imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 13
imar hukuku
Yeni Sayfa 12

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas  No:1999/539

Karar No:2000/1247

ÖZETİ : Uyuşmazlığa konu taşınmaza iliş­kin uygulama imar planının Danıştay Al­tıncı Dairesi karan ile iptal edilmesin­den sonra uygulamanın nasıl yapılacağının sorulması üzerine tesis edilen dava konu­su işlemler yeni bir imar planının yapıl­masına ilişkin olmayıp, eski planın yü­rürlüğe gireceği yolundaki saptamaya yö­nelik bildirim mahiyetinde ise de. işlem tesisinde bağlayıcı hukuki açıklamalar getirmesi nedeniyle idari dava konusu ola­bilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu ida­ri işlemler olarak kabul edilmesi gerek­tiği hk.-DD.104

Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Temyiz İsteminde Bulunan :

Vekili____ ı Av. ...

Karşı Taraf : Turizm Bakanlığı

Oavalı İdare Yanında Davaya Katılan: ... Turizm A.Ş.

Vekili    : Av. ...

İstemin Özeti: İstanbul 2.İdare Mahkemesinin 3.11.1998 günlü. E:1998/505. K:1998/945 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Davalı ve Müdahilin Savunmasının Özeti: Temyiz edilen kararda bozma ne­denlerinden hiçbiri bulunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Aylın Bayram'ın Düşüncesi : Dosyanın incelenmesin­den, dava konusu işlemlerin idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem niteliğinde olduğu anlaşıldığından, aksi yönde verilen mahkeme ka­rarının bozulması gerektiği düşünülmektedir:

Danıştay Savcısı Aynur Şahinok'un Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne su-

rülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fık­rasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacakı düşünülmektedir.

TÜRK MÎLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava. Turizm Bakanlığının 23.1.1997 günlü, 210-459-2472 sayılı işlemi ile bu işleme yapılan itiraz üzerine tesis edilen 17.7.1997 günlü. 1553-4794-22310 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, dosyanın incelenme­sinden, dava konusu işlemlerin idari davaya konu olabilecek icrai nitelikte iş­lem olmadığı anlaşıldığından, davanın 2577 sayılı Yasanın 15/1-b maddesi uyarın­ca reddine karar verilmiş, karar davacı idare vekili tarafından temyiz edilmiş­tir.

Dosyanın incelenmesinden. ... Turizm A.Ş.'nin başvurusu üzerine dava ko­nusu 23.1.1997 günlü işlemle, ....' ... 78 pafta. 755 ada, 12 parsel sayılı ta-Şinmaza ilişkin 4.11.1992 günlü, 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının Danıştay Altıncı Dairesince iptal edilmesi üzerine. 26.5.1989 gününde Turizm Bakanlığınca onaylanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planının yürürlükte olup, işlemlerin buna göre yapılması gerektiğinin bildirildiği, bu işlem üzerine Büyükşetîir Belediye Başkanlığının 6.5.1997 günlü başvurusu ile, 26.5.1989 günlü uygulama imar planı hükümlerinin 15.11.1995 tarihli 1/50000 ölçekli plana aykırı olduğu, bu alanlar­da yeniden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılmasının gerektiği be­lirtilerek konunun tekrar incelenmesinin davalı bakanlıktan istenilmesi üzerine 17.7.1997 günlü işlemle taşınmazın turizm merkezi sınırları içerisinde bulunması nedeniyle 3194 sayılı Yasa uyarınca büyükşehir belediyesince yapılmış olan 1/ 50000 ölçekli planın bu alana uygulanma olanağı bulunmadığı yanıtının verildiği anlaşılmaktadır.

Sözü edilen taşınmaza ilişkin imar planının iptali sonucunda bölgenin plansız bir konuma gelmiş olması ve önceki planların da kendiliğinden yürürlüğe girmesinin söz konusu olmaması nedeniyle, bu alanda herhangi bir uygulamanın ya­pılabilmesi için Öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planının Turizm Bakanlığın­ca hazırlanıp Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanmasının, buna bağlı ola­rak da Turizm Bakanlığınca uygulama imar planının yapılması gerekmektedir.

Bu durumda, amlan iptal kararından sonra uygulamanın nasıl yapılacağının sorulması üzerine tesis edilen dava konusu işlemler yeni bir imar planının ya­pılması veya onaylanmasına ilişkin olmayıp, eski planın yürürlüğe gireceği yo­lunda bir saptamaya yönelik bildirim niteliği taşımakta ise de, taşınmaz ile il­gili işlem tesisinde davacı tarafından dikkate alınması gereken bağlayıcı'hukuki açıklamalar getirmesi nedeniyle idari dava konusu olabilecek kesin ve yürütülme­si zorunlu idari işlemler olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmakta­dır.

Diğer taraftan, Danıştayın iptal kararı üzerine bu kararın uygulanması amacıyla, yetkili olan Turizm Bakanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım   imar

planının 14.7.1998 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onaylan­dığı. 1/1000 ölçekli uygulama imar planının da 10.9.1998 tarihinde Turizm Bakan­lığınca re'sen onaylandığı anlaşılmaktadır.

Belirtilen hususlar karşısında, idare mahkemesince davanın ıncelenmeksi-zin reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle. İstanbul 2.İdare Mahkemesinin 3.11.1998 günlü, E:1998/505. K:1998/945 sayılı kararının bozulmasına, 2.790.000.- lira karar har­cı ile fazladan yatırılan 2.080.000.-lira harcın temyiz isteminde bulunana iade­sine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 2.3.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas  No:1998/1024

Karar No:1999/1727

ÖZETİ : Özel çevre koruma bölgelerinin her ölçekteki plan ve projelerini yapma ve onaylama yetkisinin özel çevre koruma kurumu başkanlığına ait olması nedeniyle davalı idarece hazırlanarak onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin iptali istemiyle açılan davada uyuşmazlı­ğın işlemi tesis eden özel çevre koruma kurumu başkanlığının hasım mevkiine alı­narak çözümlenmesi gerektiği hk.-DD.101

Karşı Taraf       : 1-  ...

2" Davacı Yanında Davaya Katılan :   ...

İstemin Özeti : Adana 1.İdare Mahkemesinin 21.10.1997 günlü. E:1997/360. K:1997/1052 sayılı kdrarımn usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulma­sı istenilmektedir.

Davacının Savunmasının Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği sa­vunulmaktadır.

Davacı Yanında Davaya Katılanın Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiş­tir.

Tetkik Hakimi Özlem Şimşek'in Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mah­keme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Habıbe Ünal'ın Düşüncesi : Temyiz dilekçelerinde öne sürülen husus­lar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında be­lirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın da­yandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerekti­rir nitelikte görülmemektedir.-    .

" Açıklanan   nedenlerle   temyiz istemlerinin reddiyle idare mahkemesi kara­rının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra ışın gereği görüşüldü:

Dava. ... İli. ... İlçesi. ... Beldesi. ... Mahallesi. ... paftalarına yönelik 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile yapılan itirazın reddine iliş­kin Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'mn 18.11.1996 günlü, 3417 sayılı kararı ve 2.12.1996 günlü. 805 sayılı belediye başkanlığı işleminin iptali istemiyle açılmış: idare mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan rapor ile dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte de­ğerlendirilmesinden, imar planı değişikliği onama sınırı içinde yer alan 100 metrelik sahil şeridinde yapılaşmanın olmamasına karşın konut ve resmi kurum alanlarına dönüştürülmesinin Kıyı Kanununun uygulanmasına dair yönetmelikte be­lirtilen kısmi yapılaşmanın özüne uygun olmadığı. sosyal ve teknik alanların kaldırılarak 9.500 m2 lik bir alanda konut kullanımı getirilmesiyle İmar Plam Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair.Yönetmeliğin 22. maddesindeki gerekliliğin gözardı edildiği, ayrıca uygulama imar planında onama-sınırı dışın­da bırakılan hassas bölgenin onama sınırı içine alınarak spor ve oyun alanı ola­rak belirlendiği, söz konusu alanın ... Deltası Özel Koruma Alanı içinde bulun­duğu, bu nedenle doğal sit sınırı içinde bulunan alanlarda doğal yapının ve eko­lojik dengenin korunması bakımından imar planı ile harhangi bir kullanımın geti­rilmemesinin ve alanın karakteristik özelliklerinin korunmasının uygun olacağı anlaşıldığından, dava konusu işlemde kıyı kanunu ve uygulama yönetmeliği hüküm­lerine,    imar   planı    yapılması ve değişikliklerine dair yönetmelik hükümlerine.

şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu .karar davalı idarelerce temyiz edilmiştir.

383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinde; özel çevre koruma kurumu başkanlığının ku­rulması amacının. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesine göre "Özel Çevre Ko­ruma Bölgesi" olarak ilan edilen ve edilecek alanların sahip olduğu çevre değer­lerini korumak ve kullanma esaslarını belirlemek.imar planlarım yapmak, mevcut her ölçekteki plan ve plan kararlarını revıze etmek ve resen onaylamak olduğu belirtildikten sonra anılan başkanlığın çevre bakanlığına bağlı ve tüzel kişili­ğe sahip bulunduğu hükmü yer almış aynı kararnamenin 10. maddesinde de. Özel çevre koruma bölgelerinin her ölçekteki plan ve projeleri yapma ve onaylama yet­kisi kurum başkanlığına verilmiştir.

Yukarıda yer alan düzenleme ile tanınan yetkiye dayanılarak ... Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesinin 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının koruma kuru­mu başkanlığınca yapılması. ... Beldesi, ... Mahallesinin yeraldığı 1/1000 öl­çekli ... ve ... paftalarına yönelik imar planı değişikliğinin hazırlanarak 26.1.1996 tarihinde onaylanması nedeniyle dava konusu işlemi tesis eden özel çevre koruma kurumu başkanlığının hasım mevkiine alınarak uyuşmazlığın çözümlen­mesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle. Adana 1.İdare Mahkemesinin 21.10.1997 günlü. E:1997/360, K:1997/1052 sayılı kararının bozulmasına dosyanın adı geçen mahkeme­ye gönderilmesine 24.3.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C.

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No : 2002/6535

Karar No : 2004/934

Özeti : İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapı nedeniyle ayrı tespitlere dayalı olarak ve her seferinde tespit edilen yeni aykırılıklar için birden çok kez imar para cezası verilebileceği hakkında.-DKD.5

Temyiz İsteminde Bulunan :... Belediye Başkanlığı

Vekili                     : Av....

Karşı Taraf        : ...

Vekili                      : Av. ...

İstemin Özeti : İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 30.5.2002 günlü, E:2001/1204, K:2002/815 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Berberoğlu'nun Düşüncesi : Dava konusu para cezaları, ruhsat ve eki projesine aykırı olarak yapılan inşaatlar nedeniyle ve ayrı tespitlere dayalı olarak ve her seferinde tespit edilen yeni aykırılıklar nedeniyle verildiğinden ayrıca davacının yapı tatil zabıtlarına rağmen inşaatına devam ettiği anlaşıldığından, yukarıda yer alan 3194 sayılı Yasanın 42. maddesi hükmü uyarınca ruhsata aykırı olarak yapı yapma fiilinin tekrar edildiği, dolayısıyla para cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemlerin yasaya uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, dava konusu işlemlerin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir

Danıştay Savcısı Tülin Özgenç'in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, ... İli, ... İlçesi, ....... Mahallesi, 77 pafta, 711 ada, 38 parsel sayılı taşınmazda

projesine aykırı yapılan kısımlar nedeniyle davacının da aralarında bulunduğu yapı sahiplerine 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca 14.943.825.000- lira para cezası verilmesine ilişkin 18.5.2000 günlü, 863 sayılı, 13.6.2000 günlü, 1062 sayılı ve 5.12.2000 günlü, 1937 sayılı belediye encümeni kararlarının iptali istemiyle açılmış; idare Mahkemesince,   ruhsata   aykırı  yapılan  yapılar  hakkında   ilk  tespite  yönelik  yapı  tatil

tutanağına göre verilen para cezası kararından sonra yıkım karan alınarak ruhsata aykırı

kısımlar İçin yıkım kararının uygulanması gerekirken, ruhsata aykırılığın daha sonra düzenlenen yapı tatil tutanakları ile devam ettiğinin tespit edilmesine rağmen para cezaları verilmek suretiyle ruhsatsız inşaatın devamına İzin verilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin 1. fıkrasında ruhsat alınmadan veya ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine para cezası verileceği belirtilmiş, aynı maddenin 3. fıkrasında da birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin tekrarı halinde para cezalarının bir katı arttırılarak verileceği hususu kurala bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, ..., ..., ... Mahallesi, 77 pafta, 711 ada, 38 parsel sayılı taşınmazda ruhsat ve onaylı mimari projesine aykırı inşaat yapıldığının 21.3.2000 günlü tutanak ile tespit edilmesi üzerine davacıya 18.5.2000 günlü, 863 sayılı belediye encümeni kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi uyarınca para cezası verildiği, 31.3.2000 tarihinde yapılan İkinci tespitte davacının inşaatına devam ettiğinin saptandığı ve ikinci tespitte saptanan kısımlar nedeniyle 13.6.2000 günlü, 1062 sayılı belediye encümeni kararı ile davacıya ikinci kez para cezası verildiği, 1.6.2000 tarihinde yapılan üçüncü tespitte de davacının inşaatına devam ettiğinin ve ilk iki tutanakta belirlenen kısımlara ilave inşaatlar yaptığının saptanması üzerine, bu üçüncü tespitte belirlenen kısımlar nedeniyle 5.12.2000 günlü, 1937 sayılı belediye encümeni kararı ile davacıya üçüncü kez para cezası verildiği anlaşılmaktadır.

Dava konusu para cezaları, ruhsat ve eki projesine aykırı olarak yapılan inşaatlar nedeniyle ve ayrı tespitlere dayalı olarak ve her seferinde tespit edilen yeni aykırılıklar nedeniyle verildiğinden ayrıca davacının yapı tatil zabıtlarına rağmen inşaatına devam ettiği anlaşıldığından, yukarıda yer alan 3194 sayılı Yasanın 42. maddesi hükmü uyarınca ruhsata aykırı olarak yapı yapma fiilinin tekrar edildiği, dolayısıyla para cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemlerin yasaya uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, dava konusu işlemlerin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında isabet bulunmamaktadir.

Açıklanan nedenlerle, İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 30.5.2002 günlü, E:2001/1204, K:2002/815 sayılı kararırın bozulmasına, 10.120.000- lira karar harcı ile fazla yatırılan 7.530.000- lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 20.2.2004 gününde oybirlğiyle karar verildi.

 

T.C.

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No : 2002/2164

Karar No : 2003/5645

Özeti : Anayasa Mahkemesinin 1.2.2001 günlü, 24305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 6 ay sonra yürürlüğe giren 15.5.1997 günlü, E:1996/72, K:1997/51 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin 5. fıkrasının iptal edilmiş olması nedeniyle, bu madde uyarınca davalara bakan sulh ceza mahkemelerinin görevlen ve söz konusu mahkemelerce verilen kararların hukuken kesin olduğu yolundaki hüküm de kaldırıldığından, davanın süreaşımı nedeniyle reddi yolundaki kararda isabet bulunmadığı hakkında.-DKD.4

Temyiz İsteminde Bulunan :...

Karşı Taraf        :... Belediye Başkanlığı

Vekili                    : Av...

İstemin Özeti : İzmir 3. İdare Mahkemesinin 9.1.2002 günlü, E:2001/980, K:2002/l sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Gonca Temizhan'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Turan Karakaya'nın Düşüncesi :Dava, davacıya 3194 sayılı kanunun 42. maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin ... Belediye Encümen kararının iptali istemi ile açılmış, İdare Mahkemesince dava süre aşımı nedeniyle reddedilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davanın ... 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 11.9.2001 gün ve E:2001/110,K:2002/141 sayılı görev ret kararı üzerine açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, anılan görev ret karan üzerine açılan davanın süresinde olup olmadığı araştırılmadan verilen İdare Mahkemesi kararında isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, davacıya, ..., 5697 Sokak, 30483 ada, 8 sayılı parselde bulunan taşınmaz üzerindeki ruhsatsız yapı nedeniyle 3194 Sayılı Yasanın 42. maddesi uyarınca 23.312.350.000- lira para cezası verilmesine ilişkin 12.6.2001 günlü, 1219 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden,

dava konusu belediye encümeni kararının davacıya 2.7.2001 tarihinde tebliğ edildiği, bu tarihten itibaren 60 günlük yasal dava açma süresi içinde açılması gerekirken 24.10.2001 tarihinde açılan davada süreaşımı bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

2577 Sayılı Yasanın 9. maddesinin 1. fıkrasında: " Çözümlenmesi Danıştay'ın, idare ve vergi mahkemelerinin görevlerine girdiği halde, adli ve askeri yargı yerlerine açılmış, bulunan davaların, görev noktasından reddi halinde bu husustaki kararların kesinleşmesini izleyen günden İtibaren otuzgün içinde görevli mahkemede dava açılabilir, görevsiz yargı merciine başvurma tarihi Danıştay'a, İdare ve Vergi Mahkemelerine başvurma tarihi olarak kabul edilir," hükmüne yer verilmiştir.

Mahkemelerin görev yönünden redde ilişkin kararlarının yargı yoluna değiştirmeleri nedeniyle bu kararlara karşı temyiz yoluna başvurulması mümkündür.

Öte yandan Anayasa Mahkemesinin 1,2.2001 günlü, 24305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 6 ay sonra yürürlüğe giren 15.5.1997 günlü E:1996/72, K:1997/51 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin 5. fıkrası İptal edilmiş olması nedeniyle bu madde uyarınca davalara bakan ... Ceza Mahkemelerinin görevleri ve söz konusu mahkemelerce verilen kararların hukuken kesin olduğu yolundaki hüküm de kaldırılmış bulunmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, dava konusu para cezasına karşı ... 1. Suth Ceza Mahkemesinde İtirazda bulunulduğu ve anılan mahkemenin 11.9.2001 günlü yasal yollar açık olmak üzere verdiği görev ret kararı üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşıldığından, davanın süresinde açılıp açılmadığı hususunun yukarıda yer alan Yasa hükümleri ve Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, davanın süreaşımı nedeniyle reddi yolundaki kararda isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, İzmir 3.İdare Mahkemesinin 9.1.2002 günlü, E:2001/980, K:2002/l sayılı kararının bozulmasına, 10.120.000- lira karar harcı İle fazla yatırılan 7.530.000- lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 11.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C.

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No : 2002/411

Karar No : 2003/2298

Özeti : Geçici inşaat ruhsatı verilmesi istemi hakkında 3194 sayılı Yasanın 33. maddesi uyarınca belediye encü­meni veya il idare kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiği hk.-DKD.2

Temyiz İsteminde Bulunanlar   : ... -...

Vekili                     : Av. ...

Karşı Taraf        : ... Belediye Başkanlığı

İstemin Özeti : Bursa 1. İdare Mahkemesinin 29.11.2000 günlü, E:1998/798, K:2000/1214 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir

Savunmanın Özeti         : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Leyla Kodakoğlu'nun Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Anıl Genc'in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra İşin gereği görüşüldü:

Dava, ..., ... pafta, ... parsel sayılı davacıya ait taşınmaz için geçici İnşaat ruhsatı verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddedilmesine ilişkin 25.9.1998 günlü, 413 sayılı ... Belediye Başkanlığı işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, kısmen kıyıda, kısmen sahil şeridinde kalan taşınmaza geçici inşaat ruhsatı verilmemesine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacıların vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı Yasanın 33. maddesinde, İmar planı tatbikatına kadar geçici inşaat veya tesisat yapılmasına belediye encümeni veya il idare kurulu kararıyla izin verileceği kurala bağlanmıştır.

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının geçici inşaat ruhsatı verilmesi yolundaki isteminin de belediye encümenine İletilmesi ve belediye encümenince işlem tesis edilmesinin sağlanması gerekirken, bu usule uyulmaksızın doğrudan imar müdürlüğü işlemi ile reddedilmesinde yetki yönünden mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Bu durum karşısında, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında İsabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Bursa 1. İdare Mahkemesinin 29.11.2000 günlü, E:1998/798, K:2000/1214 sayılı kararının bozulmasına, 6.610.000.- lira karar harcı ile fazladan yatırılan 4.920.000.- lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 17.4.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 


imar hukukçusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-05 (2401 okuma)

[ Geri Dön ]