imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

İMAR HUKUKÇUSU. TOKİ'DEN UCUZ KONUT SATI?I DEVAM EDİYOR.
Yeni Sayfa 2Yeni Sayfa 1

Yoksullara peşinatsız, 240 ay vade; alt gelir grubunda bulunanlara da 4 bin YTL'den başlayan peşinatlarla, 180 ay vade ile ödeme kolaylığı sağlanıyor. Yoksullar ve alt gelir grubu, evlerine taşınıncaya kadar taksit ödemeyecek. Bu grupta bulunanlar, aylık 250 YTL'den başlayan taksitleri, anahtar teslimini takip eden aydan itibaren ödemeye başlayacak.

Orta gelir grubu için üretilen konutlar da, yüzde 10-15-25-40 peşinat ve 96-108-120 ay vade seçenekleriyle satılacak.

Hak sahipleri, başvuruda bulunanlar arasından, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

TOKİ'nin, şart aramaksızın açık satışa sunduğu ve büyük ilgi gören konutların satış süreci de devam ediyor. 2,5-3 milyar YTL civarında gelir elde edilecek yaklaşık 35 bin konut satışının, hem emlak piyasasını hem de ekonomiyi canlandırması bekleniyor.

TOKİ; 2003'te başlatılan 'Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Programı' kapsamında; 81 il ve bunlara bağlı 301 ilçede, 666 şantiyede, 242 bin 969 konut inşaatı başlattı. Bunlardan 130 bini tamamlandı veya tamamlanma aşamasında. Bugüne kadar satışa sunulan 178 bin 745 konuttan 157 bin 431'i satıldı. 242 bin 969 konuttan 195 bin 776'sı, diğer bir ifadeyle yüzde 82'si sosyal konut niteliğinde. 2007 yılı sonu için 250 bin konut başlatmayı hedefleyen TOKİ, yıl sonu hedefini nisan sonunda yakalamış olacak.TOKİ; önümüzdeki dönem için de 500 bin konutluk program yaptı.

 

TOKİ'NİN RESMİ AÇIKLAMASI

Konut Seferberliği kapsamında İdaremizce yapılmakta olan konutlardan 16.04.2007 tarihi itibariyle yoksul ve alt gelir grubu ile sosyal konutlar kapsamında olmak üzere toplam 34.394 adet konut satışa sunulacaktır.

Yoksul gruplarında peşinatsız 240 ay vade ile alt gelir gruplarında ise 4.000.- YTL'den başlayan peşinatlarla ve 180 ay vade ile 250.-YTL. den başlayan taksitlerle satış yapılmakta ve ayrıca bu taksit ödemeleri konut tesliminden sonra başlamaktadır.

Diğer sosyal konutlar. %10, %15, %25, %40 peşinat, 96, 108, 120 ay vadeli olarak satışa sunulacaktır..

50 ilde satışa çıkarılan yaklaşık 34 bin 394 konuta ilişkin ayrıntılar

PROJE ADI

KONUT SAYISI

BA?VURU DÖNEMİ

KURA TARİHİ

SATI? TÜRÜ

Adana Karaisalı - Alt Gelir

88

16/04/2007

27/04/2007

11/05/2007

kuralı satış-altgelir

Adana Kozan

144

16/04/2007

30/04/2007

11/05/2007

Kuralı Satış

Adana Kozan - Alt Gelir

720

16/04/2007

27/04/2007

11/05/2007

kuralı satış-altgelir

Adana Yüreğir Köprülü Mah.

922

16/04/2007

30/04/2007

09/05/2007

Kuralı Satış

Adapazarı Ayçiçek Vadisi

846

16/04/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Afyon Bolvadin

64

16/04/2007

09/05/2007

28/05/2007

Kuralı Satış

Afyon Bolvadin - Alt Gelir

208

16/04/2007

11/05/2007

28/05/2007

kuralı satış-altgelir

Afyon Merkez - Alt Gelir

157

16/04/2007

11/05/2007

29/05/2007

kuralı satış-altgelir

Ağrı Patnos

144

16/04/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Aksaray Eskil

79

29/01/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Amasya Merkez

11

22/03/2007

31/05/2007

---

Açık Satış

Ankara Polatlı 2.Etap - Alt Gelir

64

16/04/2007

11/05/2007

19/06/2007

kuralı satış-altgelir

Ankara Polatlı 2.Etap

584

16/04/2007

10/05/2007

19/06/2007

Kuralı Satış

Ankara ?ereflikoçhisar - Alt Gelir

91

16/04/2007

30/04/2007

14/05/2007

kuralı satış-altgelir

Ankara ?ereflikoçhisar

179

16/04/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Ankara Turkuaz

1628

13/04/2007

25/05/2007

---

Açık Satış

Aydın Merkez - Alt Gelir

480

16/04/2007

04/05/2007

31/05/2007

kuralı satış-altgelir

Aydın Merkez

120

16/04/2007

28/05/2007

31/05/2007

Kuralı Satış

Balıkesir Bandırma Kayacık

374

16/04/2007

28/05/2007

05/06/2007

Kuralı Satış

Balıkesir Bandırma Kayacık - Alt Gelir

464

16/04/2007

11/05/2007

05/06/2007

kuralı satış-altgelir

Balıkesir Edremit İbrahimce

160

16/04/2007

18/05/2007

02/06/2007

Kuralı Satış

Balıkesir Edremit İbrahimce - Alt Gelir

252

16/04/2007

11/05/2007

02/06/2007

kuralı satış-altgelir

Balıkesir Merkez - Alt Gelir

24

16/04/2007

11/05/2007

04/06/2007

kuralı satış-altgelir

Balıkesir Merkez - Yoksul

104

16/04/2007

11/05/2007

04/06/2007

kuralı satış-yoksul

Bartın 2. Etap

206

16/04/2007

04/05/2007

12/05/2007

Kuralı Satış

Bartın Merkez 1.Etap - Alt Gelir

17

16/04/2007

27/04/2007

12/05/2007

kuralı satış-altgelir

Bitlis Rahva - Alt Gelir

87

16/04/2007

11/05/2007

07/06/2007

kuralı satış-altgelir

Bitlis Rahva 2.Etap

90

05/02/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Bolu Merkez Karaköy

240

16/04/2007

08/06/2007

21/06/2007

Kuralı Satış

Bolu Merkez Karaköy - Alt Gelir

260

16/04/2007

18/05/2007

21/06/2007

kuralı satış-altgelir

Burdur Bucak - Yoksul

9

16/04/2007

25/04/2007

24/05/2007

kuralı satış-yoksul

Bursa Kestel

660

16/04/2007

04/06/2007

11/06/2007

Kuralı Satış

Bursa Kestel - Alt Gelir

56

16/04/2007

11/05/2007

11/06/2007

kuralı satış-altgelir

Bursa Osmangazi Hamitler

412

16/04/2007

18/05/2007

07/06/2007

Kuralı Satış

Bursa Osmangazi Hamitler - Alt Gelir

432

16/04/2007

11/05/2007

07/06/2007

kuralı satış-altgelir

Çankırı İnançköy Tarımköy

149

22/03/2007

31/05/2007

---

Açık Satış

Çorum Merkez - Yoksul

127

16/04/2007

04/05/2007

17/05/2007

kuralı satış-yoksul

Çorum Merkez

681

16/04/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Diyarbakır Bismil - Alt Gelir

143

16/04/2007

11/05/2007

03/06/2007

kuralı satış-altgelir

Diyarbakır Ergani - Alt Gelir

111

16/04/2007

11/05/2007

01/06/2007

kuralı satış-altgelir

Diyarbakır Ergani

145

22/03/2007

31/05/2007

---

Açık Satış

Diyarbakır Lice

24

16/04/2007

25/05/2007

02/06/2007

Kuralı Satış

Diyarbakır Silvan

32

16/04/2007

10/05/2007

05/06/2007

Kuralı Satış

Diyarbakır Silvan - Alt Gelir

112

16/04/2007

11/05/2007

05/06/2007

kuralı satış-altgelir

Diyarbakır Üçkuyular 3.Etap

151

16/04/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Düzce Merkez Kazukoğlu

304

16/04/2007

10/05/2007

22/06/2007

Kuralı Satış

Edirne İpsala

130

16/04/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Edirne Merkez Fırınlarsırtı

416

16/04/2007

20/06/2007

28/06/2007

Kuralı Satış

Elazığ Palu

30

16/04/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Elazığ Sürsürü

308

16/04/2007

18/05/2007

30/05/2007

Kuralı Satış

Eskişehir Tepebaşı Aşağı Söğütönü

1,265

16/04/2007

08/06/2007

16/06/2007

Kuralı Satış

G.Antep ?ehitkamil Beylerbeyi - Alt Gelir

992

16/04/2007

18/05/2007

13/06/2007

kuralı satış-altgelir

Gaziantep ?ehitkamil

979

16/04/2007

30/04/2007

03/05/2007

Kuralı Satış

Giresun Merkez

80

16/04/2007

10/05/2007

21/05/2007

Kuralı Satış

Giresun Merkez - Alt Gelir

120

16/04/2007

04/05/2007

21/05/2007

kuralı satış-altgelir

Giresun ?ebinkarahisar

32

29/01/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Gümüşhane 2.Etap

30

29/01/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Gümüşhane Torul

47

26/10/2007

31/05/2007

---

Açık Satış

Hatay Dörtyol

9

16/04/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Hatay Reyhanlı

96

16/04/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Hatay Reyhanlı - Alt Gelir

76

16/04/2007

27/04/2007

12/05/2007

kuralı satış-altgelir

Igdır Merkez - Alt Gelir

15

16/04/2007

04/05/2007

30/05/2007

kuralı satış-altgelir

Isparta Merkez

300

16/04/2007

18/05/2007

25/05/2007

Kuralı Satış

Isparta Merkez Aliköy - Alt Gelir

432

16/04/2007

11/05/2007

25/05/2007

kuralı satış-altgelir

İstanbul Hadımköy - Alt Gelir

764

07/05/2007

31/05/2007

26/06/2007

kuralı satış-altgelir

İstanbul Halkalı

5820

30/03/2007

15/05/2007

---

Açık Satış

İstanbul Tuzla - Alt Gelir (100 Adet Gecekondu haksahiplerine)

760

07/05/2007

31/05/2007

25/06/2007

100 adet Gecekondu haksahiplerine

İstanbul Maltepe Başıbüyük - (Gecekondu haksahiplerine)

210

 

 

 

Gecekondu haksahiplerine

İzmir Torbalı

340

16/04/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Kahramanmaraş Afşin - Alt Gelir

112

16/04/2007

27/04/2007

13/05/2007

kuralı satış-altgelir

Kahramanmaraş Elbistan

504

16/04/2007

02/05/2007

05/05/2007

Kuralı Satış

Kahramanmaraş Serintepe

120

16/04/2007

08/05/2007

14/05/2007

Kuralı Satış

Kahramanmaraş Serintepe - Alt Gelir

80

16/04/2007

27/04/2007

14/05/2007

kuralı satış-altgelir

Kahramanraş Afşin

75

16/04/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Karabük - Alt Gelir

64

16/04/2007

27/04/2007

11/05/2007

kuralı satış-altgelir

Karabük - Yoksul

15

16/04/2007

27/04/2007

11/05/2007

kuralı satış-yoksul

Kars Sarıkamış

104

22/02/2007

31/05/2007

---

Açık Satış

Kırıkkale Hacıbey - Alt Gelir

48

16/04/2007

27/04/2007

15/05/2007

kuralı satış-altgelir

Kırıkkale Yahşihan - Alt Gelir

104

16/04/2007

27/04/2007

15/05/2007

kuralı satış-altgelir

Kırıkkale Yahşihan

500

16/04/2007

07/05/2007

15/05/2007

Kuralı Satış

Kırşehir Kaman

42

16/04/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Kocaeli Gebze ?ekerpınar - Alt Gelir

6

16/04/2007

18/05/2007

24/06/2007

kuralı satış-altgelir

Kocaeli Gebze ?ekerpınar - Yoksul

47

16/04/2007

18/05/2007

24/06/2007

kuralı satış-yoksul

Kocaeli Gölcük

161

16/04/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Kocaeli Gündoğdu

30

16/04/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Konya Seydişehir

240

16/04/2007

11/05/2007

23/05/2007

Kuralı Satış

Konya Seydişehir - Alt Gelir

144

16/04/2007

04/05/2007

23/05/2007

kuralı satış-altgelir

Malatya Doğanyol

48

16/04/2007

18/05/2007

30/05/2007

Kuralı Satış

Manisa Turgutlu

263

16/04/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Mardin Midyat - Alt Gelir

64

16/04/2007

11/05/2007

09/06/2007

kuralı satış-altgelir

Mardin Midyat

192

16/04/2007

01/06/2007

09/06/2007

Kuralı Satış

Mersin Silifke

312

16/04/2007

11/05/2007

18/05/2207

Kuralı Satış

Mersin Silifke - Alt Gelir

224

16/04/2007

04/05/2007

18/05/2007

kuralı satış-altgelir

Mersin Toroslar

320

16/04/2007

11/05/2007

16/05/2007

Kuralı Satış

Mersin Toroslar - Alt Gelir

292

16/04/2007

27/04/2007

16/05/2007

kuralı satış-altgelir

Niğde Bor - Alt Gelir

74

16/04/2007

04/05/2007

21/05/2007

kuralı satış-altgelir

Niğde Bor - Yoksul

20

16/04/2007

04/05/2007

21/05/2007

kuralı satış-yoksul

Niğde Bor 4.Etap

208

16/04/2007

11/05/2007

21/05/2007

Kuralı Satış

Ordu Merkez

400

08/03/2007

27/04/2007

---

Açık Satış

Ordu Ünye

185

16/04/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Ordu Ünye - Alt Gelir

46

16/04/2007

18/05/2007

18/06/2007

kuralı satış-altgelir

Osmaniye Kadirli 2.Etap

160

16/04/2007

01/05/2007

07/05/2007

Kuralı Satış

Osmaniye Yaveriye

94

16/04/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Sinop Merkez

41

16/04/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Sivas Suşehri - Alt Gelir

84

16/04/2007

04/05/2007

21/05/2007

kuralı satış-altgelir

Sivas Suşehri

144

01/02/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

?anlıurfa Akabe - Alt Gelir

560

16/04/2007

18/05/2007

11/06/2007

kuralı satış-altgelir

?anlıurfa Akabe

576

16/04/2007

04/06/2007

11/06/2007

Kuralı Satış

?anlıurfa Birecik

189

08/03/2007

27/04/2007

---

Açık Satış

Tokat Merkez 3.Bölge

51

29/01/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Tokat Turhal

206

16/04/2007

29/06/2007

---

Açık Satış

Tarih: 10.04.2007 Saat: 10:48 Gönderen: imarhukukcusu

 
İlgili Bağlantılar
· Daha fazla
· Haber gönderen imarhukukcusu


En çok okunan haber: :
T.C. ADALET BAKANLI?I FAALİYET RAPORU 2006 (İÇERİK)

Haber Puanlama
Ortalama Puan: 3.42
Toplam Oy: 14


Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

Mükemmel
Çok İyi
İyi
İdare Eder
Kötü

Seçenekler

 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa


RE: Bondatuziwemogyd (Puan: 1)
Gönderen: fizo35287 Tarih: 12.06.2007 Saat: 07:42
(Kullanıcı Bilgisi )


Bu yorumun devamını oku...


  • imar hukuku Gönderen: idariyargıuzmanı Tarih: 26.09.2007 Saat: 09:09