imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 38
imar hukuku
Yeni Sayfa 25

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas      No:1999/2940

Karar   No:2000/4089

ÖZETİ : ,..'mn özel bir konumu ve inşaat alam tanımının bu kent için değiştiril­mesini zorunlu kılan bir nedenin varlı­ğından söz edilemeyeceğinden ... İmar Yö­netmeliğinde inşaat alanı tanımının, degiştiri1mesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulanmadığı hk.-DD.105

Temyiz İsteminde Bulunan:  ... Belediye Başkanlığı

Vekili______ ___± Av,   ■ ■ ■

Karşı Taraf       .:  ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili                 : Av....                                                                .                :

İstemin Özeti : Ankara 6.İdare Mahkemesinin 4.2.1999 günlü. E:1938/466.

K:1999/47 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek   bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir..

Danıştay   Tetkik   Hakimi Ömer Kproğlu'nun Düşüncesi : Dava konusu' işlemle

inşaat alanında artış ve yoğunluk getirildiği, inşaat alanı tanımının ______________     için

değiştirilmesine gerefc bulunmadığı anlaşıldığından, davanın reddi yolundaki ida­re mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Celalettin Yüksel'in Düşüncesi : ... Büyükşehir Beledi­yesi İmar Yönetmeliğinin 17. maddesinin 5. fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin büyükşehir belediye meclisinin 19.3.1998 günlü 208 sayılı kararının ip­tali isteği ile açılan davanın reddine ilişkin idare mahkemesi kararının bozul­ması istenilmektedir.

T.C. Anayasası 124. maddesinde. "Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarım ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygu­lanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıka­rabilecekleri" kuralı yer almıştır.

Dava konusu işlemle ... Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 17.
maddesinin 5. fıkrasında değişiklik yapılarak" inşaat atam" yeniden tanımlan­
mıştır.                                              '                              -    ■

3194 sayılı İmar Kanununun 44. maddesinin l/f fıkrasında, imar planı ya­pımı ve değişiklikleri1, ilgili kriterlerin tesiriti ve imarla ilgili diğer husus­ların Bayındırlık ve îskan Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikle belirleneceği öngörülmüştür.

Öte yandan büyükşehir belediyelerinin görevleri 3030 sayılı Yasanın 6. maddesinin (A) fıkrasında ayrıntılı olarak sayılmış, aynj maddenin (B) fıkra­sında da. (A) fıkrası dışında kalan ve yürürlükteki mevzuatla belediyelere veri­len bütün görevlerin ilçe belediyelerince yürütüleceği hükme bağlanmıştır.

3194 sayılı Kanununun 44. maddesi l/f fıkrası uyarınca bu konuda yönetme­lik çıkarma yetkisi Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verildiğinden ve büyükşehir belediyelerine düzenleme yapma konusunda yasa ile bir yetki verilmemiş olduğun­dan, yapılmış olan düzenlemenin iptali gerekirken davanın reddine karar verilme­sinde isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle davacı idare temyiz isteminin kabulü ile idare mah­kemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MÎLLETİ ADINA

Karar veren- Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra: işin gereği görüşüldü:

Dava. 13.5.1986 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe konulan ... Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 17.maddesinin "inşaat alanı"m tanımlayan 5.fık­rasının değiştirilerek yeniden düzenlenmesine ilişkin büyükşehir belediye mecli­sinin 19.3.1998 günlü. 208 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış, idare mah­kemesince. ... Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 17/5.maddesinde; İnşaat alam; .iskanı mümkün olan bodrum katlar ve çatı araları dahil asma kat, çekme kat ve diğer bütün katların alanları toplamıdır. Kapalı çıkmalar, açık ve kapalı merdivenler veya katlara mahreç veren zemin kat dışındaki açık koridorlar bina inşaat alanına dahildir. Işıklıklar. dubleks bağımsız bölümlerde katlar arasında

boşluklar, açık çıkmalar, iç yüksekliği. (1.80) metreyi geçmeyen yalmz tesisa­tın geçirildiği tesisat galerileri ve katlan ve yangın merdivenleri, ile zorunlu müştemilat (garaj, kalorifer dairesi, kapacı. kaloriferci daireleri, sığınak v.b.) bu alana dahil değildir. İskanı mümkün katlar ifadesi ile konut, işyeri. eğlence ve dinlenme yerleri gibi ikamet, çalışmaya ve eğlenmeye tahsis edilmek üzere yapılan katlar kasdedilmektedir." tanımlarına yer verilmekte iken uyuşmaz­lık konusu belediye meclisi karan ile yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulan değişik 5.fıkrasında inşaat alanı; iskanı "mümkün olan bodrum katlar ve çatı ara­ları dahil asma kat ve diğer bütün kararların alanları toplamıdır. Kapalı çıkma­lar, açık ve kapalı merdivenler veya katlara mahreç veren zemin kat dışındaki koridorlar bina inşaat alanına dahildir. Işıklıklar hava bacaları, dubleks ba­ğımsız bölümlerde katlar arasındaki boşluklar, açık çıkmalar, iç yüksekliği C1.8Û) metreyi geçmeyen yalmz tesisatın geçirildiği tesisat galerileri ve kat­ları, yangın merdivenleri, garajlar asansör boşluğu (zemin kat hariç) ve zorunlu müştemilat (kalorifer dairesi, kapacı kaloriferci daireleri, sığmak, otellerde inşaat alanının 25'ini geçmemek üzere bodrum katlarda yapılabilecek sauna, ha­mam, aletli jimnastik salonu, mesaj odası, sguash salonu gibi spor ve sağlık te­sisleri) bu alana dahil değildir. İskam mümkün katlar ifadesi ile konut işyeri, eğlence ve dinlenme yerleri gibi ikamete, çalışmaya ve eğlenmeye tahsis edilmek üzere yapılan katlar (bağımsız bölüm ve yapılan tesisin sosyal eklentisi olmamak kaydıyla) kasdedilmektedir." biçimde tanımlandığı, yönetmelik değişikliği ile getirilen yeni düzenleme ile otellerde inşaat alanının X5'ini geçmemek üzere bodrum katlarda yapılabilecek sauna hamam, jimnastik salonu, mesaj odası. squash salonu gibi spor ve sağlık tesislerinin inşaat alanı dışında bırakılması, ıskam mümkün katlar ıfadesinınde; konut işyeri, eğlence ve dinlenme yerleri gibi ika­mete çalışmaya ve eğlenceye tahsis edilmek üzere yapılan tesisin eklentisinin kasdedildıği. "inşaat alam katsayısı"nın sabit bir yeri olduğu dikkate alındı­ğında imar planlanndaki yapılanma ilkeleriyle birlikte imar parseline oranlan­ması sonucunda inşaat alanının saptanacağı, bu şekilde saptanan inşaat alanının ise parsel büyüklüğü değişmediği sürece artış veya azalışının söz konusu olama­yacağı, parselde yapılacak yapıların inşaat alanının sabit kalacağı, otellerin sabit inşaat alanının #5'inı aşmayacak şekilde bodrum katlarında yapılacak te­sislerin ise inşaat alanının artışına yol açmayacağı, otellerde inşaat alanına dahil edilemeyeceği belirlenen, bağımsız bölüm olmamak ve yapılan tesisin eklen­tisi olmak kaydıyla gerçekleştirilecek tesislerin hazırlanacak projeleri ile ruhsat!andın İmal arı aşamasında imar mevzuatına uygun olup olmadıklarının belir­lenmesinin mümkün olduğu, söz konusu tesislerin yapılmasına izin veren yönetme­lik hükümlerinin bu aşamada imar mevzuatına ve hukuka aykırılığından söz edilme­mesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş: bu karar davacı  idare tarafından temyiz edilmiştir.

3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği' nin 15.maddesinin 3.fıkrasında "yapı inşaat alam (brüt inşaat alam) bodrum kat, asma kat ve çatı arasındaki piyesler dahil yapının inşa edilen tüm katları­nın toplam alanıdır, ışıkTıklar, hava bacaları., saçaklar, btna dışında tertiple­nen yangın merdivenleri hariç ortak alanlar, lav alana dahildir" hükmü yer almak­tadır.

... Büyükşehlr Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 17,maddesinin inşaat âlâm-tîı tîammlayan .5.fıkrasında "inşaat alam: iskanı mümkün olan   bodrum   katlar   ve <$£tn ansalları -dâtııl <asraa ilcat. çekme kat ve diğer bütün katların aflan^an toplamı-Utt. 'Kapalı çıkmalar, açık ■ ve kapalı merdivenler veya katlara mahreç veren zemin i'tert   dışındaki açık koridorlar bina inşaat alanına dahildir. Işıklıklar, dubleks Eğimsiz bölümlerde katlar arasında boşluklar,    açık   çıkmalar,    iç   yüksekliği, îÇiitSO)   metreyi geçmeyen yalnız'tesisatın geçirildiği tesisat-.gaİBrıiteni ve:fcat-Uarn ve yangın merdivenleri iTe "zorunlu müştemilat   (garaj,    kalorifer   "dairesi, :.kapâGi,   kaloriferci   :daireleri.   sığınak   vb.)   bu alana dahil değildir. İskam mümkün katlar "ifadesi ı-rlekomît. işyeri, -Ejğlenee ^ve dinlenme yenleni cgtbi ikame­tte, ^çalışmaya ve eğlenmeye tahsis edilmek üzere   yapılan   katlar   kasdedilmekte-■:5dtr."  şşeklinde   tanımlanmış    iken uyuşmazlık konusu 19.3.1998 günlü, 208 sayılı belediye mecTisi karan ile'yeniden düzenlenerek yürürlüğe   konulan   değişik   5. fıkrasında   inşaat alam;  iskanı mümkün olan bodrum katlar ve çatı araları dahil asma kat çekme kat ve diğer bütün katların alanları toplamıdır. Kapalı çıkmalar. ?3çtkwe:.lcapalı -merdivenler veya katlapa :raahreç veren zemin   kat   dışındaki   açık koridorlar   bina   inşaat alanına dahildir. Işıklıklar hava bacaları, dubleks ba­kımsız bölümlerde katlar arasındaki   boşluklar,    açık   çıkmalar,    iç   yüksekliği (1.80)   metreyi gşçıneyen yalnız tesisatın geçirildiği tesisat galerileri ve kat­ları, yangın merdivenleri, garajlar,  asansör boşluğu (zemin kat hariç) ve zorun­lu Tniiştenrilat (kalorifer dairesi, kapıcı kaloriferci daireleri,   sığınak,   otel-İtetide;   .iinşaat alammn;*5'ini geçmemek üzere bodrum katlarda yapılabilecek sau-;na. hamam', aletli jimnastik salonu, mesaj odası, sguash salenu gibi spor ve sağ-îik.testsleri) bu alana dahil değildir. İskam mümkün katlar ifadesi   ile   konut 'işyeri,    eğlence ve dinlenme yerleri gibi ikamete,  çalışmaya ve eğlenmeye tahsis edilmek üzere yapı lan'kati ar (bağımsız bölüm v€,yapılan'tesı.sin sogyal eklenttsi olmak.kaydıyla) kasdedilmektedir." şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıda belirtilen Tip İmar Yönetmeliği .getirilen inşaat alanı tanımının .genel jöldüğu. ^bfrıbölgenin farklı LbtroözetHği -^rsa. lüzum'-ve ihtiyaca göre   be­lediyelerin   çıkaracakları imar yönetmeliğinde^kimi^değişik düzenlemeler yapıla­bileceği açıktır.

Uyuşmazlık konusu olajsla öldüğü:gibi ...imn özel bir konumu ve inşaat alam tanımının bu kent için değiştirilmesini -gerektiren zorunlu bir nedenin varlığından söz edilebilmesi mümkün değildir.

Dosyanın incelenmesinden. ..davıaikenusu ,yönetmelikımaiddesi   ile   otellerde; inşaat   alanının   $5'im' geçmemek üzere bodrum katlarda yapılabilecek sauna, ha-, mam, ...aletli jimnastik salonu, masaj odası, sguash salonu gibi spor ve sağlık te--stsleı^nîn'fnşaat.aiamna'k'atılmadan yapılmasıyla otellerin inşaat   alanında   #5 oranında artış ve dolayısıyla aynı oranlarda da bölgeye yeni nüfus yoğunluğu ge­tirileceği   ve ayrıca kentteki yapılaşma sürecinde bir dengesizlik ve eşitsizlik /XaE<!tılaeağı anlaşıldığından, yönetmelik maddesinin değiştirilmesine ilişkin da-,tys._konuşu işlemde hukuka .uyarlık; davanın resldiyalundaki lidare^mahkemesi   kara-rvncla ise hukyki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle. Ankara 6. İdare Mahkemesinin 4.2.1999 günlü, iE?t998/466,K:1999/47 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen ımahkemeye

 ,kar_ar .vertldi.

 


imar hukukcusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-06 (1873 okuma)

[ Geri Dön ]