imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştayın imar hukuku yıkım kısmına ilişkin karar örnekleri 19
imar hukuku
Yeni Sayfa 27

T.C.

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No : 2001/4866 Karar No : 2002/5400

Özeti : 4562 sayılı organize sanayi bölgeleri kanunu uyarınca organize sanayi bölgesi ilan edilen yerlerde 3194 sayılı yasanın 32. ve 42. maddeleri uyarınca yıkım kararı ve para cezası verme yetkisinin 3194 sayılı yasanın 5. maddesinde belirtilen ilgili idarelere ait olduğu, organize sanayi bölgesi yönetim kurulunun bu konuda işlem tesis etme yetkisinin bulunmadığı hk.-DKD.1


 

 

 


 

Temyiz İsteminde Bulunan

Vekili

Karşı Taraf

Vekili

İstemin Özeti

:... Belediye Başkanlığı

: Av. ...

: ... Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş.

: Av. ... Edirne İdare Mahkemesinin 24.5.2001 günlü,

E:2000/625, K:2001/401 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir

Savunmanın Özeti                              : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden

hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan " kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Halil Koç'un Düşüncesi                        :4562 sayılı Yasa ile

Organize Sanayi Bölgelerine tanınan yetki, bu alanda arazinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşaası ve kullanımıyla ilgili diğer bütün izinlerin ve ruhsatların verilmesi ve denetlenmesi ile sınırlı oiup; bir yapı hakkında yıkım kararı alınması ve imar para cezası verilmesi konularında 3194 sayılı İmar Kanununun 5. maddesi belirtilen ilgili idarelerin yetkili olması nedeniyle uyuşmazlık konusu Organize Sanayi Bölgesinde davalı belediyelerin imara

ilişkin olarak yetkisi bulunmadığından bahisle dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi karanının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Habibe Ünal'ın Düşüncesi : Dava, davacı şirketin maliki olduğu ... İli, ... İlçesi, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ... ada,... parse! sayılı taşınmaz üzerinde yol ve yan çekme mesafelerine tecavüzlü şekilde ruhsatsız olarak yapılan inşaatın 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin 7.7.2002 günlü, 2000/692 sayılı belediye encümeni kararının iptali dileğiyle açılmış, İdare Mahkemesince, özel kanun niteliğindeki 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile farklı tüzel kişiliğe uygulama ve denetleme yapma yetkisi verilen bir konuda, belediye encümenince alınan dava konusu kararda yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş bu karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesinde, ruhsat alınmadan yapıya başlanması veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapılması halinde belediye veya valiliklerce o ondaki inşaatın durumunun tespit edileceği, yapının mühürlenerek inşaatın derhal durdurulacağı, durdurmanın yapı tatil tutanağının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tebligatın bir nüshasının da muhtara bırakılacağı, bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde bu yola başvurulmadığı takdirde ruhsatın iptal edileceği, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan binanın belediye encümeni veya İl idare kurulu kararı üzerine belediye veya valilikçe yıktırılacağı, yıkım masrafının yapı sahibinden tahsil edileceği kurala bağlanmıştır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4. maddesinin 5. ve 6. fıkralarında

ise, OSB sınırları içerisinde yapılacak mevzii imar ve parselasyon planlan ve değişikliklerinin OSB tarafından Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacağı ve Bakanlığın onayına sunularak il idare kurulu kararı ile yürürlüğe gireceği, onaylı OSB imar planlarının ilgili kurumlara bilgi için gönderileceği, yürürlüğe giren mevzii imar planlarına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşaası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinlerin OSB'ce verileceği ve denetleneceği hükmüne yer verilmiştir.

4562 sayılı Kanun ile Organize Sanayi Bölgelerine tanınan yetki, Organize Sanayi Bölgelerinin tüzel kişilik kazanmasından sonra, bu alanda arazinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşaası ve kullanımıyla ilgili diğer bütün izinlerin ve ruhsatların verilmesi ve denetlenmesi ile sınırlı olup, bunun dışında uyuşmazlık konusu olayda olduğu gibi bir yapı hakkında yıkım kararı veya para cezası verilmesi hususlarında 3194 sayılı Kanunda belirtilen idareler yetkilidir.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin yukarıda belirtelen gerekçeyle yetki yönünden iptaline ililşkin temyize konu kararda isabet görülmediğinden bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, ..., ... ilçesi, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ... ada, ... parsel sayılı

taşınmaz üzerindeki fabrika bahçesine yol ve yan çekme mesafelerine tecavüzlü şekilde ruhsatsız olarak yapılan üç ayrı yapının 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin 7.7.2000 günlü, 2000/692 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, özel kanun niteliğindeki 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile farklı tüzel kişiliğe uygulama ve denetleme yapma yetkisi verilen bir konuda belediye encümenince alınan dava konusu kararda yetki yönünden hukuka uyarlık

bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

15 Nisan 2000 günlü, 24021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4. maddesinin 5. ve 6,fıkralarında "Organize Sanayi Bölgeleri sınırları içerisinde yapılacak mevzii imar ve parselasyon planlan ve değişiklikleri OSB tarafından yönetmeliğe uygun olarak hazırlanır ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayına sunularak il idare kurulu karan ile yürürlüğe girer. Onaylı OSB imar planları ilgili kurumlara bilgi İçin gönderilir.

Yürürlüğe giren mevzii imar planlarına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin gönderilmesi, inşaası ve kullanımıyla İlgili ruhsat ve izinler OSB'ce verilir ve denetlenir " hükümlerine yer verilmiş, anılan Yasanın Geçici 1. maddesinde de " Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kanunun amacına uygun biçimde oluşan OBS'ler, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl İçinde durumlarını bu Kanuna uygun hale getirilir " hükmü yer almıştır.

3194 sayılı İmar Kanununun 2. maddesinde; belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar İle inşaa edilecek resmi ve özel bütün yapıların bu kanun hükümlerine tabi olduğu belirtilmiş; tanımlar başlıklı 5. maddesinde, ilgili idare, belediye ve mücavir aian sınırları içinde belediye, dışında valilik olarak belirlenmiş, aynı Kanunun 32. maddesinde de ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak başlayan yapılar hakkında ne gibi işlemler yapılacağı sayılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, ... İli, ... İlçesi, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ... ada, ... parsel sayılı taşınmaz üzerindeki yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapıldığının, ayrıca yol ve yan çekme mesafelerine tecavüzlü olarak üç ayrı ruhsatsız yapı yapıldığının davalı İdare elemanları tarafından 6.7.2000 günlü tutanakla tespit edilmesi üzerine dava konusu 7.7.2000 günlü 2000/692 sayılı belediye encümeni kararı ile anılan aykırılıklar nedeniyle yıkım kararı alındığı, İdare Mahkemesince İse, Organize Sanayi Bölgelerinde imara ilişkin olarak belediyelerin yetkilerinin bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

4562 sayılı Kanun ile Organize Sanayi Bölgelerine tanınan yetki, bu alanda arazinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşaası ve kullanımıyla ilgili diğer bütün izinler ve ruhsatların verilmesi ve denetlenmesi ile sınırlı olup, sınırlı olarak tanınan bu yetkinin kullanılabilmesi için de Organize Sanayi Bölgelerinin faaliyete geçmiş olması gerekmektedir.

Dolayısıyla, faaliyete geçmiş bir Organize Sanayi Bölgesinde izinler ve ruhsatların verilmesi ve denetlenmesi dışında dava konusu olayda olduğu gibi bir yapı hakkında yıkım kararı alınması veya imar para cezası verilmesi hususlarında 3194 sayılı Kanunun 5. maddesinde belirtilen "ilgili İdareler" yetkilidir.

Bu durumda, yukarıda anılan yasal düzenlemeler uyarınca faaliyet geçmiş bir organize sanayi bölgesinde yıkım kararı alma konusunda belediye ve mücavir aian sınırları içinde belediyeler yetkili olduğu gibi, ... Organize Sanayi Bölgesinin, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihten sonra 23.10.2000 günlü 12829 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayı ile kurulduğu hususu da gözönünde bulundurulduğunda, Organize Sanayi Bölgesinde davalı belediyenin imara ilişkin olarak yetkisi bulunmadığından bahisle dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Edirne İdare Mahkemesinin 14.5.2001 günlü, E:2000/625, K:2001/401 sayılı kararının BOZULMASINA, ..., dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 20.11.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas      No:1998/3254

Karar   No:1999/3159

ÖZETİ : Yapının kullanımı ile ilgili ay­kırılık nedeniyle 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca tesis edilen işlemde hu­kuka uyarlık bulunmadığı hk.-DD.102

Temyiz İsteminde Bulunan :   ... Belediye Başkanlığı

Vekili________ ı Av.   ...

Karşı Taraf      :   ...

İstemin Özeti : Ankara 7.İdare Mahkemesinin 19.3.1998 günlü. E:1997/1252. K:1998/210 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bu­lunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmakta­dır.

Tetkik Hakimi Gonca Temizhan'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Aynur Şahinok'un Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen husus­lar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında be­lirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın da­yandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerekti­rir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava. 2556 ada. 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın onaylı projeye aykırı kullanımı nedeniyle yıkımına ilişkin 4.9.1997 günlü, 3956 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış: idare mahkemesince, söz konusu binanın bodrum katında bulunan 1 nolu daireye ait deponun onaylı projeye aykırı olarak ticarethane olarak kullanıldığının tespit edildiği. 3.6.1997 günlü davalı idarenin iç yazışmasında projeye aykırı olarak yapılan tadilat ve ilave­lerden   söz edildiği, dava konusu belediye encümeni kararıyla da ... İmar Yönet -meliğinin 47/3-maddesine aykırılıktan dolayı yıkım işlemi tesis edildiği anla­şıldığından yapının kullanımı ile ilgili aykırılık nedeniyle 3194 sayılı Yasanın 32.maddesi uyarınca tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyi­ze konu Ankara 7.İdare Mahkemesinin 19.3.1998 günlü, E:1997/1252. K:1998/210 sa­yılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına dosyanın adı geçen mah­kemeye gönderilmesine 9.6.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No : 2003/6430

Karar No : 2004/948

Özeti : Yapılan imar planı değişikliğine göre verilen inşaat ruhsatına dayanılarak inşaatın yapımına başlanıldığı, ancak imar planı değişikliğinin mahkemece iptali üzerine davalı idarece iptal kararının gereğinin yerine getirilmesi için herhangi bir işlem tesis edilmediği, yeni planın yapılmasından yaklaşık 2 yıl sonra inşaat ruhsatının iptal edildiği ve yapının mühürlenerek yıkımına ilişkin işlemin tesis edildiği anlaşıldığından, inşaat ruhsatının iptaline kadar geçen sürede yapımına devam edilen inşaatın, bu tarihe kadar tamamlanan kısmının korunması gerektiği hakkında.-DKD.5

Kararın Düzeltilmesini İsteyen :...
Vekili                     : Av. ...

Karşı Taraf        : ... Belediye Başkanlığı

Vekili                     :Av....

İstemin Özeti : Danıştay Altıncı Dairesince verilen 21.1.2003 günlü, K:2003/510 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istemidir.

Savunmanın Özeti: Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Özlem Şimşek'in Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Aynur Şahinok'un Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 54/1-c maddesi uyarınca karar düzeltme istemi yerinde görüldüğünden, Dairemizin 21.1.2003 günlü, K:2003/51Û sayılı kararı kaldırılarak işin esası incelendi.

Dava, ..., ..., ... Mahallesi, ... Mevkii, 484 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan yapının 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca yıkımına ilişkin 20.4.2000 günlü, 847 sayılı ... Belediye Encümeni Kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, 4.2.1995 günlü ... Belediye Meclisi karan ile davacıya ait 484 ada, 1 sayılı parselde imar planı değişikliği yapıldığı, bu plan değişikliğine göre davacıya 24.10.1995 günlü, 1391 sayılı yapı ruhsatının verildiği, ancak anılan plan değişikliğinin Aydın 1. İdare Mahkemesinin 22.5.1997 günlü, E:1995/851, K:1997/606 sayılı kararı ile iptal edildiği, kararın Danıştay Altıncı Dairesinin 26.11.1998 günlü, E:1997/6660, K:1998/5892 sayılı kararı ile onandığı, bu kararlar üzerine 2.6.1998 günlü, 2 sayılı belediye

meclisi kararı İle İmar planı değişikliği yapıldığı, yapı ruhsatının iptal edildiğinin 25.2.2000 günlü yazı ile davacıya duyurulduğu, 14.3.2000 günlü tutanak ile yapının durdurulduğu ve 20.4.2000 günlü dava konusu belediye encümeni kararı ile davacıya ait yapının imara aykırı kısımlarının yıkımına karar verildiği anlaşıldığından, imar planı değişikliğinin yargı karan ile iptal edilmesi üzerine bu plan değişikliğine dayanılarak verilen inşaat ruhsatı da iptal edilen ve ruhsat iptali işlemine karşı dava da açılmayan taşınmazın mevcut imar planına aykırı kısımlarının yıkımına ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu 484 ada, 1 sayılı parsele yönelik olanak 4.2.1995 tarihinde imar planı değişikliği yapıldığı, bu plan değişikliğine göre davacıya 24.10.1995 günlü, 1391 sayılı yapı ruhsatının verildiği, anılan planın açılan dava sonucunda Aydın 1. İdare Mahkemesinin 22.5.1997 günlü, E:1995/851, K:İ997/606 sayılı kararıyla iptal edildiği, bu kararın Danıştay 6. Dairesinin 26.11.1998 günlü, K:1998/5892 sayılı kararıyla onandığı, bu arada 2.6.1998 günlü, 2 sayılı belediye meclisi kararıyla anılan yerde yeniden plan yapıldığı, 25.2.2000 günlü, 297 sayılı yazıyla, plan değişikliğinin iptal edildiğinden bahisle inşaat ruhsatının iptal edildiğinin davacıya bildirildiği ve projelerin yapılan yeni plana uygun hale getirilmesinin istenildiği, 14.3.2000 günlü tutanakla durdurulan yapının dava konusu işlemle imara aykırı kısımlarının yıkımına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Olayda, 24.10.1995 günlü inşaat ruhsatı, verildiği tarihte yürürlükte olan imar planına uygun olarak düzenlenmiş, bu ruhsata dayalı olarak inşaata başlanılmış, anılan planın 22.5.1997 tarihinde İdare Mahkemesince iptal edilmesine karşın inşaat mühürlenmeyerek devamına izin verilmiştir. Davalı idarece iptale ilişkin Mahkeme kararının onandığı 26.11.1998 tarihi itibariyle dahi İşlem yapılmamış, yeni planın yürürlüğe girdiği tarihten yaklaşık 2 yıl sonra inşaat ruhsatı iptal edilmiştir.

Bu durumda, davalı idarece 22.5.1997 günlü Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi için ancak 25.2.2000 gününde bir işlemin tesis edilmesi ve inşaat ruhsatının iptal edildiğinden bahisle tadilat projesi yapılmasının da istenilmesi nedeniyle arada geçen bu sürede yapımına devam edilen inşaatın bu tarihe kadar tamamlanmış kısmının korunması zorunlu olduğundan, bu hususun gözönünde bulundurulması suretiyle İdare Mahkemesince yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, inşaat ruhsatının İptalinden sonra yeni plana aykırı bir yapılaşma varsa buna göre yeniden işlem tesis edileceği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle, Aydın 1. İdare Mahkemesinin 18.7.2001 günlü, E:2000/350, K:2001/788 sayılı kararının bozulmasına, 6.610.000 lira karar harcı ile fazladan yatırılan 4.920.000 liranın ayrıca, 16.050.000 lira karar düzeltme harcının temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 20.2.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No:2000/6064

Karar No:2002/274

Özeti: Koruma Kurulunun plan değişikliği istemi hakkında 1 ay İçinde karar verilmezse değişikliğin yapılmış sayılacağı, trafo yerinin enerji müştemilatı olduğu ve TİP İmar Yönetmeliğine göre ruhsat gerekmediği, bildirilmesinin yeterli olduğu hk.-DKD.1

Temyiz İsteminde Bulunan        : Kültür Bakanlığı
Karşı Taraf                                           :... Genel Müdürlüğü

Vekili                                                    : Av....

İstemin Özeti                                                  :  Bursa   1,  İdare  Mahkemesinin  26.10.1999

günlü,                                                                                                                                      E: 1998/517,

K:1999/1114 sayılı kararının iptale                          ilişkin bölümünün usul ve yasaya aykırı olduğu öne
sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti                              : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Selçuk Topal'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Saadet Ünal'ın Düşüncesi                         : Temyiz dilekçesinde öne

sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz İsteminin reddiyle idare mahkemesi kararının temyiz edilen bölümünün onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, ..., ..., ... pafta,... ada, ... parsel sayılı taşınmaz üzerindeki tescilli Caminin bitişiğindeki trafo inşaatının koruma kurulundan izin alınmadan yapılması nedeniyle yıktırılmasına ve imar planındaki trafo yerinin iptal edilmesi amacıyla belediyesince hazırlanacak plan değişikliğinin koruma kuruluna getirilmesine ilişkin 28.5,1998 günlü, 6433 sayılı ... Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, koruma amaçlı imar planının hazırlanması sırasında elektrik dağıtım projesine göre tesisi gereken bina tipi trafo merkezlerinin yerlerinin, belediye imar müdürlüğü ve planlama grubu ile temas kurularak kütle halinde imar planına işlendiği, 4.5.1991 tarihinde ... Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca uygun görülmesi üzerine ... Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan bu planın ... İmar paftası üzerinde kadastral ... pafta, ... ada, ... sayılı parseldeki ... Caminin doğu tarafında trafo yeri ayrıldığı, sit alanlarında inşa

edilecek trafo binalarına ait tip projelerin 10.10.1992 tarihli koruma kurulu kararı ile onaylandığı, dava konusu trafo inşaatı kurulca onaylı tip projeye göre, ancak imar planında cami duvarına bitişik kütle şeklinde işlenmiş yere değil biraz daha uzağına inşa edildiği, 4.5.1991 tarihinde ... Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca uygun görülüp 19.8.1991 tarihinde ... Büyükşehir Belediye Başkanlığınca da onaylanarak yürürlüğe konulan ... Koruma Amaçlı İmar Planında,dava konusu trafo yerinin kaldırılması istediğini İçeren dava konusu Kurul kararı 11.6.1998 günlü, 100 sayılı yazı ile aynı gün ... Belediye Başkanlığına tebliğ edilmiş olmasına karşın,belediye meclisince bu yönde bir karar alınmadığından 2863 sayılı Yasanın 17.maddesi hükmü gereği kurul kararı ile trafo yerinin kaldırılmasına ilişkin plan değişikliğinin kesinleştiğinin kabulü gerektiğinden davanın plan değişikliğiyle ilgili kısmının reddine;plan notlarının I.Genel Hükümler bölümü 5.maddesine göre kuruldan önce izin alınması gerektiği öne sürülmekte ise de, anılan maddenin bu konuyla ilgisinin bulunmadığı, koruma amaçlı imar planında iki farklı plan metodolojisinin izlendiği, bunlardan birisinin kütle ile düzenlenen alanlar, diğerinin imar düzeni verilerek düzenlenen alanlar olduğu, kütle İle düzenlenen alanların "şartları II-A maddesinde açıklandıktan sonra III-B maddesinde diğer özel durumlarda uygulanacak hükümlerin belirtildiği,bu maddenin 5.alt maddesinde resmi kurum alanlarına koruma kurulu onayı ile yapılaşma izni verilebileceği öngörülmüş ise de;İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Yönetmelik eki cetvellere göre trafo merkezleri, kentsel teknik alt yapı alanları kapsamına giren enerji üretim dağıtım merkezi, resmi kurum alanları ile kentsel çalışma alanı kapsamında yönetim merkezi olduğu için plan notlarının resmi kurum alanı ile ilgili maddesinin trafo İçin uygulanamayacağı, Tip İmar Yönetmeliğinin 59.maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve yaptırılacak olan enerji tesisleri ve bunların müştemilatları için ruhsat alınmasına gerek bulunmadığı öngörüldüğünden trafo inşaatına başlandığı hususunun belediye başkanlığına bildirilmesinin yeterli olduğu, trafo inşaatı, koruma amaçlı imar planındaki yerinde değilse de, uygulamada tescilli binanın korunması için 2863 sayılı Kanunun amacına uygun olarak tescilli binadan uzağa yapıldığından İnşaatın o tarihte yürürlükte olan koruma amaçlı imar planına, onaylı projesine ve 2863 sayılı Kanuna aykırı sayılamayacağı, inşa edildiği tarihteki plana uygun olduğu, yapıldığı tarihteki plana ve mevzuata uygun bir yapının sonradan değiştirilen imar planına dayanılarak yi kırılamayacağı gerekçesiyle dava konusu işlemin yıkıma ilişkin bölümünün iptaline karar verilmiş; kararın iptale ilişkin bölümü davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle kısmen iptali kısmen davanın reddi yolundaki temyize konu Bursa 1. İdare Mahkemesinin 26.10.1999 günlü, E:1998/517, K:1999/1114 sayılı kararının temyiz edilen bölümünde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek mahkeme kararının anılan bölümünün ONANMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 14.1.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

T.C.

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No : 2002/2248

Karar No : 2003/3305

Özeti : Ruhsatsız olarak yapılan ve mahkemece de yıkımına karar verilen yapının belediyece yıkılması esnasında yapının bulunduğu bahçedeki narenciye ağaçlarına verilen zararın tazmini gerektiği hk.-DKD.2

Temyiz İsteminde Bulunanlar   : 1-...

Vekili : Av. ... - Av. ...

2-... Belediye Başkanlığı Karşı Taraf        : 1-... Belediye Başkanlığı 2-...

İstemin Özeti : ... 1. İdare Mahkemesinin 29.11.2000 günlü, E:2000/499, K:2000/144Q sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti         : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Halil Koç'un Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi İle mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Cem Erbük'ün Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, ..., ... İlçesi, ... pafta, ... parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ruhsatsız yapının belediyece yıkılması sırasında bahçedeki narenciye ağaçlarına verilen 20.211.700.000.- TL. maddi zararın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte tazmini İstemiyle aglmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu yerde ruhsatsız olarak yapılan yapının yıkılması esnasında polisiye önlemler dışında; yapının bulunduğu bahçedeki ağaçların zarar görmemesi için herhangi bir koruyucu tedbir alınmadığı, ruhsatsız olarak yapılan ve mahkemece de yıkımına karar verilen yapı hakkındaki yıkım kararının belediyece uygulanması yerinde ise de; yapının civarındaki davacıya ait narenciye ağaçlarının zarar görmemesi için koruyucu bir tedbir alınmaması nedeniyle hizmetin yürütülmesinde kusurlu bulunduğu sonucuna varıldığından meydana gelen zararın idarece kusuru oranında tazmini gerektiği; ancak, henüz nazım ve uygulama imar planı bulunmayan bir alanda ruhsatsız yapı yaptığı nedeniyle olaydaki zararın oluşmasında davacının da yarı yarıya kusurlu olduğunun kabulü gerektiğnden meydana gelen zarardan davacının kusuru oranında indirim yapılması gerektiği, meydana gelen zararın tespiti amacıyla ... Asliye Hukuk Mahkemesince yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda, düzenlenen rapordaki bilgilerden; uğranılan gerçek zararın, ağaçların 20 yıllık sürüm değerine göre bu sürede elde edilecek 11.200.000.000.- lira meyve değeri, 1.271.700.000.- odun değeri ile zarar gören ağaçların yeniden dikimi nedeniyle fidan ve dikim maliyeti olan 140.000.000.- TL.'dan oluşan toplam zararın 12.611.700.000.- lira olduğunun anlaşıldığı bu miktardan davacının da kusurlu olması nedeniyle yarısının indirilmesi sonucunda elde edilen 6.305.850.000.- liranın, davanın açıldığı 8.5.2000 gününden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine, fazlaya ilişkin tazminat isteminin ise reddine karar verilmiş, bu karar taraflarca temyiz edilmiştir.

Tazminat isteminin kısmen kabulü, kısmen de reddi yolundaki temyize konu Antalya 1. İdare Mahkemesinin 29.11.2000 günlü, E:2000/4999, K:2000/1440 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma İstemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, fazla yatırılan 4.920.000.- lira harçların temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 26.5.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 


imar hukukcusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-05 (5280 okuma)

[ Geri Dön ]