imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi

Zonguldak Bölge İdare
Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
 

ZONGULDAK  BÖLGE  İDARE  MAHKEMESİ :

 

 

 

 

Yazışma Adresi  :  Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi

                                  Adliye Sarayı  5. kat    Liman Caddesi   No: 20  -  ZONGULDAK

                                 

E-Posta  :  zonguldakbim@adalet.gov.tr   (Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi)

                   zonguldakim@adalet.gov.tr     (Zonguldak İdare Mahkemesi)

                   zonguldakvm@adalet.gov.tr     (Zonguldak Vergi Mahkemesi)

 

Telefon Numaraları  :      

FAKS         : (0.372)  2520242

 

 

 

SANTRAL : (0.372)  2531444 – 2531455 – 2536048 - 2538956

                                    2521152 – 2520752 – 2520589

 

 

 

 

 

 

DAHİLİ  TEL :

HARİCİ TEL (0.372) :

 

 

___________

________________

Bölge İdare Mah. Bşk .

Turan ASLAN       

137

2531945-2521781

Bölge İdare Mah. Üyesi

Kürşat URAL

221

2537083

Bölge İdare Mah. Üyesi

İlter EKŞİ

221

2537083

Bölge İdare Mah. Üyesi

 

221

2537083

Sekreterlik

Sevinç ÖZTÜRK       

164

2521781

İdare Mah. Bşk.

Ertan DEMİRCİ      

222

2538158

İdare Mah. Üyesi

Abdullah ÇELİK

220

2532427

İdare Mah. Üyesi

Serhat İYİSAN

220

2532427

İdare Mah. Üyesi

 

İdare Mah. Üyesi

 

Harun COŞKUN

 

SenaDAŞTAN                                          

227

 

227

2533944

 

2533944

İdare Mah. Üyesi

Alpay ADEM

179

2533944

Vergi Mah. Bşk.

Tekin YALIM

180

2533908

Vergi Mah. Üyesi

Recep TAŞ

179

2531461

Vergi Mah. Üyesi

Mustafa PÜSKÜLLÜO?LU

226

2531461

Vergi Mah. Üyesi

Murat KOPAL

226

2531461

Vergi Mah. Üyesi

Emre YAVAŞ

226

 

Vergi Mah. Üyesi

 

 

 

Bölge İdare Mah. İd.İş.M.

N.Zehra KARAO?UZ    

155

 

Bölge İdare Mah. Yazı İşl. Müd.  

Aycan KURTAY        

242

 

Bölge İdare Mah. Z.Katibi

M. Emin GÖKDEMİR    

155

 

Bölge İdare Mah. Z.Katibi

Yüksel KAPSUK

242

 

Bölge İdare Mah. Z.Katibi

Selcan A?ARTANCAN

242

 

İdare Mah. Yazı İşl. Müd.

Y.Yazıcı KANDEMİR

225

 

İdare Mah. Z.Katibi

Şevket GÜNEY      

225

 

İdare Mah. Z.Katibi

Murat AYGÜN

225

 

İdare Mah. Z.Katibi

Engin ÇÖMEZ

225

 

İdare Mah. Z.Katibi

Murat GÜMÜŞBAŞ

225

 

İdare Mah. Mübaşiri

Halil ARSLAN    

225

 

Vergi Mah. Yazı İşl. Müd.

Muammer ALTUN       

219

 

Vergi Mah. Z.Katibi

Mehmet GİRGİN      

183

 

Vergi Mah. Z.Katibi

Ali YENER          

183

 

Vergi Mah. Z.Katibi       

Gülden ADALI     

183

 

Vergi Mah. Mübaşiri      

Şaban ALTUNKAYA    

183

 

 

 

 

 

KASTAMONU  İDARE  MAHKEMESİ :

 

 

 

Yazışma Adresi :   Kastamonu İdare Mahkemesi

                                  Adalet Cad.  No: 2  Kat: 4  -  KASTAMONU

 

 

 

 

 

 

 

E-Posta  :  kastamonuim@adalet.gov.tr

 

 

 

 

Telefon Numaraları  :      

FAKS         :  (0.366) 2123860   

 

SANTRAL :  (0.366) 2123996 - 2123679 - 2125485

 

 

 

 

 

 

DAHİLİ  TEL :

HARİCİ TEL (0.366) :

 

 

__________

________________

Başkan 

Aydemir TUNÇ

13

2123605

Üye 

Şahap Güven BOYDAK

15

 

Üye  

Dr. Mehmet GÖK

14

 

Üye

Vedat YILDIRIM

14

 

Üye

Erkan ALTIN

22

 

Yazı İşleri Müd.

Cemal Engin UZUNGİL

19

 

Z.Katibi       

Gülcan TULUM

17

 

Z.Katibi       

Serhat VELİO?LU

17

 

 

 

 
Diğer Bölge İdare Mahkemelerinin
İnternet Siteleri


·

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
(istanbul bölge idare mahkemesi)

·

Ankara Bölge İdare Mahkemesi
(Ankara Bölge İdare Mahkemesi)

·

Konya Bölge İdare Mahkemesi
(Konya Bölge İdare Mahkemesi)

·

Aydın Bölge İdare Mahkemesi
(Aydın Bölge İdare Mahkemesi)

·

Edirne Bölge İdare Mahkemesi
(Edirne Bölge İdare Mahkemesi)

·

Manisa Bölge İdare Mahkemesi
(Manisa Bölge İdare Mahkemesi)

·

Ordu Bölge İdare Mahkemesi
(Ordu Bölge İdare Mahkemesi)

·

Van Bölge İdare Mahkemesi
(Van Bölge İdare Mahkemesi)

·

Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
(Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi)

·

Ankara Bölge İdare mahkemesi
(Ankara Bölge İdare mahkemesi)

·

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
(Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Haberleri)

·

istanbul bölge idare mahkemesi haberleri
(istanbul bölge idare mahkemesi
haberleri)

·

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
(İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Haberleri)

·

Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
(Konya Bölge İdare
Mahkemesi haberleri (idari yargı))

·

Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
(Konya Bölge İdare
Mahkemesi haberleri (idari yargı))

·

Konya Bölge İdare Mahkemesi haberleri (idari yargı)
(Konya Bölge İdare
Mahkemesi haberleri (idari yargı))

·

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
(Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Haberleri)

·

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
(Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Haberleri)

·

Gaziantep Bölge idare Mahkemesi (Başkanlığı) Haberleri
(Gaziantep Bölge
idare Mahkemesi (Başkanlığı) Haberleri)

·

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
(Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı)

·

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
(Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Haberleri)

·

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
(Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Sakarya İdare
Mahkemesi Sakarya Vergi Mahkemesi)

·

Denizli Bölge İdare Mahkemesi
(Denizli Bölge İdare Mahkemesi Denizli İdare
Mahkemesi Afyonkarahisar İdare Mahkemesi)

·

Adana Bölge İdare Mahkemesi Haberleri
(Adana Bölge İdare Mahkemesi
Haberleri)

·

İzmir Bölge İdare Mahkemesi
(İzmir Bölge İdare Mahkemesi)

·

Erzurum Bölge idare Mahkemesi
(Erzurum Bölge idare Mahkemesi)

·

Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
(Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi)

·

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
(Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi)

·

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
(Trabzon Bölge İdare Mahkemesi)

·

Bursa Bölge İdare Mahkemesi
(Bursa bölge İdare Mahkemesi)

·

Malatya Bölge İdare Mahkemesi
(Malatya Bölge İdare Mahkemesi)

·

Sivas Bölge İdare Mahkemesi
(Sivas Bölge İdare Mahkemesi)

·

Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
(Kayseri Bölge İdare Mahkemesi)


idari yargı, idare hukuku, imar hukuku

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2008-09-01 (9145 okuma)

[ Geri Dön ]