imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştayın belediye ile ilgili kararları
imar hukuku
Yeni Sayfa 13

T.C.

DANIŞTAY

İdari Dava Daireleri

Genel Kurulu

Esas No:2002/1151

Karar No:2002/922

Özeti : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Ek 2. maddesinde öngörülen savunma süresinin son gününün çalışmaya ara verme zamanına rastlaması halinde sürenin ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağı hk.-DKD.1

itiraz Eden                  : ...

Vekili                          : Av. ...

Karşı Taraf (İstemde Bulunan) : İçişleri Bakanlığı

İstemin Özeti               : İçişleri Bakanlığınca; ... Belediye Başkanı ...'in seçilme

yeterliliğini kaybettiği ileri sürülerek, belediye başkanlığından düşürülmesinin istenilmesi üzerine, Danıştay Sekizinci Dairesi adına Danıştay Nöbetçi Dairesince verilen ve ilgilinin belediye başkanlığından düşürülmesine ilişkin bulunan 13.8.2002 günlü, E:2002/2278; K:2002/3941 sayılı karara ... Belediye Başkanı ... itiraz etmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi T.Tuncay Varlı'nın Düşüncesi : 2577 sayılı Yasanın Ek 2. maddesinde, savunmasını vermesi için ilgiliye tanınan onbeş günlük sürenin, aynı Yasanın 8. maddesi kapsamında olduğu; onbeş günlük savunma süresinin son gününün çalışmaya ara verme zamanına rastlaması durumunda, bu sürenin, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağı gözardı edilerek, savunması alınmadan ilgilinin belediye başkanlığından düşürülmesi yolunda verilen kararda hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Ayrıca; ilgilinin savunması ve sonradan sunduğu ek beyanları ekinde bulunan belgelerden, ... Devlet Güvenlik Mahkemesinin, ilgilinin yeniden yargılanma talebini kabul etmek suretiyle, 4744 sayılı Yasayı dikkate alıp önceki mahkumiyet kararını kaldırarak beraat karan verdiği ve anılan kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda ; itirazın kabulü ile ortaya çıkan bu yeni hukuksal durum da dikkate alınarak yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Danıştay Sekizinci Dairesine gönderilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı F.Gülsevin Olgun'un Düşüncesi : İleri sürülen nedenler, Danıştay Sekizinci Dairesince verilen ... Belediye Başkanının düşürülmesine ilişkin kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Ek. 2. maddesi uyarınca itirazın reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü:

İçişleri Bakanlığı 4.6.2002 gün ve 54241 sayılı yazısı ile ...Devlet Güvenlik Mahkemesinin 21.11.2000 gün ve E:2000/64; K:2000/307 sayılı kararı ileTCK'nın 312/2 nci maddesi uyarınca 10 ay hapis ve 1.266.666.- TL. ağır para cezasına çarptırılan yine aynı mahkemenin 13.8.2001 tarih ve 2001/550 D- iş sayılı kararı ile, 4616 sayılı Yasanın 2 nci maddesi ile değişik 4454 sayılı Yasanın 1/1 inci maddesi uyarınca "infazın ertelenmesine" karar verilen ... Belediye Başkanı ...'in 2972 sayılı Kanun'un 9; 283y sayılı Kanun'un 11 İnci maddeleri uyarınca seçilme yeterliliğini kaybettiğinden belediye başkanlığından düşürülmesine karar verilmesini istemiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi adına Danıştay Nöbetçi Dairesi 13.8.2002 günlü, E:2002/2278; K:2002/3941 sayılı kararı ile; 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki Yasanın, "Seçilme Yeterliliği" başlıklı 9. maddesinde, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Yasasının 11. maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla, yirmibeş yaşını dolduran her Türk vatandaşının belediye başkanlığına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliğine seçilebileceğinin, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Yasasının 11. maddesinin (0 fıkrasının 3. bendinde, affa uğramış olsalar bileTCK'nun 312. maddesinin ikinci fıkrasında yazılı; halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığını gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçlarından mahkum olanların milletvekili seçilemeyeceği kuralının bulunduğu; olayda, belediye başkanı ...'in cezasının infazının ... Devlet Güvenlik Mahkemesinin 13.8.2001 günlü 2001/550-D-iş sayılı kararı uyarınca ertelenmiş olması nedeniyle, 2839 sayılı Kanunun 11. maddesinin (f) fıkrasının 3. bendinde belirtildiği üzere T.C.K.nun 312. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca mahkum olanların cezalarının ertelenmesi durumunda seçilme yeterliliğini yitirip yitirmediğinin incelenmesi gerektiği; Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair 4454 Sayılı Kanunun 1.maddesinin birinci fıkrasında; 23 Nisan 1999 tarihine kadar sorumlu müdür sıfatı ile işlenmiş suçlar dahil, basın yoluyla veya sözlü veya görüntülü yayın araçlarıyla yahut miting, kongre, konferans, seminer, sempozyum, açık oturum veya panel gibi her türlü toplantılarda yapılan konuşmalarda işlenmiş olup, ilgili kanun maddesinde öngörülen şahsi hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı oniki yılı geçmeyen suçlardan dolayı oniki yıl veya daha az şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum edilmiş bulunan kimselerin cezalarının infazının ertelendiği; ikinci fıkrasında da; halen cezalarını çekmekte olanlar hakkında da birinci fıkra hükmünün uygulanacağı hükmüne yer verildiği; "Ertelemenin sonuçlan" başlıklı 2. maddesinin birinci fıkrasında, haklarında 1 İnci madde hükümleri uygulananların, erteleme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde işledikleri, 1 inci madde kapsamına giren kasıtlı bir cürümden dolayı mahkum edildiklerinde, ertelenen cezalarının aynen çektirileceği ve son fıkrasında; üç yıllık süre, 1 inci madde kapsamına giren kasıtlı bir cürümden dolayı yeniden mahkum edilmeksizin geçirildiğinde, ertelenmeden yararlanan hakkındaki mahkumiyetin vaki olmamış sayılacağı ve bu suçtan dolayı kamu davası açılmayacağı, açılmış olan davanın ortadan kaldırılmasına karar verileceği hükmünün bulunduğu; 4454 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükümlerinin birlikte incelenmesinden, erteleme kararmının ıslah yolu olarak düzenlediği ve verilen mahkumiyet kararının ortadan kaldırılması sonucunu doğurmadığının anlaşıldığı; bu sonucun ,ancak erteleme tarihinden itibaren üç yıl içinde 1. madde kapsamına giren kasıttı bir cürümden dolayı yeniden mahkum edilmeme durumunda oluşacağı, bu durumda ertelenmiş cezanın ertelenme tarihinden itibaren 3 yıllık süre içinde koşullu olarak var olduğunun kabulü gerektiği; dosyanın incelenmesinden, ... Belediye Başkanı olan ...'in;"halkı sınıf, ırk ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek" eyleminden dolayı yargılandığı ...Devlet Güvenlik Mahkemesinin 21.11.2000 gün ve 307 sayılı karan ile Türk Ceza Yasasının 312/2. maddesi

uyarınca 10 ay hapis ve 1.266.666,- lira ağır para cezası ile cezalandırıldığının ve kararın süresinde temyiz edilmeyerek kesinleştiğinin,kesin!eşen cezaların infazının, aynı mahkemenin

13.8.2001  günlü, 2001/550-D-iş sayılı kararı ile 4454 sayılı yasanın 1/1. maddesi uyarınca
ertelendiğinin anlaşıldığı, erteleme tarihi itibariyle 3 yıllık erteleme süresinin dolmadığı açık
olan bu ceza nedeniyle, ilgilinin yukarıda anılan 2839 sayılı Yasanın 11. maddesi (f) fıkrasının
3.   bendi   uyarınca  seçilme  yeterliliğini  yitirdiği  gerekçesiyle  belediye  başkanlığından
düşürülmesine karar vermiştir.

... Belediye Başkanı... anılan kararın itirazen incelenerek kaldırılmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasına 3622 sayılı Yasanın 26. maddesiyle eklenen Ek 2. maddede; belediyeler ile il özel idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kaybetmelerine ilişkin olarak yetkili mercilerden Danıştay'a gönderilen dosyaların; belediye başkanlarının düşmesi istemine dair ise belediye başkanlarının, belediye meclislerinin veya il genel meclislerinin feshi istemine ilişkin ise meclis başkanvekilinin savunması onbeş gün içinde alındıktan sonra veya bu süre içerisinde savunma verilmediği takdirde sürenin bittiği tarihte tekemmül etmiş sayılacağı ve kanunlarda gösterilen karar sürelerinin bu tarihten itibaren işlemeye başlayacağı; kararın dosya üzerinden verileceği; bu kararlara karşı tebliğini izleyen günden itibaren onbeş gün içerisinde İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna itiraz edilebileceği, itirazın bir ay içinde sonlandırılacağı, itiraz üzerine verilen kararın kesin olduğu kurula bağlanmıştır.

Yine 2577, sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının "Sürelerle İlgili Genel Esaslar" başlıklı 8 inci maddesinde; sürelerin, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı, tatil günlerinin sürelere dahil olduğu, sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, sürenin tatil gününü izleyen çalışma günü bitimine kadar uzayacağı, bu Kanunda yazılı sürelerin bitiminin, çalışmaya ara verme zamanına rastlaması durumunda, bu sürelerin, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacağı; 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 86. maddesinde de, Danıştay dairelerinin her sene Temmuz ayının yirmisinden Eylül ayının altısına kadar çalışmaya ara verecekleri kuralı yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, İçişleri Bakanlığının istemine ilişkin tezkerenin ilgili belediye başkanına 13-7.2002 tarihinde tebliğ edildiği, itirazen incelenen Nöbetçi Daire Kararının da 13.8.2002 tarihini taşıdığı, ilgilinin 10.9.2002 tarihinde savunmasını verdiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; 2577 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca tebliği izleyen gün olan

14.7.2002  tarihinde başlayacak olan Ek 2. maddede öngörülen 15 (onbeş) günlük savunma
süresinin, bu sürenin son gününün çalışmaya ara verme zamanına rastlaması nedeniyle
uzayacak olması  dikkate alınmaksızın,  savunma  alınmadan  karar verilmesinde hukuk
uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan; ilgilinin 10.9.2002 tarihinde kayda giren savunması ile 11.12.2002 tarihinde kayda giren ek beyanı ekinde sunduğu belgelerden, ... Devlet Güvenlik Mahkemesinin 5.11.2002 tarih ve E:2002/206; K:2002/240 sayılı kararı ile, sanık... hakkında verdiği, E:2000/64, K:2000/307 sayılı mahkumiyet kararını; ilgilinin yeniden yargılanma talebini kabul ederek, 4744 sayılı Yasa ile yeniden düzenlenen TCK'nun 312, maddesi uyarınca kabul ederek kaldırıldığı ve beraat karan verdiği, kararın süresi içerisinde temyiz edilmeyerek 12.11.2002 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; ... Belediye Başkanı ...'in 2577 sayılı Yasanın Ek 2. maddesi uyarınca belediye başkanlığından düşürülmesine ilişkin bulunan 13.8.2002 günlü, E:2002/2278; K:2002/3941 sayılı Danıştay Sekizinci Dairesi kararına karşı yapılan itirazının

kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına, ortaya çıkan yeni hukuksal durum da değerlendirilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Danıştay Sekizinci Dairesine gönderilmesine 13.12.2002 günü oybirliği ile karar verildi.

 

 

T.C.

DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Genel Kurulu

Esas No: 2003/396 Karar No: 2003/608

Özeti: 2575 sayılı Yasanın 24. maddesinde yer alan Danıştay
İdari Dairelerince veya İdari İşler Kurulunca verilen
kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere karşı
Danıştay'da dava açılabileceği yolundaki hüküm
uyarınca, Danıştay Birinci Dairesince 1580 sayılı
Yasanın 74. maddesi uyarınca yapılan başvurunun
İncelenmesi sonucu verilen ve danışma niteliği
taşımayan idari nitelikteki karara dayanarak
uygulanacak eylem ve işlemlere karşı dava açılması
mümkün iken, daire kararının iptali istemiyle açılan
davanın               incelenemeyeceği            gerekçesiyle

incelenmeksizin  reddi  yolundaki  kararda  isabetsizlik görülmediği hakkında.-DKD.3


 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı):... Büyükşehir Belediyesi ... Genel

Müdürlüğü

Vekili                      : Av...

Karşı Taraf (Davalı): İçişleri Bakanlığı

İstemin Özeti : Danıştay Onbirinci Dairesinin 24.3.2003 günlü, E:2003/383, K:2003/1400 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Danıştay Onbirinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Aylin Bayram'ın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Handan Yağuş'un Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp, Danıştay Onbirinci Dairesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle Daire kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

_ TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca, dosyanın tekemmül ettiği görülmekle davacı idarenin yürütmenin durdurulması istemi görüşülmeyerek dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava, ... Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2001 günlü, 05/126 sayılı karan ile kabul edilen ... Genel Müdürlüğünün 2002 yılı Bütçe Kararnamesinin 657 sayılı Yasaya tabi personeline ödenecek ikramiyelere ilişkin 19. maddesinin iptali yolundaki Danıştay Birinci Dairesinin 31.5.2002 günlü, E:2002/49, K:2002/79 sayılı kararının kaldırılması istemiyle açılmıştır.

Danıştay Onbirinci Dairesi, 24.3.2003 günlü, E:2003/383, K:2003/1400 sayılı kararıyla; 1580 sayılı Belediye Yasasının 74. maddesinde, olağan ve olağanüstü toplantılar veya görev ve yasal yetki dışında veya kanun ve tüzüklere aykırı olarak alınan belediye meclisi kararlarından, il merkezi dışındaki belediye meclislerince alınanların valinin istemi üzerine il idare kurulunca, il merkezi olan yerlerin belediye meclislerince alınanların ise İçişleri Bakanlığının istemi üzerine Danıştay'ca tasdik veya iptal olunacağının hükme bağlandığı, 2575 sayılı Danıştay Yasasının 24. maddesinin (d) bendinde ise, Danıştay İdari Dava Dairelerince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere karşı Danıştay'da ilk derece mahkemesi olarak dava açılabileceği kuralının yer aldığı, olayda, İçişleri Bakanlığının istemini 1580 sayılı Yasanın 74. maddesi uyarınca inceleyen Danıştay Birinci Dairesince, getirilen düzenlemenin mevzuata aykırı bulunarak iptal edildiği, bu durumda, Danıştay İdari Dairelerince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere karşı Danıştay'da dava açılabileceği yolundaki hüküm uyarınca, danışma kararı niteliğini taşımayan ve doğrudan idari nitelikte olduğu anlaşılan bu karara dayanarak uygulanacak eylem ve işlemlere karşı dava açılması mümkün iken, Danıştay Birinci Dairesince verilen 31.5.2002 günlü, E:2002/49, K:2002/79 sayılı kararın iptali istemiyle açılan davanın incelenmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddine karar vermiştir.

Davacı idare, 24.3.2003 günlü, E:2003/383, K:2003/1400 sayılı bu kararı temyiz etmekte ve idari İşlem niteliğini taşıyan Danıştay Birinci Dairesi kararının incelenmesi gerektiği iddiasıyla bozulmasını istemektedir.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Danıştay Onbirinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddine, Danıştay Onbirinci Dairesinin 24.3.2003 günlü, E:2003/383, K:2003/1400 sayılı kararının onanmasina, 18.9.2003 günü oybirliği İle karar verildi.

 

 

T.C.

DANIŞTAY

İdari Dava Daireleri Genel Kurulu

EsasNo:2003/794

Karar No:2003/761

Özeti : 1580 sayılı Belediye Yasasının 53. maddesi uyarınca belediye meclisinin feshedilmesine ilişkin Danıştay Sekizinci Dairesi kararına yapılan itirazın reddine dair Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu kararına karşı karar düzeltme isteminde bulunulmayacağı hakkında.-DKD.4

Karar Düzeltme İsteminde Bulunan :... Belediye Meclis Üyeleri

2-... 3- ... 4-.., 5-... 6-...

Vekili                     : Av.  ...

Karşı Taraf        : İçişleri Bakanlığı

İstemin Özeti : Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 30.5.2003 günlü, E:2003/305, K:2003/369 sayılı kararına karşı, karar düzeltme isteminde bulunmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Tuncay Dündar'ın Düşüncesi : İstemin incelenmeksizin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Radiye Tiryaki'nin Düşüncesi : ... İli Merkez İlçeye bağlı ... Belediye meclisinin feshedilmesi istemi üzerine açılan davada verilen Danıştay 8. Dairesinin ... Belediye Meclisinin 1580 sayılı Yasanın 53/3. maddesi uyarınca fesih olunmasına ilişkin karara vaki meclis üyelerinin itirazlarını reddeden İdari Dava Daireleri Genel Kurul Kararının düzeltilmesi istenilmektedir.

2577 sayılı Yasanın 54. maddesinde, Danıştay Dava Daireleri veya İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar İle bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün İçinde taraflarca kararın düzeltilmesinin İstenebileceği, aynı yasanın ek 2. maddesinde de, Belediyeler ile özel idarelerin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kaybederine ilişkin olarak yetkili mercilerden Danıştay'a gönderilen dosyalar üzerinden verilen kararlara karşı, tebliğini izleyen günden itibaren onbeş

 


 

gün içerisinde İdari Dava Daireleri genel Kuruluna itiraz edilebileceği, itirazın bir ay içinde sonuçlandırılacağı ve İtiraz üzerine verilen kararın kesin oludğu hükümleri yer almıştır.

Yukarıda yer alan hükümlere göre Belediye Meclisinin feshine ilişkin karara vaki itirazı İnceleyerek sonuçlandıran İdari Dava Daireleri Genel Kurul kararlarına karşı karar düzeltilmesi isteminde bulunulması olanağı bulunmadığından, kararın düzeltilmesi isteminin incelenmesizin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü:

... İli Merkez İlçeye bağlı ... Belediye Meclisinin 2003 mali yılı bütçesini kabul etmeyerek görevini yapmaktan kaçınması nedeniyle feshedilmesi istemiyle açılan davada, 1580 sayılı Belediye Yasasının 53. maddesi uyarınca belediye meclisinin feshedilmesine ilişkin Danıştay Sekizinci Dairesinin 19.2.2003 günlü, E:2002/5506, K:2003/710 sayılı kararına yapılan itirazın reddine dair Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 30.5.2003 günlü, E:2003/305, K:2003/369 sayılı kararına karşı, belediye meclisi üyeleri karar düzeltme isteminde bulunmaktadırlar.

Anayasanın 127 nci maddesinde yer alan "Mahalli idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yolu ile olur." hükmü uyarınca, belediyeler ile il Özel idarelerinin seçilmiş organlarının, organlık sıfatlarını kaybetmelerine ilişkin olarak yetkili mercilerden Danıştay'a gönderilen dosyalar üzerindeki yargı denetimi konusunda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa 3622 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci madde hükmü ile özel bir yargılama usulü kabul edilmiş bulunmaktadır.

Sözü edilen ek madde 2'de "Belediyeler ile il öze! idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kaybetmelerine ilişkin olarak yetkili mercilerden Danıştay'a gönderilen dosyalar, belediye başkanlarının düşmesi istemine dair ise belediye başkanlarının, belediye meclislerinin veya il genel meclislerinin feshi istemine ilişkin ise meclis başkan vekilinin savunması onbeş gün içinde alındıktan sonra veya bu süre içerisinde savunma verilmediği takdirde süresinin bittiği tarihte tekemmül etmiş sayılır ve kanunlarda gösterilen karar süreleri bu tarihten itibaren işlemeye başlar. Karar dosya üzerinden verilir.

Bu kararlara karşı tebliğini izleyen günden itibaren onbeş gün İçerisinde İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz bir ay içinde sonuçlandırılır.

İtiraz üzerine verilen karar kesindir." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümle hem belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemlerin karara bağlanması, hem de yargı yerince verilen karara karşı yapılacak başvuru üzerine izlenecek yol belirlenmiş ve özel bir yargılama usulü öngörülmüştür.

İdari yargı yerlerinin idari davalar nedeniyle verdiği kararlara yönelik olarak düzenlenen kanun yollarının ise, özel bir yargısal denetim yolu olan ve bu nedenle de özel bir yargılama usulü benimsenen bakılan uyuşmazlıkta uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

Kaldı ki, 2577 sayılı Kanunda bu yönde bir atıf da yer almamaktadır.

Bu durumda, karar düzeltme isteminin incelenmesine yasal olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; karar düzeltme isteminin İncelenmeksizİn reddine, 6.11.2003 günü oybirliği ile karar verildi.

 

T.C.

DANIŞTAY

İdari Dava Daireleri Genel Kurulu

Esas No : 2002/1269 Karar No : 2003/32

Özeti : ... Belediye Meclisinin feshi istemiyle İçişleri Bakan­lığınca yapılan başvuru üzerine istemin reddi yolunda verilen karara karşı, İçişleri Bakanlığınca itiraz yoluna başvurabileceğinden, taraf konumunda bulunmayan belediye başkanınca yapılan itirazın incelenmesine olanak bulunmadığı hk.-DKD.2


 

  


 

: ... Belediye Meclisi : İçişleri Bakanlığı

:    Danıştay    Sekizinci    Dairesinin sayılı   kararının   itirazen   incelenmesi   .,

23.9.2002    günlü, Belediye  Başkanı

Uyuşmazlıkta taraf

İtiraz Eden Karşı Taraf İstemde Bulunan İstemin Özeti

E:2002/3238,   K:2002/4180

tarafından istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Aylin Bayram'ın Düşüncesi

olmayan ... Belediye Başkanının itirazının incelenmeksizin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Radİye Tiryaki'nin Düşüncesi : ... İli ... İlçesine bağlı ... Belediye Meclisinin olağan ve olağanüstü toplantılar dışında toplandığı Öne sürülerek fesholunmasının istenilmesi üzerine açılan dosyada verilen Danıştay 8. Dairesinin Belediye Meclisinin feshi İsteminin reddine ilişkin kararının itirazen incelenmesi istenilmektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının Ek-2. maddesinde, Belediyeler ile özel idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kaybetmelerine İlişkin olarak yetkili mercilerden Danıştay'a gönderilen dosyalar üzerinden verilen kararlara karşı, tebliğini izleyen günden itibaren onbeş gün içerisinde İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna İtiraz edilebileceği, İtirazın bir ay içerisinde sonuçlandırılacağı ve itiraz üzerine verilen kararın kesin olduğu hükmü yer almıştır.

İtiraz dilekçesinde ileri sürülen hususlar Danıştay 8. Dairesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında, anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı kararın Ek 2. maddesi uyarınca itiraz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa 3622 sayılı Kanunla eklenen Ek 2. madde uyarınca gereği görüşüldü:

İçişleri Bakanlığınca, ... İli, ... İlçesi, ... Belediye Meclisinin, 1580 sayılı Kanunun 53. maddesi uyarınca feshedilmesi istemiyle yapılan başvuru sonucunda, Danıştay Sekizinci Dairesince verilen ve Belediye Meclisinin feshine ilişkin istemin reddine ilişkin bulunan

23.9.2002 günlü,  E:2002/3238,  K:2002/4180 sayılı  karara,   ...  Belediye  Başkanı  itiraz

etmektedir.

Danıştay Sekizinci Dairesi itiraza konu kararı ile, 1580 sayılı Belediye Kanununun 53. maddesinde, belediye meclisinin kanunen belirli olan olağan ve olağanüstü toplantılar dışında toplanması halinde, İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştay kararı ile fesholunacağının kurala bağlandığı, Yasanın 54 ve 55. maddelerinin ise, belediye meclisinin adi ve olağanüstü toplantılarının hangi hallerde, ne zaman ve ne şekilde yapılacağına ilişkin kuralları düzenlediği, 67. maddesinde de belediye meclisince alınan kararların, her toplantıdan sonra meclis başkanı ve katipler tarafından imzalanacağının belirtildiği, bu kurallara göre, meclisin olağan ve olağanüstü toplantılar dışında toplandığından söz edebilmek için, bu toplantıyı belgelendiren resmi nitelikteki kanıtların bulunması gerektiği, ... Belediye Meclisinin 28.6.2002 günlü olağanüstü meclis toplantısı kapatılıp tatil edildikten sonra meclis üyelerinin salonu terketmeyerek tartışmalara devam ettikleri, gündem dışı olduğu belirtilen maddelerin gündeme fen işleri dosyaları olarak başkan ve katip üye tarafından getirildiği şerhinin konulduğu, Belediye Meclisince alınan kararın 4/c maddesinin 1580 sayılı Yasanın 54. maddesi uyarınca gündem dışı görüşüldüğü gerekçesiyle İl İdare Kurulunca iptal edildiği anlaşıldığından, ... Belediye Meclisinin yasa kurallarına göre olağanüstü toplantı dışı toplandığının kabulüne olanak bulunmadığı gerekçesiyle istemi reddetmiştir.

1580 sayılı Belediye Kanununun 53. maddesinde, belediye meclisinin, kanunen belirli olan olağan ve olağanüstü toplantılar dışında toplanması halinde, İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay'ın kararı ile fesholunacağt, maddede belirtilen fiil ve işlemlere katılan belediye başkanlarının da Danıştay kararı ile görevine son verileceği hükme bağlanmıştır.

2575 sayılı Danıştay Kanununun ilk derece Mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek davalar başlıklı 24. maddesinin 2. fıkrasında, Danıştay'ın, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceleyeceği ve karara bağlayacağı belirlenmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3622 sayılı Kanunla eklenen Ek 2. maddesinde, belediyeler ile il özel idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatlarını kaybetmelerine ilişkin olarak yetkili merciilerden Danıştay'a gönderilen dosyaların; belediye başkanlarının düşmesi istemine dair ise belediye başkanlarının, belediye meclisinin veya il genel meclislerinin feshi istemine ilişkin ise meclis başkanvekilinin savunması onbeş gün içinde alındıktan sonra veya bu süre içerisinde savunma verilmediği takdirde sürenin bittiği tarihte tekemmül etmiş sayılacağı ve kanunlarında gösterilen karar sürelerinin bu tarihten itibaren işlemeye başlayacağı, kararın dosya üzerinden verileceği; bu kararlara karşı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna itiraz edilebileceği, itirazın bir ay içerisinde sonuçlandırılacağı, itiraz üzerine verilen kararın kesin olduğu kuralı yer almaktadır.

Yukarıda yer alan Yasa hükümlerinin birlikte incelenmesinden, 1580 sayılı Yasa uyarınca belediye meclisinin feshi istemlerinde, konunun İçişleri Bakanlığınca Danıştay'a intikal ettirilmesi gerektiği, bu başvurunun özel bir nitelik arzettiği, başvuru üzerine Danıştay tarafından yapılan incelemede İçişleri Bakanlığı ile feshi istenilen belediye meclisinin taraf olarak yer aldıkları, başkaca bir kişi ya da kurumun bu uyuşmazlıkta taraf olamayacağı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 2577 sayılı Yasanın Ek 2. maddesi uyarınca Danıştay'da yapılan inceleme ve verilen kararlar, Yasada tanımlandığı anlamda idari dava türlerinden ve idari davaların incelenmesi usulünden farklılık taşımasına karşın, Anayasa ve ilgili yasalar ile İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre verilmiş olan yargısal tasarruflar olduklarında kuşku bulunmadığından, bu kararlara karşı 2577 sayılı Yasada öngörülen itiraz yoluna

başvurma  konusunda  da  yargı  yerlerince verilen  diğer kararlarda  olduğu  gibi  ancak incelemede taraf olanların itiraz ehliyetlerinin bulunduğunun kabulü gerekmektedir.

Bakılmakta olan uyuşmazlıkta, ... Belediye Meclisinin feshi istemiyle İçişleri Bakanlığınca yapılan başvuru üzerine istemin reddi yolunda verilen karara karşı, İçişleri Bakanlığınca itiraz yoluna başvurulabileceğinden, taraf konumunda bulunmayan belediye başkanınca yapılan itirazın İncelenmesine olanak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle, ... Belediye Başkanının itirazının incelenmeksizin reddine, 31.1.2003 günü oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Dosyanın İncelenmesinden, ... Belediye Meclisinin 28.6.2002 günlü olağanüstü toplantısına ... Belediye Başkanının başkanlık ettiği ve toplantıda 1580 sayılı Yasaya aykırı olarak karar alındığı iddiasıyla Yasanın 53. maddesi uyarınca işlem yapılmasını İçişleri Bakanlığından istemesi üzerine İçişleri Bakanlığınca ... Belediye Meclisinin feshi istemiyle Danıştay'a başvurulduğu ve istemin reddedildiği, redde ilişkin kararın Belediye Başkanına da tebliğ edildiği anlaşıldığından, ... Belediye Başkanınca karara yapılan itirazın incelenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenle, ... Belediye Başkanınca yapılan itiraz üzerine işin esasının incelenmesi gerektiği oyu ile, itirazın incelenmeksizin reddi yolundaki karara karşıyız.

 

 

 

T.C.

DANIŞTAY

İdari Dava Daireleri

Genel Kurulu

Esas No:2003/236

Karar No:2003/345

Özeti: 213 sayılı Vergi Usul Yasasına muhalefet etmek suçundan dolayı, yasanın 359/b-l maddesi uyarınca ağır hapis cezası nedeniyle, 2972 ve 2839 sayılı Yasa hükümlerine göre seçilme yeterliliğini kaybetmiş olan belediye başkanının, bu tarihten sonra yürürlüğe giren yasa ile seçilme engelinin ortadan kalktığının kabulüne olanak bulunmadığı; belediye başkanlığından düşürülmesi yolundaki kararda isabetsizlik görülmediği hakkında.-DKD.3

İtiraz Eden        : ...

Vekili                     : Av. ...

Karşı Taraf         : İçişleri Bakanlığı

İstemin Özeti : Danıştay Sekizinci Dairesince verilen ve ... İli ... Belediye Başkanı olan ...'nın belediye başkanlığından düşürülmesine ilişkin bulunan 24.2.2003 günlü, E:2002/5556, K:2003/827 sayılı karara ... itiraz etmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Aylin Bayram'ın Düşüncesi: İtirazın reddi gerektiği düşünülmektedir.<


imar hukukcusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-06 (2230 okuma)

[ Geri Dön ]