imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştay Altıncı (6.) Daire içtihatları (113 nolu Danıştay Dergisi- imar, imar hukuku) 73
imar hukukuTürkiyenin imar hukuku sorunları


Yeni Sayfa 4

YIKMA İŞLERİ

 

          T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2005/3790

Karar No   : 2006/395

 

Özeti : Kadastro Mahkemesinde mülkiyetin tespiti davası devam ettiğinden 775 sayılı Yasanın 18. maddesinin uygulanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan: …

            Vekili                            : Av. …

            Karşı Taraf                    : Ortaca Kaymakamlığı - MU?LA

            İstemin Özeti               : Muğla İdare Mahkemesinin 31.12.2004 günlü, E:2004/632, K:2004/1849 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti        : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi Elif Emel Çelik'in Düşüncesi: Dosyanın incelenmesinden, taşınmazın mülkiyetinin Hazine ile kişiler arasında davalı olduğu anlaşıldığından, 775 sayılı Yasanın 18.maddesi uyarınca işlem tesisi mümkün değildir. Bu durumda dava konusu işlemin iptali gerektiğinden davanın reddine ilişkin mahkeme kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı A.Kemal Terlemezoğlu'nun Düşüncesi: Uyuşmazlıkta, Muğla ili, Ortaca ilçesi, Dalyan Beldesinde mülkiyeti hazineye ait … parsel sayılı taşınmazın 2479,89 m2 lik kısmının davacı tarafından işgal edilerek üzerine tek katlı betonarme yapı ve kapalı otomobil garajı yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle ev ve eklentilerinin 775 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca yıkılacağının, anılan yerin boşaltılarak hazır halde bulundurulmasının gerektiği yolundaki davalı idarenin 26.4.2004 tarihli işleminin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Muğla İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

            Dosyada mevcut Belediye Başkanlığı tarafından Ortaca Kaymakamlığına hitaben yazılan 26.10.2004 tarih ve Fen İşl-703 sayılı, kaçak yapılar konulu yazıda, anlaşmazlık konusu yerin  mülkiyetinin ihtilafı davanın adli yargı yerinde görülmekte ve derdest bulunduğu, Marmarlı mevkiindeki kaçak yapıların bulunduğu, sahanın mülkiyetinin mahkemece belirlenmediği açıklamasına yer verilmiştir.

            Bu durumda, dava konusu yerin mülkiyeti ihtilaflı olup mahkemece belirleme yapılıp karar kesinleşmediğinden bu aşamada hazine mülkiyeti olarak kabulü mümkün bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenlerle, temyiz olunan Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, Muğla İli, Ortaca İlçesi, Dalyan Beldesi, … sayılı parsel üzerindeki yapıların 775 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin 26.4.2004 günlü işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; mülkiyeti hazineye ait taşınmazın 2479,89 m² lik kısmının davacı tarafından işgal edildiği ve ruhsatsız yapı yapıldığı hususu açık olduğundan tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

            775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesinde; "Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye veya Devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır." hükmü yer almıştır.

            Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlığa konu taşınmazın 30.10.1991 gününde Hazine adına tespitli olduğu ancak Ortaca Kadastro Mahkemesinin E:1994/43 sayılı dava dosyasında mülkiyetin tespiti davasının devam ettiği anlaşıldığından anılan taşınmazın henüz Hazine mülkiyetinde olduğundan söz edilemez.

            Bu durumda mülkiyeti ihtilaflı olan taşınmaz üzerindeki yapılar nedeniyle 775 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesinin mümkün olmaması karşısında dava konusu taşınmazın mülkiyet durumunun araştırılmasından sonra dava hakkında karar verilmesi gerektiğinden mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, temyize konu Muğla İdare Mahkemesinin 31.12.2004 günlü, E:2004/632, K:2004/1849 sayılı kararının bozulmasına, 22,90 YTL karar harcı ile fazla yatırılan 17 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 8.2.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

          T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2004/1430

Karar No   : 2006/2170

 

Özeti : Binada teknik standartlara uygun olmayan ve yetersiz malzeme kullanıldığı ve temelinin zemin yapısına göre atılmadığının belirtildiği anlaşıldığından, yapının taşıyıcı sisteminin yetersiz  ve kötü inşa edilmesinin tamamen davacı kooperatifin kusuru olduğu, yapı ruhsatı verildiği tarihte de binanın kaba inşaatının bitmiş olduğu hususları dikkate alındığında idari faaliyet ile zarar arasında nedensellik bağının bulunmadığı, bu itibarla davalı idare tarafından tazmini gereken bir zararın da söz konusu olmadığı gerekçesiyle tazminat isteminin reddine karar verilmesi gerektiği hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan: S.S. … Konut Yapı Koop.

            Vekili                            : Av. …

            Karşı Taraf                    : Mahmutlar Belediye Başkanlığı

            Vekili                            : Av. …

            İstemin Özeti               : Antalya 1. İdare Mahkemesinin 10.6.2003 günlü, E:2002/888, K:2003/777 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti        : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Berberoğlu'nun Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı M.İclal Kutucu'nun Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

            Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, Antalya, Alanya İlçesi, … Beldesi, … Mahalle, … Mevkii, 17.01. C pafta, 161 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın çökmesinden dolayı uğranıldığı ileri sürülen 59.821.000.000 TL. zararın binanın yıkılma tarihi olan 4.2.2001 gününden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tazminine karar verilmesi istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, söz konusu inşaatın yapımına ruhsat alınmadan başlanıldığı, zemin +5 katlı olarak yapının tamamlandığının 3.11.1999 günlü tutanak ile tespit edildiği, 2.12.1999 günlü, 383 sayılı belediye encümeni kararı ile söz konusu yapımın yıkımına karar verildiği, bu inşaat için 22.12.2000 gününde yapı ruhsatı alındığı; ancak binanın 4.2.2001 gününde çöktüğü, Alanya Cumhuriyet Savcılığınca yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda da, binada teknik standartlara uygun olmayan ve yetersiz malzeme kullanıldığı ve temelinin zemin yapısına göre atılmadığının belirtildiği anlaşıldığından, yapının taşıyıcı sisteminin yetersiz ve kötü inşa edilmesinin tamamen davacı kooperatifin kusuru olduğu, yapı ruhsatı verildiği tarihte de binanın kaba inşaatının bitmiş olduğu hususları dikkate alındığında idari faaliyet ile zarar arasında nedensellik bağının bulunmadığı, bu itibarla davalı idare tarafından tazmini gereken bir zararın da söz konusu olmadığı gerekçesiyle tazminat isteminin reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

            Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Antalya 1. İdare Mahkemesinin 10.6.2003 günlü, E:2002/888, K:2003/777 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, fazla yatırılan 11,97 YTL harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine  21.4.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

YARGILAMA USULÜ

 

          T.C.

D A N I Ş T A Y

Altıncı Daire

Esas  No   : 2004/2958

Karar No   : 2006/2316

 

Özeti : Davanın devamı sırasında uyuşmazlığa konu edilen taşınmazın maliki değiştiğinden 2577 sayılı Yasanın 26. maddesi gözetilerek karar verilmesi gerekirken eski maliklerden olan davacı adına uyuşmazlığın sonuçlandırılarak karar verilmesinde isabet görülmediği hakkında.

 

            Temyiz İsteminde Bulunan : Erdek Belediye Başkanlığı

            Vekili                            : Av. …

            Karşı Taraf                    : …

            Vekili                            : Av. …

            İstemin Özeti               : Bursa 2. İdare Mahkemesinin 30.12.2003 günlü, E:2002/1808, K:2003/2066 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

            Savunmanın Özeti        : Savunma verilmemiştir.

            Danıştay Tetkik Hakimi İsmet Can'ın Düşüncesi: Temyiz isteminin mahkeme kararının imar para cezasına ilişkin kısmının reddi ile bu bölümün onanması, diğer yönden temyiz isteminin kabulü ile davanın yıkım işlemi bakımından davanın reddine ilişkin kısmın bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

            Danıştay Savcısı Ahmet Arslan'ın Düşüncesi: Davacıya ait Halitpaşa Mah. … Ml pafta, … ada, … sayılı parseldeki yapının ruhsatsız yapıldığı iddiasıyla 8.116.701.120.-TL imar para cezası ve yıkım kararı verilmesine ilişkin 27.8.2002 günlü,535 sayılı encümen kararının iptali istemiyle açılan davada, dava konusu işlemin iptali yolundaki idare mahkemesi kararını davalı idare temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

            2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 26.maddesinin 1.fıkrasında: "Dava esnasında ölüm veya herhangi bir sebeple tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar; gerçek kişilerden olan tarafın ölümü halinde, idarenin mirasçılar aleyhine takibi yenilemesine kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına ilgili mahkemece karar verilir. Dört ay içinde yenileme dilekçesi verilmemiş ise, varsa yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır" kuralı  yer almıştır.

            Dosyanın incelenmesinden, Balıkesir, Erdek İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, … MI pafta, … ada, … parsel sayılı uyuşmazlık konusu taşınmazın 25.9.2003 günlü, 2459 yevmiye ile … oğlu …'e satıldığı anlaşılmaktadır.

            Bu durumda, davanın devamı sırasında uyuşmazlığa konu edilen taşınmazın maliki değiştiğinden idare mahkemesince 2577 sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca bu konuda herhangi bir karar alınmaksızın davanın sonuçlandırılması yerinde bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenle, temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

            Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

            Dava, Balıkesir, Erdek İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, … MI pafta, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerindeki yapının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca yıkımı ile 42.maddeye göre davacı adına para cezası verilmesine ilişkin 27.8.2002 günlü, 8/9535 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, Mahkemenin E:2002/1264 sayılı dosyasında yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi üzerine düzenlenen raporun dosyada yer alan bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilmesinden, davacıya ait yapıda bilirkişi tarafından yapının 1. katında 31,6 m² lik bir alanın, davalı idare tarafından ise 1. ve 2. katlarında ruhsata aykırı olarak toplam 57,8 m² lik fazla inşaat alanı olduğunun tespit edilmesine rağmen para cezasının 124,98 m² lüzerinden hesaplanmasında mevzuata uyarlık görülmediği, işlemin yıkıma ilişkin kısmı yönünden bilirkişi tarafından projeye aykırı kısmın ruhsata bağlanmasına engel olmadığının belirtilmesi karşısında hukuka uyarlık bulunmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle tesis edilen işlemin iptaline karar verilmiş; bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

            2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 26. maddesinin 1. fıkrasında: "Dava esnasında ölüm veya herhangi bir sebeple tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin başvurmasına kadar; gerçek kişilerden olan tarafın ölümü halinde, idarenin mirasçılar aleyhine takibi yenilemesine kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına ilgili mahkemece karar verilir. Dört ay içinde yenileme dilekçesi verilmemiş ise, varsa yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden hükümsüz kalır" kuralı  yer almıştır.

            Dosyanın incelenmesinden, Balıkesir, Erdek İlçesi, Halitpaşa Mahallesi, … MI pafta, … ada, … parsel sayılı uyuşmazlık konusu taşınmazın 25.9.2003 günlü, 2459 yevmiye ile … oğlu …'e satıldığı anlaşılmaktadır.

            Bu durumda, davanın devamı sırasında uyuşmazlığa konu edilen taşınmazın maliki değiştiğinden bu husus gözetilerek karar verilmesi gerekirken eski maliklerden olan davacı adına uyuşmazlığın sonuçlandırılarak karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle, Bursa 2.İdare Mahkemesinin 30.12.2003 günlü, E:2002/1808, K:2003/2066 sayılı kararın temyiz edilen kısmının bozulmasına, 20,60 YTL karar harcı ile fazla yatırılan 15,30 YTL. nin temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 1.5.2006 gününde yıkım yönünden oybirliğiyle, imar para cezası bakımından oyçokluğuyla karar verildi.

 

K A R Ş I   O Y

            Dava, taşınmaz üzerinde ruhsata aykırı yapıldığı belirtilen kısmın yıkımı ile davacı adına para cezası verilmesine ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmıştır.

            İmar hukukunda, taşınmaza yönelik olarak tesis edilen işlemlerde asıl olan taşınmazın kendisidir. Uyuşmazlık konusu olayda, yıkım işlemi taşınmaza yönelen bir işlem niteliği taşımaktadır.

            Dava konusu belediye encümeni kararıyla ruhsatlı yapıda ruhsatına aykırı olarak inşai faaliyette bulunma fiilinin davacı tarafından işlendiği belirtilerek, adına verilen para cezası taşınmazdan ayrı olarak şahsa yönelmektedir.

            Davanın görümü sırasında taşınmazın el değiştirmesi durumunda, kişiye yönelik olarak tesis edilen para cezası işlemi yönünden 2577 sayılı Yasanın 26. maddesinin 1. fıkrasının uygulanmasına olanak bulunmadığından, temyiz istemine konu mahkeme kararının bu kısmı yönünden işin esasının incelenerek karar verilmesi gerektiği oyuyla dava konusu işlemin para cezasına yönelik kısmına  katılmıyoruz.


imar hukukcusu
Türkiyenin imar hukukcusu

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-09 (2074 okuma)

[ Geri Dön ]