imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı - Eski Eser
imar hukuku
Yeni Sayfa 4

T.C.

DANIŞTAY

İçtihatları Birleştirme Kurulu

Esas No : 2002/2

Karar No : 2002/5

Özeti : ... Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun ... Koruma Amaçlı İmar Planıyla ilgili olarak verdiği 4974 sayılı karar ile 5042 sayılı kararın iptali istemiyle açılan davalarda, Zonguldak İdare Mahkemesince, dava konusu işlemlerde yasal isabet bulunmadığı gerekçesiyle iptali yolunda verilen iki kararın temyizen incelenmesi sonucunda Danıştay Altıncı Dairesince verilen kararlar arasındaki aykırılığın içtihatların birleştirilmesi yoluyla giderilmesine yer olmadığı hk.-DKD.1

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI

 

Danıştay Altıncı Dairesinin 10.3.1999 günlü ve E:1998/809, K:1999/1325 sayılı karan ile 22.4.1999 günlü ve E:1998/2633, K:1999/2135 sayılı kararı arasındaki aykırılığın içtihatların birleştirilmesi yoluyla giderilmesi istemini içeren ... Belediye Başkanlığı Vekili Avukat ...'in başvurusunun Danıştay Başkanı tarafından Kurula iletilmesi üzerine; sözü edilen kararlar, Raportör Üyenin raporu, ilgili mevzuat İncelendikten ve Danıştay Başsavcısının özetle, "... Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun ... Koruma Amaçlı îmar Planı ile ilgili 16.12.1996 günlü ve 4974 sayılı kararına karşt açılan davada Altıncı Dairece, anılan kararın idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem niteliğinde görülerek buna ilişkin Mahkeme kararının esastan incelenerek onanmasına karşın yine ... Koruma Amaçlı imar planıyla ilgili... Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun 13.1.1997 günlü ve 5042 sayılı kararına karşı açılan davada ise, anılan karar yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliğinde görülmeyerek buna ilişkin mahkeme kararının bozulduğu, böylece maddi olay ve hukuki dayanağı aynı olan Altıncı Dairenin söz konusu kararları arasında oluşan ve benzer hukuk kurallarının değişik yorumlanarak uygulanmasından kaynaklandığı sonucuna varılan aykırılığın içtihatların birleştirilmesi yoluyla giderilmesinin gerekli olduğu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kanununun ilgili hükümleri ve kararların niteliği göz önüne alındığında, Kurulun koruma amaçlı İmar planlarıyla ilgili kararlarının idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gerekli bir işlem olduğu, İçtihadın Altıncı Dairenin 10.3.1999 günlü ve E:1998/809, K:1999/1325 sayılı kararı doğrultusunda birleştirilmesi gerektiği" yolundaki sözlü açıklamaları dinlendikten sonra işin gereği görüşüldü.

... Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu, 2863 sayılı Yasanın 17'nci ve 57'nci maddeleri uyarınca ... Koruma Amaçlı İmar Planıyla İlgili olarak aldığı 16.12.1996 günlü ve 4974 sayılı kararda,... Koruma Amaçlı İmar Planı son aşama çalışmalarının uygun olduğuna, çevresel değerli yapılarda yeniden yapılanmaya gidildiğinde mimari uygulama projeleriyle kuruldan izin alınması gerektiğine, bu yapılara ilişkin raporların ve plan uygulama koşullarının plana eklenmesine, 13.1.1997 günlü ve 5042 sayılı kararda ise, ... Koruma Amaçlı İmar Planının yapılan eklemelerle uygun bulunarak onanmasına ve Belediye Meclisinde görüşülmesinin sağlanması için Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar vermiştir.

Söz konusu kararların iptali istemiyle Belediye Başkanlığınca açılan davalarda, Zonguldak İdare Mahkemesi işin esasını inceleyerek, tesis edilen işlemlerde hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle 14.10.1997 günlü ve E:1997/100, K:1997/561 sayılı, 30.12.1997 günlü ve E:1997/314; K:1997/1002 sayılı kararlarıyla anılan işlemleri iptal etmiştir.

İdare Mahkemesinin söz konusu kararlarının temyizen incelenmesi istemiyle yapılan başvurular üzerine Danıştay Altıncı Dairesince verilen 10.3.1999 günlü ve E:1998/809, K:1999/1325 sayılı karar ile 4974 sayılı Koruma Kurulu kararı idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem niteliğinde bulunarak, işlemi iptal eden Mahkeme kararı onanmış ve bu karar kesinleşmiş, Altıncı Dairenin 22.4.1999 günlü ve E:1998/2633, K:1999/2135 sayılı kararında ise 5042 sayılı Koruma Kurulu kararının hüküm ve sonuç doğurabilmesi için, belediye meclisi kararına ihtiyaç bulunduğu, ortada tekemmül etmiş, idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem bulunmadığı gerekçesiyle İdare Mahkemesi karan bozulmuş, Zonguldak İdare Mahkemesi Altıncı Daire kararına uyarak, işlemin iptaline yönelik davayı incelemeksizin reddetmiştir. Bu kararın temyizine ilişkin dosya hakkında ise henüz karar verilmemiştir.

Görüldüğü üzere aykırı olduğu İleri sürülen kararlara konu uyuşmazlıklar, Koruma Kurulunun koruma amaçlı imar planıyla ilgili olarak verdiği kararların, maddi olay ve hukuki dayanağı aynı olmasına karşın, uyuşmazlığın çözümüne esas alınan yasa hükmünün değişik yorumlanarak uygulanması sonucu ortaya çıkmıştır.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkındaki Kanunun, sit atanı, geçiş dönemi, koruma amaçlı imar planı ve kısmi plan değişikliği başlıklı 17'nci maddesinde yer alan," Bir alanın koruma kurulunca sit olarak ilanı, bu alandaki imar planı uygulamasını durdurur. Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, koruma kurulu tarafından bir ay içinde geçiş dönemi yapı şartları belirlenir. İlgili valilikler ve belediyeler anılan koruma amaçlı imar planını en geç bir yıl içinde koruma kuruluna değerlendirmek üzere vermek zorundadırlar.

Koruma kurulunca uygun görülerek belediye veya valilikçe onaylanan koruma amaçlı planının yürürlüğe girmesi İle geçiş dönemi yapı şartları ayrıca karar almaya gerek kalmadan kalkar.

Koruma amaçlı imar planlarının, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları bakımından kısmen değiştirilmesi; ilgili kuruluşlarca gerekli görüldüğü ve bu hususta koruma kurulu kararı alındığı takdirde, koruma kurulu İlgili belediyeye ve ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlara yazı ile bildirir.

Değişiklik teklifi bu tebligattan sonra en geç bir ay içinde belediye meclisince karara bağlanır. Bu süre içinde gereken karar alınmadığı takdirde belediye meclisi kararına lüzum kalmaksızın koruma kurullarınca karara bağlanan hususlarda değişiklik teklifi kesinleşir.

Belediyeler plan hazırlık safhasında gerektiğinde Bakanlıktan teknik yardım isteyebilirler." hükmü ile koruma kurallarının görev ve yetkilerini belirleyen 57'nci maddesinde yer alan ve "Koruma Kurulları, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde olmak kaydıyla aşağıdaki İşleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

a)   Bakanlıkça tespit edilen veya  ettirilen  korunması  gerekli  kültür ve tabiat
varlıklarının tescilini yapmak,

b)   Korunması gerekti kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak,

c)   Sit alanlarının tescilinden itibaren bir ay içinde geçiş dönemi yapı şartlarını
belirlemek,

 

d)    Koruma amaçlı imar planlan ile bunların her türlü değişikliklerini
İnceleyip onamak,

e)    Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının koruma alanlarının

tespitini yapmak,

f)  Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından özelliklerini kaybetmiş olanlarının
tescil kaydını kaldırmak.

g)  Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile ilgili
uygulamaya yönelik kararlar almak,

Kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler, koruma kurullarının kararlarına uymak zorundadırlar.

Koruma kurullarının başkan ve başkan yardımcıları, üyeler arasından kurulca seçilir. Başkanın yokluğunda kurula başkan yardımcısı başkanlık eder.

Koruma Kurullarının çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar bir yönetmelikle belirlenir." yolundaki hükümleri karşısında, koruma kurullarının koruma amaçlı imar planlan ile ilgili kararlarının, idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu kararlar olduğu, Yasada öngörülen, kurulca uygun görülme, yerel idarelerce onaylanma hususu ise, imar planlarının imar mevzuatı gereği yürürlüğe girme aşamasını belirleyen bir düzenleme

olup, kurul kararlarının kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem niteliğini ve bağlayıcı olma özelliğini ortadan kaldırmadığı açıktır.

Yasanın yukarıda içeriği yazılı hükümleri ve koruma kurulu kararlarının niteliği konusundaki bu saptamalar bağlamında Altıncı Dairenin 22.4.1999 günlü ve 1999/2135 sayılı kararından sonra, koruma kurullarının 2863 sayılı Yasa uyarınca yapılanma, koruma amaçlı imar planları hakkında verdiği kararlara karşı açılan davalarda, Altıncı Dairece kurul kararları idari davaya konu olabilecek, kesin ve yürütülmesi zorunlu idari işlem niteliğinde görülerek uyuşmazlıklar karara bağlanmış ve Altıncı Dairenin bu konudaki kararları 10.3.1999günlü ve E:1998/809, K:1999/1325 sayılı kararı doğrultusunda istikrar kazanmış bulunduğundan 2575 sayılı Danıştay Kanununun 39'uncu maddesine göre içtihatların birleştirilmesini lüzumlu kılacak şartların gerçekleşmemesi nedeniyle içtihatların birleştirilmesine gerek bulunmadığına 14.11.2002 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

X- ... Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun,... Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili kararlarına karşı açılan davalarda, Mahkemece işin esası incelenerek verilen iptal kararlarına ilişkin olarak, Altıncı Dairece, ... Koruma Amaçlı İmar Planı son aşama çalışmalarının uygun olduğuna ve çevresel değerli yapılara ilişkin notların ve plan uygulama koşullarının plana eklenmesine ilişkin ilk kararı, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem niteliğinde görülerek, buna ilişkin Mahkeme kararı esastan incelenerek onanmış olmasına karşın, yine ... Koruma Amaçlı imar Planının yapılan eklemelerle onanmasına ve Belediye Meclisinde görüşülmesinin sağlanmasının uygun olduğuna ilişkin ikinci kararı ise, idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliğinde görülmeyerek, buna İlişkin Mahkeme kararı bozulmuş ve böylelikle maddi olay ve hukuki dayanağı aynı olan Altıncı Dairenin söz konusu kararları arasında oluşan ve benzer hukuk kurallarının değişik biçimde yorumlanarak uygulanmasından kaynaklandığı sonucuna varılan aykırılığın, içtihatların birleştirilmesi yoluyla giderilmesi gerekli görülmüştür.

Gerçi, koruma amaçlı imar planlarıyla ilgili koruma kurulları kararlarına karşı açılmış olan davalarda, bu kararlar, Altıncı Dairece idari davaya konu olabilecek nitelikte görülerek karara bağlanmakta ve bu durumda artık içtihat istikrar kazanmış ve içtihatların birleştirilmesine gerek kalmamış ise de, bu konuda aksi görüş ve anlayışa dayanan ve isteme konu olan 22.4.1999 günlü ve 2135 sayılı kararla, davaya konu işlem idari davaya konu olabilecek nitelikte görülmeyerek Mahkeme kararı bozulmuş, Mahkemece, bozma kararına uyularak karar verilmiş ve bu kararın temyiz istemi henüz sonuçlanmamıştır.

Bu durumda, Altıncı Dairenin "Usuli Müktesap Hak" gereği ilk bozma kararı ile benimsenmiş olan esaslara aykırı bir biçimde ikinci bir bozma kararı veremeyeceği olgusu karşısında, bu hukuki sorunun çözümünün, ancak kararlar arasında oluşan aykırılığın, içtihatların birleştirilmesi yoluyla bağlayıcı bir sonuca kavuşturularak giderilmesi ve böylelikle uygulama bakımından sürekliliğin sürdürülmesi ile olanaklı bulunduğundan İçtihadın birleştirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.

XX - İçtihatların birleştirilmesi istemi, ... Belediye Başkanlığı tarafından yapılmış olup;... Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun ... Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili olarak vermiş olduğu iki ayrı kararı konu edinen davalarda, Zonguldak İdare Mahkemesince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurusu sonucunda, Danıştay Altıncı Dairesince

verilen  10.3.İ999 gün ve E:1998/809,  K:1999/1325 sayılı kararla 22.4.1999 gün ve E:1998/2633, K:1999/2135 sayılı karar arasındaki aykırılık bulunduğu iddiasına dayalıdır.

2575 sayılı Danıştay Kanununun 39'uncu maddesinde, İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun, dava dairelerinin veya idari ve vergi dava daireleri genel kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görülmesi veya birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesinin gerekli olması durumunda, içtihadın birleştirilmesine veya değiştirilmesine karar vermekle görevli olduğu hükme bağlanmıştır.

Maddeden açıkça görüleceği üzere, Yasada öngörülen usul kurallarına uygun olarak İçtihatları Birleştirme Kurulu Önüne getirilen bu konunun bu Kurulda görüşülebilmesi;Danıştay dava dairelerinin veya İdari ve vergi dava daireleri genel kurullarının kendi kararlan veya ayrı ayrı vermiş oldukları kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık bulunması veya birleştirilmiş İçtihatların değiştirilmesine gerek olması koşullarına bağlıdır. Maddede sözü edilen anlamda aykırılık ve uyuşmazlık ise, ancak maddi olay ve dayandığı hukuk kuralında aynılık bulunmasına karşın, davada farklı hukuksal çözümlere ulaşılması durumunda olabilecek niteliktedir. Bu bakımdan, dosyada, Danıştay Altıncı Dairesinin, başvuru dilekçesinde belirtilen iki karan ile getirilen hukuksal çözümler arasında aykırılıktan söz edilerek, içtihatların birleştirilmesine karar verilmesi için, bu kararların verilmesine neden olan maddi uyuşmazlıklar arasında açıklanan anlamda aykırılık bulunması gerekmektedir.

Altıncı Daire kararlarının ilgili bulunduğu davalara konu idari işlemlerin ikisi de, ... Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na aittir ve koruma imar planı ile ilgilidir. Ancak; bu olgu anılan kararların aynı maddi uyuşmazlıkla ilgili oldukları anlamına gelmez. Aksine anlayış, bu kurulların koruma imar planı ile ilgili görevlerinin aynı nitelikte olduğu ve bu görevle ilgili kararlarının her zaman aynı hukuk kuralına dayanılarak alındığı anlamına gelir ki, bu en azından, inceleme konusu olaydaki gerçeklerle bağdaşır nitelikte değildir. Zira; İleride değinileceği üzere, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hakkında Kanun'da koruma kurullarına değişik görevler verilmiştir. Bu görevlerin her biri, koruma imar planı ile ilgili, fakat birbirinden ayrı maddi olay oluşturabilecek niteliktedir. Örneğin; korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılması ayrı olay; koruma alanı içinde yapılanmaya izin verilmesi ayrı olaydır. Bu olaylara uygulanacak hukuk kuralları da, aynı yasada öngörülmesine karşın birbirinin aynı değildir; daha açık olarak, bu değişik maddi olaylara uygulanacak hukuk kuralı, birden fazladır. Örneğin; yukarıda verilen ilk örnekte uygulanacak hukuk kuralı, 2863 sayılı Kanunun 57'nci maddenin ilk fıkrasının (b) bendi olmasına karşın; ikinci örnekte, aynı yasanın 8'inci maddesidir. Bu bakımdan; Attıncı Daire kararları arasında içtihat aykırılığından söz edilebilmesi için, koruma kurulu kararlarıyla, koruma imar planlan arasında ilgi kurulması da yeterli değildir; ayrıca, bu kararların aynı hukuk kuralına dayanılarak alınmış olmaları da gereklidir. Ancak bu durumda, doğan uyuşmazlıklar hakkında ulaşılan farklı hukuksal çözümler arasındaki aykırılıktan veya uyuşmazlıktan söz edilebilir.

Nitekim; Altıncı Dairenin önüne gelen olaylardaki durum da böyledir: İlk olayda, ... Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, ... Belediye Meclisince kabul edilen ... Koruma Amaçlı İmar Planını, 2863 sayılı Kanunun 57'nci maddesinin l'İnci fıkrasının (d) bendinde kendisine verilen yetki uyarınca incelendikten sonra 16.12,1996 gün ve 4974 sayılı kararla olumlu bularak, çizimlerin onaylanmak üzere Kurullarına iletilmesine karar vermiş ve aynı kararla, ekli liste 2'de ada ve parsel numaraları verilen çevresel değerli yapılarda yeni yapılanmaya gidildiğinde gabari, kütle, konum, oturum ve cephelerin korunmasına yönelik mimari uygulama projeleriyle kurulun izninin alınmasının gerektiği ve plan notları ve plan uygulama koşullarına bu doğrultuda gerekli eklemenin yapılması yolunda iki ayrı karar daha alınmıştır. Bu kararlardan ilki; yani yapılanma için kuruldan izin alınmasını gerektiren karar,

2863 sayılı Kanunun 8'incî maddesinde koruma kurullarına verilen yetkinin kullanılmasıyla alınmış olduğu halde; plan notları ve plan uygulama koşullarına ilk karar doğrultusunda gerekli eklemenin yapılması yolundaki ikinci karar, aynı Kanunun 17'nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanmaktadır. Yani, ... Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun aynı gün, aynı sayı ile almış olduğu kararın değişik fıkraları, 2863 sayılı Kanunla koruma kurullarına verilen farklı görevlerle ilgili farklı hukuksal dayanakları olan farklı kararları içermektedir. Altıncı Dairenin 10.3.1999 gün ve E: 1999/809, K:1999/1325 sayılı ilk karan, Koruma Kurulu'nun 16.12.1996 gün ve 4974 sayılı kararının sözünü ettiğimiz son iki fıkrasından, ilkinin; yani, yapılanma konusunda kuruldan izin alınmasını gerektiren cümlenin iptali istemiyle açılan davada idare mahkemesince verilen kararın temyizi dolayısıyla verilmiştir.

Altıncı Dairenin 22.4.1999 gün ve E:1998/2633, K:1999/2135 sayılı ikinci kararı ise. Kurulun, 16.12.1996 gün ve 4974 sayılı kararın, plan notları ve plan uygulama koşullarına yapılanma izni ile ilgili eklemenin yapılması yolundaki son cümlesi (fıkrası) nın uygulamaya konulması amacıyla alınan ve ... Belediye Meclisinde konunun görüşülmesini isteyen 13.1.1997 gün ve 5042 sayılı kararının iptali istemiyle ... Belediye Başkanlığınca açılan davada idare mahkemesince verilen kararın temyizi dolayısıyla alınmıştır. Koruma Kurulu'nun bu son kararı, 2863 sayılı Kanunun 17'nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayalıdır. Belediye Meclisine yapılmış öneri niteliğindedir.

Görüldüğü üzere, her iki Danıştay kararının ilgili bulunduğu idari uyuşmazlıkların gerek maddi, gerekse hukuki dayanakları farklıdır. Bunun sonucu olarak, her iki idari uyuşmazlık hakkında farklı çözümlere ulaşılması doğaldır.

Öte yandan; Rapora eklenen Altıncı Daire kararlarının hiçbirinde de, maddi uyuşmazlıklar arasında aynılık yoktur. 4.5.1993 gün ve E:1993/965, K1993/1768 sayılı karar, koruma imar planının onanması ile; 27.5.1997 gün ve E:1996/1620, K:1997/2606 sayılı karar, ruhsatsız yapının yıktırılmasına dair il idare kurulu kararı ile; 20.3.2001 gün ve E:2000/3161, K:2001/1409 sayılı karar, ruhsatsız yapılan yapının yıktırılmasına ilişkin koruma kurulu kararı ve bu yapıların tahliyesine ilişkin belediye işlemleri ile; 24.1.2002 gün ve E:2000/6379, K:2002/656 sayılı karar, koruma amaçlı imar planında değişiklik yapılmasına dair teklifin belediye meclisince reddine dair kararla; 17.4.2002 gün ve E:2001/1405, K:2002/2376 sayılı karar, 5'inci kat yıktırılarak kat irtifakı verilmesi hakkında koruma kurulu kararı ile ilgilidir. Dolayısıyla, ne bu kararlar, ne de bu kararlarla başvuru dilekçesinde verilen kararlar arasında maddi uyuşmazlık bakımından aynılık ve hukuki çözümlerde aykırılık mevcuttur.

Ayrıca, 2863 sayılı Kanunun 57'nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, kamu kurum ve kurulları (belediyeler dahil) ile gerçek ve tüzel kişilerin, koruma kurullarının kararlarına uymak zorunda oldukları yolundaki hüküm de, koruma kurullarının her türlü kararının hukuki dayanağının aynı olduğunu göstermez. Zira; bu düzenleme, herşeyden önce, koruma kurulu kararların hukuksal dayanakları ile değil, hukuksal güç ve etkileriyle ilgilidir. İkincisi, bu düzenlemenin uygulama alanı, 57'nci maddenin ilk fıkrasının bentlerinde koruma kurullarına verilen yetkilerin kullanımı sonucu alınan kararlarla sınırlıdır. Oysa; yukarıda örnekleri verildiği gibi, koruma kurullarına Kanunun başka maddelerinde verilmiş, başka görev ve yetkiler de vardır. Bu görevler dolayısıyla, verilen yetkilerin kullanılmasıyla alınan kararların hukuk düzenindeki etkileri, İdare Hukukunun ve İdari Rejimin kendi ilkelerine tabidir. Bu bakımdan; anılan düzenlemeye dayanılarak koruma kurullarının her türlü kararının aynı veya benzeri idari uyuşmazlıklara neden olduğu; bu uyuşmazlıkların çözümünün de, aynı olması gerektiği söylenemez.

Açıklanan bu nedenlerle, ortada, içtihatların birleştirilmesini gerektirecek nitelikte aykırılık veya uyuşmazlık bulunmadığından; bu gerekçe ile içtihatların birleştirilmesine gerek olmadığı yolunda karar verilmesi gerektiği oyu ile, kararın gerekçesine katılmıyoruz.

 

 


imar hukukcusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-06 (1747 okuma)

[ Geri Dön ]