imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 39
imar hukuku
Yeni Sayfa 26

 

Altıncı Daire

Esas  No:1999/468

Karar No:2000/850

ÖZETİ : ... Büyükşehir Belediyesinin 3030 sayılı Yasanın 7. maddesine dayanarak İç­işleri Bakanlığınca çıkarılan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri ve Fon Yönetmeliğine istinaden yönetme!ik çıkarma ve zemin tahrip bedeli isteme yetkisinin bulunmadığı hk.-DD.104

Temyiz İsteminde Bulunan : ... Ltd.Şti.

Vekili______ ı Av. ... - Av. ...

Karşı Taraf  : ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili______ ı Av. ...

İstemin Özeti : Ankara 2.İdare Mahkemesinin 7.10.1998 günlü, E:1998/957, K:1998/1002 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu Öne sürülerek bozulma­sı istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Ayhan Çarıkçı'mn Düşüncesi : Temyiz isteminin Kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Turan Karakaya'mn Düşüncesi : Dava, davacı şirketten zemin tahrip bedeli istenilmesine ilişkin işlemin iptali istemi ile açılmış, idare mahkeme­since dava reddediliniştlr.

Dava dosyasının incelenmesinden, dava konusu işlemin ... Büyükşehir Bele­diyesi Alt Yapı ve Koordinasyon Merkezi (...) Kuruluş, Görev, Yetki, Çalışma ve Usulleri Yönetmeliğinin 22.maddesi uyarınca tesis edildiği anlaşılmaktadır.

AYKOME Yönetmeliğinin 1.maddesinde, bu yönetmelimin 3030 sayılı Kanunun 7.maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmeliğe göre düzen­lendiği belirtilmekte ise de. anılan kanun maddesinde ve yönetmelikte, büyükşe­hir belediyesinin bu konuda yönetmelik çıkarabileceğine ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.

Diğer taraftan 3030 sayılı Kanunda ruhsatsız kazı yapılması halinde, bü­yükşehir belediyelerince ceza ve gecikme zammı alınabileceğine ilişkin bir dü­zenlemede yer almamaktadır.

Bu durumda dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığından, idare mahkemesince verilen kararda isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz>isteminin kabulü ile idare mahkemesi kararı­nın bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MÎLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü: Dava.... No: ... adresinde oto yıkama ve yağlama faliyetinde bulu­
nan davacı şirketin izinsiz olarak işyerinin önündeki bordör taşlarım kırarak
oto giriş çıkışım sağladığından bahisle ... Büyükşehir Belediyesi Altyapı ve
Koordinasyon Merkezi Kuruluş. Görev Yetki, Çalışma ve Usulleri Yönetmeliğinin
22.maddesi uyarınca 28.000.000-1 İra zemin tahrip bedeli istenilmesine ilişkin
işlemin iptali istemiyle açılmış: idare mahkemesince. Danıştay Altıncı Dairesi­
nin 8.6.1998 günlü. E:1997/3761. K:1998/3029 sayılı bozma kararma uyularak,
şirket temsilcisi tarafından imzalanan 19.10.1996 tarihli tutanakla, işyeri
önündeki bordör taşlarım kırmak suretiyle zarar verdiği sabit olan davacı şir­
ket hakkında tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle
davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

... Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı ve Koordinasyon Merkezi Kuruluş. Gö­rev, yetki, Çalışma ve Usulleri Yönetmeliğinin 1.maddesinde, bu yönetmeliğin 3030 sayılı Yasanın 7.maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığınca çıkarılan Bü­yükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri ve Fon Yönetmeliğine göre düzen­lendiği belirtilmiş ise de: anılan yasanın 7.maddesindeki koordinasyon merkezle­rinin çalışma esas ve usulleri ile fazladan yapılacak harcamalara ilişkin esas­ların ilgili bakanlıkların da görüşü alınarak İçişleri. Maliye ve Gümrük Bakan­lıklarınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle tesbit edileceği hükmünün yer aldığı, düzenlemeye dayanak alman İçişleri Bakanlığınca yayınlanan yönetmelikte ise büyükşehir belediyesinin bu konuda yönetmelik çıkaracağına ilişkin bir hükme yer verilmediği görülmektedir.

Dolayısıyla, bu konuda yetkisi olmayan davalı idarece çıkarılan yönetme­liğin 22.maddesi uyarınca davacı şirketten zemin tahrip bedeli istenilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle. Ankara 2.İdare Mahkemesinin 7.10.1998 günlü. E:1998/957. K:1998/1002 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahke­meye gönderilmesine 15.2.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas      No:1998/2925

Karar    No:1999/199

ÖZETİ : İmar mevzuatında özel kişilerin yaptıkları inşaatlarda sürveyan bulundu­rulmasını zorunlu kılan herhangi bir hü­küm bulunmadığı hk.-DD.101

Temyiz İsteminde Bulunan :   ... Belediye Başkanlığı

Veki 1 i________ ı Av....

Karşı Taraf       j. ■ ■ ■

İstemin Özeti : Trabzon idare Mahkemesinin 13.12.1996 günlü. E:1996/486. K:1996/1531 sayılı kararının usul ve yasöya aykırı olduğu öne sürülerek bozulma­sı istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bu­lunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmakta­dır.

Tetkik Hakimi Ömer Köroğlu'nun Düşüncesi : İmar mevzuatında özel kişile­rin yaptıkları inşaatlarda sürveyan bulundurulmasını zorunlu kılan bir düzenleme bulunmadığından temyize konu idare mahkemesi kararının bozulmasının uygun olaca­ğı düşünülmektedir.

Savcı Tülin Özgenç'in Düşüncesi : Belediyeler tarafından yapı ruhsatı ve­rilmesi sırasında sürveyarlık hizmetlerim gören fen adamlarının imzasının aran­ması isteminin zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada idare mahkemesince dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği­nin 58. maddesinde. 57. maddede belirtilen ve ruhsat ekinde olması gereken bel­gelerde sürveyanlık hizmetlerini görecek olan elemanlar hakkındaki lüzumlu bil­gilerin yer alması gerektiği belirtilmiş olup. imza zorunluluğu ile ilgili bir husus yer almamıştır.

Diğer taraftan, gerek 3194 sayılı İmar Kanunu gerekse İmar Kanununun 38. maddesinde sayılan Mühendisler. Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, özel şahısların yaptıkları inşaatlarda sürveyan bulundurul­masını zorunlu kılan herhangi bir hükümde bulunmamaktadır.

Buna göre, şahıslara ait yapılarda müteahhit veya inşaat sahibinin gerek­li görmesi halinde sürveyan bulundurulması mümkün olup, bu takdirde de ruhsat eki projelerde sürveyanlarla ilgili gerekli bilgiler yer alacaktır.

Bu durumda, davalı idarece tesis olunan dava konusu zımni ret işleminde ilgili mevzuata aykırılık bulunmadığından, aksi yönde verilen mahkeme kararı ye­rinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyize konu mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava. davacının yapı ruhsatı verilmesi sırasında sürveyanlık hizmetlerini gören fen adamlarımnda imzasının aranması yolundaki isteminin yamt verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış: idare mahkemesince, 3194 sayılı Yasanın 38. maddesi, 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Beledi­yeler Tip İmar Yönetmeliğinin 58. maddesi, İmar Kanununun 38. maddesinde sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesinin birlikte değerlen­dirilmesinden, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarında sürveyanlık hizmetini üstlenecek olan fen adamının isminin bulunacağı, bu kişilerin yapı, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve ısınma, makina harita ve bina aplikasyonu gibi meslek dallarında sürveyanlık hizmetlerinden faydalanacağı ve fen adamları­nın da sorumluluğunu aldığı işlerin imar ve vaziyet planına, tatbikat projesine. yürürlükteki mevzuat, fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yaptırılmasından be­lediyelere karşı sorumlu olacağı, bu durumda davacının yapı ruhsatı verilmesi sırasında sürveyanlık hizmetlerini gören fen adamlarının da imzasının aranması isteminin yanıt verilmemek suretiyle reddedilmesine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ruhsat alma şartlan başlıklı 22. maddesinde; yapı ruhsatiyesi almaları için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçeyle müracaat edileceği, dilekçeye sadece tapu (istis­nai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge) mimari proje, statik proje, elek­trik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa ebatlı kroki eklenmesi gerekli olduğu belirtilmiş, Fenni mesuller ve mesuliyetleri ile müte­ahhit sicilleri başlıklı 28. maddesinde ise: "Yapının fenni mesuliyetini üzerine alan meslek mensupları yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmaya, ruhsat ve eklerine aykırı yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ruhsatı veren be­lediyeye veya valiliklere bildirmeye mecburdurlar. Bu ihbar üzerine 32 nci mad­deye göre işlem yapılır.

Yapının nev'ine, ehemmiyetine ve büyüklük derecesine göre proje ve ekle­rinin tanziminin ve inşaatın kontrolünün 38 nci maddede belirtilen meslek men-

suplarına yaptırılması mecburidir.

Yapının, fenni mesuliyetini üzerine almış olan meslek mensubu, bu vaztfe"-den çekildiği takdirde, tatil günleri hariç, üç gün içinde, mucip sebepleriyle birlikte keyfiyeti yazılı olarak ilgili idareye bildirmekle mükelleftir, aksi takdirde kanuni mesuliyetten kurtulamaz.

Fenni mesulün herhangi bir sebeple istifası halinde istifa tarihinden ön­ce yapılan işlerde sorumluluğu devam eder.

Fenni mesuliyeti üzerine alanın istifa veya ölümü halinde başka bir mes­lek mensubu fenni mesuliyeti deruhte etmedikçe yapının devamına müsaade edilmez.

Belediye ve mücavir alan sınırlan içinde özel inşaat yapan müteahhitle­rin sicilleri belediyelerce, bu hudutlar dışında özel inşaat yapanların sicille­ri de valiliklerce tutulur." kuralı hükme bağlanmıştır.

3194 sayıli-Yasanın 38. maddesinin ikinci fıkrasında ise. "Yapıların, mi­mari, statik ve her türlü plan. proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasını ve bunların uygulanmasıyla ilgili fenni mesuliyetleri, uzmanlık konularına ve ilgi­li kanunlarına göre mühendisler, mimarlar ile görev ve sorumlulukları yönetme­likle düzenlenecek fen adamları deruhte ederler." kuralı yer almaktadır.

3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği' nin Yapı Ruhsat İşleri başlıklı 57. maddesinde, yeni inşaat, ilave ve esaslı ta­dil işlerinde: yapı ruhsatiyesi almak için yapı sahipleri veya kanuni vekille­rince dilekçeyle yapılan başvurularda dilekçeye eklenmesi gereken tapu. plan. proje ve resimler belirlenmiş; 58. maddesinde de 57. madde de sözü geçen belge­lerin hangi tür bilgileri içereceği bu projeleri düzenleyen, yapının fenni mesu­liyetini alacak ve sürveyan hizmetlerini görecek olan elemanlar hakkındaki ge­rekli detayların yer alacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin ve standart yapı ruhsatı forma: tının birlikte değerlendirilmesinden, ruhsat ekinde olması gereken belgelerde sürveyanlık hizmetlerini görecek olanlar hakkında gerekli bilgilerin yer alması gerektiği vurgulanmış olup. ruhsatta imza zorunluluğu ile ilgili bir husus yer almamıştır.

Buna göre. özel kişilerin yaptıkları inşaatlarda sürveyan bulundurulması­nı zorunlu kılan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Özel kişilere ait yapılarda müteahhit ve inşaat sahibinin gerekli görmesi halinde sürveyan istihdam edilmesi mümkündür. Bu durumda ruhsat ve eki projelerde sürveyanlarla ilgili gerekli bil­giler yer alacaktır.

Bu durumda davalı idare tarafından tesis edilen zımni ret işleminde mev­zuata aykırılık bulunmadığından aksi yöndeki mahkeme kararında hukuki isabet gö­rülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle. Trabzon İdare Mahkemesinin 13.12.1996 günlü, E:1996/486, K:1996/1531 sayılı kararının bozulmasına dosyanın adı geçen mahkeme­ye gönderilmesine 13.1.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas     No:1998/5571

Karar   No:1999/6649

ÖZETİ : Otopark bedelinin inşaat ruhsatı­nın düzenlendiği tarihte yürürlükte olan tarifeye göre hesaplanması gerektiği hk.-DD.103

Temyiz İsteminde Bulunan  :   ...  Nakliyat San.  ve Tic.A.Ş.

Vekili_______ ı Av.   ...

Karşı Taraf __ :_ ... Belediye Başkanlığı

Veki 1 i_______ l Av. ...

İstemin Özeti : İzmir 4.İdare Mahkemesinin 31.3.1998 günlü. E:1997/172. K:1998/247 sayıTı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bu­lunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmakta­dır.

Tetkik Hakimi Leyla Kodakoglu'nun Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Tülin Özgenç'in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen husus­lar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında be­lirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayTp idare mahkemesince verilen kararın da­yandığı hukuki ve yasal nedenler karştsında anılan kararın bozulmasını gerekti­rir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir,

TÜRK MİLLETİ ADİNA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava. yapılacak olan inşaat için parselinde otopark ihtiyacının karşıla­namamış olması nedeniyle mevzuata göre Ödenmesi gereken otopark bedelini ilk inşaat ruhsatı başvurusunun yapıldığı 29.12.1995 gününde ödemiş olan davacının, eksik görülen bilgi ve belgeleri de tamamlayarak inşaat ruhsatı verilmesi iste­miyle 25.12.1996 gününde yaptığı müracaatın 1997 yılı değerleri üzerinden hesap­lanacak otopark bedelinin ödenmesi halinde ruhsat verilebileceği gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin 4.1.1997 günlü. 5/5665 sayılı davalı idare işleminin ip­tali istemiyle açılmış; idare mahkemesince. Otopark Yönetmeliğinin 4. 10 ye 12. maddelerinden bahisle, parselinde otopark ihtiyacı karşılanamayan, dolayisı ile otopark bedeli ödenmesi gereken durumlarda, başvuru tarihindeki değil, ruhsata bağlanma işleminin tamamlandığı ve ruhsat süresinin başladığı tarihteki kuralla rın uygulanmasının mevzuata uygun olacağı ve bu durumda, davacının İnşaat ruhsa­tı verilmesi istemiyle başvuruda bulunduğu 29.12.1995 günündeki tarife değerlen esas alınarak otopark bedelinin bir kısmım nakit, bir kısmım da teminat mektu­bu ile ödediği, ancak, istenilen bilgi ve belgeleri tamamlayamaması nedeniyle

başvurusunun tekemmül etmediği anlaşıldığından, inşaat ruhsatının düzenlendiği tarihte yürürlükte olan mevzuatın ve tarifenin uygulanması gerektiğine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu İzmir 4.İdare Mahkemesinin 31.3.1998 günlü. E:1997/X72. K:1998/247 sayılı kararında. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 15.12.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas  No:1998/2578

Karar No:1999/2737

ÖZETİ : 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planı­nın ilçe belediyesince büyükşehir beledi­ye meclisi kararından sonra en geç 6 ay içinde karara bağlanacağı, karar çıkmazsa teklif sahibinin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla büyükşehir belediye meclisince uygulama imar planının yapılacağı, ilçe belediyesinin 3030 sayılı yasanın 24. maddesi uyarınca bu karan derhal uygula­mak zorunda olduğu yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hk.-DD.102

Temyiz İsteminde Bulunan : ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Veki 1 i______ ı Av. ...

Karşı Taraf  : ... Belediye Başkanlığı

Vekili_____ ı Av. ...

İstemin Özeti : Ankara 6.İdare Mahkemesinin 25.12.1997 günlü. E:1997/530. K:1997/1456 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulma­sı istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Aylin Bayram'in Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mah­keme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Turan Karakaya'nın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hu­suslar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerek­tirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, ... Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.3.1997 günlü, 126 sayılı ka­rarının   iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, 3194 ve 3030 sayılı Yasa-lar uyarınca 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun 1/1000 ölçekli uygulama imar planım yapma yetkisinin ilçe belediyelerine ait olduğu, ilçe belediyele­rince nazım plan ilkeleri doğrultusunda en kısa sürede uygulama imar planı yapı­larak uygulamaya konulması planlı şehirleşme gereği olmakla birlikte, mevzuatta uygulama imar planlarının yapılmasına ilişkin bir süre getirilmemiş olması kar­şısında, dava konusu işlemle 6 ay gibi bir süre öngörülmesinin hukuken mümkün olmadığı, diğer taraftan 3030 sayılı Yasanın 24.madde hükmü ile ilçe belediyele­rinin kendi aralarında veya büyükşehir belediyesi ile arasında ihtilaf çıkması veya farklı uygulamalar halinde, gerekli düzenleyici ve yönlendirici tedbirlerin alınması konusunda büyükşehir belediyelerine yetki verilmiş ise de. bu hükmün yasada belirlenen görev ve yetkileri ortadan kaldıracak şekilde büyükşehir bele­diyelerine uygulama imar planı yapma ve bu plan uyarınca ilçe belediyelerince uygulama yapma zorunluluğu getirme yetkisi veren bir hüküm olarak anlaşılmasına olanak bulunmadığı nedeniyle, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, karar davalı idare vekili tarafından tem­yiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyi­ze konu Ankara 6.İdare Mahkemesinin 25.12.1997 günlü. E:1997/530. K:1997/1456 sayılı kararında. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 18.5.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 


imar hukukcusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-06 (1914 okuma)

[ Geri Dön ]