imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştayın imar hukuku karar örnekleri 5
imar hukukuBu kısımda Danıştayın imar karar örnekleri mevcuttur.


Yeni Sayfa 5

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas      No:1999/1368

Karar   No:2000/3241

ÖZETİ : Düzenleme ortaklık payı ile oluş­turulması gereken park alanında parsel oluşturularak düzenlemeye giren parsel­lerden bu parsele tahsis yapılamayacağı hk.-DD.105

Temyiz İsteminde Bulunan :  ... Malmüdürlüğü

Karşı Taraf       :   ... Belediye Başkanlığı

Vekili                 : Av.  ...

İstemin Özeti : İzmir 3.İdare Mahkemesinin 25.12.1998 günlü.E:1997/428. K:1998/1134 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulma­sı istenilmektedir.

Savunmanın Özeti:Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Şule Tataroğlu'nun Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Habibe Ünal'ın Düşüncesi :. Temyiz dilekçesinde öne sürü­len hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkra­sında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen ka­rarın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava.   .............. 'de hazineye ait 3 pafta. 219.755.1271.L432.2303   parseller

ile 3001 ada, 1 parsel ve 3002 ada, 8 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanda yapılan parselasyon işleminin iptali istemiyle açılmış: idare mahkemesin­ce, düzenleme kapsamındaki parsellerden Î35 oranında düzenleme ortaklık payı alındığı ve mümkün olduğu kadar aynı ya da yakın yerlerde oluşturulan imar par­sellerinden hisse ya da bağımsız imar parseli verildiği, davacı tarafından 4025 ada, 1 sayılı parselin imar planında yeşil alan olarak ayrıldığı halde hazine adına tescilinin öngörüldüğü ileri sürülmekte ise de bu parselin kadastral 1255. 1432. 2303 sayılı parseller ile tescil dışı alandan ihdas edilen G ve H parsel­lerin   şuyulandırıl ması.    her parselden ?35 düzenleme ortaklık payı alınması  ile

oluşturulduğu anlaşıldığından, bu iddiaya itibar edilmediği. Öte yandan 3 pafta. 755 sayılı parsellerle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığından bu parsel numa­rasının dava dilekçesine sehven yazıldığı sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle dava­nın reddine karar verilmiş; bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı Yasanın 18.maddesinde imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aran­maksızın birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye.bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyelerin yet­kili olduğu, belediyeler ve valiliklerce düzenlemeye tabı tutulan arazi ve arsa­ların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar sahanın düzenle­me dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılğında "düzenleme ortaklık pa­yı" olarak düşülebileceği, düzenleme ortaklık paylarının, düzenlemeye tabi tutu­lan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil sa­ha, cami ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamayacağı hükme bağlanmıştır.

İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 4.maddesinin (c) bendinde düzenleme ortaklık payı; "düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park. yeşil saha. genel otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanılmak üzere, düzenleme dolayısıyla meydana gelen diğer artışları karşılığında düzenle­meye tabi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yuzölÇümlerinden £35'e kadar düşülefrilen miktar ve/veya zorunlu hallerde malikin muvafakati ile tesbit edilen karşılığı bedelidir" olarak tanımlanmıştır.

Aynı yönetmeliğin 12.maddesinde düzenleme sahasında bulunan okul. hasta­
ne, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alam gibi umumi tesislere ay­
rılan alanların parselleri düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında pay
verilmek suretiyle hisselendirileceği hükmüne yer verilmiş, 32.maddesinde ise,
düzenleme sahasında umumi hizmetlere ayrılan miktarın düzenlemeye giren alan
toplamının *35'inden fazla çıkması halinde, bu miktarın 235'e düşürülmesi için
Önce varsa bu düzenleme sahasındaki belediyeye ait arsalar bu işe tahsis edilir.
Bunlar yetmediği takdirde bu sahada belediyeye devri mümkün hazine ve Özel idare
mülkiyetindeki__ umumi hizmetlere rastlayan kısımların belediyeye devri sağ­
landıktan sonra aynı maksada tahsis edilir. Bunlar da yetmediği takdirde... ka­
mulaştırma yapılır." hükmü getirilmiştir,

Bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; belediyelerin imar düzen­leme çalışması yapmaya yetkili olduğu, bu düzenleme sırasında umumi kullanımlar için düzenlemeye giren sahanın en çok #35'ine kadar düzenleme ortaklık payı alı­nabileceği, bu saha..ihtiyacı karşılamadığı takdirde belediyeye ait arazinin, bu da yetmezse hazine ve'özel idareye ait arazilerden imar planında umumi hizmetle­re ayrılan arazilerin belediyeye bedelsiz devri ile bu arazilerin genel kullanım yerlerine tahsisinin sağlanacağı; bu :ğ*bi yerler var iken düzenlemeye giden sa­halardan her ne şekilde olursa olsun £35'in üzerinde düzenleme ortaklık payı alınamayacağı gibi bunu aşan kısmında kamusal kullanım yerlerinden tahsis edile-

meyeceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen yönetmeliğin 12.maddesinde hangi alanlardan hisse-lendirme yapılabileceği açıkça belirtildiğinden düzenleme ortaklık payı ile oluşturulması gereken park alanında parsel oluşturularak düzenlemeye giren par­sellerden bu parsele tahsis yapılamaz.

Bu durumda, mülkiyeti hazineye ait 1432 ve 2303 sayılı parsellerden *35 oranında düzenleme ortaklık payı alındıktan sonra imar planında park alanında kalan 4025 ada. 1 sayılı parselden tahsis yapılması, imar mevzuatına aykırı ol­duğundan davanın reddi yolundaki mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle İzmir 3.İdare Mahkemesinin 25.12.1998 günlü, E:1997/ 428. K:1998/1134 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gön­derilmesine 23-5.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas      No:1998/4543

Karar   No:1999/4156

ÖZETİ : İmar planında farklı bir amaca tahsis edilmiş yerde kalan yapının, par­selasyon işlemi sırasında korunmamış ol­masında ve davacıya başka bir parselden tahsis yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı  hk.-DD.103

Temyiz İsteminde Bulunan :   ... Belediye Başkanlığı

Vekilleri______ -L Av....  - Av....

Karşı Taraf       :  ...

Vekili                    : Av.  ...  - Av.   ...

İstemin   Özeti      ;  Manisa İdare Mahkemesinin 29.4.1998 günlü.  E:1997/248,

K:1998/184 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bu­lunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmak­tadır.

-Tetkik Hakimi Leyla Kodakoğlu'nun Düşüncesi : Temyiz ıstem-i'iri.n kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Anıl Genc'in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirti­len nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararırı dayandıyı hukuki' ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nite­likte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava... Merkez. ... Mahallesi., ... Mevkiinde bulunan ... ada. ... par

sel sayılı taşınmaza ilişkin olarak, 3194 sayıl! Yasanın 18.maddesi uyarınca ya­pılan parselasyon işleminin iptali istemiyle açılmış: idare mahkemesince, mahal­linde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi üzerine düzenlenen raporun dosya­da bulunan bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilmesinden. L4632 m2'lik ka-dastral parselin 8547 m2'lik kısmının içinde bulunduğu alanda dava konusu, parse­lasyon işleminin tesis edildiği, bu parselin hissedarı olan davacı tarafından 416 m2'lik alan üzerine inşa edilen fabrika binasının imar affı yasaları uyarın­ca ruhsata bağlandığı, korunması gereken bu yapının bulunduğu alanın yapı sahi­bine tahsis edilmesinin parselasyon işleminin temel ilkelerinden bınsi olmasına rağmen, davacıya fabrika binasının bulunduğu yerde oluşturulan imar parsellerin­den tahsis yapılmadığı anlaşıldığından, korunması mümkün olan yapıların tam ve hissesiz bir imar parselinin içine alınması suretiyle kullanım devamlılığının sağlanması gerektiğine ilişkin kurala uyulmaksızın yapılan parselasyon işleminin mevzuata aykırı olduğu gerekçesi ile iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden. 283 ada 14 parsel sayılı 14632 mc'lık parselin 8547 m2'lik kısmının parselasyon işlemi kapsamına alındığı, bu bölümdeki 1283 m2'lik davacı payından düzenleme ortaklık payı alındıktan sonra kalan kısmın bu yerde oluşturulan 1892 ada 1 parsel-1902 ada 6 parsel-1902 ada 11 parsel ve 190? ada 12 parsel sayılı taşınmazlardan pay verilmesi suretiyle karşılandığı: ka-dastral parsel üzerine davacı tarafından, inşa. edilen ve İmar atfı yasaları uya­ranca ruhsata bağlanmış olan fabrika binasının ise bu yerdi1 oluşturulan 1907 ada, 7. 8 ve 9 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde kaldığı ve davacının anılan parsellerin kendisine tahsis edilmesi gerektiği iddiası ile bu davavı açtığı ,im laşılmaktadır.

3194 sayılı Yasanın 18.maddesinin uygulamasına ilişkin Yönetmelimin t(. maddesinde,  imar veya kadastro parselleri üzerine inşa edilmiş ve <&i?&fl1>me m rasında plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir yapının bir

imar parseli içinde bırakılabileceği kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasında bulunan imar planı örneklerinden, uyuşmazlık konusu ta­şınmazların ayrık nizam 3 katlı ve ayrık nizam 7 katlı konut alanında kaldığı, işyeri niteliğinde olan davacının fabrika binasının taşınmazların imar planında­ki tahsis şekline uygun bir yapı niteliği taşımadığı anlaşıldığından, bu yapının müstakil bir imar parseli içinde korunması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kadastral parsel davacı ve diğer hissedarların müşterek mülkiyetinde bu­lunduğundan ve her bir paydaş taşınmazın her noktasında hak sahibi olduğundan, kadastral parselin küçük bir bölümüne fabrika binası inşa eden davacıya fabrika binasının üzerinde bulunduğu yerde oluşturulan parsellerin tahsis edilmemiş ol­masında ve yine kadastral parselin sınırlan içinde oluşturulmuş bulunan sözü edilen binaya komşu parsellerden pay verilmesine ilişkin işlemde mevzuata aykı­rılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Manisa İdare Mahkemesinin 29.4.1998 günlü, E:1997/ 248. K:1998/184 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gön­derilmesine 22.9.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas      No:1999/2255

Karar    No:2000/3230

ÖZCTİ : İlçe belediyesine ait parselas­yon yetkisinin plan değişikliği adı al­tında büyükşehir belediyesince kullanıla­mayacağı hk.-DD.105

-Temyiz İsteminde Bulunan:   ...  Belediye Başkanlığı

Veki 1 i  ______ -. Av.   ...

Karşı Taraf       :   ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili                  : Av.   ...

İstemin Özeti : Ankara 9.İdare Mahkemesinin 5.11.1998 günlü.E:1997/943. K:1998/1125 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulma-"sı istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bu­lunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmakta­dır.

Danıştay Tetkik Hakimi Şule Tataroğlu'nun Düşüncesi : Dava konusu plan ve plan notları ile parselasyon işleminin sonuçlan sağlanmaya çalışıldığından bu amaçla tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu ne­denle mahkeme kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Sevim Göle'nin Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürü­len hususlar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkra­sında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen ka­rarın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava........................... ve ... sayılı imar adaları 11e ilgili olarak yapılan

i/5000 ölçekli nazım imar planının ve plan notlarına ilişkin 13.5.1997 günlü, 197 sayılı büyüksehir belediye meclisi kararının iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, ... Belediyesince ha­zırlanan parselasyon planına ait dağıtım cetvellerinde ... mülkiyetinde olan 17064 ve 17065 sayılı imar adalarına ... Belediye hissesi girmesinin uygulamada sorunlar yaratacağından bahisle büyükşehir belediye başkanlığınca inşaatları de­vam ettirilen "... Spor Kompleksi" alanına ilişkin dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlandığı. Önceki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında .,. Kooperatifi mülkiyetinde olan 17064 ada ve 1 sayılı (34.989 m2). 17065 ada 1 sa­yılı (23.428 m2) parsellerin ve ... Büyükşehir Belediyesine ait 10.000 m2.ile 'birlikte toplam 68417 m2Mik atan bir bütün olarak değerlendirilerek, bu alanın 52291 m2'lık kısmının yeni 42710 ada 1 sayılı parsel olarak ... yönetimi ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasındaki 21.10.1994 tarihinde imzalanan proto­kol gereğince ... Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.10.1994 günlü, 438 sayılı kararına göre spor alam olarak korunduğu, geriye kalan 16116 mü'lik bölümün ise, 42709 ada 1 sayılı parselde park ve rekreasyon alanı olarak düzenlendiği, aynı adanın kalan 50.282 m2'lik bölümünün mevcut kullanım olan "Organ Nakli ve Rehabilitasyon Merkezi" olarak planlandığı. 18.3.1997 günlü, 1014/1302 sayılı belediye encümeni kararı ile onaylanan parselasyon planlan ile ... Büyükşehir Belediyesi ile S.S. ... Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, arasında yapılan protokol gereği spor tesisleri yapımından sonra ... Büyükşehir Belediyesine dev­redilmesi gereken ve halen mülkiyeti S.S. ... Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koopera­tifine ait olan 17064 ada 1 sayılı parselde tamamlanması durumunda kamunun ya­rarlanabileceği bir spor tesisinin inşaatı devam ederken mülkiyet kaydırması ya­pılarak parsel üzerinde ilçe belediyesince mülkiyet hakkı kazanmaya çalışılması­nın söz konusu parselasyon planının kamu yararı gözetilmeden hazırlandığım gös­terdiği, dolayısıyla bu parselasyon planı ile anılan parsellere ... Belediye hissesinin girmesi durumunda uygulamada sorunlar çıkacağından. 3030 sayılı Kanu­nun 6-A/b maddesi uyarınca uygulamayı denetlemek yetkisiyle çıkabilecek sorunla­rı önlemek amacıyla dava konusu alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin planlama tekniği, kamu yaran, şehircilik ilkeleri ve imar mevzu­atına uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; bu>karar davacı idare tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesinde; "Nazım İmar Planı: varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine var­sa kadastral durumu işlemiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunlukları­nı, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin   çözümü   gibi

[hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere (düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plan «olarak tanımlanmıştır.

;303O rsayn.lı aüyükşehir ■Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde ■'Kaırannamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 6-A/b maddesinde de büyük şehfir ;nazım imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak görevle-■ninrtn tfeüy.ük 'Şehnır .toe!lıedi;yesâi!ie' affît 'olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hükümlere göre.nazım imar planlan, halihazır haritalar lüzerine çizilen ve ticaret, sanayi, konut ve yeşil alan gibi bölgelerle iskan bakımından yoğun veya seyrök bölgeleri ve iskana elverişli, iskana elverişli ol­mayan veya iskana izin verilmeyen bölgeleri, topoğrafik özelliklerden faydalanma konularım., ulaşım sistemlerini ve bu giin" ana hatları göstermek suretiyle arazi [paRçaîlarmımı Jkıflflanma şekillerini ibBilirîleyen planlardır.

3194 .sayılı Yasanın 18.maddesinin 1.fıkrasında, imar hududu içinde bulu­nan binalı veya binasız ansa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın .-birbirieri ile,, yoll fazlaları, ille. kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına ■uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esasla­rına göre'hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya be-fkediyelerin yetkili olduğu kurala bağlanmıştır.

Anılan yasa hükümlerine göre ilçe belediyelerinin yetki alanında bulunan ;par-SBİ.aşyon işlemiyle amaçlanan: imar planı, plan raporu ve imar yönetmeliği hü-rkiKiTBnine göre imar adasının -tüm îbiçrraı ve boyutu, yapı düzeni, inşaat yaklaşma ısının ve bahçe mesafeleri, yapı yüksekliği ve derinliği, yerleşme yoğunluğu, ttaban alam ve kat alanı katsayısı, arazinin kullanma şekli, mülk sınırlan. ■■mevcut yapıılann durumu göz-önüne alınmak suretiyle üzerinde yapı yapmaya elve-TijŞİi imar parseli oluşturmaktır.

Uyuşmazlık konusu. 17064 ve 17065 sayılı imar adalarım da kapsayan 1/ 500.0 Ölçekli ıplan 28:5.1995 gün£t. 1/1000 öilçekli platn 19.8.1996 günü onanmış da­ha-sonra 18.3.1997 günlü belediye encümeni kararıyla parselasyon yapılmıştır.

Parselasyon işleminden sonra dava konusu 1/5000 ölçekli plan değişikliği yapılmış, bu değlşfifcflfik daMBİn idaraee .... iteledi yeşimce hazırlanan parselasyona ait dağıtım cetvellerinde ... mülkiyetinde olan 17064-17065 sayılı imar adala­rındaki parsellere ... belediyesine ait hisselerin girmesinin uygulamada sorun-Tarrçflkaracağı gerekçesine dayandırılmıştır.

1994 yılında ... Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ile büyükşehir be­lediyesi arasında yapılan protokol gereği kooperatife ait ve planda spor alam ■olarak belirlenen 17.064 ada 1 sayılı parseldeki 34.989 m2 arsanın büyükşehir be­lediyesine devredilmesinin kararlaştırılmasına ve bu parselde spor alam inşaa­tının sürmesine :karşnn parselasyon işlemiyle yapılan mülkiyet kaydırması ile anılan parsele ... belediye hissesinin girdiğinden bahisle, dava konusu planla ■^kooperatif mülkiyetinde olan 17064 ada. 1 sayılı ve 17065 ada 1 sayılı parseller ıi!le büyükşehir belediyesine ait 10.000 m2'lik yer olmak üzere toplam 68.417 m2 malanın 52.291 m2".sı (planda A ile işaretli) spor alam. kalan 16116 m2'si (plan­ette Ş nite .i^aıreEİTis) ;partk '>ve inekreasyon -a^lauiii. 'aynı imar adasının bir bölümü de  iTte işaröıElii) ^organ nakli ve reabnılitasysn alam    olarak   belirlenmiş-

tir.

1/5000 ölçekli dava konusu planla getirilen plan notlan ile "A" ile işaretli spor alam île "B1- ile işaretli-park ve rekreasyon alanının 17064 ada 1 ve 17065 ada 1 sayılı parseller ile 10.000 m2'lik ... Büyükşehir belediyesi his­sesinden oluşturulacağı. "C ile işaretli organ nakli ve reabilitasyon merkezi­nin 42709 ada 1 ve 2 sayılı parsellerden oluşturulacağı. 42709 ada 1.2 ve 42710 ada 1 sayılı parsellerden geriye kalan ... Belediyesine ait hisselerin ise diğer kamu alanlarında değerlendirileceği karara.bağlanmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca büyükşehir belediyelerinin parselasyon yapma yetkisi bulunmamaktadır. Oysa dava konusu nazım imar planı ve ,plan notları ile ilçe belediyesince yapılan parselasyon işlemi sonucu oluşan parsellerdeki ... Belediye hissesinin buradan çıkarılması amaçlanarak ilçe bele­diyesine ait parselasyon yetkisi plan değişikliği adı altında getirilen plan notlarıyla büyükşehir belediyesince kullanılmıştır.

Bu durumda, hukuka aykırı olan işleme ilişkin davanın reddi yolundaki mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

Açı ki anan nedeni eri e, Ankara 9.İdare Mahkemesi nin 5.11.1998 gün!ü, E:1997/943, K:1998/1125 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahke­meye gönderilmesine 23.5.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas  No:1998/4313

Karar No:1999/4953

ÖZETİ_: Davacının taşınmazını da kapsayan alanda yapılan parselasyon işleminin ip­tali yolunda verilen karardan sonra makul bir süre içinde yeniden bir parselasyon işlemi tesis edilmesi gerektiğinden yeni­den parselasyon işlemi yapılıp yapılmadı­ğı, yapılmış ise davacının yapısının ya­pılan bir parselasyon işlemi kapsamında korunup korunmayacağı hususunun göz önün­de bulundurulması suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerekeceği hk.-DD.103

Temyiz İsteminde Bulunan . .......

Vekili       : Av. ...

Karşı Taraf___ : ... Belediye Başkanlığı

Vekili______ ı Av. ...

İstemin Özeti : İzmir 1.İdare Mahkemesinin ta.3 1998 gunlu. E:1997/157. K:1998/174 sayılı kararımn usul ve yasaya aykırı olduğu one sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi_ Gonca Tetnizhân'ın Düşüncesi . Temyiz isteminin kabulü ile

mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Aynur Şahinok'un Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde one sürülen husus­lar. 257? sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.-fıkrasında be­lirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın da­yandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerekti­rir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADİNA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik -(Hak-iminiri açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra ışın gereği görüşüldü;

Dava....... Sokak. ... ada. ... parsel saatli taşıtıma/ üzerinde bulu­
nan yapının 3194 sayılı Yasanın 32. oad&St ■uyarınca.yıkımına1 ilişfci;n 21.1.1997
günlü. 143 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; idare
mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, dava konusu taşınmazın bölgede yapılan
732 sayılı parselasyon planı sonucu oluştuğu, davalı idarece verilen yapı ruh­
satı ile inşaata başlandığı ancak sözü edilen parselasyon işleminin 378 pafta.
36.16 ada. 34 parselle ilgili kısmının izmir 4. idare Mahkemesinin, ?.. 10 1996
günlö. E:1994/2463. K:1996/650 sayılı karan ile iptal edilmesi üzerce davd ko­
nusu 3 parsel sayılı taşınmazın da içinde yer aldığı 732 sayılı parselasyon pla

mmn yeniden düzenleneceği gerekçesiyle dava konusu taşınmaz için verilen 1.12. 1995 günlü. 275 sayılı inşaat ruhsatının 20.12.1996 günlü, 5393 sayılı işlem ile iptal edildiği, anlaşıldığından yargı kararı ile 732 sayılı parselasyon planının kararda sözü edilen parselle ilgili kısmının iptaline karar verilmiş ise de. parselasyon planlarının özelliği gereği belli bir kısmında yapılacak olan dü­zeltme ya da değişiklik plana giren tüm parsellerin miktar ve sınırlarını etki­leyeceğinden anılan plan uyarınca oluşmuş parsellerde yapı yapılmak üzere veri­len inşaat ruhsatlarının iptal edilerek yapıların yıkımına karar verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, dava konusu taşınmazı da kapsayan alanda yapı­lan 732 sayılı parselasyon işlemine ilişkin 16.8.1994 günlü, 1870 sayılı beledi­ye encümeni kararının iptali yolundaki İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2.10.1996 günlü, E:1994/2463, K:1996/650 sayılı kararının Danıştay 6. Dairesinin 9.3.1998 günlü, E:1997/417, K:1998/1259 sayılı kararıyla onandığı ve karar düzeltme iste­minin de 21.4.1999 günlü. E:1998/4980. K:1999/2113 sayılı kararla reddedilmesi üzerine anılan kararın kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda dava konusu parselasyon işleminin iptali yolunda verilen ka­rardan sonra makul bir süre içinde yeniden bir parselasyon işlemi tesis edilmesi gerektiğinden olayda yeniden bir parselasyon işlemi yapılıp yapılmadığı yapılmış ise davacının yapısının yapılan bu parselasyon işlemi kapsamında korunup korun-mayacağı hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle yeniden bir karar veril­mesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle İzmir 1.İdare Mahkemesinin 18.3.1998 günlü, E-.1997/ 157, K:1998/174 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gön­derilmesine 19.10.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

T.C.

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No : 2002/402

Karar No : 2003/2570

Özeti : 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı olan 1/1000 ölçekli planda imar mevzuatına uyarlık bulunmadığı hk.-DKD.2

Temyiz İsteminde Bulunanlar   : 1-... Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. ...

2-Davalı İdare Yanında Davaya Katılan: Türk Eczacılar Birliği Vekilleri: Av. ... -Av. ...

Karşı Taraf                                          :... Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili    : Av....

İstemin Özeti : Ankara 6. İdare Mahkemesinin 20.9.2001 günlü, E:2001/1147,

K:2001/1013   sayılı   kararının   usul  ve  yasaya  aykırı  olduğu   ileri  sürülerek  bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Gonca Temizhan'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı M.İclal Kutucunun Düşüncesi : Davalı ve davalı yanında davaya katılanın temyiz dilekçelerinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz istemlerinin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, mülkiyeti ... Belediyesine ait 27343 sayılı parselin kreş alanından sağlık tesisleri alanına dönüştürülmesi yolundaki 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin 15.4.1997 günlü, 121 sayılı ... belediye meclisinin ısrar kararının iptali İstemiyle açılmış, İdare Mahkemesince , Danıştay 6. Dairesinin 22.6.2001 günlü, E:2000/1194, K:2001/3544 sayılı bozma kararına uyularak, dava konusu yapılmayan 1/5000 ölçekli planda kreş alanında kalan taşınmazın sağlık tesisleri alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu İşlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 6. İdare Mahkemesinin 20.9.2001 günlü, E:2001/1147, K:2001/1013 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, fazla yatırılan 4.920.000.- lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 24.4.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 


imar hukukcusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-04 (2836 okuma)

[ Geri Dön ]