imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Gaziantep Bölge idare Mahkemesi (Başkanlığı) Haberleri
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi (Başkanlığı) HaberleriGaziantep Bölge idare Mahkemesi (Başkanlığı) Haberleri


 1. Bölge İdare Mahkemesi
  27500 Gaziantep


  maps.google.com
   
 2. Memurlar.Net (Öğretim yılına hazırlık ödeneğine dair Gaziantep ...

  8 May 2006 ... Hüküm veren Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nce 2577 sayılı Yasanın 45. maddede uyarınca dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü: ...
  www.memurlar.net/haber/44909/ - 46k - Önbellek - Benzer sayfalar
 3. Memurlar.Net (Birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak ...

  27 Eyl 2007 ... 38465 Ömer CİVRİ Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyesi. 38336 Özlem ALPSEL Denizli Vergi Mahkemesi Üyesi. 38443 Işıl YILMAZ (DEMİR) Antalya ...
  www.memurlar.net/haber/88740/ - 47k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.memurlar.net alanından daha fazla sonuç »
 4. İDARİ YARGI YERLERİ

  Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi. 2-. Ankara Bölge İdare Mahkemesi. Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi. 3-. Antalya Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/itiraz_mercileri.htm - 105k - Önbellek - Benzer sayfalar
 5. Adli ve İdari Yargıda Atamalar Adli ve idari yargıdaki atamalar ...

  18 Eki 2006 ... Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi 37797 Şahika AYDIN ÜNAL, Ordu Vergi Mahkemesi Üyeliğine, ...
  www.malatyahaber.com/haberler/haber.asp?a=7860&print=yes - 25k - Önbellek - Benzer sayfalar
 6. Hürriyet

  Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Mehmet Ali Ceran, Gaziantep Vergi Mahkemesi Başkanlığı'na, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İlhan Hanağası, ...
  webarsiv.hurriyet.com.tr/2003/06/17/304397.asp - 36k - Önbellek - Benzer sayfalar
 7. HÜRRİYETİM

  Gümrük Müdürü Mehmet Ünlü, Kilis Valisi Güner Özmen ve aile efradı, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, halen İzmir Bölge İdare Mahkemesi üyesi Tuncay ...
  webarsiv.hurriyet.com.tr/2000/06/07/213077.asp - 16k - Önbellek - Benzer sayfalar
  webarsiv.hurriyet.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 8. [ Yeni Safak Online - Gündem - Haber : 71 hakimin görev yerleri ...

  ... Fahrünnisa Tunca Danıştay Savcılığı'na, Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi Abdulcabbar Ertekin Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne, Kocaeli Vergi Mah. ...
  yenisafak.com.tr/arsiv/2003/haziran/18/g5.html - 20k - Önbellek - Benzer sayfalar
 9. [ Yeni Safak Online - Gündem - Haber : 'Mürekkep' beraat etti ...

  Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, "İsnat edilen eylem nedeniyle, Dr. Ekrem uysal, Dr. Abdurrahman Baltacı ve Dr. Cafer Siyahhan'ın hakkındaki Şanlıurfa ...
  yenisafak.com.tr/arsiv/2001/ekim/01/g5.html - 16k - Önbellek - Benzer sayfalar
 10. Kamudan.Com Kamu,Kamu Haberleri,Kpss,Kamu Personeli

  Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi-Ekim Ayında Göreve Başlayan Öğretmene Eğitime ... Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi-Herhangi Bir Konuda Verilen Şikayet ...
  www.kamudan.com/TopicDetail.aspx?TCatID=18&TSubCatID=208 - 201k - Önbellek - Benzer sayfalar
 11. Politika [05.01.00]

  Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nde 887 dava açıldı, 469 davada 98 milyar 539 milyon 713 bin 498 lira tazminata hükmedildi. İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nde ...
  www.evrensel.net/00/01/05/politika.html - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar
 12. Gündem [05.04.06]

  Olumlu yanıt alınmayınca Maksutuşağı köyü sakinleri, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne iptal davası açtı. Köylüler, halen süren davada aleyhte karar ...
  www.evrensel.net/06/04/05/gundem.html - 35k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.evrensel.net alanından daha fazla sonuç »
 13. [PDF]

  DONANIM DA?ITIMI YAPILACAK BÖLGE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ ...

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  Gaziantep bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 6. 3. 1. 2. İstanbul bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 40. 15. 25. 10. İzmir bölge idare mahkemesi ...
  www.adalet.gov.tr/duyurular/2006/aralik06/donanim/idari.pdf - Benzer sayfalar
 14. TEM-SEN DELEGE LİSTESİ

  Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Esas No: 2003/322 Karar No: 2003/354 Bu kararlara rağmen Sayıştay Denetçileri tarafından çıkarılan zimmetin "hukuki hiç bir ...
  www.mufettisler.net/Yargikararlari/33b.mht - 135k - Önbellek - Benzer sayfalar
 15. ADIYAMANHABER - Mahkemeyi kazanarak yeniden görevine başladı

  (CİHAN)Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açan Mesut Ödemiş (47), davayı kazanarak Adıyaman Tapu Sicil Müdürlüğü'ndeki görevine yeniden başladı. ...
  www.adiyamanim.com/b/modules.php?name=News&file=article&sid=1855 - 33k - Önbellek - Benzer sayfalar
 16. Askeri Yüksek İdari Mahkemesi

  6- GAZİANTEP BÖLGE İDARE MAHKEMESİ Başkanlığından getirtilen dosyanın aynı şekilde İADESİNE,. DE?İŞİK KARŞI OY GEREKÇEM. Davacı er. ...
  www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_karar_detay.asp?IDNO=2145&ctg=000002000030000003000001 - 17k - Önbellek - Benzer sayfalar
 17. Uyap Tekemmül Edene Kadar Ertelenmeli mi?

  Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi BİM 12.06.2006 Kayseri Bölge İdare Mahkemesi BİM 12.06.2006 Uşak Adliyesi ACM 12.06.2006 Muğla Adliyesi ACM 12.06.2006 ...
  www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=8053 - Benzer sayfalar
 18. Karar Özeti

  ... ikisi hakkında yapılan reddi hakim talebinin reddine dair Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istemine ilişkindir. ...
  www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=23566 - 7k - Önbellek - Benzer sayfalar
 19. DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR

  Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına itiraz etmesi gerekirken, Dairemize itirazda bulunduğu anlaşıldığından, itirazının incelenmeksizin reddine, ...
  www.danistay.gov.tr/kararlar1.htm - Benzer sayfalar
  yazan: DŞ T AY - 2 sürümün hepsi
  www.danistay.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 20. YİNE GAZİANTEP VE YİNE ARSA RANTİ

  Bunun üzerine CHP İl Başkanlığı imar plan değişikliğinin iptali istemiyle Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Büyükşehir Belediyesi'nin 1/5000'lik ...
  www.lazibore.com/haber_oku.asp?id=332 - 12k - Önbellek - Benzer sayfalar
 21. Ergen İmar Hukuku - Blogcu

  Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Gaziantep İdare Mahkemesi Başkanı 32733 Ali TELLİ,. Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, İstanbul İdare ...
  ergenimar.blogcu.com/ - 47k - Önbellek - Benzer sayfalar
 22. Gaziantep Doğuş Gazetesi

  30 Haz 2008 ... Gaziantep İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına,ve Gaziantep İdare Mahkemesi üyesi Barış Cerman ...
  www.gaziantepdogus.com/index.php?mode=detay&index_id=1991 - 63k - Önbellek - Benzer sayfalar
 23. “LPG ruhsatını mahkeme kararı ile aldık” | Elbistanın Sesi Gazetesi

  12 Ağu 2008 ... Daha sonra Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtıklarını ... Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin bir süre önce verdiği karar ile LPG ...
  www.elbistaninsesi.com/news_detail.php?id=4244 - 38k - Önbellek - Benzer sayfalar
 24. “LPG ruhsatını mahkeme kararı ile aldık” | Elbistanın Sesi Gazetesi

  Daha sonra Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtıklarını belirten Hamza ... Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin bir süre önce verdiği karar ile LPG ...
  www.elbistaninsesi.com/news_detail.php?id=4244&1219818264 - 38k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.elbistaninsesi.com alanından daha fazla sonuç »
 25. Gaziantep'te 'ballı' arsalar dizisi / Politika / Radikal İnternet

  Bunun üzerine CHP İl Başkanlığı imar plan değişikliğinin iptali istemiyle Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Büyükşehir Belediyesi’nin 1/5000’lik ...
  www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=Detay&ArticleID=897253&Date=08.09.2008&CategoryID=78 - 46k - Önbellek - Benzer sayfalar
 26. 400 YATAKLI HASTANE İNŞAATINDA SULAR DURULMUYOR | Aksu TV ...

  GAZİANTEP BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ARSA TAHSİSİNİ İPTAL ETTİ. ... GAZİANTEP BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ARSA TAHSİSİNİ İPTAL ETTİ. 15.05.2008 12:03:17 ...
  www.aksutv.com.tr/inx/haber-913-400_YATAKLI_HASTANE_INSAATINDA_SULAR_DURULMUYOR.html - 38k - Önbellek - Benzer sayfalar
 27. K.Maraş Gündemi | Aksu TV | Dünyaya Açılan Pencereniz..

  400 YATAKLI HASTANE İNŞAATINDA SULAR DURULMUYOR - 15.05.2008 12:03. GAZİANTEP BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ARSA TAHSİSİNİ İPTAL ETTİ ...
  www.aksutv.com.tr/inx/kategori-6-KMaras_Gundemi.html?id=1187&s=9 - 54k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.aksutv.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 28. HukukTürk

  Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 26698 Arif Metin KESER'e mevcut yetkisi (Gaziantep BİM Bşk+KB) kaldırılarak, müstemirren Manisa Bölge İdare ...
  www.hukukturk.com/fractal/hukukTurk/pages/detail.jsp?pViewId=539&pObjectId=611&pInstanceId=2012576 - 121k - Önbellek - Benzer sayfalar
 29. GSO Haber | ARİF METİN KESER'DEN GSO'YA VEDA ZİYARETİ

  Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevinden Manisa Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevine atanan Arif Metin Keser Gaziantep Sanayi Odası ...
  www.gso.org.tr/default.asp?syf=haber_detay&haber_id=-1832888922 - 51k - Önbellek - Benzer sayfalar
 30. Gaziantep'te fıstık arsasından 73.5 milyon YTL'lik rant çıkardılar

  Bunun üzerine CHP İl Başkanlığı imar plan değişikliğinin iptali istemiyle Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. CHP: Belgeleri görünce gözlerimize ...
  www.arkitera.com/h33734-gaziantepte-fistik-arsasindan-735-milyon-ytllik-rant-cikardilar.html - 29k - Önbellek - Benzer sayfalar
 31. [XLS]

  Sayfa1

  Dosya Biçimi: Microsoft Excel - HTML olarak görüntüle
  25, 37797, Şahika ÜNAL AYDIN, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, C, mümtazen yükselmeye lâyık. 26, 37798, Cihan MEZKİT, Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik ...
  www.pgm.adalet.gov.tr/terfi/aralik06_idari_derece_terfi.xls - Benzer sayfalar
 32. ARALIK 2006 DÖNEMİNDE BİRİNCİ SINIFA AYRILMA İNCELEMESİNE TABİ ...

  37797, Şahika ÜNAL AYDIN, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, AYRILIR. 37804, Berent ARASLI, Danıştay Tetkik Hâkimi, AYRILIR ...
  www.pgm.adalet.gov.tr/terfi/aralik06_1.sinif_ayrilma.htm - 81k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.pgm.adalet.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 33. Nuri uysen gaziantep fistik vergi rekortmeni

  10 Eyl 2008 ... Bunun üzerine CHP İl Başkanlığı imar plan değişikliğinin iptali istemiyle Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtı. ...
  ozturkler.com/Nuri-uysen-gaziantep-fistik-vergi-rekortmeni.html,087e0 - 3 saat önce - Benzer sayfalar
 34. GAZETEVATAN.COM

  ... Düzenli Depolama Tesisi'nin yerinin değişmesi için köylülerin dava açması üzerine, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi tarafından bölgede keşif yapıldı. ...
  w10.gazetevatan.com/root.vatan?exec=vatanimbolgesel_detay&hkat=46&hid=12657 - 72k - Önbellek - Benzer sayfalar
 35. yayep

  11, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi. 12.06.2006. 12, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi. 02.10.2006. 13, İzmir Bölge İdare Mahkemesi. 02.10.2006 ...
  www.uyap.gov.tr/yayep/isletimplani/isletimmer.htm - 236k - Önbellek - Benzer sayfalar
 36. Bilgi

  Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, BİM, 12.06.2006. Gaziantep Adliyesi, ACM, 02.10.2006. Nizip A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, CİK, 31.08.2006 ...
  www.uyap.gov.tr/harita/isletimhrt/islbilgi/gaziantep.html - 13k - Önbellek - Benzer sayfalar
 37. Yine Gaziantep... Yine Yolsuzluk...

  Bunun üzerine CHP İl Başkanlığı imar plan değişikliğinin iptali istemiyle Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. TOPLANTIYA DA GİTMEDİ Büyükşehir ...
  internethaber.eu/guendem/36-guendem/394-yine-gaziantep-yine-yolsuzluk?tmpl=component&print=1&page= - 33k - Önbellek - Benzer sayfalar
 38. DİŞLİLER ÇATIRDIYOR! İŞTE 3 GÜNDE 73,5 MİLYON YTL’LİK MÜTHİŞ RANT ...

  Bunun üzerine CHP İl Başkanlığı imar plan değişikliğinin iptali istemiyle Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtı. AKP’den belediye başkan adayı ...
  www.ozgurgundem.com/HaberDetay.asp?ID=12451 - 80k - Önbellek - Benzer sayfalar
 39. Untitled Document

  ... fıkrasının iptali ile yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmesi talebini içerendava dilekçemiz Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderilmek üzere ...
  www.jeofizik.org.tr/hukuk/hukuk_ozel.html - 61k - Önbellek - Benzer sayfalar
 40. HALKA RA?MEN ÇET RAPORU

  Köylüler adına yürütmenin durdurulması için Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açmaya hazırlandıklarını belirten Avukat Berivan Özpolat, birinci sınıf ...
  www.gundemonline.org/haber.asp?haberid=14682 - 31k - Önbellek - Benzer sayfalar
 41. Gaziantep Haber - İSLAHİYE KAYMAKAMI MAHKEME KARARIYLA GÖREVİNE ...

  Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne müracaat eden Yılmaz, yürütmenin durdurulmasını istedi. Mahkemenin Bekir Yılmaz'ın müracaatını haklı bularak yürütmenin ...
  www.gaziantephaber.org/default.asp?haber_id=3761 - 47k - Önbellek - Benzer sayfalar
 42. Şaban Dişli'yi çırak çıkarttı | Profesyonel Haber | 'Haberin ...

  6 Eyl 2008 ... Bunun üzerine CHP İl Başkanlığı imar plan değişikliğinin iptali istemiyle Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. ...
  www.profesyonelhaber.com/news_detail.php?id=19897 - 35k - Önbellek - Benzer sayfalar
 43. Şaban Dişli'yi çırak çıkardı... / Haber, Haberler, Haberi ...

  Bunun üzerine CHP İl Başkanlığı imar plan değişikliğinin iptali istemiyle Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtı. gazetevatan.com ...
  www.turkmedya.com/V1/Pg/detail/NewID/149540/CatID/29 - 43k - Önbellek - Benzer sayfalar
 44. Şaban Dişli'yi çırak çıkardı... / Haber, Haberler, Haberi ...

  Bunun üzerine CHP İl Başkanlığı imar plan değişikliğinin iptali istemiyle Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtı. gazetevatan.com.
  www.turkmedya.com/print/ID/149540 - 8k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.turkmedya.com alanından daha fazla sonuç »
 45. Onuruma ve Ovama Dokunma Hareketi - Köylülerin Çöp Protestosu/İHA

  Kahramanmaras Belediyesi'nin Pazarcik'in Maksutusagi Köyü yakinlarinda kurmak istedigi kati atik depolama alani için Gaziantep Bölge Idare Mahkemesi ...
  www.ovamadokunma.org/index.php?option=hem_content&task=view&id=26&Itemid=2 - 24k - Önbellek - Benzer sayfalar
 46. Ulus'a atanmıştı, geri döndü

  20 Mar 2006 ... Görgülüarslan, atamayla ilgili Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne müracaat etmişti. Yapılan yargılama sonunda Bölge İdare Mahkemesi, ...
  www.kenthaber.com/Arsiv/Haberler/2006/Mart/20/Haber_128352.aspx - 41k - Önbellek - Benzer sayfalar
 47. Okul müdürlerinin rotasyonuna yargı engeli

  Yaşar, yaptığı açıklamada, uygulama kapsamında Kilis'te 7 okul müdürünün görev yerlerinin değiştirildiğini ifade ederek, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin ...
  www.kenthaber.com/Arsiv/Haberler/2005/Ekim/17/Haber_93775.aspx - 39k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.kenthaber.com alanından daha fazla sonuç »
 48. Tartışılan ’antepfıstığı arazisi’ 2008’in vergi rekortmenini ...

  Bunun üzerine CHP İl Başkanlığı imar plan değişikliğinin iptali istemiyle Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtı. ..Kara_MeleK.. şimdi çevrimiçi ...
  www.turkforum.net/showthread.php?t=732736 - 1 saat önce - Benzer sayfalar


 49. Diğer Bölge İdare Mahkemelerinin
  İnternet Siteleri


  ·

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
  (istanbul bölge idare mahkemesi)

  ·

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi
  (Ankara Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Konya Bölge İdare Mahkemesi
  (Konya Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Aydın Bölge İdare Mahkemesi
  (Aydın Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Edirne Bölge İdare Mahkemesi
  (Edirne Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Manisa Bölge İdare Mahkemesi
  (Manisa Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Ordu Bölge İdare Mahkemesi
  (Ordu Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Van Bölge İdare Mahkemesi
  (Van Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
  (Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Ankara Bölge İdare mahkemesi
  (Ankara Bölge İdare mahkemesi)

  ·

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Ankara Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  istanbul bölge idare mahkemesi haberleri
  (istanbul bölge idare mahkemesi
  haberleri)

  ·

  İzmir Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (İzmir Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
  (Konya Bölge İdare
  Mahkemesi haberleri (idari yargı))

  ·

  Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
  (Konya Bölge İdare
  Mahkemesi haberleri (idari yargı))

  ·

  Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
  (Konya Bölge İdare
  Mahkemesi haberleri (idari yargı))

  ·

  Samsun Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Samsun Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  Antalya Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Antalya Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  Gaziantep Bölge idare Mahkemesi (Başkanlığı) Haberleri
  (Gaziantep Bölge
  idare Mahkemesi (Başkanlığı) Haberleri)

  ·

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
  (Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı)

  ·

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
  (Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Sakarya İdare
  Mahkemesi Sakarya Vergi Mahkemesi)

  ·

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi
  (Denizli Bölge İdare Mahkemesi Denizli İdare
  Mahkemesi Afyonkarahisar İdare Mahkemesi)

  ·

  Adana Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Adana Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  İzmir Bölge İdare Mahkemesi
  (İzmir Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Erzurum Bölge idare Mahkemesi
  (Erzurum Bölge idare Mahkemesi)

  ·

  Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
  (Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
  (Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
  (Trabzon Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi
  (Bursa bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Malatya Bölge İdare Mahkemesi
  (Malatya Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Sivas Bölge İdare Mahkemesi
  (Sivas Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
  (Kayseri Bölge İdare Mahkemesi)


  idari yargı, idare hukuku Gaziantep Bölge idare Mahkemesi (Başkanlığı) Haberleri

  Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

  Yayınlanma:: 2008-09-10 (9083 okuma)

  [ Geri Dön ]