imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri
imar hukuku
Yeni Sayfa 11

T.C.

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No : 2002/2166    .

Karar No : 2003/5294

Özeti : Kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca inşaat yaptıran kişiye müteahhidi ruhsatsız yapı yaptığı gerekçesiyle noter  kanalıyla  ihtar etmesi  nedeniyle yapı  sahibi

sıfatıyla İmar para cezası verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.-DKD.4

Temyiz İsteminde Bulunan :... Belediye Başkanlığı

Vekili                     :Av. ...

Karşı Taraf        : ...

Vekili                     :Av. ...

İstemin Özetî : İzmir 3. İdare Mahkemesinin 18.10.2001 günlü, E:2001/515, K:2001/867 sayılı kararının iptale ilişkin bölümünün usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması İstenilmektedir.

Savunmanın Özetiji'Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Halil Koç'un Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Sedat Larlar'ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz İsteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MÎLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, davacıya ait ..., ... Üçesi, 42436 ada, 9-10 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ruhsatsız yapının 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri uyarınca yıktırılmasına ve 15.000,000.000- lira para cezası verilmesine ilişkin 17.4.2001 günlü, 807 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmaz üzerinde bulunan bodrum + 4 katlı yapının ruhsat alınmadan yapıldığının 18.1.2001 günlü tutanakla tespit edildiği anlaşıldığından, anılan yapının yıktırılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın yıkıma yönelik kısmının reddine, para cezası verilmesine ilişkin kısmına gelince, davacının kendi taşınmazı üzerinde inşaat yaptırmak amacıyla müteahhit ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptığı, ancak müteahhiün ruhsat almadan inşaata başlaması üzerine, tespit tarihinden önce 1.2.1999 gününde noter aracılığıyla ruhsatsız yapı yapmaması için müteahhiti uyardığı, bu nedenle yapının ruhsatsız yapılmasında davacının sorumluluğunun bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin para cezasına yönelik kısmının iptaline karar verilmiş, bu kararın iptale ilişkin bölümü davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali kısmen de davanın reddi yolundaki temyize konu İzmir 3. İdare Mahkemesinin 18.10.2001 günlü, E:2001/515, K:2001/867 sayılı kararının temyiz edilen bölümünde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek mahkeme kararının anılan kısmının onanmasına, fazla yatırılan 7.530.000.- lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 31.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

T.C.

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No : 2003/3598

Karar No : 2003/6723

Özeti : 3184 sayılı Yasanın 40. maddesine göre oluşturulan mahsurların giderilmesi gerektiği bildirilip uygun süre tanınması ve bu süre sonunda mahsurların giderilmemesi halinde para cezası verilmesi gerektiği hakkında.-DKD.4

Temyiz İsteminde Bulunan : ... İnşaat Ltd. Şti.
Vekili                     : Av. ...

Karşı Taraf        : ... Belediye Başkanlığı
Vekili                     : Av, ...

İstemin Özeti : Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 13.12.2002 günlü, E:2002/83, K:2002/ 1701 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Şule Tataroğlu'nun Düşüncesi :3194 sayılı İmar Kanunu'nun 40 inci maddesinde, arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahsurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tevlideden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu; mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edeceği, aynı kanunun 42. maddesinin 2. fıkrasında, birinci fıkrada belirtilen fiiller dışında bu kanunun 28, 33, 34, 39 ve 40 inci maddeleri ile 36 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide para cezası verileceği" hükmü uyarınca davacı firmanın şantiyesinden çıkarttığı toprağı, hafriyat malzemelerini şahıs arazisine, çevredeki arazilere ve imar yoluna dökerek zarar verdiğinin 5,4.2001 günlü tutanak tesbit edilmesi üzerine davacıya oluşturduğu mahzurları gidermesi gerektiği bildirilip, uygun süre tanınması ve bu süre sonunda mahzurları gidermemesi halinde para cezası verilmesi gerekirken.davacıya usulüne uygun bir tebligat yapılıp uygun bir süre tanınmadan tesis edilen işlemin iptal edilmesi gerektiğinden davanın reddi yolundaki mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Habibe Ünal'ın Düşüncesi : 3194 sayılı Yasanın 40 ve 42/2.maddeleri gereğince 8.900.000.000 TL para cezası verilmesine ilişkin 11.4.2001 günlü, 2001/0154 sayılı belediye encümeni kararının iptali dileğiyle açılan davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

3194 sayılı Yasanın 40, maddesi uyarınca davacı tarafından meydana getirilen mahzurların giderilmesinin tebliğ edilip, uygun bir süre tanınması ve bu süre sonunda mahzurların giderilmemesi durumunda para cezası verilmesi gerekirken usulüne uygun olarak böyle bir tebligat yapılıp süre tanınmadan tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenle, davanın reddi yolundaki temyize konu kararda isabet bulunmadığından bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, davacı şirket tarafından izinsiz olarak yapılan hafriyatın çevredeki arsa ve arazilere dökülmesi suretiyle kirliliğe neden olunduğundan bahisle 3194 sayılı Yasanın 40. maddesi uyarınca para cezası verilmesine ilişkin 11.4.2001 günlü 2001/154 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, davacı tarafından şantiyeden çıkan hafriyat malzemesi izinsiz olarak şahıs arazisi, çevre arazi ve imar yoluna dökülerek çevre kirliliğine yol açıldığının idarece tespit edilmesi nedeniyle, para cezası verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 40 inci maddesinde, "Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahsurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tevlideden tesislerin, hususi mecra, lağım, çukur, kuyu; mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir." hükmüne yer verilmiş, aynı kanunun 42 nci maddesinin 2 nci fıkrasında ise, "Birinci fıkrada belirtilen fiiller dışında bu kanunun 28, 33, 34, 39 ve 40 inci maddeleri ile 36 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 466.247.734.- TL. dan 9.324.946.500.- liraya kadar para cezası verilir." hükmü yeralmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; davacı firmanın şantiyesinden çıkarttığı toprağı, hafriyat malzemelerini şahıs arazisine, çevredeki arazilere ve imar yoluna dökerek zarar verdiğinin 5.4.2001 günlü tutanak tesbit edildiği, izinsiz olarak yapılan bu hafriyat dolgu çalışmasının çevre düzenini bozduğu, imar yollarının çevre parsellere ulaşımını aksattığı, ayrıca görsel kirliliğe yol açtığı, asfalt yollarda tahribat ve toz kirliliği meydana getirdiği, dava konusu işlem ile davacı şirketin izinsiz hafriyat çalışması yaparak çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 40. maddesi uyarınca 8.900.000.000.- TL. para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda içeriği yazılı Yasa hükümleri uyarınca davacıya oluşturduğu mahzurları gidermesi gerektiği bildirilip, uygun süre tanınması ve bu süre sonunda mahzurları gidermemesi halinde para cezası verilmesi gerekir.

Bu durumda davacıya usulüne uygun bir tebligat yapılıp uygun bir süre tanınmadan tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından davanın reddi yolundaki kararda İsabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 13.12.2002 günlü, E:2002/83, K:2002/1701 sayılı kararının bozulmasına, 16.090.000.- lira karar harcı ile fazladan yatırılan 16.090.000.- lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 10.12.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No:1999/5620

Karar No:2000/3259

ÖZETİ .- İmar affından yararlanarak ruhsa­ta bağlanan ve imar mevzuatına aykırı olarak yapılmış bulunan yapıların imar durumu dikkate alınarak imar planları ya­pılamayacağı hk,-DD.105

Kararın Düzeltilmesini İsteyen: 1- ... Belediye Başkanlığı

Vekili : Av. ... 2- Yapı Proje Merkezi Tic. ve San. AŞ

Vekili : Av. ...

Karşı Taraf  : ..,

Vekili______ ı Av. ...

İstemin Özeti : Danıştay Altıncı Dairesince verilen 29.4.1999 günlü. K:1999/2351 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun değişik 54.maddesi uyarınca düzeltilmesi istemidir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi ÖzTem Şimşek'in Düşüncesi : İmar planına aykırı yapılan ancak 2981 sayılı Yasa'nın imar mevzuatına aykırı yapıların aynen korun­ması amacı kapsamında ruhsata bağlanmış bulunan davacının bağımsız bölüm maliki olduğu binanın arka bahçe, cephe hattı nedeniyle ayni imar planına uygun verilen inşaat ruhsatına göre yapımına başlanılan uyuşmazlık konusu binanın ışık ve ha­valandırmayı engellediği iddiasıyla bakılmakta olan dava açılmış ise de, imar mevzuatına aykırı yapıların imar durumları imar planlarının yapılmasında esas alınamayacağından dairemizin 29.4.1999 günlü. K:1999/2351 sayılı kararının kal­dırılarak idare mahkemesinin komşu parsele verilen inşaat ruhsatı ile dayanağı imar planının iptaline ilişkin kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Aynur Şahinok'un Düşüncesi : Karar düzeltilmesi dilekçe­sinde ileri sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MÎLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıkfamaları -dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten Sonra işin gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrasının(C) bendine göre karar düzeltme istemi yerinde görüldüğünden dairemizin 29.4. 1999 günlü, K:1999/2351 sayılı karan kaldırılarak işin esası incelendi.

Dava.................. Mahallesi, 103 pafta. 838 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın

arka cephesindeki 14 sayılı parsele ilişkin imar planı değişikliği ile bu parse­le verilen inşaat ruhsatının iptali istemiyle açılmış, idare mahkemesince: Da­nıştay 6. Dairesinin 9.4.1996 günlü. E:1995/2265. K:1996/843 sayılı bozma kara­rına uyularak, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenle­nen rapor ve ek rapor ile dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, dava konusu imar planı değişikliğinin şehircilik ilkeleri ve planlama esasları ile kamu yararına aykırı olduğu, dolayısıyla anılan plan değişikliğine dayanılarak verilen inşaat ruhsatının da hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığından işlem­lerin iptaline karar verilmiş, karar davalı idare ve müdahil vekilleri tarafın­dan temyiz edilmiştir.

Dava.................. Mahallesi.  ... Sokak. 12 sayılı   parsel    üzerinde   bulunan

binada bağımsız bölüm maliki olan davacı tarafından arsa bahçesinde yeterli ışık ve havalandırma kalmadığı gerekçesiyle 14 sayılı parsele verilen inşaat ruhsatı ile dayanağı imar planının iptali istemiyle açılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının hissedarı bulunduğu 12 sayılı parsel­deki yapıya ait 10.1.1978 onay tarihli projenin -28.2.1968 tarihli imar planına göre verilen imar durumuna dayandığı, bitişik nizam H=24,50uı, irtifalı yapılaşma hakkına sahip uyuşmazlık konusu 14 sayılı parsele ait dava konusu 30.3.1993 gün­lü, 93/1-23 sayılı inşaat ruhsatının da aynı imar planı uyarınca verildiği dava­cının onaylı projesine aykırı olarak arka bahçe mesafesini 2,5 metre bırakacak şekilde binasında yaptığı eklentinin davalı belediyece imar affı kapsamında ruh­sata bağlandığı, komşu 14 sayılı parseldeki mevcut binanın yıkıldığı ve yerine imar planı uyarınca verilen inşaat ruhsatına dayalı olarak uyuşmazlığa esas bi­nanın yapıldığı anlaşılmaktadır.

İdare mahkemesince karara esas alınan bilirkişi raporunda da, uyuşmazlık konusu taşınmazın bulunduğu yapı adasının yoğunluğunun ve arka çizgi düzenleme­sinin 1968 tarihli planı ile gerçekleştiği, komşu 14 sayılı parsele ait imar du­rumunun plandaki ara cephe yaklaşma sınırına uygun verildiği ancak, davacının parselinin arka cephesinde, 1968 imar planındaki mevcut arka cephe çizgisine ay­kırı bir şekilde ek yapıldığı ve bu eklentinin imar affından yararlanarak ruhsa­ta bağlandığı, arka cephe çizgisi davacı tarafından her ne kadar plana aykırı olarak teşekkül ettirilmiş olsa bile. ruhsata bağlandığından davalı idarece oluşmuş bu yeni yapı düzeni dikkate alınarak arka cephe hattının yemden düzen­lenmesi gerektiği belirtilmiş bulunmaktadır.

İmar planlan, planlanan yörenin bugünkü durumunun, olanaklarının ve ile­rideki gelişmesinin gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi veri­ler, beldenin kullanılışı, donatımı ve mali bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma ve/anket çalışmaları sonucu elde edilecek bilgiler ışığında, çeşitli kentsel işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarım bulmak belde halkına iyi yasama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kentin kendine özgü yaşayış biçimi ve karakteri,-nüfus, alan ve yapı ilişkileri, yörenin gerek çevresiyle ve gerekse çeşitli alanları arasında olan bağlantıları, halkın sosyal ve kültürel gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı   ile

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas     No:1998/5280

Karar   No:1999/5191

ÖZETİ : İlçe belediyelerince imar planı değişikliğinin büyükşehir belediye başka­nınca onaylanmasına ilişkin işleme karşı iptal davası açılması gerekirken imar planı değişikliğinin tekrar görüşülerek önceki kararda ısrar edilmesi yolundaki dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı HK-DD.103

Temyiz İsteminde Bulunan :  ... Belediye Başkanlığı

Vekili________ ı Av.  ...

Karşı Taraf   : ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili      : Av. ...

İstemin Özeti : Ankara 1.İdare Mahkemesinin 1.7.1998 günlü. E:1997/559. K:1998/645 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Ömer KÖroğlu'nun Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Anıl Genc'in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde Öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirti­len nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nite­likte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava. ... Belediye Meclisinin 10.1.1997 günlü. 10 sayılı kararıyla kabul

edilen....... , ... II.Etap. I.aşan» imar pîam kapsamında kalan 27446 ada. 2

sayılı parselde yer alan belediye hizmet alanının sosyal kültürel tesisler atanı olarak belirlenmesine ilişkin iaar planı değişikliğinin büyükşehir belediye baş­kanlığınca süresinde onaylanmadığı gerekçesiyle 10.1.1997 günlü meclis kararında ısrar edilmesi yolundaki 15.4.1997 günlü. 122 sayılı karârının iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince. 10.1.1997 günlü meclis kararının onaylanmak üzere 3030 sayılı Yasanın 14.maddesi uyarınca büyükşehir belediye başkanlığına gönde­rildiği, ancak 3C30 sayılı Yasanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 42.madde­sinde öngörülen 15 günlük süre içinde onaylanmaması üzerine geri gönderildiği kabul edilerek 15.4.1997 günlü meclis kararıyla 10.1.1997 günlü mechs kararında ısrar edildiği, buna göre onaylanmak üzere gönderilen imar planı değişikliğinin büyükşehir belediye başkanlığınca 15 gün içinde onaylanmamış atması nedeniyle tekrar görüşülmek üzere geri gönderildiğinden sözedıleraeyeceğinden. itçe beledi­yesince imar planı değişikliğinin onaylanmamasına ilişkin işlene karşı iptal da­vası açılması gerekirken, imar planı değişikliğinin tekrar görüşülerek Önceki kararda ısrar edilmesi yolundaki dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmadı­ğı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş: bu karar davalı ilçe belediye başkanlı­ğı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yoîundaki te«-yize konu Ankara I.İdare Mahkemesinin 1.7.1998 yünlü. E:1997/559. K:1998/&45 sayılı kararında. 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49. iMddesınTn 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi buIurFaadığındafl bo^ma isten* yerinde görülmeyerek anılan FBahkeme kararının onartmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 3.11.1999 gününde oybirliğiyle karar venldi.

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas  No:1999/1215

Karar, No:2000/1847

ÖZETİ : İmar planı ile yem bir düzenleme yapılmasını gerektirecek b.1r neden olmak­sızın ikinci kez parselasyon yapılmasında imar hukukuna uyarlık bulunmadığı gibi yapılan parselasyon işleminden1 sonra bir parselden hisse satın alan kişiye davacı­nın parselinden hisse verilmesi amacıyla parselasyon yapılmasının hukuka aykırı olduğu hk.-DD.104

Temyiz İsteminde Bulunan: ... Bel_ediye Başkanlığı

Vekili _____ ı Av....

Karşı Taraf   : ...

İstemin Özeti

Samsun İdare Mahkemesinin 30.11.1998 gün!OJE:1998/579.

K:1998/1404 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulma­sı istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi E.Emel Çelik'in Düşüncesi: Dosyanın incelenmesin­den uyuşmazlığa konu parselasyon işlemiyle düzenleme ortaklık payı alınmamakla birlikte parselasyon işleminin amacına aykırı olarak işlem tesis edildiği anla­şıldığından dava konusu işlemin iptaline ilişkin mahkeme kararının sonucu itiba­riyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Zeynep Kavlak'm Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sü­rülen hususlar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fık­rasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava. ... ili, ... Mevkii, lSJ-IIc pafta, 3731 ada. 1 sayılı parsel ile 3753 ada, 18 sayılı parsele ilişkin olarak yapılan parselasyon işleminin iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, dava konusu parselasyon işleminin eşit oranda düzenleme ortaklık payı alınmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğu gerek­çesiyle iptaline karar verilmiş: bu karar davalı idare tarafından temyiz edil­miştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, parselasyon işlemi sonucu oluşan 3731 ada, 1 sayılı imar parselinin 30 m2'sinin ... tarafından satın alınmasından son­ra bu kişinin 3753 ada, 18 sayılı parsel üzerinde evi olmasına rağmen önceki parselasyon işlemiyle hisse verilmediğinden, evinin olduğu yerden hisse verile­bilmesi amacıyla sadece iki imar parseline ilişkin olarak 26.6.1998 günlü. 602 sayılı belediye encümeni kararıyla parselasyon işleminin yapıldığı ve bu işlem sırasında yeniden düzenleme ortaklık payı alınmadığı anlaşılmaktadır.

3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre,belediyeler sadece imar hu­dudu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri maliklerinin veya di­ğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın birbirleriyle yol fazlaları ile ka­mu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları ye­niden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil,hisseli ve kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya yetkilidir. Düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sı­rasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, arazi ve arsaların düzenle­meden önceki yüzölçümlerinin yüzde otuzbeşini geçmemesi şartıyla düzenleme dola­yısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenleme ortaklık payı ola­rak düşülebilir. Aynı maddeye göre herhangi bir parselden bir defadan fazla dü­zenleme ortaklık payı alınamaz.Ancak, bu hüküm o parselde imar planı ile yeniden bir düzenleme yapılmasına engel teşkil etmez.

Yukarıdaki yasa kuralından anlaşılacağı üzere parselasyon işlemi ile imar planına uygun parsellerin oluşturulması ve yol,.yeşil alan gibi kamu alanlarının imar parsellerinde oluşan değer artışı karşılığında düzenlemeye giren parsel ma­liklerinden bedelsiz olarak alınarak kamunun eline geçmesi sağlanır.

Dolayısıyla, parselasyon işleminin amacı imar planı ile yörenin konut, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarının belirlenmesinden sonra bu ihtiyaçların hayata geçirilmesini sağlamaktır. Bu işlemler bir kez yapıldıktan ve yörenin ih­tiyaçları giderildikten sonra gelişmeler sonucunda imar planı değişikliği ile yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmadıkça parselasyon yapılması mümkün değildir.

Bu durumda, imar planı ile yeni bir düzenleme yapılmasını gerektirecek

bir neden olmaksızın ikinci kez parselasyon yapılmasında imar hukukuna uyarlık bulunmadığı gibi yapılan parselasyon işleminden sonra bir parselden hisse satın alan kişiye davacının parselinden hisse verilmesi amacıyla parselasyon yapılması da hukuka aykırı olduğundan dava konusu işlemin iptaline ilişkin mahkeme kara­rında sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyize konu Samsun İdare Mahkemesinin 30.11-1998 günlü, E:1998/579. K:1998/1404 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 4.4.2000 gününde oybir­liğiyle karar verildi.

 

 


imar hukukcusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-05 (2367 okuma)

[ Geri Dön ]