imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 65
imar hukuku
Yeni Sayfa 24
1996 YILINDA YAPILAN KAMULAŞTIRMA İLE TAŞINMAZIN MÜLKİYETİ İDAREYE 0 25 0 2007-02-28 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· UYUŞMAZLIK KONUSU TAŞINMAZIN TRAFO YERİ OLARAK KAMULAŞTIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEML 0 29 0 2007-02-28 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAMULAŞTIRMA NETİCESİ ORTAYA ÇIKAN TAPU HARÇLARININ KAMULAŞTIRMAYI YA- 0 17 0 2007-02-28 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 23.MADDESİ UYARINCA AÇILAN DAVANIN ÇÖZÜM YERİNİN ADLİ YAR 0 21 0 2007-02-28 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAMULAŞTIRMA KARARINI İPTAL EDEN BELEDİYE ENCÜMENİ KARARININ İPTALİ 0 33 0 2007-02-28 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· GERİ ALMA DAVASININ, ANILAN YASANIN 24.MADDESİ GERE?İNCE ADLİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜ
Arsa ofisinin görevinde olan kamu hizmetinin yürütüldüğü sırada uğranılan zararı 0 22 0 2007-02-28 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kısmen kamulaştırmadan vazgeçme işlemine karşı dava adli yargıda açılacak 0 26 0 2007-02-28 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇİLMESİ NEDENİYLE U?RANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİYLE AÇILA 0 13 0 2007-02-28 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAMULAŞTIRILAN YERİN BOŞALTILMASI İÇİN 2942 SAYILI YASANIN 20.MADDESİ 0 13 0 2007-02-28 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KAMULAŞTIRILAN YERİN TAHLİYESİ KONUSUNDA DÜZENLENEN İŞLEMİN KESİN VE
TAPUDA MALİK HANESİ BOŞ BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNDE MÜLKİYET SAVIYLA AÇI 0 14 0 2007-02-28 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· BELEDİYEYE AİT UYUŞMAZLIK KONUSU BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI İLE TESBİT 0 20 0 2007-02-28 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· DAVACININ YAPISINA ENKAZ BEDELİ YERİNE BİNA BEDELİ ÖDENMESİ GEREKTİ?İ İDDİASI Dİ 0 12 0 2007-02-28 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· köy yararına kamulaştırmada tebligat 0 13 0 2007-02-28 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kamulaştırma nedeniyle uğranılan zarara karşı idari yargı yerinde dava açılması
Kamulaştırma Kanunu'nun 12. maddesinin uygulanmasından doğan davanın, anılan mad 0 11 0 2007-02-28 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KISMEN YOLA İSABET EDEN TAŞINMAZIN BU BÖLÜMÜ DIŞINDA KALAN KISMININ 0 11 0 2007-02-28 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· acele kamulaştırma 0 10 0 2007-02-28 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kamulaştırmada dava açma süresi 0 18 0 2007-02-28 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· KADASTRO GÖRMEMİŞ YERLERDEKİ TAŞINMAZLARIN 2942 SAYILI KANUNUN 9. MADDEDE BELİRT
kamulaştırmada dava açma süresi asliye hukuk mahkemesi tebligatından itibaren ot 0 12 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· Belediyelerin, mezarlık yeri olarak kullanılmak amacıyla belediye veya mücavir a 0 11 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kamulaştırma işlemine karşı öğrenme üzerine dava açılmaz muhakkak tebligat yapıl 0 9 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ölü şahıs adına kamulaştırma yapılamaz. 0 14 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kamulaştırmasız el atma davası adli yargıda görülecektir.
imar planına dayalı kamulaştırmalarda ayrıca kamu yararı alınmasıan gerek olmadı 0 14 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İLÇE BELEDİYESİNİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE TESİS EDİLEN UCUZ KONUT YAPILMASI AM 0 11 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· kamulaştırmayı yapan idare bankadaki bedel üzerine bolke koyamaz. 0 13 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· köyün çay bahçesi yapma amacıyla kamulaştırma yapamayacağı hk. 0 10 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· belediyeler kendi sınırları dışındaki taşınmazları kamulaştıramazlar.
kamulaştırmada pazarlıkta anlaşılması halinde dava açmanın anlamı yoktur. 0 9 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN İLE 1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN ARASINDAKİ MEVCUT UYUŞMAZLI?IN NAZIM 0 9 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 1/5000 dava konusu değil ise buna uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı iptal 0 9 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· 1/5000 ölçekli nazım imar plânı yapılmadan 1/1000 ölçekli planda değişiklik yapı 0 10 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· organize sanayi bölgesinde yıkım kararını belediyeler verecektir.
mücavir alan sınırını genişletilebilmesi için muhakkak karar alınması gerektiği 0 16 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· camiler kamunun ortak kullanımına ait yapı değil umumi yapadır dolaysıyla planın 0 12 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· belediye mücavir alanı dışındaki taşanmaz belediyenin para cezası veremeyeceği h 0 16 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· belediyelerin kendi sınırları içinde imar planı yapma yetksinin bulunduğu hk. 0 10 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· organize sanayi bölgelerenide para cezalarını belediyeleri vereceği
belediye hizmet alanının hangi hizmet için kullanılacağının belirtilmesi gerekti 0 7 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· tel örgü yapı olmadığı için ruhsata tabi değildir ve yıkım kararına konu olmaz. 0 8 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· GSM baz istasyonu yer seçimi 0 9 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· İMAR PLANI DE?İŞİKLİKLERİNDE PLAN MÜELLİFİNİN GEREKÇELİ UYGUN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI 0 20 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· ÜST ÖLÇEKLİ PLAN VARSA ALT ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARININ UYGULAMA İŞLEMİ NİTELİ?İNDE
3194 sayılı İmar Kanunu, planlama ilke ve esaslarını düzenleyen, 5393 sayılı Bel 0 10 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· AYNI TÜZEL KİŞİLİ?İ TEMSİL EDEN BAKANLIKLARIN BİRBİRLERİNE KARŞI İPTAL 0 8 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imara aykırı durumda işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilebilir. 0 7 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· imar planına aykırı kullanım mümkün değildir. 0 8 0 2007-02-27 Yazdırılabilir Sayfa Bu Haberi Arkadaşına Gönder
· özelleştirilen alanda belediyelerin yetkisi kalkmaktadır.


imar hukukcusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-07 (1430 okuma)

[ Geri Dön ]