imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştayın Görevleri
imar hukukuTürkiyenin imar sorunları


Yeni Sayfa 4

DANIŞTAY DAVA DAİRELERİNİN VE İDARİ DAİRENİN GÖREVLERİ

 

Açıklama : Danıştay dairelerinin görevleri, 2575 sayılı Danıştay Kanununda sayılanlar ile birlikte, Başkanlar Kurulunca, Kanunun ‘Bir kısım işlerin diğer dairelere verilmesi’ başlıklı 37’nci maddesi kuralı işletilmek suretiyle daireler arası iş ve dosya devrine ilişkin alınan Kurul kararları da dikkate alınarak hazırlanmıştır.

                                                                                                                                            

 

Birinci Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 42

Birinci Daire:

a) Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini,

b) Başbakanlıktan gönderilen tüzük tasarılarını,

c) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerini,

d)İdari makamlar arasında görev ve yetkiden doğan ve Başbakanlıktan gönderilen uyuşmazlıkları,

e)Kanunlarında Danıştaydan alınacağı yazılı bulunan düşüncelere ilişkin istekleri,

f) Danıştayca istişari mahiyette incelenmek ve düşüncesini bildirmek için Devlet Başkanlığı veya Başbakanlıktan gönderilecek işleri,

g)6830 sayılı İstimlak Kanununun otuzuncu maddesinin uygulanmasından çıkan uyuşmazlıkları,

h) İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatı gereğince doğrudan doğruya veya itiraz yoluyla Danıştaya verilen işleri,

ı) Belediye Kanunu ile Danıştay’a verilip idari davaya konu olmayan işleri,

j) Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için yapılacak teklifleri,

k) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek işleri,

İnceler ve gereğine göre karara bağlar veya düşüncesini bildirir.

 

                                                                                                                               

 

İkinci Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 26/A

İkinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 16/6/2004 tarih ve 2004/13 sayılı kararı

(R.G. 23/6/2004-25501)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile bu bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli kamu personeline ilişkin mevzuattan kaynaklanan dava ve temyiz başvuruları ile kamu personelinin sicillerine ilişkin dava ve temyiz başvurularını inceler.

 

                                                                                                                                            

 

Üçüncü Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 27

Üçüncü Daire:

a) Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlantılı davalarda merci tayinine,

b) Vergi, resim ve harçlarla ilgili olup diğer vergi dava dairelerinin görevleri dışında kalan işlere,

ilişkin dava ve işleri çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 21/2/1986 tarih ve 1986/5 sayılı kararı

(R.G. 16.4.1986 - 19080)

Gelir ve Kurumlar Vergilerine ilişkin uyuşmazlıklardan; Antalya, Aydın, Erzurum, İzmir, Kayseri, Manisa, Samsun, Trabzon ve Zonguldak Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 13/3/1989 tarih ve 1989/4 sayılı kararı

(R.G. 25.3.1989 - 20119)

Gelir ve Kurumlar Vergilerine ilişkin uyuşmazlıklardan; Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Sakarya ve Van Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilmiş kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 21/4/1994 tarih ve 1994/5 sayılı kararı

(R.G. 4/5/1994 - 21924)

Gelir ve Kurumlar Vergilerine ilişkin uyuşmazlıklardan; Adana ve Konya Bölge İdare Mahkemeleri yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 29/3/2001 tarih ve 2001/7 sayılı kararı

(R.G. 27/4/2001-24385)

Dairenin görev alanına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin tahsilinden kaynaklanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davaları çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 29/12/2005 tarih ve 2005/36 sayılı kararı

(R.G. 31/12/2005-26040)

Katma Değer Vergisi Kanunu’ndan (İthalde alınan katma değer vergileri hariç) ve bu Kanun’a ilişkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasından doğan uyuşmazlıklardan Adana Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara ilişkin temyiz istemlerini çözümler.

                                                                                                                                           

 

Dördüncü Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

Madde 28

Dördüncü Daire, gelir ve kurumlar vergilerine ilişkin davaları çözümler.

 

Gelir ve kurumlar vergilerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararları ile düzenleyici işlemlere ilişkin olarak ilk derecede Danıştaya açılan davaları çözümler.

Gelir ve kurumlar vergisi uyuşmazlıkları ile ilgili genel görevli Daire olarak İstanbul, Ankara, Eskişehir, Ordu, Sivas, Kırıkkale, Denizli ve Edirne Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 29/3/2001 tarih ve 2001/7 sayılı kararı

(R.G. 27/4/2001-24385)

Dairenin görev alanına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin tahsilinden kaynaklanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davaları çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 29/12/2005 tarih ve 2005/36 sayılı kararı

(R.G. 31/12/2005-26040)

Katma Değer Vergisi Kanunu’ndan (İthalde alınan katma değer vergileri hariç) ve bu Kanun’a ilişkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasından doğan uyuşmazlıklardan Ankara, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kırıkkale, Ordu ve Sivas Bölge İdare Mahkemeleri yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara ilişkin temyiz istemleri ile Bakanlar Kurulu kararlarına ve düzenleyici işlemlere karşı ilk derecede Danıştaya açılan davaları çözümler.

 

                                                                                                                                            

 

Beşinci Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 29

Beşinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 22/12/1998 tarih ve 1998/12 sayılı kararı

(R.G. 8/1/1999-23577)

Kamu konutlarıyla ilgili mevzuatın uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarla ilgili davaları çözümler.

 

                                                                                                                                          

 

Altıncı Dairenin Görevleri

 2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 30

Altıncı Daire:

a)     İmar, kamulaştırma ve yıkma işleri ile bunlara bağlı işlere,

b)     Eski eserler mevzuatından doğan uyuşmazlıklara,

ilişkin davaları çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 21/4/1994 tarih ve 1994/5 sayılı kararı

(R.G. 4.5.1994 - 21924)

Çevre ile ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin davaları çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 24/4/1995 tarih ve 1995/15 sayılı kararı

(R.G. 5.5.1995 - 22278)

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.

Başkanlar Kurulunun 3/10/2002 tarih ve 2002/27 sayılı kararı

(R.G. 21.10.2002-24913)

İşyerleriyle ilgili Turizmi Teşvik Kanunu ve Çevre Kanunu ile ilgili mevzuattan doğan uyuşmazlıkları çözümler.

 

                                                                                                                                            

 

Yedinci Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 31

Yedinci Daire:

a) Gümrük ve gider vergileri ile ithale ilişkin vergilere,

b) İşletme vergisine,

c) Motorlu taşıtlar ve taşıt alım vergilerine,

d) Veraset ve intikal vergilerine,

e) Damga vergisine ve dış seyahat harcamaları vergilerine,

ilişkin davaları çözümler.

 

Danıştay Kanununun 36’ncı maddesinde yer alan, bir vergiyi kaldıran ve yerine aynı veya benzeri nitelikte yeni bir vergi koyan kanunlardan doğan uyuşmazlıkların, önceki vergiden doğan uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli dairece çözümleneceği yolundaki düzenleme uyarınca; Yedinci Dairece bakılan ancak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile yürürlükten kaldırılan; işletme vergisine, taşıt alım vergisine ve ithale ilişkin vergilerin yerine konulanlarla sınırlı olmak üzere, katma değer vergisinden ve özel tüketim vergisinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözümler.

Yukarıda görevine girdiği belirtilen konularda, Bakanlar Kurulu Kararları ile düzenleyici işlemlere karşı açılan davalarda ilk derece mahkemesi; aynı konularda vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan başvurular hakkında da temyiz mercii olarak uyuşmazlıkları çözümler.

Danıştay Kanununun 31 ve 36’ncı maddeleri uyarınca katma değer vergisi uyuşmazlıkları ile ilgili genel görevli Daire olarak, sonradan kurulan Kırıkkale, Ordu ve Denizli Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilmiş kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 6/10/2000 tarih ve 2000/28 sayılı kararı

(R.G. 22.11.2000 – 24238)

Katma Değer Vergisi uyuşmazlıkları ile ilgili olarak Adana, Ankara, Edirne, Eskişehir, Sivas Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.

Başkanlar Kurulunun 29/3/2001 tarih ve 2001/7 sayılı kararı

(R.G. 27/4/2001-24385)

Dairenin görev alanına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin tahsilinden kaynaklanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 29/12/2005 tarih ve 2005/36 sayılı kararı

(R.G. 31/12/2005-26040)

Özel  Tüketim  Vergisi  Kanunu’ndan  ve  bu Kanun ile ilgili olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil  Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasından doğan ilk derece ve temyiz dosyaları Yedinci Dairede görülür.

 

                                                                                                                                           

 

Sekizinci Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 32

Sekizinci Daire:

a) Köy, belediye ve özel idareleri ilgilendiren mevzuatın uygulanmasına,

b) Mahalli idarelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri konusuna,

c) Sınır, iskan, toprak edinme mevzuatına,

d) Maden, taşocakları ve orman mevzuatına,

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatına,

f)  Öğrenci ve öğrenim işlerine,

g) (Mülga: 22.3.1990 – 3619/12 md.)

h) Karayolları Trafik Kanununa,

ilişkin davaları çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 29/3/2001 tarih ve 2001/7 sayılı kararı

(R.G. 27.4.2001-24385)

İşletilmeleri için belediyelerce ruhsat verilen işyerlerine, büyükşehir belediyesi sınırları dışında bulunan gayri sıhhi müesseselere verilen ruhsatlara ilişkin bulunan davaları çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 30/3/2004 tarih ve 2004/6 sayılı kararı

(R.G. 14.4.2004-25433)

- 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna,

- 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa,

- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa,

- 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname,

uyarınca tesis edilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ait işlemler ile bu iş yerlerinin geçici ya da süresiz olarak kapatılmasına ilişkin işlemlere karşı açılan dava ve temyiz başvurularını çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 16/6/2004 tarih ve 2004/13 sayılı kararı

(R.G. 23.6.2004-25501)

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlerine ilişkin dava ve temyiz başvurularını çözümler.

 

                                                                                                                                            

 

Dokuzuncu Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 33

Dokuzuncu Daire:

a) Emlak vergisine ve emlak alım vergisine,

b) Gayrimenkul kıymet artışı vergisine,

c) Köy, belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve payları ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara ait tarifelere,

d) Harçlar Kanununa,

ilişkin davaları çözümler.

 

Yukarıda sayılan vergilere ilişkin Bakanlar Kurulu kararları ile düzenleyici işlemlere ilişkin olarak ilk derecede Danıştaya açılan davaları çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 21/4/1994 tarih ve 1994/5 sayılı kararı

(R.G. 4.5.1994 - 21924)

Katma Değer Vergisine ilişkin uyuşmazlıklardan, Konya Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 12/1/1995 tarih ve 1995/5 sayılı kararı

(R.G. 23.1.1995 - 22180)

Katma Değer Vergisine ilişkin uyuşmazlıklardan, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak Bölge İdare Mahkemelerinin yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 6/10/2000 tarih ve 2000/28 sayılı kararı

(R.G. 22.11.2000-24238)

Katma Değer Vergisi uyuşmazlıklarıyla ilgili İstanbul Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularını çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 29/3/2001 tarih ve 2001/7 sayılı kararı

(R.G. 27/4/2001-24385)

Dairenin görev alanına giren vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlerin tahsilinden kaynaklanan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davaları çözümler.

 

                                                                                                                                           

 

Onuncu Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 34

Onuncu Daire;

a) Türk parasının kıymetini koruma mevzuatından,

b) Bankalar Kanunundan,

c) Sermaye Piyasası Kanunundan,

doğan dava ve işler ile idare mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda ve bağlı davalarda merci tayinine ve vergi davalarına bakan dava daireleri hariç diğer dava dairelerinin görevi dışında kalan uyuşmazlıklara ilişkin dava ve işleri çözümler.

Açıklama: Onuncu Dairenin görevleri arasında sayılan (a), (b) ve (c) bentlerindeki konulara, 2575 sayılı Danıştay Kanununa 2/6/2004 tarih ve 5183 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi ile eklenen 34/C maddesinde; Onüçüncü Dairenin görevleri arasında yer verilmiştir.

 

Başkanlar Kurulunun 29/3/2001 tarih ve 2001/7 sayılı kararı

(R.G. 27.4.2001-24385)

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.

 

                                                                                                                                       

 

Onbirinci Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 34/A

Onbirinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 6/11/2000 tarih ve 2000/28 sayılı kararı

(R.G. 22.11.2000-24238)

-  Emeklilik ve emekli sandığı mevzuatına ilişkin davaları,

- Kamu görevlilerinin parasal haklarına (Göstergeler, vekalet görevi, ikinci görev, ders görevi, mali hükümler 'aylık, katsayı, vekalet aylığı ikinci görev aylığı, ders ve konferans ücreti, fazla çalışma ücreti, temsil giderleri', parasal ödül, makam tazminatı, yabancı dil tazminatı, lojman tazminatı, ek tazminat, ek ödenek, taban ve kıdem aylığı ile bunlar dışında kalan iş sonu tazminatı ve 657 sayılı Kanunun mülga 213’üncü maddesinden sonra gelen Ek Madde ve bununla ilgili Bakanlar Kurulu Kararları ile düzenlenmiş olan zam ve tazminatlar dahil olmak üzere aynı nitelikteki tazminat ve ödemeler) ilişkin davaları,

- Afet işlerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan davaları,

çözümler.

 

                                                                                                                                           

 

Onikinci Dairenin Görevleri

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

“Madde 34/B

Onikinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.

 

Başkanlar Kurulunun 17/1/1995 tarih ve 1995/8 sayılı kararı

(R.G. 3.2.1995-22191)

Devlet memurluğuna alınma, memurluğun sona ermesi (özelleştirme uygulaması ile ilgili davalar hariç) İlerleme ve yükselmeye ilişkin davaların ve 657 sayılı Kanunun aşağıda belirtilen konularında düzenleme yapan kamu görevlileri ile ilgili mevzuatın uygulanmasından doğan davaları çözümler.

 

BAŞKANLAR KURULU KARARI EKİ LİSTE

I-DEVLET MEMURLU?UNA ALINMA - MEMURLU?UN SONA ERMESİ

(Özelleştirme uygulaması ile ilgili mevzuattan doğan davalar hariç)

1- Genel ve Özel şartlar                           657 sayılı Kanun m. 48

2- Yaş                                                          657 sayılı Kanun m. 40

3- Öğrenim                                                 657 sayılı Kanun m. 41  

4- Sınav                                                       657 sayılı Kanun m. 49-52

5- Adaylık                                                    657 sayılı Kanun m. 54-57

6- Askerlik hizmeti                                    657 sayılı Kanun m. 81-85

7- Çekilme                                                 657 sayılı Kanun m. 92,94,95,96,97

8- Emeklilerin hizmete alınması           657 sayılı Kanun m. 93

9- Memurluğun sona ermesi                 657 sayılı Kanun m. 98

 

II- İLERLEME VE YÜKSELME

1- Kademe ve derece yükselmesi       657 sayılı Kanun m. 64-69

2- Yükselinebilecek derecenin bir

     üstüne yükselme                                657 sayılı Kanun m. 37

3- Takdirname                                          657 sayılı Kanun m. 122

 

III- ÇALIŞMA SAATLERİ VE İZİNLER

1- Çalışma saatleri                                 657 sayılı Kanun m. 99 -101

2- Yıllık izin                                                657 sayılı Kanun m. 102,103

3- Mazeret izni                                          657 sayılı Kanun m. 104

4- Hastalık izni                &nb


imar hukukçusu
belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı", imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği suçları", ve her türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar hukukçusu".

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-16 (2184 okuma)

[ Geri Dön ]