imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

imar hukuku adresleri
imar hukukuTürkiyenin imar hukuku sorunları


Yeni Sayfa 5

İmar Hukukcusu

Ýmar Parseli üretiminden, yapý kullanma iznine kadar...
www.imarhukukcusu.com/ -

İmar Hukukcusu -

Danıştay imar hukuku karar özetleri 4 imar hukuku. Bu kısımda imar hukuku ile ilggili karar örneklerine yer verilmiştir. İmar Hukukçusu ...
 

İmar Hukukcusu -

imar hukukcusu- İmar Kanununun 38 İnci Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar Ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetkî, ...
 

İmar Hukukcusu -

Sınıf tarım arazisinin yapılaşmaya açılabilmesi için ilgili kurumdan görüş alınması gereir. imar, imar hukuku, imar hukukcusu, Cafer Ergen, . ...
 

İmar Hukukcusu -

İmar Planlarının iptal sebepleri, imar, imar hukuku, imar hukukcusu, ... İMAR PLANLARININ İPTAL SEBEPLERİ A - YETERLİLİ?E SAHİP PLAN MÜELLİFİNİN OLMAMASI B ...
 

İmar Hukukcusu -

İmar Konu Başlıkları: imar hukuku, imar planı, imar uygulaması, imar düzenleri, imar ıslah uygulamaları, imar işleri, imar iskan, imar yönetimi, nazım imar ...
 

İmar Hukukcusu -

aktif yeşil alan (imar) imar hukuku. imar hukuku. Aktif yeşil alan: Park, çocuk bahçesi ve oyun alanları olarak ayrılan sahalardır. imar hukukçusu ...
 

İmar Hukukcusu - Davacının kamu bankası (ziraat) olması ve para ...

İMAR HUKUKU İMAR HUKUKU İMAR HUKUKU İMAR HUKUKU İMAR HUKUKU İMAR HUKUKU İMAR HUKUKU ... Bu haberin geldigi yer: İmar Hukukcusu http://www.imarhukukcusu.com ...
 

İmar Hukukcusu -

imar hukuku imar hukukçusu imar hukukçusu imar hukukçusu imar hukukçusu imar hukukçusu acarkent acaristanbul acarkent acaristanbul acarkent acaristanbul ...
 

İmar Hukukcusu - Sertifika bedelinin Asliye Hukuk Mahkemesi ...

İMAR HUKUKU İMAR HUKUKU İMAR HUKUKU İMAR HUKUKU İMAR HUKUKU İMAR HUKUKU ... Bu haberin geldigi yer: İmar Hukukcusu http://www.imarhukukcusu.com ...
 

İmar Hukukcusu -

imar hukukçusu Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif Ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik imar hukuku ...
 

İmar Hukukcusu -

imar hukukçusu. Karayolları Kenarlarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik imar hukuku. Karayolları Kenarlarında Yapılacak Ve Açılacak ...
 

İmar Hukukcusu -

imar hukukcusu- İmar Kanununun 38 İnci Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar Ve Şehir .... Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 10 ...
 

İmar Hukukcusu -

imar hukukcusu- İmar Kanununun 38 İnci Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar Ve Şehir .... imar hukuku, imar planı, imar uygulaması, imar düzenleri, imar ...
 

İmar Hukukcusu - İMAR PARA CEZASI İLE İLGİLİ DAVA AÇMA SÜRESİ 60 ...

imar hukuku imar hukuku imar hukuku imar hukuku imar hukuk imar hukuku imar hukuku imar hukuku Kabahatler Kanunu'nun 3. maddesinin ipta edilmesiyle birlikte ...
 

İmar Hukukcusu -

"imar hukuku" ve imar hukukçusu. imar, imar, imar, imar, imar, imar, imar, imar, imar, imar, imar, imar, imar, imar, imar, imar, imar, imar, imar, imar, ...
 

İmar Hukukcusu -

SİVİL MÜDAFAA BAKIMINDAN ŞEHİR VE KASABA PLANLARIYLA MÜHİM BİNA VE TESİSLERDE TATBİK OLUNACAK ESASLAR HAKKINDA NİZAMNAME imar hukuku. imar hukukçusu ...
 

İmar Hukukcusu -

kaçak yapının mühürlenmesi (imar) imar hukuku. bu bölümde kaçak yapının mühürlenmesi hususu incelenecektir. imar hukukçusu ...
 

İmar Hukukcusu -

Kamulaştırmka dava dilekçesi örneği (imar) imar hukuku. Bu bölümde kamulaştırma dava dilekçesi örneklerine yer verilecektir. imar hukukçusu ...
 

İmar Hukukcusu -

Bu bölümde imar kısıtlılık sorununun çözümü ve bu sorun çözülemediği takdirde imar hukuku açısından yapılabilecek hususular ele alınacaktır. imar hukukçusu ...
 

İmar Hukukcusu - 18 uygulaması, 18 uygulaması, 18 uygulaması, 18 ...

Not: imar hukukçusu, imar hukuku, imar hukukçusu, imar hukuku, imar hukukçusu, imar hukuku, imar hukukçusu, imar hukuku, imar hukukçusu, imar hukuku, ...
 

İmar Hukukcusu -

İmar Uygulaması "İmar Uygulaması" nda Başlıca Hukuka Aykırılık Nedenleri, imar, imar hukuku, imar hukukçusu, Cafer Ergen, idari yargı uzmanı, . ...
 

İmar Hukukcusu -

imar hukuku. HAVA KİRLETİCİLER: Havanın tabii bileşimini değiştiren, is, duman, toz, gaz, buhar ve aeresol halindeki kimyasal maddelerdir. imar hukukçusu ...
 

İmar Hukukcusu -

tarım arazisinin yapılaşmaya açılabilmesi için ilgili kurumdan görüş alınması gereir. imar, imar hukuku, imar hukukcusu, Cafer Ergen, idari yargı uzmanı . ...
 

İmar Hukukcusu -

tam yargı (tazminat9 davalarında hasım düzeltilebilir. imar, imar hukuku, imar hukukcusu, Cafer Ergen, idari yargı uzmanı; idari yargı hakim alımı mülakat . ...
 

İmar Hukukcusu - idare mahkemeleri imar para cezalarını kısmen ...

Dava, İzmir, Konak ilçesi, … caddesi, … ada, … parsel sayılı taşınmaz üzerindeki mevcut binanın ön cephesine yapılan eklentinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ...
 

İmar Hukukcusu - kamulaştırmada dava açma süresi

imar hukuku imar hukuku imar hukuku imar hukuku imar hukukuk imar hukuku imar ... Bu haberin geldigi yer: İmar Hukukcusu http://www.imarhukukcusu.com ...
 

İmar Hukukcusu - kamulaştırmaya dava açan dayanağı planada dava ...

5 parsel sayılı taşınmazın imar plan gereği yolda kalan kısmının kamulaştırılmasına ilişkin Encümen kararı ile dayanağı imar planının iptali istemiyle ...
 


imar hukukçusu
Yeni Sayfa 6

belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
suçları", ve her türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve
"ımar hukukçusu".


 

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-23 (1130 okuma)

[ Geri Dön ]