imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 40
imar hukuku
Yeni Sayfa 27

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas     No:1998/7267

Karar   No:1999/1005

ÖZETİ : İmar planına ilişkin ilçe beledi­ye meclisi kararlarının büyükşehir bele­diye başkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği veya onaylanmaz ise yeniden görüşülmek üzere ilçe beledi­ye meclisine iade edilebileceği hk.-DD.101

Temyiz İsteminde Bulunan    :   ... Belediye Başkanlığı

Vekili_______ ı Av.   ...

Karşı Taraf       ;   ...

Vekili________ :_Av.   ...

İstemin Özeti : Bursa 1.İdare Mahkemesinin 12.5.1998 günlü. E:1997/502, K:1998/339 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Gonca Temizhan'm Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Habibe Ünal'ın Düşüncesi : Dava. Beşevler I ve II. etap uygulama imar planında H.21.c.05.d pafta. 32.33,34.2497 parsel; 1 pafta, 73 parsel sayılı taşınmazlarla ilgili olarak ... Belediye Meclisinin 22.8.1996 günlü. 113 sayılı karan ile kabul edilen değişikliğin büyükşehir belediye başkanınca onaylanma­ması üzerine imar planı değişikliğinde ısrar edilmesi yolunda ... Belediye Mec­lisince alınan 4.3.1997 günlü kararın iptali isteğiyle açılmış, idare mahkeme­since, ilçe belediye'meclisinin imar planı değişikliğini büyükşehir belediye meclisinde görüşülmek üzere iade etmesi gerekirken önceki kararında ısrar yönün­de karar almasında mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş bu karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

3030 sayılı Yasanın 6. maddesinin A fıkrasının b bendinde, ilçe belediye­lerinin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarım onay­lamak ve uygulanmasını denetlemek görevi büyükşehir belediyelerine verilmiş, ay­nı yasanın 14. maddesinde büyükşehir ve ilçe belediye meclislerince alman bütün kararların büyükşehir belediye başkanına gönderileceği, büyükşehir belediye baş­kanının konunun meclislerde tekrar görüşülmesini isteyebileceği, meclislerin ka­rarlarında 2/3 çoğunlukla ısrar edebilecekleri ve bu hallerde meclis kararının kesinleşmiş olacağı kurala bağlanmıştır.

Buna göre,  nazım imar planlarına uygun uygulama imar planlarının ilçe be­lediyelerince hazırlanacağı ve büyükşehir belediye başkanının onaylamasıyla   yü­rürlüğe   gireceği, büyükşehir belediye başkanının planı onaylamayarak tekrar gö­rüşülmek üzere ilçe belediye meclisine gönderme   yetkisinin   bulunduğu    sonucuna ulaşılmaktadır.

Açıklanan nedenle, ilçe belediye meclisince kabul edilen uygulama imar planı değişikliğinin büyükşehir belediye meclisinde görüşülmesi gerektiğinden bahisle idare mahkemesince verilen temyize konu kararda isabet görülmediğinden bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava............     I    ve    II. etap uygulama imar planında ... pafta,- ...  sayılı

parseller ile 1 pafta, 73 sayılı parselde yapılan imar planı değişikliğinde ıs­rar edilmesine ilişkin 4.3.1997 günlü belediye meclisi kararının iptali istemiy­le açılmış; idare mahkemesince. ... I ve II.etap imar planında değişiklik yapıl­masını öngören 22.8.1996 günlü. 113 sayılı belediye meclisi kararının büyükşehir belediye meclisince görüşülüp onaylanmadan büyükşehir belediye başkanlığına gön­derildiği ve başkanın 21.11.1996 günlü, kararı ile yeniden görüşülmek üzere iade edildiği, belediye meclisinin 4.3.1.997 günlü kararı ile de önceki kararında ıs­rar ettiği anlaşıldığından belediye meclisinin planı büyükşehir belediye mecli­since   görüşülmek   üzere iade etmesi gerekirken önceki kararında ısrar etmesinde

mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar ve­rilmiş: bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesinde, mevcut ise bölge planı ve çev­re düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planlarının ilgili belediyelerce yapılacağı veya yaptırılacağı, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe gireceği, bir aylık ilan süresi içerisinde planlara yapılan itirazların belediye meclisince onbeş gün içinde incelenerek kesin karara bağlanacağı, onaylanmış planlarda yapılacak değişikliklerin de bu usullere tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

3030 sayılı Yasanın 6/A maddesinin (b) bendinde, ilçe belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları tatbikat imar planlarının onaylanması ve uy­gulanmasını denetlemek görevi büyükşehir belediyelerine verilmiş, aynı Yasanın 14.maddesinde de. büyükşehir ve ilçe belediye meclisince alman bütün kararların büyükşehir belediye başkanına gönderileceği, büyükşehir belediye başkanının ko­nunun meclislerde tekrar görüşülmesini isteyebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Anılan hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, imar planına ilişkin ilçe belediye meclisi kararlarının büyükşehir belediye başkam tarafından onay­landıktan sonra yürürlüğe gireceği, büyükşehir belediye başkanının planı onayla­mayarak yeniden görüşülmek üzere ilçe belediye meclisine iade yetkisinin bulun­duğu açıktır.

Dosyanın incelenmesinden. ... Belediye Meclisince kabul edilen uygulama imar planının büyükşehir belediye başkanınca onaylanmayarak yeniden görüşülmek üzere iade edildiği, bunun üzerine ilçe belediye meclisince dava konusu kararla önceki kararlarında ısrar edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yukarıda da belirtildiği üzere imar planına ilişkin ilçe be­lediye meclisi kararlarının büyükşehir belediye başkam tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği veya onaylanmaz ise yeniden görüşülmek üzere ilçe bele­diye meclisine iade edilebileceği, bu konuların büyükşehir belediye başkanının yetkisi dahilinde bulunduğu açık olduğundan, idare mahkemesince belirtilen hu­suslar göz önünde bulundurulmaksızın verilen kararda isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Bursa 1.İdare Mahkemesinin 12.5.1998 günlü. E:1997/ 502. K:1998/339 sayılı kararının bozulmasına dosyanın adı geçen mahkemeye gönde­rilmesine 17.2.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas  No:1998/6666

Karar No:1999/4018

ÖZETİ : İmar planına ilişkin ilçe beledi­ye meclisi kararlarının büyükşehir bele­diye başkam tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği veya onaylanmaz ise yeniden görüşülmek üzere ilçe beledi­ye meclisine iade edilebileceği büyükşe­hir belediye başkanının bu konularda yet­kili bulunduğu hk.-DD.103

Temyiz İsteminde Bulunanlar ; 1- ... Belediye Başkanlığı

Vekili: Av. ...

2- ... Büyükşehtr Belediye Başkanlığı Vekili: Av....

Karşı Taraf   : 1- ... 2- ... 3- ... 4- ...

İstemin Özeti : Bursa 1.İdare Mahkemesinin 16.9.1998 günlü. E:1997/628.
K:1998/611 sayılı karanrrm usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması
istenilmektedir.                                                                                                            ı

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Gonca Temizhan'-m Düşüncesi : Tenyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Habibe Ünal'in Düşüncesi : Dava. ... İli. ... İlçesi............................. paf­
ta. ... parsel sayılı taşınmazla ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı deği­
şikliğine ilişkin 24.6.1997 günlü. 44 sayılı ... Belediye Meclisi kararının ve
bu kararın onanmasına ilişkin ... Büyükşehir Belediye Başkanlığının 25.7.1997
günlü işleminin iptali isteğiyle açılmış: idare mahkemesince, imar planlarını
onaylama işinin belediye meclislerinin görevine girdiği, belediye başkanlarının
plan onaylama yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle 25.7.1997 günlü büyükşehir bele­
diye başkanlığının plan onama işleminin yetki yönünden iptaline; ... Belediye
Meclisince alınan 24.6.1997 günlü, 44 sayılı kararın ise henüz büyükşehir bele­
diye meclisince onanarak kesin ve uygulanabilir bir işlem niteliğini kazanmadı­
ğından bu işleme yönelik dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar
verilmiş, bu karar davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesinde, mevcut ise bölge planı ve çev­re düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırlan içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planlarının ilgili belediyelerce yapılacağı ve yaptırılacağı, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe gireceği hükmü yer al­maktadır.

3030 sayılı Yasanın 6. maddesinin A fıkrasının b bendinde, ilçe belediye­lerinin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını onay-lamak ve uygulanmasını denetlemek görevi büyükşehir belediyelerine verilmiş. aynı Yasanın 14. maddesinde büyükşehir ve ilçe belediye meclislerince alınan bu tün kararların büyükşehir belediye başkanına gönderileceği, büyükşehir beledıve başkanının konunun meclislerde tekrar görüşülmesini isteyebileceği kurala bağ­lanmıştır.

Buna göre. nazım imar planlarına uygun uygulama imar planlarının ilçe be­lediyelerince hazırlanacağı ve büyükşehir belediye başkanının onaylaması.yi a yü­rürlüğe gireceği, büyükşehir belediye başkanının planı onaylamayarak tekrar gö­rüşülmek üzere ilçe belediye meclisine gönderme yetkisinin bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Açıklanan nedenle, ilçe belediye meclisince kabul edilen . uygulama imar planı değişikliğinin büyükşehir belediye meclisinde görüşülmesi gerektiğinden bahisle idare mahkemesince verilen temyize konu kararda isabet görülmediğinden bozulmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava....... İlçesi. ... Mahallesi, ... pafta. .. parsel sayılı taşın­
maza ilişkin imar planı değişikliğini kabul eden 24.6.1997 günlü. 44 sayılı be;
lediye meclisi karan ile bu kararın onaylanması yolundaki ... Bûyûkş,t?hır Bek1
diye Başkanlığının 25.7.1997 günlü işleminin iptali istemiyle açılmış:  idare
mahkemesince, büyükşehir belediye başkanlarının yetkisinin imar planlarını onay
lama değil, mühürleyıp imzalama, ilan ettirme veya yemden görüşülmek tilere mi­
lise geri gönderme ile sınırlı bulunduğu. ... 8eledıye meclisince ahıidiı Ü4.ı>.
1997 günlü. 44 sayılı karar büyükşehir beleledıye meclisince onaylanarak kesin
ve uygulanabilir işlem niteliğini kazanmadığından bu konuda karar vorümesine
yer olmadığına. 25.7.1997 günlü büyükşehir belediye başkanlığının onama işlemin­
de ise yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar ve­
rilmiş, bu karar davalı idareler tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesinde, mevcut ise bölge planı ve çev­re düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kdlan yerlerin nazım ve uygulama imar planlarının ilgili Deledıyelerce yapılacağı veya yaptırılacağı, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe gireceği, bir aylık ilan süresi içerisinde planlara yapılan itirazların belediye meclisince Oftbeş gün içinde incelenerek kesin karara bağlanacağı, onaylanmış planlarda yapılacak değişikliklerin de bu usullere tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

3030 sayılı Yasanın ti/A maddesinin (b) bendinde, ilçe beledi v ter in n.ı/ını plana uygun olarak hazırlayacakları tatbikat imar planlarının onaylanması ve uy­gulanmasını denetlemek görevi büyükşehir belediyelerine verilmiş, avm Yasanın 14.maddesinde de. büyükşehir ve ilçe belediye meclisince alınan butun kârdrlarrn büyükşehir belediye başkanına gönderileceği, bııyukşefıır heledıve bacınının W; nunun meclislerde tekrar görüşülmesini isteyebileceği hükmüne ver varılmıştır.

Anılan hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, imar pUnın.ı il ışt nı ilçe belediye meclisi kararlarının büyükşehir belediye h.ışkanı t.ırat ııul.ııı otıav landıktan sonra yürürlüğe gireceği, büyükşehir belediye başkanının pl,mı on.ıvla mayarak yeniden görüşülmek üzere ilçe belediye meclisine iade yetkisinin bulun

duğu açıktır.

Dosyanın incelenmesinden, ... Belediye Meclisince kabul edilen 1/1000 Öl­çekli ... II.Etap uygulama imar planının büyükşehir belediye başkanınca 25.7. 1997 tarihinde onaylandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yukarıda da belirtildiği üzere imar planına ilişkin ilçe be­lediye meclisi kararlarının büyükşehir belediye başkam tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği veya onaylanmaz ise yeniden görüşülmek üzere ilçe bele­diye meclisine iade edilebileceği, bu konuların büyükşehir belediye başkanının yetkisi dahilinde bulunduğu açık olduğundan, idare mahkemesince belirtilen hu­suslar göz önünde bulundurulmaksızın verilen kararda isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Bursa 1.İdare Mahkemesinin 16.9.1998 günlü. E:1997/ 628. K:1998/611 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gön­derilmesine 15.9.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas  No:1998/6666

Karar No:1999/4018

ÖZETİ : İmar planına ilişkin ilçe beledi­ye meclisi kararlarının büyükşehir bele­diye başkam tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği veya onaylanmaz ise yeniden görüşülmek üzere ilçe beledi­ye meclisine iade edilebileceği büyükşe­hir belediye başkanının bu konularda yet­kili bulunduğu hk.-DD.103

Temyiz İsteminde Bulunanlar ; 1- ... Belediye Başkanlığı

Vekili: Av. ...

2- ... Büyükşehtr Belediye Başkanlığı Vekili: Av....

Karşı Taraf   : 1- ... 2- ... 3- ... 4- ...

İstemin Özeti : Bursa 1.İdare Mahkemesinin 16.9.1998 günlü. E:1997/628.
K:1998/611 sayılı karanrrm usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması
istenilmektedir.                                                                                                            ı

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Gonca Temizhan'-m Düşüncesi : Tenyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Habibe Ünal'in Düşüncesi : Dava. ... İli. ... İlçesi............................. paf­
ta. ... parsel sayılı taşınmazla ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı deği­
şikliğine ilişkin 24.6.1997 günlü. 44 sayılı ... Belediye Meclisi kararının ve
bu kararın onanmasına ilişkin ... Büyükşehir Belediye Başkanlığının 25.7.1997
günlü işleminin iptali isteğiyle açılmış: idare mahkemesince, imar planlarını
onaylama işinin belediye meclislerinin görevine girdiği, belediye başkanlarının
plan onaylama yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle 25.7.1997 günlü büyükşehir bele­
diye başkanlığının plan onama işleminin yetki yönünden iptaline; ... Belediye
Meclisince alınan 24.6.1997 günlü, 44 sayılı kararın ise henüz büyükşehir bele­
diye meclisince onanarak kesin ve uygulanabilir bir işlem niteliğini kazanmadı­
ğından bu işleme yönelik dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar
verilmiş, bu karar davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesinde, mevcut ise bölge planı ve çev­re düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırlan içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planlarının ilgili belediyelerce yapılacağı ve yaptırılacağı, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe gireceği hükmü yer al­maktadır.

3030 sayılı Yasanın 6. maddesinin A fıkrasının b bendinde, ilçe belediye­lerinin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını onay-lamak ve uygulanmasını denetlemek görevi büyükşehir belediyelerine verilmiş. aynı Yasanın 14. maddesinde büyükşehir ve ilçe belediye meclislerince alınan bu tün kararların büyükşehir belediye başkanına gönderileceği, büyükşehir beledıve başkanının konunun meclislerde tekrar görüşülmesini isteyebileceği kurala bağ­lanmıştır.

Buna göre. nazım imar planlarına uygun uygulama imar planlarının ilçe be­lediyelerince hazırlanacağı ve büyükşehir belediye başkanının onaylaması.yi a yü­rürlüğe gireceği, büyükşehir belediye başkanının planı onaylamayarak tekrar gö­rüşülmek üzere ilçe belediye meclisine gönderme yetkisinin bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Açıklanan nedenle, ilçe belediye meclisince kabul edilen . uygulama imar planı değişikliğinin büyükşehir belediye meclisinde görüşülmesi gerektiğinden bahisle idare mahkemesince verilen temyize konu kararda isabet görülmediğinden bozulmasının uygun olacağı düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava....... İlçesi. ... Mahallesi, ... pafta. .. parsel sayılı taşın­
maza ilişkin imar planı değişikliğini kabul eden 24.6.1997 günlü. 44 sayılı be;
lediye meclisi karan ile bu kararın onaylanması yolundaki ... Bûyûkş,t?hır Bek1
diye Başkanlığının 25.7.1997 günlü işleminin iptali istemiyle açılmış:  idare
mahkemesince, büyükşehir belediye başkanlarının yetkisinin imar planlarını onay
lama değil, mühürleyıp imzalama, ilan ettirme veya yemden görüşülmek tilere mi­
lise geri gönderme ile sınırlı bulunduğu. ... 8eledıye meclisince ahıidiı Ü4.ı>.
1997 günlü. 44 sayılı karar büyükşehir beleledıye meclisince onaylanarak kesin
ve uygulanabilir işlem niteliğini kazanmadığından bu konuda karar vorümesine
yer olmadığına. 25.7.1997 günlü büyükşehir belediye başkanlığının onama işlemin­
de ise yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar ve­
rilmiş, bu karar davalı idareler tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesinde, mevcut ise bölge planı ve çev­re düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kdlan yerlerin nazım ve uygulama imar planlarının ilgili Deledıyelerce yapılacağı veya yaptırılacağı, belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe gireceği, bir aylık ilan süresi içerisinde planlara yapılan itirazların belediye meclisince Oftbeş gün içinde incelenerek kesin karara bağlanacağı, onaylanmış planlarda yapılacak değişikliklerin de bu usullere tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

3030 sayılı Yasanın ti/A maddesinin (b) bendinde, ilçe beledi v ter in n.ı/ını plana uygun olarak hazırlayacakları tatbikat imar planlarının onaylanması ve uy­gulanmasını denetlemek görevi büyükşehir belediyelerine verilmiş, avm Yasanın 14.maddesinde de. büyükşehir ve ilçe belediye meclisince alınan butun kârdrlarrn büyükşehir belediye başkanına gönderileceği, bııyukşefıır heledıve bacınının W; nunun meclislerde tekrar görüşülmesini isteyebileceği hükmüne ver varılmıştır.

Anılan hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, imar pUnın.ı il ışt nı ilçe belediye meclisi kararlarının büyükşehir belediye h.ışkanı t.ırat ııul.ııı otıav landıktan sonra yürürlüğe gireceği, büyükşehir belediye başkanının pl,mı on.ıvla mayarak yeniden görüşülmek üzere ilçe belediye meclisine iade yetkisinin bulun

duğu açıktır.

Dosyanın incelenmesinden, ... Belediye Meclisince kabul edilen 1/1000 Öl­çekli ... II.Etap uygulama imar planının büyükşehir belediye başkanınca 25.7. 1997 tarihinde onaylandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yukarıda da belirtildiği üzere imar planına ilişkin ilçe be­lediye meclisi kararlarının büyükşehir belediye başkam tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği veya onaylanmaz ise yeniden görüşülmek üzere ilçe bele­diye meclisine iade edilebileceği, bu konuların büyükşehir belediye başkanının yetkisi dahilinde bulunduğu açık olduğundan, idare mahkemesince belirtilen hu­suslar göz önünde bulundurulmaksızın verilen kararda isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Bursa 1.İdare Mahkemesinin 16.9.1998 günlü. E:1997/ 628. K:1998/611 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gön­derilmesine 15.9.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas  No:1998/338

Karar No:1999/320

ÖZETİ : Bürokrasiyi azaltmak, işlemleri kolaylaştırmak ve dağınık birimler ara­sındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla 1/25000 ve 1/5000 ölçekli .planlarda ge­rekli görülen bölgelerin gecekondu önleme bölgesi ilan edilmesi için plan teklifi hazırlama, ayrıca 1/100C ölçekli uygulama imar planı hazırlama ve bunları onay ma­kamına verme yetkisinin büyükşehir bele­diyesince mesken ve gecekondu işleri mü­dürlüğüne verilmesi hususundaki iç işle­min ilçe belediyesine ait olan 1/1000 ölçekli plan yapma hususundaki yetki ve gö­revlerinde herhangi bir değişiklik yarat­madığı hk.-DD.101

Temyiz İsteminde Bulunan : ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Vekili________ ı Av. ...

Karşı Taraf   ; ... Belediye Başkanlığı

Vekili'_________ ı Av. ...

İstemin Özeti : İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 11.11,1997 günlü, E:1997/ 267, K:1997/1484 sayılı kararının işlemin iptaline ilişkin kısmının usul ve ya­saya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozm* nedenlerinden hiçbiri bu­lunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmak­tadır.

Tetkik Hakimi Gül Filiz Ercan Aslantaş'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Turan Karakaya'nın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hu­suslar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerek­tirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, 1/25.000 veya 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarında gerekli görü­len bölgelerin gecekondu önleme bölgesi ilan edilmesi için plan teklifi hazırla­ma ayrıca 1/1000 Ölçekli uygulama planı hazırlama ve bunları tasdik makamına sunma yetkisinin mesken ve gecekondu işleri müdürlüğü'ne verilmesine ilişkin 21.11.1996 günlü. Y.P.647-R.7805 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince: ilgili yasa hükümleri uyarınca gecekondu önleme böl gel erinde 1/1000 ölçekli imar planı yapma yetkisinin ilçe belediyesine ait olduğu, büyük­şehir belediyesinin yetkisinde olmayan bir husus için mesken ve gecekondu işleri müdürlüğüne yetki vermesinde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle işlemin bu kısmının iptaline, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli imar planlarında gerekli görülen bölgelerin gecekondu önleme bölgesi ilan edilmesi için plan teklifi hazırlama yetkisinin büyükşehir belediyesine ait olması nedeniyle işlemin bu kısmı açısın­dan davanın reddine karar verilmiş, kararın iptale ilişkin kısmı davalı büyükşe­hir belediye başkanlığınca temyiz edilmiştir.

775 sayılı Gecekondu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilaesi Hakkında­ki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki 3414 sayılı Ya­sanın 1. maddesinde "775 sayılı Gecekondu Kanununun Belediye Sınırlan ve müca­vir alanlardaki tatbikatı için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na verilen hak. yetki ve görevler ilgili belediyelere devredilmiştir. Belediyeler bu hak, yetki ve görevleri yetkili organları eliyle kullanırlar.

Büyükşehirlerde bu kanunun tatbikatı büyükşehir belediyelerinin koordina­törlüğünde ilçe belediyelerince yapılır" hükmü. 3030 sayılı Yasa'mn 6/A-(b) maddesinde de "büyükşehir nazım planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uy­gulamak, ilçe belediyelerinin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları tatbikat imar planlarım onaylamak ve uygulanmasını denetlemek" yetkisinin büyükşehir be­lediyelerine ait olduğu hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden dava konusu işlemin bürokrasiyi azaltmak ve iş­lemleri kolaylaştırmak amacıyla 1/25.000 veya 1/5.000 ölçekli planlarda gerekli görülen bölgelerin gecekondu önleme bölgesi ilan edilmesi için plan teklifi ha­zırlama, ayrıca 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlama ve bunları onay ma­kamına sunma yetkisinin mesken ve gecekondu işleri müdürlüğüne verilmesi hususu­nu içeren ve dağınık birimler arasındaki koordinasyon sağlamak amacıyla tesis edilen bir içişlem olduğu anlaşılmaktadır.

Anılan işlemle imar planlarının yapımı konusunda ilgili yasalara aykırı bir düzenleme öngörülmediği gibi ilçe belediyelerinin bu husustaki yetki ve gö­revlerinde herhangi bir değişiklik de yapılmadığı anlaşıldığından mahkemece da­vanın reddi gerekirken işlemin kısmen iptali yolunda karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle temyize konu İstanbul 6.  İdare   Mahkemesinin   11.11.

1997 günlü. E:1997/267. K:1997/1484 sayılı kararının temyiz edilen kısmının bo­zulmasına dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 14.1.1999 gününde oybirli­ğiyle karar verildi.

 

 


imar hukukcusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-06 (1655 okuma)

[ Geri Dön ]