imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 8
imar hukukuBu bölümde Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri bulunmaktadır.


Yeni Sayfa 8

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas      No:1999/1673

Karar   No:2000/4164

ÖZETİ : İmar planında başka amaçlarla ay­rılmış bulunan taşınmazların ilgili ida­relerce toplanma amaçlı olarak kullanıl­mak üzere tahsis edilmesi söz konusu ol­duğundan davacıya ait taşınmazın miting alam olarak belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunma­dığı hk.-DD.105

Temyiz İsteminde Bulunan :   ...

Vekili________ ı Av.   ...

Karşı Taraf       ;   ... Belediye Başkanlığı

Veki 1 i_________ ı Av.   ...

İstemin Özeti : Van İdare Mahkemesinin 10.12.1998 günlü, E:l996/479. K:1998/694 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

I

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Özlem Şimşek'in Düşüncesi : Toplantı yerlerinin zamanının, usul ve şartlarının düzenlendiği 2911 sayılı Kanunun, imar planları­nın yapılma ve değiştirilme amaçlan ile birlikte değerlendirilmesinden, imar planında başka amaçlarla ayrılan yerlerin toplanma amaçlı kullanılmak üzere   11-

gili idarelerce tahsis edilmesinin söz konusu olduğu, bu nedenle ayrıca "miting alanı" şeklinde bir belirlemenin yapılamayacağı sonucuna varıldığından, davacıya ait taşınmazın miting alam olarak belirlenmesine yönelik imar planı değişikli­ğine yapılan itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemin iptaline karar veril­mesi gerektiğinden idare mahkemesinin davanın reddi yolundaki kararının bozulma­sının uygun olacağı düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Günay Erden'in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürü­len hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49,maddesinin 1.fıkra­sında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen ka­rarın dayandığı hukuki-ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren' Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava........... Merkez. .,. Mahallesi. 25 pafta.389 ada, 70 parsel sayılı ta­
şınmazın miting alanı olarak belirlenmesine ilişkin imar planı değişikliğine ya­
pılan itirazın reddine yönelik 25.4.1996 günlü. 304 sayılı belediye meclisi ka­
rarının iptali istemiyle açılmış: idare mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif
ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen rapor ile dosyada yeralan bilgi ve
belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazın bulundu­
ğu alanın miting alanı olarak belirlenmesinde şehircilik ilkelerine, planlama
esaslarına ve kamu yararına aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine
karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun '3. maddesi ile. toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı düzenlenerek. 6. maddede, şehir ve kasabalar­da ve gerekli görülen diğer yerlerde hangi meydan ve açık yerlerde veya yollarda toplantı veya yürüyüş yapılabileceği ve bu toplantı ve yürüyüş için toplanma ve dağılma yerleri ile izlenecek yol ve yönlerin vali ve kaymakamı arca kararlaştı­rılarak alışılmış araçlarla önceden duyurulacağı. 8. maddede de toplantının ya­pıldığı yerin, toplantı  süresince umuma açık yer sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan İmar Plam Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte yer alan lejand hükümleri arasında "Miting Alanı" şeklinde bir gös--terim bulunmamaktadır.

Dava konusu olayda, her ne kadar dosyaya ekli imar planı paftasında dava­cıya ait taşınmazın "miting alam" olarak belirlendiğine ilişkin bir gösterim bulunmamakta, ise de,, öaval;ı idarece anılan taşınmazın bu amaca ayrıldığının be­lirtildiği anlaşıldığından, uyuşmazlığın dava konusu taşınmazın miting alam olarak belirlenmesi çerçevesinde değerlendirileceği açıktır.

. Bu bakımdan davacıya ait taşınmaza ilişkin kullanımın miting alanına dö­nüştürülmesine ilişkin işlem yukarıda yeralan düzenlemelerle birlikte irdelendi­ğinde,imar planında başka amaçlarla ayrılmış bulunan yerlerin ilgili idarelerce toplanma amaçlı olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi söz konusu olduğundan imar planında bu amaçla ayrıca yer ayrılmasına ilişkin değişikliğine yapılan itirazın reddine yönelik işlemde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle. Van îdare Mahkemesinin 10.12.1998 günlü. E:1996/ 479. K:1998/694 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gön­derilmesine 21.6.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas      No:1998/3559

Karar   No:1999/4033

ÖZETİ : İmar planında kültür park olarak belirlenen mülkiyeti hazineye ait taşın­mazların 3194 sayılı yasanın 11. maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olma­dığından, anılan taşınmazların belediyeye devri yolunda yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin iş­lemde mevzuata aykırılık bulunmadığı hk.-DD.103

Temyiz İsteminde Bulunan : ... Belediye Başkanlığı

Veki1i______ L Av. ...

Karşı Taraf  : Maliye Bakanlığı

İstemin Özeti : İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 7.11.1997 günlü. E:1996/ 1119, K:1997/1312 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbin bu­lunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmakta­dır.

Tetkik Hakimi Özlem Şimşek'in Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mah­keme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Habibe Ünal'ın Düşüncesi : Dava. imar planında kültür park alam olarak belirlenen hazineye ait taşınmazların 3194 sayılı Yasanın 11.maddesi uya­rınca Belediyeye devri isteminin cevap verilmemek suretiyle reddi yolundaki da­valı idare işleminin iptali isteğiyle açılmış: idare mahkemesince, parkın tümüy le dinlenme amaçlı yeşil alan niteliğinde olduğu, kültür parkın ise yeşil alan dışında da fonksiyonlar içerdiği, bu durumda davacının 3194 sayılı Yasanın 11. maddesinde yer alan "park" ibaresini dayanak yaparak kultur park olan bir yerin kendisine bedelsiz verilmesi isteminin reddedilmesinde mevzuata aykırılık bulun­madığı gereçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

... Belediye Başkanlığının başvurusu üzerine ... Teknik Üniversitesi Mi­marlık Fakültesi öğretim üyelerince düzenlenen raporda, kültür parkın yeşil alanları, sergi (fuar) alanlarını, eğlence, dinlence, gezinti ve hoşça vakit ge­çirme alanlarım, hayvanat ve botanik bahçelerini, spor ve eğlence merkezlerini. doğal ya da yapma gölleri, gazino, büfe. kahve gibi kuruluşları içerdiği, rekre­asyon alanı olarak adlandırılabilecek zorunlu donatı alanlarından olduğu ... Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerince düzenlenen raporda da. kultur park alanının nazım imar planıyla belirlendiği, yöredeki nüfusun kullanımı için' bölge parkı niteliğinde geliştirilmesi gereken bu parkın uygulama imar planıyla daha detaylı olarak ele alındığı, açık ve yeşil alan ihtiyacını karşılamak üzere projelendirildiği belirtilmiş: TMMOB Mimarlar Odası tarafından da planda Kültür Park olarak belirlenen alanın işlevine uygun ve yeşil alan ağırlıklı olması kay­dıyla toplum yararım gözeterek ilgili yasalara uygun bir şekilde uygulamanın yerel yönetim tarafından yapılması gerektiği yolunda görüş verilmiştir.

Yukarıda sözü edilen bilimsel raporların dosyadaki bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilmesinden kültür parkın, yeşil karakterli alanlarla ilgili tüm kullanımları kapsadığı, kamuya açık genel hizmetlere ayrılmış bir donatı alanı olduğu söz konusu yatırımın gerçekleştirilebilmesi için imar planında kül­tür park alam olarak ayrılan hazineye ait taşınmazların 3194 sayılı Yasanın 11. maddesine göre belediye'ye bedelsiz olarak devrinin mümkün olduğu sonucuna ula­şılmıştır.

Açıklanan nedenlerle temyize konu idare mahkemesi kararında isabet görül­mediğinden bozulmasına karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları

dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava. imar planında kültür park alam olarak belirlenen mülkiyeti hazine­ye ait taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 11. maddesi kapsamında değerlen­dirilerek belediyeye devri yolunda yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış: idare mahkemesince, uyuşmazlı­ğın esasının. 3194 sayılı Yasanın 11. maddesinde sadece "park" ibaresinin yer alması nedeniyle "kültür park" ibaresinin bu madde kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin olduğu. Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde par­kın, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına cevap veren alanlar olarak tanımlandığı, imar planındaki park alanlarının içerisinde park için gerekli başka tesisler gösterilmemişse ancak büfelerin, havuzların. pergolelerin. açık çayhanelerin ve genel helaların yapılabileceğinin, başka te­sislerin bu alanlarda yer alamayacağının, lüzumu halinde açık spor tesislerinin yapılacağının öngörüldüğü, kültür parkların ise eğlence ve kültür kuruluşlarını bir araya toplayan geniş alanlar olduğu, bu durumda park ve kültür park arasın­daki en temel farkı, parkların tümüyle dinlenme amaçlı yeşil alan niteliğini ta­şımasına karşın kültür parkların yeşil alan dışında fonksiyonlar içermesinin oluşturduğu.bu nedenle 3194 sayılı Yasanın 11. maddesinde yer alan "park" ibare­sinin dayanak yapılması suretiyle imar planında "kültür park" olan bir yerin be­delsiz devri yolundaki başvurunun reddine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bu­lunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davanın yukarıda Özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu İstan­bul 5.İdare Mahkemesinin 7.11.1997 günlü. E:1996/1119, K:1997/1312 sayılı kara­rında. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde gö-rülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına dosyanın adı geçen mahkemeye gön­derilmesine 15.9.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

T.C.

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No:1998/4211

Karar No:1999/5155

ÖZETİ : Ara kararı ile 1/5000 ölçekli na­zım imar planının örneği istenilmesine karşın 1957 onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planının bulunmadığı sonucuna varıl­dığı alt ölçekli planın üst Ölçekli plana uygun olmasının zorunlu olması üst ölçek­li nazım imar planı bulunmadan alt ölçek­li plan değişikliği yapılmasının mümkün olmaması karşısında dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hk.-DD.103

Davacı______ -._ ... Belediye Başkanlığı

Vekili______ ;_ Av. ...

Davalı_______ :_ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

İstemin Özeti : Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 22.12.1997 tarih 13523-3793 sayılı ve 25.3.1998 tarih 586-2393 sayılı yazılarıyla 2616 ada. 13 sayılı parselde kurumlarına ait hizmet binasının yarım kat olan 6,7 ve 8. katla­rının tam kata dönüştürülmesi yolundaki istemi üzerine Bayındırlık ve İskan   Ba-

kanlığı'nca 8.5.1998 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli plan değişikliğinin da­va konusu 2616 ada. 13 sayılı parselin 1957 yılında onaylanan 1/5000 ölçekli kot rejimi Nazım İmar Plan.ında ve 37570 sayılı kesin parselasyon planında 6 kat ti­caret yolu olarak tanımlanan alanda kaldığı, yapılan imar değişikliğiyle onaylı imar planında bölgesel olarak belirlenen inşaat haklarına yaklaşık 5238 m2 ek inşaat alam verildiği, buna göre % 80 inşaat alanı artışı getirildiği ileri sü­rülerek iptali istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Dava konusu 2616 ada. 13 parselle ilgili yapı yaklaşma mesafelerinin ve maksimum yüksekliğin uygun olduğu, yapılan imar planı değişik­liğinin nazım imar planı değişikliğini gerektirmediği, dava konusu işlemin mev­zuata uygun olduğu belirtilerek davanın reddi savunulmaktadır.

Tetkik Hakimi Nejdet Bayram'in Düşüncesi: Üst ölçekli nazı» imar plam alt ölçekli plan değişikliği yapılması müakün olmadığından işlemin iptalinin ge­rektiği düşünülmektedir.

Savcı Tülin Ozgenç'in Düşüncesi : Dava. Başbakanlık Sermaye Piyasası Ku­ruluna ait ... 2616 ada. 13 sayılı parseldeki hizmet binasının yarım kat olan 6, 7 ve a.katlarının tam kata dönüştürülmesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakan­lığınca 8.5.1998 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin iptali istemiyle açılmıştır.

3194 sayılı İnar Kanununun S inci maddesinde, uygulama i«ar planı; tas­dikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral duruRj işlenmiş oîarafc nazı» imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarım, bunla­rın yoğunluk ve düzenini, yollan ve uygulama için gerekli imar uygulan prog-raalarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları i)e gösteren bir pîan olarak tanımlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacı kuruma ait hizmet binasının 6.7 ve 8. katının tam kata dönüştürülmesi istemi üzerine Bayındırlık ve İskan Bakan­lığınca plan değişikliği yapıldığı ancak 1/5000 ölçekli nazın imar planının bu­lunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, alt Ölçekli planların üst ölçekli planlara uygun olması zo­runlu olduğundan, nazım imar planı olmaksızın yapıldığı anlaşılan dava konusu plan değişikliğinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ilişkin işlemin iptali gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten   sonra işin gereği görüşüldü:

Davalı idarenin süre itirazı yerinde görülmemiştir.

Dava. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 22.12.1997 tarih 13523-3793 sayılı ve 25.3.1998 tarih 586-2393 sayılı yazılarıyla 2616 ada. 13 sayılı par­selde kurumlarına ait hizmet binasının yarım kat olan 6.7 ve 8. katlarının tam kata dönüştürülmesi yolundaki istemi üzerine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca 8.5.1998 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin, davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali  istemiyle açılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesinde uygulama imar planları, tasdikli' halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş    olarak   nazım    imar

planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarım, bunların yo­ğunluk ve düzenini, yollan ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarım ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plan; nazım imar planı ise varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini bölge­lerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkeleri, ulaşım sistemle­rini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planla­rının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bir bütün olan plan olarak tanımlanmıştır.

16.7.1956 tarihinde yayımlanarak bu tarihten 6 ay sonra yürürlüğe giren 6785 sayılı İmar Kanununun 27. maddesinde de planların nazım plan ve tatbikat planı olmak üzere iki türünün bulunduğu, nazım planların halihazır haritalar üzerinde çizilen ve arazi parçalarının kullanış şekillerini ve başlıca bölge tiplerini gösteren planlar olduğu, tatbikat planlarının da halihazır harita üze­rine çizilmekle beraber bunlara mevcutsa kadastro vaziyetinin de işleneceği hük­me bağlanmıştır.

Bütün bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, gerek 6785 sayılı İmar Kanunu gerekse 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca uygulama imar planı yapıla­bilmesi için üst ölçekli nazım imar planının bulunması ve uygulama imar planının nazım imar planına uygun olması gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, ... ada ... sayılı sayılı parselde bulunan da­vacı kuruma ait hizmet binasının 6.7 ve 8.katının tam kata dönüştürülmesi iste­minin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca kabul edilerek 3194 sayılı imar kanunu­nun 9.maddesi uyarınca 1/1000 ölçekli planda değişiklik yapıldığı, alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uygun olması zorunlu olduğundan dava konusu plan değişikliğinin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olup olmadığının belir­lenmesi açısından 30.9.1998 günlü ara kararı ile davacı ... Belediyesi ve davalı Bayındırlık ve İskan Bakanlığından. 21.12.1998 günlü ara kararı ile de ... Bü-yükşehir Belediye Başkanlığından 1/5000 ölçekli nazım imar planının Örneği iste­nilmesine karşın 1957 onaylı 1/5000 ölçekli kat rejimi planı örneğinin gönderil­diği anlaşıldığından 1/5000 ölçekli nazım imar planının bulunmadığı sonucuna va­rılmıştır.

Bu durumda 1/1000 ölçekli planın üst ölçekli plana uygun olmasının zorun­lu olması, üst ölçekli nazım imar planının bulunmadan alt ölçekli plan değişik­liği yapılmasının mümkün olmaması karşısında dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı deği­şikliği işleminin iptaline. 2.11.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas     No:1998/6752

Karar   No:2000/4201

ÖZETİ : Plan değişikliği isteminin nüfus ve yapı yoğunluğunu arttırıcı alt yapı ve arazinin doğal yapısını olumsuz etkileyecek nitelikte görülerek reddedi1mesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hk.-DD.105

Davacı______ :_ ... Konut Yapı Kooperatifi

Vekili      : Av. ...

Davalılar_____ :_ 1-   ...  Valiliği

2- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Davanın Özeti    :   ...................  Köyü. 5. 6 ada, 9 parsel    sayılı    L/25.000

ölçekli .........................  Çevre Düzeni Planında, kamping ve rekreasyon alanında ka­
lan taşınmazın turizm ve II.konut alanına dönüştürülmesi isteminin reddi yolun­
daki 22.4.1998 günlü Bayındırlık ve İskan Bakanlığı işlemi ile bu işlemin bildi­
rimine yönelik 12.5.1999 günlü Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü işleminin. 30.10.
1996 gününde 1/1000 ölçekli planın belediyece onayı üzerine yeşil alan ve yola
terkler yapılarak müstakil tapu alındığı taşınmazın bulunduğu alamn. 21.7.1997
gününde ... Belediyesi mücavir alanından çıkarılması üzerine bayındırlık ve is­
kan müdürlüğüne yapılan ruhsat başvurusunun üst ölçekli plan değişikliği yapıl­
ması gerektiğinden bahisle reddedildiği, oysa müktesep haklarının oluştuğu, ida­
relerin farklı uygulamalarından dolayı mağdur oldukları iddiasıyla iptali iste-
nı1mektedi r.

Muğla Valiliği'nin Savunmasının Özeti: Davacılara ait taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli planın 1/25.000 lik plana aykırı olması nedeniyle belediyesince onanan bu planın iptalinin gerektiği plan değişiklik teklifinin altyapı ve ara­zinin yapısını olumsuz etkileyerek nüfus ve yapı yoğunluğunu arttıracağından da­vanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Savunmasının Özeti: - 'Plan değişiklik teklifi yapılan alanda yeterince 2.konut ve turizm alam olduğundan nüfus ve ya­pı yoğunluğunu arttırıcı, altyapı ve arazinin doğal yapısını olumsuz yönde etki leyecek plan değişikliği yapılamayacağı,'davanın reddi gerektiği savunulmakta­dır.

Danıştay Tetkik Hakimi Şule Tataroğlu'nun Düşüncesi : Davacı kooperatif 1/25.000 ölçekli planda kamping ve rekreasyon alanında kalan taşınmazlarında' plan değişikliği yapılarak taşınmazın turizm ve 2.konut alanına alınması istemi­nin reddi  işlemini dava konusu etmektedir.

Davacı 1/1000 lik plana dayalı olarak te.sis, edflen parselasyon işlemiyle müstakil tapu almıştır. Kooperatif olarak yapılaşmak istemektedir. Ancak davacı­ya yapılaşma olanağı sağlayan 1/1000 ölçekli plan üst Ölçekli plana- aykırıdır. 1/25.000 ölçekli plandaki konumu plan alanı içindeki tüm alanlara ilişkin veri­lerin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi suretiyle kamping ve rekreasyon alam olarak belirlenen taşınmazın bu durumunun mülkiyete dayalı yapılaşma ta­leplerine göre değiştirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davanın reddi gerekti­ği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı Aynur Şahinok'un Düşüncesi : Dava; 1/25.000 ölçekli çev­re düzeni planında kamping ve rekreasyon alanında kalan 5-6 ada 9 parsel sayılı taşınmazların turizm+II.konut alanına dönüştürülmesi isteminin reddine ilişkin davalı  idare isteminin iptali  istemiyle açılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden;  ... Köyü 1/25.000 ölçekli    çevre   düzeni

planında kısmen kamping alam ve rekreasyon alanında kalan alanın nufüs ve yapı yoğunluğunu artırıcı ve buna bağlı olarak alt yapı ve arazinin doğal yapısını olumsuz yönde etkileyecek nitelik taşıması nedeniyle turizm+II.konut alanına dö­nüştürülmesi isteminin 3194 sayılı Yasanın 9.maddesi uyarınca reddedilmesinde imar mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca davacı tarafından ileri sürülen diğer nedenlerde dava konusu iste­min iptalini gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerekeceği düşünülmektedir. - TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava,  ................   ... Köyü, 5, 6 ada, 9 parsel sayılı 1/25.000 ölçekli  ...,

......... , Çevre Düzeni Planında, Kamping ve Rekreasyon Alanında kalan taşınmazın

Turizm ve II.Konut Alanına dönüştürülmesi isteminin reddi yolundaki 22-4.1998 günlü" Bayındırlık ve İskan Bakanlığı işlemi ile bu işlemin bildirimine yönelik 12.5.1999 günlü bayındırlık ve iskan müdürlüğü işleminin iptaTi istemiyle açıl­mıştır.

Günümüzde plansız ve hızlı yapılaşma talepleri sağlıklı bir çevrenin önündeki en ciddi engeldir. Kentsel ve turistik gelişmenin yönlendirilmesinde en temel araçlardan biri olan imar planlaması ile kentsel ve turistik gelişmenin yakın gelecekteki temel fiziksel özelliklerini ol usturan-"yönü. şekli ve büyük­lüğü" ile ilgili belirlemeler yapılmaktadır.

Planlama sürecinde zorlayıcı, kısıtlayıcı ve yönlendirici kararların tümü birden rol oynar. Çağdaş bir kent ve çevrenin oluşturulması ve yaşatılması- için aşın yapılaşmanın etkisinden korunması gereken, kamuya hizmet verecek, estetik ve kaliteyi yükseltici sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacıyla yeşil alan­lar günü birlik kullanım alanları, piknik ve rekreasyon alanlarının oluşturulma­sı zorunludur.

Kamu -yararını gerçekleştirmek amacıyla üretilmiş birer belge niteliğinde olan imar planlan mevzuatta ve yargı içtihatlarında yöre halkının sağlığım ve çevreyi korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını, iyi yaşama düzenini, çalışma koşullarını ve güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke, bölge ve şehir verilerine göre oturma, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi" kentsel fonksiyonlar arasında mev­cut ve- sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarım bulmak için varsa kadastro durumu da işlenmiş, onaylı haritaların kopyaları üzerine nazım plan ve uygulama planı olarak düzenlenip onaylanmış metinler olarak tanımlamak­tadır.

İmar planlarının yargısal denetimi sırasında şehircilik ilkeleri, pîanla-ma esasları ve kamu yaran kriterlerinin yamsıra özelliği itibariyle imar pla­nının bütünlüğü, genel yapısı, kapsadığı alanın nitelikleri ve çevrenin korunma­sı gibi olguların gözetilmesi zorunludur.

Olayda. 30.10.1996 günlü belediye meclisi kararıyla onanan mevzii planda taşınmazları turizm tesis alam ve ikinci konut alanında kalan ve bu plana göre uygulanan parselasyon işlemiyle müstakil tapusunu alan davacı tarafından taşın­mazının 1/25.000 ölçekli .... ..., ... Çevre Düzeni Planında kısmen kamping ala­nında kısmen de rekreasyon alanında kalması nedeniyle ruhsat alınamaması üzerine

1/25.000 ölçekli planda taşınmazın "Turizm tesis alam ve ikinci konut alanına" alınması yönünde değişiklik yapılması istemiyle başvurulmuş, bu başvurunun reddi üzerine dava açılmıştır.

idarece- plan değişikliği istemi nüfus ve yapı yoğunluğunu arttırıcı alt­yapı ve arazinin doğal yapısını olumsuz etkileyecek nitelikte görülerek redde­dilmiştir.

İmar planlarının temel amaçlarından biri. kamu yararının korunması ve bu amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda toplumun genel kullanımına açık rekreas­yon alanlarına olan ihtiyacım giderebilecek nitelikte yeşil alan türünde alan­ların üretilmesi olduğuna ve turistik bir yörede kamu yararına açık ve turistik kullanımın en belirginleştiği kullanımlardan biri olan kamping alam oluşturul­masında da kamu yararı bulunduğuna göre davacı isteminin reddine yönelik işlemde hukuka aykırılık bulunmamış davacının salt yapılaşmaya yönelik iddialarına iti­bar edilmemiştir.

Açıklanan.nedenlerle davanın reddine. 22.6.2000 gününde oybirliğiyle ka­rar verildi.

 

 

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas     No:1998/6752

Karar   No:2000/4201

ÖZETİ : Plan değişikliği isteminin nüfus ve yapı yoğunluğunu arttırıcı alt yapı ve arazinin doğal yapısını olumsuz etkileyecek nitelikte görülerek reddedi1mesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hk.-DD.105

Davacı______ :_ ... Konut Yapı Kooperatifi

Vekili      : Av. ...

Davalılar_____ :_ 1-   ...  Valiliği

2- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Davanın Özeti    :   ...................  Köyü. 5. 6 ada, 9 parsel    sayılı    L/25.000

ölçekli .........................  Çevre Düzeni Planında, kamping ve rekreasyon alanında ka­
lan taşınmazın turizm ve II.konut alanına dönüştürülmesi isteminin reddi yolun­
daki 22.4.1998 günlü Bayındırlık ve İskan Bakanlığı işlemi ile bu işlemin bildi­
rimine yönelik 12.5.1999 günlü Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü işleminin. 30.10.
1996 gününde 1/1000 ölçekli planın belediyece onayı üzerine yeşil alan ve yola
terkler yapılarak müstakil tapu alındığı taşınmazın bulunduğu alamn. 21.7.1997
gününde ... Belediyesi mücavir alanından çıkarılması üzerine bayındırlık ve is­
kan müdürlüğüne yapılan ruhsat başvurusunun üst ölçekli plan değişikliği yapıl­
ması gerektiğinden bahisle reddedildiği, oysa müktesep haklarının oluştuğu, ida­
relerin farklı uygulamalarından dolayı mağdur oldukları iddiasıyla iptali iste-
nı1mektedi r.

Muğla Valiliği'nin Savunmasının Özeti: Davacılara ait taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli planın 1/25.000 lik plana aykırı olması nedeniyle belediyesince onanan bu planın iptalinin gerektiği plan değişiklik teklifinin altyapı ve ara­zinin yapısını olumsuz etkileyerek nüfus ve yapı yoğunluğunu arttıracağından da­vanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Savunmasının Özeti: - 'Plan değişiklik teklifi yapılan alanda yeterince 2.konut ve turizm alam olduğundan nüfus ve ya­pı yoğunluğunu arttırıcı, altyapı ve arazinin doğal yapısını olumsuz yönde etki leyecek plan değişikliği yapılamayacağı,'davanın reddi gerektiği savunulmakta­dır.

Danıştay Tetkik Hakimi Şule Tataroğlu'nun Düşüncesi : Davacı kooperatif 1/25.000 ölçekli planda kamping ve rekreasyon alanında kalan taşınmazlarında' plan değişikliği yapılarak taşınmazın turizm ve 2.konut alanına alınması istemi­nin reddi  işlemini dava konusu etmektedir.

Davacı 1/1000 lik plana dayalı olarak te.sis, edflen parselasyon işlemiyle müstakil tapu almıştır. Kooperatif olarak yapılaşmak istemektedir. Ancak davacı­ya yapılaşma olanağı sağlayan 1/1000 ölçekli plan üst Ölçekli plana- aykırıdır. 1/25.000 ölçekli plandaki konumu plan alanı içindeki tüm alanlara ilişkin veri­lerin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi suretiyle kamping ve rekreasyon alam olarak belirlenen taşınmazın bu durumunun mülkiyete dayalı yapılaşma ta­leplerine göre değiştirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davanın reddi gerekti­ği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı Aynur Şahinok'un Düşüncesi : Dava; 1/25.000 ölçekli çev­re düzeni planında kamping ve rekreasyon alanında kalan 5-6 ada 9 parsel sayılı taşınmazların turizm+II.konut alanına dönüştürülmesi isteminin reddine ilişkin davalı  idare isteminin iptali  istemiyle açılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden;  ... Köyü 1/25.000 ölçekli    çevre   düzeni

planında kısmen kamping alam ve rekreasyon alanında kalan alanın nufüs ve yapı yoğunluğunu artırıcı ve buna bağlı olarak alt yapı ve arazinin doğal yapısını olumsuz yönde etkileyecek nitelik taşıması nedeniyle turizm+II.konut alanına dö­nüştürülmesi isteminin 3194 sayılı Yasanın 9.maddesi uyarınca reddedilmesinde imar mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca davacı tarafından ileri sürülen diğer nedenlerde dava konusu iste­min iptalini gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerekeceği düşünülmektedir. - TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava,  ................   ... Köyü, 5, 6 ada, 9 parsel sayılı 1/25.000 ölçekli  ...,

......... , Çevre Düzeni Planında, Kamping ve Rekreasyon Alanında kalan taşınmazın

Turizm ve II.Konut Alanına dönüştürülmesi isteminin reddi yolundaki 22-4.1998 günlü" Bayındırlık ve İskan Bakanlığı işlemi ile bu işlemin bildirimine yönelik 12.5.1999 günlü bayındırlık ve iskan müdürlüğü işleminin iptaTi istemiyle açıl­mıştır.

Günümüzde plansız ve hızlı yapılaşma talepleri sağlıklı bir çevrenin önündeki en ciddi engeldir. Kentsel ve turistik gelişmenin yönlendirilmesinde en temel araçlardan biri olan imar planlaması ile kentsel ve turistik gelişmenin yakın gelecekteki temel fiziksel özelliklerini ol usturan-"yönü. şekli ve büyük­lüğü" ile ilgili belirlemeler yapılmaktadır.

Planlama sürecinde zorlayıcı, kısıtlayıcı ve yönlendirici kararların tümü birden rol oynar. Çağdaş bir kent ve çevrenin oluşturulması ve yaşatılması- için aşın yapılaşmanın etkisinden korunması gereken, kamuya hizmet verecek, estetik ve kaliteyi yükseltici sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacıyla yeşil alan­lar günü birlik kullanım alanları, piknik ve rekreasyon alanlarının oluşturulma­sı zorunludur.

Kamu -yararını gerçekleştirmek amacıyla üretilmiş birer belge niteliğinde olan imar planlan mevzuatta ve yargı içtihatlarında yöre halkının sağlığım ve çevreyi korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını, iyi yaşama düzenini, çalışma koşullarını ve güvenliğini sağlamak amacıyla, ülke, bölge ve şehir verilerine göre oturma, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi" kentsel fonksiyonlar arasında mev­cut ve- sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarım bulmak için varsa kadastro durumu da işlenmiş, onaylı haritaların kopyaları üzerine nazım plan ve uygulama planı olarak düzenlenip onaylanmış metinler olarak tanımlamak­tadır.

İmar planlarının yargısal denetimi sırasında şehircilik ilkeleri, pîanla-ma esasları ve kamu yaran kriterlerinin yamsıra özelliği itibariyle imar pla­nının bütünlüğü, genel yapısı, kapsadığı alanın nitelikleri ve çevrenin korunma­sı gibi olguların gözetilmesi zorunludur.

Olayda. 30.10.1996 günlü belediye meclisi kararıyla onanan mevzii planda taşınmazları turizm tesis alam ve ikinci konut alanında kalan ve bu plana göre uygulanan parselasyon işlemiyle müstakil tapusunu alan davacı tarafından taşın­mazının 1/25.000 ölçekli .... ..., ... Çevre Düzeni Planında kısmen kamping ala­nında kısmen de rekreasyon alanında kalması nedeniyle ruhsat alınamaması üzerine

1/25.000 ölçekli planda taşınmazın "Turizm tesis alam ve ikinci konut alanına" alınması yönünde değişiklik yapılması istemiyle başvurulmuş, bu başvurunun reddi üzerine dava açılmıştır.

idarece- plan değişikliği istemi nüfus ve yapı yoğunluğunu arttırıcı alt­yapı ve arazinin doğal yapısını olumsuz etkileyecek nitelikte görülerek redde­dilmiştir.

İmar planlarının temel amaçlarından biri. kamu yararının korunması ve bu amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda toplumun genel kullanımına açık rekreas­yon alanlarına olan ihtiyacım giderebilecek nitelikte yeşil alan türünde alan­ların üretilmesi olduğuna ve turistik bir yörede kamu yararına açık ve turistik kullanımın en belirginleştiği kullanımlardan biri olan kamping alam oluşturul­masında da kamu yararı bulunduğuna göre davacı isteminin reddine yönelik işlemde hukuka aykırılık bulunmamış davacının salt yapılaşmaya yönelik iddialarına iti­bar edilmemiştir.

Açıklanan.nedenlerle davanın reddine. 22.6.2000 gününde oybirliğiyle ka­rar verildi.

 

 

 

 


imar hukukcusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-04 (2835 okuma)

[ Geri Dön ]