevinden Uzak Kalan Memurların Hak ve Yükümlülüğü:

Madde 141- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 30.5.1974– KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

Tedbirin Kaldırılması:

Madde 142- Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmıyan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce (Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce) derhal kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmıyan görevli hakkında 139 uncu madde hükmü uygulanır.

Memurun Göreve Tekrar Başlatılması Zorunlu Olan Haller:

Madde 143- Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;

b) Yargılamanın men'ine veya beraatine karar verilenler;

c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;

ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;

bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılmasında Amirin Takdiri:

Madde 144- 140 ıncı ve 142 nci maddelerle 143 üncü maddenin a, b, c fıkralarında yazılı olanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri, Devlet memurunun soruşturmaya konu olan fiillerinin, hizmetlerini devama engel olmadığı hallerde her zaman kaldırılabilir.

Süre:

Madde 145- Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.

Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.

KISIM- V

Mali Hükümler

Kapsam:

Madde 146- (Değişik: 31.7.1970- 1327/49 md.; 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 8.10.1973- KHK 8/6 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; 15.5.1975- 1897/1 md.) Bu Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu Kanundaki hükümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar özel kanunlardaki hükümlere tabidir.

Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz. (Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecekler hariç.)

(Değişik: 12.2.1982- 2595/9 md.; 14.1.1988- KHK 311/1 md.; 20.3.1997- KHK 570/8 md.) Ancak, 2.1.1961 tarihli ve 196 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, 7.6.1926 tarihli ve 904 sayılı Kanuna 30.1.1957 tarihli ve 6893 sayılı Kanunla eklenen ek 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları, 19.7.1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun 161 inci maddesi, 13.1.1943 tarihli ve 4358 sayılı Kanunun değişik 14 üncü maddesi ve 2.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı Kanun ile Katma Bütçeli Kurumların, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunlara bağlı birliklerin davalarını sonuçlandıran avukat ve saireye verilecek vekalet ücretine ilişkin sair kanun hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, vekalet ücretinin yıllık tutarı; 6000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarın on iki katını geçemez. Bu esasa göre yapılacak dağıtım sonunda artan miktar merkezde bir hesapta toplanarak Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmeliğe göre diğer avukatlar arasında, yukarıdaki miktarı aşmamak üzere eşit olarak dağıtılır.

(Değişik: 30.12.1982- 2771/3 md.; 26.6.1984- KHK 241/6 md.; 27.6.1989- KHK 375/9 md.; 23.2.1995- KHK 547/9 md.) Bu Kanun gereğince ödenecek aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının brüt tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından az olamaz; az olması halinde, aradaki fark, memurun diğer özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenir.

Deyimler:

Madde 147- (Değişik: 31.7.1970- 1327/50 md.; 23.12.1977- KHK 2/1 md.; 8.10.1973- KHK 8/7 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Bu Kanunda geçen;

A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı,

B) Sözleşmeli Ücreti: 4 üncü maddenin (B) bendi gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı,

C) Gündelik: 4 üncü maddenin (C) ve (D) bentleri gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı,

Ç) Ödül: Kanunun 123 üncü maddesinde yazılı hallerde memurlara ödenen parayı,

D) Temsil Giderleri: Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı,

E) Ders Görevi Ücreti: Bu Kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan öğretmen, öğretim üyesi ve diğer memurlara ders saati itibariyle ödenen parayı,

F) Fazla Çalışma Ücreti: Kurumların, bu Kanunun 178 inci maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara, fazla çalışma saati itibariyle ödenen parayı,

G) a) İş Güçlüğü Zammı: Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen parayı,

b) İş Riski Zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı,

c) Eleman Teminindeki Güçlük Zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı,

d) Mali Sorumluluk Tazminatı: Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen parayı,

ifade eder.

Gösterge Tabloları:

Madde 148- (Mülga: 31.7.1970- 1327/51 md.)

Kademe Aylığı:

Madde 149- (Değişik: 31.7.1970- 1327/52 md.) Kademe aylığı 36 ncı maddede gösterilen sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecelere dahil kademelerden her biri için tespit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır.

Derece Aylığı:

Madde 150- (Değişik: 31.7.1970- 1327/53 md.) Derece aylığı 36 ncı maddede yer alan sınıflara ait genel gösterge tablosundaki derecelerin her birinin muhtevi bulunduğu yatay kademe aylıklarını topluca ifade eder.

Derecelerin İlk ve En Yüksek Kademe Aylıkları:

Madde 151- (Değişik: 31.7.1970- 1327/54 md.) Gösterge tablosunda yer alan derecelerden her birindeki 1 inci kademe göstergesine tekabül eden miktar o derecenin ilk kademe aylığını; aynı derecenin son kademe göstergesine tekabül eden miktar da o derecenin en yüksek kademe aylığını gösterir.

Her Sınıfın Başlangıç Aylık Derecesi ve En Az Aylık Miktarı:

Madde 152- (Mülga: 23.12.1972- KHK 2/5 md.)

Zam ve Tazminatlar: (Ek: 31.7.1970-1327/71 md.; Değişik: 23.2.1995 –KHK 547/5 md.)

I- Zamlar:

a) Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı,

b) Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı,

c) Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer görevlilere mali sorumluluk zammı,

d) Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için temininde güçlük zammı,

ödenir.

II- Tazminatlar: (Değişik: 20.3.1997- KHK 570/9 md.)

Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının;

A- Özel Hizmet Tazminatı:

a) Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlarla üst yönetim görevi yapan personelden;

1. Birinci derece kadrolarda bulunanlar için % 345’ine,

2. İkinci derece kadrolarda bulunanlar için % 100’üne,

3. Üçüncü derece kadrolarda bulunanlar için % 80’ine,

4. Dördüncü derece kadrolarda bulunanlar için % 70’ine,

5. Beş, Altı ve Yedinci derecelerden aylık alan Şube Müdürü, Müdür, Sayman (muhasip ve muhasebeci kadrosunda olanlar dahil), Başkan ve bunların yardımcıları için % 60’ına,

b) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;

1. Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistanlık görevini yapanlar ile Uzman Tabipler için % 215'ine,

2. Diğer dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları için % 145’ine,

3. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 100’üne,

4. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 72’ sine,

5. Ortaokul dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 60'ına,

Ancak, Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.

Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden; kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece uzman tabipler için 90, diğerleri için 75 puana kadar, diğer yörelerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara ise 15 puana kadar ilave ödeme yapılabilir.

c) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;

1. Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları için % 145’ine,

Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (bunlardan müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4 üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara bu projelerde çalıştıkları sürece ayrıca % 30'una,

Ancak, bu hükme göre ilave ödeme yapılacak toplam personel sayısı, ilgili kurumun belirtilen kariyerleri haiz toplam personel sayısının % 10'unu geçemez. (Hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilir.)

2. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 100'üne,

3. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 72'sine,

Ancak, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara, bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ayrıca 35 puana kadar ilave yapılabilir.

d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar için %135’ine,

e) Başbakanlık Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları için %230’una,

f) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcıları ile Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı merkez denetim elemanları için % 210’una,

g) Bakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağımsız genel müdürlük(mahalli idarelere bağlı genel müdürlükler hariç) Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ve Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil kadrolarda görevli Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcıları, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Başmüfettişi, Sigorta Müfettişi ve Sigorta Müfettiş Yardımcıları için % 195'ine,

h) Başbakanlık Uzmanları, D.P.T Planlama Uzmanları, Hazine Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Devlet Bütçe Uzmanları, Maliye Bakanlığı Vergi, Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri, Büyükşehir Belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş , Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, İlköğretim Müfettişleri ile Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri ve bunların yardımcıları için % 130’una,

i) Mali Suçları Araştırma Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Maliye Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları, (Değişik: 1.5.2003 tarih ve 4856/42 madde) Çevre ve Orman Uzmanları, Tüketici ve Rekabet Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Gümrük Uzmanları, Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T. Uzmanları, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uzmanları, (Ek:16.4.2003 tarih ve 4848/33 madde) Kültür ve Turizm Uzmanları,Tapu ve Kadastro Denetmenleri ile bunların yardımcıları için % 120’sine,

j) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Yüksekokul mezunu olmak şartı ile Belediye İktisat Müfettişleri ve Büyükşehir Belediyeleri Hesap İşleri Murakıpları ve bunların yardımcıları için % 100’üne,

k) İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları ve bunların yardımcıları için % 75'ine,

l) Dışişleri meslek memurlarından (aday meslek memurları dahil);

1. 1-2 nci derecelerden aylık alanlar için % 140'ına,

2. 3-6 ncı derecelerden aylık alanlar için % 125’ine,

3. 7-9 uncu derecelerden aylık alanlar için % 105'ine,

m) M.İ.T fiili kadrosuna dahil personel için % 345’ine,

B- Eğitim, Öğretim Tazminatı: (Değişik: 3.4.1998- 4359/2 md.)

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara; (Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil ilköğretim müfettişleri hariç olmak üzere)

a) 1-2 nci derecelerden aylık alanlar için % 100’üne,

b) 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 95’ine,

c) Diğer derecelerden aylık alanlar için % 85’ine,

(Ek fıkra: 30/06/2004 - 5204 S.K./2. md.) Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;

a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 40'ına,

b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 20'sine,

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atelye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolara atananlardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek okul, kurum ve branşlarda görev yapanlara ayrıca;

a) Dört yıl veya daha fazla yükseköğrenim görenler için %15'ine,

b) Üç ve iki yıllık yükseköğrenim görenler için %10'una,

C- Din Hizmetleri Tazminatı:

a) İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü ve mesleğiyle ilgili yükseköğrenim mezunu olup “vaiz” kadrosuna atananlar için % 140’ına,

b) Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

1. Yükseköğrenim mezunu olanlar için % 55'ine,

2. İmam-Hatip Lisesi mezunları için % 53'üne,

3. Diğerleri için % 49'una,

D- Emniyet Hizmetleri Tazminatı:

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

1. Emniyet Genel Müdürü için % 335'ine,

2. Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;

- Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Ankara,İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri için % 260’ına, - Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Diğer İl Emniyet Müdürleri, Polis Koleji Müdürü ve Koruma Müdürleri için % 240’ına,

- Diğerleri için % 190'ına,

3. İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 170'ine,

4. Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 160’ına,

5. Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 150'sine,

6. Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için % 126'sına,

7. Başkomiser kadrolarına atananlar için % 113'üne,

8. Komiser kadrolarına atananlar için % 106’sına,

9. Komiser Yardımcılığı kadrolarına atananlar için % 101'ine,

10. Diğerlerinden;

- 2,3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 93'üne,

- 5,6 ve 7 nci derecelerden aylık alananlar için % 86’ sına,

- 8, 9 10 ve 11 inci derecelerden aylık alanlar için % 77’ sine,

11. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde çevik kuvvet müdürlüklerine ait kadrolara atanmış olanlara ayrıca % 5’ine,

b) Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçileri için % 52'sine,

E- Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı:

Mülki İdare Amirliği Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

a) Müsteşar için % 345’ine,

b) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, Emniyet Genel Müdürü (Vali) için %335'ine,

c) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler ve İl Valileri için % 325’ine,

d) Merkezde görevli diğer Valiler için % 290'ına,

e) Diğerlerinden;

- 1 inci dereceden aylık alanlar için % 270'ine,

- 2 ve 3'üncü derecelerden aylık alanlar için % 230'una,

- Diğer derecelerden aylık alanlar için % 180’ine,

- Kaymakam adayları için % 145'ine,

F- Denetim Tazminatı:

Özel Hizmet Tazminatı bölümünün;

a) (e), (f) ve (g) sırasında sayılanlardan;

- Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki görevliler için % 10'una,

- Diğerleri için % 30'una,

b) (h), (i), (j) ve (k) sırasında sayılanlar için % 20'sine,

G- Adalet Hizmetleri Tazminatı:

Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, il ve ilçe seçim kurulları, adli, idari, askeri yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri personeli dahil) görevli bu Kanuna tabi personelden;

a) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunanlar için % 180’ine,

b) Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar ile Teknik Hizmetler Sınıfında olduğu halde bu sınıfın özel hizmet tazminatından yararlanamayanlar için % 56’sına,

c) (a) ve (b) sıralarında sayılanlar dışında kalan hizmet sınıflarında bulunanlar için kendi hizmet sınıfları için öngörülen tazminatlara ek olarak ayrıca % 22’sine,

d) Cezaevi Müdürü, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma memurlarına ayrıca % 10’una,

H- Bu Kanunda belirtilen hizmet sınıflarında olup da yukarıdaki bölümlerde yer alan tazminatlardan yararlanmayan personelden;

a) Yardımcı Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunanlar için % 45'ine,

b) Diğer hizmet sınıflarına ait kadrolardan bulunanlar için % 50'sine,

kadar, bu nispetleri aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde yukarıdaki tazminatlar ödenir.

Hizmetin niteliği itibariyle birden fazla özel hizmet tazminatı verilmesi gereken durumlarda bu tazminatlardan fazla olanı ödenir. Mülki İdari Amirliği Özel Hizmet Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı ve Adalet Hizmetleri Tazminatı (G bendi (c) sırasında sayılanlar hariç) ödenenlere özel hizmet tazminatı ödenmez.

III- Ortak Hükümler:

Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.

Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı fiili kadrosuna dahil bulunanlara ödenecek iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammının miktarları ile özel hizmet tazminatı oranları, ödeme usul ve esasları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Başbakan tarafından belirlenir.

(Değişik: 6.7.1995- KHK 562/5 md.) Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;

a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,

b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,

c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri,

hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir.

Yurt dışına sürekli görevle görevlendirilenlere bu zam ve tazminatlar ödenmez. Ancak bunlardan yurt içine geçici olarak geri çağrılanlardan yurt dışı aylıklarının kesilmesini gerektirecek kadar yurt içinde kalanlara, bu süre içinde zam ve tazminatları ödenir.

Kamu kurum ve kuruluşları (Mahalli İdareler dahil) bu maddede belirtilen zam ve tazminatları; hizmetin gerekleri ve mali imkanlarını dikkate alarak personeline Bakanlar Kurulunca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran ve miktar üzerinden ödeyebilirler.

Bu maddenin ikinci bölümünde yer alan tazminatlar damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi değildir.

Her Sınıfın Son Aylık Derecesi ve En Çok Aylık Miktarı:

Madde 153- (Mülga: 23.12.1972- KHK 2/5 md.)

Katsayı:

Madde 154- (Değişik: 31.7.1970- 1327/55 md.; 12.2.1982- 2595/19 md.; 26.6.1984- KHK 241/7 md.; 13.7.1993- KHK 486/24 md.) Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunur. Ancak mali yılın ikinci yarısında, memleketin ekonomik gelişmesi genel geçim şartları ve Devletin mali imkanları gözönünde bulundurulmak suretiyle Bakanlar Kurulu bu katsayıları ikinci yarının tamamı veya üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere değiştirmeye yetkilidir.

Katsayılardaki değişiklik aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz.

Memurlara Ödenecek Aylık Tutarları:

Madde 155- (Değişik: 31.7.1970- 1327/56 md.) Bu Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki rakamların, genel bütçe kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar, sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık tutarlarını gösterir.

Yurt Dışında Aylıklar:

Madde 156- (Değişik: 31.7.1970- 1327/57 md.) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan Devlet memurlarının aylıkları, 155 inci maddeye göre tespit edilen aylık tutarından, alınacak vergi ve kanunlar gereğince yapılacak bütün kesintiler indirildikten sonra (Kefalet Sandığı kesintileri hariç) kalan kısmın, Devlet Personel Başkanlığı, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek emsal ile çarpılmasından hasıl olacak miktar üzerinden ödenir. Asıl aylığın ödeme miktarı ile emsali tutarı arasındaki fark, her türlü vergiden müstesnadır.

Bu emsal her yıl Bütçe Kanununda gösterilir.

Dış Memleketler Aylık Katsayısı:

Madde 157- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.) 156 ncı maddede yazılı katsayılar her yabancı memleketin ekonomik durumu, para ve geçim şartları ile memurun temsil görevi ve aile yükümlülüğü gözönünde tutulmak suretiyle saptanır ve aynı usul uyarınca değiştirilir.

Adayların Aylıkları:

Madde 158- (Değişik: 31.7.1970- 1327/58 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Herhangi bir sınıfta aday olarak göreve başlayanlar bu Kanunun 54 üncü maddesindeki esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar.

Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.

Asaleti Onaylanan Memurların Kademe İlerlemeleri:

Madde 159- (Değişik: 31.7.1970- 1327/59 md.; 23/12/1972- KHK 2/1 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.

Kademe İlerlemesinde Verilecek Aylık:

Madde 160- Kademe ilerlemesinde memur bir ileri kademeye ait göstergeye tekabül eden aylığı alır.

Bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olamaz.

Derece Değişikliğinde Verilecek Aylık:

Madde 161- (Değişik: 31.7.1970- 1327/6 md.; 23.12.1972- KHK 2/6 md.; 12.2.1982- 2595/10 md.) Derece yükselmesi veya daha aşağı bir dereceye atama halinde,

A) (Değişik: 26.6.1984- KHK 241/8 md.) Bulunduğu dereceden yukarı derecelere atanan memur;

a) 68 inci maddenin (B) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine,

b) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi evvelce iktisap ettiği göstergeden düşük ise, iktisap ettiği göstergeye eşit olan kademenin göstergesine,

tekabül eden aylığı alır.

Alt derecede eşit göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır.

B) Kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan memur, kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla,

a) Atandığı derecede eski derecesinde almakta olduğu kademe göstergesine,

b) Atandığı derecede eşit gösterge yok ise, eski göstergesine en yakın kademenin göstergesine,

tekabül eden aylığı alır.

Başka Sınıfa Geçen Memurun Alacağı Aylık:

Madde 162- (Mülga: 31.7.1970- 1327/61 md.)

İstisnai Memurluklardan Ayrılanların Durumu:

Madde 163- (Değişik: 31.7.1970- 1327/62 md.) İstisnai memuriyetlere:

a) Bu Kanuna tabi kurumlardan atanmış olanlar, ayrıldıkları sınıfa dönmek istedikleri takdirde, istisnai memuriyetlerde geçirmiş oldukları süre, bu Kanunda derece terfii için belirtilen esaslara göre girebilecekleri yeni derecenin tayininde normal derece terfii sürelerine karşılık sayılır.

Bu gibilerin, derece terfii süresine karşılık sayılan süreden geri kalan kısmı kademe terfiinde dikkate alınır.

Bu gibiler, aynı şartlardan faydalanarak, 71 inci madde hükümlerine uyulmak kaydiyle, başka bir sınıfa da girebilirler.

b) Bu Kanuna tabi olmayan kurumlardan atananlar, bu Kanuna tabi kurumlarda bir göreve atanmayı istedikleri takdirde, istisnai memuriyette geçirilen süre (a) fıkrasındaki esaslara göre ve girilecek derecenin sınav veya seçmesini başarmak kaydiyle, derece ve kademe ilerlemesine sayılır. Bu gibiler için adaylık hükümleri uygulanmaz.

Aylığın Ödeme Zamanı ve Esasları:

Madde 164- (Değişik: 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz.2

Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir.

(Ek Fıkra: 5.7.1991- KHK 433/2 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin 5.5.1992 tarih ve E.1991/ 33, K.1992/32 sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18.5.1994- KHK 527/7 md.) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta bulunan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri (sözleşmeli statüdeki personel dahil) ile kamu ve özel kesimde iş kanunlarına göre istihdam edilen işçilere çeşitli adlar altında yapılan nakdi ve ayni nitelikteki tüm ödemelerin hesaplanma kolaylığını ve basitliğini sağlamak amacıyla, bordro düzenlemesine, tahakkuk ve ödeme işlem ve sürelerine ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye, aydan daha kısa ya da daha uzun sürelerde yapılan ödemelerin aylık dönemler itibariyle tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesine karar vermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

(Ek Fıkra: 5.7.1991- KHK 433/2 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin 5.5.1992 tarih ve E.1991/33, K.1992/32 sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18.5.1994- KHK 527/7 md.) Üçüncü fıkra kapsamına giren personelin her türlü özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerinin belli merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Açıktan Atamada Aylığa Hak Kazanma:

Madde 165- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.) Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar.

Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir.

Kademe İlerlemesinde Aylığa Hak Kazanma:

Madde 166- (Değişik: 12.2.1982- 2595/11 md.) Kademe ilerlemesinde Devlet memuru, bu ilerlemeye müstahak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.

Derece Değişikliğinde Aylığa Hak Kazanma:

Madde 167- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 30.5.1973- KHK 5/7 md.) Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.

(Ek Fıkra: 12.2.1982- 2595/12 md.) Ancak, yürütülmekte olan görevin niteliğinde bir değişme olmaması halinde derece yükselmesine ilişkin onayın geçerlilik tarihini takip eden ay başından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır.

Başka Bir Sınıfa Geçmede Aylığa Hak Kazanma:

Madde 168- (Mülga: 23.12.1972- KHK 2/5 md.)

Görev Yeri Değiştirilen Memurların Aylıkları:

Madde 169- (Değişik:23.12.1972- KHK 2/1 md.; 28.3.1988- KHK 318/3 md.) Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

İzin veya Geçici Görevde İken Görev Yeri Değiştirilen Memurların Aylıkları:

Madde 170- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.) Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıkları, izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

Sayman ve Sayman Mutemetlerinin Devir Süreleri ve Aylıkları:

Madde 171- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.) Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan saymanların aylıkları bir ayı aşmamak üzere devir sonuna kadar eski görev yerlerinde, kadro tasarrufundan ödenir.

Sayman mutemetleri için devir süresi 15 gündür.

Görev Yeri Değiştirilenlerden Eski Görevlerine Devamları Tebliğ Edilenlerin Aylıkları:

Madde 172- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.) Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

Vekalet Aylığına Hak Kazanma:

Madde 173- (Değişik: 317.1970- 1327/63 md.; mülga: 23.12.1972- KHK 2/5 md.)

Vekalet Görevinin Fiilen Yapılması Şartı:

Madde 174- Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır.

Vekalet, İkinci Görev Aylık ve Ücretleri ile Diğer Ödemeler:

Madde 175- (Değişik: 31.7.1970- 1327/64 md.; 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; değiştirilerek kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.

(Ek: 4.7.2001 tarih ve 631 sayılı KHK. Md.5) Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.

(Değişik: 26.6.1984- KHK 241/9 md.) 88 inci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara, bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için boş bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir. Ancak, baştabip ve baştabip yardımcılığı hizmetlerinin ikinci görev olarak yürütülmesi halinde kadro şartı aranmaz ve bu hizmetleri yürütenlere almakta oldukları aylığın üçte ikisi ikinci görev aylığı olarak ödenir.

(Değişik: 22.8.1989- KHK 378/4 md.) Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir.

Ders ve Konferans Ücretleri:

Madde 176- (Değişik: 31.7.1970- 1327/65 md.; 21.5.1992- 3803/1 md.; 3.4.1998-4359/1 md.) Bu Kanunun değişik 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere ders saati başına gündüz öğretimi için 801, gece öğretimi için 901 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler;

a) Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine,

b) Kurumların eleman yetiştirmek üzere açtıkları mesleki okullarda ve eğitim merkezlerinde görevli yönetici ve öğretmenlere, cezaevlerinde görevli öğretmenlere, kurs, seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmen ve memurlara,

c) Alanlarında master derecesini almış olan öğretmenlere,

% 25, alanlarında doktora derecesini almış olan öğretmenlere ise % 40 fazlasıyla ödenir.

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.

Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.

Yolluk Giderleri ve Gündelikleri:

Madde 177- Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir.

Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre ödenir.

Fazla Çalışma Ücreti:

Madde 178- (Değişik: 31.7.1970- 1327/66 md.; 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 2.6.1973- KHK 6/1 md.; 15.1.1974- KHK 9/3 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.; 29.11.1984- KHK 243/28 md.; 5.7.1991- KHK 433/3 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin 5.5.1992 tarih ve E.1991/33, K.1992/32 sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18.5.1994- KHK 527/8 md.)

A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında:

a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),

b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması,

hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.

Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.

B) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 14.2.1997 tarih ve E.1997/20, K.1997/32 sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 3.4.1998- 4359/4 md.) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.

Temsil Giderleri ve Yönetmeliği:

Madde 179- Hangi kurumlarda hangi sınıf ve kadrolardaki Devlet memurlarının görevler icabı temsili mahiyette masraf yapabilecekleri ve bu masrafların sarfı ile ilgili usul ve şartlar ve bunların sarf alanları ilgili kurumların görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.

Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurların Aylıkları:

Madde 180- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Sürekli görevle yurt dışına atanan memurların aylıkları görevlerine başladıkları tarihten itibaren; sürekli görevle yurt dışına gönderilen veya kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan memurlardan görevlerine başladıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve atananların aylıkları ise atanma emrinin tebliği tarihini izleyen on beşinci gün sonuna kadar 156 ncı maddedeki esaslara göre ödenir.

Yurt dışında bulunanlardan yerlerine atananların gelişine kadar bekleme emri alanların aylıkları, atama emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren, iki ayı geçmemek üzere aynı maddeye göre ödenir.

(Ek: 4.7.2001 tarih ve 631 sayılı KHK. Md.5) Sürekli görevle yurt dışına atanan memurlara, yıllık izin ile 181 inci maddede belirtilen hal dışında, yurt içinde geçirilen süreler için yurt dışı aylığı ödenmez. Ancak, yurt dışı görev süresince toplam dört ayı geçmemek üzere, yurt içinde yataklı tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi süresince 156 ncı maddeye göre belirlenen emsal katsayısının 1/3’ü esas alınarak yurt dışı aylığı ödenir.

Yurt Dışındaki Memurlardan Geçici Görevle Merkeze Çağrılanların Aylıkları:

Madde 181- Sürekli görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurları, geçici görevle en çok bir ay süre ile merkeze çağrılabilir. Bu süre içinde aylığı katsayılı ödenir.

Yurt Dışında Görevli Memurlardan Farklı Katsayılı Memlekete Atananların Aylıkları:

Madde 182- Yukarıdaki maddelerde gösterilen memurların, aylıklarına uygulanmakta bulunan ödeme katsayılarından farklı ödeme katsayısı uygulanan bir başka memlekete naklen atanmalarında 180 inci madde hükmü uygulanır.

Hazarda Eğitim ve Manevra İçin Silah Altına Alınanların Aylıklarının Ödenmesi:

Madde 183- Hazarda muvazzaflık hizmeti dışında eğitim ve manevra maksadiyle silah altına alınan Devlet memurlarının aylıkları kendi kurumlarınca tam olarak ödenir.

Devlet memurlarından rütbeli olanların rütbe aylığı tutarı, bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından fazla olanlara, aradaki fark askeri kurumlarına katılmaları veya yeni rütbeyi kazandıkları tarihten itibaren silah altında bulundukları sürece Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenir.

Seferde Muvazzaflık Hizmeti Dışında Silah Altına Alınan Memurların Aylıklarının Ödenmesi:

Madde 184- Seferde muvazzaflık hizmeti dışında, silah altına alınan Devlet memurlarına rütbeli olsun, olmasın silah altında bulundukları sürece aylıkları aşağıdaki hükümlere göre ödenir.

A) Yedek subay, yedek askeri memur ve yedek astsubay olanların rütbelerine ait aylıkları Milli Savunma Bakanlığınca ödenir.

Bunların aylıkları bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından eksikse aradaki fark kurumlarınca ödenir.

B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz memurların aylıklarının tamamı kurumlarınca ödenir.

Sefer Haline Geçişte Silah Altında Bulunan Memurların Aylıkları:

Madde 185- Sefer haline geçiş sırasında 183 üncü maddeye göre silah altında bulunan Devlet memurlarının aylıkları adı geçen maddeye; sefer haline geçişten sonraki aylıkları 184 üncü maddeye göre ödenir.

Silah Altına Alınmazdan Önce Kadrolarından Açıkta Bulunanların Aylıkları:

Madde 186- Hazarda eğitim ve manevra veya seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurlarından, silah altına alınmadan önce kadroları kaldırılanlar, görevden uzaklaştırılanlar hakkında, silah altında bulundukları sürece aşağıdaki hükümler uygulanır:

A) Bunlardan yedek subay, yedek askeri memur veya yedek astsubay olanların rütbe aylıklarının açık aylıklarından fazla veya eksik olmasına göre haklarında 183 ve 184 üncü madde hükümleri uygulanır.

B) (A) bendi dışında kalan ve rütbesiz memurlara kanuni hakları olan açık aylığının verilmesine devam olunur.

KISIM- VI

Sosyal Haklar ve Yardımlar

Emeklilik Hakları:

Madde 187- Devlet memurlarının emeklilik ve malüllük hallerinde kendilerinin, ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlariyle düzenlenir.

Hastalık ve Analık Sigortası:

Madde 188- A) Devlet memurlarının hastalık, analık ve görevden doğan kaza ile mesleki hastalık,

B) Devlet memurlarının eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının hastalık ve analık,

C) Bir kanuna dayanılarak emekli veya malüllük aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumunca uygulanan iş kazaları ile meslek hastalıkları, malüllük ve yaşlılık sigortalarından gelir veya aylık bağlananlar hariç) hastalık ve analık,

Ç) (C) bendinde belirtilen emekli veya malüllük aylığı alanların aile fertlerinin hastalık ve analık,

D) Bir kanuna dayanılarak dul veya yetim aylığı alanların (Sosyal Sigortalar Kurumundan gelir veya aylık alanlar hariç) hastalık ve analık,

hallerinde, gerekli sosyal sigorta yardımları sağlanır.

Bu sigorta yardımları özel kanunlarla düzenlenir.

Bu sigortalardan tanınan hak ve sağlanan yardımlar, genel sosyal sigorta rejimleri ile kabul edilen hak ve yardımlardan az olamaz.

Yeniden İşe Alıştırma:

Madde 189- Malüllük aylığı bağlanan Devlet memurlarından çalışma gücünün artırılabileceği umulanlar, eski sınıflarında veya yeni sınıf veyahut meslekte çalışabilmelerini sağlamak üzere işe alıştırılmaya tabi tutulabilirler.

İşe alıştırmanın ne suretle ve hangi esaslara göre yapılacağı özel kanununda gösterilir.

Ek Sosyal Sigorta ve Yardımlaşma:

Madde 190- (Değişik: 31.7.1970- 1327/67 md.; mülga: 12.2.1982- 2595/19-a)

Memurların Sosyal Tesis İhtiyaçları:

Madde 191- (Mülga: 31.7.1970- 1327/68 md.; yeniden düzenleme: 29.11.1984- KHK 243/29 md.) Devlet memurları için lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde çocuk bakımevi ve sosyal tesisler kurulabilir.

Bunların kuruluş ve işletme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı’nca birlikte hazırlanacak genel yönetmelikle belirlenir.

Devlet Memurları İçin Konut Kredisi:

Madde 192- (Mülga: 31.7.1970- 1327/68; yeniden düzenleme: 29.11.1984- KHK 243/30 md.) Devlet memurlarından T.C. Emekli Sandığına tabi hizmeti 10 yıl ve daha fazla olanlara, istekleri üzerine Toplu Konut Fonu’ndan özel şartlarla ve öncelikle konut kredisi verilebilir.

Bu krediden faydalanma şartları ile kredi borcunun memurlardan tahsili ve her yıl ödenecek toplam kredi tutarı gibi diğer hususlar Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı1 İdaresi Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Devlet Memurları İçin Konut:

Madde 193- (Değişik: 31.7.1970- 1327/69 md.) Devlet memurlarının lüzum ve zaruret görülen yerlerle kiralık konut ihtiyaçları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca2 tespit edilerek Bakanlar Kurulunca onanacak programlar gereğince, genel ve katma bütçelere her yıl konulacak ödeneklerle tesis edilecek fondan karşılanır.

Bu madde hükmü özel kanunlarla düzenlenir.

Bazı Devlet Memurları İçin Konut Tahsisi:

Madde 194- (Mülga: 9.11.1983- 2946/12 md.)

Mahrumiyet Yeri Ödeneği:

Madde 195- (Mülga: 2.12.1993- 3920/2-d md.)

Ödeme Usulü ve Mahrumiyet Yeri Derecesi:

Madde 196- (Değişik: 31.7.1970- 1327/70 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.; mülga: 2.12.1993- 3920/2-d md.)

Miktarı:

Madde 197- (Değişik: 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975-1897/1 md.; mülga: 2.12.1993- 3920/2-d md.)

Mahrumiyet Yeri Ödeneğinin Ödenme Usulü:

Madde 198- (Mülga:2.12.1993- 3920/2-d md.)

Öğrenim Bursları ve Yurtları:

Madde 199- Mahrumiyet yerlerinde çalışan Devlet memurları görev yerlerinde çocuğunun girmesi gereken orta dereceli okul bulunmadığı takdirde, bu dereceli okullarda okuma hakkını kazanmış bulunan çocuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon ücret indiriminden faydalanırlar.

Bu indirim her yıl bütçe kanunu ile tesbit olunan pansiyon ücretlerinden en azının çocukların her biri için % 50’si oranındadır. İndirim sonucunda meydana çıkan fark Devlet bütçesinden ödenir.

Ancak, memurlar çocuklarını daha yüksek ücretli okul pansiyonlarından veya Milli Eğitim Bakanlığının denetimi altında faaliyette bulunan özel pansiyonlardan faydalandırmak isterlerse aradaki ücret farkı kendileri tarafından ödenir.

Sınıfta Kalan Çocuklar İçin Burs Verilemeyeceği:

Madde 200- Pansiyonlarda ücret indiriminden faydalanan memurların çocukları sınıfta kalırlarsa aynı sınıf için ikinci sene bu haktan faydalanamazlar.

Mahrumiyet Yerinden Başka Yere Atanan, Ölen, Emekliye Ayrılanların Burs

Haklarının Devamı:

Madde 201- Öğrenim yılı içinde mahrumiyet yeri ödeneğine tabi olmayan yerlerdeki bir göreve atanan veya ölen veyahut emekliye ayrılan memurların çocukları için yapılan indirim, bulundukları ders yılı sonuna kadar kendi isteğiyle atananlar için de, atandıkları tarihteki taksit dönemi sonuna kadar devam eder.

Aile Yardımı Ödeneği:

Madde 202- Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

(Değişik: 26.6.1984- KHK 241/10 md.; 27.6.1989- KHK 375/10 md.) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 700 (1) , çocuklarından her biri için de 50 (2) gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Ek: 9.4.1990- KHK 418/7 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18.5.1994- KHK 527/9 md.) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 5 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
------------------------------------------
(1) (bu rakam 1250 olarak uygulanmaktadır)
(2) (bu rakam 250 olarak uygulanmaktadır)
-----------------------------------------

Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır.

Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.

Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

Aile Yardımı Ödeneğinin Ödeme Usulü:

Madde 203- Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir.

Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.

Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.

Aile Yardımı Ödeneğine Hak Kazanma:

Madde 204- Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır.

Aile Yardımı Ödeneği Hakkını Kaybetme:

Madde 205- Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.

Çocuk İçin Aile Yardımı Ödeneği Verilmiyecek Haller:

Madde 206- Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:

1. Evlenen çocuklar,

2. 19 yaşını dolduran çocuklar,

(19 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarına 25 yaşını dolduruncaya ve yüksek öğrenim yapmakta bulunan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere öğrenimlerini bitirinceye kadar ve çalışamıyacak derecede malüllükleri resmi sağlık kurulu raporu ile tesbit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.

Doğum Yardımı Ödeneği:

Madde 207- (Değişik: 26.6.1984- KHK 241/11 md.) Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 75 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.

(Değişik: 26.6.1984- KHK 241/11 md.) Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir.

Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir.

Doğum yardımı ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez.

Ölüm Yardımı Ödeneği:

Madde 208- (Değişik: 6.7.1995- KHK 562/4 md.) Devlet memurlarından; memur olmayan eşi ile (Ek:04.07.2001-KHK-631/7.Md.) [ikiden fazla dahi olsa] aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir.

Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haciz edilemez.

Yurt dışında sürekli görevde bulunan memurlara verilecek ölüm yardımı ödeneğinde 156 ncı maddede yazılı katsayı uygulanmaz.

Tedavi Yardımı:

Madde 209- (Değişik: 30.5.1973- KHK 5/8 md.) Devlet Memurları ile (Ek:04.07.2001-KHK-631/7.Md.) [herhangi bir sağlık yardımından yararlanmayan] eşlerinin veya bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve (…)[4](Ek:04.07.2001-KHK-631/7.Md.) [ikiden fazla dahi olsa aile yardımına müstehak] çocuklarının, hastalanmaları halinde, evlerinde veya resmi veya özel sağlık kurumlarında ayakta veya yatarak tedavileri kurumlarınca sağlanır. Ancak tedavi giderleri ve yol masraflarının ödenebilmesi için, tedaviye resmi tabip raporu ile lüzum gösterilmesi şarttır.

(Değişik: 29.7.1998- 4375/2 md.) Sağlık Bakanlığı (Milli Savunma Bakanlığında görevli personel için bu Bakanlık) tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen ve Sağlık Bakanlığınca onaylanan raporlara göre yurt içinde tedavilerinin mümkün olmadığı anlaşılan Devlet memurları ile bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımına müstehak çocukları tedavi için yurtdışına gönderilirler. Bunların harcırahları ve tedavi giderleri kurumlarınca ödenir. Yurtdışında tedavi müddeti iki yılı geçemez. Bu müddet içinde acil haller hariç olmak üzere raporda gösterilen hastalıktan başka yapılan tedavi giderleri ödenmez ve bu tedavi için müddet uzatılamaz. Tedavi süresi altı ayı geçtiği takdirde ilgili yabancı sağlık kurumundan alınan ve tedavinin devamı zaruretini gösteren rapor, sağlık ateşeliği veya misyon şefliğince hastanın kurumuna ve Sağlık Bakanlığına gönderilir. Bu işlem, her altı ayda bir tekrarlanır.

Yurt dışında:

a) Sürekli görevde bulunan memurlarla eşlerinin, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımına müstahak çocuklarının,

b) Geçici görev, bilgi ve görgülerini artırmak veya staj yapmak üzere, yurt dışına gönderilen memurların,

hastalanmaları ve mahalli usule göre tedavilerine lüzum gösterilmeleri halinde tedavi giderleri kurumlarınca karşılanır. Ancak, (a) ve (b) fıkraları kapsamına girenlerin (Geçici görevliler hariç), Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca tespit olunan esaslar dairesinde bulundukları ülkelerdeki uygulamalara göre kurumları tarafından mahallinde sigorta ettirilmeleri mümkündür. Bu takdirde, ilgililerin sigorta primleri kurumlarınca karşılanır, kendilerine ayrıca tedavi giderleri ödenmez.

(Ek Fıkra: 30.12.1982- 2771/4 md.) Ayakta veya meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerinin % 20'si memur tarafından ödenir. Ancak, resmi sağlık kurumu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan, hayati önemi haiz oldukları Sağlık Bakanlığınca tespit edilecek olanların bedellerinin tamamı kurumlarınca ödenir.

(Ek Fıkra: 30.5.1997- KHK 572/16 md.) Bu madde gereğince sağlanacak yardımlardan, topluma uyumu kolaylaştıracak her türlü ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin standartlara uygunluğu sağlanır.

(Ek fıkra: 17/09/2004 - 5234 S.K./1. md.) Tedavi kurum ve kuruluşlarında yapılan tedavilere (diş tedavileri dahil) ilişkin ücretlerle sağlık kurumlarınca verilen raporlar üzerine kullanılması gerekli görülen ortez, protez ve diğer iyileştirme araç bedellerinin kurumlarınca ödenecek kısmı ve buna ilişkin esas ve usuller Sağlık Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

Cenaze Giderleri:

Madde 210- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.) Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakli dahil) kurumlarınca ödenir. Sürekli veya geçici görevle veyahut 78 inci maddeye göre yurt dışında bulunan Devlet memurlarından ölenlerin ve yurt dışında sürekli görevlerde bulunanların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve (...)1 çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır.

209 uncu madde ile bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe göre uygulanır.

Giyecek Yardımı:

Madde 211- Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.

Yiyecek Yardımı:

Madde 212- Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.

Yakacak Yardımı:

Madde 213- (Mülga: 27.6.1989- KHK 375/32-b md.)

KISIM- VII

Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi

Kurumların Memurlarını Hizmet İçinde Yetiştirme Esasları:

Madde 214- (Değişik: 31.7.1970- 1327/72 md.) Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütülür.

Eğitim Birimleri:

Madde 215- Her kurumda, yetiştirme faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmekle görevli bir "Eğitim birimi" kurulur. Birden çok birim kurulan kurumlarda bunlardan biri "Merkez Eğitim Birimi" adını alır.

Eğitim Merkezleri:

Madde 216- Kurumlar kendi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim merkezleri açabilirler. Kurumlararası eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararnamesiyle, kurumlararası eğitim merkezleri de açılabilir.

Eğitim birim ve merkezlerinin kuruluş ve işleyişleri Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle kurumlarınca hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir.

Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı:

Madde 217- Devlet memurları eğitimi genel planı, Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklariyle Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili kurumların görüşleri alındıktan sonra Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararnamesiyle yürürlüğe konulur.

Yurt Dışında Yetiştirme:

Madde 218- Devlet memurları, yabancı memleketlerin hizmetle ilgili kurumlarında veya yetiştirme - eğitim merkezlerinde de yetiştirilebilirler.

Bunlardan sınıflarının kapsadığı hizmetlerin niteliği bakımından, aynı zamanda belirli bir dalda öğrenim ve ihtisas yapması gerektiği kurumları ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca kararlaştırılmış olanlara öğrenim veya ihtisas yapma müsaadesi verilebilir.

Bu maddede söz konusu olan Devlet memurları hakkında 79 uncu madde hükümleri uygulanır.

Rapor Verme:

Madde 219- Kurumlar yıllık eğitim programlarına göre yapmakta oldukları eğitim çalışmalarının sonuçlarını her altı aylık dönemin bitiminden en geç bir ay sonra Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bir raporla bildirmek zorundadırlar.

Koordinasyon ve Denetleme:

Madde 220- Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı kurumları yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yol göstermek, yetiştirme faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemekle görevlidir.

Devlet Memurluğuna Eleman Yetiştirilmesi:

Madde 221- Kurumlar belirli sınıflardaki memurluklara eleman yetiştirmek amaciyle:

A) Kendi bünyeleri içerisinde mesleki öğretim ve eğitim yapabilirler.

B) Yurt içindeki öğrenim kurumlarında öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler.

C) Dış memleketlerde öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler.

Seçme Usulü:

Madde 222- Kurumlarca yurt içinde veya yurt dışında okutulacak öğrenciler yarışma sınavı ile seçilirler.

Öğrenci Okutma Şartlarını Düzenleyen Yönetmelikler:

Madde 223- Hangi kurumların ve sınıfların eleman ihtiyaçlarını karşılamak üzere okul ve kurslar açabileceği, yurt içinde veya dışında hangi öğrenim dallarında öğrenci okutabileceği, okutulacak öğrencilerin ayrılma ve seçilme usulleri, çalışmalarının izlenip denetlenmesi, çıkarılma veya geri çağrılma usulleri, ilgili kurumların ve Devlet Planlama Teşkilatının görüşleri alınmak suretiyle, Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklariyle Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları yönetmeliklerde belirtilir.

Öğrenimi sırasında Devlet hesabına okuma hakkını kaybeden veya öğrenim kurumunu terk edenler için kurumlarınca yapılmış masraflar kendilerinden faizi ile birlikte tahsil olunur. Özel kanun ve yüklenme senedi hükümleri saklıdır.

Mecburi Hizmet:

Madde 224- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 6.4.1973- KHK 4/1 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) İlgili Bakanlığın isteği, Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca belirtilen her derecedeki öğretim kurumları ve öğretim dalları dışında kalan kurum ve dallarda Devlet tarafından okutulanlardan,

a) Yurtiçinde Devlet hesabına okutulan öğrenciler (Tatiller dahil) öğrenim süreleri kadar,

b) Yurtdışındaki öğretim kurumlarında Devlet hesabına öğrenimlerini bitiren öğrenciler (Tatiller dahil) öğrenim sürelerinin iki katı kadar,

mecburi hizmetle yükümlüdürler.

(Değişik: 14.1.1988- KHK 311/2 md.) Yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere 3 ay ve daha fazla süre ile dış memleketlere gönderilen memurlara gönderilme şekillerine bakılmaksızın yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yüklenir.

Mecburi hizmet yükümlülüğünün 13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin a, b, d fıkraları kapsamına giren kurumlar arasında devri mümkündür. Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar, yarışma sınavına tabi tutulmaksızın atanırlar.1

Mecburi Hizmetle İlgili Yükümlülükler:

Madde 225- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/1 md.; 30.5.1974- KHK 12/1 md.; değiştirilerek kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Mecburi hizmetle yükümlü bulunanlar yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin bitiminden itibaren en çok iki ay içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar.

Bunlardan;

a) Başvurma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde bir göreve atanmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kalkar. Mecburi hizmetin (d) fıkrasına göre krediye dönüştürülmesi istendiği takdirde bu süre istemin karara bağlandığı tarihten başlar. Bu durumun oluşuna kendi kusuru ile sebep olan memurlar bundan doğan zararı tazminle yükümlüdürler.

b) Başvurmayanlar veya atanma için gerekli belgelerini tamamlamayanlar yol giderleri de dahil olmak üzere, kendilerine kurumlarınca yapılmış bulunan bütün giderleri yüzde elli fazlasiyle ödemek zorundadırlar.

c) Atanıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmeti bitmeden ayrılmış veya bir ceza sebebiyle memurluktan çıkarılmış olanlar mecburi hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı tutarı yüzde elli fazlasiyle ödemek zorundadırlar.

d) Hizmetlerine lüzum olmadığına ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilenlerin mecburi hizmet yükümlülükleri krediye dönüştürülebilir.

e) İlk ve orta dereceli okullar ile, kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okutulan parasız yatılı öğrencilerin mecburi hizmetlerine, bu Kanuna tabi kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç olmaması halinde Milli Eğitim Bakanlığı bunların mecburi hizmet yükümlülüğünü kaldırmaya yetkilidir. Bu fıkraya göre kurumların, ihtiyacı olup olmadığı bir aylık süre verilmek ve Resmi Gazete'de ilan edilmek suretiyle tespit olunur.

Askerlikte geçen süre mecburi hizmetten sayılmaz.

Mecburi hizmetini yapmakta iken Yasama Organına seçilenlerin yükümlülükleri seçildikleri sürece ertelenir.

KISIM- VIII

Çeşitli Hükümler

Danışma Kurulları:

Madde 226- (Değişik: 30.5.1974- KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Kamu personelinin yönetimi ile ilgili konularda görüşünden yararlanılmak üzere Danışma Kurulları kurulur.

Bu kurullar;

A) Yüksek Danışma Kurulu,

B) Kurum Danışma Kurulu,

olmak üzere iki tiptir.

Yüksek Danışma Kurulu, kamu personeli yönetimi ile ilgili genel konularda istişari mütalaa vermek üzere merkezi bir teşekkül olarak kurulur.

Kurum danışma kurulu, kurum personeli yönetimi ile ilgili konularda, istişari mütalaa vermek üzere her kurumda kurulur.

Bu kurullar eşit sayıda idare temsilcileri ile personel temsilcilerinden meydana gelir.

Yüksek Danışma Kurulu:

Madde 227- (Değişik: 30.5.1974- KHK 12; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Kamu personeli yönetimi ile ilgili konularda istişari mütalaa vermek üzere kurulacak Yüksek Danışma Kurulunun idare temsilcileri şunlardır:

a) Bakanlar Kurulunca görevlendirilecek üç Bakanlık Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, iki Katma Bütçeli Kurum Genel Müdürü, iki Kamu İktisadi Teşebbüsü Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürü,

b) Devlet Personel Başkanı,

c) Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek iki öğretim üyesi (Profesör veya Doçent),

d) Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlıklarınca kendi kuruluşları içinden görevlendirilecek birer temsilci.

Bu kurulun personel temsilcilerinin seçimi, meslek kuruluşlarının üye adetleri oranında, bu kuruluşların yetkili organlarınca ve 231 inci maddede yazılı yönetmelikte belirtilecek usul ve şekiller dairesinde seçilir.

Bu kurul, Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakanın, yokluğunda Devlet Personel Başkanının başkanlığında ve Bakanın uygun göreceği zamanlarda toplanır.

Kamu Personeli Yüksek Kurulu Karar Verme Usulü:

Madde 228- (Mülga: 30.5.1974- KHK 12/7 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/7 md.)

Devlet Memurları Yüksek Kurulu:

Madde 229- (Mülga: 30.5.1974- KHK 12/7 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/7 md.)

Diğer Personel İçin Kurulacak Kurullar:

Madde 230- (Mülga: 30.5.1974- KHK 12/7 md.; aynen kabul: 15.5.1975-1897/7 md.)

Danışma Kurulları ile İlgili Yönetmelik:

Madde 231- (Mülga: 30.5.1974- KHK 12/7 md.; aynen kabul: 15.5.1975-1897/7 md.) Yüksek Danışma Kurulunun personel temsilcilerinin nasıl seçileceği, bu kurulun çalışma usul ve esasları Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir.

Kurum Danışma Kurullarının kuruluşu, idare temsilcisi üyelerinin kimler olacağı, personel temsilcilerinin nasıl seçileceği, bunların çalışma usul ve esasları ilgili kurumun en üst amirince düzenlenir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Çalışan Memurlara Uygulanmayacak Maddeler:

Madde 232- (Değişik: 31.7.1970- 1327/1 md.; 23.12.1972- KHK 2/1 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun ve bunlar hakkında halen yürürlükte bulunan diğer mevzuatın uygulanmasını sağlama bakımından Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar, sözleşmeli ve geçici personel ile işçiler hakkında bu Kanunun;

Çalışma saatleri hakkındaki 99 uncu,

Günlük çalışma saatlerinin tespiti hakkındaki 100 üncü,

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmette çalışma saat ve usulünün tespiti hakkındaki 101 inci, fazla çalışma ücreti hakkındaki 178 inci,

Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayan 138 inci,

maddeleri hükümleri uygulanmaz.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Çalışan Memurlara Uygulanmaya Devam Olunacak

Hükümler:

Madde 233- Bu kanunun 7 nci bölümünde yer alan "Disiplin" e ait 124-136 ncı maddelerindeki hükümlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmiyeli personel hakkında uygulanmasından, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu ve konu ile ilgili diğer hükümleri saklıdır.

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Öğretim Üyeleri ve Yardımcılarına Uygulanmıyacak Maddeler:

Madde 234- (Mülga: 23.12.1972- KHK 2/5 md.)

Dışişleri Bakanlığınca Derhal Gerekli Görülecek Kadrolar:

Madde 235- (Mülga: 31.7.1970- 1327/73 md.)

22 Ocak 1962 Tarihli ve 1 Sayılı Kanunun Değiştirilmesi:

Madde 236- (Değişik: 5.6.1975- 1905/1 md.; 22.1.1962 tarihli 1 sayılı Kanunun 1 inci maddesini değiştiren hüküm olup, söz konusu Kanun 9.10.1984 tarihli 3053 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmakla hükmü kalmamıştır.)

EK MADDELER

Ek Madde 1- (29.12.1966- 819 sayılı ek Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir; mülga: 25.6.1973- 1765/7 Geçici md.)

Ek Madde 2- (29.12.1966- 819 sayılı ek Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.) 1 inci madde gereğince avans olarak ödenecek olan miktarlar Genel Muhasebe Kanununun avansa müteallik hükümlerine tabi değildir.1

Ek Madde 3- (29.12.1966- 819 sayılı ek Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.) Bu ödemeler hakkında 484 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümleri uygulanır ve her aya ait ödemenin vergisi ayrı olarak hesaplanır.

Ek Madde 4- (29.12.1966- 819 sayılı ek Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.) Bu Kanuna göre yapılacak avans ödemelerinden 5434 sayılı Kanun gereğince emekli keseneği kesilmez ve 223 sayılı Kanun gereğince tasarruf bonosu tevkifatı yapılmaz. Avans 5434 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Kanununun tatbikatında müktesep hak sayılmaz.

Ek Madde 5- (29.12.1966- 819 sayılı ek Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir; mülga: 25.6.1973- 1765/7 Geçici md.)

Ek Madde 6- (5.12.1968- 1069/3 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) İl Özel İdareleri memur ve hizmetlilerine ödenecek avanslar il özel idareleri bütçelerinden, belediyeler memur ve hizmetlilerine verilecek avanslar, belediyeler bütçelerinden ödenir.

İl özel idareleri ile belediyelere bağlı kuruluşların 3656 sayılı Kanuna tabi memur ve hizmetlilerine verilecek avanslar, bu kurumlar bütçelerinden ödenir.

Ek Madde 7- (5.12.1968- 1069/3 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyeler memur ve hizmetlilerine verilecek avanslar ilgili saymanlıklarca bu idareler bütçelerine gider yazılmak suretiyle ödeneğine mahsup edilir. Avansın ödeme ve mahsup şekilleri, il özel idare memur ve hizmetlileri için il daimi komisyonunca, belediye memur ve hizmetlileri için belediye encümenince tayin ve tespit edilir.

1.3.1968 tarihinden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar müterakim avansın ödeme şekli ve zamanı; il özel idareleri memur ve hizmetlileri için, il daimi komisyonlarınca, belediye memur ve hizmetlileri için, belediye encümenlerince tayin ve tespit olunur.1

Geçici Süreli Görevlendirme:

Ek Madde 8- (31.7.1970- 1327/74 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanuna tabi memurlara,13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda geçici süreli olarak görev verilebilir.2

Yukarıdaki fıkraya göre geçici süreli olarak görevlendirilen memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

Geçici Süreli Görevlendirme Şartları:

Ek Madde 9- (31.7.1970- 1327/74 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; değişik: 30.5.1974- KHK 12/1 md.; 15.5.1975- 1897/1 md.) Geçici süreli görevlendirme yoluyla başka bir görevde çalışan memurlar hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Ek madde 1'e göre görevlendirilen memur, hem kendi sınıf ve mesleğinin hem de geçici süreli olarak görevlendirildiği işin mevzuatına uymakla yükümlüdür.3

b) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar aylıklarını görevlendirildikleri kadrodan alırlar ve bu kadronun diğer haklarından yararlanırlar.

c) (Değişik: 27.9.1983- 2902/1 md.) Geçici görevlendirme memurun muvafakati ile olur ve 2 yılı geçemez. Ancak, yurt dışına atanan koruma görevlileri için bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

d) Geçici süreli görevlendirme yalnız 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görevler hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleği ile ilgili olması şarttır.

e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine ilgili Bakanlıkların müşterek kararıyla yapılır. Geçici süreli görevlendirmenin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil ve sair hususlar yönetmelikle belirtilir.

Ek Madde 10- (31.7.1970- 1327/74 md. ile gelen Ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanun konusu ile ilgili hükümler buna ek olarak yapılacak kanunlarda yer alır.

Ek Madde 11- (31.7.1970- 1327/74 md. ile gelen Ek 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; mülga: 23.12.1972- KHK 2/5 md.)

Ek Madde 12- (31.7.1970- 1327 sayılı Kanunun 92 nci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanunun1 ve diğer personel kanunlarının uygulanması için Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı bu Kanunlar kapsamına giren kurumlarla Devlet bütçesinden finanse edilen bütün kurumlarda organizasyon ve metot araştırmaları, kadro analizleri ve diğer gerekli bütün incelemeleri yaparlar. Kadro talepleri ile ödenek taleplerinin uzun vadeli plan ve programlara dayanması şarttır.

Bu fonksiyonları yürütmek için Genel Kadro Kanunu ile Maliye Bakanlığına Devlet Bütçe Uzmanı ve Devlet Personel Başkanlığına Devlet Personel Uzmanı kadroları verilir.

Devlet bütçe uzmanları ile Devlet personel uzmanları, kurumlarda, kadro ve ödenek talepleri ile ilişkili her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidir.

Diğer hususlar ve çalışma metotlarının ayrıntıları görev ve çalışma yönetmelikleri ile düzenlenir.

Ek Madde 13- (31.7.1970- 1327 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesi:

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun halen yürürlükte olmıyan hükümleri Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer. (Aynı kanunun geçici 20 nci maddesi hükmü saklıdır.)

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri 1.3.1970 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren uygulanır. Ancak; 1.3.1970 ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başına kadar geçen süre için aşağıdaki şekilde işlem yapılır.

1. Her memurun Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihteki durumu itibariyle ve bu Kanun hükümlerine göre yapılan intibak sonucunda tespit edilen yeni derece ve kademe aylığı ile, 1.3.1970 tarihinden bu tarihe kadar, bu kanuna göre yapılacak intibaka esas olan asli görevinden dolayı ve kaldırılan hükümlere göre ödenen aylık ücret, 4/10195 sayılı Kararname hükümlerine göre ödenen yevmiye, işçi yevmiyesi, tazminat, ödenek gibi ödemeler arasındaki fark tespit edilir ve bu fark Bakanlar Kurulunca belirtilecek süre içinde ve tespit edilecek usule göre kendilerine ödenir. (Ek görev ücreti, vekalet ücreti, fazla mesai ücreti ve 6245 sayılı Kanuna göre yapılan ödemeler bu mahsupta dikkate alınmaz.)

2. 1.3.1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayı takip eden ay başına kadarki süre zarfında durumlarında değişiklik olan memurlara bu değişiklik dikkate alınarak yapılacak gerekli intibak sonunda tespit edilecek fark 1 inci fıkra esasları dairesinde ödenir.

3. 1.3.1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayı takip eden ay başına kadarki, süre içinde her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılan veya ölenlerin, görevden ayrıldıkları veya öldükleri tarihteki durumlarına göre yapılacak intibak sonucunda 1 inci fıkra hükümlerine göre tespit edilecek fark kendilerine veya kanuni mirasçılarına ödenir.

Bu Kanun1 kapsamı dışında kalmakla beraber ek geçici maddelerle aylık ve ücretleri tedvin edilen kurumlar personeline, bu Kanun hükümlerine göre yapılacak aylık ödemelerinin başlangıç tarihi ve ödeme şekli hakkında da yukarıdaki (B) bendi hükümleri uygulanır.

(Ek: 8.10.1973- KHK 8/23 md.) Şu kadar ki, 3659 ve 2847 sayılı Kanunlara tabi personelin 9 aylık maaş farklarının hesabında 7244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi esasları dairesinde 2 aylık ücret tutarında ödenmiş bulunan temettü, ikramiye ve primler dikkate alınmaz.

(Ek: 8.10.1973- KHK 8/23 md.) Bu Kanun kapsamına giren kurumlarla, Ek geçici maddelerle aylık ve ücretleri bu Kanuna tabi tutulan kurumlar personelinden 1.3.1970- 1.12.1970 tarihlerine ait lehlerine net maaş farkı bulunmayanların, bu süre için hesaplanacak emekli artış ve kesenekleri farkları ile Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri kurumlarınca ödenir.

C) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 28.1.1971 tarih ve E.1970/49, K.1971/11 sayılı Kararı ile.)

D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 188, 189 ve 193 üncü maddeleri, bu maddelerde söz konusu kanunların yürürlüğe konulduğu tarihte aynı kanunun geçici 3 ve 4 üncü maddeleri ile ek geçici 23 üncü maddesi bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

E) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195, 199, 202 ve 207 nci maddeleri 1970 mali yılında uygulanmaz. 2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hükmü ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 5504 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1970 mali yılında da devam olunur.

F) Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başına kadar 1108 sayılı Maaş Kanununun değişik 13 üncü maddesinde yazılı yıllık 15 günlük izin, hizmet süresi 5 yıldan az olanlar için 20 gün, ve fazla olanlar için 30 gün olarak uygulanır. Yine bu maddede yazılı iki aylık sıhhi izin süresi içinde resmi tabipler tarafından gösterilen lüzum üzerine yatarak veya ayakta tedavi edilenlerin tedavi ücretleri ve tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze giderleri kurumlarınca karşılanır.

Ek Madde 14- (15.5.1975- 1897 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili konularda kurumlar, bağlı veya ilgili oldukları Bakanlık eliyle Devlet Personel Başkanlığına bu Başkanlığın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı kanalıyla başvururlar. Bu başvurmalarla ilgili işlemlerin yürütülme usul ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

Ek Madde 15- (15.5.1975- 1897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanunda geçen "Devlet Memuru" deyimi, belediyeler ve il özel idareleri ile bunların kurdukları birlikler memurlarını da kapsar.

Ek Madde 16- (15.5.1975- 1897 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Hangi kurumların Devlete verilmiş asli ve sürekli bir kamu hizmetini genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları, hangilerinin bu nitelikte bulunmadıkları, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik1 ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı temsilcilerinden oluşan komisyonun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile saptanır.

Her bir kurumda, hangi görevlerde çalışanların, 4 üncü maddede belirlenen esaslara göre, memur veya işçi olduğuna, Bakanlar Kurulu Kararının yayınlanması tarihinden itibaren 12 ay içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığının sürekli olarak görev yapmak üzere atayacakları uzman temsilcilerden oluşan komisyonca kesin olarak karar verilir.

Kadro unvanları incelenen kurumun bağlı olduğu bakanlık temsilcisi de bu komisyona katılır.

Komisyonun vereceği kararlara karşı ilgililer Danıştay'a başvurabilirler.

Ek Madde 17- (15.5.1975- 1897 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Halen Türkiye Kızılay'ında özel statüsüne dayanarak ücret karşılığı çalışmakta olanlardan sonradan Devlet memuriyetine girmek isteyenlerin söz konusu kuruluşta geçen hizmet sürelerinin 2/3'nün her yılı için bir kademe ve her üç yılı için bir derece verilmek suretiyle tespit edilecek derece ve kademe üzerinden atanmaları yapılabilir. (Bu şekilde değerlendirilecek süre 12 yılı geçemez.)

Ek Madde 18- (20.2.1979- 2183 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 29.6.1978 gün ve 2162 sayılı Yasa uygulamaları, bu Kanunla getirilen değişiklikler kapsamı dışında kalmak üzere 657 sayılı Kanunun değişik 43 üncü maddesinin (a) bendinin birinci fıkrasında yazılı en yüksek gösterge rakamı esas alınarak yürütülür.

Kıyafet Mecburiyeti:

Ek Madde 19- (12.5.1982- 2670/42 md. ile gelen Ek 1 inci maddesi hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Devlet memurları, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler.

İkamet Mecburiyeti:

Ek Madde 20- (12.5.1982- 2670/42 md. ile gelen Ek 2 nci maddesi hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır.

Devlet memurlarının görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebilir.

Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terkedebilir.

Bazı Görevlere Atamalar:

Ek Madde 21- (12.5.1982- 2670/42 md. ile gelen Ek 3 üncü maddesi hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Vali, büyükelçi, müsteşar, müsteşar yardımcılığı ve genel müdür görevlerine ve Bakanlar Kurulu Kararı ile atanması yapılan bu seviyelere uygun diğer görevlere yapılacak atamalarda Milli Güvenlik Akademisi öğrenimi görenlere diğer niteliklere uymak kaydı ile öncelik verilir.

Ek Madde 22- (30.12.1982- 2771 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Yasama organı üyeleri ile yasama organı üyeleri dışından atanan bakanların ayakta veya meskende tedavileri halinde kullanılacak ilaç bedellerinin % 20'si kendileri tarafından ödenir. Ancak, resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan, hayati önemi haiz oldukları Sağlık Bakanlığınca1 tespit edilecek olanların bedellerinin tamamı ilgili bütçeden karşılanır.

Ek Madde 23- (26.6.1984- 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi ile gelen hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir. Mülga: 12.4.1990- KHK 420/15 md.)

Ek Madde 24- (26.6.1984- 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanlara müteakip ayın aylığına mahsuben Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenecek esaslar dahilinde avans ödenebilir. Bu şekilde yapılacak avans ödemeleri, ait olduğu aylıkla birlikte kanuni kesintilere tabi tutulur ve ilgililerin ölümü halinde geri alınmaz.

Ek Madde 25- (26.6.1984- 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38 nci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir. Değişik: 27.6.1989- KHK 375/3 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile diğer kanunlar uyarınca 1984 yılı sonu itibariyle uygulanmakta olan, aylıkların hesabında esas alınan ek gösterge rakamları 1985 ve 1986 yılları ile 1987 ve müteakip yıllarda aşağıda karşılarında gösterilen miktarlara yükseltilerek uygulanır.

1984 yılı sonu itibariyle uygulanmakta olan ek gösterge

1985 yılında uygulanacak olan ek gösterge

1986 yılında uygulanacak ek gösterge

1987 ve müteakip yıllarda uygulanacak ek gösterge

15.7.1989 tarihinden itibaren uygulanacak ek gösterge

1200

1800

2400

3600

-

1100

1650

2200

3300

3800

1000

1500

2000

3000

3500

900

1350

1800

2700

3200

800

1200

1600

2400

2900

700

1050

1400

2100

-

650

975

1300

1950

2400

600

900

1200

1800

2150

550

825

1100

1650

200

500

750

100

1500

1800

400

600

800

1200

1500

300

450

600

900

1100

200

300

400

600

750

150

225

300

450

550

100

150

200

300

400

50

75

100

150

200


Ek Madde 26- (26.6.1984- 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir; değişik: 23.1.1987- KHK 269/1 md.)

a) (Değişik: 9.4.1990- KHK 418/9 md.;iptal: Anayasa Mahkemesinin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme:18.5.1994- KHK 527/10 md.) Bu Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez.

b) (Değişik: 18.5.1987- KHK 281/4 md.) Bu görevlerde (...)1 makam tazminatını almaya müstehak oldukları tarihten itibaren toplam iki yıl süre ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara yukarıdaki fıkraya göre bulunacak miktarın tamamı (926 sayılı Kanuna tabi profesörlere yarısı) hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine'den tahsil eder.2

926 sayılı Kanuna tabi bulunan profesörlere bu maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre ödenecek tazminatın, rütbelerinin karşılığı makam tazminatından az olması halinde, rütbelerinin karşılığı makam tazminatı ödenir.

(Mülga son fıkra: 23.2.1995- KHK 547/13 md.)

Ek Madde 27- (29.11.1984- 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 657 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinde 13.12.1960 gün ve 160 sayılı Kanunun dördüncü maddesine yapılan atıflar 8.6.1984 gün ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine yapılmış sayılır.

Ek Madde 28- (Mülga: 2.12.1993- 3920/2-g md.)

Ek Madde 29- (18.5.1987- 281 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Milli İstihbarat Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümleriyle bağlı olmaksızın; Başbakan tarafından belirlenecek uzmanlığı gerektiren alanlarda, Başbakan onayı ile kadro karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

68 yaşını geçmemek kaydıyla Müsteşar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir ve sosyal güvenlik kurumlarından almakta oldukları aylıkları kesilmez.

Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları, ücret miktarı ve her çeşit ödemeleri ile diğer hakları Başbakan tarafından tespit edilir.

Bu şekilde çalıştırılacak sözleşmeli personel, aksine talepler olmadığı takdirde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir; bunlar hakkında 1.11.1983 tarihli ve 2937 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Ek Madde 30- (30.12.1987- 306 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bakanlık Müsteşarları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı, Başbakan Başmüşaviri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Valiler ve Emniyet Genel Müdürü, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı ve Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanının ek göstergeleri 2400'den 2700'e yükseltilmiştir.

Ek Madde 31- (17.5.1990- 3649/1 md.) Bu Kanun kapsamına giren ve görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılmış olup da beraat edenlerin;

a) Vekalet verdikleri avukata, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ödedikleri ücret,

b) Belgelendirilmiş olmak kaydıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar,

kurumların bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Ek Madde 32- (9.4.1990- KHK 418/12 md.;iptal: Anayasa Mahkemesinin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18.5.1994-KHK 527/11 md.) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.1

Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.

Ek Madde 33- (23.2.1995- KHK 547/10 md.) Yataklı tedavi kurumlarında (en az 25 yataklı) normal mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatillerinde, normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline; her bir izin suretiyle karşılanamayan nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 8 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Ancak ayda 80 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

.

Gösterge

a) Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Başasistan, Uzman Tabip

60

b) Tabip, Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda, bu tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla, aynı dallarda uzmanlık unvanı doktora aşaması ile kazanmış olanlar

55

c) Diş Tabibi

50

d) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli

40

e) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

30

f) Ortaokul dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

20

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.

Yurtdışı Eğitim Masraflarının Tahsili:

Ek Madde 34- (1.8.1996- 4160/2 md.) İlgili kanunlarına göre; öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle, üç ay veya daha fazla süre ile yurtdışına gönderilen kamu personeli yurtdışında bulundukları sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu şekilde yurt dışına gönderilecek personelden, örneği Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış "Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedi" alınır.

Anılan personelin mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden veya tamamlamadan görevinden ayrılması, müstafi sayılması ya da bir ceza ile görevine son verilmesi halinde, kendileri için kurumlarınca fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masraflar aynı döviz cins ve miktarı üzerinden borçlandırılır. Döviz borcu toplamından mecburi hizmetin tamamlanan kısmı için hesaplanan miktar indirilir. Hesaplanan borç miktarı, ilgilinin durumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Borç miktarı ilgili tarafından Türk Lirası ile ödenir ve yapılan ödeme miktarı tahsil tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilen efektif satış kuru üzerinden dövize çevrilerek yukarıda belirlenen şekilde hesaplanan döviz borcundan mahsup edilir.

İlgilinin eğitimdeki başarısızlığı veya kendi kusuru nedeniyle yurtdışından geri çağrılması ya da verilen süreyi tamamlayıp başarısız olarak dönmesi durumunda da, ilgili için fiilen döviz olarak yapılmış olan her türlü masrafların tamamı aynı esaslara göre ödettirilir.

30.4.1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesine 492 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen (ı) bendi kapsamında bulunanlar hakkında üçüncü fıkra hükmü, 8.4.1929 tarih ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve diğer kanun hükümleri uyarınca yurtdışına gönderilen öğrenciler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

Kendi imkanları ile yurtdışında öğrenim gören öğrenciler bu madde hükmünün dışındadır.

Yurt İçinde Okutulan Öğrencilerin Mecburi Hizmet Yükümlülüğü:

Ek Madde 35- (1.8.1996- 4160/2 md.) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından personel kanunları ve diğer özel kanunlarda yer alan hükümlere göre bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten1 itibaren okutulacak yeni öğrencilere mecburi hizmet yükümlülüğü getirilemez.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mecburi hizmet karşılığı okutulmakta olan öğrenciler, mezuniyetlerinden veya memuriyete atanmalarından sonra kurumlarından mecburi hizmet yükümlülüğünün kaldırılmasını talep edebilirler. Bu takdirde başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın, mecburi hizmet yükümlülüğü ve tazminat borçları (1.1.1995 tarihinden önce mecburi hizmet yükümlülüğünü ihlal edenlerin borçları dahil) ortadan kalkar.

Yurtdışında okutulanlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından okutulanlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Tarafından Yurt Dışında Görevlendirme

Ek Madde 36- (4.7.2001 tarih ve 631 sayılı KHK. Md.8)

Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması,yurt dışındaki Türk vatandaşları ile soydaşlarının kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla, bu Kanun ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel arasından, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilenler, bu görevleri süresince aylıklı izinli sayılırlar ve bunlara ayrıca, görevlendirildikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurtdışı aylığının %60’ını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek miktarda ödeme yapılır. Bu şekilde yurtdışında görevlendirilen personele ayni ve nakdi olarak yapılan diğer ödemeler bu ödemeden mahsup edilir.

Ek Madde 37- (4.7.2001 tarih ve 631 sayılı KHK. Md.8) 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” bölümünün (B) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan hükümlerin, yükselinebilecek derece ve kademeler hakkındaki sınırlamaları, 67 nci madde hükmünün uygulanmasında dikkate alınmaz.

KISIM- IX

Geçici Hükümler

Sınıf Hakkındaki Tekliflerin İki Ay Zarfında Bildirilmesi:

Geçici Madde 1- (Mülga: 31.7.1970- 1327/76 md.)

Düzenlenecek Kadroların Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığına Bildirilmesi:

Geçici Madde 2- (Mülga: 31.7.1970- 1327/76 md.)

İntibak İşlemlerinin Başlangıç Tarihi:

Geçici Madde 3- (Mülga: 23.12.1972- KHK 2/5 md.)

Sınıflara Girecek Personelin İntibakını Yapacak Merci:

Geçici Madde 4- (Mülga: 23.12.1972- KHK 2/5 md.)

Memurların İntibakında Mali Esaslar:

Geçici Madde 5- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/3 md.) Bu Kanuna tabi kurumlardaki memurların bu Kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık ile 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan ödemeler toplamı; 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylıklara 263 sayılı Kanunla yapılan zam ile 819 sayılı Kanunla verilen avansın ve 1.3.1970 tarihine kadar çıkmış kanunlarla kabul olunmuş tazminat ve ödeneklerin eklenmesi suretiyle bulunacak tutardan aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar, kendilerine ödenmekte devam olunur.

Daimi Hizmetlilerin İntibakında Mali Esaslar:

Geçici Madde 6- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/3 md.) Bu Kanuna tabi kurumlarda 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre istihdam edilen daimi hizmetliler ile bütçelere ekli (S) cetveline dahil kadrolarda çalışanların bu Kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinden alacakları aylıklar ve 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan ödemeler toplamı; 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylıklara, 263 sayılı Kanunla yapılan zam ile 819 sayılı Kanunla verilen avansın eklenmesinden sonra elde edilecek tutardan aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar, kendilerine ödenmekte devam olunur.

Milli İstihbarat Teşkilatında 3656 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre istihdam edilen daimi hizmetlilerin bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinden alacakları aylıklar ile 1327 sayılı

Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan ödemelerin toplamı; eski kanunlarına göre fiilen almakta oldukları ücret ile 644 sayılı Kanuna göre aldıkları tazminat, ödenek ve tayın bedeli toplamından aşağı ise, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar kendilerine ödenmekte devam olunur.

Geçici Hizmetlilerin İntibakında Mali Esaslar:

Geçici Madde 7- (Mülga: 23.12.1972- KHK 2/5 md.)

Kadroya Bağlı Yevmiyeli Personel İle İşçilerin İntibakında Mali Esaslar:

Geçici Madde 8- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/3 md.) Bu Kanuna tabi kurumlarda 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına bağlı "Muayyen ve Muvakkat Müddetli Hizmetlerde Çalıştırılacak Yevmiyeli Personel Yönetmeliği" ne göre alınan yevmiyeli kadrolarında çalışan personelden bu Kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, 4/10195 sayılı Kararnameye göre almakta oldukları 30 günlük yevmiye tutarından aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar kendilerine ödenmekte devam olunur.

Yukarıdaki fıkra hükmü, bu kanuna göre intibakları yapılan işçiler hakkında da uygulanır.

Belirli Sınıflara Döneceklerin Kıdem Hakkı:

Geçici Madde 9- (Mülga: 31.7.1970- 1327/82 md.)

Belirli Sınıflara Dönecekler:

Geçici Madde 10- (Mülga: 31.7.1970- 1327/82 md.)

Öğretmenlik Mesleğine Döneceklere Tanınan Kıdem Hakkı:

Geçici Madde 11- (Mülga: 31.7.1970- 1327/82 md.)

Memuriyet Dışında Sağlık Hizmetleri ve Teknik Hizmetlerde Çalışmış Olanların Geçmiş Hizmetlerinin Değerlendirilmesi:

Geçici Madde 12- (Değişik: 30.5.1973- KHK 5/9 md.) Halen sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmakta olanların Devlet memuriyeti dışında geçen bu nitelikteki hizmetleri, sınıfların tesisi ile ilgili 36 ncı maddenin II nci teknik hizmetler sınıfı ve III üncü sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri bölümündeki esaslara göre değerlendirilir.

Bu değerlendirme, aynı şekilde parlamentoda bulunan sağlık ve teknik hizmetler sınıfları mensupları için de uygulanır.

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. Ancak bu intibaklarda ek geçici 2 ve ek geçici 3 üncü madde hükümleri saklıdır.

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesinde Çalıştırılan Personele Uygulanacak Mali Hükümler:

Geçici Madde 13- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/3 md.) 5.1.1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun hükümlerine göre sözleşme ile çalışmakta olan sağlık personeli, aynı görevde kaldıkları sürece, bu Kanunda belirtilen nitelik veya diğer şartlara göre derece ve kademelerinden alacakları aylıklar ile 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ek madde gereğince yapılan ödemelerin toplamı; eski kadrolarından fiilen almakta oldukları, bu ödemeler yerine geçecek yeni ödemeler tesbit olununcaya kadar mahrumiyet şartları ve seyyar hizmet tazminatı dışında kalan sözleşme ücretleri toplamından aşağı ise, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar kendilerine ödenmekte devam olunur.

İntibak İşlerinde Uyulacak Esas ve Ölçüler:

Geçici Madde 14- (Mülga: 31.7.1970- 1327/85 md.)

Eski Hükümlerin Kimlere Uygulanacağı:

Geçici Madde 15- (Mülga: 31.7.1970- 1327/85 md.)

Ödeneklerle İlgili Eski Hükümlerin Uygulanma Süresi:

Geçici Madde 16- (Mülga: 23.12.1972- KHK 2/5 md.)

Kademelerde ve Kademe İçinde İntibak:

Geçici Madde 17- (Mülga: 31.7.1970- 1327/85 md.)

334 Sayılı Kanundan Faydalananların Emekli İkramiyesi:

Geçici Madde 18- (Mülga: 31.7.1970- 1327/85 md.)

İntibak Hükümlerinin Şekil ve Şartlarının Yönetmelikte Belirtilmesi:

Geçici Madde 19- (Mülga: 31.7.1970- 1327/85 md.)

Bu Kanunda Öngörülen Tüzük ve Yönetmelikler Yürürlüğe Konuluncaya Kadar Eskilerinin Hükümlerinin Uygulanmasına Devam Olunacağı:

Geçici Madde 20- (Değişik: 23.12.1972- KHK 2/3 md.) Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bunlara tekabül eden eski kanun, tüzük ve yönetmelikler hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Eski kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yapılacak ödemelerden hangilerinin bu Kanun uyarınca yapılabilecek ödemelere tekabül ettiği hususu, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca tesbit olunur.

134 üncü maddede öngörülen tüzük yürürlüğe konuluncaya kadar, bu maddede sözü edilen yüksek disiplin kurulu ilgili bakanın onayı; disiplin kurulları ise kanunlarında hüküm bulunan kurumlarda söz konusu hükümlere göre, kuruluş kanunu olmayan kurumlarla kuruluş kanunu olup da kanunlarında hüküm bulunmayan kurumlarda ilgili bakanın onayı ile kurulur.

Ödemelerin Başlangıç Tarihi:

Geçici Madde 21- (Mülga: 31.7.1970- 1327/87 md.)

İntibak ve Uygulama Komisyonu:

Geçici Madde 22- (Mülga: 23.12.1972- KHK 2/5 md.)

Geçici Madde 23- (Değişik: 31.7.1970- 1327/89 md.) İlkokul mezunu olmayıp bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte maaşlı kadrolarda veya bütçelerin (D) ve (S) cetvellerinden alınan kadrolarda çalışmakta olanların intibakları durumlarına göre ilkokul mezunu olanlar gibi yapılır.

Geçici Madde 24- (Mülga: 23.12.1972- KHK 2/5 md.)

Geçici Madde 25- (Ek: 19.3.1969- 1136/196; mülga: 26.2.1970- 1238/6 md.)

Geçici Madde 26- (12.5.1982- 2670/43 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanunun1 yürürlüğe girdiği tarihte "asli Devlet memuru" olanlar 657 sayılı Kanunun değişik 6 ncı maddesinde öngörülen yemini yapmış sayılırlar ve imzalı "yemin belgesi" kurumlarınca bunların özlük dosyalarına konulur.

Geçici Madde 27- (12.5.1982- 2670/43 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) 92 nci maddenin uygulamasında; 29.6.1981 tarih ve 2485 sayılı Kurucu Meclis Kanunu hükümlerine göre Danışma Meclisi üyeliğine seçilenler hakkında, üyeliklerinin sona ermesinden sonra, 2485 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

Geçici Madde 28- (12.5.1982- 2670/43 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanunun1 yürürlüğe girdiği tarihte2 "Aday Memur" olarak görevde bulunanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanunla1 değişik adaylıkla ilgili 56, 57 ve 58 inci madde hükümleri hariç eski mevzuatın uygulanmasına devam olunur.

Halen 2 yıllık adaylık süresini tamamlamış olup da asli memurluğa atanması yapılmamış olanlar hakkında, bu Kanunun1 yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde kurumlarınca gerekli işlemler yapılır.

Geçici Madde 29- (12.5.1982- 2670/43 md. ile gelen Geçici 4 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanunun1 disipline ilişkin hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten3 önce işlenmiş olan disiplin fiil ve hareketleri hakkında bu konuları düzenleyen önceki hükümler uygulanır.

Bu uygulamayla ilgili işlemlerden;

a) Kanunun yayımından önce işlenmiş fiil ve hareketlere ilişkin işlemler Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde,

b) Kanunun yayımı ile disiplin işlemine ait hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih arasında işlenen fiil ve hareketlere ilişkin işlemler bu fiil ve hareketlerin işlendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde sonuçlandırılır.

Geçici Madde 30- (12.5.1982- 2670/43 md. ile gelen Geçici 5 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanun1 uyarınca düzenlenecek disiplin bölümüne ilişkin yönetmelik en geç üç ay içinde, diğer yönetmelikler ile sınav ve hizmetiçi eğitim yönetmelikleri ve eğitim genel planı en geç bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler yürürlüğe konuncaya kadar önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 31- (16.6.1988- KHK 331 ile gelen 8 inci madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve geçici maddelerine göre aylık almakta olan veya aylıksız izinli sayılan personelden mezkur Kanunun derece yükselmesine dair hükümlerinde yeralan şartları taşımakla beraber, 1.3.1975 tarihinden sonra kadrosuzluk sebebiyle derece yükselmesi yapamayanların bu şekilde geçen başarılı hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla her yılı bir kademe ve her üç yılı bir derece verilmek suretiyle kadro şartı aranmaksızın değerlendirilir. (20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanuna göre kazanılmış olan haklar saklıdır.)

Bu madde hükmü, 1.3.1975 tarihi ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih arasında emekli olanlar hakkında da uygulanır.

İlgililere bu şekilde yapılacak değerlendirme sonucunda ulaşacakları derece ve kademeler üzerinden aylık ödenmesine bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımını takip eden aybaşından itibaren başlanır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasında memur lehine doğan durumlar dolayısıyla 1.3.1975 tarihinden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz. Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık ve ikramiye farkı ödenmez.

Geçici Madde-32 (Ek: 12.5.1989- KHK 368/3 md.) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 657 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinde sözü edilen "Sicil Not Defteri"ne uyulmadan düzenlenen siciller geçerlidir.

Geçici Madde 33- (4.7.2001 tarih ve 631 sayılı KHK. Md.9) 67 nci madde uyarınca, diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamamış olan memurlardan öğrenim durumları ve bulundukları derece ve kademelerdeki çalışma süreleri itibarıyla birden fazla üst derecelere yükselebilecek durumda olanların kazanılmış hak aylıları, 1/1/2002 tarihinden itibaren, kademe ilerlemelerine müstahak oldukları tarih itibariyle her yıl azami bir derece uygulanmak suretiyle yükseltilir.

EK GEÇİCİ MADDELER

Sınıflara İntibak:

Ek Geçici Madde 1- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.) Bu Kanuna tabi kurumlarda, her ne ad altında olursa olsun çalışan personelden bu Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre Devlet memuru sayılacak olanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 36 ncı madde ile tesis olunan sınıfların tarifleri ve kapsamları dikkate alınarak ve fiilen yaptıkları görev gözönünde tutularak sınıflara dahil edilirler.

Öğrenim Durumu Değişmeyenlerin Derece ve Kademelere İntibakı:

Ek Geçici Madde 2- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; değişik: 15.5.1975-1897/2 md.) 1.3.1970 tarihi ile 30.11.1970 tarihi arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı yapılmış olanlar ile 30.11.1970'den 1.3.1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan bu madde gereğince değerlendirmeye esas alınan, hizmetlerde öğrenim durumları değişmemiş olanların derece ve kademelere intibakı aşağıdaki esaslara göre yapılır.

A) Başlangıç derece ve kademesi olarak 1.3.1975 tarihindeki öğrenim durumuna göre 36 ncı maddede tespit olunan hizmete giriş derece ve kademesi esas alınır.

B) 18 yaşın bitirilmesinden sonra, 87 nci maddede belirtilen kurumlarda geçen başarılı hizmet süreleri değerlendirilir.

C) Aşağıda gösterilen görevlerde başarılı olarak geçen süreler (B) fıkrasındaki sürelere eklenir.

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, Belediye Başkanlığında, illerin daimi komisyon üyeliğinde,

b) Subay, askeri memur, gedikli subay, astsubay, uzman jandarma çavuş (Jandarma uzatmalı er, onbaşı, çavuş), ordu uzman çavuş olarak orduda,

c) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (Muvazzaflık dışında geçen süre dahil), yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte, (84 üncü madde hükümleri saklıdır.)

d) Özel kanunlarındaki ve 657 sayılı Kanundaki hükme dayanılarak kazai rüşt kararı alınmak suretiyle veya mecburi hizmetin ifası nedeniyle öğrenimleri ile ilgili görevlere atananların, 18 yaşın bitirilmesinden önce bu görevlerde,

e) Teknik hizmetler sınıfı, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında bulunanlar ile bu sınıflara girecek nitelikte olanların yurt içinde veya yurt dışında 87 nci madde kapsamına girmeyen yerlerde, (12 yılı geçmemek üzere, meslekleri ile ilgili hizmetlerin 3/4'ü),

f) Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapanlardan Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul etmiş olanların, özel öğretim kurumlarında (12 yılı geçmemek üzere bu hizmetlerin 2/3'ü),

g) Serbest avukatlıkta, (12 yılı geçmemek üzere bu sürenin 3/4'ü),

h) Basın kartları yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartiyle; fiilen gazetecilik yaparak geçirdikleri sürenin 2/3'ü,

i) Vekil imam olup da sonradan din hizmetleri sınıfında asli kadrolara geçmiş olanların vekillikte geçen hizmetlerinin tamamı,

k) Yabancı memleketlerde öğretmen olarak Türk kültürüne hizmet edenlerden Türk vatandaşlığına geçmiş ve Devlet memuru olmuş olanların, yurt dışında öğretmenlikte geçen hizmetlerinin, (12 yılı geçmemek üzere 2/3'ü),

D) 1.3.1970 tarihinden önce çeşitli kanunlara dayanılarak kazanılmış bulunan kıdemler ile aşağıda gösterilen kıdemler (B) fıkrasındaki sürelere ayrıca eklenir.

a) Devlet lisan imtihanını vermek,

b) Fevkalade başarıdan dolayı verilen takdirnamelere dayanılarak barem kanunlarıyle, tespit edilen normal süreden erken terfi etmek,

c) 7163, 1323, 1134, 4273, 4454, 4489, 5442, 2556 ve 5931 sayılı Kanunlardan veya benzer nitelikteki hükümleri taşıyan kanunlardan yararlanmak suretiyle kazanılan kıdemler,

d) 1.3.1970 tarihinden önce barem veya emeklilikte kazanılmış hak aylığının tespitinde sayıldığı halde bu maddede gösterilmeyen süreler,

E) 36 ncı maddenin (A) bendinin çeşitli fıkralarında kademe veya derece verilmesi öngörülen durumları bu fıkralardaki esaslar dairesinde 1.3.1975 tarihinden önce ibraz etmiş bulunanlara sözü edilen hükümler uyarınca durumlarına göre verilmesi gereken derece ve kademeler, bu maddenin (B) fıkrasındaki süreler ayrıca eklenir.

F) Aşağıdaki süreler bu maddeye göre yapılacak değerlendirmede nazara alınmaz.

a) Saat ücreti karşılığında veya sözleşmeli olarak, normal çalışma saatleri ile kayıtlı olmaksızın ve normal çalışma saatlerinden daha az süre çalışılmak suretiyle yapılan işlerde geçen,

b) Emekli aylığı almak suretiyle geçen,

hizmet süreleri,

G) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi yapanların yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora öğrenim sürelerinin 3 yılı,

H) Aynı süre ve aynı neden hiçbir şekilde mükerreren değerlendirilemez.

İ) (A) bendi uyarınca başlangıç olarak alınacak derece ve kademe üzerine, yukarıdaki bentler esas alınmak suretiyle değerlendirilmesi gerektiği tespit olunacak sürelerin her yılı için bir kademe ve her üç yılı için bir derece verilmek suretiyle bulunacak derecenin ilgili kademesine intibak ettirilir. Bu kanunun 92 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü mahfuzdur.

1327 sayılı Kanun ve ondan sonra çıkarılmış bulunan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle yapılmış ve bu Kanun hükümlerine göre yapılacak intibaklar ve bu intibaklar sonucu varılacak yükselme dereceleri ilgili memurlar için kazanılmış haktır.

1. 30.11.1970 tarihinden (bu tarih dahil) önce;

a) Çeşitli barem ve teadül kanunlarına göre kazanılmış hak aylıkları,

b) T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik keseneğine esas aylıkları, (87 nci maddeye tabi kurumlar dışında sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler nedeniyle emeklilik keseneğine esas aylıkta yapılan yükselmeler hariç),

Öğrenim durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) bendindeki tabloda gösterilen hizmette yükselebilme derecesinden daha yukarı derecelerde olanların intibakı, daha yukarıda olan bu aylık derecelerine yapılır.

Ayrıca, intibak ettikleri derecenin aylığını kazanılmış hak olarak aldıkları veya emeklilik keseneği ödedikleri sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır.

Bunların 30.11.1970 tarihinden sonra geçirdikleri ve geçirecekleri her başarılı hizmet yılları için, intibak ettirildikleri derecenin son kademesi aylığını geçmemek üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.

2. Durumları 2 nci fıkra kapsamına girenlerden 1 inci fıkraya göre yapılacak intibakları lehlerine olanların intibakı 1 inci fıkra hükümlerine göre yapılır.

Öğrenim Durumları Değişenlerin İntibakı:

Ek Geçici Madde 3- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; değişik: 15.5.1975- 1897/2 md.) 1.3.1970-30.11.1970 tarihleri arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı yapılmış olanlarla, 30.11.1970 tarihinden 1.3.1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan, değerlendirmeye esas alınan hizmetlerden ilkinde (Askerlik dahil) göreve başladıktan sonra öğrenim durumları 36 ncı maddeye göre daha ileri kademe veya yüksek derecede hizmete alınma hakkı verecek şekilde değişenlerin derece ve kademelere intibakı 36 ncı maddenin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca ve ek geçici 2 nci madde esaslarına göre yapılır. Öğrenim durumları bir defadan fazla değişenlerin intibakı aynı esaslara göre yeniden tespit olunur.

İntibakta Esas Alınacak Derece ve Kademeleri Ayrıca Tespit Olunanlar:

Ek Geçici Madde 4- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; değişik: 15.5.1975- 1897/2 md.) (Öğrenim ve hizmet durumlarına göre bu Kanunun 36 ncı maddesine göre daha yüksek derece ve kademeden hizmete alınma hakkı olanlar hariç) intibakta başlangıç derece ve kademesi olarak:

a) Mülga Maden Teknisyen Okulu mezunları için 11 inci derecenin 2 nci kademesi, Yıldız Teknik Okulunun mülga Fen Memurluğu kısmından mezun olanlar ile mülga Orta Orman Okulu ve Orman Tatbikat Okulu mezunları için 10 uncu derecenin 2 nci kademesi,

b) Bunlardan ve Nafıa Fen Mektebini bitiren fen memurlarından özel statüsüne göre mühendis unvanını almış bulunanlar için 9 uncu derecenin birinci kademesi,

c) (Değişik: 12.6.1978- 2156/1 md.) 30.11.1970 tarihinden önce göreve başlamış olanlardan 36 ncı maddedeki hizmete giriş dereceleri, 3656 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile tespit olunan giriş derecesinin altında olanlarla emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden ilkokulu bitirenler; 3656 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki giriş derecesinin 1 inci kademesi esas alınarak, hizmet özelliklerine göre 36 ncı madde gereğince verilen kademe ve dereceler intibakın yapılmasında ayrıca değerlendirilir.

d) 644 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında istihdam edilmekle beraber Milli Emniyet Teşkilatında fiilen emniyet hizmeti gören personelden lise veya dengi okul mezunları için 12 nci derecenin ikinci kademesi,

e) Ordudan ayrılmış subay, astsubay ve askeri memurlar için 1323 sayılı Kanunun öngördüğü giriş derecesinin birinci kademesi,

f) (Değişik: 23.12.1988- KHK 351/6 md.) 633 sayılı Kanunla müktesep hakları saklı tutulan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar dahil müftü, müftü yardımcısı ve vaizler için 12 nci derecenin 1 inci kademesi, imam-hatip ve müezzinler için 14 üncü derecenin 3 üncü kademesi Kur'an öğreticileri ve mülhak vakıf camilerinde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar için 14 üncü derecenin 3 üncü kademesi,

g) Mülga 3437 sayılı Kanuna göre yetiştirilen ve 1177 sayılı Kanun hükümlerine göre yüksek öğrenime intibak hakları saklı tutulan Tütün Eksperleri 10 uncu derecenin 2 nci kademesi,

alınır.

h) Bunlardan, 36 ncı maddenin (A) bendinin 6/a fıkrasında gösterilenlerin intibakında ve ilerlemesinde aynı maddenin (B) bendinin 1 inci fıkrasındaki şartlar, 1.3.1975 tarihinde görevde bulunmaları kaydıyle, yerine getirilmiş sayılır.

30.11.1970 tarihinden önce göreve başlamış olanlardan, ilkokul mezunu olmayanların intibakında, ilkokul mezunu olanlar gibi işlem yapılır.

i) (a) ve (g) fıkrası şümulüne girenler 2 nci derecenin son kademesine, (f) fıkrası şümulüne girenler 3 üncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.

İstisnai memuriyet Kadrolarında Olanların Durumu:

Ek Geçici Madde 5- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; mülga: 15.5.1975- 1897/2 md.)

Sonsuz İzinli Cami Görevlilerinin Durumu:

Ek Geçici Madde 6- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; değişik: 30.5.1974- KHK 12/2 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/2 md.) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 86 ncı maddesinde belirtilen şekilde sonsuz izinli sayılan cami görevlilerinin intibakı yapılmaz. Bunlara 31.5.1974 tarihinde işgal ettikleri kadronun tekabül ettiği derecenin ilk kademe aylığının yarısı ödenir. Diğer yarısı ise hizmeti fiilen yürüten vekile ödenir.

Hakimler, Hakim Yardımcıları, Savcılar, Savcı Yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay Meslek Mensupları:

Ek Geçici Madde 7- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.) (Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri ve raportörleri, hakimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekte sayılan görevlerde olanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek grupları ve Sayıştay savcı ve savcı yardımcıları) hakkında kendi özel Kanunları yürürlüğe girinceye kadar 788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş, 2556 sayılı Hakimler, 44 sayılı Anayasa Mahkemesi, 521 sayılı Danıştay, 832 sayılı Sayıştay kanunları ile 3656 sayılı Kanuna ek ve tadillerinin aylık ve ödeneklerle ilgili hükümleri hariç, diğer hükümlerinin uygulanmasına devam olunur ve bu Kanunla Devlet memurlarına sağlanan diğer haklardan faydalanırlar.

(Ek Fıkra: 12.2.1982- 2595/14 md.; değişik: 26.6.1984- KHK 241/13 md.) Birinci fıkrada sayılanlara ilgili Kanunlarında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar bu Kanunlarda yer alan hükümlere göre verilmekte olan hakim ödeneği veya yargı ödeneği oranları % 1151 olarak uygulanır. (Ek: 18.5.1987- KHK 281/2 md.) Ancak, bu şekilde ödenecek miktar birinci fıkrada sayılanlara verilecek en yüksek aylık tutarının % 50'sinden az olamaz.2

(Ek Fıkra: 30.12.1987- KHK 306/7 md.) Bu maddeye göre yapılacak Hakim ve Yargı ödeneği ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.3

Ek Geçici Madde 8- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; değişik: 30.5.1974- KHK 12/2 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/2 md.) Anayasa Mahkemesi raportörleri ile hakimlik ve savcılık mesleğinde, bu meslekten sayılan görevlerde bulunanların ve Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı ve yardımcılarının aylıkları, fiilen almakta bulundukları aylıkların derecelerinin gösterge tablosunda, tekabül ettiği derecelere intibak ettirilmek suretiyle hesaplanır. 44 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrasındaki geçici raportörlere ilişkin ödenek hükmü mahfuzdur.

Bunların kademelerinin tespiti, intibaklarını esas alan aylıklarında geçirdikleri süre esas alınmak ve bu sürenin her bir yılı için bir kademe verilmek suretiyle yapılır. Artan yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş sayılır.1

(Üçüncü ve dördüncü fıkralar mülga: 9.4.1990- KHK 418/13 md.)

(Ek: 9.4.1990- KHK 418/13 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile.)

3659 ve 2847 Sayılı Kanunlar İle Bunların Ek ve Değişikliklerine Tabi Kurumlar:

Ek Geçici Madde 9- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; değişik: 30.5.1974- KHK 12/2 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/2 md.) 3659 sayılı Kanunla ek ve değişiklikleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine tabi olan kurumların (Et ve Balık Kurumu ve Petrol Ofisi dahil) personeli hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, söz konusu kanunların ilgili hükümleri ile özel kanunlarındaki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin aylıklarının hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır.

A) Söz konusu kurumlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hizmetlerinin gerektirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 35 inci maddedeki esaslar dairesinde kadrolarını tespit ederler.

B) Bu kurumlar personelinin aylıklarının hesabında bu Kanuna ekli (1) sayılı gösterge tablosu esas alınır.

Bu kurumlar için tespit edilen sınıflara giriş ve hizmette derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri ve öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri en yüksek dereceler hususunda bu Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden alınabilecek kadrolar ve ek gösterge verilecek görevler genel ve katma bütçeli kuruluşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle her yıl Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir.

Bu kurumlarda yönetim kuruluna katılacak işçi üyeler ile kamu kesimi dışından gelecek işveren temsilcisi üyelere diğer yönetim kurulu üyelerine ödenen tutarda (ek gösterge dahil) ödeme yapılır.

Bu madde kapsamına giren kurumların genel müdürleri ile genel müdür muavinleri hakkında 657 sayılı Kanunun istisnai memurlarla ilgili hükümleri uygulanır.

Ek Geçici Madde 10- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; mülga: 11.11.1983- 2954/ 64 md.)

Ek Geçici Madde 11- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.) Ek geçici 9 uncu ve 10 uncu maddelerde yazılı kurumlarda çalışan personelin sınıflara ve derecelere intibaklarında bu Kanunun intibak hükümleri uygulanır.

Tiyatro, Opera, Bale Sanatkarları ve Orkestra Teknik Personeli:

Ek Geçici Madde 12- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; değişik: 23.12.1972- KHK 2/4 md.) Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin özel kanunlarına göre, stajyer, uzman memurlar, uygulatıcı uzman memurlar, sanatkar olarak çalışan personeli hakkında, bu Kanun esasları çerçevesinde hazırlanacak kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 10.6.1949 tarihli ve 5441 sayılı Kanun, 14.7.1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanun, 14.7.1970 tarihli ve 1310 sayılı Kanun ile bu Kanunlarda atıf yapılan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ancak:

A) 14.7.1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 14.7.1970 tarih ve 1310 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde idari sözleşme ücret limitleri aşağıdaki tutarlara yükseltilmiştir.

Stajyerler 1650

Sahne uygulatıcıları (Uzman memurlar) 1100 - 3700

Sanat uygulatıcıları (Uygulatıcı uzman memurlar) 1500 - 5000

Sanatkar memurlar 2000 - 7000

Bu tutarlara 1309 sayılı Kanunun 17 nci, 1310 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesine göre herhangi bir zam yapılamaz. Yukarıdaki limitler Devlet memurları göstergelerine uygulanacak katsayı nedeniyle husule gelecek artış veya eksiliş oranında artırılır veya eksiltilir.

B) Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;

1- Stajyerlerin emekli keseneklerine esas ücret dereceleri, 1327 sayılı Kanuna ekli gösterge tablosundaki 10 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve bu derecenin;

2- Sanatkarların emeklilik keseneklerine esas ücret dereceleri, 9 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve 1 inci derecenin;

3- Sanat uygulatıcılarının (uygulatıcı uzman memurların) emekli keseneğine esas ücret dereceleri 10 uncu derecenin ilk kademesinden başlar ve 4 üncü derecenin;

4- Sahne uygulatıcılarının (uzman memurların) emekli keseneklerine esas ücretleri 13 üncü derecenin ilk kademesinden başlar ve 6 ncı derecenin;

son kademesine kadar yükselir.

C) Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesinin, Orkestra üyeleri hakkında da (A) ve (B) bentlerinde yazılı hükümlere göre işlem yapılır.

D) Devlet Tiyatro, Opera ve Balesinin (A) bendinde tespit edilen personelin dışında kalan personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun (1327 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesiyle eklenen ek geçici 20 nci maddesi hükümleri hariç) bütün hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren kurumlarda hizmet sözleşmeleri Maliye Bakanlığının olumlu görüşüne dayanılarak yapılır.

(Ek Fıkra: 29.11.1984- KHK 243/35 md.; değişik: 4.3.1987- KHK 272/1 md.) Kültür1 Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları, sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile stajyerleri hakkında da bu maddenin (B) ve (D) bentlerinde yer alan hükümler uygulanır. Halen görevde bulunanların durumları da buna göre yeniden düzenlenir.

Belediye Opera ve Tiyatroları, Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestrası:

Ek Geçici Madde 13- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; değişik: 23.12.1972- KHK 2/4 md.) Belediye Opera ve Tiyatroları ile Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestralarının teknik bünyeye dahil olan stajyer, uzman memurlar, uygulatıcı uzman memurlar ve sanatkarlar hakkında, kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 29.7.1960 tarih ve 37 sayılı Kanun ile bu Kanunla atıf yapılan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ancak;

A) Teknik bünyeye dahil stajyer ve sanatkarların sözleşme ücretleri ve emeklilik keseneğine esas aylıkları bakımından başlangıç ve en son yükselebilecekleri derece ve kademeleri hakkında, bu Kanunun ek geçici 12 nci maddesinin (A) bendi ile (B) bendinde tesbit edilen taban ve tavan rakamları uygulanır.

Şu kadar ki, belediye meclisleri bahsi geçen sanatkarlar ve stajyerler için ek geçici 12 nci maddenin (A) bendi ile yükseltilen sınırlardan daha aşağı ücret tesbitine yetkilidir.

B) Belediye Opera ve Tiyatroları ile Şehir ve Belediye Konservatuvar ve Orkestralarında çalışan ve (A) bendinin dışında kalan personel hakkında bu Kanunun belediyeler personeli ile ilgili hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren kurumlarda hizmet sözleşmeleri Maliye Bakanlığının olumlu görüşüne dayanılarak yapılır.

(Ek Fıkra: 30.5.1973- KHK 5/13 md.) Bu madde kapsamına giren kuruluşların 29.7.1960 tarihli ve 37 sayılı Kanun kapsamına girmeyen teknik bünyeye dahil stajyer, uzman memur, uygulatıcı uzman memur ve sanatkarları hakkında ek geçici 12 nci maddenin (B) bendi hükmü uygulanır.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Üyeleri:

Ek Geçici Madde 14- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; değişik: 23.12.1972- KHK 2/4 md.) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 6940 sayılı Kanuna göre teknik kuruluşuna dahil olan personeli hakkında bu Kanun esasları çerçevesinde hazırlanacak kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 6940 sayılı Kanun hükümleri ile bu Kanunun atıf yaptığı kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Ancak;

A- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası teknik kuruluşuna dahil üyelerinin aylıklarının hesabında bu Kanuna ek gösterge tablosu esas alınır.

B- Devlet Memurları Kanununun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;

1) Stajyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bu derecenin son kademesine,

2) Sanatkarlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlar, birinci derecenin son kademesine,

kadar yükselebilirler.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının özel kanununa göre teknik kuruluşu dışında kalan personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun bütün hükümleri uygulanır.

(Ek: 30.5.1973- KHK 5/14 md.) Bu madde hükümleri Devlet Senfoni Orkestrası personeli hakkında da uygulanır.

Tiyatro, Opera, Bale Sanatkarları İle Orkestra Teknik Personelinin İntibakı:

Ek Geçici Madde 15- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; değişik: 15.5.1975- 1897/2 md.) Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde yazılı personelin emeklilik, ek geçici 13 üncü maddenin son fıkrasında ve ek geçici 14 ve 17 nci maddede yazılı personelin aylık bakımından intibakında bu maddelerin başlangıç dereceleri esas alınmak suretiyle ve söz konusu maddelerde yazılı görevler ile 87 nci maddede sayılan kurumlarda; ek geçici 12, 13 ve 14 üncü maddelerde yazılan sanatkar, sanatkar öğretmen, stajyer sanatkar ve sanatkar niteliğindeki hizmetlerde ve hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (muvazzaflık dışında geçen süre dahil), yedek subay öğretmenlikte ve muvazzaf ve ihtiyat erlikte geçen süreler her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

Ancak, ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 3 üncü fıkrasında belirlenen sanat uygulatıcılarından yüksek öğrenim görmüş olanlarla, 4 üncü fıkrasında belirlenen sahne uygulatıcılarından lise, lise dengi veya yüksek öğrenim görmüş olanların emekli keseneğine esas başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecelerin tespitinde 36 ncı madde hükümleri uygulanır.

1309 ve 1310 sayılı Kanunlarda yazılı orkestra yönetim kurulu, teknik kurul ve sanat ve yönetim kurulu tarafından tespit edilen ücretler, ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde yazılı personelin halen almakta oldukları brüt aylık tutarlarından az olduğu takdirde, ilgililerin ücretleri bu aylık seviyesine yükselinceye kadar aradaki fark ödenmeye devam olunur. Bunların, ücretlerinin azaltılmış olması, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri yönünden kazanılmış haklarını ihlal etmez.

Ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 2 nci fıkrasında belirtilen sanatkarlardan 4 yıllık yüksek öğrenim üstü öğrenim yapan sanatkarlar ve daha ileri uzmanlık öğrenimi yapan sanatkarlarla, 3 üncü fıkrada belirlenen sanat uygulatıcılarından yüksek öğrenim görmüş olanlarla 4 üncü fıkrasında belirlenen sahne uygulatıcılarından lise, lise dengi veya yüksek öğrenim görmüş olanların emekli keseneğine esas başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecenin tespitinde 36 ncı madde hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren personelin intibakları bir defa da ek geçici 2, 3 ve 4 üncü maddeler hükümlerine göre yapılır ve bu iki intibaktan personelin lehine olan esas alınır.

Devlet Sanatçıları ve Sanatkarlar:1

Ek Geçici Madde 16- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; değişik: 12.2.1982- 2595/16 md.) Teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekenler hariç, bu Kanunun Ek Geçici 12, l3 ve 14 üncü maddeleri kapsamına dahil personel ile (Ek: 4.3.1987- KHK 272/2 md.) “Kültür Bakanlığının sanatla ilgili merkez ve taşra birimlerine bağlı olarak çalışan orkestra, koro ve topluluk sanatçıları,” sanatkarları ve sanatçı öğretmenleri ile Devlet sanatçıları söz konusu maddelerin mali hükümlerine bağlı kalınmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.2

Sanatçı sıfatını kazananlardan yönetici kadrolara atananlar da, bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

(Değişik: 22.8.1989- KHK 378/5 md.) Yukarıdaki fıkralara göre sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali haklar; ilgili Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

(Değişik: 9.4.1990- KHK 418/14 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18.5.1994- KHK 527/12 md.) Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılanlar, kesenekleri kendilerince ve kesenek karşılıkları da kurumlarınca karşılanmak üzere, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Sanatçı, Sanatkar, Sanatçı Öğretmenler ile Devlet sanatçılarının emeklilik kesenekleri bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge cetvelinde kadroları teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendisler için öngörülen ek göstergeler esas alınır. Ancak yönetici kadrolar karşılık gösterilerek sözleşme ile çalıştırılanların emeklilik kesenekleri bu kadrolar için saptanmış bulunan ek göstergelerden düşük olamaz.

Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü Sanatkarları:

Ek Geçici Madde 17- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; değişik: 30.5.1974- KHK l2/2 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/2 md.) Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü sanatkarları hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar aşağıdaki hükümler uygulanır.

A) Sözü edilen sanatkarların aylıklarının hesabında bu kanuna ekli gösterge tablosu esas alınır.

B) Bu Kanunun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle;

1) Stajyerler 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bu derecenin son kademesine,

2) Sanatkarlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlar, birinci derecenin son kademesine,

kadar yükselebilirler.

Bunların intibakları ek geçici 15 inci maddedeki hükümler dairesinde yapılır.

Bu Kanuna Tabi Kurumlarda İşçi Statüsünde Çalışanlar İle Sözleşmeli Personel Hakkında Uygulanacak Hükümler:

Ek Geçici Madde 18- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; değişik: 15.5.1975- 1897/2 md.) Bu Kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışmakta olup da fiilen yaptıkları iş dolayısıyle memur tanımına girenlerden memur statüsüne geçirilenler ile 30.11.1970 tarihinde özel kanunlarına göre veya dış teknik yardım fonlarından ücret alarak, bu Kanunun 4 üncü maddesine göre sözleşmeli çalışanlardan intibakı yapılanlar ve sözleşmelerinde yazılı süreler 30.11.1970 tarihinden sonra sona erip de sözleşmelerini yenilemiş bulunan personelden yeni sürenin sonunda memurluğa geçmek isteyenlerin intibakı, ek geçici 2 ve 3 üncü maddeler hükümlerine göre yapılır.

657 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Kurumlar Mensuplarına Uygulanacak Katsayı:

Ek Geçici Madde 19- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; değişik: 23.12.1972- KHK 2/4 md.) Bu Kanunun ek geçici 6, 7, 9, 12, 13 ve 14 üncü maddelerinde yazılı olanların aylık miktarlarının tesbitinde de Genel Bütçe Kanunu ile Devlet memurları için kabul olan katsayı uygulanır.

Memur Yardımlaşma Kurumu Keseneği:

Ek Geçici Madde 20- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; değişik:15.5.1975- 1897/2 md.; mülga: 12.2.1982- 2595/19-a md.)

Ek Geçici 7, 9, 12, 13 ve 14 üncü Maddeler Kapsamına Giren Personele, Bu Kanuna Tabi Memurlara, Ödenenler Dışında Ödeme Yapılamayacağı ve Bunlara Uygulanacak Diğer Hükümler:

Ek Geçici Madde 21- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; değişik:15.5.1975- 1897/2 md.; 22.10.1981- 2543/1 md.) Ek Geçici 7, 9, 12, 13 ve 14 üncü maddeler kapsamına giren personele bu Kanuna tabi memurlara ödenenler dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Ancak, 440 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi hükümleri ile 30 ve geçici 7 nci maddesindeki haklar saklıdır.

178 inci maddenin, (1, 2, 3 üncü derece yönetici kadrolarında bulunanlara fazla mesai ödenmez) hükmü, TRT'nin haber ve program hizmetlerinde çalışan elemanlarla Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi personeline uygulanmaz.

Bu Kanunun; ikinci görev yasağı, ikinci görev verilecek memurlar ve görevler, ders görevi ve konferans ücreti, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, mali sorumluluk tazminatı (Kasa açığından sorumlu olan veznedarlar, nakit ve kıymet muhafızları ve diğer görevlilere verilen kasa tazminatları) eleman temininde güçlük zammı, avukatlık ücreti, fazla çalışma ücreti ile diğer özlük ve sosyal haklarla ve istihdam şekilleriyle ilgili hükümleri birinci fıkrada yazılı personel hakkında da uygulanır.

Ek geçici 12 nci ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personel hakkında 5441, 1309, 1310, 37 ve 6940 sayılı Kanunların bütün hükümleri aynen uygulanır. Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Senfoni Orkestraları ve Devlet Konservatuvarlarında görevli sanatkar ve sanatkar yöneticileri ile, belediyelere bağlı tiyatro, opera ve orkestralarda görevli sanatkarların sahne ve sanatla ilgili çalışmalarında bütün hizmetlerin yürütülmesinde başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz.

Ek Geçici Madde 22- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.) Bu Kanunun ek geçici 1, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri uyarınca yapılacak intibaklarda, personelin Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihteki hukuki durumları esas alınır.

Ek Geçici Madde 23- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.) Bu Kanunun uygulanmasında yeterli hüküm olmaması dolayısiyle kesin bir şekilde halledilmesine imkan bulunmıyan durumları, kanunun benzer hükümleri ile genel ilkelerini dikkate almak suretiyle çözümlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.1

Bakanlar Kurulu karariyle çözümlenen haller için en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisine gerekli kanun tasarısı sevk edilir.

Ek Geçici Madde 24- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.) Bu Kanunun 43 üncü maddesi uyarınca gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 rakamları eklenmek suretiyle hangi görevlere ödeme yapılacağı ve 50 ila 70 arasındaki göstergelerin hangi memuriyetler için alınacağı, kanunun ilk uygulama yılında Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve tespit tarihini takip eden ay başından itibaren ödeme yapılmaya başlanır. Tespit edilen bu görevler 1971 yılı Bütçe Kanunu ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.

Ek Geçici Madde 25- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.) Yasama organı üyeleriyle dışardan atanan bakanlardan emekliliklerini devam ettirenler, Yasama organından veya memuriyetten emekli olanların, kazanılmış haklarını teşkil eden emekli keseneklerine, esas olan derecelerine gösterge tablosunda tekabül eden dereceler üzerinden intibakları yapılır ve emeklilikleri düzenlenir.

Ek Geçici Madde 26- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.) Halen teşkilat kanunu ve kadroları bulunmıyan bakanlıklar için Genel Kadro Kanunu ile alınacak kadrolara, bu bakanlıklarda çalışıp kadroları bağlı ve ilgili kuruluşlarda bulunan personelden, bakanlıkça lüzum görülenlerin fiilen ifa ettikleri görevlere tayin ve intibakları bu Kanun hükümlerine göre yapılır.

Ek Geçici Madde 27- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; mülga: 15.5.1975- 1897/2 md.)

36 ncı Maddenin (A) Bendinin 11 inci Fıkrasında Sayılan Memurlukları Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmelik Hükümlerine Dayanarak Almış Bulunanların Durumları:

Ek Geçici Madde 28- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; değişik: 15.5.1975- 1897/2 md.) 36 ncı maddenin (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanları ve belediyelerdeki teftiş heyetlerine dahil müfettiş unvanlarını söz konusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış olmakla beraber, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanların intibakları yapılırken, bunların söz konusu fıkrada belirtilen unvanları bu fıkrada gösterilen şekilde almış oldukları kabul edilmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere işlem yapılır.

Doktora, Master ve Uzmanlık Yapanların İntibaklarında Değerlendirilecek Süre:

Ek Geçici Madde 29- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; mülga: 15.5.1975- 1897/2 md.)

Ek Geçici Madde 30- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; değişik: 30.5.1974- KHK 12/2 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/2 md.) Bu Kanunun ek geçici 9 uncu maddesinde yazılı kurumlardan özel kanunlarla kurulmuş ve sermayesinin % 60'ından fazlası Hazineye aid olanların, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan genel müdürlük müfettiş yardımcıları, kendi özel kanunları çıkıncaya kadar, Devlet Personel Başkanlığınca düzenlenecek özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak sınavda başarı göstererek müfettişliğe atanmaları sırasında, 36 ncı maddenin (A) bendinin 11 inci fıkrası ile Bakanlık müfettişlerine tanınan haklardan yararlanırlar.

Söz konusu kurumlar müfettişlerinden bu unvanı ek geçici 28 inci maddede belirtilen şartlarla almış olanlar hakkında ek geçici 28 inci madde hükümleri uygulanır.

Bu Kanun Kapsamı Dışında Kalan Kurumlar Personeline 68 inci Maddenin Uygulanacağı:

Ek Geçici Madde 31- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; değişik: 23.12.1972- KHK 2/4 md.) Kendi özel kanunları çıkıncaya kadar bu Kanun kapsamı dışında kalıp da aylıklarını bu Kanuna göre almakta olan ve bu Kanunun ek geçici 6, 9, 10,12, 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamına giren kurumlarda, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına 68 inci maddedeki şartlar ve atanmasındaki usule göre aşağı derecelerden memur atanabilir.

Ek Geçici Madde 32- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.) Maarif Vekaleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki 1838 numaralı Kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu Kanuna bazı hükümler ilavesine dair 2005 sayılı Kanuna dayanılarak Bütçe Kanununa bağlı "N" cetveli ile alınan kadrolarda istihdam olunanlar hakkında, 2005 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar; bu Kanun hükümleri uygulanır.

Ek Geçici Madde 33- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.) Bu Kanunun mali hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28.2.1971 tarihi arasında bağlanacak emekli, malullük, dul ve yetim aylıkları, yapılacak intibakların sona erdirilmesine intizaren, bu Kanunun yürürlüğünden önceki aylık tutarlarına göre hesap edilir.

Ek Geçici Madde 34- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.) Bu Kanunun mali hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28.2.1971 tarihi arasında T.C. Emekli Sandığına tabi iştirakçilerden alınacak kesenek, (giriş aidatı ve artış farkları dahil) karşılık ve % 1 nispetindeki ek karşılıklar yeni tutarlar üzerinden tespit edilmekle beraber, bunlardan eski aylık tutarlarına veya emekli keseneğine esas aylıklara isabet eden miktarlar T.C. Emekli Sandığına gönderilir. Sandığa ödenmiyecek miktarlar hakkında 1970 yılı Bütçe Kanununun 21 inci maddesi hükmü uygulanır.

Ek Geçici Madde 35- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.) Evvelce, 36 ncı maddede yazılı genel idare sınıfının 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki görevlerde bulunmuş olup da sonradan daha aşağı derecelerdeki görevlere atananların, emeklilik kesenekleri evvelce iktisap etmiş oldukları yukarı derecelerdeki aylıkları üzerinden kesilir ve emeklilikleri bu derecelerden düzenlenir.

Ek Geçici Madde 36- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.; mülga: 15.5.1975- 1897/2 md.)

Ek Geçici Madde 37- (Ek: 31.7.1970- 1327/90 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce burslu olarak öğrenim yapmak veya bilgi, görgü, ihtisaslarını artırmak veya incelemelerde bulunmak üzere yurt dışına çıkmış Devlet memurları ile burslu olarak yurt dışında öğrenim yapmaları kurumları ve ilgili yabancı ülkenin görevli kuruluşu arasında kararlaştırılmış olanlara, yurt dışındaki öğrenimleri süresince aylık ve ücretleri, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlerle tespit edilmiş tutarlar üzerinden kendilerine ödenir.

Ek Geçici Madde 38- (Ek: 1.9.1972- KHK 1/1 md.; iptal: 23.10.1972 tarih ve 7/5225 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.)

Memurlardan Üst Derecede Öğrenim Sayılmayan Mesleki Öğrenim Görenlere Kademe İlerlemesi Uygulanacağı:

Ek Geçici Madde 39- (Ek: 23.12.1972- KHK 2/4 md.; mülga: 15.5.1975- 1897/2 md.)

Dışişleri Bakanlığı Dış Kuruluşlarında Çalışan Hizmetlilerin İntibakı:

Ek Geçici Madde 40- (Ek: 23.12.1972- KHK 2/4 md.; değişik: 8.10.1973- KHK 8/20 md.) Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında (D) cetvelinden alınan torba kadrolarda istihdam edilmeleri sebebiyle emeklilikle ilgilendirilmeleri gerekirken ücretlerinden emeklilik keseneği kesilmeyen hizmetlilerin, 4644 ve 5434 sayılı Kanunlar hükümlerine göre 1.12.1944 tarihinden sonra geçen hizmet süreleri dikkate alınmak ve aldıkları ücretler uygun olmak şartıyla ek geçici 3 üncü madde esasları dairesinde emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri tespit edilir ve bunlardan 30.11.1970 tarihinde görevde bulunanlar bu dereceler üzerinden Devlet memurluğuna intibak ettirilirler.

Bu suretle, intibakları yapılanların her derecede geçirdikleri süre içinde almaları lazım gelen emeklilik keseneğine esas aylıklardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar kesilmesi gereken kesenekler adlarına borç kaydedilir ve aylıklarından ayrıca % 10 kesilmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenir. Karşılıkları aynı süre içinde kurumlarınca Sandığa ödenir.

Ancak yukarıdaki esaslara göre intibakları yapılanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile işçiler eliyle gördürülmesi kararlaştırılacak olan hizmetlerde çalışmakta bulunanlar, 1.6.1973 tarihinden itibaren işçi statüsüne geçirilirler ve haklarında Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanır.

Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında bütçe kanunlarındaki hükümler uyarınca 1.12.1970 tarihi ile 31.5.1973 tarihleri arasında torba kadrolarda istihdam edilmek üzere yeniden işe alınan personelden öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartiyle belirli bir barem veya emeklilik derecesi olanlar bu derecelerden, açıktan atananlar ise 36 ncı maddedeki giriş derecesinden Devlet memurluğuna intibak ettirilirler.

Bunların göreve başladıkları tarih ile 31.5.1973 tarihi arasında geçen hizmet süreleri kademe ilerlemesi olarak verilir. Öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla 68 inci maddedeki kanuni bekleme süresini dolduranlarda bu süre derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. Bunlara durumlarına uygun unvan, sınıf ve derecelerden Bakanlar Kurulunca ihdas edilecek kadrolar tahsis edilir.

(Ek: 15.1.1974- KHK 9/5 md.) Yukarıdaki fıkralara göre intibakı yapılanların, intibakları neticesi girecekleri sınıfların derece ve kademelerinden alacakları emsalli aylığa tekabül eden döviz miktarı, 31.5.1973 tarihinde aldıkları döviz miktarından aşağı olduğu takdirde aradaki fark kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar, kendilerine ödenmekte devam olunur.

İntibaklar Sırasında Görevde Olmayanlar Hakkında Uygulanacak İşlem:

Ek Geçici Madde 41- (Ek: 23.12.1972- KHK 2/4 md.; değişik: 15.5.1975- 1897/2 md.) Personelinin intibakı bu Kanun hükümlerine göre yapılan kurumlarda 1.3.1970 veya 1.3.1975 tarihlerinde yahut bu iki tarih arasında görevde bulunmamış olanların intibakı yapılmaz.

Bu durumda olanlardan sonradan göreve girmek isteyenler hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılır.

A) 1.3.1975 tarihinde;

a) Askerlik görevini yapmakta olanlar,

b) Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik görevlerinde bulunanlar (Sadece Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul etmiş olmaları şartiyle),

c) 1416 sayılı Kanuna göre yurt dışında öğrenim yapmakta olanlar,

d) 4489 sayılı Kanun ile bu Kanunun 77 nci maddesine dayanılarak yabancı bir memleket veya uluslararası bir kuruluşta görevli bulunanlar,

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, belediye başkanlığında, illerin daimi komisyon üyeliğinde bulunanlar,

bu Kanunun ek geçici maddeleri ile getirilmiş bulunan intibak hükümleri dairesinde intibak ettirilecekleri derece ve kademe ile göreve alınabilirler.

B) Görevde bulunmamaları (A) bendinde belirtilen nedenlere dayanmıyanlardan, çeşitli barem ve personel kanunlarına veya T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre kazanılmış hakkı olanlar evvelce kazandıkları barem veya emeklilik dereceleri (Bu derece sınıf ve öğrenim durumlarına göre 36 ncı madde ile tespit edilen yükselebilme derecesini geçmişse, 36 ncı maddede tespit edilen yükselebilme derecesi) ve bu derecede geçirilen süre gözönüne alınmak suretiyle tespit edilecek kademe ile göreve alınabilirler.

Mecburi Hizmetlilerin Yükümlülüklerinin Ortadan Kalkması:

Ek Geçici Madde 42- (Ek: 23.12.1972- KHK 2/4 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mecburi hizmetle yükümlü olup da, hizmetlerine lüzum olmadığına ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilenlerin bu yükümlülükleri ortadan kalkar.

1, 2, 3 ve 4 üncü Derece Görevlere 1.12.1971 Tarihinden Sonra Atananların Bu Görevlerde Evvelce Geçen Sürelerinin Değerlendirilmesi:

Ek Geçici Madde 43- (Ek: 23.12.1972- KHK 2/4 md.) Kurumların, Bakanlar Kurulunca tespit edilen 1, 2, 3 ve 4 üncü derece görevlerine 1.12.1971 tarihinden sonra atananların, bu tesbitle belirlenen aynı derecedeki görevlerde evvelce bulundukları süreler (emeklilik bakımından kazanılmış hak sayılmamak şartıyla) atandıkları yeni görevlerde kademe ilerlemesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

Aylık ve Yevmiye Tutarları Arasındaki Farkın Tanımı:

Ek Geçici Madde 44- (Ek: 23.12.1972- KHK 2/4 md.) Geçici 5, 6, 8 ve 13 üncü maddelerde geçen aylık ve yevmiye tutarları arasındaki fark bu maddelerde sözü edilen ödemelerin net tutarları arasındaki farktan Memur Yardımlaşma Kurumu keseneği ile tasarruf bonosu kesintisi düşüldükten sonra artan kısmı ifade eder.

Yeni vergi kanunları çıkarılması vergi oranlarında veya emekli keseneklerinde artış veya katsayıdaki düşme gibi sebepler bu farkı arttırıcı yönde etkilemez.

İntibak İşlemlerini Yapacak Merci:

Ek Geçici Madde 45- (Ek: 23.12.1972- KHK 2/4 md.; mülga: 15.5.1975- 1897/2 md.)

68 inci Madde Uyarınca Yapılacak Atamalarda Dikkate Alınacak Süreler:

Ek Geçici Madde 46- (Ek: 23.12.1972- KHK 2/4 md.) Kararnamenin 1 inci maddesi ile değiştirilen 68 inci maddenin (yasama organı üyeliğinde ve muvazzaf askerlikte -yedek subaylıkta okul devresi dahil- geçen süreler 10 yıllık sürenin hesabında dikkate alınır) hükmü, 1327 sayılı Kanunla değişik 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca 1.12.1970 tarihinden sonra yapılan atamalar hakkında da uygulanır.

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Teşkilatında Çalıştırılacakların İstihdam Esasları:

Ek Geçici Madde 47- (Ek: 23.12.1972- KHK 2/4 md.) Toprak ve Tarım Reformu Uygulamaları ve Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Projeleri ile ilgili hizmetlerde bu hizmetlerin devamı süresince ve karşılıkları bu amaçla kurulan fonlardan ödenmek üzere, çalıştırılacaklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır.

A) Devlet memurları ile bu Kanunun ek geçici 6 ve 9 uncu maddeleri kapsamına giren kuruluşların personeline, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının ve Geliştirilecek Haşhaş İkame Bölgesi Teşkilatının kadrolu veya kadrosuz hizmetleri (175 inci madde hükümleri saklı kalmak şartıyle) Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek ücret karşılığında ikinci görev olarak verilebilir.

B) Sözü edilen kuruluşlarda, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek ücret karşılığında, Devlet memurları ile ek geçici 6 ve 9 uncu maddeler kapsamına giren kuruluşların personelinin de sözleşme ile çalıştırılmaları mümkündür.

Bu şekilde sözleşme ile çalıştırılacak personel, görevlerinden aylıksız izinli ayrılmış sayılırlar. Ve memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri devam eder. Bu gibilerin izinli oldukları süre genel hükümler çerçevesinde kademe ilerlemesinde ve derece yükselmesinde değerlendirilir.

Ancak, 68 inci maddeye göre kazanılmış hak aylıklarının üzerindeki kadroları işgal edenlerin bu süreleri kadro aylığını kazanılmış hak olarak alıncaya kadar kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde doğrudan doğruya dikkate alınır. Ayrıca 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre verilmesi gereken kesenek ve karşılıklar ilgililer tarafından ödenmek şartıyle bu süreler fiili hizmet olarak emeklilik mükteseplerinde hesaba katılır.

Bu memurlara, yukarıda anılan teşkilatta aylıksız izinli olarak çalıştıkları süreler karşılığında, asıl bağlı oldukları kuruluşa karşı herhangi bir mecburi hizmet yüklenemez.

Ek Geçici Madde 48- (Ek: 23.12.1972- KHK 2/4 md.) Özel kanununda değişiklik yapılıncaya kadar;

a- MİT Müsteşarlığında özel görevlerin ifası için sözleşmeli olarak çalıştırılacaklar

hakkında 4 üncü maddedeki sözleşmeli personel istihdamına ilişkin şartlar aranmaz. Bunların hizmete alınmalarında, Başbakan yetkilidir.

b- MİT Mensuplarından Teşkilat'ta çalışmalarında hizmetin gereği olarak sakınca görülenler, Başbakanlık teşkilatında başka bir göreve, MİT Müsteşarlığının teklifi ve Başbakanın onayı ile atanırlar.

Ek Geçici 8 inci Madde Kapsamına Girenlerin İntibakı:

Ek Geçici Madde 49- (Ek: 30.5.1973- KHK 5/18 md.; değişik: 15.5.1975- 1897/2 md.) Ek geçici 8 inci madde kapsamına girenlerden 30.11.1970 tarihinden önce yüksek öğrenimlerini tamamlamış ve hizmete başlamış olanların 10 ve 11 inci derecelerdeki kanuni yükselme süreleri ile master ve doktora yapanların girdikleri ilk ve bunu takibeden derecelerde geçirdikleri süreleri, 30.11.1970 tarihindeki hukuki durumları esas alınarak, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi, kanuni yükselme sürelerinden artan kısmı ise üst derecede intibak ettirildikleri kademede sayılmak suretiyle değerlendirilir.

Bu suretle değerlendirilecek süreler; hizmete girmeden önce yüksek öğrenimlerini tamamlayanlar ile hizmet sırasında dört yıllık yüksek öğrenimlerini tamamlayanlarda dört yılı ve hizmet sırasında dört yıldan az süreli yüksek öğrenimini tamamlayanlarda üç yılı geçemez.

Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra memuriyete girenlerin 3656 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre 12 nci derecede geçirdikleri sürelerinden en çok altı ayı, değerlendirmede, ayrıca nazara alınır.

Mesleğe ilk defa avukatlıktan geçenlerden avukatlık stajının tamamını memuriyet dışında yapanlara iki yılın, memuriyet sırasında yapanlara bir yılın 2/3'ü kadar kıdem verilir.

30.11.1970 tarihi ile 1.3.1975 tarihi arasında geçen başarılı hizmet süreleri, ilgililerin 30.11.1970 tarihi itibariyle intibak ettirilecekleri derece ve kademeler üzerine eklenerek derece ve kademe verilmek suretiyle değerlendirilir.

Bu değerlendirmeden sonra kanuni bekleme sürelerinden artan süreler, üst derecede dikkate alınır.

Mesleğe 30.11.1970 tarih ile 1.3.1975 tarihleri arasında girenlerin, bu tarihler arasındaki başarılı hizmet süreleri 36 ncı maddenin (A) bendi ile öğrenim durumlarına göre tespit olunacak derece ve kademeleri dikkate alınarak intibaklar yapılır.

Bunlardan mesleğe ilk defa avukatlıktan geçenler hakkında avukatlık stajı ile ilgili yukarıdaki hükümler uygulanır.

Ek Geçici 40 ıncı Madde Kapsamına Girenlerin İntibakı:

Ek Geçici Madde 50- (Ek: 8.10.1973- KHK 8/22md.; değişik: 30.5.1974- KHK 12/2 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/2 md.) Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında çalışanlardan ek geçici 40 ıncı madde kapsamına girenlerin intibakı, sözü edilen maddenin değerlendirilecek hizmet ile değerlendirme esaslarıda gözönünde bulundurulmak suretiyle ek geçici 2 ve 3 üncü maddeler esasları dairesinde yapılır.

Emeklilik keseneği ve karşılıklarına ait borçları yeni intibaklarına göre hesap edilerek, tespit edilmiş bulunan borç buna göre düzeltilir ve söz konusu maddedeki esaslar dairesinde ilgililerce ödenir.

Ek Geçici Madde 51- (Ek: 8.10.1973- KHK 8/22 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 1322 sayılı Genel Kadro Kanununa istinaden öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin üstündeki kadro aylığını alan personel, aynı dereceden diğer unvanlı memuriyetlere aldıkları aylıkla naklen atanabilirler.

Yukarıdaki fıkraya göre atama yapılması, genel hükümler dairesinde ilgililerin kazanılmış hak aylık derecelerine eşit kadrolara atanmalarına engel teşkil etmez.

Yukarıdaki fıkralara girenler ile yüksek öğrenim görmüş olup da kadro derecelerinin üstünde aylık alanlara, aynı dereceden diğer unvanlı memuriyetlere naklen atanmaları halinde, kazanılmış hak olarak aldıkları üst derece aylığının verilmesine devam olunur. Bu fıkra hükmü dış kuruluşlara atamada uygulanamaz. Bunların fiilen almakta oldukları aylıkların altındaki dereceden bir kadroya atanmaları halinde, haklarında 161 inci madde hükmü uygulanır.

Bu madde hükümleri ek geçici 6, 9 ve 10 uncu maddeler kapsamına giren personel hakkında da uygulanır.

Ek Geçici Madde 52- (Ek: 8.10.1973- KHK 8/22 md.) Bu Kanuna göre intibakı yapılanlardan yüksek öğrenim görmemiş olanlar; bu Kanunun genel hükümleri gözönüne alınmak ve hiç bir şekilde 4 üncü derecenin son kademe aylığını geçmemek şartiyle, değişik 36 ncı maddede tespit olunan sınıflarında öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin bir üst derecesinin son kademesine kadar yükseltilebilirler.

Şu kadar ki, bunlar hakkında derece yükselmesi yapılabilmesi için; ilgililerin intibak ettirildikleri derecelerde, öğrenim durumları itibariyle değişik 68 inci maddede tespit olunan asgari bekleme süreleri kadar fiilen çalışmış olmaları şarttır.

Bu madde hükmü, bu Kanuna göre yapılacak intibaklarda dikkate alınmaz.

Bu madde ile 4 üncü dereceden kadrolara atanma hakkı tanınanlar, yüksek öğrenim şartı aranmaksızın değişik 68 inci maddenin 4 ve 5 inci fıkralarına göre 4 üncü derecedeki görevlere 31.12.1973 tarihine kadar atanabilirler.

Ek Geçici Madde 53- (Ek: 8.10.1973- KHK 8/22 md.; mülga: 15.5.1975- 1897/2 md.)

Ek Geçici Madde 54- (Ek: 19.2.1980- 2261/5 md.) Emniyet Örgütü mensupları hakkında uygulanmakta olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; ek ve değişiklikleri, ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve bu Yasalara dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelikler hükümlerinin kapsamına giren konular, Emniyet Örgütünün hizmet ve kuruluşunun nitelik ve özelliği gözönüne alınarak özel bir kanunla düzenlenir.

Bu düzenleme yapılıncaya kadar, Emniyet Örgütü mensupları hakkında halen yürürlükte bulunan söz konusu hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Ek Geçici Madde 55- (20.2.1979- 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanun ve Ek Geçici Maddelerine göre aylık almakta olan personelin bu Kanunla iktisap ettikleri kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro koşulu aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulundukları kademede geçen süre, üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelin, emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerine eklenir.

Emekli keseneğine esas aylığı bu Kanuna göre kazanılmış hak aylığının üstünde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece, kazanılmış hak aylığı ile emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.

Ek Geçici Madde 56- (20.2.1979- 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Kanunun yürürlük tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar bu Kanun hükmünden faydalandırılır.

Ek Geçici Madde 57- (20.2.1979- 2182/1 md. ile gelen Ek Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanun hükümleri, birinci madde kapsamına girenlerden yürürlük tarihinden önce bağlanmış olan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

Ek Geçici Madde 58- (26.6.1984- 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.)Bu Kanuna tabi kurumlarda halen sürekli işçi statüsü ile çalışanlarla sözleşmeli personelden 1984 yılı sonuna kadar memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile, bu Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümleri, 8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kuruluşlarda 1.3.1979 tarihinde görevli olanlar için ayrıca 20.12.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle sınav şartı aranmaksızın boş memur kadrolarına intibak ettirilebilirler.

87 nci maddede belirtilen kurumlarda işçi veya sözleşmeli olarak çalışmakta iken 1.3.1975- 1.3.1982 tarihleri arasında memuriyete geçmiş olanların bu statülerde geçen hizmetleri ile memuriyette geçmiş olan hizmetleri kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylıklarının tespitinde birinci fıkra hükümlerine göre değerlendirilir.

Ek Geçici Madde 59- (28.12.1994- 4065 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Bu Kanuna tabi kurumlarda halen sürekli işçi statüsü veya sözleşmeli statüde çalışmakta olan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olup bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 1995 yılı sonuna kadar memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile bu Kanunun Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümlerine göre; 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle sınav şartı aranmaksızın boş memur kadrolarına intibak ettirilebilirler.

Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra hizmete alınan Ahıska Türkleri ve Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olanlardan göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak başvuranlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

Ek Geçici Madde- (Ek: 9.4.1990- KHK 418/15 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile.)

Ek Geçici Madde- (Ek: 22.9.1991- KHK 458/1 md.) Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olanlar dahil) 20.2.1979 tarihli 2182 sayılı, 19.2.1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelden 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine eklenir.

Emekli keseneklerine esas aylıkları kazanılmış hak aylıklarının üzerinde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, bu fıkraların kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler:

Madde 237- Bu Kanunun birinci maddesi kapsamına giren kurumlardaki memurlar hakkında:

a) 31.3.1926 tarih ve 788 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri (238 inci maddenin 3 ve 4 üncü fıkralarında söz konusu edilen maddelerin düzenlediği konularla ilgili hükümler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen mali yıl başına kadar saklı kalmak şartıyle) bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;

b) (Değişik: 31.7.1970- 1327/91 md.) 20.6.1927 tarih ve 1108 sayılı, 30.6.1939 tarih ve 3656 sayılı, 28.2.1959 tarih ve 7244 sayılı Kanunlarla bu Kanunların ek ve tadilleri, 23 Temmuz 1965 tarihinden evvel ve sonra yürürlüğe giren teşkilat kanunları ile diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri ve Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını, ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenleyen hükümler Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayın son gününden itibaren yürürlükten kalkar.

c) (Ek: 31.7.1970- 1327/91 md.) Ancak, Atom Enerjisi Komisyonunda hangi hizmetlerin 234 sayılı Kanun hükümleri uyarınca sözleşme ile yürütülmesine devam olunacağı Atom Enerjisi Komisyonunun teklifi üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca tespit olunur.

d) (Ek: 31.7.1970- 1327/91 md.) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu hükümleri saklıdır.

e) (Ek: 31.7.1970- 1327/91 md.) 30.9.1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 17 ve 19 uncu maddeleri, 12.10.1960 tarihli ve 99 sayılı Kanunun 1 inci maddesi, 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 inci maddeleri hükümleri saklıdır.

Hizmet sözleşmesi esasları Bakanlar Kurulu kararı ile tespit olunur.

f) (Ek: 25.6.1973- 1757/224 md.) Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 189, 191, 192, 193, 195, 197, 199 ve 200 üncü maddeleri hükümleri saklıdır.1

Kanunun Yürürlüğe girmesi :

Madde 238- (Mülga: 23.12.1972- KHK 2/5)

Madde 239- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SAYILI CETVEL
HİZMET SINIFLARI İTİBARİYLE UNVAN VEYA AYLIK ALINAN DERECELERE GÖRE EK GÖSTERGELER
(Ek: 9.4.1990- KHK 418/3 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden Düzenleme: 18.5.1994- KHK 527/3 md.)

UNVANI

DERECE

1.1.1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

 

 

a) Başbakanlık Müsteşarı

1

8000

b) Müsteşarlar, Avrupa Birliği Genel Sekreteri,

1

7600

c) Diyanet İşleri Başkanı, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Devlet Personel Başkanı,Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı

1

7000

d) GAP İdaresi Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Toplu Konut İdaresi Başkanı ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları, Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri DİE Başkanı, Büyükelçi ve Daimi Temsilci Unvanını kazanmış olanlar, Müsteşar Yardımcıları ve Genel Müdürler, Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcıları, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı, Bakanlıklar merkez teşkilatına dahil Kurul Başkanları, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı, Özürlüler İdaresi Başkanı, Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanı ile Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı, Türk Patent Enstitüsü Başkanı, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı

1

6400

e) Başbakan Müşavirleri,

1

5300

f) Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları ile Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakanlık Başkanları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcıları ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanları, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü, Adli Tıp Kurumu Başkanı, (Ek: 29.4.2003 tarihli R.G.)Milli Kütüphane Başkanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi, Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreteri, Büyük Şehir Belediye Genel Sekreteri, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, GAP İdaresi Başkan Yardımcısı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı

1

4800

g) En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yüksek öğrenimli olup,özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri, Başbakanlık Uzmanları, Devlet Planlama Uzmanları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları, Dışişleri Meslek Memurları, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Uzmanları ve Dış Ticaret Kontrolörleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ile Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlık Müfettişleri, Sigorta Müfettişleri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri

1

2

3

4

5

6

7

8

3600

3000

2200

1600

1300

1150

950

850

h)En az 3 yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan Devlet Personel Uzmanları, Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Mali Suçları Araştırma Uzmanları Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Devlet Malları Uzmanları, Gelir Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları,Vergi İstihbarat Uzmanları, Maliye Uzmanı, Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.T Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, Çevre ve Orman Uzmanları, Özürlüler Uzmanı, Sosyal Yardım Uzmanları Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları, Kadının Statüsü uzmanları, Bağ-Kur Denetmenleri, Kültür ve Turizm Uzmanları, Tüketici ve Rekabet Uzmanları Denizcilik Uzmanları, Gümrük Uzmanları, Sosyal Sigorta Uzmanları, Teknik Yardım Uzmanları, (Ek İbare:19/6/1994-KHK-543) En az üç yıl süreli Yüksek Öğretim veren Fakülte veya Yüksekokulu bitirerek yapılacak sınav sonucunda denetmen yardımcısı kadrolarına atanmış ve en az üç yıl bu kadrolarda çalıştıktan sonra bu süredeki çalışmaları olumlu bulunmak kaydıyla Muhasebe Denetmeni, Vergi Denetmeni ve Milli Emlak Denetmeni, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri, Tapu ve Kadastro Denetmenleri, İstihdam ve Meslek Uzmanları Marka Uzmanı, Patent Uzmanı, kadrosuna atanmış olanlar.

1

2

3

4

5

6

7

8

2200

1600

1200

1100

900

800

500

450

i) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan

 

 

1-Yükseköğrenim görenler

1

2

3

4

2200

1600

1100

800

2-Diğerleri

1

2

3

4

1500

1100

800

650

II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI

a) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar

1

2

3

4

5

6

7

3600

3000

2200

1600

1300

1150

950

b) (Değişik: 1/5/2003-4856/42/d md.) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları,

1

2

3

4

5

6

7

8

3000

2200

1600

1500

1200

1100

900

800

c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar.

1

2

3

4

2200

1600

1500

1100

d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar,

1

2

3

4

1500

1100

800

650

III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ((Yeniden düzenleme: 31/7/2003-4969/4 md.)

a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar

1

2

3

4

5

6

7

8

3600

3000

2200

1600

1300

1150

950

850

b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri

1

2

3

4

5

6

7

8

3000

2200

1600

1500

1200

100

900

800

c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;
1. Yüksek öğrenim görenler

1

2

3

4

2200

1600

1100

800

2. Diğerleri

1

2

3

4

1500

1100

800

650

IV-EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI
(Değişik: 3.4.1998-4359/3 md.)

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan;
a) İlköğretim Müfettişleri

1

2

3

4

5

6

7

8

3000

2200

1600

1300

1150

950

850

750

b) Öğretmen ve Diğer Personel

1

2

3

4

5

6

7

8

3000

2200

1600

1100

900

800

500

450

V. AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI (Değişik: 17/09/2004 - 5234 S.K./1. md.)

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan

1

2

3

4

5

6

7

8

3000

2200

1600

1500

1200

1100

900

800

VI- DİN HİZMETLERİ SINIFI

Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan

a)Yüksek öğrenimliler

1

2

3

4

2200

1600

1100

800

b) Diğerleri

1

2

3

4

1500

1100

800

650

VII- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

a) Emniyet Genel Müdürü

1

7000

b)Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürleri,

1

4300

c) Daire Başkanları ile (Değişik: 6.8.2003 tarihli R.G.) Diğer Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri

1

3600

d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış olanlar,

1

2

3

4

3000

2200

1600

1100

e) Kadroları bu sınıfa dahil olup da, yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;

 

 

aa) Yüksek Öğrenimliler

1

2

3

4

2200

1600

1100

800

bb) Diğerleri

1

2

3

4

1500

1100

800

650

VIII- MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI

a) Müsteşar,

1

7600

b) Vali

1

7000

c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da; yukarıda sayılanlar dışında kalanlar (1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlar için Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için belirlenen ek gösterge rakamlarından düşük olmamak üzere)

1/4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4800

4000

3600

3000

2300

2200

1600

1500

1300

1150


II SAYILI CETVEL
KADROLARI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ
BİRİNCİ DERECESİNDE BULUNANLARIN EK GÖSTERGELERİ
(Ek: 9.4.1990- KHK 418/3 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden Düzenleme: 18.5.1994- KHK 527/3 md.)

UNVANI

DERECE

1.1.1995'den İtibaren Uygulanacak Ek Göstergeler

1- BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA

Başbakanlık Müşaviri, Başbakanlık Başkan Yardımcısı, Bakanlık Müşaviri, Başbakanlık Basın Müşaviri, I.Hukuk Müşaviri, Elçi-Müsteşar, I. Sınıf Başkonsolos , Büyükelçilik I.Müsteşarı, Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yrd. , Genel Müdür Yardımcısı, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Sekreteri, Bakanlık İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir), Defterdar (Ankara, İstanbul, İzmir), Bayındırlık ve İskan Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir) Bakanlık Bölge Müdürü, Yüksek Fen Kurulu Üyesi, Gümrükler Başmüdürü (Ankara, İstanbul, İzmir), Gümrükler Muhafaza Başmüdürü (Ankara, İstanbul, İzmir), Maliye Başkanı, Gelirler Bölge Müdürü, Vergi Dairesi Başkanı, Milli Emlak Dairesi Başkanı olanlar,

1

3600

2- YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA

Vakıflar Meclisi Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, A.O.Ç. Müdürü, Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı. Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yard., Devlet İstatistik Enstitüsü Başkan Yardımcısı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı, Özürlüler İdaresi Başkan Yardımcısı, Toplu Konut İdaresi Başkan Yard. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan Yardımcısı, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurulu Başkanı ile Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı, Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı, Devlet Planlama Teşkilatı Daire Başkanı (Ana Hizmet Birimi), Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi) Genel Müdür Yardımcısı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına Bağlı Daire Başkanları,Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, Teftiş ve Tetkik Kurulu Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı, Üniversitelerarası Kurul Sekreteri, Üniversite Genel Sekreteri, Çalışma ve Sasyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı, İl Müftüsü (Ankara, İstanbul, İzmir), üşavir (Müsteşarlıklarda), I. Hukuk Müşaviri, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürü, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü (Ankara,İstanbul,İzmir), Serbest Bölge Müdürü, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları, Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)

1

3600

3- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA

Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları, [Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Finansman ve Aktüerya Daire Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı]

1

3600

4- BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA

Hukuk Müşaviri, Bakanlık Özel Kalem Müdürü, Genel Müdürlük ve Başbakanlık Daire Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı, Dışişleri Bakanlığı Özel Müşaviri, Savunma Sekreteri, Bütçe Dairesi Başkanı Saymanlık Müdürü, Bakanlık İl Müdürü, Defterdar, Askeri Defterdar, Vergi Dairesi Müdürü Muhasebe Müdürü, Gelir Müdürü, Muvazzaf Uzlaşma Komisyonu Başkanı, Takdir Komisyonu Başkanı, Milli Emlak Müdürü, Cezaevi Müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Bayındırlık ve İskan Müdürü, İstanbul Atatürk Kül.Mer.Müdürü, Müze Müdürü (İstanbul Topkapı), Okul Müdürü (Unvanlılar dahil), Maliye Kursu Müdürü, Muhakemat Müdürü, Hastane Müdürü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ens. Müd., Gemi Sürvey Kurulu Başkanı, İst.Validebağ Sanatoryum ve Öğr. Hst. Başk., Sivil Savunma Koleji Müdürü, Defterdar Yardımcısı, Mal Müdürü,Bilgi İşlem Merkezi Müdürü (Maliye Bakanlığı Bölgede), Vergi İstihbarat Müdürü (Maliye Bakanlığı), Vergi Müdürü (Maliye Bakanlığı), Emlak Müdürü (Maliye Bakanlığı), Müze Başkanı (Kültür ve Turizm Bakanlığı),

1

3000

5-YARGI KURULUŞLARI-BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURULUŞLARINDA

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurul Üyesi, Başhukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Hazine Saymanı, Genel Sekreter, (Değişik: 24.7.2003 tarihli R.G.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı, R.S. Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Serbest Bölge Müdür Yardımcısı , İl Müdürü, (Ek: 29.7.2003 tarihli R.G.) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri İl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastane Müdürü, İl Müftüsü, Savunma Sekreteri , Meteoroloji Teknik Lisesi Müdürü, Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Müdürü, Tapu ve Kadastro Kurs Müdürü, Yüksek Fen Kurulu Başkanı, Tetkik Kurulu Başkanı, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı, Araştırma Geliştirme Kurulu Başkanı, Tetkik ve İstişare Kurulu Başkanı, Devlet Opera ve Balesi Müdürü, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı, A.O.Ç. Müdür Yardımcısı, Araştırma ve Teknik Eğitim Merkezi Başkanı, S.S.K. Sağlık Meslek Lisesi Müdürü, Yurt Müdürü, Tapu Sicil Müdürü, Kadastro Müdürü, Kambiyo Müdürü, (...) , Borsa Komiseri, Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, Nükleer Araştırma Eğitim Merkezi Md., Bölge Başmüdürü, Bölge İstihbarat Müdürü, Bölge İnşaat Müdürü, Kandilli Rasathanesi Müdürü, Başmüdür, Güneydoğu Anadolu Fosfatları Grup Bşk., Müessese Müdürü, İşletme Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreter Yrd., Fakülte Sekreteri, Şirket Müdürü, Enstitü Müdürü, Tesis Müdürü, Kırıkkale Yardımcı Tesisler Müdürü, Çiftlik Müdürü, Kuruluş Müdürü, Banka Şubesi Müdürü, T.C.Ziraat Bankası, T.Emlak Bankası ve T.Halk Bankası Genel Müdürlüklerinde 1 inci derece kadrolu müdürlerden; Ticari Krediler Müdürü, Sanayi Kredileri Müdürü, Teşvik ve Geliştirme Kredileri Müdürü, Zirai Krediler Müdürü, Zirai Kalkınma Kredileri Müdürü, Su Ürünleri Kredileri Müdürü, Kooperatifler Müdürü, İpotekli Krediler Müdürü, Fon Kredileri Müdürü, Para ve Tahvil Müdürü, Tahvilat Müdürü, Tevdiat ve Banka Hizmetleri Müdürü, Para ve Menkul Kıymetler Müdürü, Banka Hizmetleri Müdürü, Dış Muameleler Müdürü, Dış İlişkiler Müdürü, İstihbarat Müdürü, Proje Müdürü, Genel Muhasebe Müdürü, Muhasebe Müdürü, Personel Müdürü, Malzeme ve Satın alma Müdürü, İnşaat Müdürü, Emlak Müdürü, İnşaat ve Proje Müdürü, Emlak İşleri Müdürü, Otomasyon Müdürü, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, [Özel Tarımsal Krediler Müdürü, Proje Değerlendirme Müdürü, Sistem Servisleri Müdürü, Bankacılık Hizmetleri Müdürü, Fon Yönetimi Müdürü, Eğitim Müdürü, Haberleşme ve Arşiv Müdürü, Planlama, Bütçe ve Kontrol Müdürü, Sosyal Hizmetler Müdürü, Sağlık Hizmetler Müdürü, İştirakler Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü, Kurumsal Bankacılık Müdürü, Sermaye Piyasaları Müdürü, G.A.P. Kredileri Müdürü, Krediler Kanuni Takip Müdürü, Bireysel Bankacılık Müdürü, Bankacılık Kartları Müdürü, Elekronik Fon Transferi Müdürü, Matbaa Müdürü, Araştırma ve Geliştirme Müdürü, Kredi ve Risk İzleme Müdürü, İstihbarat ve Kredi Değerlendirme Müdürü, Emlak İşleri Müdürü, Merkez Muhasebe Müdürü, İstihbarat ve Proje Değerlendirme Müdürü, Bireysel ve Özel Bankacılık Müdürü, Mevduat ve Banka Hizmetleri Müdürü, İnşaat İşleri Müdürü, İnşaat ve Emlak Müdürü, Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürü, Kredi Pazarlama Müdürü, Dış İlişkiler Operasyon Müdürü, Dış Muhabir İlişkiler Müdürü, Hukuk İşleri Müdürü, Büro Müdürü, ve Disiplin Kurulu Başkanı] olanlar,

1

3000

6- MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA

Daire Başkanı, Büyükşehir Belediyesi ile Bağlı Kuruluşlarındaki I. Hukuk Müşaviri, Belediye Başkan Yardımcısı, Boğaziçi İmar Müdürü, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı,

1

3000

III SAYILI CETVEL
SAYIŞTAY BAŞKANI, DAİRE BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE
SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARI VE SAYIŞTAY SAVCI VE
SAVCI YARDIMCILARININ EK GÖSTERGELERİ
(Ek: 9.4.1990- KHK 418/3 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin 5.2.1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; değiştirilerek yeniden düzenleme ve ek: 12.4.1990- KHK 420/12 md.; 13.7.1993- KHK 486/13 md.)

IV SAYILI
MAKAM TAZMİNATI CETVELİ
(Ek: 9.4.1990- KHK 418/10 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5.2.1992 tarihli ve E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile; Değişik: 13.7.1993- KHK 486/3 md.; Ek: 24.11.1994- 4048/2 md.; Değişik: 23.2.1995- KHK 547/6 md.; 20.3.1997- KHK 570/10 md.)

Sıra No

Kadro ve Görev Unvanı

Tazminat Göstergeleri

1

Başbakanlık Müsteşarı

15000

2

Müsteşar, Diyanet İşleri Başkanı, Avrupa Birliği Genel Sekreteri,

10000

3

Büyükelçiler (Türkiye' de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla), Genel Müdürler ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen kadrolara atanmış olanlar, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı, (Ek: 24.7.2003 tarihli R.G.) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı.

7000

4

a) (Değişik: 12.8.2003 tarihli R.G.) Başbakan Müşavirleri ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tesbit edilen kadrolara atanmış olanlar
b) 1, 2, 3 ve 4 üncü sıralarda yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin "B" bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar

4500

5

a) Bu Kanuna ekli I Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (f) fıkrasında sayılanlar ile Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfından ek göstergeleri bu düzeyde tespit edilen kadrolara atanmış olanlar,
b) Başbakanlığa bağlı kuruluşların Kurum Başkan Yardımcıları ile ek göstergeleri bu düzeyde tespit edilmiş diğer Kurum Başkan Yardımcıları,
c) Genel Müdür Yardımcıları, Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlık Müstakil Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Daire Başkanları, (Ek: 24.7.2003 tarihli R.G.) Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclis Üyesi, Maliye Başkanı, Milli Kütüphane Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı
d) Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı, (Ek: 24.7.2003 tarihli R.G.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Müstakil Genel Müdürlüklerin Birinci Hukuk Müşavirleri (1'er kişi) ile Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirleri (6 kişi),
e) 3 ve 4 üncü sıra kapsamında bulunmayan Teftiş Kurulu Başkanları,
f) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin; İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ve aynı illerin; İl Emniyet Müdürleri ve Vali yardımcıları

3000

6

a) Kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla;
1- Kaymakamlar ile kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,
2- Başkonsoloslar (Türkiye'de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla)

3000

 

b) Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla;
1- Kaymakamlar ile Kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,
2- Başkonsoloslar (Türkiye'de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla)

2000

7

Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı hariç), (Ek: 16.4.2003 tarih ve 4848/33 md)Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar hariç), Gümrük Müsteşarlığı Başmüdürleri, Üniversite Genel Sekreterleri ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları

2000

8

a) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, birinci dereceli kadroya atanmış ve Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez denetim elemanlarından; Başbakanlık Müfettişleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçileri, Bakanlık Müfettişleri, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları, Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları, (Ek: 6.8.2003 tarihli R.G.) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Müfettişleri ile Sigorta Müfettişleri, Müsteşarlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişleri, Müsteşarlık Kontrolörleri, Bakanlıkların merkez teşkilatına dahil Genel Müdürlüklerin Kontrolörleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, (Ek: 6.8.2003 tarihli R.G.) İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri
b) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş ve kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla; Başbakanlık Uzmanları, D.P.T. Planlama Uzmanları, Hazine Uzmanları ile Dış Ticaret Uzmanları

2000

2000

9

Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla;
a) Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl İdare Kurulu Üyesi, Bakanlık İl Müdürleri ile aynı illerin İl Emniyet Müdürleri

1500

 

b) Diğer illerin İl İdare Kurulu Üyesi, Bakanlık İl Müdürleri ile İl Emniyet Müdürleri

1000

10

a) 5, 6, 7 ve 8 inci sıralarda yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin "B" bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar

2000

 

b) 9 uncu sırada yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin "B" bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar

1000


14.7.1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER

15.5.1975 Tarihli ve 1897 Sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:
Geçici Madde 1- Bu Kanundan önce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin uygulanması sonunda bulunan yeni derece ve kademelere göre 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 ve 4; 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddeleri uyarınca intibak çizelgelerine müsteniden yapılan aylık ödemelerine ilgili kararname hükümlerine göre devam olunur. 1.3.1975 tarihine kadar yapılacak kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi işlemleri söz konusu Kararname hükümlerine göre yapılır.
Bu Kanun gereğince yapılacak ödemelere 1.3.1975 tarihinden itibaren başlanır.
Kurumların yurt dışı kuruluşlarının daimi kadrolarında çalışanlar hakkında Bütçe Kanunlarındaki hükümlere göre işlem yapılır.
Bu Kanuna Göre Yapılacak İntibak Esasları:
Geçici Madde 2- Evvelce 1.3.1970 tarihi itibari ile intibak yapılmış olanlar ile bu tarihten sonra göreve alınanların intibakı 1.3.1975 tarihinden geçerli olmak üzere bu Kanun hükümlerine göre düzenlenir.
Bu Kanun İle Yapılan İntibaklar Sonunda Bulunacak Derece ve Kademe Üzerinden Yapılacak Ödemelere 1.3.1975 Tarihinden İtibaren Başlanacağı:
Geçici Madde 3- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki kazanılmış hak aylıklarının ödenmesine devam olunur.
Bu Kanun ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda memur (her ne suretle olursa olsun görevlerinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehine doğan durumlar dolayısıyla, 1.3.1970 tarihinden 1.3.1975 tarihine kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz. Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık veya ikramiye farkı ödenmez.
Ancak, 1.3.1970-30.11.1970 tarihleri arasına ait aylık farkları 1327 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanarak ödenir.
Ayrıca, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihle 1.3.1975 tarihi arasında yaş haddi, maluliyet veya ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananların bu kanunun hükümlerine göre yapılacak intibakları sonunda kazanılmış hak aylıkları yükselmiş bulunduğu takdirde, emekli ikramiyeleri yeni tutarlara göre hesaplanır ve farkları 1.3.1975 tarihinde ödenir.
1623 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce, maluliyet veya ölüm sebepleriyle memuriyetleri sona erenlerin askerlikte geçen hizmetlerinin nazara alınmaması sebebi ile aylığa hak kazanma süresini dolduramamış olanların bu kanunun ek geçici 2 nci (C) bendinin (c) fıkrasında gösterilen askerlikle ilgili olarak hesaplanacak sürelerinin eklenmesi suretiyle aylığa hak kazandıkları takdirde ilgililerin müracaatı üzerine bu süreler borçlandırılmak suretiyle, evvelce yapılan işlemler 1623 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren yeni duruma göre düzeltilir.
Geçici Madde 4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31.7.1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun 71 inci maddesiyle getirilen ve 8.10.1973 tarihli ve 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen Ek madde 1.3.1975 tarihine kadar uygulanmaz. Bu tarihe kadar hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara, hangi miktarda iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı verileceği ilgili kurum, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 1.7.1974 ten önce çıkarılacak kararname ile kararlaştırılır.
Geçici Madde 5- 1.3.1975 tarihinde görevde bulunan Emniyet Müfettişi, Emniyet Müfettiş Muavini, sivil başmemur (dedektif), sivil memur (dedektif), mali polis mütehassısı, mali polis eksperi, polis enstitüsü ve polis okulları dahiliye müdürlerinin intibakları emniyet hizmetleri sınıfına yapılır.
Bu kadrolar boşaldıkça yeniden atanma yapılmayarak kaldırılır.
Bu kadrolarda çalışanlar için tahsil durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) bendinin 8 (a) ve (b) fıkralarındaki başlangıç dereceleri nazara alınır.
Geçici Madde 6- Bu Kanunun değişik 33 üncü maddesine göre Genel Kadro Kanunu çıkıncaya kadar, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurumlara tahsis edilen kadrolar ile bütçe kanunları hükümlerine göre ihdas edilip kurumlara tahsis edilen kadrolar ve bu kadrolarda yapılan değişiklikler geçerlidir.
Geçici Madde 7- 36 ncı maddenin (B) bendinin 1 inci fıkrasında sözü edilen yönetmelik çıkıncaya kadar ilgili bakanlığın tespit edeceği esaslar dairesinde yapılacak özel yükselme sınavını başaranlar da 1 inci derecenin son kademe aylığına kadar yükselebilirler.
Geçici Madde 8- İntibak hatalarından doğan Devlet alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dairesinde tahsil edilir.
Geçici Madde 9- 197 nci maddeden sonra gelen zam ve tazminatlar başlığı altındaki ek maddenin son fıkrasında yer alan ve yılda bir defa ve bütün kurumlar için toplu olarak tespiti öngörülen tazminat ve zamların 1975 mali yılına münhasır olmak kaydı ile kurumların müracaatı üzerine yılda 2 defa diğer hükümler saklı kalmak kaydı ile Bakanlar Kurulunca tespit olunabilir.
2.2.1981 Tarihli ve 2381 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde- Halen sonuçlandırılmamış disiplin ve soruşturma işlemlerinde bu Kanun hükümleri uygulanır.
20.8.1981 Tarihli ve 2509 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde- Adalet Bakanlığında mevcut Bakanlık Başmüşavirliği, Bakanlık Müşavirliği, Bakanlık Özel Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği unvanları ve kadroları kaldırılmıştır.
Yukarıdaki fıkra hükümleri gereğince unvanları ve kadroları kaldırılanların şahıslarına bağlı ve görevleri süresince geçerli olmak kaydıyla Adalet Bakanlığına aşağıdaki kadrolar ek olarak tahsis edilmiştir.
Birinci fıkrada belirtilen kadrolarda halen görevli bulunanlar bu Kanunla verilen emekli mükteseplerine uygun kadrolara en geç bir ay içinde atanırlar ve bunlar atandıkları görevin unvanını taşırlar.
Ek Kadrolar
Derece Sınıf Adet
1 Genel İdare Hizmetleri 1
2 " " " 4
5 " " " 2
7 " " " 1
9 " " " 2

12.2.1982 Tarihli ve 2595 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:
Geçici Madde 1- Bu Kanun ile Aylık Gösterge Tablosunda yapılmış olan değişiklik nedeniyle aylıklarda meydana gelecek olan artışlar hakkında 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası uygulanmaz.
Geçici Madde 2- Genel ve Katma Bütçeli kurumlarda, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde görevli olan memurlar hakkında Kadro Kanunu; bunlar dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memurları hakkında ilgili mevzuatında yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; bunların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolarında bulunanlara, 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin bu Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş olan ek göstergelerin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 3- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın 1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolara atanmış olup da, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin bu Kanunla yeniden düzenlenen (B) bendinde öngörülen şartları taşıyanlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın; bu şartları taşımayanlardan sicillerine göre başarılı olanlar Bakanlarının veya atamaya yetkili amirlerinin takdirleri ile bulundukları görevlerde çalıştırılabilirler ve bu sürece aynı haklardan yararlanmaya devam ederler. Bu nitelikte bulunmayanlar durumlarına uygun derecelerdeki kadrolara atanırlar.
Geçici Madde 4- (Değişik:30.12.1982- 2771/8 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu Kanunla kaldırılan 190 ve Ek Geçici 20 nci maddeleri uyarınca T.C. Merkez Bankasında açılmış bulunan özel hesap Hazineye devredilmiştir.
Özel hesapta toplanmış olup 1.1.1983 tarihi itibariyle iadesine hak kazanılmamış olan Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri % 60 fazlası ile ve Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ilgililerine iade edilir.
Özel hesapta toplanmış bulunan keseneklerden konut edinme ve kullandırma programının finansmanında kullanılmış miktarı 8.7.1981 tarih ve 2487 sayılı Kanun gereğince kurulmuş Kamu Konut Fonuna maledilmesine; özel hesabın mevcut ve alacaklarının tasfiyesine; keseneklerin Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde ilgililerine iadesine; bu amaçla gerekli bütün işlemleri yapmaya ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yeterli tutarı bütçede mevcut veya yeniden açılacak tertiplere gelir, ödenek ve gider kaydettirmeye; özel hesabın karşılıklı borç ve alacaklarının tasfiyesine, mahsup işlemlerini tamamlamaya ve bu maddenin uygulanması ile ilgili diğer esas ve usulleri düzenlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Ancak, haklarında emeklilik hükümleri uygulananlar ile ölenlerin ve her ne suretle olursa olsun (T.C. Emekli Sandığına tabi görevlere naklen atananlarla, muvazzaf askerlik hizmeti için ayrılanlar hariç) görevlerinden ayrılanlara, istedikleri takdirde, 1.3.1982 tarihinden sonraki süreler için vadeli mevduat munzam karşılıklarına T.C. Merkez Bankasınca uygulanan oran üzerinden tahakkuk ettirilecek faizi ile birlikte birikmiş kesenekleri iade edilir.
1.3.1982 tarihinden sonra ödenen faizler dahil, bu madde uyarınca yapılan ödemeler ve işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Geçici Madde 5- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olup da 657 sayılı Kanunun değişik 146 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca kendilerine daha önce tazminat ödenenlerin bu tazminatları, aşağıda yer alan aylık göstergelerin hizalarındaki brüt miktarlar üzerinden ve özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin 31.12.1982 tarihine kadar ayrıca ödenmeye devam olunur.
Aylık Ödenecek
Göstergeler Miktar (TL)
380 1650
385 1550
390 1450
395 1350
400 1250
405 1150
410 1050
415 950
420 850
425 750
430 650
435 550
440 450
450 300
460 150
Yukarıda belirtilen süre içinde 146 ncı maddenin son fıkrasının uygulanmasını gerektiren bir değişikliğin meydana gelmesi halinde bu miktarların ödenmesi durdurulur.
Geçici Madde 6- Bu Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesine eklenen fıkra uyarınca ödenmesi öngörülen Özel Hizmet Tazminatı, 31.12.1980 tarih ve 2368 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan ödeme çeşitleri ile birlikte fark tazminatı mukayesesine dahil edilir.
Geçici Madde 7- 1.4.1981 tarih ve 2443 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar, Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri 657 sayılı Kanunun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı maddesine bu Kanunun 13 üncü maddesi ile eklenen (c) bendi hükümlerinden yararlandırılırlar.
Buna göre ödenecek özel hizmet tazminatı miktarı 657 sayılı Kanuna göre en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 20'sini geçmemek üzere Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterince tespit olunur.
2443 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre Devlet Denetleme Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespitinde bu tazminat ayrıca dikkate alınmaz.
Geçici Madde 8- 23.1.1981 tarih ve 2377 sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar, anılan Kanunun 1 inci maddesinde yer alan 1000 lira 1500 lira olarak ödenir.
Geçici Madde 9- Bu Kanuna tabi kurumlarda sürekli işçi statüsü ile çalışanlarla sözleşmeli personelden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde memurluğa geçmek için yazılı olarak müracaat edenler, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydı ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik Ek Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeleri hükümleri, 13.12.1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kuruluşlarda 1.3.1979 tarihinde görevli olanlar için ayrıca 20.2.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle mevcut veya yeniden alınacak memur kadrolarına intibak ettirilebilirler.
Geçici Madde 10- (Ek:30.12.1982- 2771/9 md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (j) fıkrasında yazılı unvanları bu fıkrada yazılı şartlarla kazanmamış olmakla birlikte, 1.3.1982 tarihine kadar kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan yükseköğrenimli olanlar hakkında da anılan (j) fıkrası hükümleri uygulanır.
24.2.1988 Tarihli ve 3409 sayılı Kanunun Geçici 5 inci Maddesi:
Geçici Madde 5- 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı, 12.3.1986 tarih ve 3268 sayılı Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunları ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 6.6.1985 tarihli ve 3221 sayılı, 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunlar için adı geçen yetki kanunları ile verilen süre bitimine kadar geçerlidir.
24.11.1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:
Geçici Madde 7- Bu Kanunla kurulan İdarenin 1994 yılı harcamaları, bu Kanundan önceki mevzuat gereği yetkili makamlarca onaylanmış olan Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı bütçesinden karşılanır.
29.2.1984 tarihli ve 2983 sayılı Kanun ile diğer mevzuatta, Kamu Ortaklığı Yüksek Kuruluna, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanına ve Kamu Ortaklığı Fonuna yapılmış olan atıflar, ilgisine ve hizmetin özelliğine göre bu Kanunla kurulan Özelleştirme Yüksek Kuruluna, Özelleştirme İdaresine, Özelleştirme İdaresi Başkanına, Özelleştirme Fonuna, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarına ve Yüksek Planlama Kuruluna yapılmış sayılır.
Geçici Madde 9- Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin sözleşmeli statüde (kapsam dışı personel dahil) geçen hizmet süreleri; aynı Kanunun ek geçici 1,2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme kapsamına alınmış bulunan kuruluşlardan kamu kurum ve kuruluşlarına atanmış bulunan memur ve sözleşmeli personel hakkında da bu madde ile bu Kanunun 22 nci maddesinde fark olarak ödenmesi öngörülen tazminata ilişkin hükümler uygulanır.
Geçici Madde 14- Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası ile Yıldız Çini ve Porselen Sanayi İşletmelerinde halen görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi personel kadroları ile birlikte; sözleşmeli veya sürekli işçi statüsünde istihdam edilen personelden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde memur statüsüne geçmek için yazılı olarak başvuruda bulunanlardan T.B.M.M. Başkanlığınca uygun görülenler, bu Kanunun 25inci maddesi ile ihdas edilen ve T.B.M.M. Başkanlığına tahsis edilen kadrolara atanırlar. Bunlar hakkında bu Kanunun 22 nci maddesinin tazminata ilişkin hükmü ile geçici 9 uncu maddesi hükmü uygulanır. Memuriyete geçmek için başvuruda bulunmayanlar ile ataması yapılmayan personel, pozisyonları ile birlikte Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün diğer birimlerinde görevlendirilir.
9.12.1994 Tarihli ve 4059 Sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:
Geçici Madde 7- Bu Kanun ve diğer mevzuatta, Sigorta Murakabe Kuruluna, Sigorta Murakabe Kurulu Başkanına,Sigorta Murakabe Kurulu Uzmanlarına, Uzman yardımcılarına, Aktüer ve Aktüer Yardımcılarına yapılmış atıflar, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığına, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanına, Sigorta Denetleme Uzmanı ve Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılarına, Aktüer ve Aktüer Yardımcılarına yapılmış sayılır. Sigorta Murakabe Kurulu Başkanı Ek-1 sayılı listede ihdas edilen "Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı" kadrosuna hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.
Geçici Madde 9- Kamu Ortaklığı Fonu'nun Hazine Müsteşarlığına devredilmesi durumunda bu Fon'un yönetiminde görevli bulunan personel, talepleri halinde durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bu madde uyarınca ihdas edilen kadrolara atanan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun sınavla ilgili hükümlerini yerine getirmiş sayılırlar. Hazine Müsteşarlığına devredilecek personelin Kamu Ortaklığı Fon'unda geçen hizmetleri kamuda geçmiş sayılarak, eğitim ve çalışma sürelerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ve 20.2.1970 tarih ve 2182 sayılı Kanun ile 3.10.1991 tarih ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dikkate alınarak intibakları yapılır. Ancak, bunların atandıkları yeni kadrolarda aldıkları aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatların toplamı, almakta oldukları aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde aradaki fark giderilinceye kadar hiçbir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın tazminat ödemesi yapılır. Bunlardan Hazine Uzmanı veya Hazine Uzman Yardımcısı olmak isteyenler hakkında bu Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme idaresi Başkanlığında geçen hizmet süreleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında ve Hazine Müsteşarlığında geçmiş sayılır.

14.7.1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA İŞLENEMEYEN KANUN HÜKÜMLERİ
1) 24.6.1994 Tarihli ve 4009 Sayılı Kanun
Madde 56- a) Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil);
1- Müsteşar için %100'ünü,
2- Teftiş Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Eğitim Merkezi Başkanı, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Genel Müdür, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi, Teftiş Kurulu Üyesi ve Büyükelçi unvanı kazanmış Bakanlık Müşaviri için %90'ını,
3- Müstakil Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Bakan Özel Müşaviri, Müsteşar Özel Müşaviri, Bakanlık Müşaviri ve I. Hukuk Müşaviri için %70'ini,
4- Daire Başkanı (1 inci derecenin kademelerinden aylık alan) için %60'ını,
5- Diğer meslek memurları (Aday meslek memurları dahil) ile Hukuk Müşavirlerinden;
- 1,2,3 ve 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlar için % 50'sini,
- Diğer derecelerden aylık alanlar için %45'ini,
6- Uzman, İdari Memur, Yabancı Dil Uzmanı, Bölge Uzmanı ve Danışmanlardan;
- 1, 2, 3 ve 4 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlar için %45'ini,
- Diğer derecelerden aylık alanlar için %40'ını,
7- Diğer hizmet sınıflarında bulunanlardan;
- 1, 2 ve 3 üncü derecenin kademelerinden aylık alanlar için %35'ini,
- 4, 5 ve 6 ncı derecenin kademelerinden aylık alanlar için %30'unu
- 7, 8, 9 ve 10 uncu derecenin kademelerinden aylık alanlar için %25'ini,
- Diğer derecelerden aylık alanlar ile yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarda görev yapan personel için %20'sini,
geçmemek üzere, Dışişleri Bakanının belirleyeceği usul, esas ve miktarlar üzerinden her ay Dışişleri Hizmetleri Tazminatı olarak ilave ödemede bulunulur.
b) Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğuna giriş sınavlarında başarılı olup göreve başlatılanlara sınava girdikleri birinci lisandan, ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit sınavlarında (A) seviyesinde başarılı olanlara ödenen tazminat, Dışişleri Bakanlığı kadrolarında bulundukları sürece ödenir. Bunlardan diğer kurumlara atananlara ise, ayrılış tarihinden itibaren en çok beş yıl süre ile ödenebilir.
c) Büyükelçilere uygulanacak ek gösterge ve makam tazminatı, valilere uygulanan ek gösterge ve makam tazminatından az olamaz.
Yurtdışında birinci derece kazanılmış hak aylığı üzerinden maaş almış olan Başkonsoloslara merkezde makam tazminatı ödenir. Bunlara ödenecek makam tazminatı birinci dereceye ulaşmış olan Kaymakamlara ödenen makam tazminatından az olamaz. Birinci derecenin dördüncü kademesinden maaş alan Başkonsoloslara aynı derece ve kademelerden maaş alan Kaymakamlara uygulanan ek göstergeler tatbik edilir.
d) Yurtdışı aylıkları her yıl yeniden gözden geçirilir.
e) Temsilciliğin bulunduğu ülkede Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinde eğitim veren orta ve lise öğretim kurumlarının bulunmaması veya bulunsa bile verdikleri diplomaların Uluslararası geçerliliği olmaması halinde, memurların en yakın yabancı ülkede bu nitelikleri haiz okullarda okuttukları çocuklarının eğitim giderleri, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen bursun yarısını aşmamak üzere, belgeye dayalı olarak Devlet tarafından ödenir. Bu konuya ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak yönetmelikle düzenlenir.
f) (a), (b) ve (e) fıkralarında yer alan ödemeler, damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
2) 29.7.1998 Tarih ve 4375 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesi
Madde 4- 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci maddesinin (a) fıkrası 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Geçici 139 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri dikkate alınarak, yurtiçinde tedavilerinin mümkün bulunmadığına karar verilenlerin tedavi amacıyla yurtdışına gönderilmesine ve bunlardan yurtdışı tedavi giderlerinin % 10'u oranında katılım payı alınmasına ve söz konusu hükümlerin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar, bu Kanunun yayımı tarihini müteakip altı ay içinde, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle tespit edilir.
3) 27.1.2000 Tarih ve 4505 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi
Madde 5- a) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa göre makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolarda bulunanlardan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek olanlara 30.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere temsil tazminatı ödenir. Temsil tazminatı göstergelerini kadro ve görev unvanı itibariyle farklı olarak belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
b) Temsil tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatına ilişkin hükümler uygulanır.
c) Teşkilat veya özel kanunlarda yer alan hükümlere göre kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli veya kapsam dışı çalışanlara temsil tazminatı ödenmez. Bu tazminata hak kazananlara personel veya teşkilat kanunları veya diğer kanuni düzenlemeler ile kaynağı ne olursa olsun ödenmekte olan döner sermaye katkı payları, fiilen yapılmayan ek ders ücreti ödemeleri, fon, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri ödemelerin aylık net tutarları, temsil tazminatının net tutarından mahsup edilir. Benzeri ödemelerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu tazminat her ne şekilde olursa olsun ikramiyelerin veya başka bir ödemenin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
d) Makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam iki yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara temsil tazminatları bulundukları en üst görev esas alınarak ödenir.
4) 4/6/1937 tarih ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Değişik 13 ve Ek 20 nci maddeleri
Madde 13- (Değişik: 10/3/1993 - 3870/1 md.)
Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının rütbeleri, meslek dereceleri ve görev unvanları aşağıda gösterilmiştir.
Rütbeler Meslek Dereceleri Görev Unvanları
Sınıf Üstü Emniyet Müdürü Derece Üstü Emniyet Genel Müdürü
Birinci Sınıf Emniyet Müdürü 1 Genel Müdürü Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı Polis Akademisi Başkanı, Emniyet Müdürü APK Uzmanı
2 Daire Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, İl Emniyet Müdürü, Polis Baş Müfettişi, Emniyet Müdürü Polis Akademisi Öğretim Görevlisi, Emniyet Müdürü, APK Uzmanı, Polis Okulu Müdürü, Polis Koleji Müdürü, Polis Eğitim Merkezi Müdürü, Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürü, TBMM Koruma Müdürü, Başbakanlık Koruma Müdürü, Moral Eğitim Merkezi Müdürü, (Değişik: 25.4.2001 - 4652/31 md.) Akademi Başkan Yardımcısı, Dekan Yardımcısı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü

Ek Madde 20- (Ek: 10/3/1993 -3870/3 md.)
Emniyet hizmetleri sınıfından Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ile Ankara-İzmir-İstanbul Emniyet Müdürlerine ödenmekte olan ek göstergeler bu Kanunun değişik 13 üncü maddesindeki 1 inci sınıf Emniyet Müdürlerine de aynen ödenir.

14.7.1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA İŞLENEMEYEN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MADDELERİ
1) 23.12.1972 Tarihli ve 2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Maddeleri:
Bu Kararnameye Göre Yapılacak İntibakların Esasları:
Geçici Madde 1- 30.11.1970 tarihi ile bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih arasında 1327 sayılı Kanuna göre yapılan intibaklar, 30.11.1970 tarihindeki hukuki durumlar esas alınarak, bu Kararname ile getirilen hükümler çerçevesinde 1.6.1973 tarihinden geçerli olmak üzere ek geçici 45 inci maddede sözü edilen yönetmelik esaslarına göre yeniden düzenlenir.
Bu düzenlemede 1.12.1970 tarihi ile 1.6.1973 tarihi arasında geçen ve geçecek başarılı hizmet süreleri, ilgililerin intibakları sonunda kazandıkları derece ve kademeler üzerine eklenerek değerlendirilir. Bu değerlendirmede 68 inci maddedeki derece yükselmesine ilişkin kanuni bekleme sürelerinden artan süreler üst derecede kademe ilerlemesi verilmek suretiyle dikkate alınır.
Şu kadar ki, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceleri aşanlar hakkında yukarıdaki fıkra ile değerlendirilmesi öngörülen süreler sadece kademe ilerlemesinde sayılır.
Kazanılmış hak aylıklarının üstünde kadro aylıkları üzerinden aylık alanlarda değerlendirilecek bu süre öğrenim durumları gözönünde bulundurulmak suretiyle kazanılmış hak aylıklarının yükseltilmesinde dikkate alınır.
Bu Kararname İle Yapılan İntibaklar Sonunda Memurlar Lehine
Doğan Farkların 1.6.1973' ten İtibaren Ödeneceği:
Geçici Madde 2- (Birinci fıkra ile ikinci fıkra -son cümlesi hariç- iptal: Anayasa Mahkemesinin 8.10.1974 tarihli ve E. 1974/18, K. 1974/42 sayılı Kararı)
Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık veya ikramiye farkı ödenmez.
(Üçüncü fıkra iptal: Anayasa Mahkemesinin 8.10.1974 tarihli ve E. 1974/18, K.1974/42 sayılı Kararı)
İntibaklar sonucunda bulunacak derece ve kademe, personelin halen bulunduğu derece ve kademeden aşağı ise, aradaki fark kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar ödenmeye devam olunur. Ancak, bu yükselmede, emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri, ilgililerin öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri geçemez.
Şu kadar ki, bunlardan 1.6.1973 tarihinden itibaren bir yıl içinde emekliye ayrılma isteğinde bulunanlar ile maluliyet, yaş haddi veya ölüm sebebiyle görevlerinden ayrılanların emeklilik işlemleri, bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanmasından önceki emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademeleri üzerinden yapılır. Bu takdirde, kesenek farkları ilgililerce, karşılıkları da kurumlarınca T.C. Emekli Sandığına ödenir.
Ayrıca, bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihle 1.6.1973 tarihi arasında yaş haddi, maluliyet veya ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananların kararname hükümlerine göre yapılacak intibakları sonunda kazanılmış hak aylıkları yükselmiş bulunduğu takdirde, emekli aylık ve ikramiyeleri yeni tutarlara göre hesaplanır.

2) 30.5.1973 Tarihli ve 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 Sayılı KHK' ye Eklenen Geçici Maddeleri:
Geçici Madde 3- Bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerine ait işlemlerin 1.6.1973 tarihine kadar tamamlanamaması halinde yeni intibak çizelgelerinin tanzimini müteakip gerekli tediye ve kesinti işlemleri yapılmak kaydiyle aylıkların geçici 2 nci maddenin 1 inci fıkrası uyarınca ödenmesine devam olunur.
İntibak işlemleri tamamlanan dairelerde, Devlet Memurları Kanunu ve 1973 yılı Bütçe Kanununun kadrolara ilişkin hükümlerine göre kadro işlemleri tamamlanıncaya kadar aylıklar, intibak çizelgelerine müsteniden yeni derece ve kademeler üzerinden ödenir.
Ancak intibak ve kadro işlemlerinin tamamlanması 1.10.1973 tarihini geçemez.
Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarda görevli Devlet memurları hakkında intibak hükümlerinin uygulanması sonucunda ulaştıkları dereceleri, yurtdışı görevlerine ilişkin kadro derecesini aşanlar hakkında 161 inci maddesinin (B) bendine göre işlem yapılır. Bu gibilerin yurt dışı aylıkları mezkur maddeye göre tespit edilecek aylıklarına yurt dışı emsaller uygulanmak suretiyle bulunur. Bu suretle tespit olunacak aylık tutarlarına tekabül eden döviz miktarı (yurt dışı emsallerde bir değişiklik yapılmadıkça) 31.5.1973 tarihinde aldıkları döviz miktarını geçemez.
Şu kadar ki, bu şekilde ödeme yapılması ilgililerin intibak ettirildikleri derece ve kademeden emeklilik kesenekleri ödemelerine ve bu derece emeklilik yönünden kademe ilerlemesi yapmalarına engel teşkil etmez.
Geçici Madde 4- A) Bu Kararname ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda Devlet memuruna;
a) Ulaştığı derece 31.5.1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesinin üstünde olduğu takdirde bu kadroda değişiklik yapılmaksızın ulaştığı derece ve kademeden,
b) Ulaştığı derece 31.5.1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesine eşit olduğu takdirde bu derece ve bulunacak kademeden,
aylık ödenir.
Şu kadar ki, durumları (a) fıkrasına uyanlardan, 31.5.1973 tarihinde almakta oldukları aylıkların derece ve kademesinin göstergesi daha yüksek olanlara, ulaştıkları derecedeki bu göstergeye eşit veya en yakın göstergeye tekabül eden kademenin aylığı, kazanılmış hak oluncaya kadar ödenmeye devam olunur.
B) Ulaştığı derece 31.5.1973 tarihinde işgal etmekte olduğu kadro derecesinin altında olan Devlet memuru hakkında bu Kararnamenin geçici 2 nci maddesine göre işlem yapılır.
(A) Fıkrasının kapsamına girip de kadrolarının üstündeki bir dereceden aylık ödenenlerin;
a) Ödemeye esas olan derecelerinde, genel hükümlere göre, kademe ilerlemesi yapmaları,
b) 68 inci maddedeki derece yükselmesi için öngörülen şartları ihraz etmeleri ve üst derecede boş kadronun bulunması halinde, üst dereceye yükselmeleri,
caizdir.
Geçici Madde 5- Ek geçici 8 inci madde kapsamına girenlerin ek geçici 49 uncu madde gereğince yapılacak değerlendirmeler de dikkate alınarak 1.12.1970 tarihi ile 1.6.1973 tarihi arasında geçen başarılı hizmet süreleri, ilgililerin 30.11.1970 tarihi itibariyle intibak ettirilecekleri derece ve kademeler üzerine eklenerek derece ve kademe verilmek suretiyle değerlendirilir.
Bu değerlendirmeden sonra kanuni bekleme sürelerinden artan süreler, üst derecede dikkate alınır.
Şu kadar ki, haklarında bu Kararname hükümlerinin uygulanması sonucunda (her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehe doğan durumlar dolayısıyla 1.3.1970 tarihinden 1.6.1973 tarihine kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz.

3) 8.10.1973 Tarihli ve 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesi:
Geçici Madde 1- Durumları bu Kararname ile değiştirilen veya yeniden getirilen hükümlere uyanların intibakları 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin bu Kararnameyle değişik hükümleri ile 2 ve 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin geçici 1-4 üncü maddeleri hükümleri de gözönünde bulundurularak ve söz konusu geçici maddelerdeki tarihlerden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenir. Ancak intibak ve kadro işlemlerinin tamamlanması 28.2.1974 tarihini geçemez.

4) 15.1.1974 Tarihli ve 9 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddeleri:
Geçici Madde 1- Bu Kararnamenin yürürlük tarihinde 16 ncı derecede bulunanlar 15 inci dereceye yükseltilmiş sayılırlar ve bu gibilerin aylıkları, haklarında genel hükümlere göre kademe ilerlemesi uygulanıncaya kadar, 15 inci derecenin ilk kademesi üzerinden ödenir. 16 ncı derece kadrolar Bütçe Kanunlarının intibak düzeltmelerine ilişkin hükümlerine göre Bakanlar Kurulunca karşılığı olan 15 inci derece kadroların ihdası suretiyle iptal edilir. Bu işlemler sırasında boş bulunan 16 ncı derecedeki diğer kadrolar, ilgili kurumlarca, 15 inci derece kadrolar olarak değiştirilmek üzere bu Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Bu tarihe kadar işlem görmeyen kadrolar iptal edilmiş sayılır.
Geçici Madde 2- 23.12.1972 tarihli ve 7/5519 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit olunan katsayılarında değişiklik yapılıncaya kadar, sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıklarının hesabında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile değişik 43 üncü maddesi ile düzenlenen gösterge tablosu esas alınır.

5) 26.6.1984 Tarihli ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddeleri:
Geçici Madde 1- 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca personel rejimi ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar,anılan Kararname kapsamına giren kuruluşlarda, 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden alınabilecek kadrolar ve 500 veya 400 ek gösterge verilebilecek görevler, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri gözönünde bulundurulmak suretiyle ve yılda bir defa olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.
Geçici Madde 2- Ek göstergeleri yeniden tespit olunan kadrolarda halen görevli bulunanların aylıklarının hesabında uygulanacak ek göstergeler, bu görevlerinde kaldıkları sürece, yararlanmakta oldukları ek göstergelerden düşük olamaz.
Geçici Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca ek göstergelerin yeniden tespiti dolayısıyla aylıklarda meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası uygulanmaz.
Geçici Madde 4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (j) fıkrasına dahil edilen "Başbakanlık Uzmanı" unvanı ile aynı maddeye eklenen (k) fıkrasında yazılı unvanları ilgili fıkralarda yazılı şartlarla kazanmamış olmakla birlikte, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan yükseköğrenimli olanlar hakkında da anılan fıkralar hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 5- İlgili Kanunlarında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar, Başbakanlık merkez teşkilatında, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Müşaviri ve Başbakanlık Müşavirleri, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Basın Müşaviri, Genel Müdür ve Başbakanlık Başkanı ile Uzman ve Uzman Yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.
Ancak, uzman yardımcısı ve uzman kadrolarında çalıştırılacaklar için 8.6.1984 gün ve 203 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinde belirtilen şartlar, yukarıda sayılan diğer görevlerde çalıştırılacaklar için yüksek öğrenim yanında, 657 sayılı Kanunun 68 nci maddesinde belirtilen şartlar aranır.
Ayrıca, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir.
Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

6) 29.11.1984 Tarihli ve 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Geçici Maddeleri:
Geçici Madde 1- (Mülga: 27.6.1989- KHK 375/32 md.)
Geçici Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelikler Devlet Personel Başkanlığınca en geç bir yıl içinde hazırlanarak uygulamaya konulur. Bu süre zarfında uygulanmakta olan mevcut tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasına devam edilir.

7) 23/1/1987 Tarihli ve 269 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesi:
Geçici Madde- Gerekli düzenleme yapılıncaya kadar yukarıdaki 2 nci maddedeki oran % 25 olarak uygulanır.

8) 18.5.1987 Tarihli ve 281 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesi:
Geçici Madde- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun haber ve program hizmetleri ile teknik hizmetlerinde (yöneticiler dahil), Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi olarak çalışanlardan, sözleşmeli personel statüsüne geçenlerle, daha önce bu statüye geçmiş olanlardan, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yazı ile müracaat edenlerin, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren Sandıkla ilgileri devam ettirilir. Bunların emeklilik kesenekleri; emeklilik keseneğine esas aylıkları üzerinden % 15 olarak kesilir, kurumları da % 20 karşılık öderler.
Kesenek ve karşılık yüzdelerinin artması halinde, bu maddedeki yüzdeler de aynı miktarda artırılır.

9) 30.12.1987 Tarihli ve 306 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesi:
Geçici Madde- Gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile belirlenen özel hizmet tazminatının hangi miktarlarda uygulanacağı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.

10) 28.3.1988 Tarihli ve 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddeleri:
Geçici Madde 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanları söz konusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış olmakla birlikte ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan bir derece yükseltmesinden yararlanmamış olanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere söz konusu unvanları fıkrada gösterilen şekilde almış oldukları kabul edilmek suretiyle işlem yapılır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 9 uncu maddesinde belirtilen kuruluşlarda görevli bulunanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Geçici Madde 2- İlgili kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve yönetim kurulları ile idare edilen kanunla kurulu teşebbüs ve kurumların yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için öngörülen miktarda ücret ve ek ödemede bulunulur.

11) 23.12.1988 Tarihli ve 351 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesi:
Geçici Madde- Müsteşar, Vali ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) unvanını almış olup, 13.11.1981 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun Ek Geçici 1 inci ve 2 nci maddelerine göre emekli olanlardan 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik 39 uncu maddesinin (b) fıkrasında öngörülen şartları taşımayanlar hakkında da mezkur fıkra hükümleri uygulanır.

12) 27.6.1989 Tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Maddeleri:
MADDE 1- A) (Değişik:5.7.1991- KHK 433/11 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5.5.1992 tarih ve E.1991/33, K.1992/32 sayılı Kararı ile; Yeniden Düzenleme: 18.5.1994- KHK 527/28 md.) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödenir.
Birinci fıkra kapsamına girenlere her bir hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olarak uygulanır.
Hizmet yılları itibariyle ödenecek kıdem aylığının tesbitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır. Memuriyet taban ve kıdem aylığı miktarları, bunların göstergelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tesbit olunan katsayılar uygulanmak suretiyle belirlenir. Memuriyet taban aylığı göstergesi için farklı katsayı tespit edilebilir. Kıdem ve memuriyet taban aylığı göstergelerini üç katına kadar arttırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu aylıklara hak kazanılmasında ve ödenmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer personel kanunlarının aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır.
Bu göstergeler 657 sayılı Kanun ve diğer personel kanunlarına ve kanun hükmünde kararnamelere göre her ne ad altında olursa olsun ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.
B) Birinci fıkra kapsamına giren personele aşağıda yer alan esas ve usullere göre her ay lojman tazminatı ödenir.
1. Kapsama dahil personelden;
a) (Değişik:23.2.1995- KHK 547/15 md.) Kendilerine 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca konut tahsis edilmiş bulunanlarla, muhtelif kanunlara göre kira yardımından yararlananlar,
b) Kurumların yurtdışı kadrolarına sürekli görevle atanmış olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri,
d) Sözleşmeli personel,
lojman tazminatından yararlanamaz.
2. Kapsama dahil personelden;
Aylıklarının hesaplanmasında esas alınan ek göstergeleri;
2500 (dahil) ve daha fazla olanlara 600.000.
1500 (dahil) ve 2500 arasında olanlara 400.000.
Diğerlerine (Ek göstergesi olmayanlar dahil) 200.000.
lira tutarında her ay lojman tazminatı ödenir. Eşlerden her ikisinin de tazminata müstehak olması halinde sadece tazminat miktarı fazla olana ödeme yapılır.
Bu tazminat, sair ödemelerde aylık kavramına dahil edilmez ve tazminata hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Mahalli idareler kapsama dahil personele lojman tazminatı ödeyip ödememeye ve bu madde uyarınca tespit edilen miktarları aşmamak şartıyla daha düşük miktarlarda ödeme yapmaya yetkilidir.
(Değişik:23.2.1995- KHK 547/15 md.) Kapsama dahil personele lojman tazminat miktarlarını 5000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı aşmayacak şekilde personelin kadro derecesi, görev unvanı ve ek göstergesi ile görev yerinin nüfus ve gelişmişlik düzeyi gibi hususları birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle Maliye Bakanlığının teklifi üzerine yeniden tesbit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
3. Büyükelçiler, daimi delegeler, maslahatgüzarlar, askeri temsil heyetleri başkanları ve başkonsoloslar hariç olmak üzere sürekli görevle yurtdışına atanan kapsama dahil personelden kendilerine yurtdışında gerek kamu kurum ve kuruluşunun mülkiyetinde bulunan gerek kiralanan konutların tahsis edilmesi halinde ilgili memurun emsal katsayılarına göre belirlenen yurtdışı net aylığının %25'ini geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca tesbit edilen tutarlar kadar kira bedeli alınır. Kira bedeli alınan konutların mefruşat, elektrik, su, gaz, telefon, garaj ve genel giderleri de ilgili personelce ayrıca karşılanır.
C) (Ek:4.7.2001-KHK 631/11 md.)
(A) bendi kapsamına giren ve temsil tazminatı almayan personelden;
1-7.000' den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.
2-Yukarıda sayılanların dışında kalanlardan en az beş hizmet yılını dolduranlara; hizmet sınıfı ve yılları, tabi oldukları personel kanunları, kariyerleri, kamu görevlerine giriş dereceleri ve öğrenim durumları birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle ve 10.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.
3- (1) ve (2) numaralı alt bentlere göre ödenecek görev tazminatının uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye, çalışanlar ve emekliler için gösterge rakamları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 2- (Değişik:20.3.1997- KHK 570/15 md.)
Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil) Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tesbit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tesbiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.
Ödenecek yabancı dil tazminatı farklı diller için farklı miktarda belirlenebileceği gibi, personelin görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı miktarlarda belirlenebilir.
Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenimi bitirerek kurumların teknik hizmetler sınıfı veya il ya da bölge teşkilatında birinci dereceli yönetici kadrolarına atanan yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve benzeri teknik bilimler lisansiyerlerinden; fiilen yatırım hizmetlerinde görevlendirilen ve yabancı dil bilgileri birinci fıkra uyarınca yapılacak seviye tespit sınavı sonucunda (A) düzeyinde olanlara 19.000.000 lira, (B) düzeyinde olanlara 11.000.000 lira, (C) düzeyinde olanlara 7.000.000 lira yabancı dil tazminatı ödenir. Ancak bu şekilde ödeme yapılacak personelin toplam sayısı kurumların başlangıç bütçesi yatırım ödeneğinin her 400 milyar lirası için (küsuru dahil) bir personel olarak hesaplanacak rakamı geçemez. Yatırım ödeneği miktarı her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenecek yeniden değerleme oranı kadar artırılmak suretiyle uygulanır. Bu fıkra hükümlerinden yararlananlara ayrıca birinci fıkra hükmü uyarınca yabancı dil tazminatı ödenmez.
Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir. Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmü geçerlidir.
Yabancı dil tazminatına hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

MADDE 28- ( Değişik:2.12.1993 - 3920/1 md.)
A) (Değişik:7.11.1996- 4206/1 md.)
Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan edilen bölgeler veya Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek kritik yörelerde özel hareket ve operasyon timi olarak görev yapan; Emniyet Genel Müdürlüğü emniyet hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunanlar ile sözleşmeli uçuş personeline, subay, astsubay, uzman Jandarma ve uzman erbaşlara ve operasyonları fiilen sevk ve idare eden karargah ve bürolarda bu fıkra uyarınca alınacak Başbakan onayında belirtilenlerde görevlendirilen personele 9000, erbaş ve erlere 4500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere, fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ek tazminat, (B) fıkrasında yer alan tazminata ilave olarak ayrıca ödenir.
Tazminat ödenecek yerleşim birimleri, aylık veya günlük olarak ödenecek tazminat miktarları, tazminatın ödenme usul ve esasları, hangi hallerde kesileceği Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarının müşterek teklifi, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başbakan onayı ile tespit edilir.
Bu görevler nedeniyle meydana gelen sakatlık ve yaralanmalarda tedavi süresince, hastalanmalarda ise hastanede geçen tedavi süresince (yedeksubay, erbaş ve erler terhis edilseler bile) fiilen görev yapma koşulu aranmaksızın ödeme yapılmaya devam edilir. Ancak bu hallerdeki ödemeler hiçbir şekilde 12 ayı geçemez ve 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun ile 28.2.1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun uyarınca ödenecek tazminat konusunda avans verilmesi dışında kesin bir işlem yapılması halinde de sona erer.
Devletin aktif istihbarat görevlilerinden bu yerleşim birimlerinde emniyet ve asayişe yönelik olarak fiilen aktif istihbarat görevi yapanlar hakkında da görevin risk ve zorluğuna göre bu fıkra hükümleri uygulanır. Bunlara ödenecek ek tazminat miktarı emsali personele yapılan ödemeyi geçmemek üzere doğrudan Başbakanca belirlenir.
Bu tazminat kapsam dahilinde fiilen görev yapılan sürelere göre hesaplanır ve ay sonunda ödenir.
B) Mahalli İdareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personel, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görevli kadro karşılığı sözleşmeli personel ve geçici köy korucularından; Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir iller ile İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilir.
Ek tazminatın hangi görevlerde bulunanlara ne miktarda ödeneceği, hangi hallerde kesileceği, ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar, görev mahallinin özelliği, görevin önem ve güçlüğü, personelin teminindeki zorluklar, personelin zorunlu hizmete tabi olup olmaması ve Devletin mali imkanları dikkate alınarak, ilgili bakanlıkların talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile tespit edilir.
Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil personele ödenecek ek tazminat miktarı ise emsali personel de gözönünde bulundurulmak suretiyle doğrudan Başbakanca belirlenir.
Bu şekilde tespit edilen ek tazminat, personel yönünden kazanılmış hak teşkil etmez.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri, kapsam dahilindeki personeline ödeme yapıp yapmamaya veya mali imkanları ölçüsünde emsali personele ödenen miktardan daha düşük miktarda ödeme yapmaya yetkilidir.
Bu maddedeki tazminatlar Damga Vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi değildir.
Madde 31- (Değişik:6.7.1995- KHK 562/12 md.) Devlet Güvenlik ve Sıkıyönetim Mahkemelerinin başkan ve üyeleri, başsavcı, savcı ve savcı yardımcıları ile adli müşavirlere aylık, ödenek ve yüksek hakimlik tazminatlarından ayrı olarak bu görevlerinin devamı süresince (2000) gösterge rakamının, bu mahkemelerde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi diğer personele ise (500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. (2000) gösterge rakamı, bu mahkemelerin bulunduğu il merkezi birinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde ise (3000), ikinci derecede öncelikli yörelerde ise (2500) olarak uygulanır.
Bu tazminata hak kazanılması ve ödenmesinde 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun aylıklarla ilgili hükümleri uygulanır ve bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.
GEÇİCİ MADDE 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ek göstergelerin yeniden tesbiti ile yeni ihdas edilen memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığından dolayı emekli keseneğine esas aylık ve ücretlerde meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesinde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile yapılan değişiklikle 20 Milyar Liraya çıkarılan yatırım ödeneği limiti 1.1.1990 tarihine kadar 5 Milyar Lira olarak uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 5- Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göçe zorlanan ve Türkiye'de ikamet eden bu ülke uyruğuna mensup Türk soyundan olan kişilerin Devlet memuriyetine alınmalarında Türk vatandaşı olma şartı aranmaz.
Bu maddenin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye ve her türlü düzenlemeleri yapmaya Dışişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın görüşlerini almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.

13) 27.12.1991 Tarihli ve 475 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesi:
Geçici Madde 4- 11 inci maddenin (a) bendi ile kaldırılan 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm uyarınca bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımından önce Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılığına atanmış olanların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde görevleri sona erer, bunlar mükteseplerine uygun görevlere atanırlar.
14) 18.5.1994 Tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Maddeleri:
Madde 30- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almayan personele özel mevzuatları gereği daha yüksek bir tespit yapılmadıkça, genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını geçmemek üzere, ifa ettikleri görevleri itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan veya derecesi için belirlenmiş olan ek göstergeler uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanun hükümleri uyarınca ek göstergelerin yeniden tespiti ile kıdem ve taban aylığı göstergelerinin Bakanlar Kurulunca artırılması dolayısıyla aylıklarda meydana gelen artışlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası uygulanmaz.
15) 23.2.1995 tarihli ve 547 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Maddeleri:
Madde 20- (Değişik:6.7.1995- KHK 562/8 md.; 20.3.1997- KHK 570/16 md.)
Başbakanlığa bağlı kurumlardan bu bağlılığın devamı süresince Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, GAP İdaresi Başkanlığı ve Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatlarına ait kadrolarda ve Denizcilik Müsteşarlığı, Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarına ait kadrolarda fiilen çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre aylık alan memurlardan (sözleşmeli personel hariç);
a) 1-3 üncü derecelerden aylık alanlara 5.500.000 lirayı,
b) 4-6 ncı derecelerden aylık alanlara 4.500.000 lirayı,
c) 7-10 uncu derecelerden aylık alanlara 3.750.000 lirayı,
d) 11-15 inci derecelerden aylık alanlara 3.000.000 lirayı,
geçmemek üzere söz konusu kurumların bağlı olduğu Bakan tarafından tespit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla birlikte damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaksızın peşin olarak fazla çalışma ücreti ödenir.
Geçici Madde 1- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı teşkilat kanunlarında gerekli değişiklik yapılıncaya kadar bu kurumların merkez teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre çalışan personele (kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personel dahil) (Ek:6.7.1995- KHK 562/9 md.) ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde görevlendirilmiş bulunan personele, Başbakanlık merkez teşkilatında çalışan personele ödenmekte olan fazla çalışma ücreti aynı esas ve usullere göre ödenir.
Geçici Madde 2- Bu Kanunun 10 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Ek Madde hükmü kapsamında bulunanlara, tuttukları nöbetler için, Bütçe Kanunlarında yer alan hükümlere göre ücret ödenmez

16) 4.7.2001 Tarih ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Maddeleri:
Madde 12- Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden asli kadro ve görevleri dışında, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir. Bu maddenin uygulanmasında oluşacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Madde 13- Temsil ve görev tazminatları;
a) İlgili mevzuatına göre ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzeri ödemelerin hesabında,
b) Aylık ve ücret ödemeleri kendi özel mevzuatındaki hükümler uyarınca en yüksek Devlet memurunun veya diğer bir kamu personelinin her türlü ödemeler dahil ücretinin belli bir katı şeklinde veya benzeri atıf ve usullerle diğer şekillerde belirlenen her türlü ödemelerin tespitinde,
dikkate alınamaz ve bu gerekçeler ile ilave hiçbir artış yapılamaz.
Madde 14- Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeler, meslek kuruluşları, kefalet sandıkları, mahalli idareler ve bunların birlikleri hariç olmak üzere, özel kanunlarla kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşları (bundan sonra "kapsama dahil kuruluş " olarak anılacaktır) tarafından; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul üyeleri dahil tüm personeli için; ilgili mevzuatları uyarınca belirlenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla mesai, kar payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer mali ödemeler ile sosyal hak kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin tümünün altı aylık net ortalaması toplamı (bundan sonra "ortalama ücret toplamı" olarak anılacaktır), 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna her ne ad altında olursa olsun fiilen yapılan mali ve sosyal hak niteliğindeki her türlü ödemeler dahil bulunacak toplamının altı aylık net ortalamasını (bundan sonra "ortalama kanuni ücret tavanı" olarak anılacaktır) geçemez.
Bakanlar Kurulu; kapsama dahil kuruluşlarda uygulanacak ortalama ücret toplamı üst sınırını, ortalama kanuni ücret tavanını geçmemek üzere, anılan her kuruluş için ayrı ayrı veya birlikte tespit etmeye veya değiştirmeye; gerektiğinde ortalama ücret toplamı içinde yer alan ödeme unsurlarını ayrıca belirlemeye veya sınırlandırmaya; uygulamaya ilişkin esas, usul ve diğer hususlar ile ödeme tarihlerini düzenlemeye; ortalama ücret toplamı ve ortalama kanuni ücret tavanı kapsamındaki ödemeleri belirlemeye, kapsama dahil edip etmemeye, bu husustaki tereddütleri gidermeye; Devlet memurlarının mali ve sosyal haklarında yapılacak genel veya kısmi nitelikteki artış oranlarını geçmemek üzere ortalama ücret toplamı üst sınırını daha düşük oranlarda artırmaya yetkilidir.
Kapsama dahil kuruluşlar, Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilecek ortalama ücret toplam üst sınırının altında, ortalama ücret toplamı alan personeli hakkında; Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilecek ortalama ücret toplamı üst sınırını aşmamak, usul ve esaslar ile diğer belirlemelere uymak kaydıyla, ortalama ücret toplamını oluşturan ödemeleri mevzuatları dahilinde tespit etmeye devam ederler. Ancak, bu tespitlerini yaparken hiçbir surette ortalama ücret toplamı üst sınırını aşacak şekilde ödemeye sebep olacak düzenleme, değişiklik veya artış yapamazlar.
Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.
Madde 15- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 26 ncı maddesi ve anılan Kanuna ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin (8) numaralı sırasına göre makam tazminatı ödenmesinde; 15/4/1997 tarihinden önce belirtilen sırada sayılan görevlerde bulunanlar ile daha önce bu görevlere atanmış olup söz konusu tarihten önce emekli olanlardan en az üç yıl süreli yükseköğretim mezunu olanlar sadece eğitim seviyesi açısından dört yıl süreli yükseköğretim mezunu kabul edilir. Ancak, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönemler için emekli olanlar ile görevde bulunanlara geçmişe yönelik ödeme yapılmaz.
Madde 16- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine eklenen (C) bendinde yer alan görev tazminatı hakkında, 27/1/2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi hükmü uygulanır.(411)
Madde 17- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olup profesör ve doçent unvanına sahip subaylardan öğretim görevlisi olarak usulüne uygun bir şekilde akademik kariyerini kullanabilecekleri yerlere atanan subaylar ile 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa tabi askeri hakim sınıfı subaylara ödenen görev tazminatı aynı rütbe ve kıdemdeki emsali subaylardan fazla olamaz.(411)
Madde 18- Bakanlar Kuruluna bu Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yetkilerin kullanılması sırasında bu amaç için öngörülmüş olan ek mali imkanlar aşılmaz.
Geçici Madde 1- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi uyarınca çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe girinceye kadar; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde mevcut karar, onay veya diğer mevzuatı uyarınca yapılmış bulunan belirlemelerin, mali ve sosyal haklarda hiçbir artış ya da değişikliğe yol açmayacak şekilde aynen uygulanmasına devam olunur.
Bakanlar Kurulu kararıla yapılacak belirlemeler çerçevesinde tespit edilecek ortalama ücret toplamı üst sınırından daha fazla miktarda ortalama ücret toplamı olan personel hakkında kapsama dahil kuruluşlar tarafından, bu fazlalık devam ettiği sürece, hiçbir ücret artışı veya değişikliği yapılamaz. Bu durumda bulunan personelin ortalama ücret toplamı artış oranları Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir ve kapsama dahil kuruluşlar tarafından anılan personele bu artış oranları uygulanır.
Bakanlar Kurulu, bu durumda olan personelin ortalama ücret toplamı ile ortalama ücret toplamı üst sınırı arasındaki farkı, 31/12/2006 tarihine kadar aşamalı olarak gidermeye yönelik gerekli tedbirleri almaya, bu durumdakiler için daha düşük oranlarda artış yapmaya ya da artış oranlarını farklı tarihlerde uygulamaya yetkilidir.
Geçici Madde 2- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi uyarınca 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendine göre görev tazminatı net tutarından yapılacak mahsup işlemlerinde, mahsup edilecek ödemelerin net tutarları toplamının 15/1/2002 tarihinden itibaren %20'si, 15/1/2003 tarihinden itibaren %40'ı, 15/1/2004 tarihinden itibaren %60'ı, 15/1/2005 tarihinden itibaren %80'i ve 15/1/2006 tarihinden itibaren ise tamamı dikkate alınır.
(Ek: 20.3.2002- 4747/5 md.) Ancak, Bakanlar Kurulu ödeme çeşitlerini ve mahsup miktarlarını dikkate almak suretiyle ödenecek asgari görev tazminatı miktarını belirlemeye yetkilidir.
Geçici Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine eklenen (C) bendinde yer alan görev tazminatı ile 27/1/2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temsil tazminatı tavan gösterge rakamları 31/12/2005 tarihine kadar yılı bütçe kanunları ile yeniden belirlenebilir.

4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi Uyarınca Çıkarılan 10.3.2000 tarih ve 2000/457 sayılı Temsil Tazminatı Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
Madde 1- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden ekli cetvelde yer alan gösterge rakamları üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı alanlara, hizalarında gösterilen gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Temsil Tazminatı ödenir.
Madde 2- Temsil Tazminatı, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatına ilişkin hükümler uygulanır.
Madde 3- Teşkilat veya özel kanunlarda yer alan hükümlere göre kadro karşılığı sözleşmeli, sözleşmeli veya kapsam dışı statüde çalışanlara ve temsil tazminatı öngörülen kadroları tedvir, vekalet ve benzeri geçici görevlendirme suretiyle yürütenlere bu tazminat ödenmez.
Madde 4- Bu tazminatın ödenmesinde; aylık (ek gösterge dahil ), taban aylığı, kıdem aylığı, makam ve yüksek hakimlik tazminatları, aile yardımı ödeneği, lojman ve yabancı dil tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesinden sonra gelen ''Zam ve Tazminatlar'' başlıklı Ek Maddesi kapsamındaki zam ve tazminatlar ile aynı Kanunun Ek 33 üncü maddesindeki nöbet ücreti, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 3 ve Ek 17 nci maddeleri kapsamındaki zam ve tazminatlar, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu kapsamındaki üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, eğitim öğretim ödeneği ve geliştirme ödeneği, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesi kapsamındaki ödenek ve tazminatlar, Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve diğer yargı kuruluşlarında ödenen ek ödenek ve ek tazminatlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi kapsamındaki tazminatlar, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemeler, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendi uyarıca yapılan ek ücret ödemeleri, doğal afetler nedeniyle yapılan ödemeler, Personel ve Teşkilat Kanunları gereği verilen ve aylık veya ücret mahiyeti taşımayan mükafat ve ödüller, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun kapsamında yapılan ödemeler, 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun kapsamında yapılan ödemeler, huzur hakkı, toplantı ödeneği ile yönetim ve denetim görevi karşılığında yapılan ödemeler mahsup işlemine tabi tutulmaz.
Yukarıdaki fıkra kapsamı dışında kalan personel veya teşkilat kanunları veya diğer düzenlemeler ile kaynağı ne olursa olsun ödenmekte olan; ilgili mevzuatları uyarınca kurulmuş fon ve hesaplardan yapılan her türlü ödemeler 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca yapılan ödemeler, İl Özel İdaresi Kanununun 100 ve 140 ıncı maddeleri uyarınca yapılan ödemeler, fiilen yapılmayan ders karşılığı ödenen ek ders ücretleri, maktu ve nisbi olarak ödenen her türlü fazla çalışma ücretleri (asayiş tazminatı dahil, doğal afetler nedeniyle yapılan ödemeler hariç), ek tazminat ve kurumsal bazda yapılan tazminat ödemeleri, 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesi uyarınca yol tazminatının 1/2 si olarak kamu bankasına yatırılan paralardan her ay itibarıyla yapılan ödemeler, döner sermaye kaynaklarından yapılan her türlü ödemeler, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan ek tazminat ödemeleri, muhtelif mevzuat çerçevesinde yapılan;ödeme, ücret ödemesi, ek ücret ödemesi, teşvik ödemesi ve ikramiye ile benzeri adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık net tutarları, temsil tazminatının net tutarından mahsup edilir.
(Ek:10/1/2002- 2002/3546 K.) "Mahsup edilecek ödemelerden aybaşlarında peşin olarak yapılmayan veya bir aydan daha farklı aralılarla yapılanlar, ödemelerini izleyen aylardaki temsil tazminatı ödemelerinden mahsup edilir."
Madde 6- Bu tazminatın ödenmesinde ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Madde 7- Bu Karar, 12.2.2000 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
Madde 8- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

CETVEL
Makam veya Yüksek Hakimlik
Tazminat Göstergeleri Temsil Tazminatı Göstergeleri

30.000 olanlar 30.000
20.000 '' 20.000
15.000 '' 20.000
10.000 '' 19.000
8.000 '' 18.000
7.000 '' 17.000
631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci Maddesi Uyarınca Çıkarılan 10.1.2002 tarih ve 2002/3546 sayılı Görev Tazminatı Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
Madde 1- 15/1/2002 - 14/7/2002 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personelden; makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlardan, makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamları;
- 6000 olanlara 9000
- 5500-4500 olanlara 7000
- 4000 ve daha az olanlara 6000
gösterge rakamının, almakta oldukları makam veya yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamlarına ilave edilmesi suretiyle bulunan gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.
Madde 2- Görev tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde aylılara ilişkin hükümler uygulanır.
Madde 3- 10/3/2000 tarihli ve 2000/ 457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Kararın 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri görev tazminatı hakkında da uygulanır. Ancak, görev tazminatı net tutarından yapılacak mahsup işlemlerinde, mahsup edilecek ödemelerin net tutarları toplamının %20 si dikkate alınır.
Madde 4- 15/1/2002 - 14/7/ 2002 tarihleri arasında, 7000 den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı alanlara ödenecek emekli aylıklarına 1 inci madde de belirtilen şekilde bulunacak miktarda görev tazminatı ilave edilir.
Geçici Madde 1- (Ek: 2.4.2002- 2002/3929 K. )
Bu Kararın 1 inci maddesi gereğince görev tazminatı olarak yapılan ödemelerden yararlananlara ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının % 80' i asgari görev tazminatı olarak ödenir.
Madde 10 - Bu Kararın;
a)1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri, 15/1/2002- 14/7/2002 tarihleri arasında geçerli olmak üzere;
b) 5, 8 ve 9 uncu maddeleri 15/1/ 2002 tarihinden geçerli olmak üzere,
c) 6 ve 7 nci maddeleri 1/1/ 2002 tarihinden geçerli olmak üzere;
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 11- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.