imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

imar haber sayfaları
imar hukukuTürkiyenin imar hukuku sorunları


Yeni Sayfa 7

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resmi Web Sitesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 3194 Sayılı Kanunun 8.maddesine göre ilan edilen imar planlarını aşağıdaki kriterlere göre sorgulayabilirsiniz. ...
www.ibb.gov.tr/tr-TR/Haberler/ImarPlanlari/ - 92k - 22 Haz 2007 -  -
[PDF]

(Microsoft Word - 18 ekim y366netmelik.doc)

Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
tarihten itibaren iki yıl içinde koruma amaçlı imar planı yapılmadığı ...... işlemleri imar planlarına ve imar yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, ...
www.ibb.gov.tr/IBB/DocLib/kurumsal/birim/imar_md/imaryonetmelik.pdf -
[ www.ibb.gov.tr alanından daha fazla sonuç ]

6679

Nazım İmar Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak ...... Madde 43 – a) 9/7/1956 tarih ve 6785 sayılı İmar Kanunu ve 1605 sayılı Kanun ...
mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?MevzuatKod=1.5.3194 - 144k -  -

İmar İnşaat Mühendislik Ltd. Şti.

İmar İnşaat, Çelik ve betonarme yapıların projelendirilmesi, imalat, müşavirlik ve taahhütü alanlarında hizmet veren bir firmadır.
www.imarinsaat.com.tr/ - 2k -  -

IMAR

Home page of the Institute of Mathematics of the Romanian Academy.
www.imar.ro/ - 3k -  -

Türk İmar-Sen Genel Merkezi

Sendikalarımız. » Türk Eğitim-Sen · » Türk Sağlık-Sen · » Türk Büro-Sen · » Türk Diyanet Vakıf-Sen · » Türk Haber-Sen · » Türk Tarım Orman-Sen ...
www.turkimarsen.org.tr/ - 21k -  -

IMAR - Instituto do Mar - Institute of Marine Research

IMAR · Members · Activities · Management · Contacts · Links · Newsletter. Mail · Award · Perfect. You are visitor no. 27330 to the IMAR website.
www.imar.pt/ - 1k -  -

Imar Hukuku

Bu hukuk dalında avukat ve hukukçuların çalışmalarını kolaylaştıracak Imar Hukuku yasal mevzuatına, Imar Hukuku kanunları, Imar Hukuku içtihatları, ...
imar.hukuku.net/ - 27k -  -

[ İmar Kanunu ] TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Uygulama ımar Planı; Tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli ...
www.hkmo.org.tr/tuze/tuze_detay.php?kod=25 - 76k -  -

[ İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa ...

Madde 1 - Yönetmeliğin amacı; 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin nerelerde ve ne şekilde tatbik ...
www.hkmo.org.tr/tuze/tuze_detay.php?kod=32 - 52k -  -
[ www.hkmo.org.tr alanından daha fazla sonuç ]

Malatya Belediyesi Esenlik İmar İnş. ve Tic.Ltd.Şti.

Kurumsal. Şirket Hakkında Yönetim Şeması. İşletmelerimiz. Süper Marketler Sosyal Tesisler Toplu Konut Karo Fabrikası Maşti Temizlik Hizmetleri Soğuk Hava ...
www.esenlik.com.tr/ - 14k -  -

SABAH - 22 Haziran 2007, Cuma - İmar değişirse asla bu parayı ...

Davalık Levent'teki İETT arazi ihalesini 1.1 milyar YTL'ye kazanıp parayı yatırmayan Sama Dubai'nin CEO'su "Projeden vazgeçmek istemiyoruz ama imar durumu ...
www.sabah.com.tr/haber,F3F32C11312E4D3996C70C3CF6704855.html - 80k - 21 Haz 2007 -  -

SABAH - 24 Mayıs 2007, Perşembe - İmar bonozedelerine nakit ödeme ...

İmar Bankası'ndan bono alanlara toplam 728 milyon YTL ödeme yapılacak. Ödemeler nakden yapılacak. Ödemenin şekline Bakanlar Kurulu karar verecek. ...
www.sabah.com.tr/2007/05/24/haber,90B0D8FB21EA4831A0D59CD445614CD9.html - 79k -  -
[ www.sabah.com.tr alanından daha fazla sonuç ]

Ýmar Planlama

www.imar.com.tr/ - 2k -  -

HABERTÜRK - Türkiye'nin En Büyük İnternet Gazetesi

Sama Dubai'nin CEO'su "Projeden vazgeçmek istemiyoruz ama imar durumu değişirse ... İmar değişirse şartlar da değişir. Eğer imar değişikliği sonucunda daha ...
www.haberturk.com/haber.asp?id=26780&cat=130&dt=2007/06/22 - 32k - 21 Haz 2007 -  -

Yeni Adana Imar Insaat A.S.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş. Resmi İnternet Sitesi © 2003, sitedeki tüm yazı ve resimlerin telif hakları saklı olup hiç bir ...
www.yeniadanaimar.com/ - 13k -  -

Yeni Adana Imar Insaat A.S.

Adana Buyuksehir Belediyesi Yeni Adana İmar İnşaat A.Ş. Resmi Internet Sitesi © 2003, sitedeki tüm yazı ve resimlerin telif hakları saklı olup hiç bir ...
www.yeniadanaimar.com/gyhak.htm - 34k -  -
[ www.yeniadanaimar.com alanından daha fazla sonuç ]

Site Builder

ESKISEHIR IMAR INSAAT VE TIC.A.S.. imar insaat | Photo Page · ziyaretci defteri ...
www.eskisehirimarinsaat.bz.tc/ - 16k - 22 Haz 2007 -  -

Yayla evlerine imar affı / HABER 3

Kanun kapsamında, yaylalarda, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve 1 Ocak 2003 tarihinden önce kesinleşen imar planları içerisinde ...
www.haber3.com/haber.php?haber_id=251692 - 52k -  -

Beyoğlu Belediyesi

İmar. Beyoğlu Belediyesi Kentsel Tasarım Atölyesi 20 cadde/bölge de çalışmalarını devam ettirirken, şu ana kadar, yaklaşık 3500 yapı cephesinde düzenleme ...
www.beyoglu.bel.tr/beyoglu/oturuyorum.aspx?SectionId=95 - 88k -  -

Beyoğlu Belediyesi

İmar. Kentsel tasarım çalışmaları. Beyoğlu Belediyesi Kentsel Tasarım Atölyesi 20 cadde/bölge de çalışmalarını devam ettirirken, şu ana kadar, yaklaşık 3500 ...
www.beyoglu.bel.tr/beyoglu/calisiyorum.aspx?SectionId=106 - 88k -  -
[ www.beyoglu.bel.tr alanından daha fazla sonuç ]

İmar Plaza - Vikipedi

İmar Plaza, Uzan Grubu tarafından 1990'ların başında İstanbul Gayrettepe'ye planlanmıştı. Yapımı İnşaat alanının binanın 20 katı genişliğinde planlanması ve ...
tr.wikipedia.org/wiki/İmar_Plaza - 32k -  -

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası - Vikipedi

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (International Bank for Reconstruction and Development; IBRD), 1944 yılında Bretton Woods Anlaşması'nda Uluslararası ...
tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararası_İmar_ve_Kalkınma_Bankası - 27k -  -
[ tr.wikipedia.org alanından daha fazla sonuç ]

Alanya Belediyesi - Tarayıcı Tabanlı İmar Durumu Programı

Bu uygulama ile imar durumlarını internetten kolayca öğrenebileceksiniz. Bunun için imar durumunu öğrenmek istediğiniz yerin ada ve parsel numarasını, ...
www.alanya.bel.tr/imar/app/default.asp - 5k -  -

ZAMAN GAZETESİ [İnternetin İlk Türk Gazetesi] - İmar planımız ...

İmar planı taslağını iki ay önce kurula teslim ettiklerini belirten Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci, ihale sürecini başlatmak için kararı ...
www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=549881 - 49k - 21 Haz 2007 -  -

ZAMAN GAZETESİ [İnternetin İlk Türk Gazetesi] - Uzungöl'ün imar ...

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl'ün planlı yapılaşması için büyük önem taşıyan imar planının onaylandığı ...
www.zaman.com.tr/webapp-tr/haber.do?haberno=551505 - 45k -  -
[ www.zaman.com.tr alanından daha fazla sonuç ]
[DOC]

İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUNU TASARISI

Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle
İmar Parseli: İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, İmar Planı ve yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir. ...
www.mimarlarodasiankara.org/dosya/planlamave%20imarKanunuTasarısı.doc -

İmar Yapı San. ve Tic. LTD. Şti.

TAKSİTLİ SATIŞLARIMIZDA %20. PEŞİN SATIŞLARIMIZDA %25 İNDİRİM YAPIYORUZ.
www.imaryapi.com.tr/ - 9k -  -

IMAR SA - Fabrica de mobila stil - Sufragerii, Dormitoare ...

Mobila stil,IMAR,Arad,Romania,Sufragerii,Dormitoare,Cabinete,Birouri,Saloane,Canapele,Alte obiecte de mobiler.
imar.rdsar.ro/ - 18k -  -

T.C. Çanakkale Belediyesi

Mayıs 2007 İmar Bülteni...... [ devamı ] · Nisan 2007. Nisan 2007 İmar Bülteni...... [ devamı ] ... Aralık 2006 İmar Bülteni...... [ devamı ] ...
www.canakkale.bel.tr/bp.asp?caid=291 - 34k -  -

imar hukuku - Blogcu - Blogcu.com - Ücretsiz Türkçe Blog Servisi

'imar hukuku' etiketi ile etiklenmiş yazılar. ... 3194 sayılı İmar Kanununu 18. maddesi ile ilgili karar özetleri (Darnıştay İÇtihatları). Danıştay 6. ...
www.blogcu.com/etiket/imar%20hukuku - 14k -  -

imar - Blogcu - Blogcu.com - Ücretsiz Türkçe Blog Servisi

'imar' etiketi ile etiklenmiş yazılar. ... imar planlarına karşı dava açma süreleri ve sürenin kaçırılması halinde yapılabilecekler ...
www.blogcu.com/etiket/imar - 16k -  -
[ www.blogcu.com alanından daha fazla sonuç ]

iMAR: Solutions in inertial Navigation, Surveying, Stabilisation ...

iMAR GmbH, ein Anbieter und Hersteller von Traegheitsnavigationssystemen, Kreiseln, Inertialmesstechnik, Navigation, Stabilisierung, Führung, Regelung fuer ...
www.imar-navigation.de/ - 4k -  -

imarhukukcusu-Cafer ERGEN Hakim-Yazar İMAR HUKUKU, İDARİ YARGI ...

Özeti : İmar affı başvurusu tarihi itibariyle 3.şahıslar ile belediye arasında hisseli durumda olan bir taşınmazın 2981 sayılı Yasa'nın 10/a maddesinde ...
imarhukukcusu.blogcu.com/ - 264k -  -

:: Kaplan İmar Emlak ::

Kaplan İmar Emlak Mersin' de 4 şubesiyle hizmet veren bir emlak ofisidir. Tecrübeli elemanları ve yılların tecrübesiyle emlak sektöründe öncü isim olmuştur.
www.kaplanimaremlak.com.tr/ - 6k -  -
[PDF]

- ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİ?İ

Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
İmar planlarında belirtilmeyen hususlarda Adana Büyükşehir Belediyesi yönetmelik ...... Adana Büyükşehir Belediyesi’nin imar işleriyle ilgili birimidir. ...
www.adana-bld.gov.tr/pdf/ADANA_BUYUKSEHIR_BELEDIYESI_IMAR_YONETMELIGI.pdf -

Seckin.com.tr! Internet Kitap Satış Merkezi

Bu çalışma imar planlarını yapmakla görevli olan bakanlıklar, özel kurullar, büyükşehir belediyeleri, valilikler, il özel idareleri, belediyeler ile hakim ...
www.seckin.com.tr/urun.aspx?productID=8813 - 37k -  -

Seckin.com.tr! Internet Kitap Satış Merkezi

İkinci baskısını yapan İmar Kanunu Şerhi ve Mevzuatı konuyla ilgilenen tüm uygulayıcılar için ... İmar Kanunu Mevzuatı ve Uygulaması (Muhittin Abacıoğlu) ...
www.seckin.com.tr/urun.aspx?productID=3098 - 38k - 21 Haz 2007 -  -
[ www.seckin.com.tr alanından daha fazla sonuç ]

Gölbaşı Belediyesi - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

MAYIS 2007 YE KADAR OLAN İMAR PLANI VE PARSELASYON İLANLARI ... İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Başkanlık Makamının emri ve onayı üzerine, mevzuat hükümleri ...
www.ankaragolbasi.bel.tr/glb/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=48 - 29k -  -

Gölbaşı Belediyesi - MAYIS 2007 YE KADAR OLAN İMAR PLANI VE ...

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca 383 sayılı K.H.K.’nin 1. maddesine göre 27.09.1997 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına göre ...
www.ankaragolbasi.bel.tr/glb/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=2 - 35k - 22 Haz 2007 -  -

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyerler Tip İmar Yönetmeliği. 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine ...
www.mimarist.org.tr/index.cfm?sayfa=Mevzuat&Sub=16 - 78k -  -

1/25 000 ölçekli Kocaeli 2025 nazım imar planına yapılan itirazlar ...

1/25 000 ölçekli Kocaeli 2025 nazım imar planına yapılan itirazlar karara ... 2025 Nazım İmar Planı´na, yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar İmar ve ...
www.kocaeli.bel.tr/tr/anos.asp?anosislem=anosoku&id=4644 - 4k -  -

Bursa Nilüfer Belediyesi

1004 NO'LU BEŞEVLER KÜÇÜK SANAYİ İLAVE İMAR PLANI ... İmar Durum Belgesi Almak için bir defaya mahsus olmak üzere SVGView.exe Programını Makinenize kurmanız ...
www.nilufer.bel.tr/pages.asp?id=1&tab=2 - 20k -  -

imar, imar hukuku, imar hukukçusu - Blogcu

imar ve imar hukuku ile ilgili Danıştay içtihatları imar bilgi bankası ... Danıştayın imar hukuku tazminat kısmına ilişkin kararları 17 ...
imarhukukudavalari.blogcu.com/ - 223k -  -

imar hukuk ile ilgili tanımlar imar hukukcusu Cafer Ergen idari ...

Çevre hukukunu daha çok imar planlarıyla izah etmekteyiz. Çevre hukuku ile ilgili olarak çevre düzeni planı yapımı konusunda Çevre Bakanlığı ile Bayındırlık ...
imarhukukudavalari.blogcu.com/3271782 - 36k -  -

imar planına karşı dava açma süresini kaçırırsam neler yapabilirim ...

yürütmenin Durdurulması imar hukuku İdari Yargı Uzmanı İmarhukukcusu Cafer ERGEN imar affı yıkım kararı inşaat ruhsatı imar planı sit alanı koruma alanı ...
yurutmeyidurdurma.blogcu.com/3281460 - 22k -  -

İmar Planları [Cafer Ergen] - 49,50 YTL : Hukuk Market, Bütün ...

Hukuk Market İmar Planları [Cafer Ergen] - İmar Planlarının Hukuk Niteliği, Kamu Yararı Mülkiyet Hakkı ve Kısıtlılık Durumu İmar Planlarının Esas Aldığı ...
www.hukukmarket.com/index.php?main_page=pubs_product_book_info&products_id=130639 - 45k -  -

İmar Kanunu Şerhi ve Mevzuatı (Ciltli) [Eraslan Özkaya] - 28,90 ...

Hukuk Market İmar Kanunu Şerhi ve Mevzuatı (Ciltli) [Eraslan Özkaya] - Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında, Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma yollar, ...
www.hukukmarket.com/index.php?main_page=pubs_product_book_info&products_id=100736 - 50k - 21 Haz 2007 -  -
[ www.hukukmarket.com alanından daha fazla sonuç ]

Website title

Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapılaºma varsa 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun ... 1/10900 Ölçekli Mevzii İmar Planı Teklifleri İle 1/1000 Ölçekli İmar Planı ...
www.evbim.gov.tr/halk/reh/17.htm - 38k -  -
[DOC]

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİ?İ

Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle
MADDE 2 : 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun hükümlerine dayanılarak hazırlanan bu yönetmelik Mersin Büyükşehir ...
www.toroslar-bld.gov.tr/imar_yonetmeligi.DOC -

işdunyası NET - Sektörel Haber Sitesi - Uzungöl ün imar planı ...

Image Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl'ün planlı yapılaşması için büyük önem taşıyan imar planının onaylandığı ...
www.isdunyasi.net/content/view/4429/38/ - 46k -  -

.::Arpaçbahsis Belediyesi::.

Belediyemiz sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılan 31,2 ha’lık alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulaması Belediye İhale ...
www.arpacbahsis.bel.tr/imar.html - 10k -  -

Web üzerinden İmar Planı---Bursa Osmangazi Belediyesi -- Bilgi ...

The Official web site of Bursa Osmangazi Municipality. Bursa Osmangazi Belediyesinin Resmi Web Sayfası.
www.osmangazi.bel.tr/harita/webplan.asp - 16k -  -

CNN TÜRK.com - Haberler - Türkiye - "Mera Yasası imar affı ...

Meclis'in son çalışma gününde kabul edilen Mera Yasası tartışmaları da beraberinde getirdi. Mera ve yaylalar üzerindeki 300 bin kaçak konuta af getiren ...
www.cnnturk.com/TURKIYE/haber_detay.asp?PID=318&HID=1&haberID=357415 - 29k -  -

HABER: Konya'nın İmar Yükünü Selçuklu Çekiyor haberi

KONYA'NIN İMAR YÜKÜNÜ SELÇUKLU ÇEKİYOR - Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda, inşaat sektörünün temsilcileri bir araya gelerek yapı ve ...
www.haberler.com/konya-nin-imar-yukunu-selcuklu-cekiyor-haberi/ - 51k -  -

Patronlar Dünyası (Patronların Buluşma Noktası) [ İmar ...

'İmar Bankası Tarafından İkincil Piyasada Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Devlet İç Borçlanma Senetleriyle Ödenmesini ...
www.patronlardunyasi.com/news_detail.php?id=29289 - 49k -  -

İmar Yasası Komisyonu - | TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası |

Jeoteknik, İmar ve Afet KomisyonuMaden Yasası KomisyonuSmm Sorunları KomisyonuHidrojeoloji KomisyonuMaden Yatakları, ... İMAR YASASI KOMİSYONU ...
www.jmo.org.tr/komisyonlar/index.php?kod=112 - 42k -  -

Deprem, Jeoteknik, İmar ve Afet Komisyonu - | TMMOB Jeoloji ...

ve Jeotermal KomisyonuRapor İnceleme Komisyonuİmar Yasası KomisyonuÇevre KomisyonuDeprem, Jeoteknik, ... DEPREM, JEOTEKNİK, İMAR VE AFET KOMİSYONU ...
www.jmo.org.tr/komisyonlar/index.php?kod=94 - 66k - 21 Haz 2007 -  -

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Aralık 1999 tarihinde Meclise sunulan İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı, yeni çıkan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ve 1. ...
www.izmir.bel.tr/redirect.asp?menuID=304&MenuName=İmar%20İşleri%20Şb%20Md - 50k -  -

İzmir Büyükşehir Belediyesi

10 Mayıs 2002 tarihinde yürürlüğe giren İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin, ... İmar mevzuatına ilişkin olarak, Konak Belediyesi'ne 3 adet, ...
www.izmir.bel.tr/StandartPages.asp?menuID=1292&MenuName=İmar%20Şube%20Müdürlüğü - 27k -  -
[ www.izmir.bel.tr alanından daha fazla sonuç ]

Hukuk Arama Motoru: imar bankası danıştay karar

Hukuki Net Mevzuat - İmar Kanunu: İmar Kanunu Ekleyen: Av.fırat Bayındır | Tarih: 30-09-2005 | Kategori: Kanun | Not İMAR KANUNU Kanun Numarası: 3194 Kabul ...
www.hukukara.com/cgi-bin/search.pl?q=imar%20bankas%FD%20dan%FD%FEtay%20karar - 20k -  -

Erzincan Belediyesi

İMAR DURUMU BELGESİ İÇİN İSTENENLER: 1- İmar durumu için dilekçe 2- Tapu fotokopisi 3- Röperli ölçü krokisi (Tapu Kadastro Müdürlüğünden alınacak)
www.erzincan-bld.gov.tr/bilgiimardurum.asp - 54k -  -

İMAR-İŞ MÜHENDİSLİK

İMAR-İŞ MÜHENDİSLİK MÜŞ. VE MÜT.TİC.LTD.ŞTİ. Şirketimiz 1977 yılında ticari hayatına ... Copyright 2004. İmar-iş Mühendislik Müş. ve Müt. Tic. Ltd. Şti.
www.imarisparke.com/ - 10k -  -

| Mimarlar Odası Genel Merkezi |

3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyerler Tip İmar Yönetmeliği · 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine ...
www.mimarlarodasi.org.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&sub=DList&RecID=16 - 34k -  -

Türkiye'nin Mimarlık Yayını - İşte İstanbul'un imar planı

Vatan çalışmaları yaklaşık 2 yıldır devam eden İstanbul'un 1/25 binlik imar planlarının taslağını ele geçirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi uzmanlarının ...
www.arkitera.com/haber_16816_iste-istanbulun-imar-plani.html - 48k -  -

Konya Postası | ( Konya’nın imar yükünü Selçuklu çekiyor ) :::

Selçuklu Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Doç. Dr. Adem Esen, Konya’nın imar yükünü Selçuklu ...
www.konyapostasi.com.tr/posta/www/haberdetay.asp?haberid=9021 - 55k - 21 Haz 2007 -  -

Konya Postası | ( ‘İmar kanununda eksiklikler var’ ) :::

Bu nedenle Konya'da imar konusunda en hassas davranan belediye biziz. Bizim en büyük sıkıntımız imar yasasındaki eksiklikler var” dedi. ...
www.konyapostasi.com.tr/posta/www/haberdetay.asp?haberid=9055 - 53k -


imar hukukçusu
Yeni Sayfa 6

belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı", imar
planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
suçları", ve her türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve
"ımar hukukçusu".

 

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-23 (4696 okuma)

[ Geri Dön ]