imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştay karar özetleri (kamu görevlileri)
imar hukukuimar, imar hukuku, imar hukukcusu


Yeni Sayfa 1

DANIŞTAYIN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ KARAR ÖZETLERİ. BU KARARLARIN TAM METİNLERİNİ DANIŞTAY BAŞKANLI?INDA Ö?RENEBİLİRSİNİZ.

 

1-Disiplin cezaları sonucunda kurumla ilişiği kesilenlerden bu cezaları 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun kapsamına girenlerin göreve dönme istemlerinin idarece kabul zorunluluğu bulunmadığı, bu yoldaki başvuruların açıktan atanma talebi olarak değerlendirilmesi gerekeceği hakkında. (Danıştay Birinci Dairesi, Esas No:2000/33, Karar No:2000/42, T:28.03.2000, DD:S.104, s.26)


2-657 sayılı Kanunun 68/B maddesi uyarınca 1. dereceli APK Uzmanlığı kadrosuna atanan, daha sonra ihtiyaç dolaysıyla müktesebine uygun 3. dereceli bir kadroya yapılan atama işleminde hukuka aykırılık bulunmadı ve verilen kadronun kazanılmış hak sayılamayacağı hakkında. (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Esas No:2000/444, Karar No:2000/1000, T:13.10.2002, DD:S.104, s.65)


3-4483 sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce işlendiği öne sürülen bir suçtan dolayı KİT yöneticileri hakkında 399 sayılı KHK’nın 4483 sayılı Kanunda değiştirilmeden önceki 11/d maddesine göre soruşturma yapılacağından soruşturma izni verilmemesi yolundaki karara karşı yapılacak itirazın usulden reddi gerekeceği hakkında. (Danıştay İkinci Daire, Y.E.No:2000-1, Y.K.No:2000-1, T:1.02.2000, DD:S.104, s.45)


4-4483 sayılı Kanuna göre soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın yakınıcıya ve ilgili cumhuriyet başsavcısına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hakkında. (Danıştay İkinci Daire, E.No:2000/1317, K.No:2000/2326, T:24.07.2000, DD:S.104, s.49)


5-İptal davalarında uyuşmazlığın dava konusu işlemin tesis edildiği tarihteki maddi ve hukuki durum esas alınarak çözümlenmesi gerekip, davacı tarafından dava konusu işlemin tesisinden sonra verildiği için idarece değerlendirilmesi ve mahkemece uyuşmazlığın çözümünde dikkate alınması mümkün bulunmayan emeklilik dilekçesi ile sağlık özrüne ilişkin belgeler davalı idare değerlendirilmeden işlem tesis edildiği gerekçesi ile verilen iptal kakarında hukuki isabet bulunmadığı; ancak, davacının dava konusu işlemin tesisinden sonra idareye verdiği emeklilik dilekçesi ile sağlık özürü ile ilgili belgelerin idarece ayrıca değerlendirileceği ve bu hususta bir uyuşmazlığın çıkması halinde Mahkemece söz konusu talep ve belgeler incelenerek bir karar verileceği hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1999/3735, K.No:2000/605, T:22.02.2000, DD:S.104, s.258)


6-TODAİE’nin Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programına katılan davacının, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 37 nci maddesi uyarınca memuriyet mahalli dışına gönderilen memur durumunda olduğu, kendisine geçici görev gündeliği ve yolluk ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1997/1377, K.No:2000/339, T:31.01.2000, DD:S.104, s.261)


7-Devlet Memurları Kanununun 48 maddesinin askerlikle ilgili A-6 bendinde yer alan 3 halden birine durumu uyanların devlet memurluğuna girebilecekleri, dolaysıyla Belediye Zabıta Personel Yönetmeliğinde yer alan “eylemli askerliği yapmış olmak” koşulunun, 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinin A-6 bendinde yer alan askerlik durumu ile ilgili genel koşula aykırı olduğu hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E:No:1997/1229, K.No:2000-167, T:24.01.2000, DD:S.104, s.263)


8-Yürütmenin durdurulması kararı üzerine eski görevine iade edilen davacının karar gerekçesinde yer alan ve durumuna uygun bir göreve, kararname hazırlanması için gerekli aşamalar geçirilerek makul bir sürede atandığının anlaşıldığı, bu durumda yargı kararının uygulanmasından kaçınılmasının söz konusu olmadığı hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1998/4753, K.No:2000/433, T:9.2.2002, DD:S.104, s.265)

 

9-Memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisinin tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı mercilerince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunduğu; davacının hizmet gereği olarak eşdeğer bir göreve atandığı, idarenin takdir yetkisi içinde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1997/2257, K.No:2000/363, T:02.02.2000, DD:S.104, s.269)


10-Devlet Memurları Kanunun 36/C maddesinde yer alan “özel okul” ibaresinin geniş anlamda yorumlanması gerektiği ve davacının özel öğretim kurumu niteliğinde olan özel dershanedeki hizmetinin, 657 sayılı Kanunun 36/C maddesi uyarınca intibakında değerlendirilmesi gerektiği hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1999/4809, K.No:2000/541, T:16.02.2002, DD:S.104, s.272)


11-Daha önce atandığı görevden yargı kararının uygulanması amacıyla alınan davacı yönünden, yargı yerince aksine bir karar verildiğinde yada anılan kadro boşaldığında, bu kadroya yeniden atanması için kazanılmış hak oluşmayacağı; idarelerin kamu görevlilerinin atanacakları kadroları belirleme konusunda yönetim hukukunun genel ilkeleri ile sınırlı olarak sahip bulunduğu takdir yetkisinin ne şekilde kullanılacağı konusunda yargı yerlerince zorlanamayacağı hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1997/2609, K.No:2000/437, T:09.02.2000, DD:S.104, s.274)


12-399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalışan ilgilinin birinci ve ikinci sicil amirlerinin değerlendirmeleri arasında fark varsa da, davacının yakın amiri konumunda olan birinci sicil amirinin, olumsuz sicil notunun gerekçesini yazılı olarak ve detaylı şekilde sicil raporuna eklediği, objektif değerlendirmeler içeren bu gerekçeye dayalı sicil notu ile ikinci sicil amirinin sicil notu ortalaması sonucunda ortalama sicil notunun D düzeyinde olmasından dolayı davacının başka bir sicil amirinin yanında altı ay daha denenmek üzere naklen atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Beşinci Dairesi, E.No:1997/3691, K.No:2000/62, T:18.01.2000, DD:S.104,s.279)


13-Eksik ödenen yurt dışı aylıklarının ödenmesi istemiyle açılan davada; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen icra tarihinin, son aylık ödemesinin yapıldığı tarih olduğu hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1999/6160, K.No:2000/295, T:27.01.2000, DD:S.104, s.281)


14-Yargı kararının gerekçesinde yer alan ve durumuna uygun bir göreve makul bir sürede atanan davacının, manevi tazminata konu olabilecek şekilde ızdırap ve elem duymasına yol açan bir hususun bulunmadığı hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E:1997/1268, K.No:2000/434, T:09.02.2000, DD:S.104, s.285)


15-...Tıp Fakültesinde santral memuru olarak görev yapan davacının, kılık kıyafet kurallarına uymayarak göreve başörtülü gelmesi nedeniyle kamu görevinden çıkarma disiplin cezası ile cezalandırılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Sekizinci Dairesi, E.No:1998/5912, K.No:2000/4951, T:27.06.2000, DD:S.104, s.415)


16-Doktor olan davacıya kamu görevinde kusurlu davrandığı gerekçesiyle Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulunca verilen 4 ay meslek uygulamasından men cezasının, 4455 sayılı Disiplin Affı Kanunu kapsamında olmadığı, kaldı ki kamu görevi ifasında mevzuata aykırı davranışından ötürü davacı hakkında soruşturma açmaya ve disiplin cezası vermeye ancak disiplin amirlerinin yetkili olduğu hakkında. (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:2000/2537, K.No:2000/5508, T:25.09.2002, DD:S.104, s.413)


17-2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere yurt dışına gönderilen davacının, yurt dışında kaldığı sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacağı tartışmasız ise de; gerek aynı Kanunun 39 uncu maddesi gerekse, eşinin yurt dışında bulunması nedeniyle 657 sayılı Kanunun ilgi maddesi gereğince maaşsız izinli sayılarak yurt dışında bulunduğu sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü tutulamayacağı hakkında. (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:2000/1384, K.No:2000/5427, T:21.09.2000, DD:S.104, s.421)


18-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında “Bilimsel Araştırma” yapmak amacıyla yurt dışında görevlendirilen öğretim üyesinin, bu görevlendirme dolayısıyla mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığı hakkında. (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:1999/2506, K.No:2000/4503, T:08.06.2000, DD:S.104, s.426)


19-Çalışanlara ve hizmete yönelik somut belirlemeler yapılmadan, çalışanların maddi ve manevi baskı altında re’sen emekliye sevki suretiyle toplu emeklilik uygulamasına geçilmesi yolundaki işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Onuncu Daire, E.No:1997/1080, K.No:2000/1514, T:13.04.2000, DD:S.104, s.514)


20-Zabıt Katibi olarak görev yapan davacının göreve başlamadan önce işlediği hırsızlık suçu nedeniyle aldığı cezanın doğurduğu ehliyetsizliğinin, göreve başlamadan önce kamu haklarının iadesi kararı ile bertaraf edildiğinin kabulü gerekirken; daha önce verilmiş mahkumiyet kararından bahisle 657 sayılı Kanunun 48/A-5 ve 98/b maddeleri gereğince görevine son verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Onikinci Daire, E.No:1997/3356, K.No:2000/704, T:10.02.2002, DD:S.104, s.573)


21-Davalı idarenin hatalı hesaplamasından doğması ve bu nedenle davacının emeklilik statüsüne girmesine neden olması sebebiyle noksan kalan hizmet süresini tamamlamak amacıyla davacının göreve başlatılması isteminde; atama olgusundan daha çok emekliliğe esas özlük durumunun yanlışlığından kaynaklanan emeklilik isteminin geri alınması söz konusu olduğu, bu nedenle açıktan atamada idarenin takdir yetkisinin varlığından söz edilerek isteminin ret edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Onikinci Daire, E.No:1997/1481, K.No:2000/1401, T:27.03.2000, DD:S.104, s.575)


22-657 sayılı Kanunun 43/b maddesinde öngörülen ek göstergeden yararlanabilmek için iktisat müfettişlerinin zorunlu olan en az 8 yıllık mesleki görev sürelerinin tamamının yüksek öğrenim mezunu olarak geçirilmiş olması gerekmediği hakkında. (Danıştay Onikinci Daire, E.No:1998/2224, K.No:2000/1078, T:28.02.2000, DD:S:104, s.577)


23-1996 yılında Sağlık Meslek Lisesinden mezun olan ve idareye başvurarak görev almak isteyen fakat yeterli kadro olmadığı gerekçesi ile ataması yapılamayan davacının, ilk başvurusundan itibaren 3 ay içinde göreve başlatılmadığı için mecburi hizmet yükümlüğü ortadan kalktığından; 1998 yılında yapmış oluğu yeni başvurusunun da reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Onikinci Daire, E.No:2000/1600, K.No:2000/3279, T:09.10.2000, DD:S.104, s.578)

 


24-2914 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yapılan atıf nedeniyle, yardımcı doçent olan davacı hakkında 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin uygulanabileceği hakkında. (Danıştay 12. Daire, E.No:1999/6054, K.No:2000/2875, T:22.06.2000, DD:S.104, s.580)

 

25-Polis amiri olmadan önce yapılan askerlik hizmetinin rütbe terfiinde değerlendirilemeyeceği hakkında. (Danıştay Onikinci Daire, E.No:1998/1408, K.No:2000/671, T:10.02.2000, DD:S.104, s.582)

 


Türkiyenin imar sorunları
Belediyelerin imar ve imar hukuku sorunlarının çözümleyicisi imar hukukçusu

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-16 (1990 okuma)

[ Geri Dön ]