imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

18. madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu Cafer ERGEN
Yeni Sayfa 24Yeni Sayfa 23

İmar Uygulaması XE "İmar Uygulaması" nda Başlıca Hukuka Aykırılık Nedenleri

3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygulamalarına karşı mülk sahibi olan hazine, resmi kurum ve özel şahıslar tarafından ileri sürebilecekleri hukuka aykırılık nedenleri ge­nel olarak aşağıdaki hususların biri ya da birkaçı olabilir.

1.    İmar plânı bulunmayan yerlerde imar uygulaması XE “İmar Uygulaması"  yapılamaya­cağı ya da uygulama alanının kısmen de olsa plânsız sahayı kap­sayamaması,

2.    Düzenleme sınırını XE “Düzenleme Sınırı" n imar plânına ve AAD Yönetmeliği hü­kümle­rine aykırı tespit edilmesi, (Bu bağlamda düzenleme sınırı XE “Düzenleme Sınırı"  dışında kalan maliğin de bu yönüyle iptal davası açmasında menfaati dolayısıyla dava açma ehliyeti vardır).121

3.    Düzenleme sınırıy XE “Düzenleme Sınırı" la bölünen parselin bir kısmının uygu­lama alanı dışında bırakılmasının AAD Yönetmeliğine aykırı olması,

4.    DOP oranının hatalı hesaplânması (tespit edilmesi-maddi hata)

5.    Kapanan kadastral yolların XE “Kapanan Kadastral Yollar"  DOP oranına dahil edilmesi gere­kir­ken belediye adına parsel oluşturması,

6.    DOP oranının her parselde eşit şekilde uygulanmaması, kimi par­sellerden hiç DOP alınmaması,

7.    Hiçbir teknik, hukuki ve fiili zorunluluk XE “Fiili Zorunluluk"  yok iken, aynı yer­den par­sel verilmemesi,

8.    Mevcut ruhsatlı yapının muhafazası ve tek başına bağımsız parsel olarak tahsisi mümkün iken bu hususta imar mevzuatına uyulmaması,

9.    Uygulama sonrası verilen parselin eşdeğer olmaması, örne­ğin kadastral parselin bulunduğu yerin imar plânına göre 30 m. yola cepheli ve 8 kat yapı XE “Yapı"  nizamında kaldığı, verilen parselin ise imar plânında 12 m. yola cephe ve 5 kat yapı nizamında bulunması,

10.  DOP sonrası imara tahsis XE “Tahsis"  edilecek alanının bağımsız parsele ye­terli olduğu halde bu alanın bağımsız parsel olarak verilmemesi, parça parça dağıtılması,

11.  DOP sonrası geriye kalan alana karşılık olarak boş bir par­sel veril­mesi mümkün iken üzerinde tamamlanmış ve üçüncü şahsa ait yapı XE “Yapı"  bulunan parsele verilerek fiilen yapı yapılmasının ortadan kalması,

12.  Taşınmazdan önce DOP kesilerek, geriye kalan sahadan AAD Yö­netmeliğinin 12. maddesine göre kamu hizmet alanına kamulaştı­rılmak üzere pay verildiği, daha sonra geriye kalan sahanın ise imara tahsis XE “Tahsis"  edil­diği, oysa önce AAD Yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca kamuya pay ayrılması gerekirken bundan önce DOP kesildiğinden, böylece DOP’un ka­mulaştırmadan sonra geriye kalan kısma uygulanacağına ilişkin 3194 sa­yılı İmar Kanununun 18. maddesindeki kuralın ihlal edilmesi, bu haliyle taşın­mazdan daha fazla DOP kesilmesi,

13.  Parselden yola terk XE “Terk"  edildiği halde DOP hesabının parsele uy­gu­lan­masında bu hususun dikkate alınmaması,

14.  Daha önce yapılan uygulama sırasında DOP kesilmiş ve sonra ya­pılan uygulama imar plânı tadilatıyla yeni bir umumi hizmet ya da kamu hizmet alanı ilave edilmediği halde yeniden DOP alınması,

15.  Uygulama alanında taşınmazları olan belediye encümen üye­leri­nin, parselasyon XE “Parselasyon"  plânının uygulanmasına ilişkin belediye encümeni kararına katılması,

16.  3194 sayılı Yasanın 18. maddesine göre yapılan ve Ek Madde 1 XE "Ek Madde 1"  şartları da bulunmayan düzenleme alanında yapılan uygulamada hisselerin çözülmesi,

17.  Belediye encümeni kararında imar uygulamasın XE “İmar Uygulaması" ın hangi mev­zuata göre yapıldığının belli olmaması,

18.  Askı süresi içinde yapılan itirazın dikkate alınmaması ya da askı sü­resi içinde yapılan itirazın belediye encümeni yerine belediye baş­kanlı­ğınca cevaplandırılmasının yetki gaspı olması (itiraza cevap verilme­mesinin hukuka aykırı olması),

19.  Uyguluma alanında DOP %40’ı aştığı halde önce belediye taşın­mazlarının DOP’a dahil edilmesi gerekirken doğrudan kamulaştırma yapılması,

20.  Uygulama sırasında DOP’un %40’ı aşması nedeniyle ka­mulaş­tırma yapılırken DOP’un taşınmazın kamulaştırmadan önceki alanına uy­gulanmasının hukuka aykırı olması, bu halde DOP oranının kamulaştır­ma­dan sonra kalan (uygulama öncesi) alana uygulanması gerekmesi,

21.  Daha önce 2981 sayılı Yasanın 10/c maddesi uyarınca imar uygu­la­ması XE “İmar Uygulaması"  yapılmış ve hiçbir değişiklik yok iken, sadece ipotek XE “İpotek"  tesisi ama­cıyla yeniden imar uygulaması yapılması,

22.  Uygulama sonrasında DOP‘tan sonra kalan kısmın tamamı­nın AAD Yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca kamu hizmet alanına veri­lmesi,

23.  Taşınmazın, imar plânındaki tahsis XE “Tahsis"  yerini, şehircilik ilke­sine, plân­lama esaslarına ve kamu yararına aykırı bulan malik tarafından, uygu­lama işleminin dayanağı genel düzenleyici işlem olan imar plânının da hu­kuka aykırı olduğu iddiasıyla imar plânının ve buna dayalı olarak yapılan imar uygulaması XE “İmar Uygulaması" nın hatalı ve hukuka aykırı olması,

24.  Uygulama alanında %40’lık kadar umumi hizmet alanı yok iken doğrudan %40 oranında DOP uygulanarak belediye adına parsel oluştu­rulamaması, %40 oranının mutlak bir oran olmaması,

25.  Uygulama sahasından geçen otoyolun DOP ile karşılanama­ması,

26.  Uygulama sahasında imar plânına göre konut alanının bulun­ma­ması, belediyece, umumi hizmetlere ayrılan alanları DOP ile karşı­lanması amacıyla uygulama yapamaması, (çünkü DOP’tan geriye kalan alanların tamamının da yine pazar yeri, park ve okul alanına tahsis XE “Tahsis"  edilmesi),

27.  Uygulama sahasının imar plânına göre tamamının ağaçlandı­rıla­cak alan ile tarımsal niteliği korunacak alanda kaldığından be­lediyece bu alanda parça parça bulunup kapanan kadastral yolları XE “Kapanan Kadastral Yollar" n bir araya getirilmesi amacıyla imar uygulaması XE “İmar Uygulaması"  yapılmaması (bunun ancak takas yolu ile olabile­ceği),

28.  Uygulama sahasında tamamen plâna aykırı yapı XE “Yapı"  bulunduğu ve bu­rada 2981/3290 sayılı Yasa uyarınca ruhsata bağlanan mevcut yapılar dik­kate alındığında, bu alanda imar plânının uygulanmasının imkansız hale gel­diğinden ıslah imar uygulaması XE “İmar Uygulaması" nın yapılması gerektirmesi,

29.   Taşınmazın sehven tapudaki kayıtlı alanından daha küçük alanlı olarak imar uygulaması XE “İmar Uygulaması" na alınması ve böylece uygulama sonrasında daha küçük yer verilmesi,

30.  Uygulama sonrası dağıtım yapılırken maddi hata yapılması,

31.  Tamamen imar plânına uygun olarak yapılanma sağlanmış olan böl­gede sadece yolların (veya yeşil alanın ya da resmi kurum alanının) DOP ile elde edilmesi amacıyla uygulama ya­pıla­maması,

32.  İmar uygulama sahasının özelleştirme kapsamına alınan kuruma ait olması nedeniyle artık belediyelerin buralarda imar yetkisinin bulunma­ması, imarla ilgili yetkilerin Özelleştirme İdaresine geçmiş olması.

33.  Hisse çözümünde adil ve hakkaniyetli davranılmaması, bir kısım hissedarlara verilen bağımsız parsellerin daha değerli olması.


 

121 Bkz. Danıştay 6’ncı Dairesinin 9.7.1991 günlü ve E: 1990/3045, K: 1991/1714 sayılı ka­rarı. Danıştay 6’ncı Dairesinin 11.4.1991 günlü ve E: 1990/3016, K: 1991/781 sayılı kararı.

Tarih: 16.04.2007 Saat: 12:12 Gönderen: imarhukukcusu

 
İlgili Bağlantılar
· Daha fazla
· Haber gönderen imarhukukcusu


En çok okunan haber: :
T.C. ADALET BAKANLI?I FAALİYET RAPORU 2006 (İÇERİK)

Haber Puanlama
Ortalama Puan: 4.41
Toplam Oy: 31


Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

Mükemmel
Çok İyi
İyi
İdare Eder
Kötü

Seçenekler

 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa


RE: Bondyfebymed (Puan: 1)
Gönderen: usas35287 Tarih: 23.05.2007 Saat: 04:31
(Kullanıcı Bilgisi )


Bu yorumun devamını oku...