imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
21.09.12
· İmarda kısıtlılık sorunu sona eriyor (5 Yıl ile sınırlandırıldı)
16.09.12
· imar planları ve imar uygulamaları nedeniyle ücret
08.09.12
· Tazminat davasının süreaşımı nedeniyle reddi halinde maktu avukatlık ücreti
· İlan edilmeksizin uygulamaya konulan bir imar planının şekil eksikliği nedeniyle
· Davanın niteliği itibariyle mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmas
· Özel parselasyon ile belirlenmiş bulunan umumi hizmet alanları
· İmar planı ile notu arasında birbirine aykırı hususların bulunması
· 5 yıllık inşaat ruhsatı süresi içinde yapı kullanma izin belgesi alınmaması hali
12.05.12
· Deprem nedeniyle oluşan zararda belediyenin kusursuz sorumluluğu yoktur
10.05.12
· Tapulu yerdeki yapı ruhsattsız da olsa 32. madde işletilmemişse tazminat gerekir
· Yeşil alan için yapılan bağış da DOP tan düşülür.
14.04.12
· Bam Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkın
· Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
· Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.04.12
· Anayasa Mahkemesi’ne Göre 3194/42. Maddesinin Üçüncü Fıkrası (32 md)
· 42. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…32…” ibaresi
01.04.12
· belediyelerin mimari projelerde meslek odasından ayrıca "proje onay belgesi" ist
· 125 nolu Danıştay Dergisi imar hukuku içtihatları
23.03.12
· Köy yerleşik alanı ve civarında imar yetkisi
· Yoldan İhdasen Oluşan Taşınmazlar Hakkında Yorum
· Anayasa Mahkemesi Kararı (Yoldan İhdas)
11.03.12
· Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı
05.03.12
· Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
14.02.12
· Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
21.12.11
· Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)
· İmar Davaları Kitabı Üçüncü Baskı 2011
06.12.11
· İmar hukuku içtihatları (Danıştay Dergisi 124)
23.10.11
· 3194 sayılı Kanunun 5940 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi uyarınca para cezası
· 1608 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası verilmesine ve 1 kez yasaklanan faa
· Bedele Dönüştürülen Paya Takdir Edilen Karşılığın Artırılması Davası
· Cedit-Erenler-Topçular-28 Haziran Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı
09.09.11
· Her proje için müellif sicil durum belgesi alınması zorunlu
12.08.11
· Valilik görüşü alınmadığı gerekçesiyle yıkılamayacağı
· İmar planının yürütmesinin durdurulması üzerine yapının mühürlenmesi
· Ticaret alanında akaryakıt istasyonu yapılamaz
· müellif sicil durum belgesi ibraz edilmeden yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulun
· Tadilat ruhsatının kat irtifakı sahibi kişilerin imzası, bu kişiler tarafından v
· 2981 sayılı Yasanın 10/b alanında 3194 sayılı Kanunun 18. madde uygulamasında DO
· Mutlak tarım arazileri
01.08.10
· www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin
29.06.10
· Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
17.04.10
· Kaplıca izinlerini artık Valilikler verecek. Bakanlık yetkiyi devretti.
10.04.10
· Yeni imar para cezası hükümleri önceki (Kaçak yapı suçlarına) uygulanmaz.
08.04.10
· 3194/18 uyg. yapılmayan alanda kamulaştırma yapılabilir
03.04.10
· Nazım imar planının yürürlükteki 1/100000 ve 1/50000 ölçekli planlara uygun olma
28.01.10
· İmar planı ve inşaat ruhsatı iptali üzerine tazminat dava açma süresi
· Plan değişikliği isteminin reddi yolundaki işlemin değil doğrudan planın iptalin
· Planlı bir bölgede arazi ve arsa düzenlemesi yapılmadan kamulaştırma yapılması
· Dolgu alanında plan yapılabilmesi
· Binanın hukuken en son bittiği tarih

Eski Haberler

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Danıştayın imar hukuku ile ilgili karar örnekleri 101
imar hukukuTürkiyenin imar hukuku sorunları


Yeni Sayfa 4

ÖZET:Kat adedi imar planı ile belirlendiğinden, imar plan değişikliği yapılmadıkça parselasyon planı ile kat adedinin değiştirilemeyeceği hk.[1]

Dava, taşınmazın 6785 sayılı Yasanın 1605 sayılı yasa ile değişik 42.maddesi uyarınca düzenlemeye tabi tutulmasına ilişkin işlemin iptali isteğiyle açılmış, idare mahkemesince, yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapordaki açıklamalar yeterli bulunarak davacıya ait parselin 786 nolu imar adasına isabet eden kısmının mevzuata ve hizmet gereklerine uygun olarak parsellere ayrıldığı gerekçesiyle yapılan düzenlemenin 786 nolu imar adasına ilişkin kısmına yönelik davanın reddine, 785 nolu imar adasının ise 235 ile 438 m2 arasında değişen ve 10 m. lik yoldan da cephe alacak şekilde parsellere ayrıldığı, planda taban alanı katsayısının 0,25 ençok inşaat alanı kat sayısının da 1.00 olarak verildiği, 235 m2 lik bir parselde ancak taban alanı brüt 58,75 m2 olan bir inşaat yapılabileceği, çok küçük kullanma alanı olan böyle bir konut yapılmasına imar yönetmeliği imkan vermekte ise de, aile yapısı ve yaşama biçimi sebebi ile genel alışkanlığın bu kadar küçük konut yapmama doğrultusunda olduğu, 785 nolu imar adasının uygun büyüklükte yapı yapmaya imkan verecek şekilde parsellere ayrılırsa şuyulandırmanın azalacağı ve daha değerli parseller oluşacağı, ayrıca 20 m.lik yoldan cephe alan parsellere 4 kat, 10 m.lik yoldan cephe alan parsellere 2 kat verildiği için adanın 10 m.lik yoldan da cephe alacak şekilde parsellere ayrılmasının uygun olmadığı, adanın 20 m lik yollardan cephe alacak şekilde parsellenmesinin isabetli olacağı, yapılan düzenlemenin 785 nolu imar adasına isabet eden bölümünün hizmet gereklerine uygun olmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu karar davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacıya ait 361 ada, 5 sayılı kadastro parselini de kapsayan alanın imar kanununun 42.maddesi uyarınca düzenlemeye tabi tutulduğu, düzenleme sonucunda 2178.93 m2 alanlı kadastro parselinden % 25 oranında 544.73 m2. Düzenleme ortaklık payı alındıktan sonra kalan yere karşılık 786 adada 494.09 m2.lik imar parselinin müstakil olarak verildiği, 1 sayılı imar parselinden 17.36 m2. 5 sayılı imar parselinden de 22.66 m2 lik pay verildiği, 785 adada 306.84 m2 lik 4 sayılı, 331.86 m2 lik 5 sayılı 235 m2 lik 10 sayılı imar parsellerinin müstakil olarak verildiği, 6 sayılı imar parselinden ç60.66 m2 lik, 9 sayılı imar parselinden de 65.73 m2 lik pay verildiği anlaşılmaktadır.
            İdare mahkemesi kararının davacı tarafından bozulması istenilen davanın reddine ilişkin bölümünde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından davacının bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının davanın reddine ilişkin bölümünün onanmasına, davalı belediye başkanlığının temyiz istemine geliince; idare mahkemesince, 785 nolu imar adasının çok küçük kullanma alanı olan konutların yapılabileceği, küçük parsellere ayrılmasının hizmet gereklerine uygun olmadığı, ayrıca 20 m.lik yoldan cephe alan parsellere 4 kat, 10 m.lik yoldan cephe alan parsellere 2 kat verildiğinden, adanın 20 m.lik yollardan cephe alacak şekilde parsellenmesinin uygun olacağı gerekçesiyle parselasyon planının 785 nolu imar adası ile ilgili bölümünün iptaline karar verilmişse de; 785 nolu imar adasının imar planına ve imar mevzuatına uygun olarak parsellere ayrıldığı anlaşıldığından ve söz konusu adada (parseller 10 m.lik yoldan da cephe alsa) kat adedi imar planı ile 4 olarak belirlendiğinden, imar planı değişikliği yapılmadıkça parselasyon planı ile kat adedi değiştirilemiyeceğinden bu hususlar dayanak gösterilerek parselasyon planının 785 nolu imar adasıyla ilgili bölümünün iptaline karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır.
            Açıklanan nedenle idare mahkemesi kararının, 785 nolu imar adasıyla ilgili parselasyon planının iptaline ilişkin kısmının bozulmasına, uyuşmazlığın niteliği ve dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler dava hakkında karar vermeye yeterli görüldüğünden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2.bendi uyarınca incelenen davanın bu bölümünün de aynı nedenle reddine, karar verildi.

 

Dairesi

Karar Yılı

Karar No

Esas Yılı

Esas No

Karar Tarihi

ALTINCI DAİRE

1992

393

1990

1311

30/01/1992

 

KARAR METNİ

İMAR PLANINDA BİTİŞİK NİZAM ÜÇ KAT İNŞAAT HAKKI TANINAN PARSELE, PLANA
AYKIRI ŞEKİLDE YÖNETMELİK HÜKMÜ UYGULANARAK BEŞ KATA İZİN VERİLMESİ
İMAR MEVZUATINA AYKIRI DÜŞTÜ?ÜNDEN, MAHKEMECE BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİ-
BAR EDİLMEYEREK VERİLEN KARARDA İSABET GÖRÜLMEDİ?İ HK.

 


Dava, taşınmaza verilen inşaat ruhsatının iptali isteğiyle açılmış,
İdare Mahkemesince, yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu dü
zenlenen raporda, dava konu yapı adasında yapılaşma düzeninin bitişik
nizam olduğu, davacıların aynı adadaki 2 ve 6 parsel sayılı taşınmaz-
lar üzerindeki yapıyı bitişik nizamda ve kendi iç aydınlıkları ile ar-
ka bahçeye pencere açarak yapmaları gerekirken, buna uymayarak uyuşmaz
lık konusu 3 sayılı komşu parsele, muvakafat almadan pencereler açarak
yaptıkları, ancak 3 sayılı komşu parselin imar planında yapı nizam ve
yüksekliği bitişik nizam ve 3 kat olalrak belirlenmişken bu parsele 5
kat ruhsat verilmesinin yoğunluk artırıcı ve çevre fiziksel kalitesini
düşürücü etkiler ortaya çıkarıcı olduğu belirtilmiş olup, söz konusu
rapora belediye tarafından Giresun Belediye İmar Yönetmeliğinin 29.mad
desinin 6.fıkrasına dayanılarak itiraz edilmesi üzerine bilirkişiler-
den alınan ek raporda ise, Giresun Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 29.
maddesine eklenen 6.fıkranın yerinde olmadığı, dava konusu taşınmazın
imar planında 5.00 m.lik yola cepheli olup bu yol boyunca B3 yapılaşma
nizamının geçerli bulunduğu, yol üzerinde bu koşula uymayan yapılaşma-
lar olmasının plan hükümlerinin uygulanmayacağı anlamına gelmeyeceği
belirtilerek ilk rapordaki görüş tekrarlanmış, Mahkemece, uyuşmazlık
konusu parselin dolğusunda 6 katlı, batısında ise 5 katlı bina mevcut
olduğundan yukarıda anılan Yönetmelik kuralına göre 5 kat olarak ruh-
sat verilmesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmadığı ve bölgenin ya-
pılaşma nizamı bitişik nizam olduğundan bu şekilde ruhsat verilmesinin
imar planına aykırı olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar veril-
miş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Onaylı imar planında uyuşmazlık konusu taşınmazın bulunduğu bölgenin
yapılaşma nizamı bitişik nizam olarak belirlendiğinden sözkonusu taşın
maza bu şekilde inşaat ruhsatı verilmesi imar planı ve imar mevzuatına
uygundur. Ancak, İmar Yönetmeliğinde yazılı hükümler imar planlarında
aksine açıklama bulunmadığı takdirde uygulanabileceğinden imar planın-
da bitişik nizam 3 kat inşaat hakkı tanınan parsele plana aykırı şekil
de Yönetmelik hükmü uygulanarak 5 kata izin verilmesi imar mevzuatına
aykırı düştüğünden İdare Mahkemesince bilirkişi raporu ve ek raporda
bu konuda yer alan görüşlere itibar edilmeyerek verilmiş olan kararda
isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenle temyize konu Trabzon İdare Mahkemesinin 26.12.1989
günlü, 1989/1199 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.BŞ/SE
(DAN-DER, SAYI:86)


 

 

 


 

[1] Danıştay Altıncı dairesinin 17.02.1986 gün ve E.1985/834, K.1986/175 sayılı kararı


imar hukukçusu
belediyelerin "imar", "ımar" ve "imar hukuku", "ımar hukuku", "kaçak yapı", imar planı", "arazi ve arsa düzenlemesi", "imar para cezaları", "imar kirliliği suçları", ve her türlü imar sorunlarına çözüm getirecek olan "imar hukukcusu" ve "ımar hukukçusu".

Copyright © Imar Hukukcusu Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2007-06-26 (1532 okuma)

[ Geri Dön ]