imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
Antalya Bölge İdare Mahkemesi HaberleriAntalya Bölge İdare Mahkemesi Haberleri


 1. ANTALYA 1. İDARE MAHKEMESİ, KIRCAMİ BÖLGESİNDE 1503 HEKTAR TARIM ...

  Karar veren Antalya 1. İdare Mahkemesi‘nce işin gereği görüşüldü; ... izleyen günden itibaren 7 gün içinde Antalya Bölge İdare Mahkemesi‘ne itiraz yolu açık ...
  www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9018&tipi=28&sube=0 - 61k - Önbellek - Benzer sayfalar
 2. [PDF]

  DONANIM DA?ITIMI YAPILACAK BÖLGE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ ...

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  Ankara bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 1. 5. 15. 1. Antalya bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 6. 2. 1. 5. Aydın bölge idare mahkemesi ...
  www.adalet.gov.tr/duyurular/2006/aralik06/donanim/idari.pdf - Benzer sayfalar
 3. HSYK

  Eskişehir İdare Mahkemesi Üyeliği, İstanbul ve Edirne İdare Mahkemesi Başkanlığı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi üyeliği, Antalya Bölge idare Mahkemesi ...
  www.adalet.gov.tr/idarisema/h4.html - 9k - Önbellek - Benzer sayfalar
 4. Alanya AJANS - Alanya, Türkiye

  Antalya Bölge İdare Mahkemesi, ALTAB tarafından yapılması planlanan Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'nin bölgeye telafisi güç ve imkansız ...
  www.alanyaajans.com/index.php?lng=tr&mod=news&smod=archive&task=display&nid=6069 - 16k - Önbellek - Benzer sayfalar
 5. Alanya AJANS - Alanya, Türkiye

  Antalya Bölge İdare Mahkemesi, 33 bungalov, 3 olimpik yüzme havuzu, 2 bar, 1 restoran ve 1 piknik alanından oluşan tesislerin, "Kıyı kenar çizgisi içinde ...
  www.alanyaajans.com/index.php?lng=tr&mod=news&smod=display&nid=8220 - 19k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.alanyaajans.com alanından daha fazla sonuç »
 6. Memurlar.Net (Harcırahlara ilişkin idare mahkemesi kararlarının ...

  21 Mar 2006 ... İsteğin Özeti: Antalya 2. İdare Mahkemesinin 7.7.2004 günlü, ... dosyanın Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine,2.5.2005 tarihinde ...
  www.memurlar.net/haber/41734/ - 42k - Önbellek - Benzer sayfalar
 7. Memurlar.Net (Kaymakam'ın sağlık memurunu görevlendirmeye yetkisi ...

  2 Nis 2008 ... Elmalı Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı - Elmalı/ANTALYA ... tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na ...
  www.memurlar.net/haber/106516/ - 42k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.memurlar.net alanından daha fazla sonuç »
 8. Kaymakam'ın sağlık memurunu görevlendirmeye yetkisi olmadığına ...

  Karar veren Antalya 2. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği ... itibaren 30 gün içerisinde Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na ...
  www.saglikcalisanlari.net/mahkeme-kararlari/kaymakamin-saglik-memurunu-gorevlendirmeye-yetkisi-olmadigina... - 75k - Önbellek - Benzer sayfalar
 9. [PDF]

  Kaymakamın sağlık memurunu görevlendirmeye yetkisi olmadığına dair ...

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  iadesine kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Antalya Bölge İdare Mahkemesi. Başkanlığına itiraz yolu açık olmak üzere 24012008 tarihinde ...
  www.saglikcalisanlari.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=912 - Benzer sayfalar
 10. Alman İdari Yargı Hakimleri Antalya'da, Olay07 Antalya Online ...

  Almanya Bavyera Eyaleti İdari Yargı Hakimleri, Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı İsmail Toraman ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes ...
  www.olay07.com/index.php?lng=tr§ion=news&mod=archive&smod=display&pdate=200805090800... - Benzer sayfalar
 11. Politika [05.01.00]

  Antalya Bölge İdare Mahkemesi’nde 217 dava açıldı, sonuçlanan 16 davada 1 milyar 259 milyon 676 bin 739 lira tazminata hükmedildi. ...
  www.evrensel.net/00/01/05/politika.html - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar
 12. Alman hakimlerden ziyaret- Antalya Haberleri, Haber Antalya ...

  Antalya’da çalışma ziyaretinde bulunan Almanya Bavyera Eyaleti İdari Yargı Hakimleri, Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı İsmail Toraman ile birlikte ...
  www.bizimantalya.com/alman_hakimlerden_ziyaret-8510.html - 91k - Önbellek - Benzer sayfalar
 13. MHP, 100. Yıl'a dava açtı- Antalya Haberleri, Haber Antalya ...

  Yıl alanı hakkında üç farklı mahkeme kararı olduğunu söyledi. Bölgenin 1 / 5 binlik planına ilişkin Antalya Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma ...
  www.bizimantalya.com/mhp,_100_yila_dava_acti-3935.html - 93k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.bizimantalya.com alanından daha fazla sonuç »
 14. Kanal VIP

  Antalya Bölge İdare Mahkemesi'e 5 zabıt katibi olanıcak. Zabıt katipliği için, 17 Ekim 1999, 12 Aralık 1999 tarihlerinde yapılan Devlet Memurluğu Sınavı ile ...
  www.kanalvip.com.tr/haber_detay.asp?ID=4695&baslik_id=1 - 24k - Önbellek - Benzer sayfalar
 15. Kanal VIP

  Kolonları patlayan Özel İdare Binasında hizmet veren Antalya Bölge idare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi TUREM Oteli'nin binasına taşındı ve hizmet vermeye ...
  www.kanalvip.com.tr/haber_detay.asp?ID=8013&baslik_id=1 - 24k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.kanalvip.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 16. Kaymakam'ın sağlık memurunu görevlendirmeye yetkisi olmadığına ...

  DAVANIN ÖZETİ_____: Antalya İli, Elmalı Kaymakamlığı Sağlık Grup ... itibaren 30 gün içerisinde Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz yolu açık ...
  www.mulkiidare.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=101:kaymakamn-salk-memurunu-g... - 23k - Önbellek - Benzer sayfalar
 17. İDARİ YARGI YERLERİ

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi. Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi. 3-. Antalya Bölge İdare Mahkemesi. Denizli Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/itiraz_mercileri.htm - 105k - Önbellek - Benzer sayfalar
 18. HUKUK REHBERİ

  Antalya Bölge İdare Mahkemesi. Denizli Bölge İdare Mahkemesi. 4-. Aydın Bölge İdare Mahkemesi. Denizli Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/hukuk_rehberi.htm - 381k - Önbellek - Benzer sayfalar
 19. 2008 idari yargı kararnamesi - Ergen İmar Hukuku - Blogcu

  14 Tem 2008 ... Antalya Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 27046 Erol URHAN,. Bursa Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, ...
  ergenimar.blogcu.com/2008-idari-yargi-kararnamesi_20002841.html - 38k - Önbellek - Benzer sayfalar
 20. Antalya Barosu Web Sitesi ©2008

  Antalya Bölge İdare Mahkemesi'nin 'Av.Aynur Öktemkan'ın baro giderlerine katılım payı ödemesi ile ilgili kısmının iptali ve ödenen 667,20. ...
  www.antalyabarosu.org.tr/ykgundem/goster.php?tid=65468&tarih=21%2F11%2F2007 - 24k - Önbellek - Benzer sayfalar
 21. YENİ MESAJ GAZETESİ İNTERNET SİTESİ

  Antalya Bölge İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi de, Özel İdare binasındaki yerini boşaltıp, Konyaaltı’nda bulunan TUREM (Turizm Eğitim Merkezi) ve Uygulama ...
  www.yenimesaj.com.tr/index.php?haberno=4008160&tarih=2004-06-17 - 27k - Önbellek - Benzer sayfalar
 22. Akşam Gazetesi - Mahkemenin kararı turizmciyi sevindirdi

  Antalya Bölge İdare Mahkemesi, Alanya Kaymakamlığı’nın, Alanya Belediye Meclisi’nin aldığı kararla ilgili yürütmenin durdurulması talebini reddetti. A.
  www.aksam.com.tr/haber.asp?a=21011,202&tarih=29.12.2005 - 40k - Önbellek - Benzer sayfalar
 23. Aksam Gazetesi - Akdeniz

  Antalya Bölge İdare Mahkemesi, Liman Mahallesi'nde Petrol Ofisi Dolum Tesisleri'nin yapılmasına olanak sağlayan yapı ruhsatı ve plan değişikliğiyle ilgili ...
  www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2005/02/11/akdeniz/akdeniz.html - 58k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.aksam.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 24. Antalya'da 60 Yıllık Okul Çarşı için Yıkıldı

  Bu karara Antalya Bölge İdare Mahkemesi nezdinde bir hafta içinde itiraz hakkımız var. Ancak bu hak kullandırılmadan ve hukuki süreç bitmeden, ...
  www.arkitera.com/h19695-antalyada-60-yillik-okul-carsi-icin-yikildi.html - 28k - Önbellek - Benzer sayfalar
 25. Antalya'da 60 Yıllık Okul Çarşı için Yıkıldı - Haberler | yapi.com.tr

  Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu ‘Yürütmenin durdurulmasının reddi' kararına, Antalya Bölge İdare Mahkemesi nezdinde bir hafta içinde itiraz ...
  v2.yapi.com.tr/turkce/Haber_Detay.asp?NewsID=56106 - 126k - Önbellek - Benzer sayfalar
 26. Haber - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Portalı

  Hafta sonu tatilini geçirmek amacıyla Antalya'ya gelen Kasırga, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Vuraloğlu ve Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı ...
  www.antalya.bel.tr/tr/gunluk_yasam/haber_detay.cfm?sayfa=5106 - 16k - Önbellek - Benzer sayfalar
 27. Engelli olduğum için öğretmenliğimi elimden aldılar!? [Hukuk]

  Hacıoğlu, bunun üzerine mahkemeye başvurdu ve hastaneden 'Felci öğretmenliğe engel değildir' raporu aldı. Antalya Bölge İdare Mahkemesi, Hacıoğlu'na 1992'de ...
  www.engelliler.biz/forum/viewtopic.php?p=211091 - 97k - Önbellek - Benzer sayfalar
 28. Bianet :: Antalya'da 60 Yıllık Okul Çarşı İçin Yıkıldı

  24 Ağu 2007 ... Bu karara Antalya Bölge İdare Mahkemesi nezdinde bir hafta içinde itiraz hakkımız var. Ancak bu hak kullandırılmadan ve hukuki süreç ...
  www.bianet.org/bianet/kategori/belediye/101344/antalyada-60-yillik-okul-carsi-icin-yikildi - 18k - Önbellek - Benzer sayfalar
 29. Hürriyet - -Isparta Kültür Merkezi ihalesinin iptaline ret

  15 Mar 2006 ... Antalya Bölge İdare Mahkemesi, Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi ihalesinin iptaline ilişkin talebi reddetti. ...
  hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=4087610&tarih=2006-03-15 - 29k - Önbellek - Benzer sayfalar
 30. ANTALYA BASININDA BUGÜN - Haber Antalya

  12 Ağu 2008 ... Antalya'da yayımlanan gazetelerin bazı haber başlıkları şöyle: ... istemi ile Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açma kararı aldı. ...
  www.haberantalya.com/haber_detay.asp?haberID=2636 - 29k - Önbellek - Benzer sayfalar
 31. Haber Antalya | ANTALYA BASININDA BUGÜN

  Antalya'da yayımlanan gazetelerin bazı haber başlıkları şöyle: ... durdurulması istemi ile Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açma kararı aldı. ...
  www.haberantalya.com/yazdir.asp?haber=2636 - 7k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.haberantalya.com alanından daha fazla sonuç »
 32. T.C. Isparta Belediyesi

  Türk Milleti adına karar veren Antalya Birinci İdare Mahkemesi, ... üyesi ihalenin iptali için Antalya Bölge İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma kararı ...
  www.isparta.bel.tr/tr/haber_detay.asp?bolum=738&katid=1 - 57k - Önbellek - Benzer sayfalar
 33. [PDF]

  NİSAN 2008 İDARİ YARGI HAKİMLERİNE AİT 2 PUAN SONUÇLARI

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  18 Haz 2008 ... Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyesi. Danıştay Tetkik Hâkimi. Danıştay Tetkik Hâkimi. Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi ...
  www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2008/haziran/2puan_idari_hkm.pdf - Benzer sayfalar
 34. A?USTOS 2006 DÖNEMİ BİRİNCİ SINIF OLMA İNCELEMESİNE GİREN HAKİM ...

  33601, Gülay ÖLMEZ, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi, OLMASINA. 33602, Muammer ARSEVEN, Antalya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi, OLMASINA ...
  www.pgm.adalet.gov.tr/terfi/agu_06_terfi.htm - 143k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.pgm.adalet.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 35. { DAVALAR & İTİRAZLAR } TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

  Antalya 2. İdare Mahkemesi‘nin yürütmeyi durdurma kararı üzerine davalı Burdur Belediye Başkanlığı Antalya Bölge İdare Mahkemesi‘ne itiraz etmiş, ...
  www.peyzajmimoda.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=1193&tipi=31&sube=0 - 104k - Önbellek - Benzer sayfalar
 36. [DOC]

  T

  Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle
  Karar veren Antalya İkinci İdare Mahkemesince, dava dosyası incelenerek işin ... itibaren (7) gün içerisinde Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’na ...
  www.peyzajmimoda.org.tr/resimler/ekler/2cc227532d17e56_ek.doc?tipi=2&turu=&sube=0 - Benzer sayfalar
 37. Antalya'da Bugün - ABDULLAH YALÇIN - Altınova’nın kaçakları

  Bunun üzerine Mimarlar Odası ile Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açarak Toprak Koruma Kurulu karanının iptalini istemişti. ...
  www.antalyabugun.com/index.php?page=makale&y_id=&MID=2312 - 193k - Önbellek - Benzer sayfalar
 38. Antalya'da Bugün - ABDULLAH YALÇIN - Emsal artışları nereye kadar?

  antalya'nın doğru, tarafsız ve bağımsız haber portalı. Antalya merkezli. ... Mart 2007 tarih ve 592 sayı ile Antalya Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı. ...
  www.antalyabugun.com/index.php?page=makale&y_id=&MID=2196 - 190k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.antalyabugun.com alanından daha fazla sonuç »
 39. yayep

  1, Adana Bölge İdare Mahkemesi. 14.08.2006. 2, Ankara Bölge İdare ve Vergi Mahkemeleri. 26.01.2004. 3, Antalya Bölge İdare Mahkemesi. 24.09.2007 ...
  www.uyap.gov.tr/yayep/isletimplani/isletimmer.htm - 236k - Önbellek - Benzer sayfalar
 40. Bilgi

  Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumu, CİK, 28.11.2006. Antalya Adliyesi, ACM, 12.03.2007. Antalya Bölge İdare Mahkemesi, BİM, 24.09.2007 ...
  www.uyap.gov.tr/harita/isletimhrt/islbilgi/antalya.html - 12k -

  Diğer Bölge İdare Mahkemelerinin
  İnternet Siteleri


  ·

  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
  (istanbul bölge idare mahkemesi)

  ·

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi
  (Ankara Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Konya Bölge İdare Mahkemesi
  (Konya Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Aydın Bölge İdare Mahkemesi
  (Aydın Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Edirne Bölge İdare Mahkemesi
  (Edirne Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Manisa Bölge İdare Mahkemesi
  (Manisa Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Ordu Bölge İdare Mahkemesi
  (Ordu Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Van Bölge İdare Mahkemesi
  (Van Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
  (Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Ankara Bölge İdare mahkemesi
  (Ankara Bölge İdare mahkemesi)

  ·

  Ankara Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Ankara Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  istanbul bölge idare mahkemesi haberleri
  (istanbul bölge idare mahkemesi
  haberleri)

  ·

  İzmir Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (İzmir Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
  (Konya Bölge İdare
  Mahkemesi haberleri (idari yargı))

  ·

  Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
  (Konya Bölge İdare
  Mahkemesi haberleri (idari yargı))

  ·

  Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
  (Konya Bölge İdare
  Mahkemesi haberleri (idari yargı))

  ·

  Samsun Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Samsun Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  Antalya Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Antalya Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  Gaziantep Bölge idare Mahkemesi (Başkanlığı) Haberleri
  (Gaziantep Bölge
  idare Mahkemesi (Başkanlığı) Haberleri)

  ·

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
  (Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı)

  ·

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
  (Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Sakarya İdare
  Mahkemesi Sakarya Vergi Mahkemesi)

  ·

  Denizli Bölge İdare Mahkemesi
  (Denizli Bölge İdare Mahkemesi Denizli İdare
  Mahkemesi Afyonkarahisar İdare Mahkemesi)

  ·

  Adana Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
  (Adana Bölge İdare Mahkemesi
  Haberleri)

  ·

  İzmir Bölge İdare Mahkemesi
  (İzmir Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Erzurum Bölge idare Mahkemesi
  (Erzurum Bölge idare Mahkemesi)

  ·

  Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
  (Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
  (Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
  (Trabzon Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Bursa Bölge İdare Mahkemesi
  (Bursa bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Malatya Bölge İdare Mahkemesi
  (Malatya Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Sivas Bölge İdare Mahkemesi
  (Sivas Bölge İdare Mahkemesi)

  ·

  Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
  (Kayseri Bölge İdare Mahkemesi)


  idari yargı idare hukuku Antalya Bölge İdare Mahkemesi Haberleri

  Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

  Yayınlanma:: 2008-09-10 (11905 okuma)

  [ Geri Dön ]