imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 10
imar hukukuBu kısımda imar hukuku ile ilgili karar örnekleri bulunmaktadır.


Yeni Sayfa 10

T.C.

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No ; 2001/6373

Karar No : 2003/2014

Özeti : İmar planı yapımını yükümlenecek müellif gruplarının belirlenmesinde araştırma görevlisi öğretim görevi yapamadığından bu görevde geçen sürenin dikkate alınmaması gerektiği hk.-DKD.1

Temyiz İsteminde Bulunan        : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Karşı Taraf                                         :   ...   -  ...   Üniversitesi   Mühendislik-Mimarlik

Fakültesi Mimarlık Bölümü

Öğretim Görevlisi

İstemin Özeti                                      :Ankara 4. İdare Mahkemesinin 5.6.2001 günlü,

E:2000/1592,  K:2001/714 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir

Savunmanın Özeti :Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Selçuk Topal'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi İle mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Buket Orai'ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1- fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren 2575 sayılı Danıştay Kanununun Ek 1. maddesi uyarınca oluşturulan Danıştay Altıncı ve Sekizinci Daireleri Müşterek Kurulunca Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Öğretim görevlisi olan davacının plan yapımını yükümlenecek müellif grubunun tespitinde araştırma görevliliğinde geçen süresinin süre hesabında dikkate alınmayarak F grubu belge verilmesine ilişkin 26.4.2000 günlü, 42.55 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliğinin 6. maddesinde, değerlendirme esasları, planlama işlerini yükümlenecek müellifler ve müellif grupları ile planlama grupları belirlenerek, tüm gruplar için süreler farklı olmakla birlikte A, B, C, D ve E grubu için üniversite, akademi veya yüksekokullarda şehircilik, şehir veya bölge planlaması veya kent tasarımı konularında öğretim görevi yapmak koşulunun öngörüldüğü; ancak, aynı koşulun F grubu için öğretim üyeliği veya görevliliği görevi yapmış olmak olarak ifade edildiği; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre öğretim yardımcıları sınıfında yer alan araştırma

görevlilerinin de öğretim elemanı olarak öğretim görevini yerine getirdiği ve bu görevin bir parçası olduğu; bu nedenle davacının araştırma görevliliğinde geçen süresinin plan müellifi grubu belirlenirken dikkate alınmayarak F grubu belge verilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş; karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3. maddesinin (I) bendinde, öğretim elemanlarının, yükseköğretim kurumlarında görevli Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcıları olduğu; (p) bendinde de, öğretim yardımcılarının, yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğ iti m-öğ retim planlamacılarından oluştuğu hükmü yer almaktadır.

Aynı Yasanın 33. maddesinin (a) bendinde ise, araştırma görevlilerinin , yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcıları olduğu; bunların ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, bölüm başkanı, dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanacakları ve atanma süresi sonunda görevlerinin kendiliğinden sona ereceği hükmü düzenlenmiş bulunmaktadır.

İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliğinin 6.maddesinde, değerlendirme esasları, planlama İşlerini yükümlenecek müellifler ve müellif grupları ile planlama grupları belirlenerek, tüm gruplar için süreler farklı olmakla birlikte A, B, C, D ve E grubu için üniversite, akademi veya yüksekokullarda şehircilik, şehir veya bölge planlaması veya kent tasarımı konularında öğretim görevi yapmak koşulu öngörülmüş olup; aynı koşul F grubu için öğretim üyeliği veya görevliliği görevi yapmış olmak olarak ifade edilmiştir.

Yukarıda belirtilen yasa ve yönetmelik hükümlerinden anlaşılacağı üzere, öğretim görevinin öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince yerine getirildiği, yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlilerinin öğretim görevinin doğrudan bir parçası olmadıkları, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı oldukları ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yerine getirdikleri sonucuna varıldığından, imar planı yapımını yükümlenecek müellif gruplarının belirlenmesinde araştırma görevliliğinde geçen sürenin dikkate alınmaması gerekmektedir,

Bu durumda, idare mahkemesince aksi yönde verilen kararda isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Ankara 4. İdare Mahkemesinin 5.6.2001 günlü, E:2000/1592, K:2001/714 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 21.3.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

T.C

OANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas  No:1998/5655

Karar No:1999/6830

ÖZETÎ ; Ortak alanda kışı başına düşen sağlık tesislerine ilişkin asgari büyüklüğün planlama alanındaki nüfus ve sağlık tesisleri alam ihtiyacı ulaşım ve altyapı gibi unsurlar, takınmazın bu kullanıMAuygunluğunun bölgenin bütunÜve üst öl­çekli plan kararlan ele alınarak ince­lemesi gerektiği hk.-DD.103

Temyiz İsteminde Bulunan :  ... Belediye Başkanlığı

Vekili_______ ^Av.  ...

Karşı Taraf             .............

İstemin Özeti : İzmir 2.İdare Mahkemesinin 21.5.1998 günlü. E-.1997/247, K:1998/455 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti-. Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Şule Tataroğlu'nun Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Turan Karakaya'nın Düşüncesi -. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hu­suslar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında amlan kararın bozulmasını gerek­tirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TİM MİLLETİ ABIMA

Karar v&r&n Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava................. Mahallesi,  ... pafta.  ... parsel sayılı taşınmaza   yönelik

imar planı değişikliğinin kabulüne ilişkin 28.2.1997 günlü. 26 sayılı belediye meclisi kararının iptali istemiyle açılmış, idare mahkemesince yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki belgelerin birlik­te değerlendirilmesinden-, uyuşmazlık konusu plan değişikliğinin, herkesin ortak kullanacağı bir kamu alanında kayda değer daraltma yaratılarak kişi başına düşen sağlık tesisi alam miktarının düşürülmesi ve projesi sağlık tesisi için uygun olmayan ruhsatsız yapıyı yasal sınırlar içerisine çekmek için alan kaydırmasına neden olunması, ada ölçeğinde yapılması gereken bir kamu hizmet alam uygulama­sının parsel düzeyine indirilmesi, plan değişikliği ile ilgili olarak Sağlık Ba-kanlığı'nın uygun görüşünün bulunmaması nedenleriyle planlama ilkelerine, şehir­cilik esaslarına kamu yararına uygun olmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle ipta­line karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

. İmar planları ülke, bölge ve kent verilerine göre konut, çalışma, ulaşım gibi kentsel işlevler ile sosyal ve kültürel gereksinimleri var olan ya da sağ­lanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi biçimde yerine getirmek ve belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kentin gelişmesi de göz önünde tutularak hazırlanır ve koşulların zorunlu kıldığı biçimde ve zamanda yasalarda öngörülen yöntemlere uygun olarak değiştirilir.

Bu Ölçütlere göre hazırlanıp değiştirilebilen imar planlarının yargısal denetimi yapılırken sadece plan kapsamına alınan belirli bir yerin bir binanın bir parkın vs plan içindeki durumu incelenerek sonuca varılamayacağı, planın bü-tünlüğü içinde planlanan yörenin çevre, ulaşım, trafik gibi ilişkilerinin kap­samlı bir biçimde ele alınarak kamı yararına uyarlık bulunup bulumadığımn araştırılması gerekeceği açıktır.

Uyuşmazlık konusu olayda. TAK5:0.50. KAKSrl.OO yapılanma koşullarında "Sağlık Tesisleri" olarak ayrılan taşınmaza ilişkin plan değişikliğine karşı be­lediye meclisi üyeleri olan davacılar tarafından açılan davada. ... Vakfı tara­fından dava konusu plan değişikliği ile yine sağlık tesisleri alanı olarak be­lirlenen taşınmaza 5 katlı yapı yapmak için başvurulduğu, yapılacak yapının Z+l. katına aşevi, sağlık ocağı girişi ve sağlık ocağı yapılarak belediyeye devredi­leceği. 2.katın lojman. 3.katın yurt. 4.katın ise mescit olacağının belirtildi­ği, dava dilekçesinde taşınmaza vakıf tarafından ruhsatsız inşaata başlanıldığı, planda sağlık tesisleri alanı olarak belirlenen bir taşınmaza başka amaçla bina inşa edilemeyeceği, binanın inar durumuna göre her yönden 5 metre çekilerek ya­pılması gerekirken yan bahçenin 1 metre bırakıldığı ve plandaki kat adedine uyulmadığı gibi iddialarla plamn iptalinin istenildiği anlaşılmaktadır.

Mahkeme kararına dayanak alman bilirkişi raporunda, yapılan değişiklikle sağlık tesisleri alanının 2340 mZ den 1700 n2'ye düşürüldüğü, bu azalma ile sağ­lık tesisleri alanının 5 metre kuzeye kaydırılmasının tseşru bir gerekçesinin bu­lunmadığı, yaklaşma mesafeleri ihlal edilerek yapılan ruhsatsız yapıyı oeşrulaş-tirma amacı güdüldüğü, ancak alanda kişi başına düşen sâğîık tesisleri alam «tktanmn düşürüldüğü, ada ölçeğinde yapılnası gereken kaau: hizaet aîafiı uygu-Taşrasının parsel bazına indirildiği ve yatırımcı kuruluş görüşü alıraadığı ge­rekçeleriyle planın şehircilik esasları, planlama iTkeleri ve kaau yararına ay­kırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sağlık tesisleri alanında bu amaç dışında yurt vb.gibi kutlamalara yer veren yapı yapı 1 asıayaeağı açıktır. İdarece ruhsatsız yapı için 3194 sayılı Yasa-mn 32.maddesi uyarınca işlem tesis edilmiştir. Ancak dava koraısu imar planıyla ilgili olarak taşınmaz üzerinde yer alan yapıya ilişkin iddialar ve bilirkişi raporunun yapıyı baz alarak yaptığı irdelemeler imar planlarının yargısal dene­timinde dikkate alınması gereken kriterlere uymamaktadır.

Bilirkişi raporunda ortak alanda kişi başına düşen sağlık tesisleri alam miktarının düşürüldüğü belirtilmekte ise de. bu konudaki asgari büyüklük planla­ma alanındaki nüfus ve sağlık tesisleri alanı ihtiyacı dikkate aTınara-k irdelen-mediği gibi ulaşım ve altyapı gibi unsurlar, taşınmazın bu kullanma uygunluğu bölgenin bütünü ve üst ölçekli plan kaçarları ele alınarak inceleme yapılmaksı­zın sonuca ulaşan bilirkişi raporu plamn iptaline gerekçe oluşturabilecek ye­terlilikte görülmemiştir.

Bu durumda yukarıda belirtilen hususların incelenmesi suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerektiğinden eksik inceleme sonucu düzenlenen rapor doğrul­tusunda verilen kararda isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle İzmir 2.İdare Mahkemesinin; fl.ş.1998 günlü. E:1997/ 247, K:1998/455 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gön­derilmesine 23.12.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No : 2002/4645

Karar No : 2004/685

Özeti : İmar planının yargı kararıyla iptal edilmesi bu plana

uygun olarak alınmış ruhsatları ortadan kaldırmayacağından, yapının mühürlenerek durdurulmasına ilişkin işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.-DKD.4

Temyiz İsteminde Bulunanları-... Belediye Başkanlığı

Vekili                     :Av. ...

2-Davalı İdare Yanında Davaya Katılan: ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili                     :Av. ...

Karşı Taraf        : ...-Tükiye SS.Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği
Vekili                   : Av. ..., Av. ...

İstemin Özeti : Ankara 3. İdare Mahkemesinin 8.7.2002 günlü, E:1999/1250, K:2002/1117 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi E. Emel Çelik'in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Sedat Larlar'ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, ..., ..., ... Köyü, 109 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde ruhsatlı olarak yapılan inşaata ilişkin 20.9.1999 günlü yapı tespit tutanağının, yapı tatil zaptının ve mühürleme tutanağının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, davacının imar planında konut alanına ayrılan bölgede bulunan taşınmazı için aldığı 9.8.1996 günlü, 1996/1538 sayılı yapı ruhsatına uygun olarak inşaatını sürdürdüğü, taşınmazın bulunduğu alanı da içine alan imar planlarının idari yargı yerince iptal edildiğinden bahisle dava konusu işlemler tesis edilmiş ise de, planların iptal edilmesinin bu planlara uygun olarak alınmış ruhsatları kendiliğinden ortadan kaldırmayacağı, bu durumda, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri dayanak alınmak suretiyle inşaatın mühürlenmesine ilişkin işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş; bu karar davalı idare ve davalı idare yanında katılan vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemlerin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 3. İdare Mahkemesinin 8.7.2002 günlü, E:1999/125,0, K:2002/1117 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, fazla yatırılan 7.530.000.-lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine,dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 11.2.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas  No:1998/3020

Karar No:1999/5481

ÖZETİ : Tamamlanmamış bir yapı için yapı kullanma izni düzenlenmesinin mümkün ol­madığı hk.-DD.103

Tanyiz İsteminde Bulunan : ... Belediye Başkanlığı Vekili      : Av. ...

Karşı Taraf  : ... Kendisine asaleten ...'a vekaleten,

Vekili_________ : Av.   ...

istemin Özeti : Ayıhn 1.İdare Mahkemesinin 6.10-1997 günlü. E:1994/1599. K: 1997/893 sayılı kararının iptale ilişkin bölüaünün usul ve yasaya aykırı oTdu-ğu öne sürülerek bozul «sı istenilmektedir.

Savunmamn Özeti: Te»yiz edilen kararda bozaa nedenlerinden hiçbiri bu­lunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onansası gerektiği savunulmakta­dır.

Tetkik Hakimi Ömer Köroğlu'nun Düşüncesi : Uyuşmazlık hakkında yeterli ve ayrıntılı bir incelemeye dayalı olmadığı açık olan bilirkişi raporu uyarınca ve­rilen kararda isabet bulunmadığından tesyize konu mankene kararının bozulBası gerektiği düşünüİBektedir.

Savcı   Habibe   Ünal'm Düşüncesi : Teeyiz dilekçesinde öne sürülen husus lar, 2577 sayılı İdari Yargılaaa Usulü Kanununun 49.*addesirrin 1.fıkrasında   be­lirtilen   nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare uhkesesince verilen kararın da­yandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulsasım    gerekti­rir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz işteşinin reddiyle idare Hahkenesi kararının onamasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ AD1KA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakisinin açıklamaları dinlendi iten ve dosyadaki belgeler inceTen&tfcten sonra işin gereği görüşüldü;

Bava.................. Mahallesi.   ... Cam Itevkii.  ... pafta............ ada.  ... parsel

sayılı taşınsaza ilişkin olarak 24.3.1994 günlü. 86 sayılı tadilat ruhsatının. 25.3.1994 günlü. 46/19-19 sayılı yapı kullansa izin belgesinin iptaline ilişkin 4.8.1994 günlü. 863 sayılı belediye enciaeni kararıyla, iptal edilen ruhsata da­yalı olarak yapılan 5. normal katla çatı gabarisini aşan yüksekliğin yıktırrlaa-sına ilişkin 4.8.1994 gönlü. 865 sayılı belediye encümeni kararının iptali iste­miyle açılmış, idare mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incele­mesi sonucu düzenlenen raporla dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte de­ğerlendirilmesinden. uyuşma2lık konusu taşınmaza ilişkin 9.10.1990 tarihli inşa­at ruhsatının düzenlendiği. 24.3.1994 günlü tadilat ruhsatıyla son katla bağlan­tılı çatı arasında piyeslerin yapınrrna olanak tanındığı, verilen bu ruhsatın imar planı hükümlerine aykırı olduğu.bitmemiş yapıya yapı kullanma izni verilme­sinin mevzuata aykırı olduğundan bahisle iptal edildiği, yapıda son katla irti­batlı tadilat ruhsatıyla onaylı projesinde bulunan piyeslerin yapıldığı ve ara teraslar oluşturulduğu, pencerelerin açıldığı, ara merdivenin saçak kotunu aşma­dığı, çatı arası piyeslerin merdivenle irtibatlarının bulunmadığı, onaylı proje­deki kotlandırmayı a 10 cm. lik bir farkın doğfliuş olduğu, uyuşmazlık konusu inşa­atın ara teraslar ve çatı örtüsü üstündeki çıkıntı şeklinde açılan pencereler dışında uygun yapılmış olması nedeniyle ruhsata aykırı olarak yapılan ara teras­lar ve çatı örtüsü üstünde yer alan pencerelerin yıktırılmasında mevzuata aykı­rılık bulunmadığı, buna göre, imar planı ve plan notlarına uygun olan tadilat ruhsatı ve yapı kullanma izninin iptaline ilişkin 4.8.1994 günlü. 863 sayılı en­cümen kararıyla, aynı tarihli 865 sayılı yıkıma ilişkin encümen kararının ara teraslar ve çatt örtüsü üstündeki pencerelere ilişkin kısmı dışındaki bölümünüilişkin davamn reddine karar verilmiş, bu kararın iptale ilişkin bolünü davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 3. maddesinde, herhangi bir sahanın, her Öl­çekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamayacağı, anılan kanununun 20. maddesinde de ya­pının, imar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabileceği kurala bağlanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun 30. maddesinde: "Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısım­ların kullanılabilmesi için. inşaat ruhsatım veren belediye, valilik büroların­dan; 27 nci maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen veya kısmen kul­lanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması mecburidir. Hal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kul­lanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tesbiti gerekir. Belediyeler, valilikler mal sahiplerinin müracaatlarım en geç 30 gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksı halde bu müddetin sonunda yapının taşanının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır."kuralı yer almaktadır.

Bu hükümlere göre imar planı bulunan yerlerde yapılacak yapılar için imar planına göre inşaat ruhsatı alınması gerektiği ve ayrıca ancak tamamlanmış veya kısmen kullanılması mümkün hale gelmiş bir yapı için yapı kullanma izninin dü­zenleneceği açıktır.

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu 14 parsel sayılı taşımazda 4 kat inşaat yapımına olanak tanıyan 9.10.1990 günlü, 1/81-81 sayılı inşaat ruhsa­tının verildiği, daha sonra 24.3.1994 günlü, 86 sayılı tadilat ruhsatının düzen­lendiği ve hemen bir gün sonra 25.3.1994 günlü yapı kullanma izin belgesinin dü­zenlendiği, 1.8.1994 günlü tutanakla ise uyuşmazlık konusu taşınmazdaki yapının kaba inşaatının bitmiş, sıvaları ve çatısı yapılmış, boya ve badana işi bitme­miş, doğramaların bir kısmı takılmış, ince inşaat işiyle elektrik tesisatının tamamlanmamış olduğunun tespit edildiği anlaşılmaktadır.

Davalı idare tarafından ilave kat yapımına imkan tanıyan 24.3.1994 günlü tadilat ruhsatının imar planındaki yapılaşma koşullarına aykırı düzenlendiği, bu ruhsatın verilmesinden bir gün sonra 25.3.1994 tarihinde henüz bitmemiş ve inşa-ası devam eden yapıya, bitmiş ve kullanıma hazırmış gibi, ilgili birimlerin ona­yı olmaksızın usulsüz olarak 25.3.1994 günlü yapı kullanma izni verildiği için. tadilat ruhsatıyla, yapı kullanma izninin iptal edildiği ve iptal edilen tadilat ruhsatına dayalı olarak yapılan ilave katla çatı gabarisini aşan yüksekliğin yıktırılmasına karar verildiği görülmektedir.

Buna göre, ilave kat yapımına olanak tanıyan tadilat ruhsatının yürürlük­teki imar planındaki yapılaşma koşullarına aykırı olup olmadığının incelenmesi ayrıca tamamlanmamış bir yapı için yapı kullanma izni düzenlenmesinin mümkün ol­madığı ve dayanağı inşaat ruhsatı iptal edilen ilave inşaatların yıktırılmasında imar mevzuatına aykırılık bulunmadığı hususu da gözetilerek uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi gerekirken, tek bilirkişi tarafından düzenlenmiş ve belirti­len hususlarda yeterli ölçüde ayrıntılı bir incelemeye dayanmayan bilirkişi ra­poru doğrultusunda karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle Aydın 1.İdare Mahkemesinin 6.10.1997 günlü, E:1994/

1599. K:1997/893 sayılı kararının temyiz edilen bölümünün bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 10.11.1999 gününde oybirliğiyle karar veril­di.


 

T.C

DANIŞTAY Altıncı Daire

Esas  No:1999/4802 Karar No:2000/2470


 

ÖZETİ : İmara uygun inşaat yapmaya elve­rişli durumda bulunan davacılara ait ta­şınmaz üzerine inşaat yapılması için izin verilmesi yolundaki istemin, komşu parse­lin konumundan bahisle ve imar planında tevhide ilişkin bir koşul öngörülmemiş olmasına rağmen tevhit şartı aranarak reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadı­ğından, idare mahkemesince davanın redde­dilmesinde isabet görülmediği hk.-DD.104


 

Temyiz İsteminde Bulunan ;.............

Karşı Taraf Vekili

Vekili       : Av. ... - Av. ...

... Belediye Başkanlığı

Av. ...

İstanbul 1.İdare Mahkemesinin 16.6.1999 günlü.

E:1997/

istemin Özeti

1434, K:1999/819 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne'sürülerek bo­zulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Leyla Kodakoğlu'nun Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Taylan Aydın'm Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde Öne sü­rülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fık­rasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları

dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Duruşma yapılmasına gerek görülmedi.

Dava, .... ... 40 pafta. 1332 ada, 4 parsel sayılı davacılara ait taşın­maz için komşu 12 parsel sayılı üçüncü kişilere ait taşınmaz ile tevhit edilme­den inşaat izni verilemeyeceği yolunda tesis edilen 17.1.1995 günlü. 94/20184 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, da­vanın süre aşımı nedeniyle reddi yolunda verilen kararın Danıştay 6.Dairesinin 18.9.1996 günlü,E:1995/7411,K:1996/3543 sayılı karan ile bozulması üzerine boz­ma kararma uyularak, uyuşmazlığın esasının incelendiği, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi üzerine düzenlenen raporun dosyada bulunan bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilmesinden, imar planında H=12.50 m.irtifalı konut alanında kalan davacılara ait 330 m2 lik 4 parsel sayılı taşınmazın imar planına göre yapılaşmaya uygun büyüklükte olduğu, ancak, 23 m2 yüzölçümündeki komşu 12 parsel sayılı taşınmazın tek başına inşaat yapılmasına uygun olmadığı ve parselin diğer tarafına komşu durumda olan 11 parsel sayılı taşınmazın yapı­laşmış olması nedeniyle tek seçeneğin davacıların parseli ile tevhit edilmesi olduğu anlaşıldığından, işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava­nın reddine karar verilmiş, bu karar davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyada bulunan bilgi ve belgelerin,idare mahkemesince karara esas alınan bilirkişi raporu ile birlikte incelenmesinden, davacılara ait 4 parsel sayılı taşınmazın 22.3.1973 onanlı 1/500 ölçekli ... Merkez İmar Planında HI12.50 m. irtifalı blok nizam konut alanında kaldığı ve müstakil inşaat yapılmasına elve­rişli durumda olduğu, komşu 12 parsel sayılı taşınmazın bloklar arası bahçe sa­hasında kaldığı ve 23 m2 lik bu parselin inşaat yapılmasına uygun büyüklükte ol­madığı, yörenin 22.3.1994 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 22.3.1973 onanlı 1/500 ölçekli ... Merkez İmar Planı lejantlarında tevhit koşullan'ile ilgili kayda rastlanılmadığı, ayrıca, parsellerin bulunduğu bölgede 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca parselasyon işlemi tesis edilmesi mümkün olmasına rağmen bu yolda bir çalışma da yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, imara uygun inşaat yapmaya elverişli durumda bulunan davacı­lara ait taşınmaz üzerine inşaat yapılması için izin verilmesi yolundaki iste­min, komşu parselin konumundan bahisle ve imar planında tevhide ilişkin bir ko­şul öngörülmemiş olmasına rağmen tevhit şartı aranarak reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından, idare mahkemesince davanın reddedilmesinde isabet gö­rülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 16.6.1999 günlü, E:1997/1434, K:1999/819 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahke­meye gönderilmesine 26.4.2000. gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 


imar hukukcusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-04 (3052 okuma)

[ Geri Dön ]