imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştay imar hukuku ile ilgil karar örnekleri 11
imar hukuku
Yeni Sayfa 10

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas     No:1998/744

Karar   No:1999/618

ÖZETİ Jeolojik yönden sakıncalı, yapı yasağı olan heyelan alan olduğu raporlar­da belirtilen alanlarda (... Gölü çevre­si) can ve mal güvenliği açısından konut yapımına ve diğer fonksiyonlara izin ve­rilemeyeceğinden, bu alanları yapılaşmaya açan imar planı değişikliğinde şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı hk.-DD.101

 

İstemin Özeti : Antalya 2. İdare Mahkemesinin 30.9.1997 günlü. E:1996/ 1099. K:1997/761 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bo­zulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Selçuk Topal'm Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mah­keme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Turan Karakaya'mn Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde Öne sürülen hu­suslar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerek­tirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava. ... ilçesi. ... Mahallesinde. ... ve ... sayılı paftalarda imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin 10.10.1994 günlü, 1994/42 sayılı belediye meclisi kararının iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, yerinde yaptırı­lan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen raporla dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu taşınmazın bulunduğu ve 1/5000 ölçekli plan sınırı içerisinde kalan değişiklikler ile bu sımr dışın­daki ilavelerin. 1/5000 ölçekli nazım imar planında revizyon yapılmasını ve ila­ve imar planı ile nazım plan sınırlarının genişletilmesini zorunlu kılacağı, da­va konusu alanda bunun yapılmadığı. 1/5000 ölçekli nazım plana uymayan bir uygu­lama umar planı yapıldığı, ayrıca, kaldırılan yeşil alanlar ve ağaçlandırılacak alanlar için ayrn hizmet alam içerisinde eşdeğer bir alan ayrılması gerektiği, mevcut yeşil alanlar yok edilerek yapı adalarının oluşturulduğu. 25 metreye çı­karılan 20 metrelik yolun sadece dava konusu alanda değil tüm sahil boyunca 25 metreye çıkarılması gerektiği bunun için de 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda revizyon yapılmasının zorunlu olmasına karşın yapılmadığı, kıyı ve sahil şeri­dinden sonra 70-80 derece meyilli bir arazinin başladığı topoğrafik yapıda, planlama ilkesi olarak, bu tepe ile kıyı arasına imar adaları getirilerek bura­lar imara açılamayacağı, dova konusu taşınmazla ilgili meclis kararı ile her'bi­ri bitişik 7 kat yapılanma hakkına sahip üç ima*" adası oluşturulduğu, bu artan yoğunlukla orantılı olarak teknik ve sosyal donatı alanlarının da artırılması mevzuat gereği iken yapılmadığı . ayrıca, ilave imar planında, plan sınırına bi­tişik olarak planlanan bu alanların teknik ve sosyal donatısı ana planla: birlik­te alınması gerekirken, bu husus dikkate alınmaksızın ilave imar planının yapıl­dığı, kıyı mevzuatına göre konut yapılamayacak alana yeni plan karan ile yapı adalarının getirildiği, kıyı mevzuatına aykırı olarak 20 metrelik ulaşım yolunun belirli birkesiminin düzenlendiği. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin.  16." mad-

desi gereği', havza için Özel hükümler getirildiği. îsparta Mahalli Çevre Kuru­lunca hazırlanan özel koruma hükümlerinde ... Gölü için. planı bulunan alanlarda kıyıdan itibaren 20 metrenin mutlak koruma kuşağı olarak kabul edildiği, bu 20 metrenin, özel hükümlerin konduğu tarihte planı olan yerler için getirildiği, sonradan mevzi veya ilave imar planı yapıldığında, planı olmayan alanlar için yeni plan yapıldığında 20 metrenin geçerli olamayacağı, dava konusu meclis kara­rı ile oluşturulan yeni planlama alanının yaklaşık yansının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda mevcut olmadığı, yeni imar adalarının mutlak koruma kuşağı ya­pı yasağına uyulmadan planlandığı, mahalli çevre kurulu ve il bayındırlık ve is­kan müdürlüğü tarafından hazırlatılan çeşitli raporlarda, dava konusu alanın je­olojik sakıncalı alan, yapı yasağı olan alan. kaya düşme tehlikesi olan ve/veya heyelan alam olduğu belirtildiği, can ve mal güvenliği açısından buralara konut adaları getirilemeyeceği gibi diğer fonksiyonların da getirilemeyeceği anlaşıl­dığından, dava konusu işlemde şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş; karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem­yize konu Antalya 2.İdare Mahkemesinin 30.9.1997 günlü. E:1996/X099. K:1997/761 sayılı kararında. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından bozma istemi ye­rinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına dosyanın adı geçen mah­kemeye gönderilmesine 8.2.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

T.C

D A N î 5 T A Y

Altıncı Daire

Esas No:1998/&784

Karar No:1999/5983

ÖZETİ : Bakılmakta olan davaya konu ta­şınmazın da bulunduğu imar planının başka bir taşınmazla ilgili kısmının iptali yo­lundaki ... idare mahkemesinin 31.10.1'996 günlü. E:1995/1479, K:1996/1046 sayılı kararından davacının kamulaştırılan ta­şınmazım da kapsayan kısmının etkilenip etkilenmediği hususunun araştırılması ge­rektiği hk.-DD.103

Kararın Düzeltilmesini İsteyen: ... Büyükşehir Belediye

yeki}]  ___   : Av. ... - Av. ... - Av. ...

Karşı Taraf   : ...

VekiM_ ___   : Av. ...                     . '

İstemin Özeti__ :_ Danıştay Altıncı Dairesince verilen 20.4.1998 gunlu.

54.maddesi uyarınca düzeltilmesi istemidir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Sedef Polat'ın Düşüncesi : Bakılmakta otan davaya konu ta­şınmazın imar planının başka bir davacıyla ilgili kısmının iptali yolundaki Kon­ya İdare Mahkemesinin 31.10.1996 günlü. E:1995/I479. K:1996/1046 sayılı karardan etkilenip etkilenmediği hususunun araştırılarak karar verilmesi gerektiğinden karar düzeltme isteminin kabul edilerek idare mahkemesi kararının düzeltilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Aynur Şahinok'un Düşüncesi : Karar düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen hususlar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54.maddesinde ya­zılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından istemin reddi gerekeceği düşünülmekte­dir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncf Dairesince Tetkik HakîBrinîn açıklasalar! dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3622 sayılı yasayla değişik 54.maddesinin 1.fıkrasının (c) bendine göre kararın düzeltilmesi istemi yerinde görüldüğünden dairemizin 20.4.1998 günlü. K:1998/2129 sayılı karan kaldırılarak işin esası incelendi.

Dava. ... Mahallesi. ... pafta, ... ada. ... parsel sayılı taşınmazın ka­mulaştırılmasına ilişkin 31.5.1996 günlü. 151 sayılı işlesin iptali istemiyle açılmış; idare mahkemesince, taşınmazın onaylı imar plamnda yola isabet ettiği. anılan imar planının iptali istemiyle açılan davada Konya İdare Mahkemesinin 31.10.1996 günlü. E:1995/1479. K:1996/1046 sayılı kararıyla imar planının dava­cıyla ilgili kısmının iptaline karar verildiği, bu iptal kararı doğrultusunda imar planının yeniden yapılması gerektiğinden taşınmazın planda yola isabet et­tiği gerekçesiyle kamulaştırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmathğı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş: bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden davacıya ait 302 m2'lik taşınmazın imar planında kısmen yolda kalması nedeniyle 84.87 m2'lik kısmının kamulaştırılmasına karar verildiği, başka bir şahıs tarafından bakılmakta olan davanın konusunu oluşturan

kamulaştırma işleminin dayanağı imar planı ile         İlçesi.  ...    pafta.

ada. ... parsel sayılı taşınmazın anılan imar plamnda yolda kalması nedeniyle kamulaştırılmasına ilişkin 31.5.1995 günlü. 1995/151 sayılı belediye encümeni kararının ve dayanağı imar planının iptali istemiyle açılan ve Konya İdare Mah­kemesinin E:1995/1479 esasına kayıtlı dava nedeni ile mahallinde yaptırılan ke­şif ve bilirkişi inecelemesi sonucu düzenlenen raporla dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, 14.50 m genieşlikteki yol üzerinde mevcut PTT binası ile ... Camiinin Koruma Kurulunca 1.derece anıt eser olarak tescil edildiği ve koruma altına alındığı, yolun buradan geçirilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığı, dava konusu imar planında şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı, bu planlama uyarınca yapılan kamulaştırma işleminde de hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin davacıyı ilgilendiren kısımlarının iptaline karar verildiği, bu kara­rın Danıştay Altıncı Dairesinin 15.9.1997 günlü. E:1996/6324,  K:1997/3556 sayılı

kararıyla onandığı anlaşılmaktadır.

Davalı idarece karar düzeltme dilekçesinde. Konya İdare Kahkemesımn 31. 10.1996 günlü. E:1995/1479. K:1996/1046 sayılı kararıyla imar planının davacıyı ilgilendiren kısmının iptaline karar verildiği, her iki davadaki davacıların farklı şahıslar olduğu. E:1995/1479 esasında kayıtlı davaya konu taşınma/ ile bakılmakta olan davaya konu taşınmazın arasında l.km mesafe bulunduğu taşınmaz­ların konumlarının farklı olduğu, uyuşmazlık konusu taşınmazın yakınında Ve çev­resinde korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları bulunmadığı, taşınmazdan yol geçirilmesine engel bir durum bulunmadığı, imar planının mahkeme karan so­nucu kısmen iptaline karar verilmesi nedeniyle bu karar doğrultusunda imar p!a mnııt yeniden yapılmasının söz konusu olmadığı. sadece imar planının iptal edi­len kısdnnda imar planı değişikliği yapılmak suretiyle mahkeme kararının uygula­nacağı ileri  sürülmektedir.

Bu durunda bakılmakta olan davaya konu taşınmazın da bulunduğu imar pla­nının başka bir taşınmazla ilgili kısmının iptali yolundaki Konya idare Hahkeme-sinin 31.10.19% günlü. E:1995/1479. K:1996/1046 sayılı kararından davacının ka­mulaştırılan taşınmazını da kapsayan kısamın etkilenip etkilenmectığı hususunun araştırılarak karar verilmesi gerektiğinden, idare mahkemesi kararında isabet görüİHOiiştir.

Açıklanan nedenlerle. Konya- İdare Mahkemesinyn 1X12.1996 guntü. İ: 1995/ 143$,. K:1996/1236 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçerr mahkemeye göndertİBtesine 23.11.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

BU KARARIN İLK SAYFALARI İÇİN BKZ.DANIŞTAY DERGİSİ-YIL 33-SAYI 105-2003-SAYFA 315 VD.

 

 

 

 

 olarak belirlendiği, ayrıca planda ... Mahallesinde ayrılan PTT alanının kaldı­rıldığı ve doğusunda yeralan "Park ve Spor Alanı"na dahil edildiği, ... Mahalle­sinde ayrılan PTT alanının ise "... Belediyesi sosya-Kültürel ve İdari Tesisler Alanı'na dönüştürüldüğü, planlama ve yapılaşma ile ilgili diğer şartların ise planda 1 adet plan notu olarak getirildiği. ... Doğu Batı Yakası İmar Planı de­ğişikliği kapsamında kalan sosyal donatı alanlarının yeniden düzenlenmesi etüdü ... Belediye Meclisinin 18.3.1997 gün ve 87 sayılı karan ile uygun görüldüğü ve onaylanmak üzere ... Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığına gönderildiği, söz konusu önerinin büyükşehir belediye başkanlığınca incelendiği ve 3194 sayılı İmar' Yasasının "İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yö­netmeliğin 21. maddesi hükmü doğrultusunda bir çözüm içermediği gerekçesiyle uy­gun görülmediği, ancak dava konusu uyuşmazlıkta anılan yönetmeliğin 21. maddesi­ne konu olacak bir durumun bulunmadığı, çünkü değişiklik kararının nedeninin, adı geçen ortak kullanım alanlarına sahip çıkacak yatırımca kurum ve kuruluşla­rın bulunmaması olduğu, konunun _sosya! donatılar için ayrılan alanların yerleri­nin değiştirilmesi ya da azaltılmasından çok bu alanların mülkiyetleri ile ilgi­li olduğu, bu konuda davalı idarenin bir öneri getirmek suretiyle bu alanları kullanım amacı ayrn kalmak koşuluyla, kendi adına kamu!aştırarak taşınmaz sahip­lerinin mağduriyetlerini önlemek istediği, daha sonra bu alanların planda belir­tilen amaçlar doğrultusunda, kamulaştırinayı yapan yerel yönetim birimi tarafın­dan doğrudan kullanılacağı talepde bulunan Özel ya da tüzel kişi ya da kuruluş­lara kiralanacağı ya da satılacağı, planlama ilkeleri ve şehircilik esasları açısından amacın kullanımın, planda- önerilen .amaç doğrultusunda gerçekleşmesi ol -duğu ve plan değişikliği ile bunun sağlanacağı, ancak dava konusu kullanımlar arasında yer alan PTT alanlarının ileride özeli eştirmeye konu olacağı savı ile farklı kullanımlara tahsis edilmesi konusunda yapılan işlemin kamu yararına ol­madığı, çünkü öncelikle posta, telgraf ve telefon kullanımları, kentin iletişim altyapısının en temel öğesini oluşturduğu, posta telgraf ve telefon hizmetleri için bu şekilde ayrılacak alanların tüm kentlilerin kullanımına açık bir ortak kullanım türü olduğu, bu alanların mülkiyetinin kamuda ya da Özel mülkiyette ol­ması bu kullanım türünün ortaklaşa kullanılan bir hizmet olma niteliğini değiş­tirmediği ülkemizde özelleştirmeye konu olan kullanım sadece telefonla sınırlı olup posta ve telgraf hizmetlerinin hu programın dışında tutulduğu, davalı ida­renin bu denli belirsizliklerle dolu olan bir konuda, ilgili 'kuruluşun görüşünü dahi almadan arazi kullanımlarında değişiklik yapmasının mevzuata uygun olmadı­ğı, davalı idarenin varsaydığı gibi telefon işletmesinin özelleştirilmesi duru­munda da planda bu kullanım için ayrılan alanın ilgili Özel kuruluş tarafından satın alınabileceği ya da kiralanabileceği, bu tür bir alana gereksinim olmadı­ğının bellrlenntesü ■üzerine ise. plan değişikliği yapılarak ilgili alanda sınırlı olmak üzere yeni kullanım'türünü belirlemenin yerel yönetimlerin yetkisi içinde olduğu, bu bakımdan bu denli çok seçeneğin olduğu bir konuda PTT alan.lanmnr ilgili kuruluşun, göçüşü de .alınmadan plan değişikliği ile ortadan kaldırılması­nın yerinde bir plan değişikliği karan olmadığı, sonuç olarak PTT alanlarına ilişkin olarak yapılan değişiklik dışındaki düzenlemelerin kullanım türünün planda belirtildiği gibi kaldığı ve kullanımın herkesin yararlanabileceği nite-■ 1 i.K_te ol duğu.  şehircilik ilkelerine,  planlama esaslarına ve kamu yararına aykın

unsurlar taşımadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin PTT alanlarıyla ilgili kısmının iptaline, diğer değişikliklere ilişkin kısmının ise reddine karar verilmiş, bu karar taraflarca, temyiz edilmiştir.

Temyize konu idare mahkemesi kararının dava konusu plan değişikliğinin PTT alanlarıyla ilgili bölümünün iptaline ilişkin kısmında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

İmar planlan, insan, toplum, çevre ilişkilerini kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatım yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya ka­vuşturmak, yatırımları yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın korunma ve kullanım dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere ha­zırlanır.

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde imar plam hazırlanması hu­susunda görevli olan belediyeler, imar planı yapılması ya da mevcut imar planla­rında yapılacak değişiklikleri, bu konuda 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Ba­yındırlık ve İskan Bakanlığınca çıkarılmış İmar Planı Yapılması ve Değişiklikle­rine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte öngörülen usullere göre yapmak zorundadır­lar. Anılan yönetmeliğin 12. maddesinde her ölçekteki planların bu yönetmeliğin Ek-2. maddesinde yer alan lejand ve plan çizimi normlarına.göre hazırlanacağı belirtilmiştir. Yönetmeliğin Ek-2/a maddesinde de 1/1000 ölçekli imar planların-daki lejand hükümleri yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, dava konusu belediye meclisi kararı ile plan uygulamasında karşılaşılabilecek sorunların önceden giderilmesi amacıyla mevcut imar planlanndaki kreş, sosyo-kültürel tesisler gibi bir tosm alanların plan-gösterimierinin "... Belediyesi kreş alam ... Belediyesi sosyo-kültürel tesis­ler alam" şeklinde değiştirilerek söz konusu sosyal donatı alanlarının plan de­ğişikliği yapan davalı ... Belediye Başkanlığı ile il işkilendirildiği anlaşıl-maktadır.

Bu durumda, anılan yasal düzenlemeler uyarınca imar planları yapılırken veya bu planlarda değişikliğe gidilirken İmar Plan Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte öngörülen kurallara ve bu yönetmeliğe ekli lejand hükümlerine uyulması zorunlu olduğundan anılan yönetmelikte yer almayan göste­rimlerin belediye meclisi karan ile kabul edilerek bu doğrultuda plan değişik­liği yapılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Açı ki anan nedeni eri e Ankara 9.İdare Mahkemesinin 31.12.1998 günlü. E:1997/927, K:1998/1536 sayılı kararının davanın reddine ilişkin kısmının bozul­masına, iptale ilişkin kısmının ise onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 21.6.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas  No:1998/426

Karar No:1999/479

ÖZETİ : İmar Kanununun 18. maddesi uya­rınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10/a maddesi hükmü gereği parselasyon iş­lemi ile oluşacak imar parsellerinin müm­kün mertebe aynı yerdeki veya yakınındaki eski parsellere tahsisinin sağlanacağı hk.-DD.101

Temyiz İsteminde Bulunan : ...

Karşı Taraf __ ı ... Belediye Başkanlığı

Vekili______ ı Av. ...

Davalı İdare Yanında Davaya Katılan : ..

İstemin Özeti : Sivas İdare Mahkemesinin 30.10.1997 günlü. E:1996/144. K:1997/438 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.

Davalı İdarelerin Savunmasının Özeti: Temyiz edilen kararda bozma neden­lerinden hiçbiri bulunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması ge­rektiği savunulmaktadır.

Müdahilin Savunmasının Özeti : Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Gül Filiz Ercan Aslantaş'ın Düşüncesi- : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Habibe Ünal'ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen husus­lar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında be­lirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın da­yandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerekti­rir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, davacının hissedar olduğu ... Mahallesi. ... parsel sayılı taşınma­zı da kapsayan alanda 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca yapılan parselas­yon işleminin iptali istemiyle açılmış, idare mahkemesince: yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporla dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden, dava konusu, alanda bahçe mesafeleri, parsellerin durumu, yapılaşma oram ve yapı yoğunTuğu dikkate alındığında dava­cının 190 m2 hissesinin müstakil parsel haline getirilerek 60 m2 oturma alanlı bir yapının yapılmasının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırı olacağının anlaşıldığı sonucuna varıldığından davanın reddine karar ve­rilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı Yasanın 18.maddesinin 1.fıkrasında, imar hududu içinde bulu­nan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın birbirleri ile. yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esasla­rına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya be­lediyelerin yetkili olduğu kurala bağlanmıştır.

İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca yapılacak Arazı ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10/a maddesinde, düzenleme ile oluşacak imar parsellerinin mümkün mertebe aynı yerdeki veya yakınındaki eski parsellere tahsisinin sağlanacağı, aynı madde (b) bendinde de plan ve mevzuata göre korun­ması mümkün olan yapıların tam ve hissesiz bir imar parseline intibak ettirilme­sinin sağlanacağı kuralı yer almaktadır.

Amlan yasa ve yönetmelik hükümlerinin değerlendirilmesinden parselasyon işlemiyle amaçlananın imar planı, plan raporu ve imar yönetmeliği hükümlerine göre imar adasının tüm biçim ve boyutu, yapı düzeni, inşaat yaklaşma sının ve bahçe mesafeleri, yapı yüksekliği ve derinliği, yerleşme yoğunluğu, taban alanı ve kat alam katsayısı, arazinin kullanma şekli, mülk sınırlan, mevcut yapıla­rın durumu göz önüne alınmak suretiyle sorunsuz, üzerinde yapı yapmaya elverişli imar parseli oluşturmak olduğu açıktır.

Dosyanın incelenmesinden ise dava konusu işlemle davacının 400 m2 alanlı ve üzerinde yapı bulunmayan 2855 ada. 1 sayılı parseldeki 190m2 hissesine karşı­lık anılan parselin yakınında oluşturulan ve üzerinde bir başka şahısa ait yapı bulunan 349 m2 alanlı 2863 ada, 8 sayılı parselden 1305/2400 (190 m2) pay veri­lerek yapı sahibi ile hisselendirildiği, davacının hissesinin bulunduğu 2855 ada. 1 sayılı parselin ise davacı dışındaki eski hissedarlara (davalı idarede dahil) müştereken tahsis edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda yukarıda anılan yasa ve yönetmelik hükümleri gereği dava konu­su parselasyon işlemiyle davacının hissesi oranında müstakil parsel oluşturmak mümkün olmasa bile kadastral parselinin bulunduğu yerden hisse verilmesi gere­kirken zorunluluk olmadığı halde üzerinde yapı bulunan bir parselden hisse ve­rilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle Sivas İdare Mahkemesinin 30.10.1997 günlü. E:1996/ 144. K:1997/438 sayılı kararının bozulmasına dosyanın adı geçen mahkemeye gönde­rilmesine 28.1.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C.

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas No : 2001/4154

Karar No : 2002/5012

Özeti : Belediyelerin 3194/17. madde uyarınca yetkisinin bu­lunmadığı hk.-DKD.1

Temyiz İsteminde Bulunan   ; ... Belediye Başkanlığı

Vekili                     : Av. ...

Karşı Taraf                :...

Vekili                     : Av. ...

İstemin Özeti              1  Adana  1.  İdare Mahkemesinin 30.11.2000

günlü, E:2000/202, K:2000/1241 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti           : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Elif Emel Çelik'in Düşüncesi :Belediyeler imar parsellerindeki hisselerini diğer hissedarlara bedel takdiri suretiyle satmaya 3194 sayılı Yasanın 17. maddesine göre yetkili olmakla birlikte davanın istemi dışında takas yapılması mümkün olmadığından dava konusu işlemin iptaline ilişkin mahkemece kararının sonucu itibariyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Nevzat Özgür'ün Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, ..., ... m ... pafta, ... ada, ... sayılı parsel ite ... sayılı parseldeki belediye ve davacıya ait hisselerin 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesi uyarınca takasına ve ... sayılı parseldeki artan miktarın davacıya satışına ilişkin 17.2.2000 güniü, 89 sayılı belediye encümeni kararının iptali İstemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, imar durumu aynı olan ... ve ... sayılı parsellerde belediyenin ve davacının hissedar olduğu, bu parsellerdeki davacı ve belediye ait hisselerin takas edilerek ... sayılı parseldeki artan 172 m2 belediye hissesinin bedel belirlenerek davacıya satışına ilişkin dava konusu İşlemin tesis edildiği, ancak Medeni Kanun hükümleri uyarınca müşterek mülkiyetin paydaşların rızalarıyla ya da ortaklığın giderilmesi davası ile çözümlenebileceği, müşterek mülkiyetin İmar Kanununun 17. maddesi ile Kamulaştırma Kanununun 26.maddesi kapsamında olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesinin 3. fıkrasında, belediye veya valilikler ile şuyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde belediye veya valilikler hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, İlgililer satın almaktan imtina ederse, şuyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir, hükmü yer almıştır.

Yukarıdaki hüküm uyarınca belediyeler imar parsellerindeki hisselerini diğer hissedarlara bedel takdiri suretiyle satmaya yetkilidir. Ancak bu hisselerin şahıs hisseleriyle takas edilebileceğine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

Bu durumda, takasa ilişkin dava konusu işlemin iptali gerektiğinden İdare Mahkemesi kararında sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyize konu Adana 1. İdare Mahkemesinin 30.11.2000 günlü, E:2000/202, K:200/1241 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA, ..., dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 12.11.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 


imar hukukcusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-05 (2745 okuma)

[ Geri Dön ]