imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştayın imar hukuku diğer usul ile ilgili karar örnekleri 34
imar hukuku
Yeni Sayfa 19

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas  No:1998/3880

Karar No:1999/4835

ÖZETİ : Yasalara uygun olarak yapılan tahsis nedeniyle tasarruf yetkisi belediyeye geçen taşınmazı kiralayan davacının takınmazı tahsis amacı dışında kul1anmasının fuzuli işgal olarak kabul edi­lemeyeceği hk.-DD.103

Temyiz İsteminde Bulunan : ... Malmüdürlüğü

Karşı Taraf   : ... Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

Vekili      : Av. ...

İstemin Özeti : Aydın 1.İdare Mahkemesinin 16.L2:1997 günlü. E:1996/132. K:1997/1332 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulma­sı istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bu­lunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmakta­dır.

Tetkik Hakimi Sedef Polat'ın Düşüncesi -. i"*îmy;j istemırrın reddi ile man keme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Tülin Özgenç'in Düşüncesi : Temyır dilekçesinde tine sürülen husus­lar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kânununun 49.maddesinin 1.fıkrasında be­lirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın da­yandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında amUn kararın bozulmasını gerekti rir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava....... Mahallesi. ... ada, .. parsel sayılı hazineye ait taşın­
mazın işgal edilmesi nedeniyle 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uyarınca l.V.19^?
31.12.1994 dönemi için 2.081.250.000.-TL. ecrımısıl alınmasına ilişkin ?b.9.190b
günlü. 1280 sayılı ecrimisil ihbarnamesinin iptali istemiyle açılmış, idare mah­
kemesince, mülkiyeti hazineye ait 82.896 m2 Tık taşınmazın 15.236 m2 1 ık kısmı
nın plaj kıyı düzenlemesi ve sosyal tesisler yapılmak üzere Maliye Bakanlığının
21.11.1984 günlü. 40109 sayılı işlemi ile ... Belediye f^şkarırtğ'i'nğ tahsis
edildiği. ... Belediyesince tahsis edilen taşınmadın kivi dıı/enltjmesı v.ıpıl.ın
600 m2 lik kısmının 20.5.1989 tarihinde davacı şirkete kiraya veı-1 hJnji. ıvrımı
sil istenilen yerin davacı tarafından kira sözleşmesine dayalı olarak kullandı
ğı. her ne kadar anılan taşınmaz tahsis amacı dışında kullanılmak iı/ery kiraya
verilmiş ise de. yasalara uygun olarak yapılan tahsis nedeniyle tasarruf yetkisi
belediyeye geçen taşınmazı kiralayan davacı şirketin taşınmazı kullanmasının fu

zuli işgal olarak kabul edilemeyeceğinden, dava konusu işlemde nevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyi­ze konu Aydın 1.İdare Mahkemesinin 16.12.1997 günlü, E:1996/Î32. K:1997/1332 sa­yılı kararında. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onarmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 14.10.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas     No:1998/7432

Karar   No:ZÛO0/266

ÖZETİ  : Taşınmaz malların işgali nedeniy­le ecrimisil alınandan tesislerin işgal ettiği alan miktarı göz önünde bulundurularak ecrimisil iste­nilmesi gerekirken suyun debisine göre ecrimisil tahakkuk ettirilmesinde hukuki isabet bulunmadığı hk.-DD.104

Temyiz İsteminde Bulunan   1- ... Defterdarlığı

2- ... Memba Suyu Sanayi ve Ticaret A.Ş. Vekili: Av. ...

Karşı Taraf  : 1- ... Memba Suyu Sanayi ve Ticaret A.ş.

Vekili       -._ Av. .:. " *

2- ... Defterdarlığı

İstemin Özeti : Bursa 2.İdare Mahkemesinin 25.6.1998 günlü. E:1996/199. K:1998/567 sayılı kararının taraflarca usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürüle­rek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Elif Emel Çelik'in Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Habibe Ünal'ın Düşüncesi : Dava........ ve ... Köyü ... mevkiinde

iki ayrı alandan davacı şirkete kiraya verilen kaynak sulan haricinde izinsiz olarak su alındığı saptandığından bahisle 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uyarın­ca düzenlenen ecrimisil ihbarnamesinin iptali isteğiyle açılmış, idare mahkeme­since, yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapora dayanılarak ka­çak olarak kullanılan kaynak sularının debisinin 6.912 İt/sn. 1 m3 suyun bede­linin de 37.000 lira olduğu dikkate alındığında uyuşmazlık konusu dönemde davacı şirket adına takdir edilmesi gereken ecrimisil bedelinin 7.844.000.000 lira ol­duğu, bu bedelin davacıdan istenebileceği gerekçesiyle belirtilen miktara yöne­lik davanın reddine, kalan kısmın ise istenilemiyeceği sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemin 2.999.000.000 liralık bölümünün iptaline karar verilmiş, bu karar taraflarca temyiz edilmiştir.

2886 sayılı Yasanın 75.maddesine göre eerimisil..devletin özel mülkiye­tinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan'taşınmaz malların işgali halinde istenebilir.

Bu durumda kaynak suyunun kullanılabilmesi için davacı şirket tarafından yapılan tesislerin işgal ettiği alan esas alınarak ecrimisil tahakkuk ettirilme­si gerekirken su debisine göre ecrimisil istenilmesinde isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle, yukarıda belirtilen durumun dikkate alınması suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerektiğinden temyize, konu idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosvadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava. ... ili. ... İlçesi. ... ve ... Köyü. ... Mevkiinde izinsiz olarak alınan kaynak suyu nedeniyle 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi uyarınca 1.10.1994-30.10.1995 dönemi için 10.843.000.000 lira ecrimisil alınmasına ilişkin 14.2. 1996 günlü. 47-527 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince,

ilmesi mümkün olduğun-mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporla dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, su debisi­nin 6,912 İt/sn olduğu, 1 m3 suyun bedelinin 37.000-lıra olduğu dikkate alındı­ğında davacıdan istenilen ecrimisil miktarının 7.844.000.000-liraya ilişkin kıs­mında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın bu kısmının reddine,fazlaya ilişkin kısmı açısından ise işlemin iptaline karar ve­rilmiş; bu karar taraflarca temyiz edilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75.maddesinin 1.fıkrasında, devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların ger­çek veya tüzel kişilerce işgali üzerine fuzulî şagilden bu kanunun 9.maddesinde­ki yerlerden sorulmak suretiyle 13.maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisilin isteneceği hükme bağlanmıştır.

Anılan kanun hükmü uyarınca taşınmaz malların işgali nedeniyle ecrimisil alınbilmesi mümkün olduğundan, davacının su kaynağım kullanmak için yaptığı te­sislerin işgal ettiği alan tespit edilerek bulunacak m2 miktarının esas alınması suretiyle ecrimisil istenilmesi gerekirken, suyun debisine göre ecrimisil tahak­kuk ettirilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan   nedenlerle,   temyize konu Bursa 2.İdare Mahkemesinin 25.6.1998. günlü; E:1996/199, K:1998/567 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın   adı' geçen mahkemeye gönderilmesine 20.1.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C

DANİŞTAY

Altıncı Daire

Esas      No:1999/5729

Karar   No:2000/4168

ÖZETİ :.2886 sayılı Yasanın 31. maddesin­de 1ta amirine tanınan yetkinin tahmin edilen bedeli 90 milyar olan ve en az 35 milyar tutarında teknik cihaz temini için yapılan S76 indirimin sağlıklı bir indi­rim olamayacağı gerekçesiyle ihalenin onanmayarak iptaline ilişkin dava konusu işlemde kamu yararı' VE .hizmet gerekleri gözetilerek kullanıldığı hk.-DD.105

Temyiz İsteminde Bulunan : DSİ Genel Müdürlüğü

Vekili________ ı Av.   ...

Karşı Taraf   : ... MühendisTik İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti.

Veki 1 i______ ı Av. ...

İstemin Özeti : Ankara 6.İdare Mahkemesinin 31.5.1999 günlü. E;1998/58. K:1999/533 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti:, Temyi2 edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bu­lunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmakta­dır.

Danıştay Tetkik Hakimi Özlem Şimşek'in Düşüncesi : .Dava konusu ol ayda. tahmin edilen bedeli KDV hariç 90 milyar olan ve en az 35 milyar tutarında tek­nik cihaz temini gerektiren işin % 76 oranında yüksek bir indirimle 21.600.000. 000.- liraya yapılamayacağının kabulü suretiyTe-tesıs ?dilen dava konusu ihaleyi onaylamama işleminde 2886 sayılı Yasanın 31. maddesiyle ita amirine tanınan tak­dir yetkisinin kamu yararı gözetilerek kullanıldığı anlaşıldığından, aksi yönde­ki idare mahkemesi "kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Tülin Özgenç'in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sü­rülen hususlar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fık­rasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle1 temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Duruşma yapılmasına gerek görülmedi.

Dava.   ....... Ovası Sulaması  1/5000 ölçekli Sayısal Fotogrametrik   Harita

Yapımı    işiyle    ilgili    olarak 8.12.1997 gününde kapalı  teklif usulü ile yapılan ihalenin onaylanmayarak iptaline ilişkin 18.12.1997 günlü. 311/5517 sayılı  işle-

min iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince. 2886 sayılı Yasanın 31. madde­siyle ita amirine tanınan ihaleyi onaylamama yetkisinin, hukuki eksiklik bulun­ması, kamu yaran ve hizmet gereklerinin varlığı halinde kullanılacağı, olayda hukuki bir eksikliğin bulunduğu yolunda idarece bir tespit yapılıp ileri sürül­mediği, bu durumda davacı şirketin ihale konusu işe X 76 oranında bir indirim yapmasının, söz konusu işin yapılamayacağı kanaatine ulaştırdığı gibi soyut bir ifade ile bazı teknik cihazların bulunmaması nedeniyle ihalenin iptal edildiği­nin Öne sürülmüş olması karşısında, dava konusu işlemde sebep unsuru yönünden hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

2886 sayılı Yasanın 3.maddesinde. "Bu kanunda yazılı işleri yaptırmaya ve ihaleye idarelerin ita amirlerinin yetkili olduğu,31.maddesinde de ihale komis­yonları tarafından alınan ihale kararlarının ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanacağı veya iptal edileceği, ita amirince kararın.iptal edilmesi halinde ihalenin hükümsüz,kalacağı" hükmü getirilmiştir.

Anılan yasal düzenleme uyarınca ita amirlerinin ihale kararlarını onayla­mak ya da onaylamayarak ihaleyi iptal etmek konusunda takdir yetkisinin bulundu­ğu açık ise de; bu yetkinin kullanımı keyfi ve mutlak olmayıp sebep ve amaç yön­lerinden yargı denetimine tabidir. Yargısal denetim fse anılan unsurlar çerçeve­sinde takdir hakkının kamu yaran ve hjzmet gereklerine uygun kullanıp.kullanıl­madığını  saptamaya yönelik olacaktır.

Dosyanın   incelenmesinden.  ...... Ovası Sulamasının 1/5000 Ölçekli SayıJ

sal Fotogrametrik Harita Yapımı işinin 90.000.000.000.- lira tahmini bedel ile kapalı teklif usulüyle yapılan ihalesinin X 76 oranında indirim yapan davacı şirket üerinde kalmasına karşın ita amirince onaylanmayarak iptal edilmesi nede­niyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan davalı Klarece ihale şartnamesinin ilgili maddesinde is­tekliden istenilen ve 1$'için gerekli olan ve iş yerinde çalışır durumda bulun­durulması zorunlu iki adet total station, 2 adet GPS alıcısı ve 1 adet analitik sayısal fotogrametrik sisteminin piyasa değerinin 1997 yılı fiyatlarıyla yakla­şık 35 milyar lira olduğu, bu değerin tahmin edilen bedeli KDV hariç 90 milyar lira olan bir işin % 76 oranında bir indirimle yapılamayacağının'açık göstergesi olarak değerlendirildiği ve en az 35 milyar lira tutarında teknik cihaz temini gerektren bir işin 21.600.000.000.- liraya yapılmasının yüksek indirimden kay­naklanan   hatalara   yol    açacağı, 2 adet baraj, 4 adet den'vasyon tüneli, 1 adet

regülatör, 3 adet pompa tesisi ve..............   İlçeleri  ile   bu   ilçelere   bağlı    51

adet yerleşim merkezine ait 45.238 ha arazinin sulama şebekesinden oluşan ...-... projesinin gerçekleştirilmesinde kullanılacak olan bu haritanın yüksek doğ­ruluk derecesine sahip olması gerektiğinden, bu hataların mali sonuçlarının böy­lesine büyük bir projede çok daha büyük rakamlara ulaşacağı belirtilmiş bulun­maktadır.

Davalı idarece işlem tesisine gerekçe olarak gösterilen hususların   yasal-düzenlemelerle   birlikte   irdelenmesinden; ita amirince. 2886 sayılı Yasanın 31. maddesinde tanınan yetkinin, tahmin edilen bedeli 90 milyar olan   ve   en   az   35 milyar   tutarında   teknik cihaz temini gerektiren iş için yapılan X 76 indirimin sağlıklı bir indirim   olamayacağı    gerekçesiyle   ihalenin   onanmayarak    iptaline

ilişkin dava konusu işlemde kamu yaran ve hizmet gerekleri gözetilerek kulla­nıldığı açıktır.

Açıklanan nedenlerle. Ankara 6.İdare Mahkemesinin 31.5.1999 günlü, E:1998/58. K:1999/533 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 21.6.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

T.C

DANIŞTAY Altıncı Daire

Esas  No:1998/4251 Karar No:1999/4793


 

ÖZETİ : 2SS6 sayılı yasanın M. maddesi­nin, ihtiyaçların kamu kurutuşlarında  karşılanması durumunda bu Kanun kapsamına giren idarelerin kendi aralarında yapa­cakları ihalelerde mümkün olduğu, buna göre kaplıca ihalesinin anılan Madde kap­samında değerlendirilemeyeceği Nedeniyle il özel idaresine ait ...kaplıcasının sadece belediye başkanlığının teklifinin kabul edilmesi suretiyle kiraya verilme sine ilişkin işlemde mevzuata uyarlık bu­lunmadığı hk-DD.103

 


 

Temyiz İstemi nd_e Bulunan

: Av. ...

Valiliği

îl Özel idaresi Adına

Vekili Karşı Taraf

Vekili

Av.

İstemin Özeti : Bursa 2.İdare Mahkemesinin 31. ir. 1997 günlü, t :19t»7/l!ıi. K:1997/1044 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ono surü'erek bu/ıılmd sı istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Özlem Şimşek'in Düşüncesi : Temyiz isteminin reılriı ile mah­keme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Turan Karakaya'mn Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde Öne sürülen hu­suslar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerek­tirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava,    il    özel    idaresine ait.................. İlçesi,   ... Köyü sınırlan içinde

bulunan Kepekler Kaplıcasının 2886 sayılı Yasanın 71.maddesi uyarınca ... Bele­diye Başkanlığına kiraya verilmesine ilişkin 29.1.1997 günlü. 74 sayılı il daimi encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, dosyanın ince­lenmesinden, davacıların anılan kaplıcayı 22.4.1987 tarihinden itibaren kiracı olarak işlettikleri ve kira sözleşmesinin süresinin 22.4.1997 tarihinde sona er­diği, davalı idarenin sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren kaplıcanın tahliye­sini istemesi üzerine davacılar tarafından 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılacak ihaleye katılma talebinde bulunulduğu, ancak söz konusu yerin belediye başkanlı­ğına kiraya verildiğinin bildirildiği, davacıların belediyeden alınacak bedelin çok üzerindeki tekliflerinin de kabul edilmediği, diğer taraftan ihale yapılma­sında kamu ihtiyaçlarının en iyi şekilde, uygun şartlarda ve zamanında karşılan­masının esas olduğu, bunun temini için de ihalelerin açıklık ve rekabet ilkele­rine uygun olarak yapılmasının gerektiği, dava konusu olayda ise buna aykırı bir şekilde sadece belediyenin teklifinin kabulü suretiyle kaplıcanın kiralandığı. ancak 2886 sayılı Yasanın 71.maddesine göre ihale yapılabilmesinin, ihtiyaçların kamu kuruluşlarında karşılanması durumunda bu kanun kapsamına giren idarelerin kendi aralarında yapacakları ihalelerde mümkün olduğu, bu durumda kaplıca ihale­sinin anılan madde kapsamında değeri endirilemeyeceği anlaşıldığından, söz konusu yerin 71.maddeye göre ... Belediyesine kiraya verilmesine ilişkin işlemde mevzu­ata uyarlık bulunmadığı, diğer taraftan her ne kadar davalı idarece kaplıca te­sisinin sağlık şartlarına uygun olarak işletilmediği. gerekli hizmetin verilme­diği ve ilgili yatırımların yapılmadığı nedeniyle davacılara kiralanmadığı ileri sürülmekte ise de. bu hususun kaplıcaların ihaleye çıkarılmasına engel olmadığı ve ayrıca belirtilen konuların ihale şertnamesinde ya da kira sözleşmesinde de­ğerlendirilebileceği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş. bu karar davalı  idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem­yize konu Bursa 2.İdare Mahkemesinin 31.12.1997 günlü. E:1997/159. K:1997/1044 sayılı kararında. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 13.10.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 


imar hukukcusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-06 (1837 okuma)

[ Geri Dön ]