imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare MahkemesiKayseri Bölge İdare Mahkemesi Kayseri idare mahkemesi kayseri Vergi Mahkemesi Yozgat İdare Mahkemesi


 1. İDARİ YARGI YERLERİ

  Kayseri Bölge İdare Mahkemesi. Sivas Bölge İdare Mahkemesi. 15-. Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/itiraz_mercileri.htm - 105k - Önbellek - Benzer sayfalar
 2. Kayseri'ye Hakim Ve Savcı Ataması haberi Kayseri'ye Hakim Ve Savcı ...

  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararnamesiyle yapılan atamalarda Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na Metin Karacan'ın getirildiği belirtildi. ...
  haber.turk724.net/93775/haberler/Kayseri-ye-Hakim-Ve-Savcı-Ataması - 43k - Önbellek - Benzer sayfalar
 3. Politika [05.01.00]

  Kayseri Bölge İdare Mahkemesi’nde 118 dava açıldı, 33 davada 13 milyar 989 milyon 335 bin 854 lira tazminata hükmedildi. Konya Bölge İdare Mahkemesi’nde 6 ...
  www.evrensel.net/00/01/05/politika.html - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar
 4. Kamudan.Com Kamu,Kamu Haberleri,Kpss,Kamu Personeli

  Kayseri Bölge İdare Mahkemesi-Yöneticilik İçin Atanma Talebinde Bulunan Kişinin Yerine Başkasının Atanmasına Ait İşlemin Yasal Dayanağının Danıştay ...
  www.kamudan.com/TopicDetail.aspx?TCatID=18&TSubCatID=208 - 201k - Önbellek - Benzer sayfalar
 5. [PDF]

  DONANIM DA?ITIMI YAPILACAK BÖLGE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ ...

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  Kayseri bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 3. 2. 2. 2. Çorum İdare mahkemesi. İdari Yargı VM. 1. 1. 0. 2. Kırıkkale bölge idare mahkemesi ...
  www.adalet.gov.tr/duyurular/2006/aralik06/donanim/idari.pdf - Benzer sayfalar
 6. Erciyest TV

  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yaptığı atamalar sonucu Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına Manisa Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Metin Karacan ...
  www.erciyestv.com.tr/showpage.asp?ID=9713 - 25k - Önbellek - Benzer sayfalar
 7. Uyap Tekemmül Edene Kadar Ertelenmeli mi?

  Kayseri Bölge İdare Mahkemesi BİM 12.06.2006 Uşak Adliyesi ACM 12.06.2006 Muğla Adliyesi ACM 12.06.2006 Afyonkarahisar Adliyesi ACM 10.07.2006 ...
  www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=8053 - Benzer sayfalar
 8. Ergen İmar Hukuku - Blogcu

  Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 26394 Mehmet Yaşar KAYIHAN,. Manisa Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, ...
  ergenimar.blogcu.com/ - 47k - Önbellek - Benzer sayfalar
 9. 2008 idari yargı kararnamesi - Ergen İmar Hukuku - Blogcu

  14 Tem 2008 ... Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 26394 Mehmet Yaşar KAYIHAN, ...
  ergenimar.blogcu.com/2008-idari-yargi-kararnamesi_20002841.html - 38k - Önbellek - Benzer sayfalar
 10. Kayseri Dişhekimleri Odası

  Şehrimize yeni ataması yapılan Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanı ziyaret edilerek 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 209. ...
  www.kaydo.org.tr/ - 33k - Önbellek - Benzer sayfalar
 11. YENİ MESAJ GAZETESİ İNTERNET SİTESİ

  Velettin Birsöz, son görevden alınması kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Kayseri Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme heyeti, Birsöz’ün ...
  www.yenimesaj.com.tr/index.php?haberno=1009298&tarih=2001-10-27 - 24k - Önbellek - Benzer sayfalar
 12. Hürriyet

  Kayseri Bölge İdare Mahkemesi, Develi İlçesi'nde, Belediye'nin, ... Kayseri Bölge İdare Mahkemesi de Dr. Şahin Türkboyları'nı haklı bularak, ...
  webarsiv.hurriyet.com.tr/2004/11/19/555860.asp - 31k - Önbellek - Benzer sayfalar
 13. Turk Egitim-Sen Genel Merkezi - YÖNETİCİ ATAMALARINA İPTAL KARARI ...

  Yönetici atamalarının iptali ile ilgili Kayseri İdare Mahkemesinin bir üst kurumu olan KAYSERİ Bölge İdare Mahkemesi, İdare Mahkemsinin Yürütmeyi Durdurma ...
  www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=News&file=article&sid=666 - 32k - Önbellek - Benzer sayfalar
 14. Turk Egitim-Sen Genel Merkezi - Content

  (183) Yönetici Atamalarının İptali İle İlgili Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Kararı · (184) Yürütmeyi Durdurma Verildikten Sonra Önceki İşlemlerin İptal ...
  www.turkegitimsen.org.tr/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=6 - 85k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.turkegitimsen.org.tr alanından daha fazla sonuç »
 15. Memurlar.Net (Askerden dönen ve Ekim ayında göreve başlayan ...

  28 Nis 2008 ... tarihten itibaren 30 gün içinde Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 31.03.2008 tarihinde karar verildi. ...
  www.memurlar.net/haber/108623/ - 44k - Önbellek - Benzer sayfalar
 16. Memurlar.Net (İdarî Yargı Hâkim ve Savcı atama kararnamesi yayımlandı)

  Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Kayseri Vergi Mahkemesi Başkanı 26625 Mehmet KUŞCU,. Malatya Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi ...
  www.memurlar.net/haber/25972/ - 188k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.memurlar.net alanından daha fazla sonuç »
 17. Bilgi

  Kayseri Bölge İdare Mahkemesi, BİM, 12.06.2006. Develi B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, CİK, 16.08.2006. Kayseri BTOİC (Kapalı) Ceza İnfaz Kurumu ...
  www.uyap.gov.tr/harita/isletimhrt/islbilgi/kayseri.html - 16k - Önbellek - Benzer sayfalar
 18. yayep

  Tüm Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Personeline çok teşekkür ediyorum. Bu konuda benimle ve diğer uzman kullanıcı arkadaşlarımız ile birlikte çok çalıştılar ...
  www.uyap.gov.tr/yayep/gorus.htm - 83k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.uyap.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 19. Barolar eksikleri ortaya koydu

  Kayseri’deki törende, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Vuraloğlu, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Celal Karavelioğlu ve Kayseri Barosu Başkanı Ali Bekarlar ...
  www.ntvmsnbc.com/news/28671.asp - 23k - Önbellek - Benzer sayfalar
 20. kırtasiye yardımı - Sözleşmeli Öğretmenler >>"SÖZDE DE?İL KADRODA ...

  ... tebliğini izleyen tarihten itibaren 30 gün içinde Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 31.03.2008 tarihinde karar verildi. ...
  www.sozlesmeliogretmenler.com/showthread.php?t=3805 - 96k - Önbellek - Benzer sayfalar
 21. [PDF]

  T.C. ..

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  istemi halinde davacıy.a iadesine,. kararın tebliğ tarihini. izleyen gÜnden itibaren otuz (30) gün içinde Kayseri Bölge Idare Mahkemesi 'ne itiraz yolu açık ...
  www.nevtes.org/UserFiles/File/25032008.pdf - Benzer sayfalar
 22. HukukTürk

  19 Mar 2008 ... (Manisa BİM Bşk+KB) kaldırılarak, müstemirren Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığında ve komisyon başkanlığında çalışmak üzere, ...
  www.hukukturk.com/fractal/hukukTurk/pages/detail.jsp?pViewId=539&pObjectId=611&pInstanceId=2012576 - 121k - Önbellek - Benzer sayfalar
 23. Untitled Document

  Kayseri İdare Mahkemesinin verdiği tam gündelik kararları Kayseri Bölge İdare Mahkemesi tarafından da 29.05.2008 tarihinde onanmıştır. ...
  www.mufettisler.net/duyuru.html - 81k - Önbellek - Benzer sayfalar
 24. NİSAN 2007 DÖNEMİNDE BİRİNCİ SINIFA AYRILMA İNCELEMESİNE TABİ ...

  37894, Nuriye UYKUN, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, AYRILIR. 37916, Salih BULDUK, Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyesi, AYRILIR ...
  www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/nisan_2007_brnc_snf.htm - 68k - Önbellek - Benzer sayfalar
 25. ARALIK 2006 DÖNEMİNDE BİRİNCİ SINIFA AYRILMA İNCELEMESİNE TABİ ...

  37807, Numan ŞAHİN, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, AYRILIR. 37814, Tanju KIZILKUŞ, Danıştay Tetkik Hâkimi, AYRILIR ...
  www.pgm.adalet.gov.tr/terfi/aralik06_1.sinif_ayrilma.htm - 81k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.pgm.adalet.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 26. Numan Şahin: Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Yaşamı.. numan sahin

  ... ettiğim askerlik görevimden sonra,sırasıyla Trabzon ve Eskişehir İdare Mahkemesi Üyeliği,Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulundum. ...
  www.antoloji.com/siir/sair/sair.asp?sair=40392&goster=hayat - 29k - Önbellek - Benzer sayfalar
 27. YÖNETİCİ ATAMALARINA İPATAL KARARI YA?IYOR, ŞİMDİ DE KAYSERİ ...

  kurumu olan KAYSERİ Bölge İdare Mahkemesi, İdare Mahkemsinin Yürütmeyi Durdurma talebini kabul etmemesini iptal ederek, atamanın usulsüz olduğunu ...
  groups.google.com.tr/group/tesosmaniye/browse_thread/thread/65b5aa5c8ab7d7f - 39k - Önbellek - Benzer sayfalar
 28. AKSAM ONLINE - YASAM

  Yaralananlardan Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Celal Karavelioğlu Ankara Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Diğer yaralılar ise Kırıkkale ...
  www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2000/03/28/yasam/yasam1.html - 17k - Önbellek - Benzer sayfalar
 29. AKSAM ONLINE - YASAM

  ... derslere türbanla giren ve memuriyetten men edilen 11 öğretmenin, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'ne açtıkları davaları da kaybettiklerini belirtti. ...
  www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/1999/12/08/yasam/yasam7.html - 18k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.aksam.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 30. RAPİD GROUP

  KAYSERİ BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BİNASI İÇ BOYALARI. KAYSERİ. 11-. KAYSERİ FELAHİYE İLÇESİ HÜKÜMET KONA?I DIŞ CEPHE ONARIMI. KAYSERİ ...
  www.rapid-group.net/sabiticerikler.php?istek=sayfagoster&sayfa=6 - 46k - Önbellek - Benzer sayfalar
 31. Untitled Document

  1 Ağu 2006 ... Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Eskişehir İdare Mahkemesi Üyesi 37807 Numan ŞAHİN, Manisa Vergi Mahkemesi Üyeliğine, Trabzon Vergi ...
  www.tercuman.com.tr/v1/kararname.html - 132k - Önbellek - Benzer sayfalar
 32. ORDU BAROSU RESMİ SİTESİ - Dereceleri yükselen Hâkim ve Savcılarımız

  9 37807 Numan ŞAHİN Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyesi. 10 37852 Zekeriya OKUMUŞ Zonguldak Vergi Mahkemesi Başkanı. 11 37784 Yaşar KÜÇÜKERGÜLER Zonguldak ...
  www.ordubarosu.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=787&Itemid=70 - 429k - Önbellek - Benzer sayfalar
 33. Haftanın doğum günleri

  ... Kenan Evren döneminde Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkanı), Annesi Tulez Hanım (Çubuk Sorgu Hakimi, Rekabet Kurulu Üyesi), Akrabaları Cenap Şahabettin ...
  www.whoiswho-verlag.com.tr/setsession.php?lng_PersID=TRTR0202039&day=fr&pg=1 - 10k - Önbellek - Benzer sayfalar
 34. 10.11.2005 Haberler... - FrmKD Yepyeni Paylaşımlar

  Üzerindeki elbisenin kolları kısa geliyordu. Bunu hakaret için söylemedim. Bu cezanın kaldırılması için Kayseri Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edeceğim. ...
  www.frmkd.com/galatasaray/18546-10-11-2005-haberler.html - 190k - Önbellek - Benzer sayfalar
 35. KARACAÖREN.net

  Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Başkan Vekil Hediye Verirken. Mehter Takımı Gösterisi. Mehter Takımı Gösterisi. Mehter Takımı Gösterisi ...
  www.karacaoren.net/pilav_gunuresimleri.htm - 8k - Önbellek - Benzer sayfalar
 36. GÜNDEMDEKİ 657 / 4B HABERLERİ BURADA (Memurlar.Net - Forum)

  14 Oca 2007 ... Bu konuda kayseri bölge idare mahkemesi 2006/2830 kararla yürütmenin durdurulması kararı vermiş ve aynı bakanlık personelinin ayrı sosyal ...
  forum.memurlar.net/topic.aspx?id=181001 - 67k - Önbellek - Benzer sayfalar
 37. [DOC]

  T

  Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle
  14, 37894, Nuriye UYKUN, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyesi. 15, 37920, Mehmet HASKALAYCI, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi. 16, 37996, Selda GÜVEN CEVAHİR ...
  www.edb.adalet.gov.tr/ymb/343.doc - Benzer sayfalar
 38. [DOC]

  T

  Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle
  37894, Nuriye UYKUN, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyesi. 37898, Mehmet Hayri BÖKE, Mersin İdare Mahkemesi Üyesi. 37916, Salih BULDUK, Kocaeli Vergi ...
  www.edb.adalet.gov.tr/ymb/334.doc - Benzer sayfalar
  www.edb.adalet.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 39. [DOC]

  ADLÎ YARGI

  Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle
  33779 Koray NAZİK Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyesi. 33804 Fatih TERZİ Çorum İdare Mahkemesi Başkanı. 33838 Çağatay KARAMAN Ankara İdare Mahkemesi Üyesi ...
  rega.basbakanlik.gov.tr/Eskiler/2004/11/LİSTELER%20İÇİN%20BAKINIZ.doc - Benzer sayfalar
 40. T.C. Resmî Gazete

  20 Haz 2007 ... 37894 Nuriye UYKUN Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyesi. 37916 Salih BULDUK Kocaeli Vergi Mahkemesi Üyesi. 37971 Nihat BAYRAM Danıştay Tetkik ...
  rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/06/20070620-2.htm - 40k - Önbellek - Benzer sayfalar
  rega.basbakanlik.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 41. Numan Karaagac - Personen / Infos zu Name Numan Karaagac ...

  Net (Hakim ve savcıların atama kararnamesi Resmi Gazetede). 28. Juli 2007 ... Mahkemesi Başkanlığına, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 37807 Numan Ş .. ...
  www.yasni.de/person/karaagac/numan/numan-karaagac.htm - 81k - Önbellek - Benzer sayfalar
 42. Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Haberleri

  Kayseri Bölge İdare Mahkemesi hakkında ulusal basında çıkan tüm haberler.
  www.tumgazeteler.com/haberleri/kayseri-bolge-idare-mahkemesi/ - 2k - Önbellek - Benzer sayfalar
 43. Bölge İdare Mahkemesi Haberleri

  Kayseri Bölge İdare Mahkemesi, Develi İlçesi`nde, Belediye`nin, Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda şehir merkezindeki kavak ağaçlarını kesme ...
  www.tumgazeteler.com/haberleri/bolge-idare-mahkemesi/?start=130 - 4k - Önbellek - Benzer sayfalar


idare hukuku, idare hukuku davaları, idare hukukuna giriş, idare hukuku uzmanı, idare hukukcusu, idare uzmanı, idare
hukukçusu, "idare hukuku", ıdare hukuku, idare hukukunda iptal ve tam yarı
(tazminat) davaları, idare hukukunda bilirkişi, idare hukuku rehberi, idare
hukuku içtihatları, idare hukuku kararları, idare hukuku mahkemeleri, idare
hukuku yüksek yargı yerleri, idare hukuku merkezi, idari yargı, idari yargı davaları, idari yargılama usulü
kanunu, belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi,
imar dava dilekçe örnekleri, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar
hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür
ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi
eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,
imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her
türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Kayseri idare mahkemesi kayseri Vergi Mahkemesi Yozgat İdare Mahkemesi

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2008-09-12 (7921 okuma)

[ Geri Dön ]