imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 42
imar hukuku
Yeni Sayfa 29

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas  No:1998/4017

Karar No:1999/3968

ÖZETİ : Büyükşehir belediyelerinin parse­lasyon işlemi yapma konusunda yetkisinin bulunmadığı. Yasa ile ilçe belediyesine verilmiş yetkinin belediye meclisi kararı ile büyükşehir belediyesine devredileme­yeceği hk.-DD.103

Temyiz İsteminde Bulunan : ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili______ :_ Av....

Karşı Taraf   : ...

İstemin Özeti : İstanbul 2.İdare Mahkemesinin 31.3.1998 günlü, E:1997/ 196. K:1998/301 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bo­zulması  istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Aylin Bayram'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mah­keme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Aynur Şahinok'un Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen husus­lar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında be­lirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın da­yandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerekti­rir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, ... 51 pafta, 2952 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda 3194 sayılı Yasanın 18.maddesi uyarınca yapılan parselasyon işleminin iptali istemiy­le açılmış; idare mahkemesince, müşterek mülkiyete konu olan bir taşınmazın par­selasyon işlemi sonucu oluşan imar parsellerine yine müşterek mülkiyet esasına göre tahsisi zorunlu iken olayda ferdileştirme yoluna gidilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş. karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3030 sayılı Yasa hükümleri ile büyükşehir belediyelerinin yetkileri ay­rıntılı olarak düzenlenmiş ve bu hükümler dışında imar ile ilgili konularda dü­zenleme ve uygulama yetkisi verilmemiştir. Parselasyon işlemi büyükşehir beledi­yelerinin görevleri arasında sayılmamıştır.

Dosyanın incelenmesinden, ... İlçe Belediye Başkanlığı'mn 19.3.1996 gün­lü, 899 sayılı yazısı ile imar uygulama sınırının meclis ve encümen kararlan ile yeniden düzenlenerek büyükşehir belediyesine verilen uygulama yetkisinin ihale bitim süresine kadar uzatıldığının bildirilmesi üzerine büyükşehir beledi­ye sınırları içinde bulunan ... Belediyesindeki taşınmazlara yönelik dava konusu parselasyon işleminin 19.12.1996 günlü. 2826 sayılı ... Büyükşehir Belediye En­cümeni kararıyla yapıldığı anlaşıldığından, büyükşehir belediyelerinin görevleri arasında yer almayan dava konusu işlemde yetki yönünden yasaya uyarlık bulunma­maktadır.

Her nekadar. ilçe belediye meclisi kararı ile parselasyon yapma yetkisi büyükşehir belediyesine devredilmişse de, yasa ile ilçe belediyesine verilmiş yetkinin belediye meclisi kararı ile büyükşehir belediyesine devredilemeyeceği açıktır.

Bu nedenle dava konusu işlemin iptali yolundaki idare mahkemesi kararında sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.

Dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu İstanbul 2.İdare Mahke­mesinin 31.3.1998 günlü. E:1997/196. K:1998/301 sayılı kararın yukarıda belirti­len gerekçeyle onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 14.9.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas     No:1999/2908

 Karar   No':20Ö0/4169

ÖZETİ : 3030 sayılı Yasada sayılanlar dı­şında biiyükşehir belediyelerinin imar ile ilgili konularda düzenleme yapma yetkisi bulunmadığından, teknik uygulama sorumlu­luk" belgesi verilmesi isteminin reddine ilişkin işi emde yetki yönünden hukuka uyarlık görülmediği hk.-DD.105

Temyiz İsteminde Bulunan :  ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili_______ ı Av. ...

Karşı Taraf     :   ...

Vekili________ :_ Av.   ...   - Av.   ...

İstemin Özeti : Ankara 2.İdare Mahkemesinin 30.12.1998 günlü, E:1998/756, K:1998/1490 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulma­sı istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Özlem Şimşek'in Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Salih Er'in Düşüncesi : temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı îdari. Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin L.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan karann bozulmasını gerek­tirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava. davacı kooperatifin inşaata başlayabilmesi için gerekli olan teknik uygulama sorumluluk belgesi verilmesi isteminin reddine ilişkin 7.7.1998 günlü. 3378 sayılı büyükşehir belediye başkanlığı işleminin iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, davalı'idarece'teknik' uygulama sorumluluk belgesi istenilen taşınmazın içinde bulunduğu alam kapsayan nazım imar planının iptal edildiğin­den bahisle amlan belgenin verilemeyeceği ileri sürülmüş ise de, plan iptalinin teknik uygulama sorumluluk belgesi veril.mesine engel olamayacağı, ayrıca 11.2. 1998 günlü. 118 sayılı büyükşehir belediye meclisi kararıyla projesi onaylanan yapı için şartları taşıyan kişiye bu belgenin verileceğinin ilkeye bağlandığı, bu durumda dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir. 3030 sayılı Yasanın "Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Görevleri" baş­lıklı 6.maddesinin A fıkrasında, büyükşehir belediyelerine ait görevler sayıl­mış, B fıkrasında da ilçe belediyelerine ait görevler belirlenerek (A) fıkrası dışında kalan ve yürürlükteki mevzuatla belediyelere verilen bütün görevlerin ilçe belediyelerince yürütüleceği hükme bağlanmıştır.

3030 sayılı Yasa ile büyükşehir belediyelerinin görevleri ayrıntılı ola­rak sayılmış ve bu hükümler dışında imar ile ilgili konularda düzenleme yapma yetkisi verilmemiş olduğuna göre, büyükşehir belediye sınırlan içerisinde imar uygulamaları konusunda işlem yapma yetkisi ilçe belediyelerine ait bulunmasına karşın, uyuşmazlığa konu. inşaata başlanabilmesi için gerekli bulunan teknik uy­gulama belgesinin verilmesi yolundaki istem hakkında büyükşehir belediyesi tara­fından işlem tesisinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

... İmar Yönetmeliğinin 101.maddesinde yer alan. Fen1 adamlarının yükümle­necekleri teknik uygulama sorumluluğuna ilişkin hususları belirlemeye ve fen adamlarına verilecek teknik uygulama sorumluluğu (TUS) belgelerini düzenlemeye büyükşehir belediye başkanlığı yetkilidir hükmü uyarınca dava konusu işlem tesis edilmişse de, büyükşehir belediyelerinin görevleri 3030 sayılı Yasa ile sayılmış ve bu konuda büyükşehir belediyelerinin görevli olduğu belirtilmemiş olduğundan, anılan yasal düzenlemeye aykırı olarak düzenlenen yönetmelik hükmünün uygulama olanağının bulunmadığı açıktır. Bu durumda, yasaya aykırı olarak tesis edilen dava konusu işlemin iptali yolundaki idare mahkemesi kararında sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.

Dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Ankara 2. tdare Mahke­mesinin 30.12.1998 günlü. E: 1998/756'. K:1998/1490 sayılı kararının yukarıda be­lirtilen gerekçeyle onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 21.6.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas      No:1998/926

Karar   No:1999/3200

ÖZETİ _ 1/1000 ölçekli imar planının büyükşehir belediyesi tarafından değiştiri­lerek onanması üzerine ilçe belediyesince iptal davası açılması gerekirken ısrar karan alınmasında hukuka uyarlık bulun­madığı hk.-DD.102

Temyiz İsteminde Bulunan :   ... Belediye Başkanlığı

Vekili_______ ı Av.   ...

Karşı Taraf  : ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili___________ ^ Av■ ■ ■ ■

İstemin Özeti : Ankara 6.İdare Mahkemesinin 3.12.1997 günlü. E:1997/193. K:1997/1275 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulma­sı istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi E.Emel Çelik'in Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mah­keme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Aynur Şahinok'un Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen husus­lar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında be­lirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın da­yandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerekti­rir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava. ... Belediyesine ait 25294 ada 2 sayılı parselin 1/1000 ölçekli planda kentsel servis alanı olarak ayrılmasına ilişkin 20.12.1996 günlü. 269 sa­yılı belediye meclisi ısrar kararının iptali istemiyle açılmış, idare mahkeme­since, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, kentsel servis alam gibi kapsamlı işlevleri tanımlayan kavramların temel kullanım ka­rarlarını belirleyen 1/5000 ölçekli nazım imar planında yer alması ve ayrıntıyı düzenleyen 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ada ve parsellerin kullanım amaçlarının açıklıkla ortaya konulması gerektiğinden bu hususun gözardı edilmesi nedeniyle dava konusu belediye meclisi kararının uygun olmadığı sonucuna varıl­dığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından tem­yiz edilmiştir.

3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 6/A maddesinde, ilçe beledi­yelerinin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları tatbikat imar planlarını onaylamak ve uygulamasını denetlemek görevi büyükşehir belediyelerine verilmiş aynı Yasanın büyükşehir belediye başkanının görevlerini düzenleyen 14.maddesinin 3. ve 4.fıkralarında da, büyükşehir ve ilçe belediye meclislerince alınan bütün kararların büyükşehir belediye başkanına gönderileceği, büyükşehir belediye baş­kanının konunun meclislerde tekrar görüşülmesini isteyebileceği, meclislerin ka­rarlarında ancak 2/3 çoğunlukla ısrar edebilecekleri ve bu hallerde meclis kara­rının kesinleşmiş olacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda anılan hükümlere göre büyükşehir belediye başkanları ilçe bele­diye meclislerince kabul edilmiş 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarım onayla­yabilecek veya yeniden görüşülmesini isteyip reddedebileceklerdir. Ancak, bu du­rumda ilçe belediye meclisleri 2/3 çoğunlukta ısrar kararı alabileceklerdir.

12.12.1984 günlü, 18603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Büyükşehir Bele­diyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 sayılı Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönet­meliğin   42.maddesinin 2.fıkrasında, "büyükşehir belediye başkanları, büyükşehir

belediye meclisi ile ilçe belediye meclisi kararlarım tetkikle aynen veya tadi-len tasdik veyahut meclislerde tekrar görüşülmesini isteme görev ve yetkilerini kullanmada Belediye Kanununun, meclis kararlarının tetkik ve tasdiki konusunda yetkili idari vesayet makamlarına tanıdığı süreleri göz önünde bulundurur ve ay­nı şekilde iş ve işlem yaparlar." hükmüne yer verilmiş ise de. "ilgili olduğu Kanunun uygulanmasını sağlamak üzere bu kanuna aykırı olmamak koşuluyla çıkarı­lan yönetmelikte yasa ile verilmemiş olan bir yetkinin düzenlenmesi olanağının bulunmadığı ve uygulama imar planlarının büyükşehir belediye başkanlarınca de­ğiştirilerek onaylanamayacağı gerekçesiyle anılan yönetmeliğin bu hükmünün "... veya tadilen..." şeklindeki ibaresi, dairemizin 17.12.1996 günlü. E:1996/469. K:1996/5824 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, ... Belediye Meclisinin 31.5.1995 günlü. 155 sayılı kararıyla onaylanan ... Mahallesi ... ada 2 sayılı parselin kentsel ser­vis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin onaylanmak üzere ... Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulduğu, büyükşehir be­lediye başkanlığınca anılan planın onandığı, ancak askı süresi içinde yapılan itiraz üzerine büyükşehir belediye meclisi kararıyla anılan taşınmazın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda belediye hizmet alam olarak belirlendiği, bu kararın ilçe belediyesine bildirilmesi üzerine de dava konusu 20.12.1996 günlü. 269 sa­yılı belediye meclisi kararıyla 31.5.1995 günlü. 155 sayılı kararda ısrar edil­diği anlaşılmıştır.

8u durumda, ... Belediyesince büyükşehir belediye başkanlığınca 1/1000 Ölçekli planda değişiklik yapılarak onanması üzerine bu işleme karşı iptal da­vası açılması yoluna gidilmesi gerekirken ısrar karan alınmasında yukarıda be­lirtilen mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığından idare mahkemesince dava ko­nusu işlemin iptaline karar verilmesinde sonucu itibariyle isabetsizlik görülme­miştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptali yolundaki Ankara 6.İdare Mahkemesinin 3.12.1997 günlü. E:1997/193. K:1997/1276 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 9.6.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas     No:1998/128

Karar   No:1999/279

ÖZETİ : İlçe belediye meclisince. 1/1000 ölçekli imar planının 15 gün içinde bü­yükşehir   belediye başkanlığınca onaylan-

madiği ya da yeniden görüşülmek üzere ia­de edilmediğinden bahisle ısrar karan alınmasında 3030 sayılı Yasaya uyarlık bulunmadığı hk.-DD.101

Temyiz İsteminde Bulunan : ... Belediye Başkanlığı

Vekili________ ı Av. ...

Karşı Taraf  : ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili________ ı Av. ...

İstemin Özeti : Ankara 7.İdare Mahkemesinin 26.9.1997 günlü. E:1997/385, K:1997/861 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti  : Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi E. Emel Çelik'in Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Turan Karakaya'mn Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hu­suslar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerek­tirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava. 31.1.1997 günlü. 35 sayılı ilçe belediye meclisi ısrar kararının iptali istemiyle açılmış, idare mahkemesince, 3030 sayılı Yasanın 14. maddesi uyarınca ilçe belediye meclisince görüşülerek büyükşehir belediye başkanına gön­derilen kararlardan konunun tekrar görüşülmesinin istenildiği durumlarda ilçe belediyesince ısrar kararı alınabileceği, anılan maddede inceleme süresi hakkın­da sınırlama getirilmediğinden Uygulama Yönetmeliği ile getirilen 15 günlük sü­renin yasaya aykırı olduğu bu durumda 7757 ada. 13 sayılı parselin park alam olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin büyükşe­hir belediye başkanlığına gönderilmesine karşın 3030 sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca 15 gün içinde onaylanmadığı veya yeniden görüşülmek üzere iade edilmediğinden bahisle ilçe belediye meclisince uyuşmazlık konusu ısrar ka­rarının alınmasında, anılan yasaya uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edil­miştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem­yize konu Ankara 7.İdare Mahkemesinin 26.9.1997 günlü, E:1997/385. K:1997/861 sayılı    kararında,    2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.

fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından bozma istemi ye­rinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına dosyanın adı geçen mahke­meye gönderilmesine 14.1.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 


imar hukukcusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-06 (2718 okuma)

[ Geri Dön ]