imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare MahkemesiDiyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Diyarbakır İdare Mahkemeis Diyarbakır Vergi Mahkemesi


 1. Memurlar.Net (2002 yılındaki ilk atama harcırahının verilmesi ...

  24 Mar 2006 ... günden itibaren 30 gün içinde Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 26.01.2006 tarihinde karar verildi. ...
  www.memurlar.net/haber/41966/ - 45k - Önbellek - Benzer sayfalar
 2. Memurlar.Net (Kürtçe şarkı söyledikleri gerekçesiyle devlet ...

  Bunun üzerine öğretmenlerin dava açtığı Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi de geçen hafta davayı karara bağladı. Mahkeme, öğretmenler hakkında işlemin ...
  www.memurlar.net/haber/1898/ - 39k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.memurlar.net alanından daha fazla sonuç »
 3. İDARİ YARGI YERLERİ

  Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi. Malatya Bölge İdare Mahkemesi. 8-. Edirne Bölge İdare Mahkemesi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.zonguldakbim.adalet.gov.tr/itiraz_mercileri.htm - 105k - Önbellek - Benzer sayfalar
 4. Politika [05.01.00]

  Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi’nde idare aleyhine 512 dava açıldı, 197 davada 45 milyar 631 milyon 672 bin 168 lira tazminata hükmedildi. ...
  www.evrensel.net/00/01/05/politika.html - 22k - Önbellek - Benzer sayfalar
 5. Gündem [13.07.01]

  1996’da dedektör niyetine mayınlı tarlada yürütülen Batman’ın Sason ilçesine bağlı Tekevler köylülerine Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi’nden sonra, ...
  www.evrensel.net/01/07/13/gundem.html - 26k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.evrensel.net alanından daha fazla sonuç »
 6. [PDF]

  DONANIM DA?ITIMI YAPILACAK BÖLGE İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ ...

  Dosya Biçimi: PDF/Adobe Acrobat - HTML olarak görüntüle
  Diyarbakır bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 2. 2. 1. 1. Edirne bölge idare mahkemesi. İdari Yargı BİM. 2. 1. 1. 1. Tekirdağ vergi mahkemesi ...
  www.adalet.gov.tr/duyurular/2006/aralik06/donanim/idari.pdf - Benzer sayfalar
 7. Duyuru

  ... Kocaeli Adliyesi, Hatay Adliyesi, Yalova Adliyesi. Adana Bölge İdare Mahkemesi. Edirne Bölge İdare Mahkemesi. Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi ...
  www.adalet.gov.tr/duyurular/2006/tem06/yazi2/yazi2.htm - 24k - Önbellek - Benzer sayfalar
 8. Karar Özeti

  ... vergi yargısı harçlarından muaf olduğu anlaşıldığından; Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi kararının, anılan Kurum aleyhine karar harcına hükmeden vergi ...
  www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=23893 - 9k - Önbellek - Benzer sayfalar
 9. Danıştay Kararı

  ... Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının, vergi yargısı harçlarından muaf olduğu anlaşıldığından; Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi kararının, anılan Kurum ...
  www.ozturkmevzuat.com/.../sosyal%20sigortalar%20kurumu%20ile%20ilgi... - 65k - Önbellek - Benzer sayfalar
 10. Uyap Tekemmül Edene Kadar Ertelenmeli mi?

  Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi BİM 14.08.2006 Gaziantep Adliyesi ACM 02.10.2006 Tunceli Adliyesi ACM 02.10.2006 Bitlis Adliyesi ACM 02.10.2006 ...
  www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=8053 - Benzer sayfalar
 11. TEM-SEN DELEGE LİSTESİ

  Mahkeme: Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Esas No: 2005/2 Karar No: 2005/2. 5. Davacı Adı: Niyazi MELEK Davalı:Hatay Valiliği Mahkeme: Adana 2. ...
  www.mufettisler.net/Yargikararlari/33b.mht - 135k - Önbellek - Benzer sayfalar
 12. Askeri Yüksek İdari Mahkemesi

  Davacı, 02.09.2002 tarihinde DİYARBAKIR Bölge idare Mahkemesi aracılığı ile verdiği ve 06.09.2002 tarihinde AYİM kaydına geçen dava dilekçesinde özetle; ...
  www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_karar_detay.asp?IDNO=3350&ctg=000002000020000036 - 16k - Önbellek - Benzer sayfalar
 13. Askeri Yüksek İdari Mahkemesi

  Davacı, AYİM’ e gönderilmek üzere 15 Haziran 2001 tarihinde Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’ nda kayda geçen dava dilekçesinde özetle; ...
  www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_karar_detay.asp?IDNO=2988&ctg=000002000020000028 - 15k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.msb.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 14. Ergen İmar Hukuku - Blogcu

  Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine, Ankara Vergi Mahkemesi Üyesi 26756 Mehmet ÇERİKAN,. Antalya Vergi Mahkemesi Başkanlığına, Antalya Bölge İdare ...
  ergenimar.blogcu.com/ - 47k - Önbellek - Benzer sayfalar
 15. Danıştay, Ilısu Barajı inşaatının iptali istemini reddetti

  İdare Mahkemesi yetkisizlik kararı ile dava dosyasını Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderdi. Diyarbakır İdare Mahkemesi ise Ilısu Barajı’nın Bakanlar ...
  www.arkitera.com/v1/haberler/2003/07/22/baraj.htm - 23k - Önbellek - Benzer sayfalar
 16. Cinayete kaymakam kalkanı - Porttakal

  Savcılık da kararın bozulması için Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz etti. 'FAİLLER KORUNUYOR' " Taraf'a konuşan Avukat Rojhat Dilsiz, ...
  www.porttakal.com/haber-cinayete-kaymakam-kalkani-107229.html - 27k - Önbellek - Benzer sayfalar
 17. İM Başkanı ve 3 Savcı 1. Sınıfta.. adaletterazi.jpg Hakim ve ...

  33766 Metin ARITI Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 33775 Kurtuluş BEYRİBEY Danıştay Tetkik Hakimi 33805 Mustafa GENÇ Ankara İdare Mahkemesi Üyesi ...
  www.malatyahaber.com/haberler/haber.asp?a=1243&print=yes - 21k - Önbellek - Benzer sayfalar
 18. Radikal-çevrimiçi / Yorum / Yargıdan tam 'uyum' kararı

  İSTANBUL - Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi, Kürtçe eğitim talebini içeren dilekçe ... Karar veren Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'nce itiraz üzerine ...
  www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=65876 - 35k - Önbellek - Benzer sayfalar
 19. Radikal-çevrimiçi / Türkiye / Lojmanda köpek davası

  17 Ara 2005 ... Kayhan, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'ne, yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. İlhan Kayhan'ın Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği ...
  www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=173152 - 31k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.radikal.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 20. Konya Barosu Web Sitesi 2008®

  İdari Yargıda Mehmet BUDUNO?LU Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığından Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine Vedat AYDO?DU Ankara İdare Mahkemesi ...
  www.konyabarosu.org.tr/Pg_html.aspx?Table=Duyuru&DataField=detailhtml&DataID=2322 - 68k - Önbellek - Benzer sayfalar
 21. DİYARBAKIR'IN İLK VE TEK HABER SİTESİ [ Büyükşehir'de AKP-DTP ...

  ... Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan Abdulkadir Duran, yürütmeyi durdurma kararı için de Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. ...
  www.haberdiyarbakir.com/news_detail.php?id=12112 - 28k - Önbellek - Benzer sayfalar
 22. Zafer işareti nedeniyle okuldan atılan öğrenci mahkemeden geri ...

  Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'ne başvuran Burakmak'ı haklı bulan Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. ...
  www.ciwano.com/zafer-isareti-nedeniyle-okuldan-atilan-ogrenci-mahkemeden-geri-dondu-t17924.html?t=17924 - 62k - Önbellek - Benzer sayfalar
 23. Untitled Document

  ... Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Danıştay Tetkik Hâkimliğine, 1982 yılında Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına atanmıştır. ...
  www.taa.gov.tr/Yonetimkurulu/shondu.htm - 3k - Önbellek - Benzer sayfalar
 24. yayep

  7, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi. 14.08.2006. 8, Edirne Bölge İdare Mahkemesi. 14.08.2006. 9, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi. 15.02.2008 ...
  www.uyap.gov.tr/yayep/isletimplani/isletimmer.htm - 236k - Önbellek - Benzer sayfalar
 25. Bilgi

  Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi, BİM, 14.08.2006. Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, CİK, 01.09.2006. Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı ...
  www.uyap.gov.tr/harita/isletimhrt/islbilgi/diyarbakir.html - 18k - Önbellek - Benzer sayfalar
 26. Hürriyet

  SSK avukatı bu karara itiraz etti, ancak Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi de ilk kararı onadı. Danıştay Başsavcılığı ise kararı incelerken, ...
  webarsiv.hurriyet.com.tr/2005/05/22/646319.asp - 29k - Önbellek - Benzer sayfalar
 27. Hürriyet

  ... SSKnın ödemesini benimsedi SSK avukatı bu karara itiraz etti ancak Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi de ilk kararı onadı Danıştay Başsavcılığı ise kararı ...
  webarsiv.hurriyet.com.tr/2005/05/22/646436.asp - 30k - Önbellek - Benzer sayfalar
  webarsiv.hurriyet.com.tr alanından daha fazla sonuç »
 28. Güneydoğu'nun Sesi>>>Diyarbakır Olay Gazetesi

  Diyarbakır Ergani yolunda yapımları süren Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi ve yakınındaki Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatlarında çalışan 60 ...
  www.guneydoguolay.com/article_view.php?aid=5341 - 50k - Önbellek - Benzer sayfalar
 29. MİLLİYET İNTERNET - OMBUDSMAN

  Sonucu merak edenlere not: Kayhan ailesinin itirazı üzerine Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi, "yürütmeyi durdurma" kararı vermiş. ...
  www.milliyet.com.tr/2006/01/20/ombudsman/aokur.html - 37k - Önbellek - Benzer sayfalar
 30. Anadolu Eğitim ve Bilim Hizmetleri Sendikası - Ödenmeyen Yolluklar ...

  ... kararın tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 30.03.2007 tarihinde karar verildi. ...
  www.aes.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=436&Itemid=27 - 30k - Önbellek - Benzer sayfalar
 31. İfade özgürlüğü 'dava' kıskacında...

  Tertip komitesi kaymakamlığın yasaklama kararının iptali için Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Yasaklanan konserin yapılması planlanan 13 mayıs ...
  www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=5&ArsivAnaID=32988 - 37k - Önbellek - Benzer sayfalar
 32. "İşkence ve Tecavüzün Cezası, Beraatmiş"

  Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Yurdagül, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak Okkan'ın kararına itiraz etti. itirazın yerinde ...
  www.savaskarsitlari.org/arsiv.asp?ArsivTipID=5&ArsivAnaID=14831 - 43k - Önbellek - Benzer sayfalar
  www.savaskarsitlari.org alanından daha fazla sonuç »
 33. [DOC]

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı DÖNMÜŞ VE KAPLAN -TÜRKİYE ...

  Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle
  11 Ekim 2000 tarihinde, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı’nın talebini kabul etmiş ve İdare Kurulu’nun kararını iptal etmiştir. ...
  www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihm/karar/donmusvekaplan15.05.2008.doc - Benzer sayfalar
 34. [DOC]

  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

  Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle
  Ardından, dava dosyası Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi’ne ..... (c) Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi’nin 2 Aralık 1997 tarihli kararının örneği ...
  www.inhak-bb.adalet.gov.tr/aihm/karar/nurikurt.doc - Benzer sayfalar
  www.inhak-bb.adalet.gov.tr alanından daha fazla sonuç »
 35. AKSİYON DERGİSİ | www.aksiyon.com.tr | HAFTALIK HABER DERGİSİ

  Göreve iade için Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açtım. Rektör Canoruç mahkeme kararlarını tanımamakta ısrar ediyor.” ...
  www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=21893 - 73k - Önbellek - Benzer sayfalar
 36. Ak Parti'li diye çöpçü yaptılar! [www.turkei.net]

  29 Tem 2008 ... Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan Abdulkadir Duran, yürütmeyi durdurma kararı için de Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. ...
  www.turkei.net/news_detail.php?id=42956 - 39k - Önbellek - Benzer sayfalar
 37. Taraf Gazetesi | Cinayete kaymakam kalkanı

  Savcılık da kararın bozulması için Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etti. “FAİLLER KORUNUYOR” • Taraf’a konuşan avukat Rojhat Dilsiz, ...
  www.taraf.com.tr/haber.asp?id=16266 - 30k - Önbellek - Benzer sayfalar
 38. Oğuzhan Demir - Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde Görevli Mahkeme ...

  23 Tem 2006 ... Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi., 21.3.1983 gün ve E. 1983/96, K. 1983/136 (Dnş. Der.,Y. 15, S. 56-57, 1985, s. 30-32). ...
  www.idare.gen.tr/demir-vergi.htm - 317k - Önbellek - Benzer sayfalar
 39. Bianet :: Festival Davası Düştü

  Batman Kültür ve Sanat Festivali'ne izin verilmediği için Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'nde Valilik aleyhine açtığı dava düştü. ...
  www.bianet.org/bianet/kategori/bianet/8114/festival-davasi-dustu - 16k - Önbellek - Benzer sayfalar
 40. Kaymakam'dan izin yok! | Yüksekova Haber - Hakkari'den Yükselen Ses!

  6 Eyl 2008 ... Savcılık da kararın bozulması için Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi"ne itiraz etti. “FAİLLER KORUNUYOR” Taraf"a konuşan avukat Rojhat Dilsiz ...
  www.yuksekovahaber.com/news_detail.php?id=9295 - 55k - Önbellek - Benzer sayfalar
 41. İLK ATAMA YOLLUKLARI

  ... tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 26.01.2006 tarihinde karar verildi. ...
  www.muzikegitimcileri.com/index.php?topic=27824.5;wap2 - 8k - Önbellek - Benzer sayfalar
 42. ZAPHABER .:||:. Zap sizin için akıyor! [ Kaymakam'dan izin yok! ]

  Savcılık da kararın bozulması için Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi"ne itiraz etti. “FAİLLER KORUNUYOR”. Taraf"a konuşan avukat Rojhat Dilsiz, ...
  www.zaphaber.com/news_detail.php?id=2414 - 32k - Önbellek - Benzer sayfalar
 43. yeniozgurpolitika.org | Yeni Özgür Politika

  8 Eyl 2008 ... Savcılık da kararın bozulması için Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etti. İdare yetkisini aşıyor Menekeşe ailenin avukatı Rojhat ...
  www.yeniozgurpolitika.org/index.html?bolum=haber&hid=37370 - 38k - Önbellek - Benzer sayfalar
 44. Cinayetteki polise soruşturma yok! - HÜRHABER - Haber , Spor Haber ...

  Savcılık da kararın bozulması için Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi"ne itiraz etti. “FAİLLER KORUNUYOR” • Taraf"a konuşan avukat Rojhat Dilsiz, ...
  www.hurhaber.com/news_detail.php?id=144557 - 37k - Önbellek - Benzer sayfalar
 45. Yüksekova Güncel | Yüksekova'dan Dünya'ya Açılan Pencere ...

  Savcılık da kararın bozulması için Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi"ne itiraz etti. “FAİLLER KORUNUYOR” Taraf"a konuşan avukat Rojhat Dilsiz, ...
  www.yuksekovaguncel.com/haber_detay.php?id=2169 - 36k - Önbellek - Benzer sayfalar
 46. Mikrobeta - Gündem

  Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi, terör eylemlerinin kişilerde doğurduğu maddi ve manevi zararların, bu zararın meydana gelmesinde bir kusuru bulunmasa bile ...
  www.gundemturkiye.org/detail.php?day1=1&month1=1&np=1&subject=danı&year1=1990&&id=24100 - 7k - Önbellek - Benzer sayfalar
 47. [DOC]

  MAZLUMDER - GENEL MERKEZ | 2003 EYLÜL Ýhlal Raporu

  Dosya Biçimi: Microsoft Word - HTML olarak görüntüle
  Savcı, valiliğin verdiği karara karşı Kılıç ailesinin


  idare hukuku, idare hukuku davaları, idare hukukuna giriş, idare hukuku uzmanı, idare hukukcusu, idare uzmanı, idare
  hukukçusu, "idare hukuku", ıdare hukuku, idare hukukunda iptal ve tam yarı
  (tazminat) davaları, idare hukukunda bilirkişi, idare hukuku rehberi, idare
  hukuku içtihatları, idare hukuku kararları, idare hukuku mahkemeleri, idare
  hukuku yüksek yargı yerleri, idare hukuku merkezi, idari yargı, idari yargı davaları, idari yargılama usulü
  kanunu, belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı",
  imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği
  suçları", kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar affı, tapu tahsis belgesi,
  imar dava dilekçe örnekleri, imar hukuku davalarına rapor hazırlama, imar
  hukukundan kaynaklanan tazminat davaları, ecrisimisl, korunması gerekli kültür
  ve taşınmaz varlıkları, sit alanları, eski eser, yıkılan ve yanan tarihi
  eserler, ulaşım planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı, uygulama imar
  planı, mevzi imar planı, ilave imar planı, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni,
  imar hukuku ile ilgili kanunlar, imar hukuku ile ilgili yönetmelikler ve her
  türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar
  hukukçusu". imar davası, idari yargı uzmanı,
  Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi Diyarbakır İdare Mahkemeis Diyarbakır Vergi Mahkemesi

  Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

  Yayınlanma:: 2008-09-12 (7394 okuma)

  [ Geri Dön ]