imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştay Başkanlar Kurulu içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 75
imar hukukuTürkiyenin imar hukuku sorunları


Yeni Sayfa 7

YARGI KARARLARI

 

DANIŞTAY BAŞKANLAR KURULU KARARLARI

 

          T.C.

D A N I Ş T A Y

Başkanlar Kurulu

Esas  No   : 2005/85

Karar No   : 2006/6

 

Özeti : 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca yapılan toplu görüşme toplantısında tarafların oturma düzenine yapılan itirazın reddine ilişkin işlem ve dayanağı yönetmelik kuralının iptali istemiyle açılan davanın Onuncu Dairede görülmesi gerektiği hakkında.

 

            Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu tarafından, Başbakanlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına karşı açılan davada, Danıştay Onuncu ve Beşinci Daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlığına ilişkin dosya incelendi.

            Gereği görüşülüp düşünüldü:

            Danıştay Başsavcısı …, Başkanvekili …, Dördüncü Daire Başkanı …, Sekizinci Daire Başkanı …, Dokuzuncu Daire Başkanı … ile Onuncu Daire Başkanı …'in, "4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa dayanılarak çıkarılan, Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 12'nci maddesinde: Kamu İşveren Kurulunun, kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramiye, lojman tazminatı, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ile bu mahiyetteki etkinlik ve verimlilik arttırıcı diğer yardımlar konusunda toplu görüşme yapmaya yetkili ve görevli olduğu kurala bağlanmış olup, anılan Yönetmeliğin 16'ncı maddesinde de, kamu işveren kurulunun çalışma usul ve esasları belirtilmiştir.

            Kamu görevlilerinin yukarıda sayılan parasal ve özlük haklarına ilişkin hususların tespit edileceği toplantıya kamu görevlilerini temsilen katılan sendikalar ve bunların bağlı oldukları konfederasyon temsilcilerinin toplantıdaki konumları, kurulların oluşumu ve toplantı düzenine ilişkin hususları kurala bağlayan kanun ve buna dayalı olarak çıkarılan düzenleyici metinlerin kamu görevlilerine ilişkin mevzuat ve bu kuralların uygulanmasından kaynaklanan davaların da kamu görevlilerine ilişkin uyuşmazlık tanımı içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Buna göre, kamu işveren kurumunun toplanma düzenine ilişkin işlem ve dayanağı Yönetmelik kuralının iptali istemiyle açılan davanın, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli Danıştay Beşinci Dairesince sonuçlandırılması gerekmektedir." yolundaki ayrışık oylarına karşılık,

            Dava, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu tarafından, 15/8/2005 tarihinde yapılan toplu görüşme toplantısında, tarafların oturma düzenine yapılan itirazın reddine ilişkin işlem ve bu işlemin dayanağı olarak gösterilen 9/11/2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin 1'inci bendinin iptali istemiyle açılmıştır.

            2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 34'üncü maddesinde vergi davalarına bakan dava daireleri hariç, diğer idari dava dairelerinin görevleri dışında kalan uyuşmazlıklara ilişkin davaların Onuncu Dairece çözümleneceği kurala bağlanmıştır.

            4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 41'inci maddesinin (c) ve (f) bentlerine dayanılarak hazırlanan, dava konusu Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 12'nci maddesinde Kamu İşveren Kurulunun teşkili düzenlenmiş, Kamu İşveren Kurulunun çalışma usul ve esasları başlıklı 16'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında ise; "Bu Yönetmeliğin 15'inci maddesi uyarınca belirlenen sendika ve konfederasyon temsilcileri ile kurul üyeleri çağrı yapılmasına gerek kalmaksızın her yılın Ağustos ayının onbeşinci gününde Başbakan tarafından görevlendirilen Devlet Bakanının başkanlığında toplanır." kuralı yer almıştır.

            İnceleme konusu olayda, 15/8/2005 tarihinde yapılan toplu görüşme toplantısında davacı Konfederasyonun Genel Başkanının tarafların oturma düzenine yaptığı itirazı reddeden davalı idare işlemi ve bu işlemin dayanağı olan Yönetmeliğin 16/1'inci maddesinde yer alan; görüşmelerin, Başbakan tarafından görevlendirilen Devlet Bakanının başkanlığında yapılacağı yolundaki kuralın iptali istemine ilişkin uyuşmazlığın kamu görevlilerine ait mevzuatından doğan dava ve işler kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

            Açıklanan nedenlerle kamu görevlilerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan dava ve işler kapsamında bulunmayan ve konusu itibarıyla diğer idari dava dairelerinin görevleri dışında kalan uyuşmazlığın görümü ve çözümü görevinin, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 34'üncü maddesi uyarınca Onuncu Daireye ait bulunduğuna, dosyanın anılan Daireye gönderilmesine 17/2/2006 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

 

          T.C.

D A N I Ş T A Y

Başkanlar Kurulu

Esas  No   : 2006/10

Karar No   : 2006/16

 

Özeti : Parasal haklara ilişkin bir uyuşmazlığın Beşinci Dairenin görev alanına girebilmesi için, parasal hakkın 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda düzenlenen parasal haklar arasında yer alması gerektiği hakkında.

 

            … tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına karşı açılan dava sonucunda, Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen 30/4/2002 günlü ve E:2001/211, K:2002/595 sayılı kararın temyizen incelenmesi aşamasında, Danıştay Onbirinci ve Beşinci Daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlığına ilişkin dosya incelendi.

            Gereği görüşülüp düşünüldü:

            Onbirinci Daire Başkan Vekili …'nun, "Özelleştirme sonucu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına APK uzmanı olarak atanan davacıya, makam tazminatı adı altında yapılan ödemenin 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22'nci maddesi uyarınca ödenmesi öngörülen fark tazminata dahil edilmemesinden kaynaklanan uyuşmazlığın, 4046 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gerektiğinden, davanın görümü ve çözümü görevi 2575 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi uyarınca Beşinci Daireye ait bulunmaktadır." yolundaki ayrışık oyuna karşılık,

            Dava, Petrol Ofisi Anonim Şirketinde Uzman olarak görev yapmakta iken 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığına APK uzmanı olarak atanan davacının, yeni kurumundaki parasal haklarının makam tazminatı eklenmeksizin hesaplanması üzerine yaptığı itirazın reddine ilişkin işlemin iptali ve kadro maaşına makam tazminatı uygulanmasına karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

            Danıştay Başkanlar Kurulunca verilen 6/11/2000 günlü ve 2000/28 sayılı karar ile Onbirinci Daire, emeklilik ve emekli sandığı mevzuatına, kamu görevlilerinin parasal haklarına (Göstergeler, vekalet görevi, ikinci görev, ders görevi, mali hükümler 'aylık, katsayı, vekalet aylığı, ikinci görev aylığı, ders ve konferans ücreti, fazla çalışma ücreti, temsil giderleri', parasal ödül, makam tazminatı, yabancı dil tazminatı, lojman tazminatı, ek tazminat, ek ödenek, taban ve kıdem aylığı ile bunlar dışında kalan iş sonu tazminatı ve 657 sayılı Kanunun mülga 213'üncü maddesinden sonra gelen Ek Madde ve bununla ilgili Bakanlar Kurulu Kararları ile düzenlenmiş olan zam ve tazminatlar dahil olmak üzere aynı nitelikteki tazminat ve ödemeler) ilişkin uyuşmazlık dosyaları ile afet işlerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan davaları çözümlemekle görevlendirilmiştir.

            Dosyanın incelenmesinden uyuşmazlığın Petrol Ofisi Anonim Şirketinde Uzman olarak görev yapmakta iken 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanun  uyarınca  Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanlığına APK uzmanı olarak atanan davacının, nakilden önce görev yaptığı Petrol Ofisi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejimi Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olmaması nedeniyle bu kuruluşta çalışan kapsam dışı personelin makam tazminatından yararlanamayacağı gerekçesiyle kadro maaşına makam tazminatı uygulanmaması yolunda işlem tesis edilmesinden kaynaklanmıştır.

            Başkanlar Kurulunun, daireler arası iş ve dosya devrine ilişkin yukarıda anılan kararı uyarınca parasal haklara ilişkin bir uyuşmazlığın Beşinci Dairenin görev alanına girebilmesi için, parasal hakkın 4046 sayılı Kanunda düzenlenen parasal haklar arasında yer alması ve uyuşmazlığın da 4046 sayılı Kanun kuralları uygulanarak çözümlenmesi gerekmektedir.

            İnceleme konusu olayda davacının parasal haklarının hesaplanmasında, makam tazminatı almaya hakkı olan personel arasında yer alıp almadığına ilişkin belirlemenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun makam tazminatı ve buna ilişkin IV sayılı cetvel hükümlerinin değerlendirilmesine bağlı olduğu açıktır.

            Buna göre, 657 sayılı Kanunun parasal haklara ilişkin kurulların uygulanmasından kaynaklanan davanın görümü ve çözümü görevinin 6/11/2000 günlü ve 2000/28 sayılı Başkanlar Kurulu kararı uyarınca Onbirinci Daireye ait bulunduğuna, dosyanın anılan Daireye gönderilmesine 24/3/2006 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

 

          T.C.

D A N I Ş T A Y

Başkanlar Kurulu

Esas  No   : 2006/13

Karar No   : 2006/19

 

Özeti : İlk derece mehkemesi olarak ilgili dairece karara bağlanan ancak, daireler arası dosya devri nedeniyle başka dairenin görev alanına aktarılan dosyaların kanun yollarına konu edilerek bozulması halinde, bu davaların kararı veren dairece çözümlenmesi gerektiği hakkında.

 

            … tarafından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına karşı açılan davada, Danıştay Onikinci ve Sekizinci Daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlığına ilişkin dosya incelendi.

            Gereği görüşülüp düşünüldü:

            Dava, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan davacının, kamu görevinden çıkarılma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulunun 28/4/1999 günlü ve 99/64 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

            Danıştay Başkanlar Kurulunun 16/6/2004 günlü ve 2004/13 sayılı kararı ile; Onikinci Dairede görülmekte olan işlerden, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlerine ilişkin dava ve temyiz başvurularının Sekizinci Dairede görülmesi öngörülmüş, yine Danıştay Başkanlar Kurulunca alınan 22/6/2005 günlü ve 2005/21 sayılı karar ile de, Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda, ilgili dairece karara bağlanan, ancak daireler arası iş ve dosya devri nedeniyle başka bir dairenin görev alanına giren uyuşmazlık dosyalarının kanun yollarına konu edilerek bozulması halinde, bu dosyaların, kararı veren dairece sonuçlandırılması gerektiği kurala bağlanmıştır.

            İnceleme konusu olayda, dava konusu uyuşmazlığa ilişkin olarak Danıştay Onikinci Dairesince verilen 29/2/2000 günlü ve E:1999/4667, K:2000/1097 sayılı kararın, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca bozulması üzerine, dava dosyasının Onikinci Daireye iade edildiği; Dairece verilen 13/1/2005 günlü ve E:2005/41, K:2005/16 sayılı karar ile, söz konusu uyuşmazlığın görümü ve çözümü görevinin, 16/6/2004 günlü ve 2004/13 sayılı Başkanlar Kurulu kararı uyarınca Sekizinci Daireye verildiği gerekçesiyle dosyanın Sekizinci Daireye gönderildiği; Sekizinci Dairenin ise, Başkanlar Kurulunun yukarıda anılan 22/6/2005 günlü ve 2005/21 sayılı kararı gereğince uyuşmazlığı çözümleme görevinin Onikinci Daireye ait bulunduğu gerekçesiyle görevli dairenin belirlenmesi için dosyanın Başkanlar Kuruluna sunulduğu anlaşılmaktadır.

            Her ne kadar Başkanlar Kurulunun 16/6/2004 günlü ve 2004/13 sayılı kararı ile Yükseköğretim Kanununda belirtilen öğretim elemanları, memur ve diğer personelin disiplin işlerine ilişkin dava ve temyiz başvurularını çözümleme görevi Sekizinci Daireye verilmiş ise de, yine Kurulca alınan 22/6/2005 günlü ve 2005/21 sayılı karar ile, ilk derece mahkemesi olarak ilgili dairece karara bağlanan ancak, daireler arası dosya devri nedeniyle başka dairenin görev alanına aktarılan dosyaların kanun yollarına konu edilerek bozulması halinde bu davaların kararı veren dairece çözümlenmesi kurala bağlandığından, ilk derecede Onikinci Dairece karara bağlanan dosyanın, İdari Dava Daireleri Kurulunca verilen bozma kararı üzerine anılan Dairece sonuçlandırılması gerekmektedir.

            Açıklanan nedenlerle dosyanın Onikinci Daireye gönderilmesine 24/3/2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

          T.C.

D A N I Ş T A Y

Başkanlar Kurulu

Esas  No   : 2006/14

Karar No   : 2006/20

 

Özeti : 1- Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali istemiyle açılan davanın Beşinci ve Onuncu Dairelerin birlikte yapacakları toplantıda çözümlenmesi gerektiği,

            2- En fazla iki dairenin ortak heyet yapabileceği hakkında.

 

            … ile … tarafından, Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığına karşı açılan davada, Danıştay Onuncu ve Beşinci Daireleri arasında çıkan görev uyuşmazlığına ilişkin dosya incelendi.

            Gereği görüşülüp düşünüldü:

            Dava, 5/5/2005 günlü ve 25806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1, 2 ve 26'ncı maddelerinin iptali istemiyle açılmıştır.

            2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 29'uncu maddesinde Beşinci Dairenin, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümleyeceği belirtilmiş, aynı Kanunun 34'üncü maddesinde ise, vergi davalarına bakan dava daireleri hariç diğer dava dairelerinin görevi dışında kalan uyuşmazlıklara ilişkin dava ve işleri çözümlemek Onuncu Dairenin görevleri arasında sayılmıştır. Yine aynı Kanunun Ek 1'inci maddesinde ise, iki dava dairesinin görevine ilişkin uyuşmazlıkların, o dava dairelerinin birlikte yapacakları toplantıda karara bağlanacağı kuralına yer verilmiştir. 

            Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri dahil, genel, özel dal, gün, ilçe/belde, eğitim ve araştırma hastanelerinde, hizmetlerin uygulama esaslarını göstermek, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve hizmet gereklerine uygun hastane işletmeciliğini sağlamak amacıyla çıkarılan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde: Tıbbi hizmetler ve bu hizmetlerin türü, sorumlular ve görevin yerine getirilme biçimi, bilimsel kurulların oluşumu, görev alanları, çalışma yöntemi ve üyelerin görev süreleri; yönetim hizmet birimlerinin yerleşimi ve çalışma düzeni; sağlık personeli ve diğer çalışanların nöbet tutma esasları, nöbet türleri, hasta kabul, muayene ve tedavi ücretleri; mutfak, beslenme, ambar, satınalma ve ayniyat işlemleri; tıbbi hizmet, idari, teknik ve diğer işlerde çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları, atanma, usul ve şartları ile çeşitli hükümler adı altında personel kıyafeti, yasaklar ve hasta hakları uygulaması konuları düzenlenmiştir.

            Buna göre anılan Yönetmeliğin, sadece personel hukukuna yönelik olmayıp çeşitli konularda düzenleme içermesi nedeniyle kamu görevlilerine ait mevzuat tanımı içerisinde değerlendirilerek sınırlandırılması mümkün değildir. Öte yandan, Danıştay dava daireleri arasındaki iş ve görev dağılımı ile 2575 sayılı Kanunun yukarıda anılan Ek 1'inci maddesi uyarınca en fazla iki dava dairesinin ortak heyet yapabileceği yolundaki kural dikkate alındığında, iptali istenilen Yönetmelik maddelerinin düzenlediği konular ve uyuşmazlığın özü itibarıyla davanın, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıkları çözümlemekle görevli dava dairesi ile diğer idari dava dairelerinin görevi dışında kalan dava ve işleri çözümlemekle görevli dava dairesince incelenip karara bağlanması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

            Bu bağlamda uyuşmazlığın, kamu görevlilerine ilişkin mevzuat hükümleri uyarınca değerlendirilmesi gereken kısmı, 2575 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi uyarınca Beşinci Dairenin; diğer idari dava dairelerinin görevi dışında kalan kısmı ise, 2575 sayılı Kanunun 34'üncü maddesi uyarınca Onuncu Dairenin görevindedir.

            Açıklanan nedenlerle, Beşinci ve Onuncu Dairelerin görevlerine ilişkin bulunan uyuşmazlığın, her iki dava dairesinin birlikte yapacakları toplantıda çözümlenmesi gerektiğinden, müşterek heyet oluşturularak karar verilmesi için dosyanın Beşinci Daireye gönderilmesine 24/3/2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


imar hukukcusu
Türkiyenin en iyi imar hukukcusu

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-09 (1411 okuma)

[ Geri Dön ]