imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

DANIŞTAYIN İMAR KONUSUDAKİ ÖRNEK İÇTİHATLARI
İMAR HUKUKUTÜRKİYENİN İMAR SORUNLARI


Yeni Sayfa 5

Danıştay 6. Dairesinin 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesi uyarınca internet sitesinde yayımladığı kararların listesi aşağıdadır.

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DANIŞTAY ÜÇÜNCÜ DAİRE 1993 305 1992 1562 09/02/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1987 874 1987 74 08/10/1987
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1987 999 1987 171 10/11/1987
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1988 1165 1988 1961 25/10/1988
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1989 562 1988 673 15/03/1989
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1989 720 1988 2225 29/03/1989
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1989 1828 1988 2005 26/09/1989
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1989 1923 1988 1752 16/10/1989
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1989 2007 1988 1854 31/10/1989
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1989 2051 1988 1857 31/10/1989
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1989 2075 1988 2050 31/10/1989
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1989 2217 1989 1886 21/11/1989
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1989 2282 1989 1746 28/11/1989
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1989 2436 1989 2043 11/12/1989
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1989 2862 1989 236 25/12/1989
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1989 2894 1989 605 27/12/1989
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1990 37 1989 3211 29/01/1990
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1990 243 1988 1975 28/02/1990
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1990 561 1988 1990 09/04/1990
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1990 1471 1989 361 18/09/1990
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1990 2658 1990 1161 17/12/1990
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1991 980 1990 759 02/05/1991
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1991 1104 1990 1534 13/05/1991
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1991 1632 1991 117 18/06/1991
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1991 2083 1990 2033 22/10/1991
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1991 2565 1989 3301 20/11/1991
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1991 3123 1989 2722 17/12/1991
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1991 3208 1991 1653 23/12/1991
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1992 525 1990 1660 12/02/1992
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1992 1469 1990 2078 10/04/1992
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1992 1546 1990 1641 15/04/1992
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1992 1637 1990 2310 26/06/1990
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1992 1655 1990 2731 16/04/1992
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1992 1658 1990 2740 16/04/1992
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1992 1836 1991 107 22/04/1992
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1992 1851 1990 2612 22/04/1992
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1992 1941 1990 2107 29/04/1992
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1992 2139 1991 2069 12/05/1992
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1992 2199 1991 2016 15/05/1992
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1992 2354 1991 1813 21/05/1992
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1992 2437 1991 1464 26/05/1992
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1992 3333 1991 1100 28/09/1992
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1992 4050 1991 3324 09/11/1992
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1992 4503 1991 3506 25/11/1992
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1992 4902 1991 3486 14/12/1992
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1992 5040 1991 3137 21/12/1992
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1992 5051 1992 104 21/12/1992
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1992 5184 1991 2852 24/12/1992
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 264 1992 2480 08/02/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 491 1992 1621 16/02/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 535 1992 729 17/02/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 681 1992 828 24/02/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 956 1992 358 10/03/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 1368 1992 2724 07/04/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 1657 1992 4448 22/04/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 1752 1992 3653 03/05/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 1767 1992 3168 04/05/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 1959 1992 3948 20/05/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 1984 1992 4353 24/05/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 2035 1992 4278 24/05/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 2263 1992 3046 10/06/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 2320 1993 1750 11/06/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 3926 1992 4617 04/10/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 4119 1993 145 12/10/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 4167 1993 922 13/10/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 4413 1992 3933 21/10/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 4653 1992 5099 08/11/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 5211 1992 2430 09/12/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1993 5290 1993 560 09/12/1993
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1994 1037 1994 319 09/03/1994
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1994 1794 1993 3323 03/05/1994
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1994 1909 1993 2906 11/05/1994
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1994 2103 1993 2829 30/05/1994
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1996 4650 1995 4733 25/10/1996
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1997 1423 1996 1411 18/03/1997
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1997 1843 1996 2121 03/04/1997
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1997 4865 1996 5742 10/11/1997
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1997 5196 1996 5705 19/11/1997
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1997 5378 1996 5807 27/11/1997
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1997 5593 1997 772 08/12/1997
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1997 5646 1997 398 09/12/1997
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1998 5520 1997 4788 17/11/1998
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1999 1122 1998 1970 25/02/1999
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1999 3159 1998 3254 09/06/1999
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1999 4953 1998 4313 19/10/1999
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1999 6529 1998 7473 14/12/1999
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 1999 6830 1998 5655 23/12/1999
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2000 749 1999 3541 10/02/2000
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2001 1320 2000 799 19/03/2001
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2002 5400 2001 4866 20/11/2002
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2002 5462 2001 4142 21/11/2002
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2003 3727 2002 5869 13/06/2003
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2003 4220 2003 917 09/07/2003
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2003 5294 2002 2166 31/10/2003
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2004 394 2002 3582 23/01/2004
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2004 685 2002 4645 11/02/2004
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2004 883 2002 4170 18/02/2004
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2004 961 2002 4783 20/02/2004
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2004 2703 2002 5825 30/04/2004
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2004 3177 2002 6908 20/05/2004
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2004 3361 2003 2761 28/05/2004
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2004 3442 2002 6073 02/06/2004
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2004 4160 2003 674 25/06/2004
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2004 4987 2003 1196 18/10/2004
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2004 5210 2003 1527 02/11/2004
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2004 5538 2003 1984 10/11/2004
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2004 5815 2003 1722 19/11/2004
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2004 6378 2003 3435 08/12/2004
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2004 6658 2004 1834 15/12/2004
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2004 6769 2004 2700 21/12/2004
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2004 6883 2003 2824 22/12/2004
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2004 6885 2003 3434 22/12/2004
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2005 33 2003 3433 11/01/2005
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2005 594 2003 3742 08/02/2005
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2005 649 2003 4224 09/02/2005
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2005 799 2004 2848 14/02/2005
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2005 947 2003 4396 18/02/2005
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2005 1459 2005 843 11/03/2005
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2005 1548 2003 5193 15/03/2005
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2005 2135 2004 8321 12/04/2005
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2005 2332 2003 5761 19/04/2005
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2005 2335 2003 5615 19/04/2005
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2005 2537 2003 6468 03/05/2005
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2005 2570 2003 5961 04/05/2005
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2005 2725 2003 6322 11/05/2005
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2005 2789 2003 6482 12/05/2005
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2005 3650 2003 6692 17/06/2005
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2005 4727 2003 7653 13/10/2005
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2005 5523 2005 1641 16/11/2005
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2005 5760 2004 124 23/11/2005
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2006 659 2004 4776 20/02/2006
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2006 1921 2004 1650 12/04/2006
  DANIŞTAY  ALTINCI DAİRE 2006 2316 2004 2958 01/05/2006
 DANIŞTAY  DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ 1990 101 1990 670 20/0


İMAR HUKUKÇUSU
"imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı", imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği suçları", ve her türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar hukukçusu"

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-16 (1808 okuma)

[ Geri Dön ]