imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştayın imar hukuku kamulaştırma ile ilgili karar örnekleri 21
imar hukuku
Yeni Sayfa 29

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas     No:199S/3692

Karar   No:1999/4794

ÖZETİ : Uyuşmazlık konusu taşınmazın tra­fo yeri olarak kamulaştırılmasına ilişkin işlemlere başlanması ve tapu kayıtların­da bu yönde şerh bulunması karşısında, kamulaştırılan yerin tapuda davacı idare adına kayıtlı bulunmadığı gerekçesiyle kamulaştırma işleminin varlığı gözeti1meksizin sadece tapuda malik görünen ki­şilerin dikkate alınması suretiyle parse­lasyon yapılmasında mevzuata uyarlık bu­lunmadığı hk.-DD.103

 

Temyiz İsteminde Bulunan :  ... Elektrik Dağıtım Müessesesi

Vekili     : Av. ...

Karşı Taraf  : ... Belediye Başkanlığı

Vekili_____ j_ Av. ...

İstemin Özeti : İzmir 3.idare Mahkemesinin 22.10.1997 yünlü. E:1995/1044. K;1997/1008 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozul-ma-sı istenilmektedir.

Savunmanın Özeti j_ Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Özlem Şimşek'in Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi île mah­keme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Aynur Şahlnok'un Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen husus­lar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin i.fıkrasında be­lirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince ve.NΣfî .Çatarın da­yandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerekti rir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onarmasının .tofflm alacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ AÜINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra ışın gereği görüşüldü:

Dava.  ...,,,.,..... ... Mahallesi, ... ada, ... sayılı parsele ilişkin imar

planı değişikliği ile bu plana dayalı olarak yapılan parselasyon işleminin ipta­li istemiyle açılmış, idare mahkemesince: davanın imar planın/Tu .iptali istemine yönelik bölümünün 1985 onanlı imar planında park di arımda kalan dava konusu ta­şınmaza ilişkin herhangi bir imar planı değışıHığı yapılmadığından ortada kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem bulunmadığı gerekçesiyle reddine, davanın par­selasyon işlemine yönelik bölümünün ise taşınmazın trafo yeri olarak kamulaştı­rılmasına ilişkin işlemlere başlanılmasına karşın parselasyona esas alınan tapu kayıtlarında mülkiyet durumunun değişmemiş olması nedeniyle işlemin tapudaki ma­likler adına yürütüldüğü, davacı tarafından parselasyon işleminin mevzuata aykı-. n olduğu yolunda bir iddia ileri sürülmediği gibi yapılan yargısal denetimde de işlemde yasaya aykırılık bulunmadığı, kamulaştırma bedeli Ödenen taşınmazda ya­pılan parselasyon nedeniyle uğranılan zararın tam yargı davası ile. tazmininin mümkün olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar d'avacı veki­li tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden: imar planında park alanında kalan uyuşmazlık konusu taşınmaz üzerinde trafo binasının isabet ettiği yerin davacı kurum adına 24.10.1989 günlü. 2017 sayılı belediye encümeni kararıyla tahsisinden sonra 2.?. 1990 günlü, 7-82 sayılı kamulaştırma 'kabanına istinaden kamulaştırma- bedelinin hak sahibine Ödendiği. 31.7.1992 gününde anılan taşınmaza kamulaştırma şerhinin işlendiği, kamulaştırılan kısmın tapuya tescili için gerekli çalışmalar sürerken 31.5.1994 günlü. 974 sayılı dava konusu belediye encümeni kararıvld 3194 sayılı Yasanın 18.maddesi uyarınca parselasyon yapılarak mülkiyet durumunun değişmemiş olması nedeniyle tapu kaydındaki maliklerin dikkate alındığı, 30 m?'lık kısmı davacı kurum ta'rafından kamulaştırılan; Ş2429 şda 16 parsel sayılı ta-şvflttiafctn park alanında kalması nedeniyle yerinde'korunamadığından bahisle düzenleme or­taklık payı alındıktan sonra 25467 ada 1 sayılı parsel ile hısselendirildıgı.

dağıtım cetvelleri bulunmamakla birlikte davalı idare savunmasından hisselendir-menin kamulaştırılmasına karar verilen kısmın dikkate alınmaksızın yapıldığı an­laşılmaktadır.

1

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 25.maddesinde, hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işleminin mal sahibi için 13.madde uyarınca yapılan tebligatla, idare için tebligat çıkarmakla başla­yacağı, mülkiyetin idareye geçmesinin bu kanundaki Özel hükümler dışında kamu­laştırma işleminin idari yargı yönünden kesinleşmesi ile olacağı, yine aynı Ka­nunun 17.maddesinde, tebliğ edilen kamulaştırma işlemine karşı idari ve adli yargıya başvurulmadığı veya bu konuda açılan davaların kesin olarak sonuçlandığı ancak taşınmaz mal sahibinin ferağ vermediği hallerde, takdir edilen ve artırı­lan bedelin tamamının milli bankalardan birine yatırılarak makbuzunun ilgili belge örnekleriyle birlikte mahkemeye verileceği, mahkemenin iki tarafı derhal davet ederek, gelmemeleri halinde gıyaplarında, belgeleri inceleyerek, kamulaş­tırma usulüne uygun şekilde tamamlanmışsa taşınmaz malın kamulaştırma yapan ida­re adına tesciline karar vereceği ve tapu dairesine bildirileceği hükme bağlan­mıştır.

Yukarıdaki kanun maddelerinin birlikte yorumlanmasından, idari yargıda açılan davanın kesinleşmesinden sonra mülkiyetin idareye geçeceği, kamulaştırsa işlemine karşı idari ve adli yargıda dava açılmış ise bu davalar kesin olarak sonuçlandıktan sonra mal sahibinin ferağ vermediği durumlarda idarenin başvurusu üzerine mahkeme kararıyla taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Olayda ise. kamulaştırma işlemine karşı idari yargı ya da adli yargı yer­lerinde dava açılıp açılmadığı anlaşılmamaktadır.

Dava konusu işlemde, söz konusu taşınmazın imar planında park alanı ola­rak ayrılması ve trafo yeri olarak tahsis edilmesi ayrıca tapuda kamulaştırma ile ilgili şerh bulunması nedenleriyle davalı belediye başkanlığının plan uygu­laması olarak kamulaştırma işleminden haberdar olduğunun kabulü gerekmektedir.

Öte yandan, parselasyona ilişkin özet cetvellerinin dosyada bulunmaması nedeniyle düzenlemeye giren kadastro parselleri ve bu parsellere karşılık veri­len hisseler tespit edilemediğinden bu hususların araştırılması gerekmektedir.

Sonuç itibariyle, kamulaştırılan yerlerin tapuda davacı idare adına ka­yıtlı olmamasının bu şekilde parselasyon yapılmasına gerekçe oluşturmayacağı açıktır.

Açıklanan nedenlerle temyize konu İzmir 3. İdare Mahkemesinin 22.10.1997 günlü. E:1995/1044, K:1997/1008 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 13.10.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C

DANIŞTAY Altıncı Daire Esas     No:1998/4999 Karar   No:1999/4461

ÖZETİ:2942 sayılı Yasa'nın 21. maddesi uyarınca davalı idarece kamulaştırma iş­leminden tek taraflı olarak vazgeçilmesi karşısında aynı Yasa'nın 24. maddesi ge­reğince uyuşmazlığın görüm ve çözümünün adli yargı yerine ait olduğu gözetilmeksizin işin esası hakkında karar verilme­sinde isabet bulunmadığı hk.-DD.103


 

Temyiz İsteminde Bulunanlar : 1- .

Vekili_____ ı Av. ...

Karşı Taraf : ... Belediye Başkanlığı

Veki 1 i______ ı Av. ...

İstemin Özeti: İstanbul 6.İdare Mahkemesinin 23.3.1998 günlü. E:1997/517. K-.1998/246 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bu­lunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmakta-

4-

2-

6-

3-

5-

dır.

Tetkik Hakini Özle» Şimşek'in Düşüncesi : Dosyanın incelenmesinden dava­cılara ait taşınmazın dava konusu işlen ile 2942 sayılı Yasa'nın 21. Haddesi uyarınca kamulaştırılmasından tek taraflı olarak vazgeçildiğinin ve kamulaştır­maya ilişkin işlemin iptal edildiğinin anlaşılması karşısında, aynı Yasanın 24. maddesi uyarınca davanın görüm ve çözümü adli yargıya ait olduğundan bu husus gözönünde bulundurulmaksızın verilen idare mahkemesi kararının bozulmasının uy­gun olacağı düşünülmektedir.

Savcı Aynur Şahinok'un Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen husus­lar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında be­lirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın da­yandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerekti­rir nitelikte,görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararrmır onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MÎLLETİ ADINA

Karar veren Oamştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra iştn gereği görüşüldü:

Duruşma yapılmasına gerek görülmedi.

Dava. 2981 sayılı Yaa'mn 9-C maddesi gereğince kamulaştırılan

pafta. 2470 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasından vazgeçilmesine iliş­kin 16.1.1997 günlü. 72-72 sayılı belediye encümeni kararının tptaTi istemiyle açılaış: idare mahkemesince, davacıların paydaşı olduğu 92W0 m2 yüzölçümlü ta­şınmazın, gecekonduların işgali altında bulunduğu.davalı idarece gecekondu sa­hipleri ile tapu malikleri arasındaki sorunu çözmek amacıyla 2981 sayılı Yasa' mn 9/C maddesinden hareketle taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği an­cak davacıların açtıkları tezyidi bedel davalarıyla kamulaştırma bedellerinin artırılması üzerine idarece dava konusu işlem ile 2942 sayılî Yasanın 21. mad­desi uyarınca tek taraflı olarak kamulaştırma kararından vazgeçilerek iptal edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı ge­rekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacılar tarafından tenyiz edilmiştir.

2942 sayılı Yasanın 21.maddesinde, "idare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma karan veren ve onaylayan merciin kararı i7e kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir...", aynı yasanın 24.maddesinin son fıkrasında ise:... Bu madde ile 21..22..23. maddeler uygulamasından doğacak anlaşmazlıklar adli yargıda çözümlenir." hükmü yer almış bulunmaktadır.

Olayda ise. dava konusu belediye encümen kararıyla 2942 sayılı Yasanın 21.madde hükmüne göre davalı idarece kamulaştırma işleminden tek taraflı olarak vazgeçildiği anlaşıldığından, bu uyuşmazlığın görüm ve çözümünün adli yargı ye­rine ait olduğu gözetilmeksizin mahkemece işin esasının incelenmesi suretiyle karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenle, İstanbul 6.İdare Mahkemesinin 23.3.1998 günlü. E-.1997/ 517. K:1998/246 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gön­derilmesine 6.10.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

  


 

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas  No:1998/872

Karar No:1999/934

ÖZETİ : 2942 sayılı Yasanın 13. maddesi hükmü uyarınca kamulaştırma işlemlerinin iptali istemiyle açılacak davalarda, öğ­renme tarihinin dava açma Süresinin baş­langıcına esas alınamayacağı, kamulaştır­ma işleminin 2942 sayılı Yasada hüküm al­tına alınan Özel usulüne göre tebligata çıkarılarak, tebliğ tarihini izleyen dava açma süresinin başlangıcına esas alınaca­ğı hk.-DD.101

Temyiz İsteminde Bulunan :.............

Vekili______ ı Av. ...

Karşı Taraf  : ... Özel İdaresi BaşkanlığıVekili       : Av....

İstemin Özeti. : Trabzon İdare Mahkemesinin 20-10.1997. günlü. E:1997/668. K:1997/946 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu Öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bu­
lunmadığından usul ve kanuna uygun olan k<jrann onanması gerekti|i Savunulmakta­
dır.                                            : .

Tetkik Hakimi Sedef Polat'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü -ile mah­keme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

.Savcı Habibe Ünal'ın Düşüncesi______ :_ Temyiz dilekçesinde öne sürülen hu­
suslar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında
belirtileri nedenlerden hiçbirisine uymayıp1 idare mahkemesince''verilen kararıp
dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerek­
tirir nitelikte, görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra ışın gereği görüşüldü:

Dava....... Köyü. ... Kaplıcaları ... Mevkii. ... ada. ... parsel sa­
yılı taşınmazın ... Yayla turizm evleri, yayla evlen ve günübirlik tesislerin
yapılması amacıyla kamulaştırılmasına ilişkin 16.2.1994 günlü". 49 sayılı il dai­
mi encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, idare mahkemesince: E:1996/9
esas sayılı acele el koyma ve tescil davasının görülmekte olduğu ... Asliye Hu­
kuk Mahkemesine -davacılar tarafından verilen 16.5.1997 günlü dilekçede, cenaze
nedeniyle kamulaştırma iştent'inin iptali istemiyle idare mahkemesine dava açama­
dıklarını belirttiklerinden dava konusu kamulaştırma işleminin 16.5.1997 gününde
davacıların ıttılaına girdiğinin kabulü ile bu tarihi izleyen günden itibaren
2942 sayılı Yasada öngörülen 30 günlük süre içerisinde dava açılması gerekirken
bu süre geçirilerek 20.6."1997 tarihinde açılan davada süreaşnmı bulunduğu gerek­
çesiyle davanın 2577 sayılı Yasanın 15/1-b maddesi uyarınca reddine karar veril­
miş.karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

2942- sayılı Yasanın 13. maddesinde, kamulaştırılması kararlaştırılan ta­şınmaz malın 7. maddedeki usule göre tespit edilen sahibi, zilyet ve diğer ilgi­lilerden adresi tespit olunanlara tebliğ edilmek üzere; kamu I aştırılacak malın kamulaştırılmasına uygun ölçekli bir plan veya ölçekli krokisi, kamulaştırma ka­rarı, takdir olunan kıymeti, kamulaştırma karşılığının veya ilk taksidinin milli bankalardan birine hak sahibi adına yatırıldığına dair belge, kamulaştırmanın hangi idare yararına yapıldığı ve açılacak davalarda husumetin kime yöneltilece­ği, bedelin bankaya yatırıldığı tarihten başlayarak 30 nün içinde notere verile­ceği, noterin 15 gün içerisinde belgeleri tebliğe çıkaracağı, doğrudan tebligat ile beraber yukarıda yazılı kararların ayrıca ilan olunacağı, ilanın kamulaştı-

rılması kararlaştırılan taşnnmaz malın bulunduğu yerin, herkese açık yerlerinden birine ve belediye dairesine veya köy odasına onbeş gün süreyle asılarak, kamu-laştınlacak taşınmaz malın bulunduğu yerde gazete çıkıyor ise gazetelerden bi­risinde belgelerin özeti en az bir defa yayınlanarak yapılacağı, yapılan araş­tırmalar sonucunda adresleri bulunamayan veya adreslerinde noter aracılığı ile tebligat yapılamayanlara, 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat yapılacağı hüküm altına alınmıştır,

Dosyanın incelenmesinden. ... İlçesi Tapu Sicil Müdür!üğü■nün asliye hu­kuk mahkemesine hitaben yazdığı 13.5.1997 günlü yazı ekinde bulunan tapu kayıt­larında kamulaştırmaya konu taşınmazın 6/12 hissesinin .... 1/12'şer hissesinin de davacılara ait olduğu.   ../in öldüğünün belirtildiği anlaşılmaktadır.

2942 sayılı Yasanın yukarıda anılan maddesi hükmü uyarınca kamulaştırma işlemlerinin iptali istemiyle açılacak davalarda, öğrenme tarihinin dava açma süresinin başlangıcına esas alınamayacağı, kamulaştırma işleminin 2942 sayılı Yasada hüküm altına alınan özel usulüne göre tebligata çıkarılarak, tebliğ tari­hini izleyen günün dava açma süresinin başlangıcına esas alınacağı açıktır.

Bu durumda davacıların ve ..-.'in başka bir şahsın mirasçıları olup olma­dığının, mirasçı değilde hissedar ise yukarıda anılan hüküm uyarınca her hisse­dara ayn ayn noter aracılığıyla tebligat yapılıp yapılmadığının araştırılması gerektiğinden, eksik inceleme sonucu verilen davanın süreden reddi yolundaki idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Trabzon İdare Mahkemesinin 20.10.1997 günlü. E:1997/668. K:1997/946 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkeme­ye gönderilmesine 15.2.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C

DANİŞTAY

Altıncı Daire

Esas  No:1997/6715

Karar No:1998/6136

ÖZETİ : Belediyeye ait hissenin uyuşmaz­lık konusu belediye encümeni karan ile tespit edilen bedel üzerinden davacıya satışına karar verilmesi nedeniyle 2942 sayılı Yasa uyarınca kıymet takdir komis­yonu tarafından tespit edilmiş bir bedel­den Sözedilemeyeceğınden idari işlem ni­teliğindeki bu karara karşı açılan dava­nın görüm ve çözümünün idari yargıya ait olduğu hk-DD.103

Temyiz İsteminde Bulunan : ...

Vekili___   : Av. ... ■ Av. ...

Karşı Taraf   : ... Belediye Başkanlığı

Vekili______ ı Av. ...

İstemin Özeti : İstanbul 6.İdare Mahkemesinin 7.8.1997 günlü. E:1997/ 1085.K:1997/1111 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu Öne sürülerek bo­zulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bu­lunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmakta­dır.

Tetkik Hakimi Özlem Şimşek'in Düşüncesi : Belediyeye ait hissenin uyuş­mazlık konusu belediye encümeni kararı ile tesbit edilen bedel üzerinden davacı­ya satışına karar verilmesi nedeniyle 2942 sayılı Yasa uyarınca kıymet takdir komisyonu tarafından tesbit edilmiş bir bedelden sözedıiçmeyeceğinden idari iş­lem niteliğindeki bu karara karşı açılan davanın görüm ve çözümünün idari yargı­ca ait olması nedeniyle idare mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı dü­şünülmektedir.

Savcı Salih Er'in Düşüncesi -. Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesin in 1.fıkrasında belirti­len nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nite­likte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava...... pafta. ... ada. ... parsel sayılı taşınmazda bulunan bele­
diye hissesinin 10.656.580,000.lira bedelle davacıya satışına ilişkin 2.7.1997
günlü, 4608 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış: idare
mahkemesince, anılan taşınmazda davacı ile davalı idarenin hissedar olduğu, da­
vacının belediye hissesini satın almak için yaptığı başvuru üzerine 3194 sayılı
İmar Kanunu'nun 17.maddesi uyarınca 2942 sayılı yasaya göre ilçe kıymet takdir
komisyonunca 8.234.630.000.lira bedel takdir edildiği ancak dava konusu karar
ile belediyeye ait hissenin İ0.656.580.000 lira bedelle satılmasına karar veril
diği anlaşıldığından, takdir edilen bedelle ilgili uyuşmazlığın görüm ve çozumu-
nün adlı yargı yerine ait olduğu gerekçesiyle davanın görev yönünden reddine ka-

par verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesinde, bedel takdirlerinin ve bu bede­le itiraz şekillerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca yapılacağı hük­müne yer verilmiştir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 11.maddesinde de. kıymet takdirinin Kanunun öngördüğü biçimde oluşturulacak Kıymet Takdir Komisyonunca yapılacağı aynı kanunun 14.maddesinde de bu Komisyonca belirlenecek bedele karşı açılacak davaların görüm ve çözümünün adli yargı yerine ait olduğu kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının hisedarı bulunduğu taşınmazda­ki belediye hissesini satın almak üzere yaptığı başvuru sonucu belediyeye ait hissenin kıymet takdir komisyonunca takdir edilen 8.234.630.000.Tl.bedelle sa­tılmasının teklif edilmesine karşın hisse bedelinin 10.656.580.000.lira olarak dava konusu belediye encümeni kararıyla belirlendiği ve belirlenen bu bedel üze­rinden satılmasının öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Bu durumda 2942 sayılı Yasa'ya göre bir bedel tespitinin söz konusu olma­ması, bir idari işTem niteliğinde olan dava konusu belediye encümeni kararının iptali isteniyle açılan davanın da görüm ve çözümünün idari yargı yerine ait ol­ması nedeniyle davayı görev yönünden reddeden mahkeme kararında isabet görülse-tniştir.

Açıklanan nedenlerle. İstanbul 6-İdare Hahkemesinin 7.8.1997 günlü, E:1997/1085. K:1997/llll sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahke­meye gönderilmesine 9.12.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas     No:1998/1404

Karar   No:1999/1209

ÖZETİ : 2981 sayılı yasanın 9/c maddesi uyarınca üzerinde gecekondu niteliğinde yapı topluluğu bulunması nedeniyle kamu­laştırılan ve bedeli karşılığında davacı­ya satılan taşınmazın kamulaştırma bede­linin ilk maliklerin açtıkları bedel ar­tırımı davası sonucunda adli yargı yerin­ce belirlenen bedel olduğu ve farkın da­vacıdan istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı hk.-DD.101

Vekili______ ı Av....

Karşı Taraf   : ...

Vekili_____ _j_ Av. ...

İstemin Özeti : İstanbul 2.İdare Mahkemesinin 31.10.1997 günlü. E:1996/ 1409. K:1997/1212 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu one sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Selçuk Topal'm Düşüncesi ^ 2981 sayılı Yasanın 9/C maddesi uyarınca kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin, bedel artırımı davası sonucunda adli yargı yerince belirlenen bedel olduğundan, anılan yasa hükümleri­ne göre hak sahibi sayılıp tapularım almış olan gecekondu sahiplerinden payla­rına karşılık' takdir edilen bedel farkının istenilmesinde mevzuata aykırılık bu­lunmamaktadır.

Bu nedenle, aksi yöndeki idare mahkemesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Savcı Turan Karakaya'mn Düşüncesi : Dava.2981 sayılı Kanun uyarınca be­deli karşılığında davacıya satılan taşınmaz için ek bedel istenilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış, idare mahkemesince dava konusu işlem iptal edilmiştir.

2981 sayılı Kanunun başkasının arsa ve .arazisi üzerine yapılmış gecekon­dular hakkında uygulanacak hükümleri düzenleyen değişik 9.maddesinin (c) bendin­de "lüzum görülen hallerde yukarıdaki fıkraların uygulanması beklenilmeksızin üzerinde bir yerleşme alanı ya da yapı topluluğu niteliğinde gecekondular bulu­nan arsa veya araziler, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerce dışında ise valiliklerce kamulaştırılır. Kamulaştırılması kararlaştırılan ve sı­nın belirlenen arsa veya araziler üzerinde bulunan gecekonduların işgal ettiği alan dikkate alınarak. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanuna göre tespit edilen bedel, gecekondu sahiplerinden tahsil edilir" hükmü yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden.başkasının arsa ve arazisi üzerine yapmış olduğu gecekondu için. kamulaştırma yapılması suretiyle tapusu verilen davacı­dan, kamulaştırma bedeli için açılan dava sonucunda verilen kararın kesinleşmesi üzerine, hissesi oranında ek bedel istenildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yukarıda yer alan hüküm uyarınca kamulaştırma bedelinin gece­kondu sahiplerinden tahsil edilmesi gerekeceğinden, dava konusu işlemde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile idare mahkemesi kararı­nın bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADİNA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava. 2981 sayılı Yasanın 9/C maddesi uyarınca üzerinde gecekondu niteli­ğinde yapı topluluğu bulunması nedeniyle kamulaştırılan ve bedeli karşılığında

davacıya satılan .......  Man. ... pafta, ... ada. ... parsel sayılı taşın­
maza ilişkin olarak kamulaştırma bedelinin bedel artırımı davası sonucunda mah­
kemece yükseltilmesinden dolayı aynı yasanın 18/b maddesine göre davacı payına
karşılık olarak 391.742.000.-TL. ek bedel istenilmesi yolundaki 31.10.1996 günlü
işlemin iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, davacının 27.9.1998 günlü.
12586 yevmiye sayılı tapu senedi ile tamamı davalı idare adına kayıtlı taşınma­
zın 180/536 payını 900.000.- lira bedelle satın alarak borcunu ödediği, arsanın
ilk maliklerinin açmış oldukları bedel artırımı davası sonucunda mahkemece tak­
dir edilen bedel farkının gecekonduları nedeniyle tapu almış şahıslara rücu
edildiği. 2981 sayılı Yasanın 18/b maddesi uyarınca, arsa bedelinin tamamım
ödeyerek tapusunu alan davacıdan ayrıca bir bedel istenilmesinde mevzuata uyar­
lık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş; karar
davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

2981 sayılı Yasanın 9/C maddesi uyarınca gecekondu sahiplerine tapularını verebilmek amacıyla üzerinde yapı topluluğu niteliğinde gecekonduların bulunduğu taşınmazların tespit edilen bedeli karşılığında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması üzerine adli yargı yerinde taşınmaz malikleri tarafından açılan kamulaştırma bedelinin artırımına ilişkin dava sonucunda mah­kemece takdir edilen bedelin,taşınmazların kamulaştırma bedeli olduğundan, sözü edilen Yasa hükmü uyarınca gecekondu sahiplerine verilmek üzere kamulaştırılan taşınmazların idareden istenilen bedellerinin de bu kişilerce ödenmesi gerekli bulunmaktadır.

Davalı idarenin ödemiş olduğu kamulaştırma bedelinden mahkemece takdir edilen bedel farkının. 2981 sayılı Yasaya göre hak sahibi kabul edilip aynı ta­şınmaz üzerindeki gecekonduları nedeniyle tapu verilen kişilerden paylan ora­nında istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Bu durumda, aksi yöndeki idare mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, İstanbul Z. İdare Mahkemesinin 31.10.1997 günlü, E:1996/1409, K:1997/1212 sayılı kararının bozulmasına dosyanın adı geçen mahke­meye gönderilmesine 4.3.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C.

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No : 2001/4741

Karar No : 2002/5010

Özeti : Her ne kadar belediye hizmet alanı olarak kamu­laştırma yapılmışsa da kamulaştırma işlemi tamamlan­madan taşınmazın LPG istasyonu yapılması için ihaleye çıkarılması karşısında kamulaştırma işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı hk.-DKD.1

Temyiz İsteminde Bulunan  : ... Belediye Başkanlığı

Vekili                    : Av. ...

Karşı Taraf               : ...

Vekili                    : Av. ...

İstemin Özeti              : Kayseri İdare Mahkemesinin 2.5.2001 günlü,

E:2001/80, K:2D01/490 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir

Savunmanın Özeti           : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi E.Emel Çelik'in Düşüncesi   : Temyiz isteminin reddi

ite mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Anıl Genc'in Düşüncesi        :    Dava,    davacının

hissedarı olduğu ... İli, ... ilçesi, ... pafta, ... ada ... parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin 10.8.1999 gün ve 99/763 sayılı ... Belediyesi Encümen kararının iptali istemiyle açılmasına karşın, Mahkeme kararında parsel sayısı 21 olarak yazılmış ise de, bu yanlışlık kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmediğinden işin esası incelendi.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, davacının hissedarı olduğu,... İli,... ilçesi, ... pafta, ... ada, ... sayılı parselin kamulaştırılmasına ilişkin 10.8.1999 günlü, 763 sayılı belediye encümeni kararının iptali İstemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; dosyanın İncelenmesinden her ne kadar belediye hizmet alanı olarak kamulaştırma yapılmışsa da kamulaştırma işleminin tebligatı yapılıp tamamlanmadan 7.9.1999 gününde yap-işi et-devret modeli ile LPG istasyonu yapılması için ihale yapılması karşısında kamulaştırmanın amacın LPG istasyonu yapılması olduğunun anlaşıldığı, bu durumda imar planında anılan yerin belediye hizmet alanı olarak belirlenmesi ve belediyelerin LPG istasyonu açıp işletmek gibi kanunla verilmiş bir görevinin bulunmaması nedeniyle dava konusu işlemin hukuka aykırı olarak tesis edildiği gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Dava konusu İşlemin yukarıda Özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Kayseri İdare Mahkemesinin 2.5.2001 günlü, E:2001/80, K:2001/490 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin i. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, ..., dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 12.11.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

imar hukukcusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-05 (2346 okuma)

[ Geri Dön ]