imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 35
imar hukuku
Yeni Sayfa 20

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas      No:1999/425

Karar   No:2000/3195

ÖZETİ : 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihale sonucunda ... Üniversitesi ... Has­tanesi asansörlerinin 1996 yılı 7 aylık bakım «e onarım işini üzerine alan davacı şirketin taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirme­diğinden bahisle 2886 sayılı Yasanın 84. maddesinin 3. fıkrası hükmü uyarınca sa­dece ihaleyi yapan bakanlığa ait ihalele­re katı 1 maktan yasaklanması gerekirken tüm devlet ihalelerine katılmaktan yasak-1 anması yol unda tesis edi1diği işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı hk.-DD.105

Temyiz İsteminde Bulunan :  ... Asansör Sanayi Ticaret Ltd.Şti.

Vekili________ ı Av.   ...

Karşı Taraf  : Milli Eğitim Bakanlığı

Davalı İdare Yanında Davaya Katılan: ... Üniversitesi Rektörlüğü

Vekili ____ _j_ Av. ...

İstemin Özeti : Ankara 3.İdare Mahkemesinin 27.3.1998 günlü, E:1997/325, K:1998/311 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürül erek bozulması istenilmektedir.

Savunmaların Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbiri bu­lunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmakta­dır.

Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Berberoğlu'nun Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Habibe Ünal'ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürü­len hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkra­sında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp' idare mahkemesince verilen ka­rarın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava. 2886 sayılı Yasanın 84.maddesi uyarınca, davacı şirketin bir yıl süreyle devlet ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin kararın iptali is­temiyle açılmış: idare mahkemesince, yapılan ihale sonucunda ... Üniversitesi ... Hastanesi asansörlerinin 1996 yılı 7 aylık bakım ve onarım işini alan davacı

şirketin taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getir­mediğinden bahisle bir yıl süreyle devlet ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ka­rar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.   .       ■    .

2886 sayılı Yasanın 83. maddesinde, "ihale işlemlerinin hazırlanması yü­rütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında.

a)       Hile. desise, vait tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar   sağlama   suretiyle
veya başka yollarla, ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşeb­
büs etmek,

b)       Açık teklif veya pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri te-
reddüte   düşürecek   veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında an­
laşmaya çağrıyı ima ederek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğru­
luğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,

c)   İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya   kul­
lanmaya   teşebbüs   etmek,   taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü
yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya   işin   yapılması    veya
teslimi    sırasında   hileli   malzeme araç veya usuller kullanmak yasaktır." hükmü
getirilmiş, anılan yasanın 84. maddesinin 1. fıkrasında 83.   maddede   belirtilen
fiil   ve   davranışlarda   bulundukları   anlaşılanlar bu fiil ve davranışlar ihale
safhasında vaki olmuşsa idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekler! gibi fi­
il ve davranışların özelliğine göre ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili   bakanlık
tarafından haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kara­
rı   verileceği.- aynı   maddenin   3. fıkrasında ise üzerine ihale yapıldığı halde
usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhü­
dünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve   şartname   hü­
kümlerine   uygun   olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında da
ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından bir yıla kadar   ihalelere
katılmaktan yasaklama karan verileceği hükmüne yer veritnriştir.

Yukarıda anılan yasa hükümlerinin yorumlanmasından 83. maddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulunanların bu fiil ve davranışların ağırlığı nedeniyle diğer idarelerce yapılacak ihalelere katılmaktan da yasaklanacakları, 84. madde­nin 3. fıkrasında belirtilen taahhüdünü sözleşme şartname hükümlerine uygun ola­rak yerine getirmeyenlerin ise sadece ihaleyi yapan idarece yapılacak ihalelere katılmaktan yasaklanacakları sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu durumda taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen davacı şirketin anılan kanunun 83. maddesi kapsamında herhangi bir yasak fiil ve davranışı söz konusu olmadığından 84. maddenin 3. fıkrası hükmü uyarınca yaptı­rım uygulanarak sadece ihaleyi yapan bakanlığa ait ihalelere katılmaktan yasak­lama karar' verilmesi gerekirken 1. fıkra hükmü uyarınca tüm devlet ihalelerine katılmaktan yasaklama yolunda tesis1'edilen dava konusu işlemde yasaya uyarlık bulunmadığından mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Ankara 3.İdare Mahkemesinin 27.3.1998 günlü, E:1997/ 325. K:1998/311 sayılı kararının bozulmasına. 1.569.400.- lira karar harcı ile fazladan yatırılan 1.172.000.-lira harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 22.5.2000 gününde oybirliğiyle karar

.verildi.

.'<

 

TC

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas  No:1998/5238

Karar No:1999/5719

ÖZETİ : Ecrİmısil işlemine konu taşınma­zın site tarafından işgal edildiğinin tutanaklarla sabit olduğu. da*a konusu ecriMisil ihbarnamesinde fuzuli  sağılın açıkça "... sitesi adına ..." (davacı) olarak belirtildiği, anılan  taşınmaza ilişkin olarak,davacının beldenin beledi­ye başkanı ile birlikte imzaladıkları ki­ra sözleşmesinde site malikleri adına davacının yetkili olduğunun belirtilmesinden dolayı ihbarnamenin davacıya tebliğ edildiği, ancak ihbarnameye konu ecrimi Sil bedelinin yalnızca davacı tarafından değil, uyuşmazlık konusu taşınmazı kiralayan ve işgalci ulan site maliklerince hisseleri oranında ödenmesi gerektiği Hk.-DD.103

Temyiz İsteminde Bulunan : ... Defterdarlığı

Karşı Taraf -_:_ ...

Vekili      : Av. ...

İstemin Özeti : Samsun İdare Mahkemesinin 1/.6.1998 günlü. L:199S/1V1.

K:1998/604 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu Öne sürülerek bozulnası istenilmektedir.

Savunmanın Özeti  : Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Sedef Polat'ın Düşüncesi : Dosyanın incelenmesinden, uyuş­mazlık konusu ecrimisil ihbarnamesinin davacıya tebliğinin davacının işgalci ol­duğunu göstermediğini, taşınmazın ... Sitesi tarafından işgal edildiğinin 7.7. 1995. 21.8.1995 günlü tutanaklarla sabit olduğu, davacının 10.5.1993 tarihinde belediye başkam ile birlikte imzaladıkları kira sözleşmesinde 169 ve 170 sayılı ada malikleri adına davacının yetkili olduğunun belirtilmesinden dolayı site tarafından yapılan işgal nedeniyle istenilen ecrimisil bedeline ilişkin ecrini -stl ihbarnamesinin davacıya tebliğ edildiği, ancak ihbarnameye konu ecrimisil bedelini yalnızca davacının değil, uyuşmazlık konusu taşınmazı kiralayan ve iş­galci olan 160 ve 170 sayılı ada maliklerince (... Sitesi Haliklerince) hissele­ri oranında ödemede bulunacakları sonucuna varıldığından idare mahkemesi kararı­nın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Aynur Şahinok'un Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen husus­lar. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında be­lirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın da­yandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerekti­rir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararurm onarmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklanalan dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava. ... Merkez:, ... Beldesi. ... Mevkiinde ... ve ... sayılı adaların önünde yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 3174 m2'lik taşınmazın ... sitesi adına çevresinin duvarla çevrilerek üzerine büfe yapılmak, çay ve çocuk bahçesi olarak kullanılmak suretiyle işgal edilmesi nedeniyle 2886 sayılı Yasa­nın 75.maddesi uyarınca 1.1.1994-31.12-1994 dönemi için 64.000.000.-lira ecrimi-sil alınmasına ilişkin 12.10.1995 günlü. 4233 sayılı ecrimisil ihbarnanesinin iptali istemiyle açılmış, idare mahkemesince, uyuşmazlık konusu taşınmazın ... Sitesi tarafından kullanıldığı, taşınmazın fuzuli şagil olarak kullanıldığından bahisle yalnız davacı adına ecrimisil ihbarnamesi düzenlenmesinde mevzuata uyar­lık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, karar davalı idare tara­fından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, 21.8.1995 gününde düzenlenen taşınmazlara ait tesbit ve tahmin edilen bedel hesap tutanağında. 169 ada. 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar iTe 170 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazların deniz tarafında ka­lan 3174 m2'lik kumluk alanın etrafının duvarla çevrilerek, üzerinde büfe yapıl­dığı, çay ve çocuk bahçesi olarak kullanıldığı, işgalin ... Sitesince yapıldığı­nın tesbit edildiği. ... Sitesi yönetim kurulu üyesi ... adına düzenlenen 24.8. 1995 günü ecrimisil ihbarnamesine karşı işlemi site adına tebellüğe yetkili ol­madığı, uyuşmazlık konusu taşınmazın 10.5.1993 günü yapılan sözleşme ile 169 ve 170 ada malikleri tarafından kiralandığı, işgalden söz edilemeyeceği iddiaları ile gereğinin yapılarak sonucunun anılan sözleşmeye taraf   davacı    ...'a   tebliğ

edilmesi istemiyle yapılan düzeltme ta>ebi üzerine dava konusu .,. Sitesi adına davacı ...'a hitaben ecrimisil ihbarnamesinin düzenlendiği, 169 ile 170 adalar ile sahil yolu arasında kalan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmam 30 yıllığına yap-işi et-devret sistemi ile 169 ve 170 ada maliklerine kiralanma­sına 10.5.1993 günlü. 112 sayılı ... Belediye Encümenince karar verildiği. LÛ.5. 1993 gününde ... Belediye Başkanlığı adına belediye başkanı. ... arasında kira sözleşmesinin imzalandığı, milli emlak kadastro teknisyeni tarafından 7.7.199b gününde taşınmaza ait pafta ve röleve krokilerinin zemine aplikasyonu sonucunu içeren raporda, işgalin ... Sitesi adına dava konusu taşınmazın etrafının duvar la çevrilerek, üzerine büfe yapılarak, çay ve çocuk bahçesi olarak kullanıldığı­nın belirtildiği, dava konusu ecrimisil ihbarnamesinde de fuzuli şagılin açıkça "... Sitesi adına ..." alarak belirtildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu ecrimisil ihbarnamesinin davacıya tebliğinin davacının işgalci olduğunu göstermediğini, taşınmazın ... Sitesi tarafından işgal edildi­ğinin 7.7.1995. 21.8.1995 günlü tutanaklarla sabit olduğu, davacının 10.5.1993 tarihinde belediye başkam ile birlikte imzaladıkları kıra sözleşmesinde 169 ve 170 sayılı ada malikleri adına davacının yetkili olduğunun belirtilmesinden tta-layı site tarafından yapılan işgal nedeniyle istenilen ecrinnsıl bedeline iliş­kin ecrimisil ihbarnamesinin davacıya tebliğ edildiği, ancak ihbarnameye konu ecrimisil bedelini yalnızca davacının değil. uyuşmazlık konusu- taşınraazı kırata-yan ve işgalci olan 160 ve I7Q sayılı ada malıklennce (... Stteit Hal ıtılerırtcet hisseleri oranında ödemede bulunacakları sonucuna varılmaktadır.

,   Bu durumda, idare mahkemesince dava konusu işlemin iptaline karar veril­mesinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Samsun idare Mahkemesinin 17.6,1998 gönlü. 'E: 1995i* 1571. K:1998/604 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahfceaıeye gön derilmesıne 15.11.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C

DANIŞTAY

Altıncı Daire

Esas  No:1998/4606

Karar No:1999/5386

ÖZETİ : Uyuşmazlığa konu ecrımisıl iste­nen dönem ile önceki dönem işgal edilen yerin aynı yer olduğu, ancak işgalin mik­tarının büyütüldüğü anlaşıldığından ı^no 1in büyüyen kısmı için ecrimisil istene­bileceği hk.-DD.103

Temyiz İsteminde Bulunan ' : ...

Veki1 i _ ___   : Av. ...

Karşı Taraf   : ... Malnıüdürlüğü

İstemin Özeti : İzmir 1. İdare Mahkemesinin 20.3.1998 günlü. 4i: W97/7Ö£. K:1998/201 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu one sürülerek bn.'iılm<n,ı istenilmektedir.

Savurmanın Özeti  : Savunma veril«emiştir.

Tetkik Hakimi Elif Emel Çelik'in Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Savcı Anıl Genc'in Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde Öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirti­len nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nite­likte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ AOINA-

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, ... İlçesi, ... Mahallesi. ... Mevkiinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanın 141 m2'lik kısmının işgal edilmesi nedeniyle 2886 sa­yılı Yasanın 75.maddesi uyarınca 1.10.1993-30.6.1997 döneni için ecrinrisil alın­masına ilişkin 27.8.1997 günlü, 40-4280 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmış: idare mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, taşınmazı işgal ettiği açık olan davacıdan istenilen ecrinrisil miktarında mevzuata aykırılık bulunnadığı. davacı daha önceki dönemlerde aym yer için ecrimisil tahakkuk ettirildiğini ileri sür­müş ise de. işgal edlien alanın genişletildiği ve daha önceki işgallerden nite­lik ve yûzölçüm itibariyle farkTı bir işgalin olduğu sonucuna ulaşıldığı gerek­çesiyle davanın reddine karar verilmiş, bü karar davacı tarafından temyiz edil­miştir.

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 75.maddesinin 1.fıkrasında, devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden ecrinrisil isteneceği, son fıkrasında da, işgal edilen taşınmaz malın, idarenin talebi üzerine, bulun­duğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye tes­lim edileceği hükme bağlanmış, ayrıca, devlete ait veya devletin hüküm ve tasar­rufundaki taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerin süre şartı aran­maksızın önlenmesi, tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlamayı amaçlayan 3091 sayılı Yasa kaapsamına alınmış, aym mütecaviz tarafından ikinci defa veya onun yararına başkaları tarafından yapılacak tecavüz veya müdahalelere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası getirilmiştir.

Aym Yasanın 74.maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı'nca çıkarılan Dev­lete Ait Taşınmaz Mal Satış Tranpa. Kiraya Verme. Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Te­sis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 2.maddesinde. Ecrimi­sil: Bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir zara­ra uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle şagil tarafından ödenen ve­ya idarece talep edilen tazminat: Fuzuli Şagil ise, kusuru aranmaksızın kendisi­ne ait olmayan ve sahibinin de rızası veya muvafakati bulunmayan bir malın zil­yetliğini eline geçiren, elinde tutan veya herne şekilde olursa olsun bu maldan tasarrufta bulunan kimseler olarak tanımlanmıştır. Aynı yönetmeliğin 78.madde­sinde hazinenin özel mülkiyetinde ve devletin hüküm ve tasarrufu   altındaki    ta-

sınmaz malların milli enlak servislerince bir program dahilinde fiili durumları mahallinde tesbit edilerek, tesbitten önceki sürelere ait işgal ve tasarruf se­bebi ile ecrimisil tesbit. takip ve tahsilatı yapılacağı, sonraki sürelere ait fuzuli işgal ve tasarrufun devamına meydan verilmeden denetim ve idare altına alınacağı açıkbir şekilde hükme bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, uyuşmazlığa konu ihbarname ile davacıdan 1.10.1993-30.6.1997 dönemi için 141 m2'lik iskele ve beton platform yapılması nedeniyle 56.611.000-TL ecrımisil istenildiği. 1.10.1993-30.9.1993 döneminde ise, 70 m2Lik iskele yapılması nedeniyle davacı adına ecnmisil tahakkuk etti­rildiği anlaşılmıştır. Her iki dönemde işgal edilen yerin aynı yer olması, ancak işgalin miktarının büyütülmesi nedeniyle işgalin büyüyen kısmı için 2SS6 sayılı Yasamn 75-maddesi yarınca ecriaisil alınabileceğinden 141 m2 üzerinden ecrimi sil istenilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Bu durumda anılan husus yo^ önünde bulundurulmaksızın verilen mahkeme kararında isabet görülmemiştir

Açıklanan nedenlerle. İzmir 1.İdare Mahkemesinin 20.3.1998 günlü. E:199// 705, K:1998/201 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gön­derilmesine 9.11.1999 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Altıncı Daire

Esas     No:1999/2290

Karar    No:2000/3462

ÖZETİ : Devletin hüküm ve tasarrufu al­tında olduğu açık olan ve mera amacı dı­şında kullanılması mümkün olmayan taşınma­zın işgal] edİLMESİ nedeniyle ecrimisil alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadı­ğı hk.-DD.105

Temyiz İsteminde Bulunan:   ... Defterdarlığı

Karşı Taraf      :  . . .

İstemin Özeti : Edirne İdare Mahkemesinin 9.12.1998 günlü.E:1998/274. K:1998/1007 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulma­sı istenilmektedir.

. Savunmanın Özeti: Temyiz ectılefi kararda bozma nedeni eri ndefi hiçbiri bu­lunmadığından usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmakta­dır.

Danıştay Tetkik Hakimi Ömer Köroğlu'nun Düşüncesi : Dosyanın incelenme­sinden fuzulen işgal edildiği nedenime ecrimisil istenilen taşınmazın mera ola­rak tespit edildiği ve bu niteliğini koruduğu anlaşılmaktadır. Mer'a nitelikli taşınmazların ise devletin Jıüküm ve tasarrufu altında bulunması karşısında uyuş­mazlığa konu taşımazın işgali nedeniyle ecrimisil istenilmesine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle dava-konusu işlemin iptali yolundaki temyize konusu idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı 'Habibe Ünal'in Düşüncesi : Mera nitelikli taşınmazın iş­gali nedeniyle ecrimisi'ı alınmasına ilişkin işlemin iptali yolundaki idare" mah­kemesi kararının bozulması istenilmektedir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesinde, devletin özel mülkiye­tinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine-, .fuzuli şagılden. bu kanunun 9. maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle. 13. maddesinde görülen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisilin isteneceği, ecrimisili'n talep edilebilmesi için. hazinenin işgalden dolayı Ötr, zarara uğramış olmasının gerekmetHîji ve fuzuli şagilin kusurunun aranmayacağı hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden fuzulen işgal edildiği nedeniyle ecrimisil iste­nilen taşınmazın mer'a olarak"tespit edildiği ve bu niteliğini koruduğu anlaşıl­maktadır. Mera nitelikli taşınmazların ise devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması karşısında uyuşmazlığa konu taşınmazın işgali nedeniyle ecrimisil ıs; tenilmesine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konusu idare mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür. TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava.   .■.................... Köyü"nde bulunan 243 parsel  sayılı    taşınmazın   işgal

edildiğinden bahisle 7,7.1992-7.7.1997 dönemi için ecrimisll istenilmesine iliş­kin işlemin iptali Şştemiyle açılmış; idare mahkemesince, ecrimisile konu taşın­mazın mera ve buzagılık olduğu 195B tarihinden itibaren sürülerek ve ekip biçi­lerek tarla haline getirildiği, kadastro ve tapulama sırasında malık hanesinin açık bırakıldığı, kadastro tutanağında ... Köyü orta malı olarak tahsis ve tes­pitinin yapıldığı, malik tespitinin mahkemeye bırakıldığı davacı tarafından ta­pulama tespitine itiraz edilerek dava açıldığı, davada ... Köyü tüzel kişiliği ile Maliye Hazinesinin davalılar olarak gösterildiği ... 2.Kadastro Mahkemesinin 14.12.1995 günlü. E:1994/20, K:1995/54 sayılı kararıyla mera olarak sınırlandı­rılmasına karar verildiği ve bu kararın Yargıtay 17.Hukuk Dairesinin 19.12.1996 günlü, E:6283 K:6541 sayılı karan ile onaylanarak kesinleştiği, bu nedenle ni­telik itibariyle mera olarak tespit edilen yerlerin mera vasfı değiştirilip ha-.zinenin özel mülkiyetine geçirilmediği sürece hazinece başka bir amaçta kulla­nılması ya da tasarrufta bulunulmasının mümkün olamayacağı, bu durumda, davacı tarafından işgal edildiği ileri sürülen taşınmaz, hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında olmayıp mera vasfı ile sınırlandırıl­mış olduğundan davalı idarece yukarıda yazılı 2886 sayılı Yasanın 75.maddesi hükmü uyarınca ecrimisil takdir edilmesi ve istenilmesi mümkün bulunmadığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar ve­rilmiş; bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesinde, devletin özel mülkiye­tinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9. maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle 13.maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisilin isteneceği, ecrimisilin talep edilebilmesi için, hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olmasının gerekmediği ve fuzuli şagilin kusurunun aranmayacağı kuralı yer almıştır.

4342 sayılı Mera Kanununun 4.maddesinde meraların devletin hüküm ve ta­sarrufu altında olduğu hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazın kadastro tarafın­dan mera olarak sınırlandırıldığı, tespite yapılan itirazın kadastro mahkemesi­nin 14.12.1995 günlü. E:1994/20. K:1995/54 sayılı kararıyla reddedildiği ve bu kararın Yargıtay tarafından onaylandığı, mera-yaylak kütüğüne 24.4.1997 gününde kaydedildiği, mahallinde yapılan tespitte davacı tarafından tarımsal amaçlı ola­rak kullanıldığından bahisle"ecrimisil  tahakkuk ettirildiği anlaşılmaktadır.

Buna göre. devletin hüküm .ve tasarrufu altında olduğu açık olan ve mera amacı dışında kullanılması mümkün olmayan taşınmazın işgal edilmesi nedeniyle ecrimisil alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından aksi yöndeki idare mah­kemesi kararında isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle. Edirne İdare Mahkemesinin 9.12.1998 günlü. E:1998/ 274. K:1998/1007 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gön­derilmesine 6.6.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 


imar hukukcusu
Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-06 (2963 okuma)

[ Geri Dön ]